katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

66 Dėl plataus masto nebendradarbiavimo ir politinio pasipriešinimoagresorius ar okupantas gali būti priverstas prarasti anksčiauturėtą šalies kontrolę (jeigu ją buvo pavykę įtvirtinti). Pavyzdžiui,okupantų karinės pajėgos gali pasidaryti nepatikimos, imti nebevykdytiįsakymų ir nerepresuoti rezistentų. Okupantų lyderiai galilaikytis užsibrėžtų tikslų, tačiau faktiškai tokiu atveju neturėtųgalimybių jų įgyvendinti. Tai būtų nesmurtinio privertimo metodopritaikymo rezultatas.PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮKad pilietinis pasipriešinimas būtų sėkmingas, sprendimui imtis,rengtis ir galiausiai vykdyti nesmurtinės gynybos būdą turi pritartivisi gyventojai (pilietinės gynybos atveju visa visuomenė tampanesmurtinės kovos jėga). Čia būtina aktyvi plačių visuomenėssluoksnių, taip pat svarbiausių visuomenės institucijų parama irdalyvavimas. Piliečiai turi pasiryžti ir sugebėti ginti savo visuomenęnuo grėsmės jos laisvei ir nepriklausomybei.Pilietinio solidarumo demonstravimashibridinio karo grėsmės akivaizdojeSiekiant tinkamai pasirengti pilietinei gynybai, reikia puoselėtipilietinį solidarumą. Pilietinis solidarumas, kuris pasireiškia ir rūpinimusiaktualių valstybei ir visuomenei problemų sprendimu,ir kasdiene atsakomybe už savo gyvenamąją aplinką, turi būtipuoselėjamas pačių piliečių. Jiems turi rūpėti, kad jų valstybė eitųpažangos keliu, kad kiekvienas iš jų galėtų prisidėti prie pažangoskūrimo. Pilietinis solidarumas, galintis prireikus virsti veiksmingapilietine gynyba, yra ypač svarbus reaguojant ir į vadinamojo hibridiniokaro grėsmę. Lietuvos gyventojai, kurie pastebi, kad, pavyzdžiui,jų gyvenamoje aplinkoje ar kitoje šalies vietoje pradedaveikti neaiškios ginkluotų asmenų grupės, turėtų apie tai praneštiBendrajam pagalbos centrui telefonu 112. Šio centro darbuotojaiinformaciją perduotų policijai, o ši, esant būtinybei, – Krašto apsaugosministerijai ir (ar) Lietuvos kariuomenei (prašydama padėti

More magazines by this user
Similar magazines