katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms, gebėjimai reaguoti įkilusius įvykius ir valdyti tam tikrą situaciją, parengto ekstremaliųjųsituacijų valdymo plano veiksmingumas yra įvertinamas perorganizuojamas civilinės saugos pratybas.Lietuvos kariuomenės pagalbaVienas iš pagrindinių kariuomenės uždavinių taikos metu yrateikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų numatytaisatvejais. Kilus ekstremaliajai situacijai, kai įvykio mastassparčiai didėja, gavus Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijospirmininko arba savivaldybės, kurios teritorijoje yra ekstremaliosiossituacijos židinys, administracijos direktoriaus rašytinį prašymą,kariniai vienetai krašto apsaugos ministro įsakymu gali būtipasitelkiami į pagalbą tam tikroms gelbėjimo ir kitų neatidėliotinųdarbų užduotims ekstremaliosios situacijos židinyje atlikti.17CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUCivilinė sauga nepaprastosiospadėties metuCivilinė sauga nepaprastosios padėties metu užtikrinama taippat, kaip ir ekstremaliosios situacijos atveju. Skirtumas tik toks,kad nepaprastajai padėčiai suvaldyti valstybė yra numačiusidaugiau teisinių mechanizmų. Gyventojų apsauga tokiu atvejuorganizuojama remiantis tais pačiais principais: gyventojai informuojamiapie tai, kas įvyko ir kaip elgtis, esant reikalui evakuojamiarba laikinai apsaugomi kolektyvinės apsaugos statiniuose,jiems teikiama medicinos, socialinė, psichologinė pagalba ir kitosbūtiniausios paslaugos; organizuojamas gyventojų aprūpinimasmaistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, švariais drabužiais ir pan.Nepaprastosios padėties metu taikomos nepaprastosios priemonės: valstybės rezervo naudojimas įstatymų nustatyta tvarka; strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių

More magazines by this user
Similar magazines