Naujausių specialųjį ugdymą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga

sczarasai.lt

Naujausių specialųjį ugdymą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiųasmenų ugdymą reglamentuojančių teisėsaktų apžvalga.Nadiežda Matušova2012 sausio 4 d.


LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281(šis įstatymas įsigaliojo 2011 m. liepos 1 d.)Specialiojo ugdymo įstatymo nuostatosintegruotos į Švietimo įstatymą.


LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS14 str. reglamentuoja, mokinių turinčių specialiųjųugdymosi poreikių ugdymą.• Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis,mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą irkvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jųgebėjimus ir galias. Mokinių, turinčių specialiųjųugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamasšvietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.


LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS• Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,grupės nustatomos ir jų specialieji ugdymosiporeikiai skirstomi į nedidelius, vidutinius,didelius ir labai didelius švietimo ir moksloministro, sveikatos apsaugos ministro, socialinėsapsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.


LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS• Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminįįvertinimą atlieka Vaiko gerovės komisija. Mokiniospecialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrusatsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu,psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiuaspektais įvertina Pedagoginė psichologinė tarnyba irspecialųjį ugdymąsi skiria Pedagoginės psichologinėstarnybos vadovas, atskirais atvejais – mokyklos vadovassu tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu švietimo ir moksloministro nustatyta tvarka.


LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS• Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosiporeikių, bendrojo ugdymo, profesinio mokymoprogramos prireikus pritaikomos šio straipsnio1 dalyje nurodyta tvarka.


LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS• Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,formaliojo švietimo programas gali baigti pertrumpesnį ar ilgesnį negu nustatytą laiką, galimokytis su pertraukomis, šias programas galibaigti atskirais moduliais. Mokiniai, turintys labaididelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių,bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtosemokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosiporeikių, gali mokytis iki 21 metų


LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMASMokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinįšvietimą teikiančios mokyklos, kiti švietimoteikėjai, atskirais atvejais – mokyklos (klasės),skirtos mokiniams, turintiems specialiųjųugdymosi poreikių, ugdyti.


LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS19 str. – Psichologinę pagalbą20 str. – Socialinę pedagoginę pagalbą21 str. – Specialiąją pedagoginę ir specialiąjąpagalbą23 str. – Pagalbą mokyklai ir mokytojui


LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS29 str. – Priėmimą į mokyklą, perėjimą ir perkėlimą įkitą mokyklą.(Į valstybinę ir savivaldybės ikimokyklinio ugdymomokyklą ir bendrojo ugdymo mokyklą, skirtąmokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,priimami asmenys, turintys didelių ir labai dideliųspecialiųjų ugdymosi poreikių.34 str. – Švietimo prieinamumą, mokiniams turintiemsspecialiųjų ugdymosi poreikių.( mokyklą vaikui rekomenduoja pedagoginėpsichologinė tarnyba)


PAKEISTI TEISĖS AKTAIMokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupiųnustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo įlygius tvarkos aprašas (SADM, SAM, ŠMM, 2011-07-13,Nr. V-1265/V-685/A1-317, Žin., 2011, Nr. 93-4428)Apraše nurodomi:• Pagrindinės mokinių, turinčių SUP, grupės(negalios, sutrikimai ir mokymosi sunkumai)• Priskyrimo grupei kriterijai• SUP lygiai


Programos• Modifikuotos, adaptuotos – pritaikytos (kaivaikas neturi intelekto sutrikimo)• specialiosios – individualizuotos (kai vaikas turiintelekto) sutrikimą• Pritaikytų programų tikslas – siekti patenkinamopasiekimų lygmens• Tik sutrikusio intelekto mokiniai nepasieks BPpatenkinamo pasiekimų lygio.


Programų pritaikymasBendrojo ugdymo programos turi būti pritaikomos taip,kad mokiniams būtų sudarytos sąlygos įgyti atitinkamąišsilavinimą pasiekti patenkinamą pasiekimų lygį.Kiekvienam vaikui programos turi būti pritaikomos,atsižvelgiant į SUP, mokinio, tėvų pageidavimus,vadovaujantis PPT rekomendacijomis ir teikiant visąskirtą ir turimą pagalbą (specialistus).


Programų pritaikymasMokiniai, besimokantys pagal pritaikytasprogramas, gali mokytis mokyklose, dirbančiosepagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymoir/ar profesinio mokymo programas.Mokiniai, besimokantys pagal individualizuotasprogramas, gali mokytis mokyklose, dirbančiosepagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas,o turintys l.didelius SUP – pagal socialiniųįgūdžių lavinimo programas


PAKEISTI TEISĖS AKTAI• Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkosaprašas (Žin.2011-10-11,Nr.122-5771)Mokiniai, turintys SUP dėl intelekto sutrikimo:• priimti į AD vidurinio ugdymo programą iki 2011 m. liepos 1 d.,ugdomi pagal AD vidurinio ugdymo programą• Nuo 2012-09-01 baigę pagrindinio ugdymo IND. programą, galitęsti mokymąsi pagal profesinio mokymo programą arba ugdytispagal socialinių įgūdžių ugdymo programą


• Pagal adaptuotas 1 ar kelių dalykų ugdymo programastam tikrais atvejais buvo galima ugdyti ir mokinius,neturinčius intelekto sutrikimo.• Šiuos mokinius PPT pakartotinai vertins ir patikslinsvertinimo išvadas


PAKEISTI TEISĖS AKTAI• Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrusatsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu,psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiuaspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimotvarkos aprašas” (Patvirtintas ŠMM 2011-09-30, Nr. V-1775)Aprašas nustato tvarką ir dokumentaciją atliekant:• Mokinių SUP įvertinimą;• Specialiojo ugdymosi skyrimą;• Švietimo pagalbos skyrimą


Švietimo pagalbos rūšysŠvietimo pagalba: psichologinė,specialioji pedagoginė, specialioji,socialinė pedagoginėSpecialioji pedagoginė pagalba:logopedo, spec. pedagogo,tiflopedagogo, surdopedagogo;Specialioji pagalba: mokytojo padėjėjo,gestų vertėjo


Specialųjį ugdymąsi ir/ar Švietimopagalbą skiria:• Pedagoginė psichologinė tarnyba (SU –pritaikomos programos ir ŠP)• Mokyklos vadovas (ŠP – logopedo, psichologo,soc.pedagogo kai programos nėra pritaikomos)


Įvertinimo ir SU ir/ar Švietimo pagalbosskyrimo dokumentai• Mokinio stebėjimo kortelė (1 pr.)• Anketa (2 pr.)• Mokinio ugdymosi pasiekimų aprašas (3 pr.)• VGK pažyma dėl SUP pirminio/pakartotinioįvertinimo (5 pr.)• PPT pažyma dėl SUP pirminio/pakartotinioįvertinimo (7 pr.)• PPT pažyma dėl SU ir/ar ŠP skyrimo (8 pr.)


Ugdymosi galimybių vertinimo eiga• Mokytojas pildo (kortelę/anketą), kreipiasi įVGK (kai mokiniui iškyla ugdymo sunkumai irpasiekimai neatitinka BP numatytopatenkinamo pasiekimų lygio).• VGK, gavusi kortelę/anketą ir tėvų sutikimą (4pr), atlieka pirminį įvertinimą ir pildo 5 pr.


• VGK, nustačiusi mokinio SUP lygį, irnusprendusi, kad mokiniui reikalinga ŠP, įrašo jįį Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kurisderinamas su PPT ir tvirtinamas mokyklosdirektoriaus.• VGK pildo Pažymą dėl skyrimo (8 pr.)


VGK, nusprendusi, kad mokiniui tikslinga pritaikyti BP ir skirtiSU, gavusi tėvų sutikimą (6 pr.) kreipiasi į PPTPATEIKIA:• Pirminiam tyrimui - anketos (2 pr.) kopiją, patvirtintą teisės aktųnustatyta tvarka;• Pakartotiniam tyrimui -mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo (3pr.) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;• VGK pažymos dėl SUP pirminio/pakartotinio įvertinimo (5 pr.)kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;rašto ir matematikos darbus, piešinius;prireikus – sveikatos būklę įvertinančius dokumentus.


Tarnyba įvertinusi SUP pateikia:SUP įvertinimo pažymą (7 pr.) (pasirašiustėvams) išduodaSU ir/ar Švietimo pagalbos skyrimo pažymą (8pr.)Jeigu mokinys, turi klausos ar regos negalias, PPT kartu sumokykla dėl įvertinimo, privalo kreiptis į LKNC ir LASCspecialistus.


PAKARTOTINIS ĮVERTINIMAS• jei mokyklos VGK nori patikslinti mokinio SUPgrupę, lygį, programos pritaikymą;• jei tai buvo nurodyta pirminiame vertinime.


SU nutraukimas• Mokiniui padarius pažangą ir pasiekusbendrosiose programose numatytą patenkinamąpasiekimų lygį, Komisija raštu kreipiasi į PPT dėlspecialiojo ugdymosi nutraukimo ir pateikiadalyko (-ų) ugdymosi pasiekimų aprašą (3priedas).• Tarnyba, išnagrinėjusi Komisijos pateiktusdokumentus, specialųjį ugdymąsi nutraukia arbaatlieka pakartotinį įvertinimą.


SU ar ŠP nutraukimas• Tėvams atsisakius SU arba ŠP, jų teikimasnutraukiamas pateikus mokyklos vadovuiprašymą raštu (iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.).Mokyklos vadovas raštu apie tai informuojaPPT.


SU laikinas ir nuolatinisSpecialusis ugdymas gali būti :-nuolatinis (jei nėra nurodoma, kad būtinaatlikti pakartotinį įvertinimą);-laikinas (jei nurodoma pakartotinio įvertinimodata).


1 už 2Vadovaujantis LR Vyriausybės 2011m. birželio 29 d.nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojošvietimo programas, tinklo kūrimo taisykliųpatvirtinimo" 1 priedo pastabaVienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintisdidelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių,besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamasdviem tos klasės mokiniams.Atitinkamai gali būti mažinamas didžiausias nustatytasmokinių skaičius klasėje.


SUSITARIMASMokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,ugdymo organizavimo tvarkos aprašas“ 2011 m.rugsėjo 30 d. įsak. Nr. V-1795Mokyklos ir tėvų (globėjų/rūpintojų įsipareigojimaiužtikrinti mokinių ugdymąsi/ mokymąsi ir švietimopagalbos teikimą atsižvelgiant į jų specialiuosiusugdymosi poreikius įteisinami mokymo sutartyje.Mokyklai suteikta laisvė susitarti dėl ugdymo/mokymoprogramų pritaikymo ir įforminimo


Teisės aktus galima rasti www.sppc.lt (skyrelyjedokumentai >>>teisinė informacija)www.smm.lt (skyrelyje ugdymas>>> mokinių,turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas)


AČIŪ

More magazines by this user
Similar magazines