katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

20CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METU ypatingas maisto produktų bei kitų būtiniausių prekių paskirstymas(tiekimas) nepaprastosios padėties teritorijoje esantiemsarba evakuotiems gyventojams;laikinas įmonių, kitų juridinių asmenų darbo režimo pakeitimas,jų ūkinės veiklos pertvarkymas gelbėjimo ir atstatymodarbams atlikti; asmenų sulaikymas, siekiant užkirsti žmonių užkrečiamųjųligų plitimą, šių asmenų hospitalizavimas ir izoliavimas beigydymas.Civilinė sauga karo padėties metuĮvedus karo padėtį, valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigųveikla pertvarkoma siekiant užtikrinti, kad būtų atliekamos gyvybiškaisvarbios valstybės funkcijos. Šios funkcijos apima civilinėssaugos užtikrinimą, gaisrų gesinimą, gelbėjimo darbų vykdymąir viešosios tvarkos palaikymą. Tai reiškia, kad net ir karo metuciviliai gyventojai turi būti apginti nuo pavojų: turi būti įgyvendinamosgelbėjimo, evakavimo ir kitos civilinės saugos priemonės,taip pat turi būti sukurtos gyventojams išlikti būtinos sąlygos – jieturi būti aprūpinami maistu, medikamentais, kitomis medicinospagalbos priemonėmis.1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų I papildomame protokoledėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos yra išvardintoscivilinės gynybos humanitarinės užduotys, kurios numatytossiekiant apsaugoti civilius gyventojus (žr. 21 p.). Karoapimtose teritorijose arba vietovėse, kur vyksta arba gali vyktimūšiai, organizacijos ir personalas, vykdantis civilių gyventojųapsaugai skirtas humanitarines užduotis, pagal tarptautinę teisęatpažįstamas iš tarptautinio civilinės gynybos skiriamojo ženkloir asmens pažymėjimo. Šiuo pažymėjimu patvirtinamas jo, kaipvykdančio civilių gyventojų apsaugai skirtas humanitarines užduotisasmens, statusas.

More magazines by this user
Similar magazines