katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

vientisumą. Jei dėl agresijos ar kitokios prievartos prieš Lietuvosvalstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ar konstitucinęsantvarką pareigūnas negalėtų laisvai vykdyti valstybės gynimopareigų arba su gynyba susijusių funkcijų ar perduoti įsakymų,žemesniosios grandies pareigūnai gynybos funkcijas vykdytųsavarankiškai. Tokiu atveju šių pareigūnų įsakymai yra privalomi,o karinių dalinių, piliečių ir jų savaveiksmių darinių pasipriešinimobei kovos veiksmai teisėti. Kiekvienas pilietis, prisijungęs prie ginkluotosšalies gynybos, tampa kombatantu, t. y. jis privalo laikytistarptautinės teisės nustatytų elgesio karinio konflikto metu taisyklių.Ginkluotų piliečių ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo(partizanų) vienetai bus įtraukti į ginkluotųjų pajėgų sudėtį irprivalės vykdyti ginkluotųjų pajėgų vadovybės įsakymus.61PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮ!Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksasapibrėžia nusikaltimus Lietuvos valstybei, teritorijosvientisumui ir konstitucinei santvarkaiir numato laisvės atėmimo bausmes už:išdavystę: Lietuvos Respublikos pilietis, karo metu ar po karopadėties paskelbimo perėjęs į priešo pusę arba padėjęs priešuiveikti prieš Lietuvos valstybę, baudžiamas laisvės atėmimunuo penkerių iki penkiolikos metų.padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką:pilietis, padėjęs kitai valstybei ar jos organizacijai veikti priešLietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą,teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią,baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.kolaboravimą: pilietis, okupacijos ar aneksijos sąlygomispadėjęs neteisėtos valdžios struktūroms įtvirtinti okupacijąar aneksiją, slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą arbakitaip talkinęs neteisėtai valdžiai veikti prieš Lietuvos Respubliką,baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

More magazines by this user
Similar magazines