europos parlamento ir tarybos direktyvos 2007/64/eb ir lietuvos ...

finmin.lt
  • No tags were found...

europos parlamento ir tarybos direktyvos 2007/64/eb ir lietuvos ...

3šalimis, teisės aktai;iii) popierinius vekselius pagal 1930 m. birželio 7 d. Ženevos konvenciją dėl vieningoįsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo;iv) popierinius vekselius, panašius į nurodytus iii papunktyje, kuriuos reglamentuojavalstybių narių, nesančių 1930 m. birželio 7 d. Ženevos konvencijos dėl Vieningoįsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo šalimis, teisės aktai,v) popierinius pateisinamuosius dokumentus;vi) popierinius kelionių čekius; arbavii) popierines pašto perlaidas, kaip jas apibrėžusi Pasaulinė pašto sąjunga;h) mokėjimo operacijoms, vykdomoms mokėjimo arba vertybinių popieriųatsiskaitymo sistemoje arba tarp atsiskaitymų tarpininkų, pagrindinių sandorio šalių,kliringo namų ir (arba) centrinių bankų bei kitų sistemos dalyvių ir mokėjimo paslaugųteikėjų, nedarant poveikio 28 straipsniui;i) mokėjimo operacijoms, susijusioms su turto vertybiniais popieriais, įskaitantdividendų, pajamų ir kitus paskirstymus, arba išpirkimu ar pardavimu, kurias atliekah punkte nurodyti asmenys arba investicinės įmonės, kredito įstaigos, kolektyvinioinvestavimo subjektai ar turto valdymo bendrovės, teikiantys investicines paslaugas,bei kiti subjektai, kuriems leidžiama saugoti finansines priemones;j) paslaugoms, kurias teikia techninių paslaugų teikėjai, užtikrinantys mokėjimopaslaugų teikimą, bet niekada neįgyjantys pervedamų lėšų, įskaitant duomenųtvarkymą ir saugojimą, patikėjimo ir privatumo apsaugos paslaugas, duomenų irsubjekto autentiškumo patvirtinimą, informacinių technologijų (IT) ir ryšių tinklosuteikimą, mokėjimo paslaugoms teikti naudojamų terminalų ir prietaisų suteikimą beitechninę priežiūrą;k) paslaugoms, grindžiamoms priemonėmis, kurias galima naudoti prekėms arpaslaugoms įsigyti tik jų išdavėjo naudojamose patalpose arba pagal komercinįsusitarimą su išdavėju ribotame paslaugų teikėjų tinkle ar tik tam tikroms prekėms arpaslaugoms įsigyti;l) mokėjimo operacijoms, kurios vykdomos naudojant telekomunikacijų priemones,skaitmeninį ar IT prietaisą, jeigu įgytos prekės arba paslaugos teikiamos įtelekomunikacijų priemones, skaitmeninius ar IT prietaisus ir jomis naudojamasi juospasitelkiant, su sąlyga, kad telekomunikacijų, skaitmeninių paslaugų ar IT operatoriusveikia ne tik kaip tarpininkas tarp mokėjimo paslaugų vartotojo ir prekių tiekėjo beipaslaugų teikėjo;m) mokėjimo operacijoms, vykdomoms tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, jų tarpininkųar filialų jų sąskaita;n) mokėjimo operacijoms, vykdomoms tarp pirminės įmonės ir jos antrinės įmonėsarba tarp tos pačios pirminės įmonės antrinių įmonių, netarpininkaujant mokėjimopaslaugų teikėjui, kuris nėra tai pačiai grupei priklausanti įmonė; arbao) paslaugoms, susijusioms su grynų pinigų išėmimu iš bankomatų, kurias teikiapaslaugų teikėjai, veikiantys vieno ar daugiau kortelių išdavėjų vardu ir nesantysbendrosios sutarties su vartotoju, paimančiu pinigus iš mokėjimo sąskaitos, šalimi, susąlyga, kad šie paslaugų teikėjai neteikia kitų priede išvardytų mokėjimo paslaugų.narių, nesančių 1930 m. birželio 7 d. Ženevos konvencijos dėl Vieningo įsakomųjųir paprastųjų vekselių įstatymo šalimis, teisės aktai; pagrindimo dokumentus;kelionių čekius; pašto perlaidas, kaip jas apibrėžusi Pasaulinė pašto sąjunga;8) mokėjimo operacijoms, vykdomoms mokėjimo arba vertybinių popieriųatsiskaitymo sistemoje arba tarp atsiskaitymų tarpininkų, pagrindinių sandorio šalių,tarpuskaitos namų ir (arba) centrinių bankų, kitų sistemos dalyvių ir mokėjimopaslaugų teikėjų, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnį, kuris taikomas šiame punktenurodytoms mokėjimo operacijoms;9) mokėjimo operacijoms, susijusioms su vertybinių popierių operacijų tvarkymu,įskaitant dividendų, pajamų ir kitų lėšų paskirstymą, arba vertybinių popieriųišpirkimu ar pardavimu, kurias atlieka šios dalies 8 punkte nurodyti asmenys arbafinansų maklerio įmonės, kredito įstaigos, kolektyvinio investavimo subjektai arvaldymo įmonės, teikiantys investicines paslaugas, ir kiti subjektai, kuriemsleidžiama saugoti finansines priemones;10) paslaugoms, kurias teikia techninių paslaugų teikėjai, užtikrinantys mokėjimopaslaugų teikimą, bet niekada negaunantys pervedamų lėšų, įskaitant duomenųtvarkymą ir saugojimą, patikėjimo ir privatumo apsaugos paslaugas, duomenų irsubjekto autentiškumo patvirtinimą, informacinių technologijų ir ryšių tinklosuteikimą, mokėjimo paslaugoms teikti naudojamų terminalų, prietaisų suteikimą irtechninę jų priežiūrą;11) paslaugoms priemonėmis, kurias galima naudoti prekėms ar paslaugoms įsigytitik jų išdavėjo naudojamose patalpose arba pagal komercinį susitarimą su išdavėjuribotame paslaugų teikėjų tinkle ar tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms įsigyti;12) mokėjimo operacijoms, kurios vykdomos naudojant galinius telekomunikacijųįrenginius, skaitmeninius ar informacinių technologijų įrenginius, jeigu įsigytosprekės tiekiamos ar paslaugos teikiamos į galinius telekomunikacijų įrenginius,skaitmeninius ar informacinių technologijų įrenginius ir jomis naudojamasi juospasitelkiant, su sąlyga, kad telekomunikacijų, skaitmeninių paslaugų ar informaciniųtechnologijų operatorius veikia ne tik kaip tarpininkas tarp mokėjimo paslaugųvartotojo ir prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo;13) mokėjimo operacijoms, vykdomoms tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, jųtarpininkų ar filialų jų sąskaita;14) mokėjimo operacijoms, vykdomoms tarp patronuojančios įmonės ir josdukterinės įmonės arba tarp tos pačios patronuojančios įmonės dukterinių įmonių,netarpininkaujant mokėjimo paslaugų teikėjui, kuris nėra tai pačiai grupeipriklausanti įmonė;15) paslaugoms, susijusioms su grynųjų pinigų išdavimu iš bankomatų, kuriasteikia paslaugų teikėjai, veikiantys vieno ar daugiau kortelių išdavėjų vardu irnesantys bendrosios sutarties su mokėjimo paslaugų vartotoju, paimančiu pinigus išmokėjimo sąskaitos, šalimi, su sąlyga, kad šie paslaugų teikėjai neteikia kitųmokėjimo paslaugų.


44 straipsnis. Sąvokų apibrėžtysŠioje direktyvoje taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:1) „buveinės valstybė narė“ – viena iš dviejų:i) valstybė narė, kurioje yra mokėjimo paslaugų teikėjo registruota buveinė; arbaii) jei mokėjimo paslaugų teikėjas pagal nacionalinę teisę neturi registruotos buveinės– valstybė narė, kurioje yra jo pagrindinė buveinė;2) „priimančioji valstybė narė“ – valstybė narė, kuri nėra buveinės valstybė narė irkurioje mokėjimo paslaugų teikėjas turi tarpininką arba filialą arba teikia mokėjimopaslaugas;Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos2. Buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje yra registruota mokėjimopaslaugų teikėjo buveinė. Jei kitoje valstybėje narėje įsteigtas mokėjimo paslaugųteikėjas pagal tos valstybės narės teisę neturi registruotos buveinės – valstybė narė,kurioje yra mokėjimo paslaugų teikėjo buveinė.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos26. Priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri nėra buveinės valstybė narė irkurioje mokėjimo paslaugų teikėjas yra įsteigęs filialą, turi tarpininką arba teikiamokėjimo paslaugas nesteigdamas filialo.3) „mokėjimo paslauga“ – bet kuri priede išvardyta veiklos rūšis; Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas6 straipsnis. Mokėjimo paslaugosMokėjimo paslaugas sudaro:1) paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti įmokėjimo sąskaitą arba iš jos išimti, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymususijusios operacijos;2) mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytojemokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimopaslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitantvienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantismokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitantperiodinius pervedimus;3) mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagalkredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginiodebeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašiapriemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;4) mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas;5) pinigų perlaidos;6) mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operacijąduodamas naudojant galinį telekomunikacijų įrenginį, skaitmeninį ar informaciniųtechnologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų, informaciniųtechnologijų sistemos ar tinklo operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekiųtiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.4) „mokėjimo įstaiga“ – juridinis asmuo, kuriam pagal 10 straipsnį buvo išduotasleidimas teikti ir vykdyti mokėjimo paslaugas visoje Bendrijoje;Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos3. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga – kitos valstybės narės jurisdikcijaipriklausantis juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas teikti mokėjimo paslaugasvisose valstybėse narėse.4. Mokėjimo įstaiga – juridinis asmuo, kuriam išduota mokėjimo įstaigos licencijaar mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija (toliau, kai įstatyme kalbama apiemokėjimo įstaigos licenciją ir mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją kartu,VisiškasVisiškasVisiškasVisiškas


55) „mokėjimo operacija“ – mokėtojo arba gavėjo inicijuotas veiksmas, kai lėšosperduodamos, pervedamos arba išimamos neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjopareigas, kuriomis grindžiama operacija;6) „mokėjimo sistema“ – lėšų pervedimo sistema, turinti formalią standartizuotąmokėjimo operacijų apdorojimo, kliringo ir (arba) atsiskaitymų tvarką bei bendrastaisykles;7) „mokėtojas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžiavykdyti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos arba, nesant mokėjimosąskaitos, fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia mokėjimo nurodymą;8) „gavėjas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra numatytas gavėjas lėšų, kuriosbuvo mokėjimo operacijos dalykas;9) „mokėjimo paslaugų teikėjas“ – 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos bei pagal26 straipsnį išimtimi besinaudojantys juridiniai ir fiziniai asmenys;vartojama sąvoka „licencija“) ir kuris teikia mokėjimo paslaugas.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos14. Mokėjimo operacija – mokėtojo arba gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas,pervedimas arba išėmimas neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo pareigas, kuriomisgrindžiama operacija.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos19. Mokėjimo sistema – pagal bendras tos sistemos taisykles tvarkoma lėšųpervedimo sistema, kuriai nustatyta standartizuota mokėjimo operacijų apdorojimo,tarpuskaitos ir (arba) atsiskaitymų tvarka.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos20. Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžiavykdyti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos arba, nesant mokėjimosąskaitos, fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia mokėjimo nurodymą.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos5. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna mokėjimo operacijos lėšas.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas7 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjaiMokėjimo paslaugų teikėjai yra:1) kredito įstaigos;2) mokėjimo įstaigos;3) pašto pinigų persiuntimo sistemų (žiro) įstaigos, įstatymų nustatyta tvarkaturinčios teisę teikti mokėjimo paslaugas;4) Europos centrinis bankas ir valstybių narių centriniai bankai, kai jie teikiamokėjimo paslaugas, nesusijusias su jų, kaip pinigų ar valstybės institucijų,funkcijomis;5) valstybių narių valstybės, regionų ir savivaldybės institucijos, kai jos teikiamokėjimo paslaugas, nesusijusias su jų, kaip valstybės institucijų, funkcijomis.VisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškasMokėjimo įstaigų įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos3. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga – kitos valstybės narės jurisdikcijaipriklausantis juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas teikti mokėjimo paslaugasvisose valstybėse narėse.4. Mokėjimo įstaiga – juridinis asmuo, kuriam išduota mokėjimo įstaigos licencijaar mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija (toliau, kai įstatyme kalbama apiemokėjimo įstaigos licenciją ir mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją kartu,vartojama sąvoka „licencija“) ir kuris teikia mokėjimo paslaugas.10) „mokėjimo paslaugų vartotojas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Visiškas


6mokėjimo paslauga kaip mokėtojas ir (arba) kaip gavėjas;11) „vartotojas“ – fizinis asmuo, kuris pagal mokėjimo paslaugų sutartis, kuriomstaikoma ši direktyva, veikia siekdamas kitų tikslų nei jo vykdoma prekyba, verslas arprofesija;12) „bendroji sutartis“ – mokėjimo paslaugų sutartis, reglamentuojanti būsimą atskirųir paskesnių mokėjimo operacijų įvykdymą, ir kurioje gali būti nustatyta pareigaatidaryti mokėjimo sąskaitą bei jos atidarymo sąlygos;13) „piniginė perlaida“ – mokėjimo paslauga, kai lėšos gaunamos iš mokėtojo,neatidarant mokėjimo sąskaitų mokėtojo arba gavėjo vardu, vien tam, kad atitinkamasuma būtų pervesta gavėjui ar kitam gavėjo vardu veikiančiam mokėjimo paslaugųteikėjui, ir (arba) kai tokios lėšos gaunamos gavėjo vardu ir jam pateikiamos;14) „mokėjimo sąskaita“ – vieno ar kelių mokėjimo paslaugų vartotojų vardu atidarytasąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti;15) „lėšos“ – banknotai ir monetos, pinigų pakaitalai ir elektroniniai pinigai, kaipapibrėžta Direktyvos 2000/46/EB 1 straipsnio 3 dalies b punkte;16) „mokėjimo nurodymas“ – mokėtojo arba gavėjo nurodymas jo mokėjimo paslaugųteikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją;17) „įskaitymo data“ – nurodytas laiko momentas, kuriuo naudojasi mokėjimopaslaugų teikėjas apskaičiuodamas palūkanas už lėšas, nurašomas iš mokėjimosąskaitos arba įskaitomas į ją;2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos16. Mokėjimo paslaugų vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasimokėjimo paslaugomis kaip mokėtojas ir (arba) gavėjas.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos31. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris pagal mokėjimo paslaugų sutartis, kuriomstaikomas šis įstatymas, veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo vykdoma prekyba,verslu ar profesine veikla.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos1. Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis (toliau – bendroji sutartis) – sutartis, kuriareglamentuojamas atskirų ir pasikartojančių mokėjimo operacijų vykdymas irkurioje gali būti nustatyta pareiga atidaryti mokėjimo sąskaitą ir jos atidarymosąlygos.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos25. Pinigų perlaida – mokėjimo paslauga, kai lėšos gaunamos iš mokėtojo,neatidarant mokėjimo sąskaitos mokėtojo arba gavėjo vardu, tam, kad tam tikrasuma būtų pervesta gavėjui ar gavėjo vardu veikiančiam mokėjimo paslaugųteikėjui, ir (ar) kai tokios lėšos gaunamos gavėjo vardu ir tampa jam prieinamos.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos18. Mokėjimo sąskaita – vieno ar kelių mokėjimo paslaugų vartotojų varduatidaryta sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos11. Lėšos – grynieji pinigai (banknotai ir monetos), pinigai sąskaitoje irelektroniniai pinigai.4. Elektroniniai pinigai – pinigai, išreikšti kaip reikalavimas jų emitentui iratitinkantys šiuos pož ymius:1) saugomi elektroninėse laikmenose;2) išleidžiami gavus lėšų, kurių suma yra ne mažesnė negu išleisti elektroniniaipinigai;3) kaip mokėjimo priemonė priimami asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigųemitentai.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos13. Mokėjimo nurodymas – mokėtojo arba gavėjo nurodymas savo mokėjimopaslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos7. Įskaitymo data – data, kurią naudoja mokėjimo paslaugų teikėjasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškas


718) „bazinis valiutų keitimo kursas“ – valiutų keitimo kursas, kuriuo remiantisapskaičiuojamas valiutų keitimas ir kurį pateikia mokėjimo paslaugų teikėjas arbanurodo viešai prieinamas šaltinis;19) „autentiškumo patvirtinimas“ – procedūra, pagal kurią mokėjimo paslaugų teikėjasgali patikrinti konkrečios mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotų saugumopožymių, naudojimą;20) „bazinė palūkanų norma“ – palūkanų norma, kuria remiantis apskaičiuojamosvisos taikomos palūkanos ir kurią nurodo viešai prieinamas šaltinis, kurį gali patikrintiabi mokėjimo paslaugų sutarties šalys;21) „unikalus identifikatorius“ – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį mokėjimopaslaugų teikėjas nurodo mokėjimo paslaugų vartotojui, ir kurį mokėjimo paslaugųvartotojas turi pateikti, kad būtų vienareikšmiškai identifikuotas kitas mokėjimooperacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir (arba) mokėjimo operacijojenaudojama jo mokėjimo sąskaita;22) „tarpininkas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kuris teikdamas mokėjimo paslaugasveikia mokėjimo įstaigos vardu;23) „mokėjimo priemonė“ – personalizuota (-os) priemonė (-ės) ir (arba) tam tikrosprocedūros, dėl kurių susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugųteikėjas, ir kurias mokėjimo paslaugų vartotojas naudoja mokėjimo nurodymuiinicijuoti;24) „nuotolinio ryšio priemonė“ – priemonė, kurią galima naudoti mokėjimo paslaugųsutarčiai sudaryti, mokėjimo paslaugų teikėjui ir mokėjimo paslaugų vartotojui fiziškainedalyvaujant;25) „patvarioji laikmena“ – priemonė, kuri suteikia galimybę mokėjimo paslaugųvartotojui saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją taip, kad su informacija būtųgalima susipažinti ateityje, informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu, ir kurisuteikia galimybę saugomą informaciją atgaminti jos nepakeičiant;apskaičiuodamas palūkanas už lėšas, nurašomas iš mokėjimo sąskaitos arbaįskaitomas į ją.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos23. Pagrindinis valiutos keitimo kursas – valiutos keitimo kursas, kurį nurodomokėjimo paslaugų teikėjas arba skelbia viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurįkeičiama valiuta.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos15. Mokėjimo operacijos autentiškumo patvirtinimas (toliau – autentiškumopatvirtinimas) – procedūra, kurią atlikdamas mokėjimo paslaugų teikėjas tikrinamokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotų saugumo požymių, naudojimą.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos22. Pagrindinė palūkanų norma – palūkanų norma, kurią nurodo abiem mokėjimopaslaugų sutarties šalims viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurią apskaičiuojamapalūkanų suma.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos28. Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį mokėjimopaslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų vartotojui ir pagal kurįvienareikšmiškai atpažįstamas mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimopaslaugų vartotojas ir (arba) mokėjimo operacijoje naudojama jo mokėjimo sąskaita.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos6. Mokėjimo įstaigos tarpininkas (toliau – tarpininkas) – fizinis arba juridinisasmuo, teikiantis mokėjimo paslaugas mokėjimo įstaigos vardu.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos17. Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir (arba) tam tikros procedūros,dėl kurių susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas irkurias mokėjimo paslaugų vartotojas naudoja mokėjimo nurodymui inicijuoti.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos21. Nuotolinio ryšio priemonė – priemonė, kurią galima naudoti mokėjimopaslaugų sutarčiai per atstumą sudaryti, kai mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimopaslaugų vartotojas sudarydami sutartį kartu fiziškai nedalyvauja.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos24. Patvarioji laikmena – laikmena, kurioje asmeniškai mokėjimo paslaugųvartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galimasusipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikomaVisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškas


826) „mikroįmonė“ – įmonė, kuri mokėjimo paslaugų sutarties sudarymo metu yraRekomendacijos 2003/361/EB priedo I antraštinės dalies 1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1ir 3 dalyse apibrėžta įmonė;27) „darbo diena“ – diena, kurią atitinkamas mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjasarba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, dalyvaujantis vykdant mokėjimo operaciją,dirba vykdydamas mokėjimo operacijai atlikti būtiną veiklą;28) „tiesioginis debetas“ – mokėjimo paslauga, kurią teikiant atliekamas nurašymas išmokėtojo mokėjimo sąskaitos, kai mokėjimo operaciją inicijuoja gavėjas, remdamasisgavėjui, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, arba mokėtojo mokėjimo paslaugųteikėjui duotu mokėtojo sutikimu;29) „filialas“ – veiklos vieta, kuri nėra pagrindinė buveinė ir kuri yra mokėjimoįstaigos dalis, neturinti juridinio asmens statuso ir tiesiogiai atliekanti kai kurias arbavisas mokėjimo įstaigos veiklai būdingas operacijas; visos veiklos vietos, kurias tojepačioje valstybėje narėje įsteigė mokėjimo įstaigos, kurių pagrindinė buveinė yrakitoje valstybėje narėje, laikomos vienu filialu;30) „grupė“ – įmonių grupė, kurią sudaro pirminė įmonė, jos antrinės įmonės irsubjektai, kuriuose pirminė įmonė arba jos antrinės įmonės turi kapitalo dalį, taip patįmonės, susijusios Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje nurodytaissantykiais.informacija atgaminama jos nepakeičiant.Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas3 straipsnis. Vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės3. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kuriosfinansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:1) įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. litų;2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. litų.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos3. Darbo diena – mokėjimo paslaugų teikėjo nustatyta diena, kurią mokėtojomokėjimo paslaugų teikėjas arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, dalyvaujantisvykdant mokėjimo operaciją, vykdo mokėjimo operacijai atlikti būtiną veiklą.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos27. Tiesioginis debetas – mokėjimo paslauga, kurią teikiant lėšos nurašomos išmokėtojo mokėjimo sąskaitos, kai mokėjimo operaciją inicijuoja gavėjas,remdamasis gavėjui, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui arba mokėtojo mokėjimopaslaugų teikėjui duotu mokėtojo sutikimu.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos5. Mokėjimo įstaigos filialas (toliau – filialas) – juridinio asmens statuso neturintisstruktūrinis mokėjimo įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visasmokėjimo įstaigos funkcijas arba jų dalį. Visi struktūriniai mokėjimo įstaigospadaliniai, kuriuos toje pačioje valstybėje narėje įsteigė mokėjimo įstaiga, kuriospagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, laikomi vienu mokėjimo įstaigosfilialu.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos6. Grupė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančiųfinansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme.VisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškasĮmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos13. Grupė – įmonių grupė, į kurią įeina patronuojanti įmonė, jos dukterinės įmonėsir įmonės, kuriose patronuojanti įmonė ar jos dukterinės įmonės dalyvauja, taip patįmonė, nors ir nesusijusi šio straipsnio 6 ir 19 dalyse nustatytais ryšiais su kita arkitomis įmonėmis, tačiau valdoma bendrai remiantis su šiomis įmonėmissudarytomis sutartimis ar steigimo dokumentuose esamomis nuostatomis, arba jos irkitos ar kitų įmonių dauguma administracijos, valdymo ar priežiūros organų nariųper finansinius metus iki konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo yra tiepatys asmenys.II ANTRAŠTINĖ DALIS. MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI. 1 SKYRIUS. Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas Visiškas


9MOKĖJIMO ĮSTAIGOS. 1 SKIRSNIS BENDROSIOS TAISYKLĖS5 straipsnis. Prašymai išduoti leidimąPrašymas išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigos veiklą pateikiamas buveinėsvalstybės narės kompetentingoms institucijoms, kartu pateikiant:a) veiklos programą, kurioje visų pirma nurodoma numatomų mokėjimo paslaugųrūšis;b) verslo planą, įskaitant numatomą pirmųjų trejų finansinių metų biudžeto sąmatą,įrodančią, kad pareiškėjas gali patikimai veikti naudodamas tinkamas ir proporcingassistemas, išteklius ir procedūras;c) įrodymą, kad mokėjimo įstaiga turi 6 straipsnyje numatytą pradinį kapitalą;d) 9 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų mokėjimo įstaigų atveju –priemonių, kurių pagal 9 straipsnį buvo imtasi siekiant apsaugoti mokėjimo paslaugųvartotojų lėšas, aprašymą;e) pareiškėjo taikomos valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės mechanizmų, įskaitantadministracines, rizikos valdymo ir apskaitos procedūras, aprašymą, įrodantį, kad tavaldymo tvarka, kontrolės mechanizmai ir procedūros yra proporcingos, tinkamos,patikimos ir adekvačios;f) vidaus kontrolės mechanizmų, kuriuos pareiškėjas yra įdiegęs siekdamas įvykdytipareigas, susijusias su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pagalDirektyvą 2005/60/EB ir 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybosreglamentą (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedantlėšas, aprašymą;g) pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, įskaitant, jei taikoma, numatomotarpininkų ir filialų panaudojimo aprašymą, išorės subjektų panaudojimo tvarkosaprašymą, bei jo dalyvavimo nacionalinėje arba tarptautinėje mokėjimo sistemojeaprašymą;h) tapatybės duomenis asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčių pareiškėjokvalifikuotąją kapitalo dalį, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio11 punkte, jų turimo kapitalo dydžius ir jų tinkamumo įrodymą atsižvelgiant į būtinybęužtikrinti mokėjimo įstaigos patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamąvaldymą;(i) direktorių ir asmenų, atsakingų už mokėjimo įstaigos valdymą, ir prireikus asmenų,atsakingų už mokėjimo įstaigos mokėjimo paslaugų teikimo veiklos valdymą,tapatybės duomenis bei įrodymus, kad jie yra geros reputacijos ir turi tinkamų žiniųbei patirties mokėjimo paslaugoms vykdyti, kaip apibrėžė mokėjimo įstaigos buveinėsvalstybė narė;j) kai taikytina, teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių, kaipapibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės irkonsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, tapatybės duomenis;k) pareiškėjo teisinį statusą ir įstatus;l) pareiškėjo pagrindinės buveinės adresą.Pateikdamas d, e, ir g punktuose nurodytą informaciją, pareiškėjas pateikia savo audito5 straipsnis. Mokėjimo įstaigos licencija1. Mokėjimo įstaigos licencija galioja ir kitose valstybėse narėse, suteikdama teisęšio įstatymo 10 straipsnyje nustatytomis sąlygomis mokėjimo įstaigai tosevalstybėse narėse teikti mokėjimo įstaigos licencijoje nurodytas mokėjimopaslaugas. Mokėjimo įstaigos licencijos išdavimo ir keitimo tvarką nustato šisįstatymas ir priežiūros institucijos teisės aktai.2. Steigiama mokėjimo įstaiga įregistruojama Juridinių asmenų registre, o jeimokėjimo įstaigos licencija išduodama jau įsteigtam juridiniam asmeniui, atitinkamipakeitimai Juridinių asmenų registre gali būti padaromi tik išdavus mokėjimoįstaigos licenciją.3. Mokėjimo įstaigos licencijai gauti priežiūros institucijai pateikiamas prašymas irpriežiūros institucijos teisės aktuose nustatyti dokumentai ir duomenys, parengtipagal priežiūros institucijos nustatytus reikalavimus, įskaitant:1) įstatus ir, jei juridinis asmuo jau įsteigtas, registracijos pažymėjimą;2) veiklos programą, kurioje, be kita ko, nurodomos numatomų vykdyti mokėjimopaslaugų rūšys;3) verslo planą, įskaitant pirmųjų trejų finansinių metų biudžeto projektą, įrodantį,kad mokėjimo įstaiga gali patikimai veikti ir taiko tam tinkamas vidaus kontrolėssistemas, procedūras ir išteklius;4) dokumentus, kuriais patvirtinama, kad minimalaus nuosavo kapitalo dydis yra nemažesnis, nei nustatytas šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje;5) kai vykdoma šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta veikla, –priemonių, kurių pagal šio įstatymo 15 straipsnio reikalavimus imtasi (bus imtasi)siekiant apsaugoti mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas, aprašymą;6) taikomos (numatomos taikyti) valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės sistemos,įskaitant administracinės, rizikos valdymo ir apskaitos sistemas, aprašymą, įrodantį,kad ta valdymo tvarka ir vidaus kontrolės sistemos yra tinkamos, patikimos iradekvačios prisiimamai rizikai;7) vidaus kontrolės sistemos, kuri įdiegta (bus įdiegta) siekiant įvykdyti pareigas,susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Pinigųplovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir 2006 m. lapkričio 15 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojoinformacijos, pateikiamos pervedant lėšas, aprašymą;8) organizacinės struktūros aprašymą, įskaitant numatomus filialus, tarpininkus arkitus asmenis, kuriems bus perduodamas veiklos vykdymas, ir dalyvavimomokėjimo sistemose aprašymą;9) duomenis, kuriais remiantis galima nustatyti asmenų, turinčių mokėjimo įstaigoskvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, tapatybę, jų turimasįstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, taip pat šių asmenų tinkamumą,atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principaisgrindžiamą mokėjimo įstaigos valdymą priežiūros institucijos teisės aktų nustatytatvarka;10) vadovų, įskaitant asmenis, atsakingus už mokėjimo įstaigos mokėjimo paslaugų


10tvarkos ir organizacinės tvarkos, kurią jis nustatė, kad galėtų imtis visų pagrįstųveiksmų savo vartotojų interesams apsaugoti ir mokėjimo paslaugų teikimo tęstinumuibei patikimumui užtikrinti, aprašymą.6 straipsnis. Pradinis kapitalasValstybės narės reikalauja, kad leidimo išdavimo metu mokėjimo įstaigos turėtųpradinį kapitalą, sudarytą iš Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio a ir b punktuoseapibrėžtų lėšų:a) jeigu mokėjimo įstaiga teikia tik priedo 6 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą, joskapitalas jokiu metu negali būti mažesnis kaip 20 000 EUR;b) jeigu mokėjimo įstaiga teikia priedo 7 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą, joskapitalas jokiu metu negali būti mažesnis kaip 50 000 EUR; irc) jeigu mokėjimo įstaiga teikia bet kurią priedo 1– 5 punktuose nurodytą mokėjimopaslaugą, jos kapitalas jokiu metu negali būti mažesnis kaip 125 000 EUR.teikimo veiklos valdymą, jei mokėjimo įstaiga teikia mokėjimo paslaugas ir tuopačiu metu vykdo kitą šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą veiklą,tapatybės duomenis ir dokumentus, kuriais patvirtinama, kad jie yra nepriekaištingosreputacijos, ir turi pakankamai žinių ir patirties, reikalingų savo funkcijoms vykdyti;11) auditą atliekančių audito įmonių, atitinkančių Finansų įstaigų įstatyme ir Auditoįstatyme nustatytus reikalavimus, duomenis.4. Pateikiant šio straipsnio 3 dalies 5, 6 ir 8 punktuose nurodytą informaciją, turi būtipateikiamas vidaus audito tvarkos ir organizacinės tvarkos, kurioje nustatytiveiksmai vartotojų interesams apsaugoti ir mokėjimo paslaugų teikimo tęstinumuibei patikimumui užtikrinti, aprašymas.9 straipsnis. Mokėjimo įstaigos kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba)balsavimo teisių dalis1. Mokėjimo įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalįgali turėti tik asmuo:1) kuris sugebės užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamąmokėjimo įstaigos valdymą;2) kuris atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Bankųįstatymo 25 straipsnio 6 ir 7 dalyse;3) kurio finansinė padėtis yra gera ir stabili.2. Mokėjimo įstaigos kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiųdalies įsigijimui ir netekimui ir teisės naudotis balsavimo teise sustabdymui mutatismutandis taikomos Bankų įstatymo 24–26 straipsnių nuostatos.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas13 straipsnis. Mokėjimo įstaigos minimalus nuosavas kapitalas1. Mokėjimo įstaigos minimalų nuosavą kapitalą sudaro:1) įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų savų akcijų verte) be privilegijuotų akcijųsu kaupiamuoju dividendu vertės;2) atsargos kapitalas (atsargos rezervas);3) kapitalo rezervas (emisinis skirtumas);4) nepaskirstytas pelnas arba nuostolis;5) privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas;6) kiti rezervai.2. Mokėjimo įstaiga turi turėti minimalų nuosavą kapitalą:1) jeigu mokėjimo įstaiga ketina teikti tik Mokėjimų įstatymo 6 straipsnio 5 punktenurodytas mokėjimo paslaugas – ne mažesnį kaip 20 tūkstančių eurų (išreikštą euraispagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir euro santykį);2) jeigu mokėjimo įstaiga ketina teikti Mokėjimų įstatymo 6 straipsnio 6 punktenurodytas mokėjimo paslaugas – ne mažesnį kaip 50 tūkstančių eurų (išreikštą euraispagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir euro santykį);3) jeigu mokėjimo įstaiga ketina teikti Mokėjimų įstatymo 6 straipsnio 1–4punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas – ne mažesnį kaip 125 tūkstančiai eurų(išreikštą eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir euro santykį).Visiškas


117 straipsnis. Nuosavos lėšos1. Mokėjimo įstaigos nuosavos lėšos, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 57–61,63, 64 ir 66 straipsniuose, negali būti mažesnes už didžiausią sumą, iš reikalaujamupagal šios direktyvos 6 arba 8 straipsnį.2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią nuosavų lėšųskaičiavimui taikytinų elementų kartotiniam naudojimui, jei mokėjimo įstaigapriklauso tai pačiai grupei, kaip ir kita mokėjimo įstaiga, kredito įstaiga, investicinėįmonė, turto valdymo bendrovė ar draudimo įmonė. Ši dalis taip pat taikoma, jeigumokėjimo įstaiga yra mišraus pobūdžio ir vykdo kitą nei priede nurodytos mokėjimopaslaugos veiklą.3. Jei tenkinamos Direktyvos 2006/48/EB 69 straipsnyje nustatytos sąlygos, valstybėsnarės ar jų kompetentingos institucijos gali nuspręsti netaikyti šios direktyvos 8straipsnio mokėjimo įstaigoms, kurioms taikoma konsoliduota pirminių kredito įstaigųpriežiūra pagal Direktyvą 2006/48/EB.8 straipsnis. Nuosavų lėšų apskaičiavimas1. Nepaisant 6 straipsnyje nustatytų pirminių reikalavimų kapitalui, valstybės narėsreikalauja, kad mokėjimo įstaigos visą laiką turėtų nuosavas lėšas, apskaičiuotaslaikantis vieno iš toliau nurodytų trijų metodų, kuriuos nustatė kompetentingosinstitucijos nacionalinės teisės aktuose nustatyta tvarka:A metodasMokėjimo įstaigų nuosavos lėšos turi sudaryti bent 10 % jų praėjusių metų fiksuotųpridėtinių išlaidų. Kompetentingos institucijos gali šį reikalavimą patikslinti tuo atveju,jeigu nuo praėjusių metų mokėjimo įstaigos veikloje įvyko esminių pokyčių. Jeiguapskaičiavimo dieną mokėjimo įstaiga dar nėra baigusi visų vienerių metų veiklos, taireikalavimas yra kad nuosavos lėšos sudarytų 10 % jų atitinkamų fiksuotų pridėtiniųišlaidų, kurios numatytos jos verslo plane, išskyrus atvejus, kai kompetentingosinstitucijos reikalauja patikslinti šį planą.B metodasMokėjimo įstaigos nuosavos lėšos turi būti ne mažesnės už toliau nurodytų dydžių,padaugintų iš padidinimo daugiklio k, sumą, kaip apibrėžta toliau 2 dalyje, kurmokėjimo apimtis (MA) sudaro vieną dvyliktąją bendros mokėjimo operacijų, kuriasmokėjimo įstaiga atliko praėjusias metais, sumos:a) 4,0 % tos MA dalies iki 5 mln. EUR,pliusb) 2,5 % tos MA dalies nuo 5 mln. EUR iki 10 mln. EUR,pliusc) 1 % tos MA dalies nuo 10 mln. EUR iki 100 mln. EUR,pliusd) 0,5 % tos MA dalies nuo 100 mln. EUR iki 250 mln. EUR,plius3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytų mokėjimo įstaigos minimalaus nuosavo kapitaloelementų skaičiavimo tvarką nustato priežiūros institucija.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas14 straipsnis. Mokėjimo įstaigos nuosavas kapitalas1. Mokėjimo įstaigos nuosavas kapitalas turi nuolat būti ne mažesnis už didesnį iššių dydžių:1) šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą minimalų nuosavą kapitalą;2) vienu iš priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytų metodų apskaičiuotąnuosavą kapitalą.2. Mokėjimo įstaiga negali nuosavo kapitalo skaičiavimui taikytinų elementųnaudoti pakartotinai, jei ji priklauso tai pačiai grupei, kaip ir kita mokėjimo įstaiga,kredito įstaiga, finansų maklerio įmonė, valdymo įmonė ar draudimo įmonė. Šinuostata taip pat taikoma, jeigu mokėjimo įstaiga vykdo ir kitą nei mokėjimopaslaugų teikimo veiklą.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas14 straipsnis. Mokėjimo įstaigos nuosavas kapitalas3. Mokėjimo įstaigos nuosavo kapitalo dydžio, apskaičiavimo ir taikymo taisyklesnustato priežiūros institucija.4. Priežiūros institucija, remdamasi rizikos valdymo proceso, su rizika susijusiųnuostolių duomenų rinkimo kokybės ir vidaus kontrolės sistemos įvertinimu, galimokėjimo įstaigai nustatyti individualų nuosavo kapitalo dydį – iki 20 proc. mažesnįarba didesnį už priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytais metodaisapskaičiuotą nuosavo kapitalo dydį39 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas2. Lietuvos bankas iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendintireikalingus teisės aktus.VisiškasDalinis(straipsnis busvisiškaiperkeltasLietuvosbankuipatvirtinusnutarimą Dėlmokėjimoįstaigų rizikąribojančiospriežiūros)


12e) 0,25 % tos MA dalies virš250 mln. EUR.C metodasMokėjimo įstaigos nuosavos lėšos turi būti ne mažesnės už atitinkamą rodiklį,apibrėžtą a punkte, padaugintą iš b punkte nustatyto padauginimo daugiklio ir vėlpadaugintą iš 2 dalyje apibrėžto padidinimo daugiklio k:a) Atitinkamas rodiklis yra šių elementų suma:- palūkanų pajamų,- palūkanų išlaidų,- gautų komisinių ir kitų mokesčių, ir- kitų veiklos pajamų.Kiekvienas elementas įtraukiamas į sumą su savo teigiamu arba neigiamu ženklu.Pajamos iš neįprastų ir nebūdingų elementų negali būti naudojamos apskaičiuojantatitinkamą rodiklį. Išlaidos, susijusios su trečiųjų šalių teikiamomis išorės subjektamsperduotoms paslaugomis gali sumažinti atitinkamą rodiklį, jei išlaidos patiriamos dėlpagal šią direktyvą prižiūrimos įstaigos. Atitinkamas rodiklis apskaičiuojamaskiekvienų finansinių metų pabaigoje pagal paskutinių dvylikos mėnesių stebėjimus.Atitinkamas rodiklis apskaičiuojamas už praeitus finansinius metus. Tačiau pagal Cmetodą apskaičiuotos nuosavo lėšos negali būti mažesnės nei 80 % pastarųjų trijųfinansinių metų atitinkamo rodiklio vidurkio. Jei nėra jokių audituotų duomenų, galibūti naudojami sąmatiniai verslo duomenys.b) Padauginimo daugiklis yra:i) 10 % tos atitinkamo rodiklio dalies iki 2,5 mln. EUR,ii) 8 % tos atitinkamo rodiklio dalies nuo 2,5 mln. EUR iki 5 mln. EUR,iii) 6 % tos atitinkamo rodiklio dalies nuo 5 mln. EUR iki 25 mln. EUR,iv) 3 % tos atitinkamo rodiklio dalies nuo 25 mln. EUR iki 50 mln. EUR,v) 1,5 % virš50 mln. EUR.2. Padidinimo daugiklis k, naudotinas taikant 1 dalyje nurodytus B ir C metodus, yra:a) 0,5, jeigu mokėjimo įstaiga teikia tik priedo 6 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą;b) 0,8, jeigu mokėjimo įstaiga teikia priedo 7 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą;c) 1, jeigu mokėjimo įstaiga teikia bet kurią priedo 1–5 punktuose nurodytą mokėjimopaslaugą.3. Kompetentingos institucijos, remdamosi rizikos valdymo procesų, su rizikasusijusių nuostolių duomenų rinkimo kokybės ir vidinių kontrolės mechanizmųįvertinimu, gali reikalauti, kad mokėjimo įstaiga turėtų nuosavų lėšų sumą, kuri yra iki20 % didesnė negu suma, kuri būtų gauta taikant pagal 1 dalį pasirinktą metodą, arbagali leisti, kad mokėjimo įstaiga turėtų nuosavų lėšų sumą, kuri yra iki 20 % mažesnėnegu suma, kuri būtų gauta taikant pagal 1 dalį pasirinktą metodą.9 straipsnis. Apsaugos reikalavimai1. Valstybės narės arba kompetentingos institucijos reikalauja, kad mokėjimo įstaiga,kuri teikia kurią nors priede nurodytą mokėjimo paslaugą ir tuo pačiu metu vykdo kitąveiklą, nurodytą 16 straipsnio 1 dalies c punkte, apsaugotų iš mokėjimo paslaugųvartotojų arba per kitą mokėjimo paslaugų teikėją gautas lėšas mokėjimo operacijųvykdymui:Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas15 straipsnis. Mokėjimo paslaugų vartotojų ar iš kito mokėjimo paslaugųteikėjo gautų lėšų apsaugos reikalavimai1. Mokėjimo įstaiga privalo apsaugoti iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba iš kitomokėjimo paslaugų teikėjo gautas lėšas mokėjimo operacijoms vykdyti vienu iš šiųbūdų:Visiškas


13arba:a) jos niekada negali būti laikomos kartu su kitų fizinių arba juridinių asmenų,nesančių mokėjimo paslaugų vartotojais, kurių vardu tos lėšos laikomos, lėšomis ir, jeipo lėšų gavimo dienos einančios darbo dienos pabaigoje jas vis dar turi mokėjimoįstaiga ir jos dar nėra pristatytos gavėjui ar nėra pervestos kitam mokėjimo paslaugųteikėjui, jos deponuojamos atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje arba investuojamos įsaugų, likvidų ir mažos rizikos turtą, kaip apibrėžta buveinės valstybės narėskompetentingų institucijų; irb) jos pagal valstybių narių teisės aktus yra apsaugotos tų mokėjimo paslaugųvartotojų naudai tuo atveju, jei mokėjimo įstaigos kreditoriai pateiktų reikalavimų,visų pirma nemokumo atveju;arbac) jos apdraudžiamos pagal draudimo polisą ar joms taikoma kita panaši garantija,išduota draudimo bendrovės ar kredito įstaigos, nepriklausančios tai pačiai kaip irmokėjimo įstaiga grupei, tokiai sumai, kuri neapdraudus pagal draudimo polisą arneturint kitos panašios garantijos būtų buvusi atskirta, išmokamai tuo atveju, kaimokėjimo įstaiga negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų.2. Kai iš mokėjimo įstaigos reikalaujama apsaugoti lėšas pagal 1 dalį ir tų lėšų dalisbus naudojama būsimoms mokėjimo operacijoms vykdyti, o likusi suma –paslaugoms, kurios nėra mokėjimo paslaugos, teikti, 1 dalyje nustatyti reikalavimaitaip pat taikomi tai būsimoms operacijoms vykdyti gautai lėšų daliai. Kai ši dalis nėrapastovi arba jos dydis nežinomas iš anksto, valstybės narės gali mokėjimo įstaigomsleisti taikyti šią dalį remdamosi pavyzdine dalimi, kuri, kaip manoma, bus naudojamamokėjimo paslaugoms teikti, jei tokia pavyzdinė dalis gali būti pagrįstai nustatytaremiantis ankstesniais duomenimis tenkinant kompetentingų institucijų reikalavimus.3. Valstybės narės ar kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad mokėjimoįstaigos, kurios nevykdo kitos veiklos, nurodytos 16 straipsnio 1 dalies c punkte, taippat laikytųsi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų apsaugos reikalavimų.4. Valstybės narės ar kompetentingos institucijos taip pat gali apriboti tokius apsaugosreikalavimus ir juos taikyti tik tų mokėjimo paslaugų vartotojų, kurių kiekvienoatskirai lėšos viršija 600 EUR ribą, lėšoms.10 straipsnis. Leidimo išdavimas1. Valstybės narės reikalauja, kad įmonės, išskyrus nurodytas 1 straipsnio 1 dalies a–cpunktuose ir e–f punktuose ir pagal 26 straipsnį išimtimi besinaudojančius juridiniusbei fizinius asmenis, ketinančios teikti mokėjimo paslaugas, prieš pradėdamos teiktimokėjimo paslaugas gautų leidimą vykdyti mokėjimo įstaigos veiklą. Leidimasišduodamas tik valstybėje narėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui.2. Leidimai išduodami, jei kartu su prašymu leidimui gauti pateikta informacija irįrodymai atitinka visus 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir kompetentingosinstitucijos, nuodugniai patikrinusios prašymą, pateikė teigiamą bendrą įvertinimą.Prieš išduodama leidimą kompetentinga institucija atitinkamais atvejais galikonsultuotis su nacionaliniu centriniu banku ar kitomis atitinkamomis viešosiosvaldž ios institucijomis.1) atskirdama šias lėšas nuo kitų fizinių arba juridinių asmenų, nesančių mokėjimopaslaugų vartotojais, lėšų. Jeigu gavus lėšas kitos dienos darbo pabaigoje jas vis darturi mokėjimo įstaiga ir jos dar nėra perduotos gavėjui ar nėra pervestos kitammokėjimo paslaugų teikėjui, jos turi būti laikomos atskiroje sąskaitoje, atidarytojekredito įstaigoje, arba investuojamos į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtąpriežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokėjimo įstaiga, šiame punktenustatytu būdu saugodama mokėjimo paslaugų vartotojų arba iš kito mokėjimopaslaugų teikėjo gautas lėšas mokėjimo operacijoms vykdyti, privalo imtispriemonių, užtikrinančių mokėjimo paslaugų vartotojų nuosavybės teisių apsaugą,ypač jeigu mokėjimo įstaiga yra nemoki. Mokėjimo paslaugų vartotojų ir kitųmokėjimo paslaugų teikėjų lėšos, perduotos mokėjimo įstaigai mokėjimopaslaugoms vykdyti, yra jų nuosavybė, į jas negali būti nukreiptas išieškojimaspagal mokėjimo įstaigos skolas;2) apdrausdama šias lėšas draudimo sutartimi arba gaudama joms garantiją,laidavimo raštą, išduotą draudimo bendrovės ar kredito įstaigos, nepriklausančios taipačiai kaip ir mokėjimo įstaiga grupei, tokiai mokėjimo įstaigai negalint įvykdytisavo įsipareigojimų išmokamai sumai, kuri turėtų būti atskirta, jei būtų taikomas šiostraipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas būdas.2. Kai mokėjimo įstaigos gautų iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba iš kitomokėjimo paslaugų teikėjo lėšų dalis bus naudojama būsimoms mokėjimooperacijoms vykdyti, o likusi suma – paslaugoms, kurios nėra mokėjimo paslaugos,teikti, šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi ir būsimoms mokėjimooperacijoms vykdyti gautai lėšų daliai. Kai ši dalis nėra pastovi arba jos dydis nėražinomas iš anksto, mokėjimo įstaiga gali šią dalį apskaičiuoti remdamasi pavyzdinedalimi, kuri, mokėjimo įstaigos nuomone, bus naudojama mokėjimo paslaugomsteikti, jei tokia pavyzdinė dalis gali būti pagrįstai nustatyta remiantis ankstesniaisduomenimis, tenkinant priežiūros institucijos nustatytus reikalavimus.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas4 straipsnis. Mokėjimo įstaigos teikiamos mokėjimo paslaugos ir kita veikla1. Mokėjimo įstaiga gali teikti tik priežiūros institucijos jai išduotoje licencijojenurodytas Mokėjimų įstatyme nustatytas mokėjimo paslaugas. Mokėjimo įstaiga,ketinanti teikti mokėjimo paslaugas, kurios nėra numatytos jai išduotoje licencijoje,turi kreiptis į priežiūros instituciją su prašymu pakeisti galiojančią licencijąpapildant ją ketinamomis teikti mokėjimo paslaugomis.2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos4. Mokėjimo įstaiga – juridinis asmuo, kuriam išduota mokėjimo įstaigos licencijaar mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija (toliau, kai įstatyme kalbama apiemokėjimo įstaigos licenciją ir mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją kartu,Visiškas


143. Mokėjimo įstaiga, pagal jos buveinės valstybės narės nacionalinę teisę privalantiturėti registruotą buveinę, pagrindinė buveinė turi būti toje pačioje valstybėje narėje,kurioje yra jos registruota buveinė.4. Kompetentingos institucijos išduoda leidimą tik tuo atveju, jei atsižvelgiant į poreikįužtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamą mokėjimo įstaigosvaldymą, mokėjimo įstaiga turi tvirtą mokėjimo paslaugų veiklos valdymo tvarką,įskaitant suprantamą organizacinę struktūrą su aiškiai apibrėžtomis, skaidriomis irnuosekliomis atsakomybės ribomis, rizikos, kurią ji patiria ar gali patirti, nustatymo,valdymo, stebėsenos ir informavimo apie ją veiksmingus procesus bei atitinkamusvidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitosprocedūras; ši tvarka, procedūros ir mechanizmai turi būti visapusiai ir proporcingimokėjimo įstaigos teikiamų mokėjimo paslaugų pobūdžiui, apimčiai ir sudėtingumui.5. Kai mokėjimo įstaiga teikia bet kurias priede išvardytas mokėjimo paslaugas ir tuopačiu metu vykdo kitą verslo veiklą, kompetentingos institucijos gali reikalauti įsteigtiatskirą subjektą mokėjimo paslaugų verslui vykdyti, jei mokėjimo įstaigos vykdomakita nei mokėjimo paslaugų teikimo veikla turi ar gali turėti neigiamos įtakosmokėjimo įstaigos finansiniam patikimumui ar kompetentingų institucijų galimybeistebėti, ar mokėjimo įstaiga vykdo visus šioje direktyvoje nustatytas pareigas.6. Kompetentingos institucijos atsisako išduoti leidimą, jei, atsižvelgiant į poreikįužtikrinti tinkamą ir apgalvotą mokėjimo įstaigos valdymą, jie nėra patenkinti akcijųturėtojų arba narių, kuriems priklauso kvalifikuota kapitalo dalis, patikimumu.7. Jeigu mokėjimo įstaiga ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys yra susiję artimaisryšiais, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 46 punkte, kompetentingosinstitucijos išduoda leidimą tik tuo atveju, jei tokie ryšiai netrukdo veiksmingaivykdyti jų priežiūros funkcijų.8. Kompetentingos institucijos išduoda leidimą tik tuo atveju, jei trečiosios šaliesįstatymai ir kiti teisės aktai, taikomi vienam ar keletui fizinių ar juridinių asmenų, sukuriais mokėjimo įmonė yra susijusi artimais ryšiais, arba sunkumai, atsirandantysįgyvendinant tuos įstatymus ir kitus teisės aktus, netrukdo joms veiksmingai vykdyti jųpriežiūros funkcijų.9. Leidimas galioja visose valstybėse narėse ir suteikia teisę atitinkamai mokėjimoįstaigai teikti mokėjimo paslaugas visoje Bendrijoje, naudojantis laisve teikti paslaugasarba įsisteigimo laisve, jei tokias paslaugas apima leidimas.vartojama sąvoka „licencija“) ir kuris teikia mokėjimo paslaugas.5 straipsnis. Mokėjimo įstaigos licencija1. Mokėjimo įstaigos licencija galioja ir kitose valstybėse narėse, suteikdama teisęšio įstatymo 10 straipsnyje nustatytomis sąlygomis mokėjimo įstaigai tosevalstybėse narėse teikti mokėjimo įstaigos licencijoje nurodytas mokėjimopaslaugas. Mokėjimo įstaigos licencijos išdavimo ir keitimo tvarką nustato šisįstatymas ir priežiūros institucijos teisės aktai.5. Priežiūros institucija turi teisę atlikti mokėjimo įstaigos, prašančios išduotimokėjimo įstaigos licenciją, pasiruošimo teikti mokėjimo paslaugas patikrinimąvietoje.6. Priežiūros institucija privalo išnagrinėti pateiktus dokumentus ir priimtisprendimą dėl mokėjimo įstaigos licencijos išdavimo, ir apie tai raštu praneštiprašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimodienos, atsižvelgiant į šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies nuostatas.7. Priežiūros institucija atsisako išduoti mokėjimo įstaigos licenciją, jeigu:1) pateikti dokumentai neatitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktųnustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalautiduomenys ar jie yra neteisingi;2) mokėjimo įstaigos teisinė forma, buveinė, vadovai, mokėjimo įstaigos minimalusnuosavas kapitalas neatitinka įstatymų nustatytų reikalavimų;3) yra pagrindas abejoti, ar asmenys, turintys mokėjimo įstaigos kvalifikuotąjąįstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1dalyje nustatytus reikalavimus;4) mokėjimo įstaiga ir kitas asmuo yra susiję glaudžiu ryšiu, kuris trukdytųpriežiūros institucijai veiksmingai atlikti mokėjimo įstaigos priežiūrą;5) mokėjimo įstaiga yra glaudžiu ryšiu susijusi su asmeniu iš tokios užsieniovalstybės, kurios teisės aktai, reglamentuojantys šio asmens veiklą, ar tų teisės aktųlaikymosi užtikrinimo sunkumai gali trukdyti priežiūros institucijai veiksmingaiatlikti mokėjimo įstaigos priežiūrą;6) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principaisgrindžiamą mokėjimo įstaigos valdymą, mokėjimo įstaiga neturi patikimosmokėjimo paslaugų veiklos valdymo tvarkos, įskaitant suprantamą organizacinęstruktūrą su aiškiai apibrėžtomis, skaidriomis ir nuosekliomis atsakomybės ribomis,rizikos, kuri atsirado ar gali atsirasti, nustatymo, valdymo, stebėjimo, vadovybėsinformavimo ir vidaus kontrolės sistemos, įskaitant patikimas administracinespriemones ir apskaitos sistemą. Ši tvarka, rizikos valdymo ir vidaus kontrolėssistemos turi būti visapusės ir adekvačios mokėjimo įstaigos teikiamų mokėjimopaslaugų pobūdžiui, apimčiai ir sudėtingumui.9. Kai mokėjimo įstaiga ketina teikti mokėjimo paslaugas ir tuo pačiu metu ketinavykdyti ar vykdo kitą šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą veiklą,priežiūros institucija turi teisę atsisakyti išduoti mokėjimo įstaigos licenciją, kolnebus įsteigtas atskiras juridinis asmuo mokėjimo paslaugų teikimo veiklai vykdyti,


1511 straipsnis. Pranešimas apie sprendimąPer tris mėnesius nuo prašymo gavimo arba, jeigu prašymas buvo neišsamus, per trismėnesius po to, kai buvo gauta visa sprendimui priimti reikalinga informacija,kompetentingos institucijos praneša pareiškėjui, ar leidimas išduotas, ar atisakyta jįišduoti. Atsisakius išduoti leidimą, visada nurodomos atsisakymo priežastys.jei mokėjimo įstaigos ketinama vykdyti ar vykdoma kita nei mokėjimo paslaugųteikimo veikla turi ar gali turėti neigiamą įtaką jos finansiniam patikimumui arpriežiūros institucijos galimybei stebėti, ar vykdomi visi šiame įstatyme nustatytireikalavimai.22 straipsnis. Prašymų dėl licencijos, leidimo išdavimo ar dėl kitų veiksmųatlikimo nagrinėjimas ir priežiūros institucijos sprendimai5. Priežiūros institucijos prašymu valstybės ir savivaldybės institucijos, taip patasmenys privalo nedelsdami priežiūros institucijai pateikti turimą informaciją apiemokėjimo įstaigos steigėjus, akcininkus, vadovus, jų finansinę būklę, veiklą,nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, atliktų patikrinimų ir revizijųišvadas ir kitą informaciją, kuri priežiūros institucijai reikalinga priimant sprendimądėl leidimo mokėjimo įstaigai išdavimo.3 straipsnis. Mokėjimo įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, mokėjimoįstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai3. Mokėjimo įstaiga privalo turėti buveinę Lietuvos Respublikoje.9 straipsnis. Mokėjimo įstaigos kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba)balsavimo teisių dalis1. Mokėjimo įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalįgali turėti tik asmuo:1) kuris sugebės užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamąmokėjimo įstaigos valdymą;2) kuris atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Bankųįstatymo 25 straipsnio 6 ir 7 dalyse;3) kurio finansinė padėtis yra gera ir stabili.2. Mokėjimo įstaigos kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiųdalies įsigijimui ir netekimui ir teisės naudotis balsavimo teise sustabdymui mutatismutandis taikomos Bankų įstatymo 24–26 straipsnių nuostatos.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas5 straipsnis. Mokėjimo įstaigos licencija6. Priežiūros institucija privalo išnagrinėti pateiktus dokumentus ir priimtisprendimą dėl mokėjimo įstaigos licencijos išdavimo, ir apie tai raštu praneštiprašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimodienos, atsižvelgiant į šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies nuostatas.22 straipsnis. Prašymų dėl licencijos, leidimo išdavimo ar dėl kitų veiksmųatlikimo nagrinėjimas ir priežiūros institucijos sprendimai4. Apie priimtą sprendimą dėl leidimo išdavimo priežiūros institucija ne vėliau kaipper 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša prašymą pateikusiam asmeniui.Priežiūros institucijos atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas.Visiškas


1612 straipsnis. Leidimo panaikinimas1. Kompetentingos institucijos gali panaikinti mokėjimo įstaigai išduotą leidimą tik tuoatveju, jei įstaiga:a) per 12 mėnesių nepasinaudoja šiuo leidimu, aiškiai atsisako šio leidimo arba ilgiaukaip šešis mėnesius nevykdo veiklos, jeigu atitinkama valstybė narė nėra numačiusi,kad tokiais atvejais šis leidimas netenka galios;b) yra gavusi leidimą pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomisnetinkamomis priemonėmis;c) nebeatitinka leidimo išdavimo sąlygų;d) toliau vykdydama mokėjimo paslaugų teikimo veiklą galėtų kelti grėsmę mokėjimosistemos stabilumui; arbae) tenkina vieną ar daugiau kitų aplinkybių, dėl kurių nacionalinėje teisėje numatomapanaikinti leidimą.2. Privalo būti nurodomos leidimo panaikinimo priežastys ir apie tai informuojamisuinteresuoti asmenys.3. Informacija apie leidimo panaikinimą skelbiama viešai.Finansų įstaigų įstatymas10 straipsnis. Licencijos atšaukimas1. Priežiūros institucija privalo atšaukti finansų įstaigai išduotą licenciją teiktilicencines finansines paslaugas, jeigu finansų įstaiga:1) licenciją gavo apgaulės būdu ar kitaip pažeidusi įstatymus;2) verčiasi įstatymų draudžiama veikla.2. Priežiūros institucija turi teisę atšaukti finansų įstaigai išduotą licenciją teiktilicencines finansines paslaugas, jeigu finansų įstaiga:1) nepasinaudojo licencija per 12 mėnesių nuo licencijos teikti finansines paslaugasišdavimo dienos;2) verčiasi kita veikla, kuri nenumatyta šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje;3) neatitinka šio Įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėlsaugios ir patikimos atitinkamų finansų įstaigų veiklos;4) pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus finansinės apskaitos,valdymo ir kontrolės reikalavimus, šio Įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas arpriežiūros institucijos nurodymus dėl finansų įstaigos saugios ir patikimos veiklos;5) tapo nemoki ir (arba) savo veikla kelia grėsmę savo klientų interesams arba juospažeidžia, trikdo arba gali sutrikdyti atsiskaitymus arba operacijas pinigų ir kapitalorinkose;6) nebesiverčia licencine veikla daugiau kaip 6 mėnesius;7) nesugeba įvykdyti prievolių pagal įsipareigojimus arba yra duomenų, kad negalėsto padaryti ateityje;8) jos dalyviai priima sprendimą grąžinti licenciją teikti licencines finansinespaslaugas;9) kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas7 straipsnis. Licencijos atšaukimas ar jos galiojimo sustabdymas1. Be Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 3–8 punktuosenustatytų pagrindų, licencija gali būti atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu,jeigu:1) mokėjimo įstaiga neatitinka nustatytų licencijos išdavimo reikalavimų;2) mokėjimo įstaiga, toliau teikdama mokėjimo paslaugas, galėtų kelti grėsmę kitųmokėjimo įstaigų veiklos ir finansiniam stabilumui;3) mokėjimo įstaiga pasibaigia dėl reorganizavimo ar priimamas sprendimaslikviduoti mokėjimo įstaigą.2. Atšaukiant licenciją šio straipsnio 1 dalies 3 punkte ar Finansų įstaigų įstatymo 10straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytais pagrindais, priežiūros institucijos sprendimenurodomi sprendimo priėmimo motyvai ir apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienaspranešama mokėjimo įstaigai. Kitais atvejais licencija atšaukiama šio įstatymo 29 ir30 straipsniuose nustatyta tvarka.3. Licencijos galiojimas sustabdomas šio įstatymo 29 ir 30 straipsniuose nustatytaispagrindais ir tvarka.Visiškas


1713 straipsnis. RegistravimasValstybės narės įsteigia leidimus turinčių mokėjimo įstaigų, jų tarpininkų ir filialų, taippat pagal 26 straipsnį išimtimi besinaudojančių fizinių ir juridinių asmenų beitarpininkų ir filialų, ir 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų įstaigų, kurios turi teisę teiktimokėjimo paslaugas pagal nacionalinę teisę, viešąjį registrą. Jos įregistruojamosbuveinės valstybės narės registre.Šiame registre nurodomos mokėjimo paslaugos, kurioms teikti yra išduotas leidimasmokėjimo įstaigai arba kurioms teikti buvo įregistruotas fizinis ar juridinis asmuo.Leidimus turinčios mokėjimo įstaigos registre nurodomos atskirai nuo fizinių irjuridinių asmenų, kurie buvo įregistruoti pagal 26 straipsnį. Šis registras turi būtiprieinamas visuomenei susipažinti, pasiekiamas prijungties režimu ir reguliariaiatnaujinamas.14 straipsnis. Leidimo išsaugojimasJei dėl kokių nors pokyčių pasikeičia 5 straipsnyje nustatytos informacijos ir įrodymųtikslumas, mokėjimo įstaiga nedelsdama praneša apie tai savo buveinės valstybės narėskompetentingoms institucijoms.4. Atšaukus licenciją ar sustabdžius jos galiojimą, mokėjimo įstaiga neturi teisėsteikti mokėjimo paslaugų, išskyrus, kiek tai būtina atsiskaityti su mokėjimo paslaugųvartotojais.12 straipsnis. Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas1. Mokėjimo įstaigos, gavusios priežiūros institucijos licenciją ir įregistruotosJuridinių asmenų registre, jų filialai ir tarpininkai, veikiantys tiek LietuvosRespublikoje, tiek kitose valstybėse narėse, yra įtraukiami į viešąjį mokėjimo įstaigųsąrašą, nurodant, kurioms mokėjimo paslaugoms teikti yra išduota licencija.5. Viešojo mokėjimo įstaigų sąrašo tvarkytojas – priežiūros institucija – apiemokėjimo įstaigos, jos filialo ar tarpininko įtraukimą į sąrašą, jų duomenų arinformacijos pakeitimą skelbia ir šią informaciją reguliariai atnaujina elektroninėsformos oficialiame leidinyje – priežiūros institucijos interneto svetainėje.7. Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas yra tvarkomas priežiūros institucijos teisėsaktuose nustatyta tvarka.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos7. Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas – viešai skelbiamas priežiūros institucijostvarkomas sąrašas, į kurį įtraukiamos licencijuotos mokėjimo įstaigos, jų filialai,tarpininkai ir kredito unijos.12 straipsnis. Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas1. Mokėjimo įstaigos, gavusios priežiūros institucijos licenciją ir įregistruotosJuridinių asmenų registre, jų filialai ir tarpininkai, veikiantys tiek LietuvosRespublikoje, tiek kitose valstybėse narėse, yra įtraukiami į viešąjį mokėjimo įstaigųsąrašą, nurodant, kurioms mokėjimo paslaugoms teikti yra išduota licencija.3. Mokėjimo įstaigos, turinčios mokėjimo įstaigos licenciją, į viešąjį mokėjimoįstaigų sąrašą yra įtraukiamos atskirai nuo mokėjimo įstaigų, turinčių mokėjimoįstaigos ribotos veiklos licenciją.4. Mokėjimo įstaiga, jos filialas ir tarpininkas turi teisę pradėti teikti mokėjimopaslaugas tik kai jie yra įtraukti į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.5. Viešojo mokėjimo įstaigų sąrašo tvarkytojas – priežiūros institucija – apiemokėjimo įstaigos, jos filialo ar tarpininko įtraukimą į sąrašą, jų duomenų arinformacijos pakeitimą skelbia ir šią informaciją reguliariai atnaujina elektroninėsformos oficialiame leidinyje – priežiūros institucijos interneto svetainėje.6. Į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą yra įtraukiamos ir kredito unijos. Kredito unijųįtraukimui į sąrašą mutatis mutandis taikomos šio straipsnio nuostatos.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas5 straipsnis. Mokėjimo įstaigos licencija10. Mokėjimo įstaigos licenciją turinti mokėjimo įstaiga visada turi atitiktinustatytus mokėjimo įstaigos licencijos išdavimo reikalavimus. Mokėjimo įstaigašio įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka privaloVisiškasVisiškas


1815 straipsnis. Atskaitomybė ir teisės aktų nustatytas auditas1. Mokėjimo įstaigoms mutatis mutandis taikomos Direktyva 78/660/EEB ir, kaitaikytina, direktyvos 83/349/EEB bei 86/635/EEB ir 2002 m. liepos 19 d. EuroposParlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitosstandartų taikymo [27].2. Mokėjimo įstaigų metinę finansinę atskaitomybę ir konsoliduotą finansinęatskaitomybę audituoja teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai arba auditoįmonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/43/EB, išskyrus tuos atvejus, kai taikomosšio reikalavimo išimtys pagal Direktyvą 78/660/EEB ir, kai taikytina, direktyvas83/349/EEB bei 86/635/EEB.3. Priežiūros tikslais valstybės narės reikalauja, kad mokėjimo įstaigos pateiktų atskirąatskaitomybės informaciją apie priede išvardytas mokėjimo paslaugas ir 16 straipsnio1 dalyje nurodytą veiklą, dėl kurios pateikiama auditoriaus išvada. Šią išvadą parengia,kai taikytina, teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai arba audito įmonės.4. Direktyvos 2006/48/EB 53 straipsnyje nustatytos pareigos mutatis mutandistaikomos teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams arba audito įmonėms,atliekančioms mokėjimo įstaigų vykdomos mokėjimo paslaugų veiklos auditą.informuoti priežiūros instituciją apie duomenų, kurie buvo pateikti mokėjimoįstaigos licencijai gauti, pasikeitimus.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas19 straipsnis. Mokėjimo įstaigos apskaita, finansinės ataskaitos ir auditas1. Mokėjimo įstaiga privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą vadovaudamasi įstatymaisir kitais teisės aktais.2 Mokėjimo įstaigos turi rengti tarpinių finansinių ataskaitų ir metinių finansiniųataskaitų rinkinius.3. Mokėjimo įstaigos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudėtį, kitųataskaitų formas, ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarką nustato įstatymai irpriežiūros institucijos teisės aktai.4. Mokėjimo įstaigos auditą, reikalavimus auditoriui ir audito įmonei, jų pareigas iratsakomybę nustato Finansų įstaigų įstatymas ir Audito įstatymas.5. Mokėjimo įstaigos, kurioms yra privalomas finansinių ataskaitų auditas, kartu suaudituotomis finansinėmis ataskaitomis priežiūros institucijai turi pateikti irauditoriaus ataskaitą, kurioje turi būti atskleista informacija apie mokėjimo paslaugųir kitos vykdomos veiklos atskyrimo teisingumą.Finansų įstaigų įstatymas46 straipsnis. Auditoriaus ir audito įmonės pareigos2. Audito įmonė nedelsdama raštiškai praneša finansų įstaigos valdymo organams ir,gavusi jų nuomonę (komentarus) šiais klausimais, – priežiūros institucijai (jeiaudituojamos finansų įstaigos veiklos priežiūrą nustato Lietuvos Respublikosįstatymai), jeigu nustato faktus:1) dėl kurių auditorius bus priverstas atsisakyti pareikšti nuomonę apie finansųįstaigos metinę finansinę atskaitomybę arba pareikšti sąlyginę arba neigiamąnuomonę;2) liudijančius nusikalstamą veiką, padarytus arba galinčius įvykti šiurkščius vidaustvarkos paž eidimus;3) kad yra pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, nustatantyssaugios ir patikimos veiklos reikalavimus;4) kad finansų įstaigos reikalavimai pagal sudarytus sandorius yra nepakankamaiužtikrinti arba jos turimas (valdomas) turtas nėra pakankamai apsaugotas nuonuvertėjimo (praradimo);5) kad yra didesnių vidaus kontrolės sistemos trūkumų arba kontrolėsnepakankamumą;6) dėl kurių aiškiai skiriasi auditoriaus ir finansų įstaigos vadovų nuomonė apiesugebėjimą įvykdyti visus savo įsipareigojimus (mokumą), apie pajamas arba pelną,apie informacijos rinkimą, apdorojimą ir informacinės sistemos patikimumą arbaapie finansinę apskaitą;7) kurie gali labai paveikti finansų įstaigos finansinę būklę, jos administracinę arapskaitos sistemas.3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą audito įmonė turi ir tuo atveju, jei sužinoVisiškas


1916 straipsnis. Veikla1. Be priede išvardytų mokėjimo paslaugų teikimo veiklos, mokėjimo įstaigos turiteisę vykdyti šią veiklą:a) teikti operacijų ir glaudžiai susijusias papildomas paslaugas, pavyzdžiui, užtikrintimokėjimo operacijų vykdymą, teikti užsienio valiutų keitimo paslaugas, vykdytisaugojimo veiklą ir kaupti bei tvarkyti duomenis;b) valdyti mokėjimo sistemas nepažeidžiant 28 straipsnio;c) vykdyti veiklą, kuri nėra mokėjimo paslaugų teikimo veikla, atsižvelgiant įtaikomus Bendrijos ir nacionalinės teisės aktus.2. Kai mokėjimo įstaigos teikia vieną ar daugiau priede nurodytų mokėjimo paslaugų,jos gali turėti tik mokėjimo sąskaitas, skirtas tik mokėjimo operacijoms. Visos lėšos,kurias mokėjimo įstaigos gauna iš mokėjimo paslaugų vartotojų mokėjimo paslaugomsteikti, nelaikomos indėliu arba kitomis grąžintinomis lėšomis, kaip apibrėžtaDirektyvos 2006/48/EB 5 straipsnyje, arba elektroniniais pinigais, kaip apibrėžtaDirektyvos 2000/46/EB 1 straipsnio 3 dalyje.3. Mokėjimo įstaigos gali suteikti su mokėjimo paslaugomis, nurodytomis priedo 4, 5ar 7 punktuose, susijusį kreditą tik tuo atveju, jei laikomasi šių sąlygų:a) kreditas yra papildoma priemonė ir suteiktas tik mokėjimo operacijai įvykdyti;b) nepaisant nacionalinių taisyklių dėl kredito suteikimo kredito kortelėmis, dėlmokėjimo suteiktas ir pagal 10 straipsnio 9 dalį ir 25 straipsnį įvykdytas kreditasgrąžinamas per trumpą laikotarpį, kuris jokiu būdu negali būti ilgesnis nei dvylikamėnesių;c) toks kreditas nėra suteikiamas iš mokėjimo operacijai vykdyti gautų ar laikomų lėšųird) mokėjimo įstaigos nuosavos lėšos, priežiūros institucijų nuomone, bet kuriuo metuyra pakankamos atsižvelgiant į bendrą suteikto kredito sumą.4. Mokėjimo įstaigos negali vykdyti indėlių ar kitokių grąžintinų lėšų priėmimoveiklos, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 5 straipsnyje.5. Ši direktyva nedaro poveikio Direktyvos 87/102/EEB dėl valstybių narių įstatymų irkitų teisės aktų, susijusių su vartojimo kreditu, suderinimo nacionalinėmsįgyvendinimo priemonėms. Pagal Bendrijos teisę ši direktyva taip pat nedaro poveikiokitiems atitinkamiems Bendrijos ir nacionalinės teisės aktams, susijusiems su kreditųsuteikimo vartotojams sąlygomis, kurios nėra derinamos pagal šią direktyvą irneprieštarauja Bendrijos teisei.apie nurodytus faktus atlikdama savo darbą kitoje, su šia finansų įstaiga artimaisryšiais susijusioje, įmonėje.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas4 straipsnis. Mokėjimo įstaigos teikiamos mokėjimo paslaugos ir kita veikla2. Be mokėjimo paslaugų teikimo, mokėjimo įstaiga turi teisę:1) teikti glaudžiai su mokėjimo paslaugomis susijusias papildomas paslaugas, tokiaskaip užsienio valiutos keitimas, lėšų saugojimo veikla, duomenų kaupimas irtvarkymas;2) valdyti mokėjimo sistemas, laikydamasi Mokėjimų įstatymo 9 straipsnyjenustatytų reikalavimų;3) teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti kitą veiklą, kuri nėra mokėjimo paslaugųteikimo veikla.3. Mokėjimo įstaiga, teikdama vieną ar daugiau mokėjimo paslaugų, gali turėti tikmokėjimo sąskaitas, skirtas tik mokėjimo paslaugoms teikti. Visos lėšos, kuriasmokėjimo įstaiga gauna iš mokėjimo paslaugų vartotojų mokėjimo paslaugomsteikti, nelaikomos indėliu ar kitomis grąžintinomis lėšomis ir elektroniniais pinigais.4. Mokėjimo įstaiga gali suteikti su mokėjimo paslaugomis, nurodytomis Mokėjimųįstatymo 6 straipsnio 3, 4 ar 6 punktuose, susijusią paskolą, tik jei laikomasi šiųsąlygų:1) skolintos lėšos yra suteiktos tik kaip papildoma priemonė mokėjimo operacijaiįvykdyti;2) mokėjimo operacijai įvykdyti paskolintos lėšos, teikiant mokėjimo paslaugaspagal šio įstatymo 10 straipsnį, turi būti grąžintos per ne ilgesnį nei 12 mėnesiųlaikotarpį;3) mokėjimo įstaiga negali skolinti mokėjimo operacijai vykdyti gautų ir laikomųlėšų;4) mokėjimo įstaigos nuosavas kapitalas bet kuriuo metu pagal šio įstatymo 14straipsnio reikalavimus yra pakankamas.5. Mokėjimo įstaiga negali priimti indėlių ar kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionaliųrinkos dalyvių ir leisti elektroninių pinigų.6. Lietuvos Respublikos teismas, kitos įstatymų nustatytos institucijos ar pareigūnai,prieš priimdami sprendimus, kuriais apribojama mokėjimo įstaigos galimybėdisponuoti jos sąskaitose esančiomis lėšomis ar kuriais kitaip apribojama mokėjimoįstaigos teisė teikti mokėjimo paslaugas mokėjimo paslaugų vartotojams, privalogauti priežiūros institucijos išvadą dėl šių sprendimų įtakos mokėjimo įstaigos irvisos mokėjimo įstaigų sistemos stabilumui ir patikimumui.Visiškas3 straipsnis. Mokėjimo įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, mokėjimoįstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai5. Šio įstatymo nuostatos, susijusios su vartojimo ir kitais kreditais, taikomos tiek,kiek kiti įstatymai, reglamentuojantys vartojimo ir kitus kreditus, nenustato kitaip.2 SKIRSNIS. KITI REIKALAVIMAI Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas Visiškas


17 straipsnis. Tarpininkų, filialų ar išorės subjektų, kuriems perduodamasveiklos vykdymas, pasitelkimas1. Tais atvejais, kai mokėjimo įstaiga ketina teikti mokėjimo paslaugas per tarpininką,ji buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia šią informaciją:a) tarpininko pavadinimą ir adresą;b) vidaus kontrolės mechanizmų, kuriuos tarpininkai naudos, kad įvykdytų pareigas,susijusias su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pagal Direktyvą 2005/60/EB,aprašymą; irc) direktorių ir asmenų, atsakingų už mokėjimo paslaugoms teikti pasitelkto tarpininkovaldymą, tapatybės duomenis bei įrodymą, kad jie yra pasirengę ir tinkami asmenys.2. Gavusios informaciją pagal 1 dalį, kompetentingos institucijos gali tarpininką įrašytiį pagal 13 straipsnį įsteigtą registrą.3. Prieš įrašydamos tarpininką į registrą, kompetentingos institucijos, jei jos mano, kadpateikta informacija yra neteisinga, gali imtis papildomų veiksmų informacijaipatikrinti.4. Jei patikrinusios informaciją kompetentingos institucijos nėra įsitikinusios, kadpagal 1 dalį pateikta informacija yra teisinga, jos atsisako tarpininką įrašyti pagal 13straipsnį numatytame registre.5. Jei mokėjimo įstaiga pageidauja vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje pasitelkusitarpininką, ji privalo laikytis 25 straipsnyje nurodytos tvarkos. Tuo atveju priešįregistruojant tarpininką pagal šį straipsnį, buveinės valstybės narės kompetentingosinstitucijos informuoja priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas apiesavo ketinimą įregistruoti tarpininką ir atsižvelgti į jų nuomonę.6. Jei priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turi pagrįstųpriežasčių įtarti, kad ketinant pasitelkti tarpininką ar įsteigti filialą yra plaunami arbuvo plaunami pinigai ar finansuojamas terorizmas, kaip apibrėžta Direktyvoje2005/60/EB, arba kėsintasi tai daryti, arba kad pasitelkus tokį tarpininką arba įsteigustokį filialą galėtų padidėti pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo rizika, jos apie taiinformuoja buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas, kurios gali atsisakytitarpininką ar filialą įregistruoti arba gali panaikinti tarpininko ar filialo registraciją, jeiji jau buvo atlikta.7. Kai mokėjimo įstaiga ketina perduoti mokėjimo paslaugų veiklos funkcijų vykdymąišorės subjektui, ji apie tai informuoja savo buveinės valstybės narės kompetentingasinstitucijas.Svarbios veiklos funkcijos negali būti perduodamos išorės subjektams taip, kad išesmės pablogintų mokėjimo įstaigos vidaus kontrolės kokybę ir kompetentingųinstitucijų sugebėjimą stebėti, ar mokėjimo įstaiga laikosi visų šioje direktyvojenustatytų pareigų.Taikant antrą pastraipą, veiklos funkcija laikoma svarbia, jeigu ją netinkamaivykdydama arba jos nevykdydama mokėjimo įstaiga iš esmės nebegalėtų toliaulaikytis savo leidimo reikalavimų pagal šią antraštinę dalį arba kitų pareigų pagal šiądirektyvą, arba būtų pakenkta finansinei jos veiklai arba patikimumui, arba josteikiamų mokėjimo paslaugų tęstinumui. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo2016 straipsnis. Reikalavimai mokėjimo įstaigai, kai mokėjimo paslaugosteikiamos per tarpininką1. Tais atvejais, kai mokėjimo įstaiga ketina teikti mokėjimo paslaugas pertarpininką, ji priežiūros institucijai privalo pateikti prašymą įtraukti tarpininką įviešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą ir šią informaciją apie tarpininką:1) jo pavadinimą ir adresą;2) vidaus kontrolės procedūrų, kurias tarpininkas naudos, kad užtikrintų Pinigųplovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (jei tarpininkas registruotasLietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės įstatymuose, įgyvendinančiuose 2005m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansųsistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui(jei tarpininkas registruotas kitoje valstybėje narėje), ir 2006 m. lapkričio 15 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) dėl mokėtojo informacijos,pateikiamos pervedant lėšas, nustatytų reikalavimų vykdymą, aprašymą;3) tarpininko organų narių tapatybės duomenis ir dokumentus, kuriais patvirtinama,kad jie yra nepriekaištingos reputacijos ir turi pakankamai žinių ir patirties,reikalingų savo funkcijoms vykdyti. Detalius tarpininko valdymo organų nariųkandidatūroms taikomus reikalavimus nustato priežiūros institucijos teisės aktai.2. Jei mokėjimo paslaugas ketinama teikti per tarpininką, kuris yra fizinis asmuo, –šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi mutatis mutandis.3. Jei priežiūros institucija mano, kad apie tarpininką pateikta informacija yraneteisinga arba nepakankama, ji turi teisę imtis veiksmų, numatytų šio įstatymo 5straipsnio 5 dalyje, ir prašyti papildomos informacijos, kaip tai numatyta šioįstatymo 22 straipsnio 5 dalyje.4. Priežiūros institucija atsisako įtraukti tarpininką į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą,jeigu:1) pateikti dokumentai neatitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktųnustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalautiduomenys ar jie yra neteisingi;2) tarpininko valdymo organų nariai buvo pripažinti kaltais padarę nusikaltimą arbaudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu,sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimąnuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai,finansų sistemai ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybiųbaudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas išnyko, ar neturi priežiūrosinstitucijos nustatytus reikalavimus atitinkančių žinių ir patirties, reikalingų savofunkcijoms vykdyti;3) jei priežiūros institucija turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad pasitelkus tarpininkąbus vykdomas pinigų plovimas ir (ar) teroristų finansavimas arba padidės pinigųplovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika.10 straipsnis. Mokėjimo įstaigos teisė teikti mokėjimo paslaugas kitosevalstybėse narėse


21įstaigos, perduodamos svarbias veiklos funkcijas išorės subjektams, laikytųsi šiųsąlygų:a) išorės subjektui perdavus veiklos funkcijas, vyresnioji vadovybė negali perduotisavo atsakomybės;b) negali keistis mokėjimo įstaigos santykiai su jos mokėjimo paslaugų vartotojais irpareigos jų atžvilgiu pagal šią direktyvą;c) negali būti sušvelnintos sąlygos, kurių mokėjimo įstaiga turi laikytis, kad jai būtųsuteiktas leidimas pagal šią antraštinę dalį arba kad ji išsaugotų tą leidimą; ird) negali būti pašalintos arba pakeistos kitos sąlygos, kuriomis remiantis mokėjimoįstaigai buvo išduotas leidimas.8. Mokėjimo įstaigos užtikrina, kad jų vardu veikiantys tarpininkai ir filialai apie tokįfaktą informuotų mokėjimo paslaugų vartotojus.1. Mokėjimo įstaiga turi teisę šio straipsnio nustatyta tvarka kitoje valstybėje narėjeįsteigti filialą, teikti mokėjimo paslaugas per tarpininką ar neįsteigusi filialo.2. Mokėjimo įstaiga, prieš steigdama filialą kitoje valstybėje narėje, turi apie taipranešti priežiūros institucijai, nurodydama savo pavadinimą, adresą ir valstybę,kurioje planuoja steigti filialą, ir kartu pateikti informaciją apie filialo organizacinęstruktūrą, vadovus ir kokias mokėjimo paslaugas teiks filialas, o jei mokėjimopaslaugas planuojama teikti per tarpininką, turi būti pateikiamas tarpininkopavadinimas, buveinė (adresas), organizacinė struktūra, vadovai ir kokias mokėjimopaslaugas mokėjimo įstaiga teiks per tarpininką.3. Priežiūros institucija mokėjimo įstaigos pateiktą šio straipsnio 2 dalyje nurodytąinformaciją per 1 mėnesį nuo informacijos gavimo turi perduoti kitos valstybės narėspriežiūros institucijai. Priežiūros institucija turi teisę atsisakyti perduoti informacijąkitos valstybės narės priežiūros institucijai, jei filialo organizacinė struktūra, vadovaiar mokėjimo įstaigos finansinė padėtis neatitinka priežiūros institucijos nustatytųnumatomos veiklos vykdymo reikalavimų. Priežiūros institucijos atsisakymasperduoti informaciją turi būti motyvuotas ir dėl jo sprendimas turi būti priimtas per 1mėnesį nuo šio straipsnio 2 dalyje nustatytos informacijos gavimo. Mokėjimoįstaigai turi būti nedelsiant pranešama apie informacijos perdavimą kitos valstybėsnarės priežiūros institucijai ar atsisakymą ją perduoti.6. Jei mokėjimo įstaiga ketina teikti mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje pertarpininką, turi apie tai pranešti priežiūros institucijai. Priežiūros institucija turiinformuoti kitos valstybės narės priežiūros instituciją apie savo ketinimą įtrauktitarpininką į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą ir atsižvelgti į kitos valstybės narėspriežiūros institucijos nuomonę.7. Jei kitos valstybės narės priežiūros institucija informuoja apie tai, kad ji turipagrįstų priežasčių įtarti, kad mokėjimo įstaigai įsteigus filialą ar pasitelkustarpininką buvo, yra ar bus vykdomas pinigų plovimas ir (ar) teroristų finansavimasarba įsteigus filialą ar pasitelkus tarpininką padidėtų pinigų plovimo ir (ar) teroristųfinansavimo rizika, priežiūros institucija turi teisę dėl šių priežasčių filialo artarpininko neįtraukti į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą arba išbraukti juos iššiosąrašo.11 straipsnis. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaigos teisė teikti mokėjimopaslaugas Lietuvos Respublikoje1. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga šiame straipsnyje nustatyta tvarkaLietuvos Respublikoje gali steigti filialą, teikti mokėjimo paslaugas per tarpininką arneįsteigusi filialo.3. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga gali pradėti teikti mokėjimo paslaugasLietuvos Respublikoje per tarpininką nuo tos dienos, kurią priežiūros institucija iškitos valstybės narės priežiūros institucijos gavo pranešimą apie tarpininkopavadinimą, buveinę (adresą) Lietuvos Respublikoje, organizacinę struktūrą,tarpininko vadovus ir kokias mokėjimo paslaugas mokėjimo įstaiga teiks pertarpininką.


2218 straipsnis. Atsakomybė1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai mokėjimo įstaigos pasitelkia trečiąsias šalisoperacinių funkcijų vykdymui, tos mokėjimo įstaigos imtųsi pagrįstų priemoniųužtikrinti, kad yra laikomasi šių direktyvos reikalavimų.2. Valstybės narės reikalauja, kad mokėjimo įstaigos liktų visiškai atsakingos už visusjų darbuotojų arba tarpininkų, filialų ar išorės subjektų, kuriems perduodamas veiklosvykdymas, veiksmus.6. Priežiūros institucija, gavusi iš kitos valstybės narės priežiūros institucijospranešimą apie jos ketinimą įtraukti į atitinkamą viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašąLietuvos Respublikoje pasitelkiamą tarpininką, pateikia kitos valstybės narėspriežiūros institucijai turimą informaciją apie minėtą tarpininką.7. Jei priežiūros institucija turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad kitos valstybės narėsmokėjimo įstaigai įsteigus filialą ar pasitelkus tarpininką buvo, yra ar bus vykdomaspinigų plovimas ir (ar) teroristų finansavimas arba įsteigus filialą ar pasitelkustarpininką padidėtų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika, ji apie taiinformuoja kitos valstybės narės priežiūros instituciją.17 straipsnis. Reikalavimai mokėjimo įstaigai, kai jos veiklos funkcijųvykdymas perduodamas kitam asmeniui1. Mokėjimo įstaiga, ketinanti perduoti mokėjimo įstaigos veiklos funkcijų vykdymąkitam asmeniui, apie tai prieš 1 mėnesį privalo informuoti priežiūros instituciją.2. Svarbios mokėjimo įstaigos veiklos funkcijos negali būti perduotos kitamasmeniui, jei dėl jų perdavimo iš esmės pablogėtų mokėjimo įstaigos vidauskontrolės kokybė ir priežiūros institucijos galimybė stebėti, ar mokėjimo įstaigalaikosi visų šiame įstatyme ir priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytųreikalavimų. Šiame įstatyme svarbios veiklos funkcijos – funkcijos, dėl kuriųnevykdymo arba netinkamo vykdymo mokėjimo įstaiga nebeatitiktų nustatytųlicencijos išdavimo reikalavimų arba kitų šio įstatymo ir (ar) priežiūros institucijosteisės aktuose nustatytų reikalavimų arba būtų pakenkta mokėjimo įstaigos veiklosstabilumui ir patikimumui, jos teikiamų mokėjimo paslaugų tęstinumui.3. Mokėjimo įstaiga, perduodama svarbias savo veiklos funkcijas kitam asmeniui,turi laikytis tokių reikalavimų:1) mokėjimo įstaigos vadovai negali perduoti savo atsakomybės;2) negali keistis mokėjimo įstaigos santykiai su jos mokėjimo paslaugų vartotojais irturi būti vykdomos šiuo įstatymu ir Mokėjimų įstatymu nustatytos jų pareigos;3) mokėjimo įstaigos pareiga vykdyti šio įstatymo antrajame, trečiajame irketvirtajame skirsniuose nustatytus reikalavimus negali būti pakeista ar sušvelninta.18 straipsnis. Papildomos mokėjimo įstaigos pareigos3. Mokėjimo įstaiga privalo užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų vartotojai būtųinformuojami apie tai, kad mokėjimo paslaugos yra teikiamos per mokėjimo įstaigosfilialą ar jos vardu veikiantį tarpininką.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas18 straipsnis. Papildomos mokėjimo įstaigos pareigos1. Mokėjimo paslaugų teikimas įsteigus filialą ar per tarpininką ir veiklos funkcijųvykdymo perdavimas kitiems asmenims neatleidžia mokėjimo įstaigos nuo pareigų,nustatytų šiame įstatyme.2. Mokėjimo įstaiga, kuri perduoda veiklos funkcijų vykdymą kitiems asmenims,privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas šio įstatymo reikalavimųvykdymas.Visiškas


2319 straipsnis. Įrašų saugojimasValstybės narės reikalauja, kad mokėjimo įstaigos saugotų visus atitinkamus įrašusšios antraštinės dalies tikslais bent penkerius metus, neribojant Direktyvos 2005/60/EBar kitų atitinkamų Bendrijos ar nacionalinės teisės aktų taikymo.3 SKIRSNIS. KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS IR PRIEŽIŪRA20 straipsnis. Kompetentingų institucijų paskyrimas1. Kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už leidimų išdavimą mokėjimoįstaigoms ir už riziką ribojančiais principais grindžiamą mokėjimo įstaigų priežiūrą,kurios turi vykdyti pagal šią antraštinę dalį nustatytas pareigas, valstybės narėspaskiria viešosios valdžios institucijas arba įstaigas, kurios yra pripažintosnacionalinės teisės aktuose arba kurias pripažįsta viešosios valdž ios institucijos,kurioms nacionaliniuose teisės aktuose šiuo tikslu suteikti aiškūs įgaliojimai, įskaitantnacionalinius centrinius bankus.Kompetentingos institucijos turi užtikrinti nepriklausomumą nuo ūkio subjektų irišvengti interesų konflikto. Nepažeidžiant pirmos pastraipos, kredito įstaigos,elektroninių pinigų įstaigos arba pašto pinigų persiuntimo sistemų (žiro) įstaigos negalibūti kompetentingomis institucijomis.Valstybės narės atitinkamai informuoja Komisiją.2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 1 dalį paskirtos kompetentingos institucijosturėtų visas savo pareigoms atlikti būtinus įgaliojimus.3. Jeigu klausimams, kuriuos apima ši antraštinė dalis, spręsti valstybės narėsteritorijoje yra daugiau negu viena kompetentinga institucija, tai valstybės narėsužtikrina tų institucijų glaudų bendradarbiavimą, kad jos galėtų veiksmingai įvykdytijų atitinkamas pareigas. Tai taikoma ir tais atvejais, kai institucijos, kompetentingosspręsti šioje antraštinėje dalyje numatytus klausimus, nėra kompetentingos institucijos,atsakingos už kredito įstaigų priežiūrą.4. Atsakomybė už pagal 1 dalį paskirtų kompetentingų institucijų uždavinius tenkabuveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.5. Pagal 1 dalį negalima daryti prielaidos, kad kompetentingų institucijų reikalaujamaprižiūrėti kitą mokėjimo įstaigų verslo veiklą, nei priede išvardytų mokėjimo paslaugųteikimą ir veiklą, nurodytą 16 straipsnio 1 dalies a punkte.21 straipsnis. Priežiūra1. Valstybės narės turi užtikrinti, kad kompetentingų institucijų vykdomos kontrolėspriemonės, skirtos patikrinti, kaip laikomasi šios antraštinės dalies nuostatų, būtųproporcingos, tinkamos ir pritaikomos atsižvelgiant į riziką, kuri kyla mokėjimoįstaigoms.Siekiant patikrinti, kaip laikomasi šios antraštinės dalies nuostatų, kompetentingosįstaigos turi teisę imtis šių veiksmų, visų pirma:a) reikalauti, kad mokėjimo įstaiga pateiktų visą informaciją, kurios reikia stebint, kaiplaikomasi nuostatų;Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas20 straipsnis. Informacijos saugojimasMokėjimo įstaigos privalo saugoti duomenis, susijusius su šio įstatymo nuostatųįgyvendinimu, ne mažiau kaip 5 metus, nebent Pinigų plovimo ir teroristųfinansavimo prevencijos įstatymas ir kiti teisės aktai nustato ilgesnius tokiųduomenų saugojimo terminus.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas21 straipsnis. Priežiūros institucija1. Priežiūros institucija yra Lietuvos bankas.2. Priežiūros institucija atlieka šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turinčiųmokėjimo įstaigų, įskaitant jų filialus kitose valstybėse narėse ir užsienio valstybėse,priežiūrą.3. Priežiūra atliekama vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos banko įstatymu,Finansų įstaigų įstatymu ir priežiūros institucijos teisės aktais.4. Kitų valstybių narių mokėjimo įstaigų, kurios teikia paslaugas LietuvosRespublikoje neįsteigusios filialo, per tarpininką ar kitų valstybių narių mokėjimoįstaigų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų priežiūra atliekama atsižvelgiant į šioįstatymo 27 straipsnio nuostatas.5. Licenciją turinčių mokėjimo įstaigų priežiūra nereiškia, kad priežiūros institucijaatlieka ir mokėjimo įstaigų šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuosenumatytos veiklos priežiūrą.38 straipsnis. Nuostatos, susijusios su naryste Europos SąjungojeLietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija Europos BendrijųKomisiją turi informuoti apie tai, kad:1) Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija yra Lietuvos bankas;Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas24 straipsnis. Priežiūros institucijos pareigos ir teisės1. Be kitų šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ir teisių,priežiūros institucija turi teisę:1) leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų mokėjimo įstaigų veiklos irpriežiūros;2) priežiūros tikslais pareikalauti iš prižiūrimos mokėjimo įstaigos visosinformacijos ir dokumentų, susijusių su mokėjimo įstaigos steigimu, akcininkais,vadovais, valdymu, veikla, rizikos ribojimu, finansine būkle, jos filialais,VisiškasVisiškasVisiškas


24b) atlikti patikrinimus vietoje – mokėjimo įstaigoje, tarpininko ar filialo, mokėjimoįstaigos atsakomybe teikiančio mokėjimo paslaugas, ar bet kurio išorės subjekto,kuriam perduodamas veiklos vykdymas būstinėje;c) teikti rekomendacijas ir gaires bei atitinkamais atvejais nustatyti privalomosiosgalios administracines nuostatas; ird) sustabdyti leidimo galiojimą arba jį panaikinti 12 straipsnyje nurodytais atvejais.2. Neribodamos leidimų panaikinimo procedūrų ir baudžiamosios teisės nuostatų,valstybės narės numato, jog jų atitinkamos kompetentingos institucijos gali mokėjimoįstaigoms arba toms įstaigoms, kurios iš tikrųjų kontroliuoja mokėjimo įstaigų veiklą,ir kurios pažeidžia įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su jų mokėjimo paslaugųveiklos priežiūra ar vykdymu, priimti arba taikyti baudas ar priemones, kuriomiskonkrečiai siekiama pašalinti pastebėtus pažeidimus arba jų priežastis.3. Nepaisant 6 straipsnyje, 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 8 straipsnyje nustatytųreikalavimų, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingoms institucijoms būtųsuteikta teisė imtis šio straipsnio 1 dalyje apibūdintų veiksmų, kad būtų užtikrintaspakankamas mokėjimo paslaugoms teikti kapitalas, visų pirma kai mokėjimo įstaigosvykdoma veikla, kuri nėra mokėjimo paslaugų veikla, turi ar gali turėti neigiamosįtakos mokėjimo įstaigos finansiniam patikimumui.tarpininkais ir kitais asmenimis, kuriems perduodamas veiklos vykdymas,skolininkais ir juos gauti;3) atlikti mokėjimo įstaigos, jos filialo, tarpininko ir kito asmens, kuriamperduodamas veiklos vykdymas, inspektavimą (tikrinimą);4) duoti mokėjimo įstaigai šio straipsnio 2 dalyje nustatytus nurodymus, kuriuosmokėjimo įstaiga privalo įvykdyti priežiūros institucijos nustatytais terminais irnedelsdama raštu apie tai pranešti priežiūros institucijai;5) jei mokėjimo įstaigos organų priimti sprendimai kelia pavojų mokėjimo įstaigosveiklos stabilumui ir patikimumui, įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad jiebūtų pripažinti negaliojančiais;6) jei mokėjimo įstaigos vykdoma kita nei mokėjimo paslaugų teikimo veikla turi argali turėti neigiamą įtaką mokėjimo įstaigos finansiniam patikimumui ar galimybeistebėti, kaip mokėjimo įstaiga vykdo visus šiame įstatyme nustatytus reikalavimus,reikalauti, kad būtų įsteigtas atskiras juridinis asmuo mokėjimo paslaugų teikimoveiklai vykdyti;7) sudaryti sutartis su audito įmonėmis ar kitais tinkamą kvalifikaciją turinčiaisasmenimis dėl mokėjimo įstaigos patikrinimo atlikimo, kad būtų nustatyta mokėjimoįstaigos turto vertė, mokėjimo įstaigos finansinė būklė, įvertintos prisiimtos rizikosar patikrinti kiti mokėjimo įstaigos veiklos klausimai. Jei atlikus patikrinimąnustatoma, kad mokėjimo įstaiga priežiūros institucijai pateikė neteisingąinformaciją, ar nustatoma kitų padarytų teisės aktų pažeidimų, priežiūros institucijospatirtas patikrinimo organizavimo išlaidas atlygina mokėjimo įstaiga. Pagal sutartissu priežiūros institucija veikiantys šiame punkte nurodyti asmenys turi teises,nustatytas šio įstatymo 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse;8) pakeisti audito įmonę, atliekančią mokėjimo įstaigos finansinių ataskaitų auditą,jei audito įmonė ar auditorius neatitinka (nevykdo) įstatymų nustatytų reikalavimų.2. Priežiūros institucija, nustačiusi teisės aktų pažeidimų ar mokėjimo įstaigosveiklos trūkumų, arba nustačiusi, kad mokėjimo įstaigos veikla kelia grėsmęmokėjimo įstaigos veiklos stabilumui ir patikimumui, turi teisę duoti mokėjimoįstaigai tokius rašytinius nurodymus:1) priežiūros institucijos nustatytais terminais pašalinti teisės aktų pažeidimus armokėjimo įstaigos veiklos trūkumus;2) nesudaryti tam tikrų sandorių ar sumažinti tokių sandorių mastą, įskaitant svarbiųveiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims sandorius;3) priežiūros institucijos nustatytu terminu atlikti mokėjimo įstaigos tarpiniųfinansinių ataskaitų auditą;4) parengti ir įgyvendinti priežiūros institucijos nustatytais terminais ir jai priimtinąmokėjimo įstaigos veiklos pertvarkymo ir (ar) nustatytų pažeidimų, ir (ar) trūkumųpašalinimo priemonių planą;5) sušaukti mokėjimo įstaigos visuotinį akcininkų susirinkimą, stebėtojų tarybos (jeiji sudaryta) ar valdybos posėdį ir juose svarstyti priežiūros institucijos pasiūlytusklausimus;6) mokėjimo įstaigos vadovams atvykti į priežiūros instituciją ir duoti paaiškinimus.


25Priežiūros institucija apie nurodymą mokėjimo įstaigos vadovams atvykti įpriežiūros instituciją turi teisę paskelbti viešai;7) atlikti kitus veiksmus ar neatlikti tam tikrų veiksmų, siekdama, kad būtų pašalintiteisės aktų pažeidimai ar mokėjimo įstaigos veiklos trūkumai arba, kad mokėjimoįstaigos veikla būtų stabili ir patikima.3. Priežiūros institucija, nustačiusi teisės aktų pažeidimų ar mokėjimo įstaigosveiklos trūkumų arba nustačiusi, kad mokėjimo įstaigos veikla kelia grėsmęmokėjimo įstaigos veiklos stabilumui ir patikimumui, turi teisę laikinai mokėjimoįstaigai nustatyti individualius ar papildomus rizikos ribojimo reikalavimus. Tokspriežiūros institucijos sprendimas turi būti motyvuotas ir priimamas atsižvelgiant įšio įstatymo 30 straipsnio 2 dalies nuostatas.4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti nurodymai gali būti duodami kartu sutaikomomis poveikio priemonėmis.5. Priežiūros institucijos nustatyta tvarka priežiūros institucijos darbuotojai turi teisędalyvauti mokėjimo įstaigos organų darbe – dalyvauti susirinkimuose arposėdžiuose stebėtojų teisėmis ar kitaip stebėti mokėjimo įstaigos veiklą.29 straipsnis. Poveikio priemonės1. Priežiūros institucija turi teisę licenciją turinčioms mokėjimo įstaigoms taikytišias poveikio priemones:1) įspėti dėl šio įstatymo ir kitų šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimoarba priežiūros institucijos nurodymų nevykdymo;2) skirti šio įstatymo nustatytas baudas;3) laikinai uždrausti teikti vieną ar kelias mokėjimo paslaugas;4) laikinai ar visam laikui uždrausti vieno ar kelių mokėjimo įstaigos filialų ar kitųpadalinių veiklą. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą laikinai uždrausti filialoar kito padalinio veiklą, filialas ar kitas padalinys neturi teisės teikti mokėjimopaslaugų, o priėmus sprendimą visam laikui uždrausti filialo ar kito padalinio veiklą,filialas ar kitas padalinys yra išbraukiamas iš viešojo mokėjimo įstaigų sąrašo, omokėjimo įstaiga privalo nedelsdama priimti sprendimą nutraukti tokio filialo ar kitopadalinio veiklą;5) laikinai nušalinti mokėjimo įstaigos vadovą (vadovus) nuo pareigų arba nušalintimokėjimo įstaigos vadovą (vadovus) nuo pareigų ir reikalauti, kad jis būtų atšauktasiš pareigų ir (ar) su juo būtų nutraukta sutartis ar būtų panaikinti jo įgaliojimai;6) paskirti laikinąjį atstovą mokėjimo įstaigos veiklos priežiūrai;7) laikinai apriboti teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose kredito įstaigose,ir kitu turtu;8) atšaukti išduotą licenciją ar laikinai sustabdyti jos galiojimą.7 straipsnis. Licencijos atšaukimas ar jos galiojimo sustabdymas1. Be Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 3–8 punktuosenustatytų pagrindų, licencija gali būti atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu,jeigu:


2622 straipsnis. Profesinė paslaptis1. Valstybė narė turi užtikrinti, kad visi asmenys, dirbantys arba dirbękompetentingose institucijose, ir kompetentingų institucijų vardu veikiantys ekspertaiįsipareigotų saugoti profesines paslaptis, neribojant atvejų, kuriuos apimabaudžiamosios teisės nuostatos.2. Siekiant užtikrinti asmens ir verslo teisių apsaugą, keičiantis informacija pagal 24straipsnį griežtai laikomasi profesinių paslapčių saugojimo reikalavimų.3. Valstybės narės gali taikyti šį straipsnį atsižvelgdamos mutatis mutandis įDirektyvos 2006/48/EB 44–52 straipsnius.23 straipsnis. Teisė kreiptis į teismus1. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingų institucijų priimti sprendimaimokėjimo įstaigų atžvilgiu pagal šią direktyvą priimtus įstatymus, taisykles aradministracines nuostatas, gali būti ginčijami teismuose.2. 1 pastraipa taip pat taikoma neveikimo atvejais.24 straipsnis. Keitimasis informacija1. Skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje iratitinkamais atvejais su Europos centriniu banku bei valstybių narių nacionaliniaiscentriniais bankais bei kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis,paskirtomis pagal mokėjimo paslaugų teikėjams taikomus Bendrijos ar nacionalinėsteisės aktus.1) mokėjimo įstaiga neatitinka nustatytų licencijos išdavimo reikalavimų;2) mokėjimo įstaiga, toliau teikdama mokėjimo paslaugas, galėtų kelti grėsmę kitųmokėjimo įstaigų veiklos ir finansiniam stabilumui;3) mokėjimo įstaiga pasibaigia dėl reorganizavimo ar priimamas sprendimaslikviduoti mokėjimo įstaigą.2. Atšaukiant licenciją šio straipsnio 1 dalies 3 punkte ar Finansų įstaigų įstatymo 10straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytais pagrindais, priežiūros institucijos sprendimenurodomi sprendimo priėmimo motyvai ir apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienaspranešama mokėjimo įstaigai. Kitais atvejais licencija atšaukiama šio įstatymo 29 ir30 straipsniuose nustatyta tvarka.3. Licencijos galiojimas sustabdomas šio įstatymo 29 ir 30 straipsniuose nustatytaispagrindais ir tvarka.4. Atšaukus licenciją ar sustabdžius jos galiojimą, mokėjimo įstaiga neturi teisėsteikti mokėjimo paslaugų, išskyrus, kiek tai būtina atsiskaityti su mokėjimo paslaugųvartotojais.5. Atšaukus licenciją, ne vėliau kaip per 2 mėnesius, mokėjimo įstaigos organaiprivalo priimti sprendimą likviduoti ar reorganizuoti mokėjimo įstaigą arba priimtisprendimus, susijusius su veiklos rūšies pakeitimu, o Juridinių asmenų registre turibūti padaryti atitinkami pakeitimai.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas23 straipsnis. Priežiūros tikslui gautos informacijos apsaugaMokėjimo įstaigų priežiūros tikslui gautos informacijos apsaugai mutatis mutandistaikomos Bankų įstatymo 65 straipsnio nuostatos.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas25 straipsnis. Priežiūros institucijos sprendimų, veiksmų (neveikimo)apskundimas1. Priežiūros institucijos sprendimus, veiksmus (neveikimą) asmenys, kurių teisės arįstatymų saugomi interesai pažeisti, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka skųstiteismui.2. Skundo padavimas teismui iki jo išsprendimo nesustabdo skundžiamo sprendimoar veiksmo vykdymo.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas28 straipsnis. Bendradarbiavimas su Europos centriniu banku, EuroposBendrijų Komisija, kitų valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais,priežiūros institucijomis1. Priežiūros institucija, vykdydama šiame įstatyme jai pavestas funkcijas,bendradarbiauja su kitų valstybių narių priežiūros institucijomis, Europos centriniuVisiškasVisiškasVisiškas


272. Be to, valstybės narės leidžia savo kompetentingoms institucijoms keistisinformacija su:a) kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už leidimųišdavimą mokėjimo įstaigoms ir jų priežiūrą;b) Europos centriniu banku ir valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais, kaippinigų ir priežiūros institucijomis, bei atitinkamais atvejais su kitomis viešosiosvaldžios institucijomis, atsakingomis už mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų priežiūrą;kitomis atitinkamomis institucijomis, paskirtomis pagal šią direktyvą, Direktyvą95/46/EB, Direktyvą 2005/60/EB ir mokėjimo paslaugų teikėjams taikomus kitusBendrijos teisės aktus, pavyzdžiui, teisės aktus, taikomus asmenų apsaugai tvarkantasmens duomenis taip pat pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo atvejams.25 straipsnis. Įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas įgyvendinimas1. Leidimą turinti mokėjimo įstaiga, pageidaujanti pirmą kartą kitoje valstybėje narėje,kuri nėra jos buveinės valstybė narė, teikti mokėjimo paslaugas įgyvendindamaįsisteigimo teisę arba laisvę teikti paslaugas, apie tai praneša savo buveinės valstybėsnarės kompetentingoms institucijoms.Per vieną mėnesį nuo tokios informacijos gavimo buveinės valstybės narėskompetentingos institucijos praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingomsinstitucijoms mokėjimo įstaigos pavadinimą ir adresą, už filialo valdymą atsakingųasmenų vardus ir pavardes, jo organizacinę struktūrą bei tai, kokios rūšies mokėjimopaslaugas ji ketina teikti priimančiosios valstybės narės teritorijoje.2. Siekdamos kitos valstybės narės teritorijoje esančiam mokėjimo įstaigos tarpininkui,filialui arba išorės subjektui, kuriam perduodamas veiklos vykdymas, taikyti kontrolėspriemones ir imtis reikiamų 21 straipsnyje numatytų veiksmų, buveinės valstybėsnarės kompetentingos institucijos bendradarbiauja su priimančiosios valstybės narėskompetentingomis institucijomis.3. Bendradarbiaudamos, kaip numatyta 1 ir 2 dalyse, buveinės valstybės narėskompetentingos institucijos praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingomsinstitucijoms, kada jos ketina atlikti patikrinimą vietoje priimančiosios valstybės narėsteritorijoje.Tačiau, joms to pageidaujant, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijosgali pavesti priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms atliktiatitinkamos įstaigos patikrinimus vietoje.4. Kompetentingos institucijos suteikia viena kitai visą esminę ir (arba) reikiamąinformaciją, visų pirma tarpininko, filialo arba išorės subjekto, kuriam perduodamasveiklos vykdymas, įvykdytų ar įtariamų pažeidimų atveju. Šiuo atveju kompetentingosinstitucijos pagal prašymą perduoda visą atitinkamą informaciją ir savo iniciatyvaperduoda visą esminę informaciją.5. 1–4 dalys neriboja kompetentingų institucijų pareigos pagal Direktyvą 2005/60/EBir Reglamentą (EB) Nr. 1781/2006, ypač pagal Direktyvos 2005/60/EB 37 straipsnio 1dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1781/2006 15 straipsnio 3 dalį prižiūrėti ar stebėti, kaiplaikomasi tuose aktuose nustatytų reikalavimų.banku ir kitų valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais, kitų mokėjimopaslaugų teikėjų priežiūros institucijomis.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas10 straipsnis. Mokėjimo įstaigos teisė teikti mokėjimo paslaugas kitosevalstybėse narėse1. Mokėjimo įstaiga turi teisę šio straipsnio nustatyta tvarka kitoje valstybėje narėjeįsteigti filialą, teikti mokėjimo paslaugas per tarpininką ar neįsteigusi filialo.2. Mokėjimo įstaiga, prieš steigdama filialą kitoje valstybėje narėje, turi apie taipranešti priežiūros institucijai, nurodydama savo pavadinimą, adresą ir valstybę,kurioje planuoja steigti filialą, ir kartu pateikti informaciją apie filialo organizacinęstruktūrą, vadovus ir kokias mokėjimo paslaugas teiks filialas, o jei mokėjimopaslaugas planuojama teikti per tarpininką, turi būti pateikiamas tarpininkopavadinimas, buveinė (adresas), organizacinė struktūra, vadovai ir kokias mokėjimopaslaugas mokėjimo įstaiga teiks per tarpininką.3. Priežiūros institucija mokėjimo įstaigos pateiktą šio straipsnio 2 dalyje nurodytąinformaciją per 1 mėnesį nuo informacijos gavimo turi perduoti kitos valstybės narėspriežiūros institucijai. Priežiūros institucija turi teisę atsisakyti perduoti informacijąkitos valstybės narės priežiūros institucijai, jei filialo organizacinė struktūra, vadovaiar mokėjimo įstaigos finansinė padėtis neatitinka priežiūros institucijos nustatytųnumatomos veiklos vykdymo reikalavimų. Priežiūros institucijos atsisakymasperduoti informaciją turi būti motyvuotas ir dėl jo sprendimas turi būti priimtas per 1mėnesį nuo šio straipsnio 2 dalyje nustatytos informacijos gavimo. Mokėjimoįstaigai turi būti nedelsiant pranešama apie informacijos perdavimą kitos valstybėsnarės priežiūros institucijai ar atsisakymą ją perduoti.4. Jeigu mokėjimo įstaiga jau turi bent vieną filialą kitoje valstybėje narėje, šiamestraipsnyje nustatyta tvarka netaikoma kitiems jos filialams toje valstybėje steigti.5. Mokėjimo įstaiga, norėdama teikti mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėjeneįsteigusi filialo, turi apie tai pranešti priežiūros institucijai. Pranešime turi būtinurodomos numatomos teikti mokėjimo paslaugos. Priežiūros institucija per 1mėnesį šią informaciją turi perduoti kitos valstybės narės priežiūros institucijai aratsisakyti ją perduoti ir apie tai pranešti mokėjimo įstaigai.6. Jei mokėjimo įstaiga ketina teikti mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje pertarpininką, turi apie tai pranešti priežiūros institucijai. Priežiūros institucija turiinformuoti kitos valstybės narės priežiūros instituciją apie savo ketinimą įtrauktiVisiškas


28tarpininką į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą ir atsižvelgti į kitos valstybės narėspriežiūros institucijos nuomonę.7. Jei kitos valstybės narės priežiūros institucija informuoja apie tai, kad ji turipagrįstų priežasčių įtarti, kad mokėjimo įstaigai įsteigus filialą ar pasitelkustarpininką buvo, yra ar bus vykdomas pinigų plovimas ir (ar) teroristų finansavimasarba įsteigus filialą ar pasitelkus tarpininką padidėtų pinigų plovimo ir (ar) teroristųfinansavimo rizika, priežiūros institucija turi teisę dėl šių priežasčių filialo artarpininko neįtraukti į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą arba išbraukti juos iššiosąrašo.8. Priežiūros institucija, atlikdama priežiūrą ir taikydama poveikio priemonesmokėjimo įstaigos kitoje valstybėje narėje įsteigtam filialui, jos tarpininkui ar kitamasmeniui, kuriam perduotas veiklos vykdymas, bendradarbiauja su kitos valstybėsnarės priežiūros institucija.9. Priežiūros institucija kitos valstybės narės priežiūros institucijai teikia prašomąinformaciją, ypač apie mokėjimo įstaigos kitoje valstybėje narėje įsteigto filialo, jostarpininko ar kito asmens, kuriam perduotas veiklos vykdymas, padarytus arįtariamus pažeidimus, o visą kitą svarbią informaciją teikia savo iniciatyva.11 straipsnis. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaigos teisė teikti mokėjimopaslaugas Lietuvos Respublikoje1. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga šiame straipsnyje nustatyta tvarkaLietuvos Respublikoje gali steigti filialą, teikti mokėjimo paslaugas per tarpininką arneįsteigusi filialo.2. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga Lietuvos Respublikoje gali įsteigti filialąir teikti mokėjimo paslaugas, kurias ji turi teisę teikti pagal kitos valstybės narėspriežiūros institucijos jai išduotą leidimą, nuo tos dienos, kurią priežiūros institucijaiš kitos valstybės narės priežiūros institucijos gavo pranešimą, kuriame nurodomasmokėjimo įstaigos pavadinimas, adresas ir informacija apie filialo organizacinęstruktūrą, filialo vadovus ir kokias mokėjimo paslaugas teiks filialas.3. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga gali pradėti teikti mokėjimo paslaugasLietuvos Respublikoje per tarpininką nuo tos dienos, kurią priežiūros institucija iškitos valstybės narės priežiūros institucijos gavo pranešimą apie tarpininkopavadinimą, buveinę (adresą) Lietuvos Respublikoje, organizacinę struktūrą,tarpininko vadovus ir kokias mokėjimo paslaugas mokėjimo įstaiga teiks pertarpininką.4. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga jau turibent vieną filialą Lietuvos Respublikoje, šiame straipsnyje nustatyta tvarka kitiemsjos filialams steigti netaikoma.5. Kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga gali pradėti teikti mokėjimo paslaugasLietuvos Respublikoje neįsteigusi filialo nuo tos dienos, kurią priežiūros institucijaiš kitos valstybės narės priežiūros institucijos gavo pranešimą, kuriame nurodytosnumatomos teikti mokėjimo paslaugos.6. Priežiūros institucija, gavusi iš kitos valstybės narės priežiūros institucijos


29pranešimą apie jos ketinimą įtraukti į atitinkamą viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašąLietuvos Respublikoje pasitelkiamą tarpininką, pateikia kitos valstybės narėspriežiūros institucijai turimą informaciją apie minėtą tarpininką.7. Jei priežiūros institucija turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad kitos valstybės narėsmokėjimo įstaigai įsteigus filialą ar pasitelkus tarpininką buvo, yra ar bus vykdomaspinigų plovimas ir (ar) teroristų finansavimas arba įsteigus filialą ar pasitelkustarpininką padidėtų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika, ji apie taiinformuoja kitos valstybės narės priežiūros instituciją.8. Priežiūros institucija bendradarbiauja su kitos valstybės narės priežiūrosinstitucija, prižiūrinčia ir taikančia poveikio priemones kitos valstybės narėsmokėjimo įstaigos Lietuvos Respublikoje įsteigtam filialui, tarpininkui ar kitamasmeniui, kuriam perduotas veiklos vykdymas.26 straipsnis. Mokėjimo įstaigų inspektavimas (tikrinimas)6. Kitos valstybės narės priežiūros institucijos pavedimu ar savo iniciatyvapriežiūros institucija, prieš tai informavusi kitos valstybės narės priežiūrosinstituciją, vadovaudamasi šio straipsnio nuostatomis, turi teisę inspektuoti (tikrinti)kitos valstybės narės mokėjimo įstaigos filialą, tarpininką ir kitą asmenį, kuriamperduodamas veiklos vykdymas, Lietuvos Respublikoje. Kitos valstybės narėspriežiūros institucija turi informuoti priežiūros instituciją apie ketinimą atlikti kitosvalstybės narės mokėjimo įstaigos filialo, tarpininko ir kito asmens, kuriamperduodamas veiklos vykdymas, inspektavimą (tikrinimą), Lietuvos Respublikoje.7. Priežiūros institucija gali pavesti kitos valstybės narės priežiūros institucijaiinspektuoti (tikrinti) mokėjimo įstaigos filialą, tarpininką ar kitą asmenį, kuriamperduodamas veiklos vykdymas, kitoje valstybėje narėje.27 straipsnis. Kitų valstybių narių mokėjimo įstaigų, kurios teikia paslaugasLietuvos Respublikoje neįsteigusios filialo, ir kitų valstybių narių mokėjimoįstaigų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų priežiūra1. Kitų valstybių narių mokėjimo įstaigų, kurios teikia paslaugas LietuvosRespublikoje neįsteigusios filialo, ir kitų valstybių narių mokėjimo įstaigų LietuvosRespublikoje įsteigtų filialų ir tarpininkų priežiūrą atlieka kitos valstybės narėspriežiūros institucija. Tačiau tai neriboja priežiūros institucijos teisės atlikti jųpriežiūrą atsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas.2. Jei priežiūros institucija nustato, kad kitos valstybės narės mokėjimo įstaiga, kuriteikia mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigusi filialo, ar kitosvalstybės narės mokėjimo įstaigos Lietuvos Respublikoje įsteigtas filialas nesilaikošio įstatymo, priežiūros institucijos teisės aktų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančiųmokėjimo paslaugų teikimą, priežiūros institucija raštu nurodo mokėjimo įstaigai ir(ar) mokėjimo įstaigos filialui per priežiūros institucijos nustatytą terminą pašalintiteisės aktų pažeidimus.3. Jei nepaisoma pagal šio straipsnio 2 dalį duotų nurodymų, priežiūros institucijainformuoja apie tai kitos valstybės narės priežiūros instituciją, prašydama imtis visų


304 SKIRSNIS. IŠIMTIS26 straipsnis. Sąlygos1. Nepaisant 13 straipsnio, valstybės narės gali netaikyti arba leisti jųkompetentingoms institucijoms visai arba išdalies netaikyti 1–3 skirsniuose, išskyrus20, 22, 23 ir 24 straipsnius, nustatytos procedūros ir sąlygų bei leisti pagal 13 straipsnįnumatytame registre įregistruoti fizinius ar juridinius asmenis, kai:a) atitinkamo asmens, įskaitant tarpininkus, už kuriuos jis prisiima visą atsakomybę,per pastaruosius dvylika mėnesių įvykdytų mokėjimo operacijų sumos vidurkisneviršija 3 mln. EUR per mėnesį. Šis reikalavimas įvertinamas atsižvelgiant į jo versloplane planuojamą mokėjimo operacijų bendrą sumą, išskyrus atvejus, kaikompetentingos institucijos reikalauja patikslinti šį planą; irb) nei vienas iš fizinių asmenų, atsakingų už veiklos valdymą ar vykdymą, nebuvopripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, susijusius su pinigų plovimu ar terorizmofinansavimu, arba kitus finansinius nusikaltimus.2. Reikalaujama, kad visų pagal 1 dalį įregistruotų fizinių ar juridinių asmenųpagrindinė buveinė arba gyvenamoji vieta būtų valstybėje narėje, kurioje jie faktiškaivykdo veiklą.3. 1 dalyje nurodyti asmenys laikomi mokėjimo įstaigomis, tačiau 10 straipsnio 9 dalisir 25 straipsnis jiems netaikomi.4. Valstybės narės taip pat gali nustatyti, kad kiekvienas pagal 1 dalį įregistruotasfizinis ar juridinis asmuo gali vykdyti tik tam tikras iš 16 straipsnyje nurodytų veiklosrūšių.5. 1 dalyje nurodyti asmenys praneša kompetentingoms institucijoms apie visus jųpadėties, susijusios su 1 dalyje nurodytomis sąlygomis, pokyčius. Valstybės narėsimasi reikalingų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tuo atveju, kai nebetenkinamos 1,2 ir 4 dalyse nustatytos sąlygos, tas asmuo paprašo leidimo per 30 kalendorinių dienų10 straipsnyje nurodyta tvarka.6. Šis straipsnis netaikomas Direktyvos 2005/60/EB nuostatoms ar nacionalinėmsgalimų veiksmų pažeidimams pašalinti.4. Jei, nepaisydama kitos valstybės narės priežiūros institucijos veiksmų, mokėjimoįstaiga ar mokėjimo įstaigos filialas toliau nevykdo šio straipsnio 2 dalyje nurodytųLietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, priežiūros institucija, iš anksto apietai informavusi kitos valstybės narės priežiūros instituciją, turi teisę taikyti šioįstatymo nustatytas poveikio priemones.5. Neatidėliotinais atvejais priežiūros institucija turi teisę taikyti poveikio priemonesir neatsižvelgdama į šio straipsnio 2, 3, 4 dalių nuostatas.29 straipsnis. Poveikio priemonės3. Priežiūros institucija turi priimti sprendimą taikyti šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3punktuose nurodytas poveikio priemones kitos valstybės narės mokėjimo įstaigai,kuri teikia mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininką ar neįsteigusifilialo, ar kitos valstybės narės mokėjimo įstaigos Lietuvos Respublikoje įsteigtamfilialui, jei to prašo tos valstybės narės priežiūros institucija.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas6 straipsnis. Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija1. Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija galioja tik LietuvosRespublikoje ir nesuteikia teisės šio įstatymo 10 straipsnyjenustatytomis sąlygomis kitose valstybėse narėse teikti mokėjimopaslaugas. Mokėjimo įstaigos, kuriai išduota mokėjimo įstaigosribotos veiklos licencija, įskaitant tarpininkus, už kuriuos ji prisiimavisą atsakomybę, per pastaruosius 12 mėnesių įvykdytų (jei veiklanevykdoma, verslo plane planuojamų) mokėjimo operacijų sumosvidurkis neturi viršyti 1 mln. litų per mėnesį, išskyrus šio straipsnio 6dalyje nustatytą atvejį. Mokėjimo įstaigai, kuriai išduota mokėjimoįstaigos ribotos veiklos licencija, netaikomos šio įstatymo 8 straipsnio3–5 dalių, 9, 13 ir 14 straipsnių nuostatos. Mokėjimo įstaigos ribotosveiklos licencijos išdavimo ir keitimo tvarką nustato šis įstatymas irpriežiūros institucijos teisės aktai.2. Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija išduodama mokėjimoįstaigai, kurios vadovai, įskaitant asmenis, atsakingus už mokėjimoįstaigos mokėjimo paslaugų teikimo veiklos valdymą, ar asmenys,atsakingi už mokėjimo įstaigos valdymą ar veiklą, nebuvo pripažintikaltais padarę nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį supinigų plovimu ar teroristų finansavimu, sunkų, labai sunkųnusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei,turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir versloVisiškas


31kovos su pinigų plovimu nuostatoms.tvarkai, finansų sistemai ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikaspagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, arteistumas išnyko.3. Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijai gauti priežiūrosinstitucijai pateikiamas prašymas ir priežiūros institucijos teisėsaktuose nustatyti dokumentai ir duomenys, įskaitant:1) įstatus ir, jei juridinis asmuo jau įsteigtas, registracijos pažymėjimą;2) verslo planą, kuriame nurodoma numatoma teikti mokėjimopaslaugų rūšis (rūšys) ir pateikiamas pirmųjų trejų finansinių metųbiudžeto projektas, įrodantis, kad mokėjimo įstaiga gali patikimaiveikti ir taiko tam tinkamas vidaus kontrolės sistemas, procedūras irišteklius;3) dokumentus, kuriais įrodoma, kad mokėjimo įstaigos, įskaitanttarpininkus, už kuriuos ji prisiima visą atsakomybę, per pastaruosius12 mėnesių įvykdytų (jei veikla dar nevykdoma, verslo planeplanuojamų) mokėjimo operacijų sumos vidurkis neviršija (neviršys)1 mln. litų per mėnesį;4) kai vykdoma šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytaveikla, – priemonių, kurių pagal šio įstatymo 15 straipsnioreikalavimus imtasi siekiant apsaugoti mokėjimo paslaugų vartotojųlėšas, aprašymą;5) vidaus kontrolės sistemos, kuri įdiegta siekiant įvykdyti pareigas,susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagalPinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir 2006m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas,aprašymą;6) organizacinės struktūros aprašymą;7) vadovų, įskaitant asmenis, atsakingus už mokėjimo įstaigosmokėjimo paslaugų teikimo veiklos valdymą, ar asmenų, atsakingų užmokėjimo įstaigos valdymą ar veiklą, duomenis ir dokumentus,kuriais patvirtinama, kad jie nebuvo pripažinti kaltais padaręnusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu arteroristų finansavimu, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimąar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir


32turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemaiar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybiųbaudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas išnyko.4. Steigiama mokėjimo įstaiga įregistruojama Juridinių asmenųregistre, o jei mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija išduodamajau įsteigtam juridiniam asmeniui, atitinkami pakeitimai Juridiniųasmenų registre padaromi tik išdavus mokėjimo įstaigos ribotosveiklos licenciją.5. Mokėjimo įstaiga, kuriai išduota mokėjimo įstaigos ribotos veikloslicencija, privalo teikti informaciją priežiūros institucijai apie šiostraipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų vykdymą priežiūrosinstitucijos teisės aktų nustatyta tvarka.6. Jei mokėjimo įstaiga, kuriai išduota mokėjimo įstaigos ribotosveiklos licencija, nebeatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytųreikalavimų, ji privalo per 30 kalendorinių dienų kreiptis į priežiūrosinstituciją dėl mokėjimo įstaigos licencijos suteikimo ir gautimokėjimo įstaigos licenciją šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytaisterminais ir tvarka.7. Priežiūros institucija turi teisę atlikti mokėjimo įstaigos, prašančiosišduoti mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, pasiruošimo teiktimokėjimo paslaugas patikrinimą vietoje.8. Priežiūros institucija privalo išnagrinėti pateiktus dokumentus irpriimti sprendimą dėl mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijosišdavimo, ir apie tai raštu pranešti prašymą pateikusiam asmeniui nevėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.9. Priežiūros institucija atsisako išduoti mokėjimo įstaigos ribotosveiklos licenciją mokėjimo įstaigai, jeigu:1) pateikti dokumentai neatitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijosteisės aktų nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatytiar papildomai pareikalauti duomenys ar jie yra neteisingi;2) mokėjimo įstaigos teisinė forma, buveinė, vadovai neatitinkaįstatymų nustatytų reikalavimų;3) mokėjimo įstaiga neatitinka šio straipsnio 1–2 dalyse nustatytųreikalavimų;4) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais


3327 straipsnis. Pranešimas ir informavimasJei valstybė narė pasinaudoja 26 straipsnyje numatyta išimtimi, ji apie tai pranešaKomisijai ne vėliau kaip iki 2009 m. lapkričio 1 d. ir nedelsdama praneša apie betkuriuos vėlesnius pokyčius. Be to, valstybė narė praneša Komisijai atitinkamų fiziniųir juridinių asmenų skaičių ir kasmet – įvykdytų mokėjimo operacijų sumą pagalkiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. duomenis, kaip nurodyta 26 straipsnio 1dalies a punkte.principais grindžiamą mokėjimo įstaigos valdymą, mokėjimo įstaiganeturi patikimos mokėjimo paslaugų veiklos valdymo tvarkos,įskaitant suprantamą organizacinę struktūrą su aiškiai apibrėžtomis,skaidriomis ir nuosekliomis atsakomybės ribomis, neturi vidauskontrolės sistemos, įskaitant patikimas administracines priemones irapskaitos metodus. Ši tvarka ir vidaus kontrolės sistema turi būtivisapusės ir adekvačios mokėjimo įstaigos teikiamų mokėjimopaslaugų pobūdžiui, apimčiai ir sudėtingumui.10. Apie priimtą sprendimą išduoti mokėjimo įstaigos ribotos veikloslicenciją priežiūros institucija praneša Juridinių asmenų registrotvarkytojui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.11. Kai mokėjimo įstaiga ketina teikti mokėjimo paslaugas ir tuopačiu metu ketina vykdyti ar vykdo kitą šio įstatymo 4 straipsnio 2dalies 3 punkte nurodytą veiklą, priežiūros institucija turi teisęatsisakyti išduoti mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, kolnebus įsteigtas atskiras juridinis asmuo mokėjimo paslaugų teikimoveiklai vykdyti, jei jo vykdoma kita nei mokėjimo paslaugų teikimoveikla turi ar gali turėti neigiamą įtaką jos finansiniam patikimumui arpriežiūros institucijos galimybei stebėti, ar vykdomi visi šiameįstatyme nustatyti reikalavimai.12. Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją turinti mokėjimoįstaiga visada turi atitikti nustatytus mokėjimo įstaigos ribotos veikloslicencijos išdavimo reikalavimus. Mokėjimo įstaiga šio įstatymo irpriežiūros institucijos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka privaloinformuoti priežiūros instituciją apie duomenų, kurie buvo pateiktimokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijai gauti, pasikeitimus.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektas38 straipsnis. Nuostatos, susijusios su naryste Europos SąjungojeLietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija Europos BendrijųKomisiją turi informuoti apie tai, kad:2) Lietuvos Respublika pasinaudojo 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento irTarybos direktyvos 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalieskeičiančios direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB irpanaikinančios direktyvą 97/5/EB, 26 straipsnyje nustatyta išimtimi.28 straipsnis. Bendradarbiavimas su Europos centriniu banku, EuroposBendrijų Komisija, kitų valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais,Visiškas


342 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS28 straipsnis. Teisė naudotis mokėjimo sistemomis1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimą turinčių arba registruotų mokėjimo paslaugųteikėjų, kurie yra juridiniai asmenys, teisę naudotis mokėjimo sistemomisreglamentuojančios taisyklės būtų objektyvios, nediskriminuojančios ir proporcingosbei tos taisyklės nevaržytų šios teisės daugiau nei būtina apsisaugoti nuo konkrečiosrizikos, pvz., atsiskaitymo, operacinės bei verslo rizikos, ir užtikrinti mokėjimosistemos finansinį ir veiklos stabilumą.Mokėjimo sistemos mokėjimo paslaugų teikėjams, mokėjimo paslaugų vartotojams arkitoms mokėjimo sistemoms negali nustatyti nei vieno iš šių reikalavimų:a) veiksmingą dalyvavimą kitose mokėjimo sistemose ribojančių taisyklių;b) leidimą turinčius mokėjimo paslaugų teikėjus arba registruotus mokėjimo paslaugųteikėjus diskriminuojančių taisyklių, susijusių su dalyvių teisėmis, pareigomis irteisėmis į turtą; arbac) apribojimų institucinio statuso pagrindu.2. 1 dalis netaikoma:a) pagal Direktyvą 98/26/EB nustatytoms mokėjimo sistemoms;b) mokėjimo sistemoms, kuriose dalyvauja tik mokėjimo paslaugų teikėjai,priklausantys grupei, sudarytai iš kapitalu susietų subjektų, kai vienas iš susietųsubjektų vykdo faktišką kito susieto subjekto kontrolę; arbac) mokėjimo sistemoms, kai vienintelis mokėjimo paslaugų teikėjas (tiek veikdamaskaip atskiras, tiek kaip subjektų grupė):- veikia arba gali veikti kaip mokėjimo paslaugų teikėjas mokėtojui ir gavėjui ir yraišimtinai atsakingas už sistemos valdymą, ir- suteikia licenciją kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams dalyvauti sistemoje, opastarieji neturi teisės derėtis dėl tarpusavyje ar jų taikomų mokesčių, susijusių sumokėjimo sistema, nors jie gali nustatyti savo kainas, taikomas mokėtojui ir gavėjui.29 straipsnis. Draudimai ne mokėjimo paslaugų teikėjams teikti mokėjimopaslaugasValstybės narės draudžia fiziniams ar juridiniams asmenis, kurie nėra mokėjimopaslaugų teikėjai ar kurių atžvilgiu aiškiai nenumatyta, kad jiems ši direktyvanetaikoma, teikti priede išvardytas mokėjimo paslaugas.III ANTRAŠTINĖ DALIS. MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲSKAIDRUMAS IR INFORMACIJOS REIKALAVIMAI. 1 SKYRIUS.priežiūros institucijomis2. Priežiūros institucija praneša Europos Bendrijų Komisijai mokėjimo įstaigų,kurioms išduotos mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos, skaičių ir jų permetus įvykdytų mokėjimo operacijų sumą kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31dienos duomenimis.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas9 straipsnis. Teisė naudotis mokėjimo sistemomis1. Teisę naudotis mokėjimo sistemomis turi visi registruoti arba turintys licenciją(leidimą) mokėjimo paslaugų teikėjai. Mokėjimo sistemų taisyklės,reglamentuojančios mokėjimo paslaugų teikėjų teisę naudotis mokėjimosistemomis, privalo būti objektyvios, nediskriminuojančios ir proporcingos. Šiostaisyklės negali varžyti mokėjimo paslaugų teikėjų teisės naudotis mokėjimosistemomis daugiau, nei būtina apsisaugoti nuo konkrečių rizikų (pavyzdžiui,atsiskaitymo, operacinės, veiklos rizikos) ir užtikrinti mokėjimo sistemosfinansinį ir veiklos stabilumą.2. Mokėjimo sistemos taisyklėse mokėjimo paslaugų teikėjams, mokėjimopaslaugų vartotojams ar kitoms mokėjimo sistemoms negali būti nustatyta:1) apribojimų veiksmingai dalyvauti kitose mokėjimo sistemose;2) mokėjimo sistemų dalyvių teisių, pareigų ir teisių į turtą taisyklių,diskriminuojančių registruotus arba licenciją (leidimą) turinčius mokėjimopaslaugų teikėjus;3) apribojimų, remiantis mokėjimo paslaugų teikėjo teisine forma.3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos:1) Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymosistemose įstatyme nustatytoms mokėjimo sistemoms;2) mokėjimo sistemoms, kuriose dalyvauja tik kapitalu susieti mokėjimopaslaugų teikėjai ir kiti subjektai, kai vienas iš susietų subjektų vykdo kito susietosubjekto kontrolę;3) mokėjimo sistemoms, kai vienintelis mokėjimo paslaugų teikėjas, veikdamasatskirai ar kaip grupė, veikia arba gali veikti kaip mokėjimo paslaugų teikėjasmokėtojui ir gavėjui ir yra išimtinai atsakingas už sistemos valdymą ir kai tasmokėjimo paslaugų teikėjas duoda leidimą kitiems mokėjimo paslaugų teikėjamsdalyvauti sistemoje, o pastarieji neturi teisės derėtis dėl dalyvavimo mokėjimosistemoje įkainių, nors jie gali nustatyti savo komisinį atlyginimą, taikomąmokėtojui ir gavėjui.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas8 straipsnis. Draudimas ne mokėjimo paslaugų teikėjams teikti mokėjimopaslaugasFiziniams ar juridiniams asmenims, kurie nėra mokėjimo paslaugų teikėjai,draudžiama teikti šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytas mokėjimo paslaugas.3 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis3. Mokėjimo paslaugų teikėjai ir mokėjimo paslaugų vartotojai, išskyrus vartotojus,VisiškasVisiškasVisiškas


35BENDROSIOS TAISYKLĖS30 straipsnis. Taikymo sritis1. Ši antraštinė dalis taikoma vieno mokėjimo operacijoms, bendrosioms sutartims irmokėjimo operacijoms, kurias jos apima. Šalys gali susitarti visos šios antraštinėsdalies ar jos dalies netaikyti tais atvejais, kai mokėjimo paslaugų vartotojas nėravartotojas.2. Valstybės narės gali nustatyti, kad šios antraštinės dalies nuostatos mikroįmonėmstaikomos taip pat, kaip vartotojams.3. Ši direktyva nedaro įtakos Direktyvos 87/102/EEB nacionalinėms įgyvendinimopriemonėms. Pagal Bendrijos teisę ši direktyva taip pat nedaro įtakos kitiemssusijusiems Bendrijos ir nacionalinės teisės aktams, susijusiems su kreditų suteikimovartotojams sąlygomis, kurios nederinamos pagal šią direktyvą ir neprieštaraujaBendrijos teisei.31 straipsnis. Kitos Bendrijos teisės aktų nuostatosŠios antraštinės dalies nuostatos neriboja kitų Bendrijos teisės aktų nuostatų,apimančių papildomus reikalavimus dėl išankstinio informavimo.Tačiau tais atvejais, kai taikoma ir Direktyva 2002/65/EB, vietoj tos direktyvos 3straipsnio 1 dalyje nustatytų informacijos reikalavimų, išskyrus tos dalies 2 punkto c–gpapunkčius, 3 punkto a, d ir e papunkčius bei 4 punkto b papunktį, taikomos šiosdirektyvos 36, 37, 41 ir 42 straipsnių nuostatos.32 straipsnis. Mokesčiai už informavimą1. Mokėjimo paslaugų teikėjas negali mokėjimo paslaugų vartotojo apmokestinti užinformacijos pateikimą pagal šią antraštinę dalį.2. Mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti dėlmokesčių už mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu teikiamą papildomą ar dažnesnįinformavimą arba už informacijos perdavimą kitomis ryšio priemonėmis nei nurodytosbendrojoje sutartyje.3. Tais atvejais, kai mokėjimo paslaugų teikėjas gali nustatyti mokesčius užinformavimą pagal 2 dalį, jie turi būti pagrįsti ir atitikti mokėjimo paslaugų teikėjofaktines išlaidas.33 straipsnis. Su informavimu susijusi įrodinėjimo pareigaValstybės narės gali nustatyti, kad įrodinėjimo pareiga tenka mokėjimo paslaugųteikėjui, ir jis turi įrodyti, kad įvykdė šioje antraštinėje dalyje nustatytus informavimoreikalavimus.34 straipsnis. Nuo informavimo reikalavimų nukrypti leidžianti nuostata,taikoma mažos vertės mokėjimo priemonėms ir elektroniniams pinigams1. Mokėjimo priemonių, kurios pagal bendrąją sutartį susijusios tik su atskiromismokėjimo operacijomis, neviršijančiomis 30 EUR, arba kurioms nustatyta 150 EURišlaidų riba arba kuriose laikoma ne didesnė nei 150 EUR suma bet kuriuo metu,atvejais:a) nukrypstant nuo 41, 42 ir 46 straipsnių, mokėjimo paslaugų teikėjas pateikiamokėtojui tik informaciją apie mokėjimo paslaugos pagrindines savybes, įskaitantmokėjimo operacijoms valstybių narių valiutomis, vykdomoms LietuvosRespublikoje, į kitas valstybes nares arba iš jų, gali susitarti netaikyti visų ar daliesšio įstatymo III skyriaus nuostatų, taip pat visai ar iš dalies netaikyti šio įstatymo 4straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, 5 straipsnyje, 10 straipsnio 1–2 dalyse, 23straipsnio 2 dalyje, 28, 30, 31, 34 ir 41 straipsniuose nustatytų reikalavimų, taip patgali susitarti dėl kito termino, nei nustatyta šio įstatymo 27 straipsnyje.6. Šio įstatymo nuostatos, susijusios su vartojimo ir kitais kreditais, taikomos tiek,kiek kiti įstatymai, reglamentuojantys vartojimo ir kitus kreditus, nenustato kitaip.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas3 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis5. Tais atvejais, kai taikomas ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, vietoj jo 36straipsnio 5–9 dalyse nustatytų informacijos reikalavimų, išskyrus 36 straipsnio 7dalies 3–8 punktus, 36 straipsnio 8 dalies 1, 4 ir 5 punktus ir 36 straipsnio 9 dalies 2punktą, taikomos šio įstatymo 11 ir 18 straipsnių nuostatos.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas10 straipsnis. Komisinis atlyginimas1. Mokėjimo paslaugų teikėjas negali iš mokėjimo paslaugų vartotojo imti komisinioatlyginimo už informacijos pateikimą pagal šio įstatymo III skyrių. Mokėjimopaslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti dėl komisinioatlyginimo už mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu teikiamą papildomą ardažnesnį informavimą arba už informacijos perdavimą kitomis ryšio priemonėmis,nei nurodytos bendrojoje sutartyje. Tokiu atveju komisinis atlyginimas turi būtipagrįstas ir atitikti mokėjimo paslaugų teikėjo išlaidas.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas5 straipsnis. Su informavimu susijusi įrodinėjimo pareigaMokėjimo paslaugų teikėjas turi įrodyti, kad jis įvykdė šio įstatymo III skyriujenustatytus informavimo reikalavimus.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas4 straipsnis. Išimtys dėl mažos vertės mokėjimo priemonių ir elektroniniųpinigų1. Kai mokėjimo priemonės pagal bendrąją sutartį yra susijusios tik su atskiromismokėjimo operacijomis, neviršijančiomis 30 eurų ekvivalento litais, arba kuriomsįvykdyti nustatytas 150 eurų ekvivalento litais išlaidų limitas, arba kuriųelektroninėse laikmenose saugoma ne didesnė kaip 150 eurų ekvivalento litais sumabet kuriuo metu:VisiškasVisiškasVisiškasVisiškas


36būdą, kaip galima naudotis mokėjimo priemone, atsakomybę, taikomus mokesčius irkitą svarbią informaciją, reikalingą pagrįstam sprendimui priimti, taip pat nurodo, kurlengvai prieinamu būdu galima susipažinti su visa kita pagal 42 straipsnį nurodytainformacija ir sąlygomis;b) gali būti susitarta, kad nukrypstant nuo 44 straipsnio, iš mokėjimo paslaugų teikėjonereikalaujama pasiūlyti bendrosios sutarties sąlygų pakeitimus tokiu pačiu būdu, kaipnumatyta 41 straipsnio 1 dalyje;c) gali būti susitarta, kad, nukrypstant nuo 47 ir 48 straipsnių, atlikus mokėjimooperaciją:i) mokėjimo paslaugų teikėjas pateikia tik nuorodą, pagal kurią mokėjimo paslaugųvartotojas gali nustatyti mokėjimo operaciją, jos sumą bei mokesčius už ją ir (arba)tam pačiam gavėjui atliktų kelių tokios pat rūšies mokėjimo operacijų atveju – tikinformaciją apie visą sumą ir šių mokėjimo operacijų mokesčius, arba sudaro sąlygassu tokia nuoroda susipažinti;ii) iš mokėjimo paslaugų teikėjo nereikalaujama teikti i papunktyje nurodytosinformacijos arba sudaryti sąlygų su ja susipažinti, jei mokėjimo priemonėnaudojama anonimiškai arba jei kitu atveju mokėjimo paslaugų teikėjas dėl techniniųpriežasčių negali jos pateikti. Tačiau mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėtojuigalimybę patikrinti laikomų lėšų sumą.2. Nacionalinių mokėjimo operacijų atvejais valstybės narės ar jų kompetentingosinstitucijos gali sumažinti arba padvigubinti 1 dalyje nurodytas sumas. Valstybės narėsgali padidinti sumas išankstinio mokėjimo priemonėms iki 500 EUR.2 SKYRIUS. VIENO MOKĖJIMO OPERACIJOS35 straipsnis. Taikymo sritis1. Šis skyrius taikomas vieno mokėjimo operacijoms, kurioms netaikoma bendrojisutartis.2. Kai mokėjimo nurodymas vieno mokėjimo operacijai įvykdyti perduodamasnaudojant bendrojoje sutartyje numatytą mokėjimo priemonę, mokėjimo paslaugųteikėjas neprivalo pateikti tos informacijos arba sudaryti sąlygas susipaž inti su tainformacija, kuri mokėjimo paslaugų vartotojui jau pateikta remiantis su kitumokėjimo paslaugų teikėju sudaryta bendrąja sutartimi arba kuri jam bus pateiktapagal tą bendrąją sutartį.36 straipsnis. Išankstinė bendro pobūdžio informacija1. Valstybės narės reikalauja, kad iki mokėjimo paslaugų vartotojo įpareigojimo vienomokėjimo operacijos sutartimi arba oferta mokėjimo paslaugų teikėjas lengvaiprieinamu būdu sudarytų mokėjimo paslaugų vartotojui galimybę susipažinti su 37straipsnyje nurodyta informacija ir sąlygomis. Mokėjimo paslaugų vartotojo prašymumokėjimo paslaugų teikėjas informaciją pateikia ir sąlygas nurodo popieriuje arbanaudodamas kitą patvariąją laikmeną. Informacija ir sąlygos išdėstomos lengvai1) mokėjimo paslaugų teikėjas turi teisę mokėtojui pateikti tik informaciją apiepagrindines mokėjimo paslaugos savybes, įskaitant mokėjimo priemonės naudojimoinstrukciją, atsakomybę, taikomą komisinį atlyginimą ir kitą svarbią informaciją,taip pat nurodyti, kur lengvai prieinamu būdu galima susipažinti su kitomis šioįstatymo 11 straipsnio 2–8 dalyse nustatytomis mokėjimo paslaugų teikimosąlygomis;2) mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti, kad išmokėjimo paslaugų teikėjo nereikalaujama bendrosios sutarties sąlygų pakeitimųsiūlyti raštu arba naudojant kitą patvariąją laikmeną;3) mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti, kadatlikęs mokėjimo operaciją, mokėjimo paslaugų teikėjas pateikia tik nuorodą arbasudaro sąlygas su tokia nuoroda susipažinti, pagal kurią mokėjimo paslaugųvartotojas gali nustatyti mokėjimo operaciją, jos sumą, taikytą komisinį atlyginimą,o kai tam pačiam gavėjui atliktos kelios tokios pat rūšies mokėjimo operacijos, – tikinformaciją apie visą sumą ir komisinį atlyginimą už šias mokėjimo operacijas.Mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti, kad išmokėjimo paslaugų teikėjo nereikalaujama teikti šios informacijos arba sudarytisąlygų su ja susipažinti, jeigu mokėjimo priemonė naudojama anonimiškai arbajeigu mokėjimo paslaugų teikėjas dėl techninių priežasčių negali jos pateikti. Tačiaumokėjimo paslaugų teikėjas turi suteikti mokėtojui galimybę patikrinti laikomų lėšųsumą;Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos32. Vienkartinio mokėjimo sutartis – sutartis, kuria reglamentuojamasvienkartinių mokėjimo operacijų vykdymas. Vienkartinėms mokėjimo operacijomsvykdyti nesudaroma bendroji sutartis.17 straipsnis. Bendrosios informavimo reikalavimų sąlygosKai mokėjimo nurodymas įvykdyti vienkartinę mokėjimo operaciją perduodamasnaudojant bendrojoje sutartyje numatytą mokėjimo priemonę, mokėjimo paslaugųteikėjas neprivalo pateikti tos informacijos arba sudaryti sąlygų susipažinti su tainformacija, kuri mokėjimo paslaugų vartotojui jau pateikta remiantis su kitumokėjimo paslaugų teikėju sudaryta bendrąja sutartimi arba kuri jam bus pateiktapagal tą bendrąją sutartį.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas18 straipsnis. Vienkartinių mokėjimo operacijų vykdymo sąlygos1. Iki vienkartinio mokėjimo sutarties sudarymo arba pateikdamas pasiūlymąsudaryti tokią sutartį mokėjimo paslaugų teikėjas mokėjimo paslaugų vartotojuisudaro galimybę lengvai prieinamu būdu susipažinti su šių paslaugų teikimosąlygomis. Mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo paslaugų teikėjasvienkartinių mokėjimo operacijų vykdymo sąlygas nurodo raštu arba naudodamasVisiškasVisiškas


37suprantamais žodžiais, aiškia ir suprantama forma, valstybės narės, kurioje siūlomamokėjimo paslauga, oficialia kalba arba kita kalba, dėl kurios susitarė šalys.2. Jei sutartis dėl vieno mokėjimo paslaugos sudaroma mokėjimo paslaugų vartotojoprašymu naudojant nuotolinio ryšio priemones, kurios nesudaro sąlygų mokėjimopaslaugų teikėjui laikytis 1 dalies, mokėjimo paslaugų teikėjas įvykdo savo pareigaspagal tą dalį iš karto, įvykdžius mokėjimo operaciją.3. Pareigos pagal 1 dalį taip pat gali būti įvykdytos pateikus sutarties dėl vienomokėjimo paslaugos projekto kopiją arba mokėjimo nurodymo projektą, kuriamepateikiama informacija ir sąlygos, nurodytos 37 straipsnyje.37 straipsnis. Informacija ir sąlygos1. Valstybės narės turi užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų vartotojui būtų pateikta šiinformacija ir pranešta apie šias sąlygas arba sudarytos sąlygos su jomis susipažinti:a) tiksli informacija arba unikalus identifikatorius, kurį turi nurodyti mokėjimopaslaugų vartotojas, kad mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas;b) maksimali mokėjimo paslaugos, kuri bus teikiama, vykdymo trukmė;c) visi mokėjimo paslaugų vartotojo jo mokėjimo paslaugų teikėjui mokami mokesčiaiir, kai taikytina, visų mokesčių sumų išskaidymas;d) kai taikytina, faktinis arba bazinis valiutų keitimo kursas, kuris turi būti taikomasmokėjimo operacijai.2. Atitinkamais atvejais mokėjimo paslaugų vartotojui turi būti sudarytos sąlygoslengvai prieinamu būdu susipažinti su kita 42 straipsnyje nurodyta atitinkamainformacija ir sąlygomis.38 straipsnis. Mokėtojui teikiama informacija gavus mokėjimo nurodymąGavęs mokėjimo nurodymą, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas tokiu pačiu būdu,kaip numatyta 36 straipsnio 1 dalyje, mokėtojui nedelsdamas suteikia tokią informacijąarba sudaro sąlygas su ja susipažinti:a) nuorodą, pagal kurią mokėtojas gali nustatyti mokėjimo operaciją ir atitinkamaisatvejais su gavėju susijusią informaciją;b) mokėjimo operacijos sumą mokėjimo nurodyme naudota valiuta;c) visų už mokėjimo operaciją mokėtojo mokamų mokesčių sumą ir, kai taikytina, visųtokių mokesčių sumų išskaidymą;d) kai taikytina, mokėjimo operacijai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikytąvaliutų keitimo kursą arba nuorodą į jį, kai šis kursas skiriasi nuo nurodyto pagal 37straipsnio 1 dalies d punktą, ir mokėjimo operacijos sumą po valiutos perskaičiavimo;ire) mokėjimo nurodymo gavimo datą.39 straipsnis. Įvykdžius operaciją gavėjui teikiama informacijaĮvykdžius mokėjimo operaciją, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas tokiu pačiu būdu,kaip numatyta 36 straipsnio 1 dalyje, gavėjui nedelsdamas suteikia šią informaciją arbakitą patvariąją laikmeną. Šios sąlygos išdėstomos lengvai suprantamais žodžiais,aiškia ir suprantama forma, lietuvių ar kita kalba, dėl kurios susitarė mokėjimopaslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas.3. Jeigu vienkartinio mokėjimo sutartis mokėjimo paslaugų vartotojo prašymusudaroma naudojant nuotolinio ryšio priemones, kuriomis mokėjimo paslaugųteikėjui nesudaroma galimybė laikytis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pareigų,mokėjimo paslaugų teikėjas įvykdo šias pareigas iš karto po vienkartinės mokėjimooperacijos įvykdymo.4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos taip pat gali būti įvykdytos pateikusvienkartinio mokėjimo sutarties projektą ar mokėjimo nurodymo ruošinį, kuriuosenurodomos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas18 straipsnis. Vienkartinių mokėjimo operacijų vykdymo sąlygos2. Vienkartinių mokėjimo operacijų vykdymo sąlygose turi būti nurodyta:1) tiksli informacija arba unikalus identifikatorius, kuriuos turi nurodyti mokėjimopaslaugų vartotojas, kad mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas;2) ilgiausia teikiamos mokėjimo paslaugos įvykdymo trukmė;3) mokėjimo paslaugų vartotojo mokėtinas komisinis atlyginimas ir kaip išskaidytakomisinio atlyginimo suma;4) taikytinas arba pagrindinis valiutos keitimo kursas, jei vykdant mokėjimooperaciją būtų keičiama valiuta;5) kitos mokėjimo paslaugų teikėjo siūlomos šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytosmokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas19 straipsnis. Mokėtojui teikiama informacija po mokėjimo nurodymo gavimo1. Gavęs mokėjimo nurodymą, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas mokėtojuinedelsdamas sudaro galimybę lengvai prieinamai susipažinti su:1) informacija, leidžiančia mokėtojui atpažinti mokėjimo operaciją, ir su gavėjususijusia informacija;2) mokėjimo operacijos suma mokėjimo nurodyme nurodyta valiuta;3) už mokėjimo operaciją mokėtojo mokamo komisinio atlyginimo suma ir kaipišskaidyta komisinio atlyginimo suma;4) mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikytu valiutos keitimo kursu arba nuorodaį jį ir mokėjimo operacijos suma po valiutos keitimo, jeigu vykdant mokėjimooperaciją buvo keičiama valiuta;5) mokėjimo nurodymo gavimo data.2. Mokėtojo prašymu šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija jam turi būtipateikta raštu ar naudojant kitą patvariąją laikmeną.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas20 straipsnis. Gavėjui teikiama informacija po mokėjimo operacijos įvykdymo1. Po mokėjimo operacijos įvykdymo gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjuiVisiškasVisiškasVisiškas


38sudaro sąlygas su ja susipažinti:a) nuorodą, pagal kurią gavėjas gali nustatyti mokėjimo operaciją ir atitinkamaisatvejais mokėtoją, bei visą informaciją, perduotą atliekant mokėjimo operaciją;b) mokėjimo operacijos sumą ta valiuta, kuria lėšos suteikiamos gavėjui;c) visų už mokėjimo operaciją gavėjo mokamų mokesčių sumą ir, kai taikytina, visųmokesčių sumų išskaidymą;d) kai taikytina, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo mokėjimo operacijai taikytą valiutųkeitimo kursą ir mokėjimo operacijos sumą iki to valiutos perskaičiavimo; ire) įskaitymo į sąskaitą datą.3 SKYRIUS. BENDROSIOS SUTARTYS40 straipsnis. Taikymo sritisŠis skyrius taikomas mokėjimo operacijoms, kurias apima bendroji sutartis.41 straipsnis. Išankstinė bendro pobūdžio informacija1. Valstybės narės reikalauja, kad likus pakankamai laiko iki mokėjimo paslaugųvartotojo įpareigojimo bendrąja sutartimi arba oferta mokėjimo paslaugų teikėjaspopieriuje arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną suteiktų mokėjimo paslaugųvartotojui 42 straipsnyje nurodytą informaciją ir praneštų apie jame nurodytas sąlygas.Informacija ir sąlygos išdėstomos lengvai suprantamais žodžiais, aiškia ir suprantamaforma, valstybės narės, kurioje siūloma mokėjimo paslauga, oficialia kalba arba kitakalba, dėl kurios susitarė šalys.2. Jei bendroji sutartis buvo sudaryta mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu naudojantnuotolinio ryšio priemones, kuriomis nesudaromos sąlygos mokėjimo paslaugųteikėjui laikytis 1 dalies, mokėjimo paslaugų teikėjas įvykdo savo pareigas pagal tądalį iš karto, sudarius bendrąją sutartį.3. Pareigos pagal 1 dalį taip pat gali būti įvykdytos pateikus bendrosios sutartiesprojekto, kuriame pateikiama informacija ir sąlygos, nurodytos 42 straipsnyje, kopiją.42 straipsnis. Informacija ir sąlygosValstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų vartotojui būtų pateikta šiinformacija ir pranešta apie šias sąlygas:1) dėl mokėjimo paslaugų teikėjo:a) mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas, jo pagrindinės buveinės adresas iratitinkamais atvejais jo tarpininko ar filialo, įsisteigusio valstybėje narėje, kuriojesiūloma mokėjimo paslauga, adresas, taip pat kiti adresai, įskaitant elektroninio paštoadresą, kuriuos galima naudoti ryšiams su mokėjimo paslaugų teikėju; irb) atitinkamų priežiūros institucijų ir 13 straipsnyje numatyto registro ar kitonedelsdamas sudaro galimybę lengvai prieinamai susipažinti su:1) informacija, leidžiančia gavėjui atpažinti mokėjimo operaciją ir mokėtoją, taip patkartu su mokėjimo operacija persiųstais duomenimis;2) mokėjimo operacijos suma ta valiuta, kuria lėšos suteikiamos gavėjui;3) už mokėjimo operaciją gavėjo mokamo komisinio atlyginimo suma ir kaipišskaidyta komisinio atlyginimo suma;4) gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo mokėjimo operacijai taikytu valiutos keitimokursu ir mokėjimo operacijos suma iki valiutos keitimo, jeigu vykdant mokėjimooperaciją buvo keičiama valiuta;5) įskaitymo data.2. Gavėjo prašymu šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija jam turi būti pateiktaraštu ar naudojant kitą patvariąją laikmeną.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos1. Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis (toliau – bendroji sutartis) – sutartis,kuria reglamentuojamas atskirų ir pasikartojančių mokėjimo operacijų vykdymas irkurioje gali būti nustatyta pareiga atidaryti mokėjimo sąskaitą ir jos atidarymosąlygos.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas11 straipsnis. Mokėjimo paslaugų sąlygos1. Per protingą terminą iki bendrosios sutarties sudarymo arba pateikdamaspasiūlymą sudaryti tokią sutartį, mokėjimo paslaugų teikėjas mokėjimo paslaugųvartotojui raštu arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną nurodo mokėjimopaslaugų teikimo sąlygas. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos išdėstomos lengvaisuprantamais žodžiais, aiškia ir suprantama forma, lietuvių ar kita kalba, dėl kuriossusitarė mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas.9. Jeigu bendroji sutartis mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu sudaroma naudojantnuotolinio ryšio priemones, kuriomis mokėjimo paslaugų teikėjui nesudaromagalimybė laikytis šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų, mokėjimo paslaugųteikėjas įvykdo šias pareigas iš karto po bendrosios sutarties sudarymo.10. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos taip pat gali būti įvykdytos pateikusbendrosios sutarties projektą, kuriame pateikiama šio straipsnio 2–8 dalyse nurodytainformacija.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas11 straipsnis. Mokėjimo paslaugų sąlygos2. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose apie mokėjimo paslaugų teikėją turi būtinurodyta:1) mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas, jo buveinės adresas ir jo filialo, įsteigtovalstybėje narėje, kurioje siūloma mokėjimo paslauga, ar tarpininko adresas, taip patkiti adresai, įskaitant elektroninio pašto adresą, kuriais galima susisiekti sumokėjimo paslaugų teikėju;2) priežiūros institucijų ir valstybės ir (arba) žinybinio registro, kuriame įregistruotaVisiškasVisiškasVisiškas


39atitinkamo viešojo registro, kuriame užregistruotas mokėjimo paslaugų teikėjoleidimas, duomenys ir registracijos numeris arba lygiavertės identifikavimo tameregistre priemonės;2) dėl mokėjimo paslaugų panaudojimo:a) mokėjimo paslaugos, kuri bus teikiama, pagrindinių savybių aprašymas;b) informacijos reikalavimai arba unikalus identifikatorius, kurį turi nurodytimokėjimo paslaugų vartotojas, kad mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas;c) sutikimo įvykdyti mokėjimo operaciją davimo ir tokio sutikimo panaikinimo pagal54 ir 66 straipsnius forma bei procedūra;d) nuoroda į mokėjimo nurodymo gavimo momentą, kaip nurodyta 64 straipsnyje irmokėjimo paslaugų teikėjo nustatytą laiką, po kurio gautas mokėjimo nurodymas buslaikomas gautu kitą mokėjimo paslaugos teikėjo darbo dieną (jei toks laikasnustatomas);e) maksimali teikiamų mokėjimo paslaugų vykdymo trukmė; irf) ar galima susitarti dėl mokėjimo priemonės naudojimui nustatytų išlaidų ribų pagal55 straipsnio 1 dalį;3) dėl mokesčių, palūkanų ir valiutų keitimo kursų:a) visi mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjui mokami mokesčiai ir,kai taikytina, visų mokesčių sumų išskaidymas;b) kai taikytina, taikomos palūkanų normos ir valiutų keitimo kursai arba, jei taikomosbazinės palūkanų normos ir baziniai valiutų keitimo kursai, faktinių palūkanųapskaičiavimo metodas ir šių bazinių palūkanų normų ar valiutų keitimo kursųnustatymo atitinkama data ir indeksas ar pagrindas; irc) jei susitarta, nedelsiant taikomos pasikeitusios bazinės palūkanų normos ar valiutųkeitimo kursai bei su šiais pasikeitimas susiję informavimo reikalavimai pagal 44straipsnio 2 dalį;4) dėl ryšių:a) kai taikytina, ryšio priemonės, įskaitant techninius reikalavimus mokėjimo paslaugųvartotojo ryšio įrangai, kurias šalys susitaria naudoti informacijos ar pranešimųperdavimui pagal šią direktyvą;b) informacijos pagal šią direktyvą teikimo arba sąlygų susipažinimui su ja sudarymobūdas ir dažnumas;c) kalba arba kalbos, kuriomis sudaroma bendroji sutartis ir palaikomi ryšiai esantšiems sutartiniams santykiams; ird) mokėjimo paslaugų vartotojo teisė gauti bendrosios sutarties sutartines sąlygas irinformaciją bei pranešimus apie sąlygas pagal 43 straipsnį;5) dėl apsaugos ir taisomųjų priemonių:a) kai taikytina, veiksmų, kurių imasi mokėjimo paslaugų vartotojas, siekdamasapsaugoti mokėjimo priemonę, aprašymas ir mokėjimo paslaugų teikėjo informavimo56 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais tikslais būdas;b) jei susitarta, sąlygos, kuriomis mokėjimo paslaugų teikėjas pasilieka teisę blokuotimokėjimo priemonę pagal 55 straipsnį;c) mokėtojo atsakomybė pagal 61 straipsnį, įskaitant informavimą apie atitinkamąmokėjimo paslaugų teikėjo veiklos licencija (leidimas), duomenys ir registracijosnumeris arba lygiavertės atpažinties tame registre priemonės.3. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose dėl mokėjimo paslaugų naudojimo turi būtinurodyta:1) pagrindinės mokėjimo paslaugos savybės;2) tiksli informacija arba unikalus identifikatorius, kurį turi nurodyti mokėjimopaslaugų vartotojas, kad mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas;3) mokėtojo sutikimo įvykdyti mokėjimo operaciją davimo ir tokio sutikimopanaikinimo forma ir procedūra;4) kada laikoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjas gavo mokėjimo nurodymą, taippat laikas, po kurio mokėjimo paslaugų teikėjo gautas mokėjimo nurodymas būtųlaikomas gautu kitą mokėjimo paslaugų teikėjo darbo dieną (jei toks laikasnustatomas);5) ilgiausia teikiamos mokėjimo paslaugos įvykdymo trukmė;6) ar galima susitarti dėl mokėjimo operacijų, vykdomų pagal mokėjimo priemonę,išlaidų limito.4. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose dėl komisinio atlyginimo, palūkanų normosir valiutos keitimo kurso turi būti nurodyta:1) mokėjimo paslaugų vartotojo mokėtinas komisinis atlyginimas ir kaip išskaidytakomisinio atlyginimo suma;2) taikoma palūkanų norma ir valiutos keitimo kursas. Tuo atveju, jeigu būtųtaikoma pagrindinė palūkanų norma ir pagrindinis valiutos keitimo kursas, turi būtinurodytas faktinių palūkanų apskaičiavimo metodas ir pagrindinės palūkanų normosar pagrindinio valiutos keitimo kurso nustatymo data ir indeksas ar pagrindas;3) kad bus nedelsiant taikoma pasikeitusi pagrindinė palūkanų norma ar pagrindinisvaliutos keitimo kursas ir informuojama apie šiuos pasikeitimus. Tokia nuostatakartu su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis nurodoma tik tada, jei mokėjimopaslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas susitarė, kad pasikeitusipagrindinė palūkanų norma ar pagrindinis valiutos keitimo kursas taikominedelsiant.5. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose dėl bendravimo tarp mokėjimo paslaugųteikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo turi būti nurodyta:1) ryšio priemonės, įskaitant techninius reikalavimus atitinkančią mokėjimopaslaugų vartotojo įrangą, kurias mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugųvartotojas susitaria naudoti informacijai ar pranešimams perduoti;2) informacijos teikimo arba sąlygų susipažinti su ja sudarymo būdas ir dažnumas;3) kalba ar kelios kalbos, kuriomis bus sudaroma bendroji sutartis ir siunčiamipranešimai;4) mokėjimo paslaugų vartotojo teisė raštu arba naudojant kitą patvariąją laikmenągauti informaciją apie bendrosios sutarties ir mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas.6. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose dėl apsaugos ir taisomųjų priemonių turibūti nurodyta:1) veiksmai, kurių privalu imtis mokėjimo paslaugų vartotojui, kad būtų apsaugota


40sumą;d) kaip ir per kokį laikotarpį mokėjimo paslaugų vartotojas turi informuoti mokėjimopaslaugų teikėją apie nesankcionuotą ar netinkamai atliktą operaciją pagal 58 straipsnįbei mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė už neleistinas mokėjimo operacijas pagal60 straipsnį;e) mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė už mokėjimo operacijų vykdymą pagal 75straipsnį; irf) grąžinimo pagal 62 ir 63 straipsnius sąlygos;6) dėl bendrosios sutarties pakeitimų ir nutraukimo:a) jei susitarta, informacija, kad laikoma, jog mokėjimo paslaugų vartotojas sutinka susąlygų pakeitimais pagal 44 straipsnį, jeigu iki siūlomos jų įsigaliojimo dienosmokėjimo paslaugų teikėjui jis nepraneš, kad su jais nesutinka;b) sutarties galiojimo trukmė; irc) mokėjimo paslaugų vartotojo teisė nutraukti bendrąją sutartį ir visi susitarimaisusiję, su nutraukimu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir 45 straipsnį;7) dėl teisių gynimo:a) sutartinė sąlyga dėl bendrajai sutarčiai taikomos teisės ir (ar) kompetentingo teismo;irb) skundų ir teisių gynimo ne teismo tvarka procedūros, kuriomis mokėjimo paslaugųvartotojas gali naudotis pagal 80–83 straipsnius.43 straipsnis. Informacijos prieinamumas ir bendrosios sutarties sąlygosSutartinių santykių metu mokėjimo paslaugų vartotojas turi teisę bet kada, pateikęsprašymą, gauti bendrosios sutarties sutartines sąlygas ir 42 straipsnyje nurodytąinformaciją ir sąlygas, pateikiamas popieriuje ar naudojant kitą patvariąją laikmeną.44 straipsnis. Bendrosios sutarties sąlygų pakeitimai1. Visus bendrosios sutarties bei 42 straipsnyje nurodytos informacijos ir sąlygųpakeitimus mokėjimo paslaugų teikėjas pasiūlo tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 41straipsnio 1 dalyje, ir ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki siūlomos jų taikymodatos.Atitinkamais atvejais pagal 42 straipsnio 6 dalies a punktą mokėjimo paslaugų teikėjasmokėjimo priemonė, ir mokėjimo paslaugų teikėjo informavimo apie mokėjimopriemonės praradimą, vagystę arba neteisėtą įgijimą ar neautorizuotą jos naudojimąbūdas;2) sąlygos, kuriomis mokėjimo paslaugų teikėjas pasilieka teisę blokuoti mokėjimopriemonę. Blokuoti mokėjimo priemonę galima tik esant susitarimui tarp mokėjimopaslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo 24 straipsnyje nustatyta tvarka;3) mokėtojo atsakomybė už neautorizuotą mokėjimo priemonės naudojimą, įskaitantinformavimą apie mokėtojui tenkančią nuostolių sumą;4) kaip ir per kokį terminą mokėjimo paslaugų vartotojas turi pranešti mokėjimopaslaugų teikėjui apie neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą mokėjimo operaciją,taip pat mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė už neautorizuotas mokėjimooperacijas;5) mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė už tinkamą mokėjimo operacijųįvykdymą;6) gavėjo ar per gavėją inicijuotų mokėjimo operacijų sumų grąžinimo mokėtojuisąlygos.7. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose dėl bendrosios sutarties pakeitimų irnutraukimo turi būti nurodyta:1) kad laikoma, jog mokėjimo paslaugų vartotojas sutinka su bendrosios sutartiessąlygų pakeitimais, jeigu jis iki siūlomos pakeitimų įsigaliojimo dienos mokėjimopaslaugų teikėjui nepraneša, kad su pakeitimais nesutinka. Tokia nuostata kartu sumokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis nurodoma tik tada, jeigu šią nuostatą taikytisusitarė mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas;2) bendrosios sutarties galiojimo terminas;3) mokėjimo paslaugų vartotojo teisė nutraukti bendrąją sutartį ir bendrosiossutarties nutraukimo sąlygos.8. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose dėl teisių gynimo turi būti nurodyta:1) sutartinė nuostata dėl bendrajai sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) jurisdikcijos;2) ginčų sprendimo ir teisių gynimo ne teismo tvarka procedūros, kuriomis galinaudotis mokėjimo paslaugų vartotojas.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas12 straipsnis. Informacijos ir bendrųjų sutarties sąlygų prieinamumasEsant sutartiniams santykiams mokėjimo paslaugų vartotojas turi teisę bet kada,pateikęs prašymą, papildomai gauti informaciją apie bendrojoje sutartyje nustatytassąlygas ir šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytą informaciją raštu ar naudojant kitąpatvariąją laikmeną.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas13 straipsnis. Bendrosios sutarties pakeitimai ir nutraukimas1. Mokėjimo paslaugų teikėjas bendrosios sutarties ir (arba) šio įstatymo 11straipsnyje nurodytų sąlygų pakeitimus siūlo raštu arba naudodamas kitą patvariąjąlaikmeną ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimodienos. Kai taikomas šio įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 1 punktas, mokėjimoVisiškasVisiškas


praneša mokėjimo paslaugų vartotojui, kad laikoma, jog mokėjimo paslaugų vartotojassutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki jų siūlomos įsigaliojimo dienos mokėjimopaslaugų teikėjui nepraneša, kad su jais nesutinka. Šiuo atveju mokėjimo paslaugųteikėjas nurodo, kad mokėjimo paslaugų vartotojas turi teisę nedelsdamas irnemokėdamas jokių mokesčių nutraukti bendrąją sutartį prieš dieną, kurią, kaipsiūloma, pradedami taikyti pakeitimai.2. Palūkanų normų ar valiutų keitimo kursų pakeitimai gali būti taikomi nedelsiant irbe įspėjimo, jei tokia teisė nustatyta bendrojoje sutartyje ir jei pakeitimai grindžiamibazinėmis palūkanų normomis ar baziniais valiutų keitimo kursais, dėl kurių susitartapagal 42 straipsnio 3 dalies b ir c punktus. Mokėjimo paslaugų vartotojasinformuojamas apie bet kokį palūkanų normos pakeitimą kuo anksčiau tokiu pačiubūdu, kaip numatyta 41 straipsnio 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai šalys konkrečiaisusitaria dėl informacijos pateikimo ar sąlygų su ja susipažinti sudarymo dažnumo arbūdo. Tačiau palūkanų normos ar valiutų keitimo kursų pakeitimai, kurie yrapalankesni mokėjimo paslaugų vartotojui, gali būti taikomi be įspėjimo.3. Mokėjimo operacijoms taikytos palūkanų normos ar valiutų keitimo kursopakeitimai įgyvendinami ir apskaičiuojami nešališkai, nediskriminuojant mokėjimopaslaugų vartotojų.45 straipsnis. Bendrosios sutarties nutraukimas1. Mokėjimo paslaugų vartotojas gali nutraukti bendrąją sutartį bet kuriuo metu,išskyrus atvejus, kai šalys susitaria dėl įspėjimo pateikimo laikotarpio. Šis laikotarpisnegali būti ilgesnis nei vienas mėnuo.2. Nutraukdamas bendrąją sutartį, sudarytą ilgesniam nei 12 mėnesių ar neapibrėžtamlaikotarpiui, praėjus 12 mėnesių mokėjimo paslaugų vartotojas nemoka jokiųmokesčių. Visais kitais atvejais sutarties nutraukimo mokesčiai turi būti pagrįsti iratitikti išlaidas.3. Jei tai nustatyta bendrojoje sutartyje, mokėjimo paslaugų teikėjas gali nutrauktibendrąją sutartį, sudarytą neapibrėžtam laikotarpiui, ne mažiau kaip prieš du mėnesiuspateikdamas pranešimą tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 41 straipsnio 1 dalyje.4. Reguliariai už mokėjimo paslaugas imami mokesčiai mokėjimo paslaugos vartotojomokami tik proporcingai iki tos datos, kai mokėjimo paslaugų vartotojas nutraukiasutartį. Jei tokie mokesčiai sumokėti iš anksto, jie proporcingai grąžinami.5. Šio straipsnio nuostatos neriboja valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų,reglamentuojančių šalių teises pareikšti, kad bendroji sutartis yra negaliojanti arniekinė.6. Valstybės narės gali nustatyti palankesnes nuostatas mokėjimo paslaugųvartotojams.41paslaugų teikėjas bendrojoje sutartyje nustatytu būdu praneša mokėjimo paslaugųvartotojui, kad laikoma, jog mokėjimo paslaugų vartotojas sutinka su šiaispakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos mokėjimo paslaugų teikėjuinepraneša, kad su jais nesutinka. Šiuo atveju mokėjimo paslaugų teikėjas nurodo,kad mokėjimo paslaugų vartotojas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokiokomisinio atlyginimo nutraukti bendrąją sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikytipakeitimai. Mokėjimo paslaugų vartotojui nepasinaudojus teise nutraukti bendrąjąsutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad mokėjimo paslaugų vartotojassutinka su bendrosios sutarties pakeitimais.2. Palūkanų normos ar valiutos keitimo kurso pakeitimai taikomi nedelsiant ir beatskiro įspėjimo, jei taip numatyta bendrojoje sutartyje ir jei pakeitimai susiję susutarta pagrindine palūkanų norma ar pagrindiniu valiutos keitimo kursu. Mokėjimopaslaugų vartotojas informuojamas raštu arba naudojant kitą patvariąją laikmenąapie bet kokį palūkanų normos pakeitimą per protingą laikotarpį, išskyrus atvejus,kai mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas susitaria dėlkonkretaus informacijos pateikimo ar sąlygų su ja susipažinti sudarymo dažnumo arbūdo. Palūkanų normos ar valiutos keitimo kurso pakeitimai, kurie yra palankesnimokėjimo paslaugų vartotojui, gali būti taikomi be įspėjimo.3. Mokėjimo operacijoms taikomos palūkanų normos ar valiutos keitimo kursopakeitimai atliekami ir apskaičiuojami nešališkai, nediskriminuojant mokėjimopaslaugų vartotojų.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas13 straipsnis. Bendrosios sutarties pakeitimai ir nutraukimas4. Mokėjimo paslaugų vartotojas gali nutraukti bendrąją sutartį bet kuriuo metu,išskyrus atvejus, kai mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojassusitaria dėl įspėjimo pateikimo termino. Šis terminas negali būti ilgesnis nei 30kalendorių dienų iki bendrosios sutarties nutraukimo.5. Mokėjimo paslaugų vartotojas, nutraukdamas ilgesniam nei 12 mėnesių arneapibrėžtam terminui sudarytą bendrąją sutartį, praėjus 12 mėnesių nuo sutartiessudarymo, nemoka jokio komisinio atlyginimo. Visais kitais atvejais komisinisatlyginimas už sutarties nutraukimą turi būti pagrįstas ir atitikti mokėjimo paslaugųteikėjo išlaidas.6. Jeigu tai numatyta bendrojoje sutartyje, mokėjimo paslaugų teikėjas gali nutrauktineapibrėžtam terminui sudarytą bendrąją sutartį, pranešimą apie nutraukimąpateikdamas raštu arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną ne vėliau kaip prieš 60kalendorinių dienų iki bendrosios sutarties nutraukimo.7. Reguliariai už mokėjimo paslaugas imamą komisinį atlyginimą mokėjimopaslaugų vartotojas moka proporcingai iki bendrosios sutarties nutraukimo dienos.Jei komisinis atlyginimas buvo sumokėtas iš anksto, jis proporcingai grąžinamas.8. Bendroji sutartis gali būti pripažinta negaliojančia teismine tvarka, jeigu yrasandorių negaliojimo pagrindų, nustatytų Civiliniame kodekse.46 straipsnis. Informacija prieš vykdant atskirą mokėjimo operaciją. Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas VisiškasVisiškas


42Kai vykdoma mokėtojo inicijuota atskira mokėjimo operacija pagal bendrąją sutartį,mokėjimo paslaugų teikėjas mokėtojui pateikus prašymą dėl tos konkrečios mokėjimooperacijos, suteikia aiškią informaciją apie maksimalų vykdymo laiką ir mokesčius,kuriuos mokėtojas turi sumokėti, bei atitinkamais atvejais visų mokesčio sumųišskaidymą.47 straipsnis. Mokėtojui teikiama informacija apie atskiras mokėjimo operacijas1. Po to, kai atskiros mokėjimo operacijos suma nurašoma iš mokėtojo sąskaitos, arba,kai mokėtojas nenaudoja mokėjimo sąskaitos, gavęs mokėjimo nurodymą, mokėtojomokėjimo paslaugų teikėjas mokėtojui tokiu pačiu būdu, kaip nustatyta 41 straipsnio 1dalyje, nedelsdamas pateikia šią informaciją:a) nuorodą, pagal kurią mokėtojas gali nustatyti kiekvieną mokėjimo operaciją iratitinkamais atvejais su gavėju susijusią informaciją;b) mokėjimo operacijos sumą valiuta, kuria suma nurašoma iš mokėtojo mokėjimosąskaitos, arba mokėjimo nurodyme naudota valiuta;c) visų mokesčių už mokėjimo operaciją sumą, ir, kai taikytina, jos išskaidymą arbamokėtojo mokamas palūkanas;d) kai taikytina, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo mokėjimo operacijai taikytąvaliutų keitimo kursą ir mokėjimo operacijos sumą po valiutos perskaičiavimo; ire) nurašymo iš sąskaitos datą arba mokėjimo nurodymo gavimo datą.2. Bendrojoje sutartyje gali būti nustatyta sąlyga, jog 1 dalyje nurodyta informacija turibūti pateikta ar sąlygos su ja susipažinti sudaromos reguliariai ne rečiau kaip kartą permėnesį bei sutartu būdu, kad mokėtojas galėtų saugoti ir atkurti nepakitusiąinformaciją.3. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai kartą permėnesį nemokamai pateiktų informaciją popieriuje.48 straipsnis. Gavėjui teikiama informacija apie atskiras mokėjimo operacijas1. Įvykdęs atskirą mokėjimo operaciją, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjuitokiu pačiu būdu, kaip nustatyta 41 straipsnio 1 dalyje, nedelsdamas pateikia šiąinformaciją:a) nuorodą, pagal kurią gavėjas gali nustatyti mokėjimo operaciją ir atitinkamaisatvejais mokėtoją, bei visą informaciją, perduotą atliekant mokėjimo operaciją;b) mokėjimo operacijos sumą valiuta, kuria suma įskaitoma į gavėjo mokėjimosąskaitą;c) visų mokesčių už mokėjimo operaciją sumą, ir, kai taikytina, jos išskaidymą arbagavėjo mokamas palūkanas;d) kai taikytina, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo mokėjimo operacijai taikytą valiutųkeitimo kursą ir mokėjimo operacijos sumą iki to valiutos perskaičiavimo; ire) įskaitymo į sąskaitą datą.2. Bendrojoje sutartyje gali būti nustatyta sąlyga, jog 1 dalyje nurodyta informacija turibūti pateikta ar sąlygos su ja susipažinti sudaromos reguliariai ne rečiau kaip kartą permėnesį bei sutartu būdu, kad gavėjas galėtų saugoti ir atkurti nepakitusią informaciją.14 straipsnis. Informacija prieš vykdant atskirą mokėjimo operacijąMokėjimo paslaugų teikėjas iki mokėtojo pagal bendrąją sutartį inicijuotos atskirosmokėjimo operacijos vykdymo pradžios mokėtojo prašymu privalo suteiktiinformaciją apie ilgiausią tos mokėjimo operacijos vykdymo laiką, mokėtinąkomisinį atlyginimą ir kaip išskaidyta komisinio atlyginimo suma.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas15 straipsnis. Mokėtojui teikiama informacija apie atskiras mokėjimooperacijas1. Nurašęs atskiros mokėjimo operacijos sumą iš mokėtojo sąskaitos arba, kaimokėtojas nenaudoja mokėjimo sąskaitos, gavęs mokėjimo nurodymą, mokėtojomokėjimo paslaugų teikėjas mokėtojui nedelsdamas raštu arba naudodamas kitąpatvariąją laikmeną:1) pateikia informaciją, leidžiančią mokėtojui atpažinti kiekvieną mokėjimooperaciją ir su gavėju susijusią informaciją;2) nurodo mokėjimo operacijos sumą valiuta, kuria suma nurašoma iš mokėtojomokėjimo sąskaitos arba mokėjimo nurodyme nurodyta valiuta;3) nurodo komisinio atlyginimo už mokėjimo operaciją sumą ir kaip išskaidytakomisinio atlyginimo suma, arba mokėtojo mokamas palūkanas;4) nurodo mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikytą valiutos keitimo kursą irmokėjimo operacijos sumą po valiutos keitimo, jeigu vykdant mokėjimo operacijąbuvo keičiama valiuta;5) nurodo nurašymo iš sąskaitos datą arba mokėjimo nurodymo gavimo datą.2. Bendrojoje sutartyje gali būti nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytainformacija turi būti pateikta ar sąlygos su ja susipažinti sudaromos reguliariai, nerečiau kaip kartą per mėnesį, ir sutartu būdu, kad mokėtojas galėtų saugoti ir atkurtinepakitusią informaciją.16 straipsnis. Gavėjui teikiama informacija apie atskiras mokėjimo operacijas1. Įvykdęs mokėjimo operaciją, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjuinedelsdamas raštu arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną:1) pateikia informaciją, leidžiančią gavėjui atpažinti mokėjimo operaciją irmokėtoją, taip pat kartu su mokėjimo operacija persiųstus duomenis;2) nurodo mokėjimo operacijos sumą ta valiuta, kuria suma įskaitoma į gavėjomokėjimo sąskaitą;3) nurodo komisinio atlyginimo už mokėjimo operaciją sumą ir kaip išskaidytakomisinio atlyginimo suma, arba gavėjo mokamas palūkanas;4) nurodo gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikytą valiutos keitimo kursą irmokėjimo operacijos sumą iki valiutos keitimo, jeigu vykdant mokėjimo operacijąbuvo keičiama valiuta;5) nurodo įskaitymo datą.2. Bendrojoje sutartyje gali būti nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytainformacija turi būti pateikta ar sąlygos su ja susipažinti sudaromos reguliariai, nerečiau kaip kartą per mėnesį, ir sutartu būdu, kad gavėjas galėtų saugoti ir atkurtiVisiškasVisiškas


433. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai kartą permėnesį nemokamai pateiktų informaciją popieriuje.nepakitusią informaciją.4 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS49 straipsnis. Valiuta ir valiutos perskaičiavimas1. Mokėjimai atliekami valiuta, dėl kurios susitarė šalys.2. Jeigu valiutos perskaičiavimo paslauga siūloma iki mokėjimo operacijos iniciavimoir jeigu ši valiutos perskaičiavimo paslauga siūloma pardavimo vietoje arba ją siūlogavėjas, valiutos perskaičiavimo paslaugą mokėtojui siūlanti šalis mokėtojui nurodovisus mokesčius ir valiutų keitimo kursą, kuris turi būti taikomas perskaičiuojantmokėjimo operacijos valiutą.Mokėtojas turi sutikti, kad valiutos perskaičiavimo paslauga būtų teikiama šiuopagrindu.50 straipsnis. Informacija apie papildomus mokesčius ar nuolaidas1. Kai už tam tikros mokėjimo priemonės naudojimą gavėjas pareikalauja mokesčioarba pasiūlo nuolaidą, jis mokėtoją apie tai informuoja iki mokėjimo operacijosiniciavimo.2. Kai už tam tikros mokėjimo priemonės naudojimą mokėjimo paslaugų teikėjas artrečioji šalis pareikalauja mokesčio, ji mokėjimo paslaugų vartotoją apie tai informuojaiki mokėjimo operacijos iniciavimo.IV ANTRAŠTINĖ DALIS. TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SUMOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMU IR NAUDOJIMU. 1 SKYRIUS.BENDROSIOS NUOSTATOS51 straipsnis. Taikymo sritis1. Kai mokėjimo paslaugų vartotojas nėra vartotojas, šalys gali susitarti visai ar išdalies netaikyti 52 straipsnio 1 dalies, 54 straipsnio 2 dalies antros pastraipos, 59, 61,62, 63, 66 ir 75 straipsnių. Šalys taip pat gali susitarti dėl kitokio laikotarpio, neinustatyta 58 straipsnyje.2. Valstybės narės gali numatyti, kad 83 straipsnis netaikomas tuo atveju, kaimokėjimo paslaugų vartotojas nėra vartotojas.3. Valstybės narės gali nustatyti, kad šios antraštinės dalies nuostatos mikroįmonėmsMokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas21 straipsnis. Valiuta ir valiutos keitimas1. Mokėjimai atliekami valiuta, dėl kurios susitarė šalys.2. Jeigu valiutos keitimo paslauga siūloma iki mokėjimo operacijos pradžios ir jeiguši paslauga siūloma pardavimo vietoje arba ją siūlo gavėjas, valiutos keitimopaslaugą mokėtojui siūlanti šalis, turinti tokiai veiklai įstatymų nustatyta tvarkaišduotą licenciją (leidimą), mokėtojui turi nurodyti komisinį atlyginimą ir valiutoskeitimo kursą, kuris taikomas keičiant mokėjimo operacijos valiutą. Valiutoskeitimo paslauga šiuo pagrindu teikiama mokėtojo sutikimu.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas22 straipsnis. Informacija apie papildomą komisinį atlyginimą ir nuolaidas1. Jeigu už tam tikros mokėjimo priemonės naudojimą gavėjas pasiūlo nuolaidą, jismokėtoją apie tai turi informuoti iki mokėjimo operacijos pradžios.2. Jeigu už tam tikros mokėjimo priemonės naudojimą mokėjimo paslaugų teikėjasar trečioji šalis pareikalauja komisinio atlyginimo, jis arba ji mokėjimo paslaugųvartotoją apie tai turi informuoti iki mokėjimo operacijos pradžios.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas3 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis3. Mokėjimo paslaugų teikėjai ir mokėjimo paslaugų vartotojai, išskyrus vartotojus,mokėjimo operacijoms valstybių narių valiutomis, vykdomoms LietuvosRespublikoje, į kitas valstybes nares arba iš jų, gali susitarti netaikyti visų ar daliesšio įstatymo III skyriaus nuostatų, taip pat visai ar iš dalies netaikyti šio įstatymo 4straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, 5 straipsnyje, 10 straipsnio 1–2 dalyse, 23straipsnio 2 dalyje, 28, 30, 31, 34 ir 41 straipsniuose nustatytų reikalavimų, taip patgali susitarti dėl kito termino, nei nustatyta šio įstatymo 27 straipsnyje.6. Šio įstatymo nuostatos, susijusios su vartojimo ir kitais kreditais, taikomos tiek,kiek kiti įstatymai, reglamentuojantys vartojimo ir kitus kreditus, nenustato kitaip.VisiškasVisiškasVisiškas


44taikomos taip pat, kaip vartotojams.4. Ši direktyva nedaro poveikio Direktyvos 87/102/EEB nacionalinėms įgyvendinimopriemonėms. Pagal Bendrijos teisę ši direktyva taip pat nedaro poveikio kitiemssusijusiems Bendrijos ir nacionalinės teisės aktams, susijusiems su aspektais, kreditųsuteikimo vartotojams sąlygomis, kurios nederinamos šia direktyva ir neprieštaraujaBendrijos teisei.52 straipsnis. Taikomi mokesčiai1. Mokėjimo paslaugų teikėjas negali iš mokėjimo paslaugų vartotojo imti mokesčiųuž savo informavimo pareigų vykdymą ar taisomąsias ir prevencines priemones pagalšią antraštinę dalį, išskyrus atvejus, kai 65 straipsnio 1 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje ir74 straipsnio 2 dalyje nurodyta kitaip. Mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimopaslaugų teikėjas turi susitarti dėl šių mokesčių, kurie turi būti pagrįsti ir atitiktimokėjimo paslaugų teikėjo faktines išlaidas.2. Jeigu mokėjimo operacijos metu valiuta neperskaičiuojama, valstybės narėsreikalauja, kad gavėjas mokėtų mokesčius, kuriais jį apmokestina jo mokėjimopaslaugų teikėjas, o mokėtojas mokėtų mokesčius, kuriais jį apmokestina jo mokėjimopaslaugų teikėjas.3. Mokėjimo paslaugų teikėjas netrukdo gavėjui reikalauti mokesčio ar siūlyti nuolaidąsiekiant naudoti tam tikrą mokėjimo priemonę. Tačiau valstybės narės gali uždraustiarba apriboti teisę reikalauti mokesčio, atsižvelgdamos į būtinybę skatinti konkurencijąir naudojimąsi veiksmingomis mokėjimo priemonėmis.53 straipsnis. Mažos vertės mokėjimų priemonėms ir elektroniniams pinigamstaikoma nukrypti leidžianti nuostata1. Mokėjimo priemonių, kurios pagal bendrąją sutartį susijusios tik su atskiromismokėjimo operacijomis, neviršijančiomis 30 EUR, arba kurioms nustatyta 150 EURišlaidų riba arba kuriose bet kuriuo metu laikoma ne didesnė nei 150 EUR suma,atvejais mokėjimo paslaugų teikėjai gali susitarti su jų mokėjimo paslaugų vartotojais,kad:a) 56 straipsnio 1 dalies b punktas, 57 straipsnio 1 dalies c bei d punktai ir 61straipsnio 4 bei 5 dalys netaikomi, jei negalima mokėjimo priemonės blokuoti arbaužkirsti kelią jos tolesniam naudojimui;b) 59 straipsnis, 60 straipsnis, 61 straipsnio 1 bei 2 dalys netaikomi, jei mokėjimopriemonė yra naudojama anonimiškai arba jei mokėjimo paslaugų teikėjas dėl kitųpriežasčių, susijusių su mokėjimo priemone, negali įrodyti, kad mokėjimo operacijabuvo sankcionuota;c) nukrypstant nuo 65 straipsnio 1 dalies, nereikalaujama, kad mokėjimo paslaugųteikėjas praneštų mokėjimo paslaugų vartotojui apie atsisakymą vykdyti mokėjimonurodymą, jei akivaizdu, kad mokėjimo nurodymas nebus įvykdytas;48 straipsnis. Mokėjimo paslaugų vartotojų ir mokėjimo paslaugų teikėjų ginčųsprendimas3. Jeigu mokėjimo paslaugų teikėjo atsakymas į mokėjimo paslaugų vartotojoprašymą (skundą) netenkina mokėjimo paslaugų vartotojo ar jam nebuvo atsakyta,mokėjimo paslaugų vartotojas turi teisę kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka.Jeigu mokėjimo paslaugų vartotojas yra vartotojas, jis turi teisę kreiptis į Tarnybąšio įstatymo nustatyta tvarka.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas10 straipsnis. Komisinis atlyginimas2. Mokėjimo paslaugų teikėjas negali iš mokėjimo paslaugų vartotojo imti komisinioatlyginimo už informavimo pareigų vykdymą ar taisomąsias ir prevencinespriemones pagal šio įstatymo IV–VI skyrius, išskyrus atvejus, numatytus šioįstatymo 33 straipsnio 2 dalyje, 34 straipsnio 5 dalyje ir 40 straipsnio 2 dalyje.Tokiais atvejais mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas turisusitarti dėl komisinio atlyginimo, kuris turi būti pagrįstas ir atitikti mokėjimopaslaugų teikėjo išlaidas.3. Jeigu vykdant mokėjimo operaciją valiuta nėra keičiama, gavėjas moka jomokėjimo paslaugų teikėjo nustatytą komisinį atlyginimą, o mokėtojas moka jomokėjimo paslaugų teikėjo nustatytą komisinį atlyginimą.4. Mokėjimo paslaugų teikėjas negali gavėjui trukdyti mokėtojui siūlyti nuolaidąsiekiančiam naudoti tam tikrą mokėjimo priemonę. Tačiau gavėjui draudžiamareikalauti iš mokėtojo atlyginimo už tam tikros mokėjimo priemonės naudojimą.5. Mokėjimo paslaugų teikėjas negali iš mokėjimo paslaugų vartotojo imti komisinioatlyginimo už grynųjų pinigų pateikimą kredito pervedimams atlikti.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas4 straipsnis. Išimtys dėl mažos vertės mokėjimo priemonių ir elektroniniųpinigų1. Kai mokėjimo priemonės pagal bendrąją sutartį yra susijusios tik su atskiromismokėjimo operacijomis, neviršijančiomis 30 eurų ekvivalento litais, arba kuriomsįvykdyti nustatytas 150 eurų ekvivalento litais išlaidų limitas, arba kuriųelektroninėse laikmenose saugoma ne didesnė kaip 150 eurų ekvivalento litais sumabet kuriuo metu:4) mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti, kad šioįstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 26 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai ir 30straipsnio 3 ir 4 dalys jiems netaikomi, jei negalima mokėjimo priemonės blokuotiarba užkirsti kelio jos tolesniam naudojimui;5) mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti, kad šioįstatymo 28, 29 straipsniai ir 30 straipsnio 1 ir 2 dalys jiems netaikomi, jeigumokėjimo priemonė naudojama anonimiškai arba jeigu mokėjimo paslaugų teikėjasnegali įrodyti, kad mokėjimo operacija buvo autorizuota dėl mokėjimo priemonėsspecifinių savybių;VisiškasVisiškas


45d) nukrypstant nuo 66 straipsnio, mokėtojas negali atšaukti mokėjimo nurodymo po to,kai mokėjimo nurodymas perduotas arba sutikimas atlikti mokėjimo operaciją duotasgavėjui;e) nukrypstant nuo 69 ir 70 straipsnių, taikomi kiti vykdymo laikotarpiai.2. Nacionalinių mokėjimo operacijų atvejais valstybės narės ar jų kompetentingosinstitucijos gali sumaž inti arba padvigubinti 1 dalyje nurodytas sumas. Išankstiniomokėjimo priemonėms sumas jos gali padidinti iki 500 EUR.3. 60 ir 61 straipsniai taip pat taikomi elektroniniams pinigams, kaip apibrėžtaDirektyvos 2000/46/EB 1 straipsnio 3 dalies b punkte, išskyrus atvejus, kai mokėtojomokėjimo paslaugų teikėjas negali įšaldyti mokėjimo sąskaitos ar blokuoti mokėjimopriemonės. Valstybės narės gali apriboti šią nukrypti leidžiančią nuostatą ir ją taikytitik tam tikroms mokėjimo sąskaitoms ar tam tikros vertės mokėjimo priemonėms.2 SKYRIUS. MOKĖJIMO OPERACIJŲ SANKCIONAVIMAS54 straipsnis. Sutikimas ir sutikimo panaikinimas1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo operacija būtų laikoma sankcionuota tiktada, kai mokėtojas davė sutikimą įvykdyti mokėjimo operaciją. Mokėtojas galisankcionuoti mokėjimo operaciją iki jos įvykdymo arba, jei mokėtojas ir jo mokėjimopaslaugų teikėjas susitaria, ją įvykdžius.2. Sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją ar keletą mokėjimo operacijų pateikiamasmokėtojo ir jo mokėjimo paslaugų teikėjo sutarta forma.Jei nėra tokio sutikimo, laikoma, kad mokėjimo operacija yra nesankcionuota.3. Mokėtojas gali panaikinti sutikimą bet kuriuo metu, bet ne vėliau kaip ikineatšaukiamumo momento pagal 66 straipsnį. Sutikimas atlikti kelias mokėjimooperacijas gali būti taip pat panaikintas, ir tai reiškia, jog visos būsimos mokėjimooperacijos yra nesankcionuotos.4. Mokėtojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas turi susitarti dėl sutikimo davimoprocedūros.55 straipsnis. Mokėjimo priemonės naudojimo ribos1. Tais atvejais, kai sutikimo davimui naudojama speciali mokėjimo priemonė,mokėtojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas gali susitarti dėl išlaidų ribų mokėjimooperacijose, kurios vykdomos naudojant tą mokėjimo priemonę.2. Jei susitarta bendrojoje sutartyje, tai mokėjimo paslaugų teikėjas gali pasilikti teisęblokuoti mokėjimo priemonę dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių sumokėjimo priemonės saugumu, įtariamu nesankcionuotu ar nesąžiningu mokėjimopriemonės naudojimu, arba mokėjimo priemonės su kredito linija atveju labaipadidėjusia rizika, kad mokėtojas gali negalėti įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimo.3. Tokiais atvejais mokėjimo paslaugų teikėjas mokėtoją sutartu būdu informuoja apiemokėjimo priemonės blokavimą ir blokavimo priežastis, jei įmanoma, iki mokėjimopriemonės blokavimo ir ne vėliau kaip tuoj pat užblokavus priemonę, išskyrus atvejus,6) mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti, kadmokėjimo paslaugų teikėjas nepraneštų mokėjimo paslaugų vartotojui apieatsisakymą vykdyti mokėjimo nurodymą, jeigu akivaizdu, kad mokėjimo nurodymasnebus įvykdytas;7) mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti, kadmokėtojas negali atšaukti mokėjimo nurodymo po to, kai mokėjimo nurodymasperduotas arba sutikimas atlikti mokėjimo operaciją duotas gavėjui;8) mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas gali susitarti, kadbus taikomi kiti mokėjimo operacijos įvykdymo terminai, nei nestatyti šio įstatymo36 ir 37 straipsniuose.3 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis4. Šio įstatymo 29 ir 30 straipsniai netaikomi elektroniniams pinigams, jeigumokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas negali įšaldyti mokėjimo sąskaitos ar blokuotimokėjimo priemonės.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas23 straipsnis. Sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją ir sutikimo įvykdytimokėjimo operaciją panaikinimas1. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai mokėtojas duoda sutikimą jąįvykdyti. Mokėtojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas turi susitarti dėl sutikimodavimo formos ir tvarkos. Mokėtojas gali autorizuoti mokėjimo operaciją iki josįvykdymo arba ją įvykdžius, jeigu taip susitarė mokėtojas ir jo mokėjimo paslaugųteikėjas.2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo nėra, laikoma, kad mokėjimooperacija yra neautorizuota.3. Mokėtojas bet kuriuo metu iki šio įstatymo 34 straipsnyje nustatytoneatšaukiamumo momento gali panaikinti sutikimą įvykdyti mokėjimo operaciją.Sutikimas įvykdyti kelias mokėjimo operacijas taip pat gali būti panaikintas, tokiuatveju visos būsimos mokėjimo operacijos laikomos neautorizuotomis.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas24 straipsnis. Mokėjimo priemonės naudojimo ribojimas1. Mokėtojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas gali susitarti dėl išlaidų limitomokėjimo operacijoms, jeigu sutikimas įvykdyti tas mokėjimo operacijas duodamasnaudojant mokėjimo priemonę, kuriai galima nustatyti išlaidų limitą.2. Mokėjimo paslaugų teikėjas gali pasilikti teisę blokuoti mokėjimo priemonę, jeidėl to yra susitarta bendrojoje sutartyje. Tokiu atveju mokėjimo priemonė gali būtiblokuojama dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su mokėjimo priemonėssaugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu mokėjimo priemonės naudojimuarba, jei naudojama mokėjimo priemonė su kredito linija, su labai padidėjusia rizika,kad mokėtojas gali negalėti įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimo.3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais mokėjimo paslaugų teikėjas sutartu būduVisiškasVisiškas


46kai tokia informacija susilpnintų objektyviai pagrįstas saugumo priežastis ar būtųdraudžiama pagal kitus atitinkamus Bendrijos ar nacionalinės teisės aktus.4. Mokėjimo paslaugų teikėjas panaikina mokėjimo priemonės blokavimą ar jąpakeičia nauja mokėjimo priemone, kai nebelieka mokėjimo priemonės blokavimopriežasčių.56 straipsnis. Mokėjimo paslaugų vartotojo pareigos, susijusios su mokėjimopriemonėmis1. Mokėjimo paslaugų vartotojas, turintis teisę naudotis mokėjimo priemone, turi šiaspareigas:a) naudotis mokėjimo priemone pagal mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimąreglamentuojančias sąlygas; irb) sužinojus apie mokėjimo priemonės praradimą, vagystę arba neteisėtą įgijimą arnesankcionuotą jos naudojimą, nedelsiant pranešti apie tai mokėjimo paslaugų teikėjuiarba pastarojo nurodytam subjektui.2. Siekiant 1 dalies a punkte nurodytų tikslų, mokėjimo paslaugų vartotojas iš karto,gavęs mokėjimo priemonę, visų pirma imasi visų pagrįstų veiksmų, kad apsaugotųsavo personalizuotus saugumo požymius.57 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjo pareigos, susijusios su mokėjimopriemonėmis1. Mokėjimo paslaugų teikėjas, išduodamas mokėjimo priemonę, turi šias pareigas:a) užtikrinti, kad mokėjimo priemonės personalizuotais saugumo požymiais negalėtųnaudotis kitos šalys, o tik mokėjimo priemonės vartotojas, turintis teisę naudotimokėjimo priemonę, nedarant poveikio 56 straipsnyje numatytoms mokėjimo paslaugųvartotojo pareigoms;b) nesiųsti neužsakytos mokėjimo priemonės, išskyrus atvejus, kai mokėjimopaslaugos vartotojui jau išduota mokėjimo priemonė turi būti pakeista;c) užtikrinti, kad visada būtų prieinamos tinkamos priemonės, kuriomis naudodamasismokėjimo paslaugų vartotojas galėtų pateikti pranešimą pagal 56 straipsnio 1 dalies bpunktą ar pareikalauti, kad mokėjimo priemonės blokavimas būtų panaikintas pagal 55straipsnio 4 dalį; paprašius, mokėjimo paslaugų teikėjas turi suteikti mokėjimopaslaugų vartotojui priemones, kuriomis per 18 mėnesių nuo pranešimo pateikimo jisgali įrodyti, kad yra pateikęs tokį pranešimą; ird) užkirsti kelią mokėjimo priemonės naudojimui, kai yra pateiktas pranešimas pagal56 straipsnio 1 dalies b punktą.2. Mokėjimo paslaugų teikėjui tenka mokėjimo priemonės siuntimo mokėtojui ar šiospriemonės personalizuotų saugumo požymių siuntimo rizika.58 straipsnis. Pranešimas apie nesankcionuotas ar netinkamai įvykdytasmokėjimo operacijasMokėjimo paslaugų vartotojui ištaisymą mokėjimo paslaugų teikėjas atlieka tik tuoinformuoja mokėtoją apie mokėjimo priemonės blokavimą ir blokavimo priežastis,jei įmanoma, iki blokuodamas mokėjimo priemonę ir ne vėliau kaip tuoj pat jąužblokavęs, išskyrus atvejus, kai tokia informacija susilpnintų saugumo priemones arbūtų draudžiama pagal kitus teisės aktus.4. Mokėjimo paslaugų teikėjas panaikina mokėjimo priemonės blokavimą ar jąpakeičia nauja mokėjimo priemone, kai nebelieka mokėjimo priemonės blokavimopriežasčių.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas25 straipsnis. Mokėjimo paslaugų vartotojo pareigos, susijusios su mokėjimopriemonėmis1. Mokėjimo paslaugų vartotojas, turintis teisę naudotis mokėjimo priemone, turi šiaspareigas:1) naudotis mokėjimo priemone pagal mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimąreglamentuojančias sąlygas;2) sužinojus apie mokėjimo priemonės praradimą, vagystę arba neteisėtą įgijimą arneautorizuotą jos naudojimą, nedelsiant apie tai pranešti mokėjimo paslaugų teikėjuiarba nurodytam subjektui.2. Mokėjimo paslaugų vartotojas, gavęs mokėjimo priemonę, privalo imtis veiksmų,kad apsaugotų mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo požymius.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas26 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjo pareigos, susijusios su mokėjimopriemonėmis1. Mokėjimo paslaugų teikėjas, išduodamas mokėjimo priemonę, turi šias pareigas:1) užtikrinti, kad, be mokėjimo priemonės vartotojo, turinčio teisę naudoti mokėjimopriemonę, tos mokėjimo priemonės personalizuotais saugumo požymiais negalėtųnaudotis kiti asmenys;2) nesiųsti neužsakytos mokėjimo priemonės, išskyrus atvejus, kai mokėjimopaslaugų vartotojui anksčiau išduota mokėjimo priemonė turi būti pakeista;3) užtikrinti, kad visada būtų prieinamos tinkamos priemonės, kuriomisnaudodamasis mokėjimo paslaugų vartotojas galėtų pateikti šio įstatymo 25 straipsnio1 dalies 2 punkte nurodytą pranešimą ar pareikalauti, kad mokėjimo priemonėsblokavimas būtų panaikintas, kai nebelieka mokėjimo priemonės blokavimopriežasčių. Mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo paslaugų teikėjas turisuteikti mokėjimo paslaugų vartotojui priemones, kuriomis per 18 mėnesių nuopranešimo pateikimo jis gali įrodyti, kad yra pateikęs tokį pranešimą;4) užkirsti kelią mokėjimo priemonės naudojimui, kai mokėjimo paslaugų vartotojaspateikė pranešimą šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka.2. Mokėjimo paslaugų teikėjas atsako už mokėjimo priemonės ir mokėjimopriemonės personalizuotų saugumo požymių siuntimą mokėtojui.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas27 straipsnis. Pranešimas apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytasmokėjimo operacijasVisiškasVisiškasVisiškas


47atveju, jei jis, sužinojęs apie visas nesankcionuotas ar netinkamai įvykdytas mokėjimooperacijas, dėl kurių gali būti pateikiami reikalavimai įskaitant 75 straipsnyjenurodytus reikalavimus, praneša savo mokėjimo paslaugų teikėjui nepagrįstainedelsdamas ir ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo nurašymo iš sąskaitos datos,išskyrus atvejus, kai taikytina, kuriais mokėjimo paslaugų teikėjas nepateikėinformacijos apie tą mokėjimo operaciją ar nesudarė sąlygų su ja susipažinti pagal IIIantraštinę dalį.59 straipsnis. Mokėjimo operacijų autentiškumo patvirtinimo ir įvykdymoįrodymas1. Valstybės narės turi reikalauti, kad jei mokėjimo paslaugų vartotojas neigiasankcionavęs mokėjimo operaciją, kuri buvo įvykdyta, ar teigia, kad mokėjimooperacija buvo įvykdyta netinkamai, tai jo mokėjimo paslaugų teikėjas turi įrodyti, kadmokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota,įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikė techninis sutrikimas arba kitas trūkumas.2. Kai mokėjimo paslaugų vartotojas neigia sankcionavęs mokėjimo operaciją, kuri yraįvykdyta, mokėjimo paslaugų teikėjo užregistruotas mokėjimo priemonės naudojimasnebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad mokėtojas sankcionavo mokėjimo operacijąar kad mokėtojas veikė nesąžiningai arba tyčia ar dėl didelio neatsargumo neįvykdėvieno ar kelių savo pareigų pagal 56 straipsnį.60 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė už nesankcionuotasmokėjimo operacijas1. Valstybės narės turi užtikrinti, kad, nedarant poveikio 58 straipsniui,nesankcionuotos mokėjimo operacijos atveju mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjasnedelsdamas mokėtojui sugrąžintų nesankcionuotos mokėjimo operacijos sumą iratitinkamais atvejais atstatytų mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį,kuris būtų, jeigu nesankcionuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta.2. Gali būti nustatyta tolesnė finansinė kompensacija laikantis mokėtojo ir jomokėjimo paslaugų teikėjo sudarytai sutarčiai taikomos teisės nuostatų.61 straipsnis. Mokėtojo atsakomybė už nesankcionuotą mokėjimo priemonėsnaudojimą1. Nukrypstant nuo 60 straipsnio, mokėtojui tenka su nesankcionuotomis mokėjimooperacijomis susiję nuostoliai iki 150 EUR, patirti dėl prarastos ar pavogtos mokėjimopriemonės panaudojimo arba, mokėtojui neapsaugojus personalizuotų saugumopožymių, dėl neteisėto jos įgijimo.2. Mokėtojui tenka visi su nesankcionuotomis operacijomis susiję nuotoliai, jei jis juospatyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčia neįvykdęs vienoar kelių pareigų pagal 56 straipsnį. Tokiais atvejais šio straipsnio 1 dalyje nustatytamaksimali suma netaikoma.3. Tais atvejais, kai mokėtojas nei veikė nesąžiningai, nei tyčia neįvykdė savo pareigų1. Mokėjimo paslaugų teikėjas grąžina nurašytas lėšas mokėjimo paslaugų vartotojuitik tuo atveju, jei mokėjimo paslaugų vartotojas, sužinojęs apie neautorizuotas arnetinkamai įvykdytas mokėjimo operacijas, dėl kurių šio įstatymo nustatyta tvarkagali būti pateikiami reikalavimai, praneša savo mokėjimo paslaugų teikėjuinedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo nurašymo iš sąskaitos datos.2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas netaikomas, kai mokėjimo paslaugųteikėjas nepateikė informacijos mokėjimo paslaugų vartotojui apie įvykdytąmokėjimo operaciją ar nesudarė sąlygų su ja susipažinti šio įstatymo nustatytatvarka.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas28 straipsnis. Mokėjimo operacijų autentiškumo patvirtinimo ir įvykdymoįrodymas1. Jeigu mokėjimo paslaugų vartotojas neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuribuvo įvykdyta, ar teigia, kad mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, jomokėjimo paslaugų teikėjas turi įrodyti, kad mokėjimo operacijos autentiškumasbuvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikėtechniniai arba kiti trikdžiai.2. Kai mokėjimo paslaugų vartotojas neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuriyra įvykdyta, mokėjimo paslaugų teikėjo užregistruotas mokėjimo priemonėsnaudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad mokėtojas autorizavomokėjimo operaciją ar veikė nesąžiningai arba tyčia, ar dėl didelio neatsargumoneįvykdė vienos ar kelių šio įstatymo 25 straipsnyje nustatytų pareigų.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas29 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė už neautorizuotasmokėjimo operacijasMokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas nedelsdamas mokėtojui sugrąžinaneautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios tasuma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtųbuvusi atlikta, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnyje nustatytus atvejus.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas30 straipsnis. Mokėtojo atsakomybė už neautorizuotą mokėjimo priemonėsnaudojimą1. Mokėtojui tenka dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 150eurų ekvivalento litais, kai tie nuostoliai patirti dėl:1) prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo;2) neteisėto mokėjimo priemonės įgijimo, jei mokėtojas neapsaugojo personalizuotųsaugumo požymių.2. Mokėtojui tenka visi dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeimokėtojas juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčiosneįvykdęs vienos ar kelių šio įstatymo 25 straipsnyje nustatytų pareigų.VisiškasVisiškasVisiškas


48pagal 56 straipsnį, valstybės narės gali sumažinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytąatsakomybę atsižvelgdamos visų pirma į mokėjimo priemonės personalizuotųsaugumo požymių pobūdį ir aplinkybes, kuriomis ji buvo prarasta, pavogta arneteisėtai įgyta.4. Mokėtojui netenka jokios finansinės pasekmės, atsiradusios dėl prarastos, pavogtosar neteisėtai įgytos mokėjimo priemonės, po to, kai jis pateikė pranešimą pagal 56straipsnio 1 dalies b punktą, išskyrus atvejus, kai mokėtojas veikė nesąžiningai.5. Jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas nesuteikia tinkamų priemonių, kad būtų galimabet kuriuo metu pranešti apie prarastą, pavogtą arba neteisėtai įgytą mokėjimopriemonę, kaip reikalaujama 57 straipsnio 1 dalies c punkte, mokėtojas neatsako užfinansines pasekmes, atsiradusias dėl tos mokėjimo priemonės naudojimo, išskyrusatvejus, kai jis veikė nesąžiningai.62 straipsnis. Gavėjo ar per jį inicijuotų mokėjimo operacijų sumų grąžinimas1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėtojui būtų suteikta teisė, jog jo mokėjimopaslaugų teikėjas grąžintų gavėjo ar per jį inicijuotos sankcionuotos ir jau įvykdytosmokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos šios sąlygos:a) sankcionuojant nebuvo nurodyta tiksli mokėjimo operacijos suma; irb) mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtismokėtojas atsižvelgdamas į savo ankstesnių išlaidų struktūrą, bendrosios sutartiessąlygas ir atitinkamas aplinkybes tuo atveju.Mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu mokėtojas pateikia su tokiomis sąlygomissusijusius faktinius duomenis.Grąžinama suma yra visa įvykdytos mokėjimo operacijos suma.Tiesioginio debeto atveju mokėtojas gali bendrojoje sutartyje su mokėjimo paslaugųteikėju susitarti, kad mokėtojas turi teisę iš savo mokėjimo paslaugų teikėjo reikalautigrąžinti sumas, net jei nėra įvykdytos pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos.2. Tačiau taikant 1 dalies pirmos pastraipos b punktą mokėtojas negali remtis valiutųkeitimo priežastimis, jeigu buvo taikomas bazinis valiutų keitimo kursas, dėl kurio jissusitarė su savo mokėjimo paslaugų teikėju, pagal 37 straipsnio 1 dalies d punktą ir 42straipsnio 3 dalies b punktą.3. Mokėtojo ir mokėjimo paslaugų teikėjo bendrojoje sutartyje gali būti susitarta, kadmokėtojas neturi teisės į grąžinimą, jei jis davė savo sutikimą įvykdyti mokėjimooperaciją tiesiogiai savo mokėjimo paslaugų teikėjui, ir mokėjimo paslaugų teikėjasarba gavėjas mokėtojui sutartu būdu pateikė, kai taikytina, informaciją apie būsimąmokėjimo operaciją ar sudarė sąlygas su ja susipažinti ne mažiau kaip prieš keturiassavaites iki numatyto mokėjimo operacijos įvykdymo.63 straipsnis. Prašymai dėl gavėjo ar per jį inicijuotų mokėjimo operacijų sumųgrąžinimo1. Valstybės narės turi užtikrinti, kad mokėtojas galėtų prašyti grąžinti gavėjo ar per jįinicijuotos sankcionuotos mokėjimo operacijos sumą, kaip nurodyta 62 straipsnyje, peraštuonias savaites nuo dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš sąskaitos.3. Mokėtojas neturi patirti jokių nuostolių dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai įgytosmokėjimo priemonės po to, kai pateikia šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktenurodytą pranešimą, išskyrus atvejus, kai mokėtojas veikė nesąžiningai.4. Jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas nesudaro sąlygų bet kuriuo metu pranešti apieprarastą, pavogtą arba neteisėtai įgytą mokėjimo priemonę, nuostoliai, atsiradę dėlmokėjimo priemonės neautorizuoto naudojimo, tenka mokėjimo paslaugų teikėjui,išskyrus atvejus, kai mokėtojas veikė nesąžiningai.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas31 straipsnis. Gavėjo ar per gavėją inicijuotų mokėjimo operacijų sumųgrąžinimas1. Mokėtojas iš savo mokėjimo paslaugų teikėjo turi teisę atgauti visą gavėjo ar pergavėją inicijuotos autorizuotos ir jau įvykdytos mokėjimo operacijos sumą, jeigutenkinamos šios sąlygos:1) autorizuojant mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli mokėjimo operacijossuma;2) mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtismokėtojas atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, bendrosios sutarties sąlygas irkitas aplinkybes, išskyrus susijusias su valiutos keitimu, kai vykdant mokėjimooperaciją buvo taikomas valiutos keitimo kursas, dėl kurio mokėtojas susitarė su savomokėjimo paslaugų teikėju šio įstatymo nustatyta tvarka.2. Mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu mokėtojas pateikia duomenis apie šiostraipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas.3. Mokėtojas su mokėjimo paslaugų teikėju bendrojoje sutartyje gali susitarti, kadesant tiesioginiam debetui mokėtojas iš savo mokėjimo paslaugų teikėjo turi teisęatgauti sumas ir tada, kai nėra įvykdytos šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.4. Mokėtojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas bendrojoje sutartyje gali susitarti, kadmokėtojas neturi teisės į gavėjo ar per gavėją inicijuotų mokėjimo operacijų sumųgrąžinimą, jei mokėtojas davė sutikimą įvykdyti mokėjimo operaciją tiesiogiai savomokėjimo paslaugų teikėjui ir mokėjimo paslaugų teikėjas arba gavėjas mokėtojuisutartu būdu pateikė informaciją apie būsimą mokėjimo operaciją ar sudarė sąlygassu ja susipažinti ne mažiau kaip prieš keturias savaites iki numatyto mokėjimooperacijos įvykdymo.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas31 straipsnis. Gavėjo ar per gavėją inicijuotų mokėjimo operacijų sumųgrąžinimas5. Mokėtojas turi teisę prašyti mokėjimo paslaugų teikėjo grąžinti gavėjo ar pergavėją inicijuotos autorizuotos mokėjimo operacijos sumą per aštuonias savaites nuoVisiškasVisiškas


2. Gavęs prašymą dėl grąžinimo, per dešimt darbo dienų mokėjimo paslaugų teikėjasgrąžina visą mokėjimo operacijos sumą arba nurodo pateisinančias aplinkybes, dėlkurių jis atsisako ją atlyginti, nurodydamas įstaigas, į kuris mokėtojas gali kreiptispagal 80–83 straipsnius, jeigu nesutinka su nurodytomis pateisinančiomisaplinkybėmis.Pirmoje pastraipoje nurodyta mokėjimo paslaugų teikėjo atsisakymo atlikti grąžinimąteisė netaikoma 62 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodytu atveju.3 SKYRIUS. MOKĖJIMO OPERACIJŲ VYKDYMAS1 SKIRSNIS. MOKĖJIMO NURODYMAI IR PERVESTOS SUMOS64 straipsnis. Mokėjimo nurodymų gavimas1. Valstybės narės užtikrina, kad gavimo momentu laikomas momentas, kai mokėtojomokėjimo paslaugų teikėjas gauna mokėjimo nurodymą, kurį tiesiogiai perdavėmokėtojas arba kuris netiesiogiai gautas iš gavėjo ar per gavėją. Jei gavimo momentasnėra mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo darbo diena, laikoma, kad mokėjimonurodymas gautas kitą darbo dieną. Mokėjimo paslaugų teikėjas gali nustatyti laikąbesibaigiant darbo dienai, po kurio bet kuris gautas mokėjimo nurodymas laikomasgautu sekančią darbo dieną.2. Jei mokėjimo nurodymą inicijuojantis mokėjimo paslaugos vartotojas ir jomokėjimo paslaugų teikėjas susitaria, kad mokėjimo nurodymas turi būti pradėtasvykdyti konkrečią dieną ar tam tikro laikotarpio pabaigoje, arba dieną, kai mokėtojaspateikia lėšas savo mokėjimo paslaugų teikėjui, laikoma, kad priėmimo momentas 69straipsnio tikslais įvyksta tą sutartą dieną. Jei sutarta diena nėra mokėjimo paslaugųteikėjo darbo diena, laikoma, kad mokėjimo nurodymas gautas sekančią darbo dieną.65 straipsnis. Atsisakymas vykdyti mokėjimo nurodymus1. Kai mokėjimo paslaugų teikėjas atsisako vykdyti mokėjimo nurodymą, mokėjimopaslaugų vartotojui pranešama apie atsisakymą ir, jei įmanoma, apie atsisakymopriežastis ir visų faktinių klaidų, dėl kurių atsisakoma, ištaisymo procedūrą, išskyrusatvejus, kai tai draudžiama pagal kitus atitinkamus Bendrijos ar nacionalinės teisėsaktus.Mokėjimo paslaugų teikėjas sutartu būdu nedelsdamas pateikia pranešimą ar sudarosąlygas su juo susipažinti, tačiau visais atvejais – per 69 straipsnyje nurodytuslaikotarpius.Bendrojoje sutartyje gali būti nustatyta sąlyga, kad mokėjimo paslaugų teikėjas galiimti mokestį už tokį pranešimą, jei atsisakymas yra objektyviai pagrįstas.2. Tais atvejais, kai įvykdytos visos mokėtojo bendrojoje sutartyje nustatytos sąlygos,mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas negali atsisakyti įvykdyti sankcionuotomokėjimo nurodymo nepriklausomai nuo to, ar mokėjimo nurodymas inicijuotasmokėtojo ar gavėjo arba per jį, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal kitusatitinkamus Bendrijos ar nacionalinės teisės aktus.3. Taikant 69 ir 75 straipsnius, mokėjimo nurodymas, kurį atsisakyta vykdyti, laikomasnegautu.49dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš sąskaitos.6. Mokėjimo paslaugų teikėjas, gavęs prašymą grąžinti mokėjimo operacijos sumą,per dešimt darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių jisatsisako ją grąžinti, o jei mokėtojas yra vartotojas – ir tokio atsisakymo apskundimotvarką. Mokėjimo paslaugų teikėjo teisė atsisakyti grąžinti mokėjimo operacijos sumąnetaikoma esant šio straipsnio 3 dalyje nurodytam susitarimui.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas32 straipsnis. Mokėjimo nurodymo gavimo momentas1. Mokėjimo nurodymo gavimo momentu laikomas momentas, kai mokėtojomokėjimo paslaugų teikėjas gauna mokėjimo nurodymą, tiesiogiai perduotąmokėtojo arba netiesiogiai gautą iš gavėjo ar per gavėją. Jeigu mokėjimo nurodymogavimo momentas nėra mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo darbo diena, laikoma,kad mokėjimo nurodymas gautas kitą darbo dieną. Mokėjimo paslaugų teikėjas galinustatyti laiką besibaigiant darbo dienai, po kurio bet kuris gautas mokėjimonurodymas laikomas gautu kitą darbo dieną.2. Mokėjimo nurodymą inicijuojantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir jo mokėjimopaslaugų teikėjas gali susitarti, kad mokėjimo nurodymas būtų pradėtas vykdytikonkrečią dieną ar tam tikro laikotarpio pabaigoje arba dieną, kai mokėtojas pateikialėšas savo mokėjimo paslaugų teikėjui. Tokiu atveju laikoma, kad mokėjimonurodymo gavimo momentas yra tą sutartą dieną. Jeigu sutarta diena nėra mokėjimopaslaugų teikėjo darbo diena, laikoma, kad mokėjimo nurodymas gautas kitą darbodieną.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas33 straipsnis. Atsisakymas vykdyti mokėjimo nurodymą1. Mokėjimo paslaugų teikėjui atsisakius vykdyti mokėjimo nurodymą apie tai turibūti pranešta mokėjimo paslaugų vartotojui, o esant galimybei – ir apie atsisakymopriežastis, ir tai, kaip turi būti ištaisytos klaidos, dėl kurių atsisakyta vykdytimokėjimo nurodymą, išskyrus atvejus, kai tai draudžia kiti teisės aktai.2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą mokėjimo paslaugų teikėjasnedelsdamas sutartu būdu pateikia mokėjimo paslaugų vartotojui arba sudarosąlygas su juo susipažinti ne vėliau kaip per šio įstatymo 36 straipsnyje nustatytusterminus. Bendrojoje sutartyje gali būti nustatyta, kad mokėjimo paslaugų teikėjasima komisinį atlyginimą už tokį pranešimą, jeigu atsisakymas vykdyti mokėjimonurodymą yra objektyviai pagrįstas.3. Kai įvykdytos visos mokėtojo ir mokėjimo paslaugų teikėjo bendrojoje sutartyjenustatytos sąlygos, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas negali atsisakyti įvykdytiautorizuoto mokėjimo nurodymo, nesvarbu, ar mokėjimo nurodymas inicijuotasmokėtojo, gavėjo ar per gavėją, išskyrus atvejus, kai tai draudžia kiti teisės aktai.4. Mokėjimo nurodymas, kurį atsisakyta vykdyti šio įstatymo nustatyta tvarka,laikomas negautu.66 straipsnis. Mokėjimo nurodymo neatšaukiamumas Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas VisiškasVisiškasVisiškas


501. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų vartotojas negali atšauktimokėjimo nurodymo po to, kai jį gauna mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas,išskyrus atvejus, kai šiame straipsnyje nurodoma kitaip.2. Kai mokėjimo operacija inicijuojama gavėjo ar per jį, mokėtojas negali atšauktimokėjimo nurodymo po to, kai duotas mokėjimo nurodymas arba duotas jo sutikimasatlikti mokėjimo operaciją gavėjui.3. Tačiau tiesioginio debeto atveju ir nepažeidžiant teisės į grąžinimą mokėtojas galiatšaukti mokėjimo nurodymą vėliausiai iki darbo dienos prieš dieną, kurią susitartanurašyti lėšas iš sąskaitos, pabaigos.4. 64 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju mokėjimo paslaugų vartotojas gali atšauktimokėjimo nurodymą vėliausiai iki darbo dienos, einančios prieš sutartą dieną,pabaigos.5. Po 1–4 dalyse nurodytų terminų mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuoatveju, kai dėl to susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir jo mokėjimo paslaugųteikėjas. Be to, 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais taip pat būtinas gavėjo sutikimas.Mokėjimo paslaugų teikėjas gali imti mokestį už atšaukimą, jei tai numatytabendrojoje sutartyje.67 straipsnis. Pervestos ir gautos sumos1. Valstybės narės turi reikalauti, kad mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, gavėjomokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų teikėjų tarpininkai pervestų visąmokėjimo operacijos sumą ir neatskaitytų mokesčių iš pervestos sumos.2. Tačiau gavėjas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas gali susitarti, kad mokėjimopaslaugų teikėjas atskaito savo mokesčius iš pervedamos sumos prieš ją įskaitant įgavėjo sąskaitą. Tokiu atveju gavėjui pateikiamoje informacijoje visa mokėjimooperacijos suma ir mokesčiai nurodomi atskirai.3. Jei išpervestos sumos atskaitomi kiti negu 2 dalyje nurodyti mokesčiai, mokėtojomokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad gavėjas gautų visą mokėtojo inicijuotosmokėjimo operacijos sumą. Tais atvejais, kai mokėjimo operacija inicijuojama gavėjoar per jį, jo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad gavėjas gautų visą mokėjimooperacijos sumą.2 SKIRSNIS. ĮVYKDYMO LAIKAS IR ĮSKAITYMO DATA68 straipsnis. Taikymo sritis1. Šis skirsnis taikomas:a) mokėjimo operacijoms eurais;b) nacionalinėms mokėjimo operacijoms atitinkamos euro zonai nepriklausančiosvalstybės narės valiuta; irc) mokėjimo operacijoms, kurių metu atliekamas tik vienas valiutos perskaičiavimastarp euro ir euro zonai nepriklausančios valstybės narės valiutos, laikantis sąlygos, kad34 straipsnis. Mokėjimo nurodymo neatšaukiamumas1. Mokėjimo paslaugų vartotojas negali atšaukti mokėjimo nurodymo po to, kai jįgauna mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, išskyrus šiame straipsnyje numatytasišimtis.2. Kai mokėjimo operacija inicijuojama gavėjo ar per gavėją, mokėtojas negaliatšaukti mokėjimo nurodymo po to, kai mokėjimo nurodymas išsiųstas arbamokėtojas gavėjui davė sutikimą atlikti mokėjimo operaciją. Tačiau jei atliekamastiesioginis debetas, mokėtojas gali atšaukti mokėjimo nurodymą vėliausiai iki darbodienos, einančios prieš dieną, kurią susitarta nurašyti lėšas iš sąskaitos, pabaigos.3. Šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju mokėjimo paslaugų vartotojasgali atšaukti mokėjimo nurodymą vėliausiai iki darbo dienos, einančios prieš sutartądieną, pabaigos.4. Pasibaigus šio straipsnio 1–3 dalyse nustatytiems terminams mokėjimonurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria mokėjimo paslaugųvartotojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas, o šio straipsnio 2 dalyje numatytaisatvejais būtinas ir gavėjo sutikimas.5. Mokėjimo paslaugų teikėjas gali imti komisinį atlyginimą už mokėjimonurodymo atšaukimą, jeigu tai numatyta bendrojoje sutartyje.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas35 straipsnis. Pervestos ir gautos sumos1. Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas irmokėjimo paslaugų teikėjų tarpininkai perveda visą mokėjimo operacijos sumą irneatskaito komisinio atlyginimo išpervestos sumos, išskyrus šio straipsnio 2 dalyjenumatytą išimtį.2. Gavėjas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas gali susitarti, kad mokėjimo paslaugųteikėjas atskaito tiesiogiai su mokėjimo operacija susijusį komisinį atlyginimą išpervedamos sumos prieš įskaitydamas ją į gavėjo sąskaitą. Tokiu atveju teikiantinformaciją gavėjui visa mokėjimo operacijos suma ir komisinis atlyginimasnurodomi atskirai.3. Jeigu išpervestos sumos atskaitomas kitas negu šio straipsnio 2 dalyje nurodytas,komisinis atlyginimas, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad gavėjasgautų visą mokėtojo inicijuotos mokėjimo operacijos sumą. Kai mokėjimo operacijainicijuojama gavėjo ar per gavėją, jo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kadgavėjas gautų visą mokėjimo operacijos sumą.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas3 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis1. Šis įstatymas taikomas Lietuvos Respublikoje, į kitas valstybes nares, užsieniovalstybes arba iš jų vykdomoms mokėjimo operacijoms.2. Mokėjimo paslaugų teikėjai ir mokėjimo paslaugų vartotojai gali susitarti visai ariš dalies netaikyti šio įstatymo nuostatų mokėjimo operacijoms užsienio valstybiųvaliutomis, taip pat gali susitarti netaikyti šio įstatymo nuostatų, išskyrus 39straipsnį, mokėjimo operacijoms valstybių narių valiutomis, vykdomoms į užsienioVisiškasVisiškas


51reikiamas valiutos perskaičiavimas atliekamas atitinkamoje euro zonainepriklausančioje valstybėje narėje ir, tarptautinių mokėjimo operacijų atveju,tarptautinis pervedimas atliekamas eurais.2. Jei mokėjimo paslaugų vartotojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas nesusitariakitaip, šis skirsnis taikomas kitoms mokėjimo operacijoms, išskyrus 73 straipsnį, kurisnėra šalių dispozicijoje. Tačiau tuo atveju, jei mokėjimo paslaugų vartotojas ir jomokėjimo paslaugų teikėjas susitaria dėl ilgesnio laikotarpio nei nurodyti 69straipsnyje, Bendrijos viduje atliekamų mokėjimo operacijų atveju toks laikotarpisneviršija keturių darbo dienų nuo gavimo momento pagal 64 straipsnį.69 straipsnis. Mokėjimo į mokėjimo sąskaitą operacijos1. Valstybės narės turi reikalauti, kad mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrintų,jog po gavimo momento pagal 64 straipsnį mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta įgavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kitos darbo dienospabaigos. Iki 2012 m. sausio 1 d. mokėtojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas galisusitarti dėl ne ilgesnio kaip trijų darbo dienų laikotarpio. Šie laikotarpiai gali būtipratęsti dar viena darbo diena popierine forma inicijuotų mokėjimo operacijų atveju.2. Valstybės narės reikalauja, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nustatytųįskaitymo datą ir pervestų mokėjimo operacijos sumą į gavėjo mokėjimo sąskaitą, kaimokėjimo paslaugų teikėjas gauna lėšas kaip numatyta 73 straipsnyje.3. Valstybės narės reikalauja, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas mokėtojomokėjimo paslaugų teikėjui perduotų gavėjo ar per gavėją inicijuoto mokėjimonurodymą per gavėjo ir jo mokėjimo paslaugų teikėjo sutartą laikotarpį, sudarantgalimybę, kad mokėjimas tiesioginio debeto atveju būtų atliktas sutartą nustatytądieną.70 straipsnis. Atvejis, kai mokėjimo gavėjas neturi mokėjimo sąskaitos mokėjimopaslaugų teikėjo įstaigojeJei gavėjas neturi mokėjimo sąskaitos mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, taimokėjimo paslaugų teikėjas, kuris gauna gavėjui skirtas lėšas, jas perveda gavėjui per69 straipsnyje nustatytą laikotarpį.valstybes arba iš jų.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas36 straipsnis. Mokėjimo į mokėjimo sąskaitas operacijų įvykdymo terminai1. Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad po mokėjimo nurodymogavimo momento mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimopaslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Iki 2012 m.sausio 1 d. mokėtojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas gali susitarti dėl ne ilgesniokaip trijų darbo dienų termino. Mokėjimo paslaugų teikėjai terminą gali pratęsti darviena darbo diena, jei mokėjimo operacija inicijuojama popieriniu dokumentu. Šidalis taikoma:1) Lietuvos Respublikoje vykdomoms mokėjimo operacijoms litais ir (arba) eurais,išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus;2) į kitas valstybes nares arba iš jų vykdomoms mokėjimo operacijoms eurais;3) mokėjimo operacijoms, kurias vykdant atliekamas tik vienas valiutos keitimastarp euro ir lito ir toks valiutos keitimas atliekamas Lietuvos Respublikoje, o jeiguvykdomos mokėjimo operacijos į kitas valstybes nares arba iš jų, lėšos pervedamoseurais;4) mokėjimo operacijoms kitų nei Lietuvos Respublikos ne euro zonos valstybiųnarių valiutomis, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus;5) mokėjimo operacijoms užsienio valstybių valiutomis, jeigu mokėjimo paslaugųteikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas nesusitaria dėl kito termino.4. Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, gavęs mokėjimo operacijos sumą, nustato josįskaitymo datą ir sudaro galimybę gavėjui naudotis mokėjimo operacijos sumagavėjo sąskaitoje šio įstatymo 39 straipsnyje nustatyta tvarka.5. Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjuiperduoda gavėjo ar per gavėją inicijuotą mokėjimo nurodymą per gavėjo ir jomokėjimo paslaugų teikėjo sutartą terminą. Mokėjimo nurodymas atlikti tiesioginįdebetą turi būti perduotas per sutartą terminą, kad būtų sudaryta galimybėatsiskaitymą atlikti sutartą dieną.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas37 straipsnis. Mokėjimas, kai gavėjas neturi mokėjimo sąskaitos mokėjimopaslaugų teikėjo įstaigojeKai gavėjas neturi mokėjimo sąskaitos mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje,mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris gauna gavėjui skirtas lėšas, sudaro galimybęVisiškasVisiškas


5271 straipsnis. Į mokėjimo sąskaitą įmokėti grynieji pinigaiJei vartotojas įmoka grynuosius pinigus į mokėjimo sąskaitą toje mokėjimo paslaugųteikėjo įstaigoje tos mokėjimo sąskaitos valiuta, tai mokėjimo paslaugų teikėjasužtikrina, kad suma būtų galima disponuoti ir įskaitymo data būtų nustatyta iš karto polėšų gavimo momento. Kai mokėjimo paslaugų vartotojas nėra vartotojas, suma galimadisponuoti ir jos įskaitymo data turi būti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po lėšųgavimo.72 straipsnis. Nacionalinės mokėjimo operacijosNacionalinių mokėjimo operacijų atvejais valstybės narės gali numatyti trumpesnį, neinumatyta šiame skirsnyje, maksimalų mokėjimo operacijos įvykdymo terminą.73 straipsnis. Įskaitymo data ir disponavimas lėšomis1. Valstybės narės užtikrina, kad įskaitymo į gavėjo mokėjimo sąskaitą data būtų nevėlesnė nei darbo diena, kurią mokėjimo operacijos suma įskaitoma į gavėjo mokėjimopaslaugų teikėjo sąskaitą.Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad gavėjas galėtų naudotis mokėjimooperacijos suma nedelsiant po to, kai ta suma įskaitoma į gavėjo mokėjimo paslaugųteikėjo sąskaitą.2. Valstybės narės užtikrina, kad nurašymo iš mokėtojo mokėjimo sąskaitos data būtųne ankstesnė nei momentas, kuriuo mokėjimo operacijos suma nurašoma iš tosmokėjimo sąskaitos.3 SKIRSNIS. ATSAKOMYBĖ74 straipsnis. Netinkami unikalūs identifikatoriai1. Mokėjimo nurodymą vykdant pagal unikalų identifikatorių, jis laikomas tinkamaiįvykdytu unikaliu identifikatoriumi nurodyto gavėjo atžvilgiu.2. Jei mokėjimo paslaugų vartotojo pateiktas unikalus identifikatorius yra netinkamas,tai mokėjimo paslaugų teikėjas neatsako pagal 75 straipsnį už operacijos neįvykdymąarba netinkamą įvykdymą.Tačiau mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas turi dėti deramas pastangas siekdamasatgauti mokėjimo operacijos lėšas.gavėjui jomis disponuoti per šio įstatymo 36 straipsnyje nustatytą terminą.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas38 straipsnis. Grynieji pinigai, įmokėti į mokėjimo sąskaitąKai mokėjimo paslaugų vartotojas įmoka grynuosius pinigus į mokėjimo sąskaitąmokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje tos mokėjimo sąskaitos valiuta, mokėjimopaslaugų teikėjas užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti ir jų įskaitymo databūtų ne vėlesnė kaip kita darbo diena gavus lėšas. Jeigu mokėjimo paslaugųvartotojas yra vartotojas, mokėjimo paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad lėšomisbūtų galima disponuoti ir jų įskaitymo data būtų iš karto gavus lėšas.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas36 straipsnis. Mokėjimo į mokėjimo sąskaitas operacijų įvykdymo terminai2. Kai kredito pervedimai Lietuvos Respublikoje atliekami nacionaline valiuta,mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad po mokėjimo nurodymogavimo momento mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimopaslaugų teikėjo sąskaitą tą pačią darbo dieną, jeigu mokėjimo nurodymo gavimomomentas yra tą darbo dieną iki 12 valandos. Jeigu mokėjimo nurodymo gavimomomentas yra po 12 valandos, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kadmokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjosąskaitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyjenumatytu atveju mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad mokėjimooperacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitąmokėjimo nurodymo vykdymo dieną, o kai mokėjimo nurodymo vykdymo dienanėra mokėjimo paslaugų teikėjo darbo diena – kitą darbo dieną.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas39 straipsnis. Įskaitymo data ir disponavimas lėšomis1. Įskaitymo data į gavėjo mokėjimo sąskaitą yra ne vėlesnė nei darbo diena, kuriąmokėjimo operacijos suma įskaitoma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą.2. Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad gavėjas galėtų naudotismokėjimo operacijos suma iš karto, kai ta suma įskaitoma į gavėjo mokėjimopaslaugų teikėjo sąskaitą.3. Nurašymo iš mokėtojo mokėjimo sąskaitos data yra ne ankstesnė nei momentas,kai mokėjimo operacijos suma nurašoma iš tos mokėjimo sąskaitos.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas40 straipsnis. Klaidingi unikalūs identifikatoriai1. Jeigu mokėjimo nurodymui įvykdyti mokėjimo paslaugų vartotojas nurodounikalų identifikatorių, toks mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jeijis buvo įvykdytas pagal nurodytą unikalų identifikatorių.2. Jeigu mokėjimo paslaugų vartotojo pateiktas unikalus identifikatorius yraklaidingas, mokėjimo paslaugų teikėjas neatsako pagal šio įstatymo 41 straipsnį užmokėjimo operacijos neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, tačiau turi siekti atgautimokėjimo operacijos lėšas. Mokėjimo paslaugų teikėjas gali iš mokėjimo paslaugųVisiškasVisiškasVisiškasVisiškas


53Mokėjimo paslaugų teikėjas gali iš mokėjimo paslaugų vartotojo imti mokestį už lėšųgrąžinimą, jei tai numatyta bendrojoje sutartyje.3. Jei mokėjimo paslaugų vartotojas pateikia ne tik informaciją, nurodytą 37 straipsnio1 dalies a punkte ar 42 straipsnio 2 dalies b punkte, bet ir papildomą informaciją, taimokėjimo paslaugų teikėjas atsako tik už mokėjimo operacijų vykdymą pagalmokėjimo paslaugų vartotojo pateiktą unikalų identifikatorių.75 straipsnis. Mokėjimo operacijos neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas1. Mokėtojui inicijavus mokėjimo nurodymą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas,nepažeisdamas 58 straipsnio, 74 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 78 straipsnio nuostatų,atsako mokėtojui už tinkamą mokėjimo operacijos vykdymą, išskyrus jei jis galiįrodyti mokėtojui ir, atitinkamais atvejais gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, kadgavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas mokėjimo operacijos sumą gavo pagal 69straipsnio 1 dalies nuostatas – tokiu atveju gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yraatsakingas gavėjui už tinkamą mokėjimo operacijos vykdymą.Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui kyla atsakomybė pagal pirmą pastraipą, jisnepagrįstai nedelsdamas grąžina mokėtojui neįvykdytos ar netinkamai įvykdytosmokėjimo operacijos sumą ir atitinkamais atvejais atstato mokėjimo sąskaitos, iškurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jei netinkamai įvykdyta mokėjimo operacijanebūtų buvusi atlikta.Kai gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui kyla atsakomybė pagal pirmą pastraipą, jisnedelsdamas suteikia gavėjui mokėjimo operacijos sumą ir atitinkamais atvejais įskaitoatitinkamą sumą į gavėjo mokėjimo sąskaitą.Jei mokėtojo inicijuoto mokėjimo nurodymo atveju mokėjimo operacija neįvykdomaarba įvykdoma netinkamai, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas nepriklausomai nuoatsakomybės pagal šią dalį pareikalavus nedelsdamas imasi priemonių siekdamasatsekti mokėjimo operaciją ir praneša mokėtojui paieškos rezultatus.2. Gavėjui ar per jį inicijavus mokėjimo nurodymą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas,nepažeisdamas 58 straipsnio, 74 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 78 straipsnio nuostatų,atsako gavėjui už tinkamą mokėjimo nurodymo perdavimą mokėtojo mokėjimopaslaugų teikėjui pagal 69 straipsnio 3 dalies nuostatas. Kai gavėjo mokėjimo paslaugųteikėjas yra atsakingas pagal šią pastraipą, jis nedelsdamas atitinkamą mokėjimonurodymą perduoda mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui.Be to, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, nepažeisdamas 58 straipsnio, 74 straipsnio2 ir 3 dalių bei 78 straipsnio nuostatų, atsako gavėjui už mokėjimo operacijostvarkymą laikydamasis 73 straipsnyje nustatytų pareigų. Kai gavėjo mokėjimopaslaugų teikėjas yra atsakingas pagal šią pastraipą, jis užtikrina, kad mokėjimooperacijos suma būtų pateikta gavėjui iš karto po to, kai ta suma įskaitoma į gavėjomokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą.Neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos, už kurią gavėjo mokėjimopaslaugų teikėjas neatsako pagal pirir antrą pastraipas, atveju, mokėtojui atsakomokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas. Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yrašiuo atveju atsakingas, jis tinkamai ir nepagrįstai nedelsdamas grąžina mokėtojuivartotojo imti komisinį atlyginimą už lėšų grąžinimą, jeigu tai numatyta bendrojojesutartyje.3. Jeigu mokėjimo paslaugų vartotojas pateikia ne tik šio įstatymo 11 straipsnio 3dalies 2 punkte arba 18 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą informaciją, bet irpapildomą informaciją, mokėjimo paslaugų teikėjas atsako tik už mokėjimooperacijų vykdymą pagal mokėjimo paslaugų vartotojo pateiktą unikalųidentifikatorių.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas41 straipsnis. Mokėjimo operacijos neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas1. Mokėtojui inicijavus mokėjimo nurodymą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas atsakomokėtojui už tinkamą mokėjimo operacijos įvykdymą. Kai mokėtojo mokėjimopaslaugų teikėjas gali įrodyti mokėtojui ir tam tikrais atvejais gavėjo mokėjimopaslaugų teikėjui, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo mokėjimo operacijossumą, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas gavėjui už tinkamąmokėjimo operacijos įvykdymą.2. Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui kyla atsakomybė pagal šio straipsnio 1dalį, jis nedelsdamas grąžina mokėtojui neįvykdytos arba netinkamai įvykdytosmokėjimo operacijos sumą arba atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta sumanurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija nebūtųbuvusi atlikta.3. Kai gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui kyla atsakomybė pagal šio straipsnio 1dalį, jis nedelsdamas įskaito mokėjimo operacijos sumą į gavėjo mokėjimo sąskaitąir (arba) sudaro gavėjui galimybę ja disponuoti.4. Jeigu mokėtojui inicijavus mokėjimo nurodymą mokėjimo operacija neįvykdomaarba įvykdoma netinkamai, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas visais atvejaismokėtojo reikalavimu nedelsdamas turi imtis priemonių atsekti mokėjimo operacijąir pranešti mokėtojui paieškos rezultatus.5. Gavėjui ar per gavėją inicijavus mokėjimo nurodymą, gavėjo mokėjimo paslaugųteikėjas mokėjimo nurodymą nedelsdamas perduoda mokėtojo mokėjimo paslaugųteikėjui. Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas atsako gavėjui už tinkamą mokėjimonurodymo perdavimą mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui.6. Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas atsako gavėjui už mokėjimo operacijostvarkymą pagal šio įstatymo 39 straipsnio nuostatas.7. Kai mokėjimo operacija, už kurią gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas neatsakopagal šio straipsnio 5–6 dalis, neįvykdoma arba netinkamai įvykdoma, mokėtojuiatsako mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas. Atsakingas mokėtojo mokėjimopaslaugų teikėjas nedelsdamas grąžina mokėtojui neįvykdytos arba netinkamaiįvykdytos mokėjimo operacijos sumą arba atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios tasuma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu netinkamai įvykdyta mokėjimo operacijanebūtų buvusi atlikta.8. Jeigu gavėjui ar per gavėją inicijavus mokėjimo nurodymą mokėjimo operacijaneįvykdoma arba įvykdoma netinkamai, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas visaisatvejais gavėjo reikalavimu nedelsdamas turi imtis priemonių atsekti mokėjimoVisiškas


54neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir kiekvienu atvejuatstato mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeinetinkamai įvykdyta mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta.Jei gavėjo ar per gavėją inicijuoto mokėjimo nurodymo atveju mokėjimo operacijaneįvykdoma arba įvykdoma netinkamai, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjasnepriklausomai nuo atsakomybės pagal šią dalį pareikalavus nedelsdamas imasipriemonių siekdamas atsekti mokėjimo operaciją ir praneša gavėjui paieškosrezultatus.3. Be to, mokėjimo paslaugų teikėjams kyla atsakomybė savo atitinkamų mokėjimopaslaugų vartotojų atžvilgiu už visus mokesčius, už kuriuos jie yra atsakingi, ir užvisas palūkanas, kurios tenka mokėjimo paslaugų vartotojui dėl mokėjimo operacijosneįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.76 straipsnis. Papildoma finansinė kompensacijaSprendimas dėl papildomos finansinės kompensacijos (be tos, kuri numatyta pagal šįskirsnį) gali būti priimtas pagal teisės aktus, taikomus mokėjimo paslaugų vartotojo irjo mokėjimo paslaugų teikėjo sudarytai sutarčiai.77 straipsnis. Atgręžtinio reikalavimo teisė1. Jei mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė pagal 75 straipsnį yra priskirtina kitammokėjimo paslaugų teikėjui arba tarpininkui, tai tas kitas mokėjimo paslaugų teikėjasar tarpininkas kompensuoja pirmojo mokėjimo paslaugų teikėjo patirtus nuostoliusarba pagal 75 straipsnį sumokėtas sumas.2. Papildoma finansinė kompensacija gali būti nustatyta remiantis mokėjimo paslaugųteikėjų ir (arba) tarpininkų susitarimais ir šiems susitarimams taikoma teise.78 straipsnis. Atsakomybės netaikymasAtsakomybė pagal 2 ir 3 skirsnius netaikoma esant neįprastoms ir nenumatytomsaplinkybėms, kurių šalis, prašanti atsižvelgti į šias aplinkybes, negalėjo kontroliuoti irkurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangų jų išvengti, arba kaimokėjimo paslaugų teikėją saisto kitos teisinės pareigos, nustatytos nacionalinės arbaBendrijos teisės aktuose.4 SKYRIUS. DUOMENŲ SAUGA79 straipsnis. Duomenų apsaugaValstybės narės leidžia asmens duomenis tvarkyti mokėjimo sistemose ir mokėjimopaslaugų teikėjams, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti sukčiavimo atliekantmokėjimus prevenciją, tyrimą ir nustatymą. Tokie asmens duomenys tvarkomilaikantis Direktyvos 95/46/EB nuostatų.5 SKYRIUS. SKUNDAI IR TEISIŲ GYNIMO NE TEISMO TVARKAPROCEDŪROS. 1 SKIRSNIS. SKUNDŲ PROCEDŪROS80 straipsnis. Skundaioperaciją ir pranešti gavėjui paieškos rezultatus.9. Mokėjimo paslaugų teikėjai atsakingi savo mokėjimo paslaugų vartotojams užkomisinius atlyginimus ir palūkanas, kurie tenka mokėjimo paslaugų vartotojams dėlmokėjimo operacijos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas42 straipsnis. Papildoma finansinė kompensacijaKiti teisės aktai, taikomi mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojosudarytai sutarčiai, gali numatyti papildomą finansinę kompensaciją, be tos, kurinumatyta šiame įstatyme.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas43 straipsnis. Atgręžtinio reikalavimo teisė1. Jeigu už mokėjimo operacijos neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą atsakingasne mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, o kitas mokėjimo paslaugų teikėjas artarpininkas, atsakingas mokėjimo paslaugų teikėjas ar tarpininkas kompensuojamokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo patirtus nuostolius arba pagal šio įstatymo 41straipsnį sumokėtą sumą.2. Papildoma kompensacija gali būti nustatyta pagal mokėjimo paslaugų teikėjų ir(arba) tarpininkų susitarimus ir šiems susitarimams taikomą teisę.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas45 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus2. Atsakomybė pagal šio įstatymo 23–43 straipsnius netaikoma esant neįprastoms irnenumatytoms aplinkybėms, kurių asmuo, prašantis atsižvelgti į šias aplinkybes,negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangųjų išvengti, arba kai tai nustato kiti mokėjimo paslaugų teikėjo veikląreglamentuojantys teisės aktai.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas44 straipsnis. Duomenų apsaugaMokėjimo sistemų operatoriai ir mokėjimo paslaugų teikėjai turi teisę tvarkytiasmens duomenis, kai tai būtina mokėjimo paslaugoms teikti, ir siekdami užtikrintisukčiavimo atliekant mokėjimus prevenciją, tyrimą ir nustatymą. Asmens duomenystvarkomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas49 straipsnis. Šio įstatymo pažeidimų nagrinėjimo iniciatyvos teisė1. Teisę kreiptis į Tarnybą su prašymu (skundu) turi:VisiškasVisiškasVisiškasVisiškasVisiškas


551. Valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų sukurtos procedūros, pagal kurias mokėjimopaslaugų vartotojai ir kitos suinteresuotos šalys, įskaitant vartotojų asociacijas, galėtųkompetentingoms institucijoms pateikti skundus, jei įtaria, kad mokėjimo paslaugųteikėjai pažeidė šios direktyvos nuostatas įgyvendinančių nacionalinės teisės aktųnuostatas.2. Tinkamais atvejais ir nedarant poveikio teisei paduoti skundą teismui pagalnacionalinę proceso teisę, kompetentingos institucijos savo atsakyme skundą pateikusįasmenį informuoja apie 83 straipsnyje nustatyta tvarka sukurtas skundų ir teisiųgynimo ne teismo tvarka procedūras.1) vartotojai;2) vartotojų asociacijos;3) dėl vartotojų prašymų (skundų) – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos.2. Jeigu Tarnyba, nagrinėdama prašymus (skundus) kitų įstatymų nustatyta tvarka,nustato pakankamai duomenų apie galimą šio įstatymo pažeidimą, ji privalo pradėtišio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.3. Tarnyba turi teisę pradėti galimų šio įstatymo pažeidimų nagrinėjimą savoiniciatyva. Tokiu atveju mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 50 straipsnio 4dalies, 51 ir 52 straipsnių nuostatos.50 straipsnis. Prašymo (skundo) pateikimas Tarnybai ir jo nagrinėjimo tvarka1. Prašymas (skundas) Tarnybai pateikiamas raštu, jame turi būti nurodytaspareiškėjo vardas, pavardė ir adresas. Prašymas (skundas) turi būti pasirašytaspareiškėjo arba jo atstovo. Prašyme (skunde) nurodomos pareiškėjui žinomosįtariamo šio įstatymo nuostatų pažeidimo faktinės aplinkybės. Prie prašymo(skundo) pridedami pareiškėjo turimi jų patvirtinimo dokumentai.2. Pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą atsisakoma, jeigu:1) prašyme (skunde) nurodyti faktiniai duomenys jau buvo patikrinti ir dėl jųpriimtas nutarimas, ginčą nagrinėja teismas arba yra įsigaliojęs teismo sprendimasdėl tų pačių šalių ginčo dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu;2) nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą;3) nuo galimo paž eidimo padarymo iki prašymo (skundo) pateikimo Tarnybai (jeiprašymą (skundą) pateikė vartotojas, – nuo vartotojo prašymo (skundo) pateikimomokėjimo paslaugų teikėjui dienos) yra praėję daugiau kaip trys metai;4) Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka nėra įgaliota priimti sprendimo dėl prašyme(skunde) nurodyto reikalavimo.3. Tarnyba per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) pateikimoinformuoja pareiškėją apie prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą arba apiepriežastis, dėl kurių atsisakoma pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą.4. Tarnyba šio įstatymo pažeidimus nagrinėja ir baudas arba įspėjimus skiria nevėliau kaip per keturis mėnesius nuo prašymo (skundo) pateikimo dienos.51 straipsnis. Prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūroje dalyvaujantysasmenys1. Tarnyba į savo posėdį dėl prašymo (skundo) nagrinėjimo turi teisę kviesti:1) mokėjimo paslaugų teikėją, dėl kurio veiksmų (neveikimo) vykdoma prašymo(skundo) nagrinėjimo procedūra;2) jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūra pradėta remiantis vartotojoprašymu, – vartotoją;3) jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūra pradėta remiantis vartotojųasociacijos pašymu, – jos atstovą;4) valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų atstovus ir kitus asmenis, kuriųkompetencija arba interesai susiję su svarstomu klausimu.


5681 straipsnis. Sankcijos1. Valstybės narės nustato už pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatųpažeidimus taikomų sankcijų taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimuiužtikrinti. Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.2. Iki 2009 m. lapkričio 1 d. valstybės narės praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytasnuostatas ir 82 straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas ir nedelsdamos jaipraneša apie visus vėlesnius pakeitimus, darančius poveikį minėtoms nuostatoms irinstitucijoms.2. Asmenims, nurodytiems šio straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, per prašymo(skundo) nagrinėjimo procedūrą gali atstovauti jų atstovai.52 straipsnis. Nutarimai, priimami išnagrinėjus prašymą (skundą)1. Tarnyba, išnagrinėjusi prašymą (skundą), priima nutarimą:1) įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėją, pažeidusį šio įstatymo reikalavimus,vykdyti Tarnybos nurodymus nutraukti neteisėtus veiksmus, atkurti ankstesnępadėtį, atlikti kitus įpareigojimus;2) įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėją, pažeidusį šio įstatymo reikalavimus,atlyginti padarytą žalą;3) skirti šio įstatymo nustatytas baudas arba įspėjimą;4) atsisakyti skirti baudas arba įspėjimą, kai nėra šio įstatymo nustatyto pagrindo.2. Nutarime turi būti nurodyta:1) nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas;2) nutarimo priėmimo data ir vieta;3) asmens, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtas nutarimas, duomenys;4) nustatytos šio įstatymo nuostatų pažeidimo faktinės aplinkybės;5) pažeidimo fakto patvirtinimo duomenys, kuriais grindžiamas nutarimas;6) šio įstatymo straipsnis, nustatantis atsakomybę už pažeidimą;7) mokėjimo paslaugų teikėjo, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtasnutarimas, paaiškinimai ir jų įvertinimas;8) priimtas sprendimas;9) sprendimo apskundimo terminai ir tvarka.3. Tarnybos nutarimas per tris darbo dienas nuo jo priėmimo registruotu paštuišsiunčiamas mokėjimo paslaugų teikėjui, dėl kurio šis nutarimas priimtas.4. Tarnybos priimti sprendimai dėl žalos atlyginimo mokėjimo paslaugų teikėjuiprivalomi.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas45 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus1. Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako šio ir kitų LietuvosRespublikos įstatymų nustatyta tvarka.46 straipsnis. Už prašymų (skundų) nagrinėjimą ir baudų arba įspėjimųskyrimą atsakinga institucija2. Prašymų (skundų) nagrinėjimo ir baudų arba įspėjimų skyrimo tvarką nustato šisįstatymas ir Tarnybos patvirtintos taisyklės.52 straipsnis. Nutarimai, priimami išnagrinėjus prašymą (skundą)1. Tarnyba, išnagrinėjusi prašymą (skundą), priima nutarimą:1) įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėją, pažeidusį šio įstatymo reikalavimus,vykdyti Tarnybos nurodymus nutraukti neteisėtus veiksmus, atkurti ankstesnępadėtį, atlikti kitus įpareigojimus;2) įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėją, pažeidusį šio įstatymo reikalavimus,Visiškas


57atlyginti padarytą žalą;3) skirti šio įstatymo nustatytas baudas arba įspėjimą;4) atsisakyti skirti baudas arba įspėjimą, kai nėra šio įstatymo nustatyto pagrindo.2. Nutarime turi būti nurodyta:1) nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas;2) nutarimo priėmimo data ir vieta;3) asmens, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtas nutarimas, duomenys;4) nustatytos šio įstatymo nuostatų pažeidimo faktinės aplinkybės;5) pažeidimo faktą patvirtinantys duomenys, kuriais grindžiamas nutarimas;6) šio įstatymo straipsnis, nustatantis atsakomybę už pažeidimą;7) mokėjimo paslaugų teikėjo, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtasnutarimas, paaiškinimai ir jų įvertinimas;8) priimtas sprendimas;9) sprendimo apskundimo terminai ir tvarka.3. Tarnybos nutarimas per tris darbo dienas nuo jo priėmimo registruotu paštuišsiunčiamas mokėjimo paslaugų teikėjui, dėl kurio šis nutarimas priimtas.4. Tarnybos priimti sprendimai dėl žalos atlyginimo mokėjimo paslaugų teikėjuiprivalomi.54 straipsnis. Piniginės baudos už šio įstatymo pažeidimus1. Už šio įstatymo pažeidimus mokėjimo paslaugų teikėjams Tarnyba gali skirti nuo1 tūkstančio iki 30 tūkstančių litų baudą. Tais atvejais, kai pažeidimai buvo padarytišio straipsnio 4 dalyje nurodytomis atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis,mokėjimo paslaugų teikėjams gali būti skiriama didesnė, iki 120 tūkstančių litų,bauda. Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, juo nepadaroma esminėsžalos šio įstatymo saugomiems mokėjimo paslaugų vartotojų interesams, Tarnyba,vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, mokėjimo paslaugų teikėjamsgali taikyti nuobaudą – įspėjimą, neskirdama baudos.2. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal mažiausios ir didžiausios baudų,nustatytų šio straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje, vidurkį. Skiriant konkrečiąbaudą, atsižvelgiama į šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytas atsakomybęlengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę irmastą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas turi būti motyvuojamas Tarnybosnutarime.3. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kai padarępažeidimą mokėjimo paslaugų teikėjai savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimopasekmėms, bendradarbiavo su Tarnyba tyrimo metu, atlygino nuostolius ir (ar)pašalino padarytą žalą. Tarnyba gali nutarti laikyti lengvinančiomis atsakomybę irkitas aplinkybes.4. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kai padarępažeidimą mokėjimo paslaugų teikėjai kliudė atlikti tyrimą, slėpė padarytąpažeidimą, tęsė pažeidimą, nepaisydami Tarnybos nutarimu paskirtos baudos,įspėjimo, arba pakartotinai padaro pažeidimą, už kurį jau buvo paskirta šio įstatymo


5882 straipsnis. Kompetentingos institucijos1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 80 straipsnio 1 dalyje ir81 straipsnio 1 dalyje numatytas skundų nagrinėjimo procedūras ir sankcijasatitinkamai administruotų institucijos, turinčios įgaliojimus užtikrinti, kad būtųlaikomasi pagal šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus priimtų nacionalinės teisėsaktų nuostatų.2. Pagal III ir IV antraštines dalis priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų pažeidimoar įtariamo pažeidimo atveju 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos yramokėjimo paslaugų teikėjo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos,tačiau filialų ir tarpininkų, veikiančių naudojantis įsisteigimo teise, atveju –priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos.2 SKIRSNIS. TEISIŲ GYNIMO NE TEISMO TVARKA PROCEDŪROS83 straipsnis. Teisių gynimas ne teismo tvarka1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatytos tinkamos ir veiksmingos skundų irteisių gynimo ne teismo tvarka procedūros, skirtos spręsti mokėjimo paslaugųnustatyta bauda.55 straipsnis. Piniginių baudų išieškojimasBauda turi būti sumokama į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per 30 kalendoriniųdienų nuo dienos, kai šio įstatymo pažeidėjams įteiktas nutarimas paskirti baudą.Nesumokėtos baudos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksonustatyta tvarka.57 straipsnis. Nuostatos, susijusios su naryste Europos SąjungojeLietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija Europos BendrijųKomisiją turi informuoti apie:2) tai, kad Lietuvos Respublikoje prašymus (skundus) dėl šio įstatymo pažeidimųnagrinėja ir sankcijas už šio įstatymo pažeidimus skiria Tarnyba;Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas46 straipsnis. Už prašymų (skundų) nagrinėjimą ir baudų arba įspėjimųskyrimą atsakinga institucija1. Vartotojų prašymus (skundus) dėl Lietuvos Respublikoje įsisteigusių, turinčiųtarpininką arba filialą mokėjimo paslaugų teikėjų teikiamų mokėjimo paslaugųLietuvos Respublikoje nagrinėja ir baudas arba įspėjimus už šio įstatymopaž eidimus skiria Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba),jei kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.2. Prašymų (skundų) nagrinėjimo ir baudų arba įspėjimų skyrimo tvarką nustato šisįstatymas ir Tarnybos patvirtintos taisyklės.47 straipsnis. Tarnybos funkcijosTarnyba:1) stebi, ar mokėjimo paslaugų teikėjai tinkamai laikosi šiame įstatyme nustatytųreikalavimų;2) skiria šiame įstatyme numatytas baudas arba įspėjimą mokėjimo paslaugųteikėjams, pažeidusiems šį įstatymą;3) nagrinėja šio įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus (skundus) dėlšio įstatymo pažeidimo (toliau – prašymas (skundas);4) savo iniciatyva nagrinėja galimus šio įstatymo pažeidimus;5) bendradarbiauja su mokėjimo paslaugų teikėjų priežiūros institucija;6) iškilus tarptautiniams ginčams bendradarbiauja su valstybių narių ir užsieniovalstybių atitinkamomis institucijomis;7) atlieka kitas šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytasfunkcijas.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas48 straipsnis. Mokėjimo paslaugų vartotojų ir mokėjimo paslaugų teikėjų ginčųsprendimas1. Mokėjimo paslaugų vartotojų prašymus (skundus) dėl mokėjimo paslaugų teikėjoVisiškasVisiškas


59vartotojų ir jų mokėjimo paslaugų teikėjų ginčus dėl pagal šią direktyvą kylančių teisiųir pareigų, atitinkamais atvejais pasitelkiant esamas įstaigas.2. Tarptautinių ginčų atveju valstybės narės užtikrina, kad spręsdamos ginčus šiosįstaigos aktyviai bendradarbiautų.veiksmų, kuriais mokėjimo paslaugų teikėjas galėjo pažeisti šio įstatymoreikalavimus ir (ar) mokėjimo paslaugų vartotojo teisėtus interesus, nagrinėjamokėjimo paslaugų teikėjas. Mokėjimo paslaugų teikėjas privalo išnagrinėtirašytinius mokėjimo paslaugų vartotojo prašymus (skundus) ir raštu jam atsakyti pertrisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.2. Mokėjimo paslaugų vartotojų prašymus (skundus) mokėjimo paslaugų teikėjasnagrinėja nemokamai.3. Jeigu mokėjimo paslaugų teikėjo atsakymas į mokėjimo paslaugų vartotojoprašymą (skundą) netenkina mokėjimo paslaugų vartotojo ar jam nebuvo atsakyta,mokėjimo paslaugų vartotojas turi teisę kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka.Jeigu mokėjimo paslaugų vartotojas yra vartotojas, jis turi teisę kreiptis į Tarnybąšio įstatymo nustatyta tvarka.50 straipsnis. Prašymo (skundo) pateikimas Tarnybai ir jo nagrinėjimo tvarka1. Prašymas (skundas) Tarnybai turi būti pateiktas raštu nurodant pareiškėjo vardą,pavardę ir adresą. Prašymas (skundas) turi būti pasirašytas pareiškėjo arba joatstovo. Prašyme (skunde) nurodomos pareiškėjui žinomos įtariamo šio įstatymonuostatų pažeidimo faktinės aplinkybės. Prie prašymo (skundo) pridedami taipatvirtinantys pareiškėjo turimi dokumentai.2. Pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą atsisakoma, jeigu:1) prašyme (skunde) nurodyti faktiniai duomenys jau buvo patikrinti ir dėl jųpriimtas nutarimas, ginčą nagrinėja teismas arba yra įsigaliojęs teismo sprendimasdėl tų pačių šalių ginčo dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu;2) nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą;3) nuo galimo paž eidimo padarymo iki prašymo (skundo) pateikimo Tarnybai (jeiprašymą (skundą) pateikė vartotojas – nuo vartotojo prašymo (skundo) pateikimomokėjimo paslaugų teikėjui dienos) yra praėję daugiau kaip trys metai;4) Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka nėra įgaliota priimti sprendimo dėl prašyme(skunde) nurodyto reikalavimo.3. Tarnyba per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) pateikimoinformuoja pareiškėją apie prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą arba apiepriežastis, dėl kurių atsisakoma pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą.4. Tarnyba šio įstatymo pažeidimus nagrinėja ir baudas arba įspėjimus skiria nevėliau kaip per keturis mėnesius nuo prašymo (skundo) pateikimo dienos.51 straipsnis. Prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūroje dalyvaujantysasmenys1. Tarnyba į savo posėdį dėl prašymo (skundo) nagrinėjimo turi teisę kviesti:1) mokėjimo paslaugų teikėją, dėl kurio veiksmų (neveikimo) vykdoma prašymo(skundo) nagrinėjimo procedūra;2) jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūra pradėta remiantis vartotojoprašymu, – vartotoją;3) jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūra pradėta remiantis vartotojų


60V ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IR MOKĖJIMŲKOMITETAS84 straipsnis. Įgyvendinimo priemonėsSiekdama atsižvelgti į mokėjimo paslaugų technologijų ir rinkos pokyčius beiužtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija, laikydamasi 85 straipsnio 2dalyje nurodytos reguliavimo su tikrinimu tvarkos, gali patvirtinti įgyvendinimopriemones, skirtas pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, susijusias su:a) priede pateikto veiklos rūšių sąrašo patikslinimu pagal 2–4 ir 16 straipsnius;asociacijos pašymu, – jos atstovą;4) valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų atstovus ir kitus asmenis, kuriųkompetencija arba interesai susiję su svarstomu klausimu.2. Asmenims, nurodytiems šio straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, prašymo (skundo)nagrinėjimo procedūros metu gali atstovauti jų atstovai.52 straipsnis. Nutarimai, priimami išnagrinėjus prašymą (skundą)1. Tarnyba, išnagrinėjusi prašymą (skundą), priima nutarimą:1) įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėją, pažeidusį šio įstatymo reikalavimus,vykdyti Tarnybos nurodymus nutraukti neteisėtus veiksmus, atkurti ankstesnępadėtį, atlikti kitus įpareigojimus;2) įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėją, pažeidusį šio įstatymo reikalavimus,atlyginti padarytą žalą;3) skirti šio įstatymo nustatytas baudas arba įspėjimą;4) atsisakyti skirti baudas arba įspėjimą, kai nėra šio įstatymo nustatyto pagrindo.2. Nutarime turi būti nurodyta:1) nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas;2) nutarimo priėmimo data ir vieta;3) asmens, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtas nutarimas, duomenys;4) nustatytos šio įstatymo nuostatų pažeidimo faktinės aplinkybės;5) pažeidimo faktą patvirtinantys duomenys, kuriais grindžiamas nutarimas;6) šio įstatymo straipsnis, nustatantis atsakomybę už pažeidimą;7) mokėjimo paslaugų teikėjo, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtasnutarimas, paaiškinimai ir jų įvertinimas;8) priimtas sprendimas;9) sprendimo apskundimo terminai ir tvarka.3. Tarnybos nutarimas per tris darbo dienas nuo jo priėmimo registruotu paštuišsiunčiamas mokėjimo paslaugų teikėjui, dėl kurio šis nutarimas priimtas.4. Tarnybos priimti sprendimai dėl žalos atlyginimo mokėjimo paslaugų teikėjuiprivalomi.47 straipsnis. Tarnybos funkcijosTarnyba:6) iškilus tarptautiniams ginčams bendradarbiauja su valstybių narių ir užsieniovalstybių atitinkamomis institucijomis;Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes jis skirtas Europos Bendrijų Komisijai.Visiškas


61b) mikroįmonės sąvokos, pagal 4 straipsnio 26 dalies prasmę, pakeitimu kartu suRekomendacijos 2003/361/EB pakeitimu;c) 26 straipsnio 1 dalyje ir 61 straipsnio 1 dalyje nurodytų sumų atnaujinimu siekiantatsižvelgti į infliaciją ir reikšmingus pokyčius rinkoje.85 straipsnis. Komitetas1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas Mokėjimų komitetas, kuriampirmininkauja Komisijos atstovas.2. Kai kituose straipsniuose daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis atsižvelgiant į to sprendimo 8straipsnio nuostatas.VI ANTRAŠTINĖ DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS86 straipsnis. Visiškas suderinimas1. Nedarant poveikio 30 straipsnio 2 dalies, 33 straipsnio, 34 straipsnio 2 dalies, 45straipsnio 6 dalies, 47 straipsnio 3 dalies, 48 straipsnio 3 dalies, 51 straipsnio 2 dalies,52 straipsnio 3 dalies, 53 straipsnio 2 dalies, 61 straipsnio 3 dalies, 72 ir 88 straipsniųtaikymui, kai šioje direktyvoje numatytos suderintos nuostatos, valstybės narės negalitoliau taikyti arba nustatyti kitų nuostatų, nei nustatytos šioje direktyvoje.2. Kai valstybė narė naudojasi 1 dalyje nurodytomis galimybėmis, ji informuoja apietai ir apie visus tolesnius pakeitimus Komisiją. Komisija paskelbia informacijątinklavietėje arba sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su ja kitu lengvai prieinamubūdu.3. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nenukryptų mokėjimopaslaugų vartotojų nenaudai nuo šios direktyvos nuostatas įgyvendinančių arba jasatitinkančių nacionalinės teisės aktų nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai jojenustatyta.Tačiau mokėjimo paslaugų teikėjai gali nuspręsti mokėjimo paslaugų vartotojamstaikyti palankesnes sąlygas.87 straipsnis. PeržiūraNe vėliau kaip iki 2012 m. lapkričio 1 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui,Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Europos centriniambankui ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą ir poveikį, visų pirma:- galimą poreikį praplėsti direktyvos taikymo sritį ir ją taikyti mokėjimo operacijomsvisomis valiutomis bei mokėjimo operacijoms, kai tik vieno iš mokėjimo paslaugųteikėjų buvimo vieta yra Bendrijoje,- 6, 8 ir 9 straipsnių, susijusių su riziką ribojančiais reikalavimais mokėjimo įstaigoms,visų pirma reikalavimų nuosavoms lėšoms ir apsaugos reikalavimų, taikymą,- galimą mokėjimo įstaigų teikiamo kredito, susijusio su mokėjimo paslaugomis,Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes jis skirtas Europos Bendrijų Komisijai.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas1 straipsnis. Įstatymo paskirtis1. Šio įstatymo paskirtis – reglamentuoti mokėjimo paslaugų teikėjų veiklą, statusą,pareigas ir atsakomybę, mokėjimo paslaugas, jų teikimo sąlygas ir informavimo apiešias sąlygas reikalavimus, mokėjimo paslaugų vartotojų ir mokėjimo paslaugųteikėjų teises ir pareigas, susijusias su mokėjimo paslaugomis, kai mokėjimopaslaugų teikimas yra verslas.2. Įstatymas skirtas šio įstatymo priede nurodyto Europos Sąjungos teisės aktotaikymui užtikrinti.57 straipsnis. Nuostatos, susijusios su naryste Europos SąjungojeLietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija Europos BendrijųKomisiją turi informuoti apie:3) 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EBdėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičiančios direktyvas 97/7/EB,2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančios direktyvą 97/5/EB, 86straipsnio 1 dalyje nurodytų direktyvos straipsnių įgyvendinimą.56 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjų teisė nustatyti palankesnes sąlygasmokėjimo paslaugų vartotojams ir komisinių bei kitų atlyginimų nustatymas1. Mokėjimo paslaugų teikėjai turi teisę nustatyti palankesnes sąlygas mokėjimopaslaugų vartotojams, nei nustatytos šiame įstatyme.Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes jis skirtas Europos Bendrijų Komisijai.VisiškasVisiškasVisiškas


62suteikimo, kaip išdėstyta 16 straipsnio 3 dalyje, poveikį,- leidimo išdavimo mokėjimo įstaigoms reikalavimų galimą poveikį mokėjimo įstaigųir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų konkurencingumui ir naujų mokėjimo paslaugųteikėjų patekimo į rinką kliūtims,- šios direktyvos 34 ir 53 straipsnių taikymą ir galimą poreikį patikslinti šiosdirektyvos taikymo sritį atsižvelgiant į mažos vertės mokėjimo priemones irelektroninius pinigus, ir- 69 ir 75 straipsnių taikymą visų rūšių mokėjimo instrumentams ir taikymo veikimą,jei būtina,kartu pateikdama pasiūlymą dėl direktyvos pakeitimo.88 straipsnis. Pereinamojo laikotarpio nuostata1. Nedarydamos poveikio Direktyvos 2005/60/EB ir kitų atitinkamų Bendrijos teisėsaktų taikymui, valstybės narės juridiniams asmenims, kurie pradėjo vykdyti mokėjimoįstaigų veiklą iki 2007 m. gruodžio 25 d., kaip numatyta šioje direktyvoje,laikydamiesi galiojusių nacionalinės teisės aktų, leidžia tęsti šią veiklą be leidimopagal 10 straipsnį atitinkamoje valstybėje narėje iki 2011 m. balandžio 30 d. Visiemsšiems asmenims, kuriems šiuo laikotarpiu leidimas nesuteikiamas, draudžiama teiktimokėjimo paslaugas pagal 29 straipsnį.2. Nepaisant 1 dalies nuostatų išimtis 10 straipsnyje nustatytam reikalavimui gautileidimą finansinėms įstaigoms, kurios pradėjo veiklą, išvardytą Direktyvos2006/48/EB I priedo 4 punkte, ir kurios atitinka tos direktyvos 24 straipsnio 1 daliespirmos pastraipos e punkte nustatytas sąlygas, pagal nacionalinę teisę suteikiama iki2007 m. gruodžio 25 d. Tačiau jos privalo buveinės valstybės narės kompetentingomsinstitucijoms pranešti apie šią veiklą iki 2007 m. gruodžio 25 d. Be to, pranešant būtinapateikti informaciją, parodančią, kad jos atitinka šios direktyvos 5 straipsnio a, d, g–i irk bei l punktuose nustatytus reikalavimus. Jei kompetentingos institucijos įsitikina, kadšie reikalavimai įvykdyti, šios suinteresuotos finansinės institucijos registruojamos šiosdirektyvos 13 straipsnyje nustatyta tvarka. Valstybės narės gali savo kompetentingomsinstitucijoms leisti netaikyti šioms finansinėms įstaigoms šios direktyvos 5 straipsnyjenustatytų reikalavimų.3. Valstybės narės gali numatyti, kad 1 dalyje nurodytiems juridiniams asmenimsleidimas suteikiamas automatiškai ir šie asmenys įtraukiami į registrą pagal 13straipsnį, jei kompetentingoms institucijoms įrodyta, kad 5 ir 10 straipsniuose nustatytireikalavimai yra tenkinami. Priešsuteikdamos leidimus atitinkamiems subjektams,kompetentingos institucijos juos apie tai informuoja.4. Nedarydamos poveikio Direktyvos 2005/60/EB ar kitų atitinkamų Bendrijos teisėsaktų taikymui, valstybės narės fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie pradėjovykdyti mokėjimo įstaigų veiklą, kaip ji apibrėžta šioje direktyvoje, laikydamiesinacionalinės teisės aktų, galiojusių iki 2007 m. gruodžio 25 d., ir kurie pagal 26straipsnį turi teisę naudotis išimtimi, gali leisti tęsti šią veiklą atitinkamoje valstybėjenarėje ne ilgesnį kaip 3 metų pereinamąjį laikotarpį, netaikant išimties pagal 26straipsnį ir neįtraukiant šių asmenų į 13 straipsnyje numatytą registrą. Visiems šiemsasmenims, kuriems šiuo laikotarpiu nepritaikoma išimtis, pagal 29 straipsnįMokėjimo įstaigų įstatymo projektas37 straipsnis. Įstatymo nuostatų taikymas mokėjimo paslaugas teikiantiemsjuridiniams asmenims1. Juridiniai asmenys, kurie teikė mokėjimo paslaugas iki 2007 m. gruodžio 25 d.laikydamiesi galiojusių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir įsigaliojus šiamįstatymui pagal šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytas sąlygas turėtų teisę gautimokėjimo įstaigos licenciją, turi teisę tęsti savo veiklą Lietuvos Respublikoje bemokėjimo įstaigos licencijos iki 2011 m. balandžio 30 d. laikydamiesi Mokėjimųįstatymo, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir kitų teisėsaktų nustatytų reikalavimų. Minėtiems juridiniams asmenims, iki 2011 m. balandžio30 d. negavusiems mokėjimo įstaigos licencijos, draudžiama teikti mokėjimopaslaugas, kaip tai nustatyta Mokėjimų įstatymo 8 straipsnyje.2. Juridiniai asmenys, kurie teikė mokėjimo paslaugas iki 2007 m. gruodžio 25 d.laikydamiesi galiojusių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir įsigaliojus šiamįstatymui pagal šio įstatymo 6 straipsnio 1–2 dalyse nustatytas sąlygas turėtų teisęgauti mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, turi teisę tęsti savo veiklą LietuvosRespublikoje iki 2010 m. gruodžio 25 d. be mokėjimo įstaigos ribotos veikloslicencijos laikydamiesi Mokėjimų įstatymo, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimoprevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Minėtiems juridiniamsasmenims, iki 2010 m. gruodžio 25 d. negavusiems mokėjimo įstaigos ribotosveiklos licencijos, draudžiama teikti mokėjimo paslaugas, kaip tai nustatytaMokėjimų įstatymo 8 straipsnyje.Direktyvos 88 straipsnio 2 dalies perkelti nereikia, nes Lietuvos Respublikoje šiojedalyje minimų įstaigų nėra.Visiškas


63draudžiama teikti mokėjimo paslaugas.89 straipsnis. Direktyvos 97/7/EB pakeitimasDirektyvos 97/7/EB 8 straipsnis išbraukiamas.90 straipsnis. Direktyvos 2002/65/EB pakeitimaiDirektyva 2002/65/EB iš dalies keičiama taip:1) 4 straipsnyje pridedama ši dalis:"5. Kai taikytina ir 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje [], šios direktyvos 3 straipsnio 1dalyje esančios su informavimu susijusios nuostatos, išskyrus 2 punkto c–gpapunkčius, 3 punkto a, d ir e papunkčius bei 4 punkto b papunktį, pakeičiamos tosdirektyvos 36, 37, 41 ir 42 straipsniais.2) 8 straipsnis išbraukiamas.91 straipsnis. Direktyvos 2005/60/EB pakeitimaiDirektyva 2005/60/EB iš dalies keičiama taip:1) 3 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:"a) įmonė, kuri nėra kredito įstaiga ir kuri verčiasi viena ar keliomis veiklos rūšimis,išvardytomis Direktyvos 2006/48/EB I priedo 2–12 punktuose ir 14 punkte, įskaitantvaliutos keityklų veiklą;";2) 15 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"1. Jei valstybė narė leidžia, kad kredito ir finansų įstaigomis, nurodytomis 2 straipsnio1 dalies 1 ar 2 punktuose ir esančiomis jos teritorijoje, valstybės viduje būtų remiamasikaip trečiosiomis šalimis, tai ta valstybė narė bet kuriuo atveju leidžia, kad įstaigos irasmenys, nurodyti 2 straipsnio 1 dalyje ir esantys jos teritorijoje, pagal 14 straipsnįpripažintų ir priimtų įstaigos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktuose (išskyrusvaliutos keityklas ir mokėjimo įstaigas, apibrėžtas 2007 m. lapkričio 13 d. EuroposParlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje 4straipsnio 4 dalyje, kurios daugiausia teikia tos direktyvos priedo 6 punkte išvardytasmokėjimo paslaugas, įskaitant fizinius ir juridinius asmenis, besinaudojančius išimtimipagal minėtos direktyvos 26 straipsnį), pagal šią direktyvą kitoje valstybėje narėjeįvykdytų ir šios direktyvos 16 bei 18 straipsnių reikalavimus atitinkančių 8 straipsnio 1dalies a–c punktuose nustatytų deramo klientų patikrinimo reikalavimų rezultatus, netjei dokumentai ar duomenys, kuriais grindžiami šie reikalavimai, skiriasi nuo tų, kuriųreikalaujama toje valstybėje narėje, į kurią klientas nukreipiamas.2. Jei valstybė narė leidžia, kad jos valiutos keityklomis, nurodytomis 3 straipsnio 2dalies a punkte ir mokėjimo įstaigomis, apibrėžtoms Direktyvos 2007/64/EB dėlmokėjimo paslaugų vidaus rinkoje 4 straipsnio 4 dalyje, kurios daugiausia teikia tosdirektyvos priedo 6 punkte išvardytas mokėjimo paslaugas, esančioms jos teritorijoje,valstybės viduje būtų remiamasi kaip trečiosiomis šalimis, tai ta valstybė narė betkuriuo atveju jiems leidžia pagal šios direktyvos 14 straipsnio nuostatas pripažinti irpriimti pagal šią direktyvą kitoje valstybėje narėje tos pačios kategorijos įstaigosįvykdytų ir šios direktyvos 16 bei 18 straipsnių reikalavimus atitinkančių 8 straipsnio 1dalies a–c punktuose nustatytų deramo klientų patikrinimo reikalavimų rezultatus, netDirektyvos straipsnio perkelti nereikia, nes naikinamas direktyvos 97/7/EBstraipsnis šiuo metu Lietuvos Respublikos teisės aktuose atskirai neįtvirtintas.Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1 straipsnio ir priedo papildymo įstatymoprojektas1 straipsnis. 1 straipsnio papildymasPapildyti 1 straipsnį 4 dalimi:„4. Tais atvejais, kai taikomas Mokėjimų įstatymas, vietoj 36 straipsnio 5–9 dalysenustatytų informacijos reikalavimų, išskyrus 36 straipsnio 7 dalies 3–8 punktus, 8dalies 1, 4 ir 5 punktus ir 9 dalies 2 punktą, taikomos Mokėjimų įstatymo 11 ir 18straipsnių nuostatos.“Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 4 straipsniųpakeitimo ir priedo papildymo įstatymo projektas1 straipsnis. 2 straipsnio 7 dalies pakeitimasPakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:„7. Finansų įstaigos – Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme apibrėžtoskredito įstaigos ir finansų įmonės, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymeapibrėžtos mokėjimo įstaigos, taip pat investicinės kintamojo kapitalo bendrovės.“2 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas4 straipsnio 1 dalyje po žodžio „kredito“ įrašyti žodžius „ir mokėjimo“ ir šią dalįišdėstyti taip:„1. Lietuvos bankas patvirtina kredito ir mokėjimo įstaigoms skirtus nurodymus,kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, prižiūrikredito ir mokėjimo įstaigų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristųfinansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, konsultuoja kredito ir mokėjimoįstaigas minėtų nurodymų įgyvendinimo klausimais.“VisiškasVisiškasVisiškas


64jei dokumentai ar duomenys, kuriais grindžiami šie reikalavimai, skiriasi nuo tų, kuriųreikalaujama toje valstybėje narėje, į kurią klientas nukreipiamas.3) 36 straipsnio 1 dalies antras sakinys išbraukiamas.92 straipsnis. Direktyvos 2006/48/EB pakeitimaiDirektyvos 2006/48/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:1) I priedo 4 punktas pakeičiamas taip:"4. "mokėjimo paslaugos", kaip apibrėžta 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamentoir Tarybos direktyvos 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje 4 straipsnio 3dalyje2) I priedo 5 punktas pakeičiamas taip:"5. Kitų mokėjimo priemonių (pvz., kelionės čekių ir vekselių) išdavimas iradministravimas, jei šios veiklos neapima 4 punktas".93 straipsnis. PanaikinimasDirektyva 97/5/EB yra panaikinama nuo 2009 m. lapkričio 1 d.94 straipsnis. Perkėlimas į nacionalinę teisę1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaipiki 2009 m. lapkričio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie taiinformuoja Komisiją.Valstybės narės, tvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arbatokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos pateikimo tvarką nustatoFinansų įstaigų įstatymo 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir priedo papildymoįstatymo projektas2 straipsnis. 2 straipsnio 12 ir 17 dalių pakeitimas1. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:„12. Finansinis tarpininkavimas (agento veikla) – veikla, kai vienos arba keliųfinansų įstaigų vardu ir naudai priimami indėliai ir kitos grąžintinos lėšos,skolinama, teikiamos kitos finansinės paslaugos, taip pat finansų įstaigų vykdomapriklausomo draudimo tarpininkavimo veikla, išskyrus draudžiamųjų įvykiųadministravimą.“2. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:„17. Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių– lėšų priėmimas iš nenustatytų iš anksto asmenų, kad būtų galima jas valdyti,naudoti ir (arba) jomis disponuoti, įsipareigojant jas sugrąžinti su palūkanomis ar bejų. Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyviųnelaikomas:1) lėšų priėmimas iš mokėjimo paslaugų vartotojų mokėjimo paslaugoms teikti;2) lėšų priėmimas, jei priimtos lėšos nedelsiant keičiamos į išleidžiamuselektroninius pinigus;3) lėšų priėmimas išduodant korteles ar kitas priemones, kurios naudojamosįsigyjant prekes arba paslaugas tik iš šias korteles ar kitas priemones išdavusioasmens.“3 straipsnis. 3 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:„4) mokėjimo paslaugos;“.2. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:„5) mokėjimo priemonių išdavimas ir administravimas, jei šios veiklos neapima šiostraipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos paslaugos;“.3. 3 straipsnio 4 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas1 straipsnis. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nauja redakcijaPakeisti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą ir jį išdėstyti taip:Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektasLietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo priedasĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėlmokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB,2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti direktyvą 97/5/EB (OL 2007VisiškasVisiškasVisiškas


65valstybės narės.2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtųnacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.L 319, p. 1).2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas1. Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. lapkričio 1 d.Mokėjimo įstaigų įstatymo projektasLietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo priedasĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėlmokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB,2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti direktyvą 97/5/EB (OL 2007L 319, p. 1).39 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas1. Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. lapkričio 1 d.Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1 straipsnio ir priedo papildymo įstatymoprojektas2 straipsnis. Įstatymo priedo papildymasPapildyti įstatymo priedą 5 punktu:„5. 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EBdėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB,2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti direktyvą 97/5/EB (OL 2007L 319, p. 1).”3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimasŠis įstatymas įsigalioja 2009 m. lapkričio 1 d.Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 4 straipsniųpakeitimo ir priedo papildymo įstatymo projektas3 straipsnis. Įstatymo priedo papildymasPapildyti įstatymo priedą 5 punktu:„5. 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EBdėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB,2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti direktyvą 97/5/EB (OL 2007L 319, p. 1).”4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimasŠis įstatymas įsigalioja 2009 m. lapkričio 1 d.Finansų įstaigų įstatymo 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir priedo papildymoįstatymo projektas4 straipsnis. Įstatymo priedo papildymasPapildyti įstatymo priedą 2 punktu:„2. 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EBdėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB,2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti direktyvą 97/5/EB (OL 2007


6695 straipsnis. ĮsigaliojimasŠi direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungosoficialiajame leidinyje.96 straipsnis. AdresataiŠi direktyva skirta valstybėms narėms.PRIEDAS. MOKĖJIMO PASLAUGOS (4 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS)1. Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimosąskaitas, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos.2. Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimosąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos.3. Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą,atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjoįstaigoje:- tiesioginio debeto pervedimų vykdymas, įskaitant vienkartinius tiesioginio debetopervedimus,- mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone,- kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinius pervedimus.4. Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktospagal kredito liniją:- tiesioginio debeto pervedimų vykdymas, įskaitant vienkartinius tiesioginio debetopervedimus,- mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone,- kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinius pervedimus.5. Mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas.6. Piniginės perlaidos.7. Mokėjimo operacijų vykdymas, kuriose mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimooperaciją duodamas naudojant telekomunikacijų priemones, skaitmeninį ar ITprietaisą, ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų, IT sistemos ar tinklo operatoriui,kuris yra tik tarpininkas tarp prekių ir paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.L 319, p. 1).”5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimasŠis įstatymas įsigalioja 2009 m. lapkričio 1 d.Direktyvos straipsnio perkelti nereikia.Direktyvos straipsnio perkelti nereikia.Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas6 straipsnis. Mokėjimo paslaugosMokėjimo paslaugas sudaro:1) paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti įmokėjimo sąskaitą arba iš jos išimti, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymususijusios operacijos;2) mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytojemokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimopaslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitantvienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantismokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitantperiodinius pervedimus;3) mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagalkredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginiodebeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašiapriemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;4) mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas;5) pinigų perlaidos;6) mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operacijąduodamas naudojant galinį telekomunikacijų įrenginį, skaitmeninį ar informaciniųtechnologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų, informaciniųtechnologijų sistemos ar tinklo operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekiųtiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.VisiškasVisiškasVisiškasMinisterijos sekretorius Valentinas Miltienis

More magazines by this user
Similar magazines