katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

ir jų visuomenes. Šis būdas yra ypač svarbus hibridinio karo grėsmėskontekste, kai piliečiai gali tapti masinių informacinių ir psichologiniųagresoriaus atakų, kuriomis siekiama palaužti piliečiųvalią priešintis, taikiniais.Pilietinės gynybos tikslas yra sulaikyti ir įveikti užsienio agresorius,okupantus bei perversmo keliu į valdžią atėjusias jėgas.Tokia gynyba vyksta kaip plataus masto nebendradarbiavimo irpolitinio nepaklusnumo kampanija. Pilietinė gynyba gali būti itinveiksminga pradinėje karinio konflikto stadijoje, kai trukdomaagresoriui įsitvirtinti. Šio nesmurtinio pasipriešinimo jėgą lemiatautos valia ir apsisprendimas kovoti už savo laisvę bei kiekvienopiliečio pasiryžimas visais įmanomais būdais priešintis užpuolikuiar okupantui ir taip prisidėti prie Lietuvos gynybos. Visgi pilietinėgynyba yra veiksmingiausia tuomet, kai padeda atgrasinti potencialųagresorių nuo ginkluoto Lietuvos užpuolimo. Potencialusagresorius, žinodamas, kad jo taikinyje atsidūrusios valstybės piliečiainebendradarbiaus ir nepaklus okupanto valdžiai, bus labiaulinkęs apsigalvoti dėl savo planų. Tačiau savo planus agresoriusbus linkęs įgyvendinti, jei tikėsis, kad bent dalis užpultos šaliesgyventojų bendradarbiaus su okupantais.63PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮPilietinės gynybos uždaviniai ir metodaiSiekiant, kad pilietinė gynyba atgrasintų potencialų agresoriųarba (jei nepavyko atgrasinti) neleistų jam įtvirtinti savo valdžios(žr. pilietinės gynybos uždavinius), reikia būti pasiruošus imtis šiųpagrindinių pilietinės gynybos metodų:protesto ir įtikinimo;nebendradarbiavimo;įsikišimo.Nesmurtinio protesto ir įtikinimo metodai daugiausia yra simboliškosdemonstracijos, įskaitant paradus, žygius ir budėjimus.Nebendradarbiavimo metodas apima administracinį, socialinį

More magazines by this user
Similar magazines