Geriausios kuopos sėkmės paslaptis Velykos – pavasario, vilties ir ...

kam.lt

Geriausios kuopos sėkmės paslaptis Velykos – pavasario, vilties ir ...

2011 m. balandžio 28 d. Nr. 4 (424) Savanoris3 psl.Dvidešimt metųGr. Kristina SMULKYTĖŽemaičių rinktinės 305 kuopaŠiemet Krašto apsaugos savanoriųpajėgos mini dvidešimtiesmetų sukaktį. Mūsų kuopa taippat paminėjo ir pajėgų jubiliejų irsavosios kuopos dvidešimtmetį.Balandžio 1-ąją dieną Mažeikių305 kuopos kariai savanoriaisu savo artimaisiais rinkosi Mažeikiųpolitechnikos mokyklosaktų salėje. Pirmą kartą per dvidešimtmetų į kuopos minėjimąbuvo pakviesti ne tik šiuo metutarnaujantys, bet ir visi seniauMažeikių kuopose tarnavę savanoriaibei joms vadovavę vadai.Nepasididžiavo ir į mūsų šventęatvyko Žemaičių rinktinės vadasplk. ltn. K. Čiuplinskas, Dragūnųbataliono kapelionas kpt. S.Noretas, buvęs Mažeikių kuopospuskarininkis P. Petrauskas, Telšiųšaulių rinktinės vadas V. Ringys,Mažeikių šaulių kuopos vadasP. Trakinis ir kiti svečiai.Mažeikių savanoriaiŠventę pradėjo kuopos intendantėvyr. srž. D. Gečienė.Apie kuopos atsiradimą pasakojobei archyvines nuotraukasrodė buvęs Mažeikių rajono komendantas,vėliau 102 batalionovadas ats. kpt. V. Giniotas ir buvęs1021 kuopos vadas, Anapilin išėjusioMažeikių kuopos pirmojo vadoP. Zubio brolis ats. kpt. A. Zubys.Istoriją pratęsė buvęs 102 batalionovadas ats. kpt. J. Mažylis.Koncertavo šokių kolektyvas„Linksmasis kaubojus“, ViekšniųV. Beniučio meno mokyklosšokių studija, Mažeikių choreografijosmokyklos vaikų ir jaunimotautinių šokių ansamblis„Kauškutis“, modernaus šokiogrupė, Tirkšlių kultūros centrotautinės muzikos kapela „Subatvakaris“.Skambėjo sveikinimai, linkėjimaiir nuoširdūs žodžiai, skirtikariams, pasiryžusiems ginti savoTėvynę ir tautą.Nusipelniusieji kuopos kariaisavanoriai šventės metu apdova-noti kuopos vado padėkos raštaisuž ilgametę tarnybą, atsakingąpareigų vykdymą, iniciatyvą irentuziazmą.Taip pat neliko pamiršti ir kiti,vienaip ar kitaip prisidėję priekuopos veiklos per du jos veiklosdešimtmečius. Atminimo dovanomisapdovanoti Adelija ir KazysNausėdai, už penkis sūnus –savanorius, Vladas Niuneva – užneišsenkantį patriotiškumą, garbingąilgametę tarnybą bei sūnų –karį savanorį, Genė ir Jonas Mažyliai– už dukrą savanorę ir sūnųLietuvos karininką.Kuopos kariai, pasinaudojępuikia proga, įteikė savo padėkosraštus kuopos vadui kpt.V. Anglickiui, kuopos vado pavaduotojuivyr. ltn. R. Petrulevičiuiir intendantei vyr. srž. D.Gečienei.Kokį Tėvynės gynėją įsivaizduojair mato Mažeikių gimnazistai,pasakojo Viktorija Gečaitė.Kuopos vadovybė dėkoja kolektyvamsir jų vadovams beiMažeikių politechnikos mokyklosšeimininkams už geranoriškumąšiame sumaterialėjusiamepasaulyje.Romo Mačiaus nuotraukaLengvų keliųleitenantė nesirenkaLtn. Renata Kulešova ir jos būrysRosita BREIVĖŽemaičių rinktinėRenata Kulešova nuo pačios pirmosiostarnybos Savanorių pajėgosedienos svajojo tapti karininke.Tarnybą Renata pradėjo Prisikėlimorinktinės 622-oje kuopoje2002 metais. Bazinis kario savanorioįgūdžių kurias Petro Bartkausmokymo centre buvo labai nelengvas,tačiau kareiviškų sunkumųmergina nepabūgo. Šiandien Radviliškįprisimena ne tik su šypsena,bet ir nostalgija: baigę kursą savanoriaipasijuto tikrais kariais.2005 metais gyvenimo keliai Renatąatvedė į pajūrį, tačiau atsisveikintisu tarnyba net neketino; tapoŽemaičių rinktinės 301-osios kuopossavanore.Ryžtinga ir užsispyrusi savanorėbaigė daugelį kursų, taip pat irgrandies bei skyriaus vado. Vadaipasiūlė nesustoti ir mokytis JonoŽemaičio karo akademijoje rengiamuosevadų kursuose. Juos Renatasėkmingai baigė ir pradėjo vadovautibūriui. Neilgai trukus kuoposkariai Renatą sveikino su leitenantolaipsniu.Leitenantė Renata Kulešova,301-osios kuopos 1-ojo būrio vadė,per 9 tarnybos metus sukauptą patirtįnoriai perduoda savo kariams.Tos patirties sukaupta tikrai daug,nes yra patyrusi visus eilinio kario rūpesčiusir problemas. Šiandien Renatasavo kariams gali patarti kaipGr. Gintaro Zanevičiaus nuotraukanesušalti gulint apkase, kaip apsaugotikojas nuo nuospaudų, kaip pasirinktitinkamiausius daiktus, ruošiantis pratybomsir dar daugelį kitų dalykų. Kadangikarininkė yra ne tik būrio vadė, bet irsavanorė, kariai nebijo klausti jos patarimone tik tarnybiniais, tačiau ir asmeniniaisreikalais. Būrio kariai pasitikileitenante, kuri taip pat žino, jog pavaldiniaijos nenuvils. Toks abipusis pasitikėjimasir nulemia gerus būrio veiklosrezultatus. Renata žino kam kokią užduotįgalima patikėti, įvertina kiekvienokario sugebėjimus. Vadovauti reikiane tik įgimtų savybių, bet ir patirties,žinių, kvalifikacijos, kurį įgyjama įvairiuosekursuose. Todėl Renata nesirenkalengviausio kelio, ji vadovaujasi tuo,ką yra per visą savo tarnybą pati patyrusiir išmokusi.Septynerius metus žaidusi krepšinįmokyklos ir savo gimtojo miesto komandoje,lankė ir orientacininkų būrelį,tad jėgos ir ištvermės jai netrūksta.Sporto ji ir šiandien neužmiršta – dalyvaujaRadvilų, Klaipėdos sukilėlių žygiuose,užsiiminėja parašiutizmu, betsvarbiausia dalykas yra kovinis rengimas,juolab kad leitenantė priklausoTMU kuopai.– Dažnai nutinka, kad pratybosekariai netenka motyvacijos, tačiaumūsų būrys yra išimtis, – džiaugiasiltn. R. Kulešova.Savanoriai, matydami atsakingai irryžtingai savo pareigas atliekančią būriovadę, seka jos pavyzdžiu. Renatasvajoja išvykti į tarptautinę misiją, manykime,kad jos svajonė išsipildys.yk„PAG-13 iššūkis 2011“ – savanoriamsVyr. srž. RomasEIDUKEVIČIUSDainavos rinktinėKovo 21-26 dienomis KaunoStasio Raštikio puskarininkiųmokyklos Kazlų Rūdos poligonevyko provincijos atkūrimo grupėsPAG-13 pajėgų integravimo pratybos,kovo 21 d. – balandžio 1d. – vertinamosios lauko taktikospratybos „PAG -13 iššūkis 2011“.Mums, Dainavos rinktinės104, 105, 106 kuopų savanoriams,vadovaujant kpt. Ryčiui Matulevičiui,dvi savaites teko imituotiįvairias situacijas, su kuriomistektų susidurti mūsų kariamstarptautinės misijos metu.Imitavome Afganistano policiją,vietinę stovyklos apsaugą,teroristus su sprogmenimis, keliominavimą, sprogdinimą priePAG vartų, apšaudymą automatiniaisginklais, minosvaidžiais, patruliųapmėtymą akmenimis. Vaidinomeligonius, reikalaujančiussuteikti medicininę pagalbą Taippat vaidinome priešiškai nusiteikusius,nepatenkintus vietos gyventojus,reikalaujančius duotimaisto, drabužių, grūdų, miltų,o taip pat dviejų besivaidijančiųkaimų gyventojų minią. Reikėjovienur kitur pašaudyti, trukdytiradijo ryšiui. „Prekiavome“ narkotikais,šoviniais, vaidinome teisėją,prašantį nugabenti jį į Kabulą,net sužeistą vietinį generolą susūnumi.Man teko vaizduoti vyriausiąjįdaktarą bei policijos viršininką.Pratybose buvo naudojamamuliažai, pirotechnines priemones,imitaciniai šoviniai, todėlvietos gyventojams nebuvo dėl konerimauti.Kokį įspūdį pratybos palikomūsų kariams? Šito paklausiaukelių savanorių.104 kuopos eil. Edita Žilionytė:– Suremontuotos kareivinės,dušai, šiltas vanduo, labai skaniaigamina. Labai sočiai valgėme,minkštose lovose saldžiai miegojome,– nieko netrūko. Pratyboslabai neįprastos ir įdomios, darnebuvau niekada tokioje situacijojeatsidūrusi. Tai gana įdomu.Jei bus galimybių, tai būtinai važiuosiudar ne kartą.Turėjome labai gerą priešoveikimo koordinatorių (PVK) lt.Bendroje rikiuotėjeAutoriaus nuotraukaMarių Magylą, kuris mus instruktavo,buvo labai draugiškas, skyrėdaug dėmesio ir liko patenkintasmūsų darbu, mus labai skatindavo.105 kuopos eil. Aurelija Karaliūtė:– Geros gyvenimo sąlygos, netper geros! Visko turime, gerai pavalgome.Ne veltui valgykloje antsienų daug diplomų. Merginomsporcijos net per didelės. Imitacinėspratybos man gal kažkiek ir neįprastaiatrodė, nes jose merginomsveiklos trūko. Galėčiau vaidinti patrulįar vietos gyventoją, apsimetusi kokiuberniuku, tai bent kažkiek veiklosdaugiau... Kai vyksta normalios vertinamosiospratybos, tai būna daugiauir veiksmo, ir visko. O šitos kitokios,specifinės, bet tuo ir įdomios.106 kuopos srž. Romas Paulauskas:– Na, sąlygos kaip sąlygos. Pervisą mano tarnybos laiką – per dešimtįimitacinių pratybų – ir kareivinėse,ir palapinėse ir miegmaišiuoseteko pamiegoti. Labiausiai patikolabai smulkūs ir išsamūs kpt. RyčioMatulevičiaus instruktažai. Jis siekėparuošti mus taip, kad kuo realiauPAG kariams sudarytume sąlygas, sukuriomis jiems tektų susidurti tarptautinėsmisijos metu bei nenukryptinuo PAG priešo veiksmų koordinatoriųplanų.Labai jautėsi profesionalumas,nes mūsų vadui teko tarnauti keliosePAG tarptautinėse misijose ir įgytitam reikalingos patirties ir įgūdžių.Tikrai gerais imitacijos specialistaistapome. Net dari kalbą pradėjomemokytis.


2011 m. balandžio 28 d. Nr. 4 (424) Savanoris5 psl.àschemą, kuria vadovaudamiesikiekvienam kariui planuojamekarjerą. Kariui tai leidžia sistemingaitobulėti, įgyti profesiniųžinių, planuoti savo karjerą.301 kuopos kario savanoriokarjeros planavimas apimaaukštesnio karinio laipsniosuteikimą, skyrimą į aukštesnespareigas, kvalifikacijos kėlimokursus. Karjeros planavimastampriai susijęs su kario savanoriolankomumu. Supažindintaspasirašytinai su savo karjerosplanu, ateinantiems trims metamskarys savanoris žino ko jisgali tikėtis, jeigu tinkamai vykdyssavo pareigas. Plačiau apietai galima pasiskaityti kuopostinklalapio skyrelyje – karjerosplanavimas. Sukurtas karjerosplanavimo modelis išsprendėdar vieną problemą – kuoposkursų poreikio planavimą metams.Vadovaujantis individualiaiskarių savanorių karjerosplanais ir jų pasiektais rezultatais,galima apskaičiuoti konkrečiuskursų poreikių skaičiusateinantiems metams. Tai palengvinakuopos vado darbą šiojesrityje ir nereikia vadovautistik nuojauta ar spėjimu planuojantkursus. Jau matome teigiamuspokyčius šioje srityje – kariailabiau motyvuoti tinkamaiatlikti savo pareigas.Jubiliejinis koncertasKoncertuoja KASP bigbendasVyr. ltn. Tomas PAKALNIŠKISKASP viešųjų ryšių karininkasBalandžio 14 dieną M. K. Čiurlioniomenų mokyklos salėje vykoKASP bigbendo koncertas, skirtaskolektyvo 20-mečiui paminėti.Ši salė koncertui pasirinkta neatsitiktinai,nes būtent joje prieš 20metų, 1991 m. pavasarį, tuometinėsSKAT vadovybės nurodymu irsavanorio Antanas Buroko inicia-tyva susibūrė ir pradėjo repetuotiorkestras, kuris pirmą kartą pasirodė1991-ųjų kovo 11-ąją, pirmajamepo Nepriklausomybės atkūrimoLietuvos kariuomenės parade.Tai buvo Savanoriškosios kraštoapsaugos tarnybos orkestras – pirmasisir tuo metu vienintelis karinisorkestras Lietuvoje. 1991 m. balandžio29 d. buvo oficialiai išleistasįsakymas dėl SKAT orkestro įkūrimo.1998 metais kolektyvas tapoKASP orkestru, o nuo 2008 metų –Št. srž. Linos Ambroževičiūtės nuotraukaKASP bigbendu. Šventiniame dviejųdalių koncerte skambėjo specialiaišiai progai parengti kūriniai.Kartu su bigbendu koncertavo irkviestiniai atlikėjai.KASP bigbendas koncertuojatiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.Groja beveik trys dešimtys profesionaliųmuzikantų. Dauguma jų –Lietuvos muzikos ir teatro akademijosbei Vilniaus konservatorijosdiplomantai. Bigbendo kapelmeisteris– kpt. Ričardas Čiupkovas.PlieninisdragūnasKpt. Mindaugas ALBRECHTASButigeidžio dragūnų mokomasisbatalionasArtėjant Lietuvos kariuomenėssvarsčių kilnojimo čempionatui, tokiospat varžybos surengiamos irmūsų batalione.Kovo 17 d. įvykusiose svarsčio kilnojimovaržybose „Plieninis dragūnas2011“ svorio kategorijoje iki 73kg 1-ąją vietą iškovojo št. srž. VidasČeikus, svorio kategorijoje iki 85 kg1-oji vieta atiteko gr. Giedriui Vitkui,2-oji vieta – vyr. srž. EgidijuiNorvilui, 3-oji vieta – št. srž. GražvyduiStonkui. Svorio kategorijojeiki 95 kg 2-ąją vietą laimėjo vyr. srž.Ričardas Petraitis. Svorio kategorijojeiki 105 kg. 1-ąją vietą iškovojovrš. Rimantas Kučinskas. Absoliutusšių varžybų nugalėtojas svorio kategorijojeiki 95 kg 1-ąją vietą iškovojęsvyr. srž. Rolandas Židickis. Jamir atiteko „Plieninio dragūno 2011“titulas.Nugalėtojai ir prizininkai pagerbtibendros bataliono rikiuotės metu,apdovanoti diplomais, pirmųjų vietųlaimėtojams atiteko abonentai įsporto klubą.ykKovinis rengimas –matricos modelisSiekdami pagerinti kovinį rengimąnusprendėme 2010 metų kovinįrengimą organizuoti matricosprincipu. Šio principo privalumaiyra šie: 1. Instruktoriai ruošiasitoms užduotims kurias geriausiaiišmano; 2. Instruktoriams reikiaruoštis mažesniam pratybų skaičiui;3. Mokymo grupės mažos –apie 10 žmonių. Trūkumai: 1. Instruktoriamstenka intensyvios irbepasikartojančios užduotys; 2.Reikalauja lankstumo sudaranttvarkaraščius.Pastebėjome šio kovinio rengimomodelio naudą – pakilo koviniorengimo kokybė, dėl to pratybostapo įdomesnės ir kariaisavanoriai labiau motyvuoti juosedalyvauti (priedas Nr.2) Taippat specializuotiems užsiėmimaskviečiamės savo srities specialistuspvz., karo medikus.ApibendrinimasŠie nuveikti darbai stipriaipagerino ir pagyvino kuoposveiklą ir dėl to mūsų 301 kuopatapo ne tik geriausia rinktinėje,bet ir visose Savanorių pajėgose.Tikimės, kad šis straipsnis padėsjums tobulinti savo kuopos veikląir galėsite mūsų patirtį pritaikytisavo veikloje. KASP sistemojelabai aktuali ekonomikosproblema – patenkinti neribotusporeikius su ribotais ištekliais.Mūsų ištekliai labai riboti, lyginantsu kitais kariniais vienetais,tačiau, bet kuriuo atveju,be noro nieko negalima pasiekti,todėl linkiu vadovautis šiuoposakiu: „Kas nori, ieško galimybių,o kas nenori – priežasčių“.Ieškokime galimybių susavo turimais ribotais ištekliaisir tikrai pasieksime savo užsibrėžtątikslą.Instruktorius davė užduotįPriesaika LietuvaiGražina LUKAUSKIENĖButigeidžio dragūnų mokomasisbatalionasKovo 25 dieną Butigeidžio dragūnųmokomajame batalione baigėsi3 savaites vykęs bazinis kariosavanorio įgūdžių kursas. Kursedalyvavo ir jį baigė daugiau kaipšimtas karių savanorių iš visų pajėgųrinktinių.Kurso metu kariams savanoriamsbuvo pateikiamos atskirųmokymo dalykų, tokių kaip karotopografija, inžinerija, medicina,ginklai ir šaudyba ir t. t., teorinėsžinios, kurių pagrindu formuojamipraktiniai įgūdžiai. Pasak kursuivadovavusio A kuopos vadokpt. Kęstučio Piluckio, kryptingaiugdomi individualūs kario savanorioįgūdžiai, todėl pagrindinisdėmesys kreipiamas ne į grupėsužduotis, o į individualų kiekvienokurso dalyvio parengimą. Šiskursas yra itin intensyvus, kasdienvyksta po 8-9 akademines valandaspratybų. Pagal aplinkybes,dalis pratybų yra vykdoma batalione,jo teritorijoje, kita dalis –Kairių poligone.Anot kurso galutines žinių irįgūdžių patikrinimo pratybas poligonestebėjusio bataliono mokymokontrolės ir analizės grupėskovinio rengimo kontrolės karininkokpt. Mindaugo Albrechto,kurso dalyviai paskirtas užduotisvykdė kaip parengti kariai:„Mane, net šiek tiek nustebinoDalis pratybų vyksta KairiuoseBazinis kario savanorio įgūdžių kursas pasibaigė, kariai išsirikiavo priesaikaikurso dalyvių kovinio pasirengimoprogresas. Aš juos mačiau tikatvykusius į šį kursą, dar pačiojerengimo pradžioje, ir sunku buvopatikėti, kad šie jaunuoliai sugebėsper nepilnas 3 savaites įsisavintitai, kas kituose daliniuoseužtrunka net iki 3 mėnesių. TačiauA kuopos instruktorių, o pirmiausiakurso vadovo, kuopos vado,gero darbo dėka tai pavyko. Galutinėsepratybose aš pamačiau karius,jų pasiryžimą, ugnelę akyse, kuri irskiria karius nuo civilių“.Paskutinę dieną iškilmingoje rikiuotėjekariai savanoriai prisiekėLietuvos valstybei. Bataliono vadasplk. ltn. Saulius Paliulis palinkėjokariams, garbingai vykdyti priesaikąTėvynei, kuri duodama tik vieną kartągyvenime.Autorės nuotraukos


6 psl.Savanoris2011 m. balandžio 28 d. Nr. 4 (424)Ginkim, ką mūsų proseniai gynė!(Maironis)Vėjūna GUZULAITYTĖŠiaulių „Saulėtėkio“ gimnazijosmokinėPanevėžio „Verdenės“ pagrindinės mokyklos moksleivio Danieliaus Bal-Tėvynė yra manyje. Tai sparnuotasžodis, ilgesinga protėviųdaina, liūdnas Maironio eilėraštis.Tai mamos prisilietimas, tėvopadarytas aitvaras, skrodžiantisdangų, plakanti širdis krūtinėj...Kiekvienas savo sieloje nešiojamėssavo mylimo krašto peizažą.Kiekvienas jo ilgimės ir mylim.Tai nėra tik gražus bereikšmis žodis.Tai konkreti, neatsiejama nuomūsų vieta, sielos namai. Kartusu žmogaus dvasiniu tobulėjimuplečiasi ir Tėvynės sąvoka.Ji įgyja vis didesnę svarbą – šiojžemėj kažkada gyveno mūsų tėvaiir proseniai, gyvens mūsų vaikaiir anūkai. Būtent todėl Tėvynėverta mūsų pastangų, ašarų irkraujo – tai paminklas tiems, kuriebuvo, ir palikimas dar būsiantiems.Išgirdus žodžius „Lietuvos gynėjas“,pirmiausia prieš akis iškylaryžtingi karių veidai. Ne, ne betkokių karių, o būtent savanorių –savo iniciatyva stojančių ginti Tėvynės.Ir ta savanorystė pagrįstane vien materialinės gerovės siekimu,ne vien prestižu ir pagarba,bet vidiniu nusiteikimu ir vertybiųsuvokimu. Aš manau, kad tikramkariui pačios aukščiausiosvertybės – Tėvynė ir ypač žmogus.Kita vertus, mokslinių straipsniųautoriai, išreiškę savo pozicijąapie šiuolaikinės visuomenėsvertybines orientacijas ir Lietuvoskariuomenę, teigia, jog vienasvarbiausių vertybių – tai asmenspilietiškumas, grindžiamas tautiškumu(meile kultūrai, istorijai irtradicijoms). Manau, jog tikrasLietuvos gynėjas turėtų puoselėtivisas šias vertybes. Savanoris karys,paskatintas meilės Tėvynei,turi būti pasirengęs iki paskutinioatodūsio ginti savo šalį ir josžmones. Jo meilė – visiškai neegoistiškaauka. Nors materialinėgerovė taip pat skatina tapti savanoriu,tai neturėtų būti svarbiausiasprioritetas, nes tuomet kiltųklausimas, ar kovos lauke karysnegalėtų parduoti ar išduoti savošalies. Juk visų pirma savanorystėpagrįsta altruizmu. Todėl labaisvarbus kariuomenės ugdymotikslas – tautiškumo ir vertybiųformavimas, nes būtent vertybiųskalė lemia asmens pasirinkimus.Tikėjimas žmogumi, jo galimy-čiūno piešinysbėmis, taip pat savo tikslu ir šviesesneLietuvos ateitimi – tai vienassvarbiausių Lietuvos gynėjobruožų. Neįtikėtina, kiek galimapasiekti vien pasitelkus tikėjimą –jis sužadina ryžtą, paskatina imtisveiklos. Galbūt tai labiau būdingajauniems žmonėms. Deja, vyresnėtautos dalis praradusi viltį,nusivylusi tauta, valdžia, apskritaipasauliu. Jaunimui, galbūt giliaiširdyje tikinčiam šviesesne tautosateitimi, taip pat trūksta iniciatyvos.O juk dar ne taip seniai, XIXa. pradžioje, jauni žmonės buvota visuomenės dalis, kuri skatinoatsimerkti, veikti. Filaretų irfilomatų draugijos, kurių nariaisbuvo tokios pažibos kaip AdomasMickevičius ir Joakimas Lelevelis,masino intelektualius ir sąmoningusžmones, priešinosi visomsšalyje vykstančioms negerovėms.Ar tai, kad su jais buvo susidorota,gąsdina šiuolaikinę visuomenę?Taip, gąsdina: ji ne kovoja,o tik skundžiasi, yra nusivylusiir nepatenkinta. Vyrauja apatija.Kyla emigracijos problemos,nes valstybė neužtikrina žmoniųateities. Bet juk Džonas Kenedissakė: „Neklausk, ką tau gali duotivalstybė, klausk, ką tu gali jaiduoti“. Egoistiškas požiūris lemiasustiprėjusį savisaugos instinktą– žmonės mieliau saugiai tyli irkenčia, nei pilietiškai iškelia savoidėjas. Tad reikia atgaivinti tikėjimą– tuomet prisikels ir tauta.Juk tikėdami užsibrėžtu tikslu –pagerinti savo gyvenimus – mesjau žengiame didelį žingsnį permainųlink.Altruizmas – tai ne tik asmens,bet ir tautos stiprybės požymis.Ši savybė neatsiejama nuo savanorystėsidėjos – tokį kelią pasirinkęsžmogus turi būti pasirengęsdėl tautos gerovės paaukotiviską, netgi savo gyvybę. Altruistai– savanoriai yra žmonės, jaučiantysgyvenime esant aukštesnįtikslą. Šį jausmą galbūt galimapavadinti pašaukimu. Tai siekisbūti naudingam, nuveikti dideliusir reikšmingus darbus dėl visų gerovės.Manau, kad tai Dievo dovana,skirta išrinktiesiems. Altruizmas– tai šviesa, o šviesa – jėga,galinti nugalėti tamsą ir blogį. Aštikiu, kad Lietuvoje gausu žmonių,apdovanotų šia jėga ir pasirengusiųišvesti tautą į šviesesnįrytojų. Tik galbūt ne visi pažadinti,galbūt išsigandę susidorojimoar psichologiškai paveikti... Neveltui Andrius Mamontovas dainuoja:„Atsipeikėk iš svetimo sapno,/ Ar jauti – akmuo tau antkaklo“. Tad visiems linkiu atrastisavyje šviesą ir poreikį būti naudingiems,reikšmingiems, drąsiaiir ryžtingai siekiantiems pozityvioskaitos tautos gyvenime.Kalbant apie Tėvynę, dažnaieskaluojama patriotizmo sąvoka.Šiomis dienomis ji suvokiamagana primityviai. Daugelio manymu,tai – tik meilė savo kraštui.Manau, kad deklaruojamosmeilės nepakanka. Patriotizmąaš suvokiu ne tik kaip didžiavimąsisavo šalimi, įgimtą ir puoselėjamąmeilę jai. Tikras patriotastaip pat turi vertinti kalbą,kultūrą, įnešti savo indėlį į Tėvynėsraidą. Toks žmogus savyjenuolat turi jausti Tėvynės pulsą.Juk ne veltui Mikalojus KonstantinasČiurlionis sakė: „Aš esupasiryžęs visus savo buvusius irbūsimus darbus skirti Lietuvai“.Manau, jog tai yra absoliutauspatriotizmo pavyzdys. Kiekvienaskovoja savaip: gimtuoju žodžiu,muzika, tapyba... Kartaisreikia net ginklo. Nemanau, jogsvarbu, kokiomis priemonėmistai daroma, svarbiausia – kilnustikslas, kurio siekiama. Kiekvienotikro patrioto širdis turėtųdegti karšta meile Tėvynei. Šimeilė turėtų skatinti veikti. Tokiebuvo partizanai, rusų okupacijosmetais narsiai gynę savoidealus ir vertybes. Net ir žinodami,kad kova nelygiavertė, didvyriškainenuleido rankų – veikė,priešinosi, budino žmones.Lietuvių požiūris į partizanus visadabuvo dviprasmis: kolaborantaijuos laikė nusikaltėliais,kiti – tautos didvyriais, bet šiemskovotojams viešoji nuomonė nebuvosvarbi – jie kovojo ne dėlgarbės ir pripažinimo, o dėl Tėvynės.Kovojo žinodami, kad nelaimės:„Išeisiu vieną vakarą /Ir jau daugiau negrįšiu. / Žydėsvosilkos mėlynai, / Bet jų nebematysiu“(partizanų daina). Betar galima juos vadinti pralaimėjusiais?Manau, jog šie žmonės,pasiaukoję dėl Tėvynės, turėtųbūti idealais tiems, kurie savonoru žengia partizanų pėdomis,stoja ginti Lietuvos. Tokie buvolietuviai, kurie kraupią 1991- ųjųsausio 13-ąją, apsiginklavę maldomisir tautinėmis giesmėmis,žuvo gindami tai, kuo tikėjo. Aršiandien, po devyniolikos Nepriklausomybėsmetų, mūsų širdysetebedega skaisti patriotizmougnis, kurios nušviesti stotumeginti Lietuvą, jeigu iškiltų grėsmė?Šventai tikiu: ji ne rusena,bet dega! Tikiu, jog nei stipriaidvelktelėjęs užsienietiško vėjogūsis, nei besikeičiančios vertybėsbei kosmopolitizmas neužgesinstos patriotizmo ugnies...Lietuva, kokiu žodžiu man įTave prabilti, kad jis būtų paprastaskaip pakelės balta ramunė irnuoširdus kaip vaiko ašara? Aš –Lietuvos kūdikis, čia gimęs, čiaužaugęs, dar taip mažai gyvenimoregėjęs, bet jau spėjęs suvokti,kas man yra Tėvynė: ,,Baisu būtų,Lietuva, pametus Tave iš akiųkaip vaikystėje turgaus aikštėjar per atlaidus bažnyčios šventoriujbaltą motinos galvą perkelineskarele..."(Just. Marcinkevičius).Regėdama po pasaulį besiblaškančiuslietuvius, vis dažniau susimąstauapie tai, jog vargu arsvetimoje šalyje susukęs gūžtąžmogus gali jaustis laimingas. Neveltui K. Boruta rašė: „Žmogusbe savo krašto kaip išrautas medis– sudžiūsta ir išnyksta“. Lietuva,aš tikiu, kad Tu atsitiesi suklupusi,kad išdidžiai pakelsi galvąir numesi nuolankumo prieš svetimuosiusskraistę. Aš tikiu, kadlietuvio širdyje liepsnoja meilėsavo gimtajam kraštui, jo žmonėms,kad lietuviai – palaimintižmonės, kuriuos Dievas apdovanojoaltruizmu. Pasidalinkim šiadovana su kitais, skleisdami tikėjimąir viltį. Sukurkim šviesesnįrytojų ne tik sau, bet ir savovaikams bei anūkams. Palikimsavo drąsos ir altruizmo pėdsakąbrangioj žemelėj Lietuvos. Aš sutais, kurie laikėsi susikibę už rankųBaltijos kelyje. Aš su tais, kurieužuot pasirinkę lengviausiąkelią – sunkmečiu pabėgti iš šalies– pasirengę stoti į savanoriųLietuvos gynėjų gretas. Didžiuojuosišiais žmonėmis: jų vertybiųsuvokimu, gyvenimo kelio pasirinkimu.Šis paprastų žmonių nepaprastaspasirinkimas liudija,kad subrendusi lietuvių tautinėsavimonė, nenuslopinama pilietinėjėga, didi patriotizmo dvasia.Tikiu, kad mes vis dėlto turim kąginti, tad „Žadinkim brolius meiledrąsia!“Kalbos kertelėKą pristatysime?Eil. Vilius DŽIAVEČKA„Savanorio“ korespondentasŠiandien kariuomenėje tik irgirdime: pristatė užduotis, pristatėmisiją, pristatė batalioną,ginkluotę ir t.t. Šio žodžioreikšmių Lietuvių kalbos žodyne– net kelios. Deja, „reformos“mūsų tekstuose nebūtinaiatitinka lietuvių kalbos normas.Jeigu pristatyti ką nors apdovanoti,t.y. teikti, rekomenduotiapdovanojimui yra teiktinas irsveikintinas pavyzdys mūsų sistemosraštuose bei tekstuose, taipristatyti bataliono, misijos, užduotis,ką pastaruoju metu ypačpamėgome, yra visiškai netinkamair net neįmanoma. Na, nebenttos užduotys išlįstų iš segtuvo,išsirikiuotų kaip karininkaiir pačios prieitų prisistatyti generolui.Tada klaidos nebūtų,nes Lietuvių kalbos žodynas numatotokią reikšmę – supažindinantpasakyti pavardę, pareigasar kitką, pvz.: Pristatė mumsnaują karininką.Iš kur šio žodžio vartosena atsiradoLietuvos kariuomenėje –prielaida padaryti paprasta, jinetyčia „išlipo“ iš kompiuterio,kur sukurta dalinio prezentacija(lotyniškos kilmės tarptautinisžodis). Pagal šitą ruošinį pasakodamiapie savo dalinį, svarbiausianeužmirškime prisistatytipatys, o apie dalinio užduotis –papasakokime. Pranešimas neatrodysmažiau kariškas, jei batalionovadas papasakos apie arbapasakys kokios yra jo dalinio užduotysir specifika.Priešingu atveju, priekabūskalbininkai jus gali pristatyti priedarbo, kad ištaisytumėte šią klaidą.Dabar pateiksiu žodžio pristatytireikšmes – 1. greta pastatyti,prišlieti: pristatė ginklą priesienos. 2. pastatyti pastatą, prišliejantprie kito: Prie štabo pristatėkareivines. 3. daug pastatyti:Kambarys pristatytas gėlių.4. pastatyti daug pastatų: Paleibazę, Čagčarane, žmonės prisistatėnamų. 5. atgabenti: Prekėspristatomos į dalinį. 6. nugabenuspateikti: Daliniui pristatytadvi tonos anglių. 7. teikti, rekomenduoti:Pristatyti ką apdovanoti.8. priversti, pavesti ką daryti:Jį pristatė prie ginklų valymo.9. supažindinant pasakyti pavardę,pareigas ar kt.: Pristatėmums naują karį.cm


8 psl.Savanoris2011 m. balandžio 28 d. Nr. 4 (424)Salės futboloturnyrasVyr.srž. Romas EIDUKEVIČIUSDainavos rinktinėŠventinė rinktinės karių rikiuotėDzūkijoje – savanoriųrinktinės jubiliejusVyr. ltn. Tomas PAKALNIŠKISKASP viešųjų ryšių karininkasBalandžio 15 d. paminėtos Dainavosrinktinės 20-osios įkūrimometinės. Alytaus miesto teatrevyko šventinis minėjimas, kuriamedalyvavo KASP vadas plk. ltn. RomualdasMoldaris, rinktinių vadai,buvę Alytaus rinktinės vadai, vietosvaldžios atstovai, partizanai,karių savanorių darbdaviai.Rinktinės kariai buvo apdovano-ti KASP medaliais, padėkomis.Taip pat pagerbti visi rinktineivadovavę vadai, karių savanoriųdarbdaviai.Rinktinės įkūrimo diena laikoma1991 m. balandžio 17 d.,tą dieną Krašto apsaugos departamentasgeneralinio direktoriausįsakymu buvo įkurta Alytaussavanorių rinktinė. 1999 m.sausio mėn. 15 d. rinktinei suteiktasDainavos partizanų apygardosvardas.Rinktinės vadai ats. mjr. Kęstutis Leonavičius, ats. plk. Arūnas Dudavičius,ats. mjr. Juozas Svetlauskas, plk. ltn. Arturas Jasinskas, plk. ltn. RaimondasMatulaitis ir plk. Valdas Kiveris su pajėgų vadu plk. ltn. RomualduMoldariuVyr. srž. Romo Eidukevičiaus nuotraukosMarijampolėje, Lietuvos didžiojokunigaikščio Vytenio bendrosiosparamos logistikos batalione, ketvirtusmetus iš eilės vyko salės futboloturnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybėsatkūrimo – Kovo 11-osiosdienai paminėti.Šių metų turnyre varžėsi 8 komandos:Valstybės sienos apsaugostarnybos Lazdijų rinktinės, Marijampolėsapskrities vyriausiojo policijoskomisariato, Marijampolės pataisosnamų, Kauno Stasio Raštikiopuskarininkių mokyklos, Dainavossavanorių rinktinės, Vytenio logistikosbataliono ir dvi Marijampolėsšaulių rinktinės komandos iš Marijampolės8-osios kuopos ir Kalvarijos1-osios kuopos.Po atkaklių, įnirtingų kovų pereinamąjąnugalėtojų taurę iškovojostipriausi – Stasio Raštikio puskarininkiųmokyklos komanda.KASP Dainavos rinktinės komandosvadovas kpt. Artūras Nagumanovasšias varžybas įvertino tokiaisžodžiais:– Sportas ne tik vien siekimasnugalėti. Tai laisvalaikio praleidimas,įgūdžių lavinimas, pasitikėjimosavimi, psichologinės ir fizinėssavijautos stiprinimas. Ir be to sportopagalba populiarinama Lietuvoskariuomenė, stiprinami ryšiai su kitomisvalstybės institucijomis ir visuomene.Artėjant rinktinės 20-mečiuiRinktinės krepšinio komandaAlytaus gido.lt nuotraukaVyr. srž. RomasEIDUKEVIČIUSDainavos rinktinėArtėjant rinktinės 20-mečiui,Dainavos rinktinės kuopų savanoriaisu vyr. ltn. E. Švabausku(104 kuopa) kpt. Artūru Nagumanovu(105 kuopa), vyr. srž.Ryčiu Barščiausku (106 kuopa)lankėsi Marijampolės savivaldybėsšvietimo įstaigose, vidurinėsemokyklose, susitiko su 10-12 klasiųmoksleiviais.Per tris kartus apie 300 Marijampolėskolegijos dieninių kursųstudentų buvo supažindinti suLietuvos kariuomene ir Savanoriųpajėgomis.Į Marijampolės profesiniorengimo centro aktų salę, kaipir kitose švietimo įstaigose, susirinkusiomsmerginoms ir vaikinamspasakojome apie Dainavossavanorių rinktinę, parodėmefilmą „Lietuvos kariuomenė,Krašto apsaugos savanorių pajėgos“.Taip pat suruošėme mini viktoriną„Ką žinai apie Lietuvoskariuomenę?“ Apdovanojometeisingai attsakiusius į viktorinosklausimus, patys atsakinėjomeį mokinių klausimus. Merginoskaip ir visada buvo drąsesnės,parodė didesnį susidomėjimąkariais ir kariuomene, domėjosikaip tapti savanorėmis, kokiostarnybos sąlygos.Visiems susidomėjusiems KASPpalikome Marijampolės kuo pųkoordinates.Alytiškiai – kariuomenėskrepšinio čempionaiKpt. Kęstutis PILECKASDainavos rinktinės štabo S5 skyriausviršininkasBalandžio 7-8 dienomis Alytujevykusiose Lietuvos kariuomenėskrepšinio čempionato finalovaržybose geriausiai sekėsi Dainavosrinktinės krepšininkams,kurie rezultatu 89:83 įveikė JuozoVitkaus-Kazimieraičio inžinerijosbataliono komandą ir tapočempionais. Rungtynės nebuvolengvos, priešininkai pirmavobeveik visą pirmąją rungtyniųdalį ir tik trečiojo kėlinio viduryjetolimu metimu rezultatąalytiškių naudai persvėrė DariusKandratavičius. Nugalėtojaipaaiškėjo tik po pratęsimo.Trečiąją vietą užėmė DidžiosiosKovos rinktinė, nugalėjusiJono Žemaičio karo akademiją.Autoriaus nuotraukaSavanoris, SL 1469.steigėja Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba.leidžia Krašto apsaugos savanorių pajėgos.Laikraštis išeina vieną kartą per mėnesį.Eina nuo 1991 02 09Redakcijos adresas: 2056 Viršuliškių 36, VilniusEl. paštas: Vytautas.Voveris@mil.lt, Vilius.Dziavecka@mil.ltSpausdino „Respublikos“ spaustuvė, M.Sleževičiaus g. 7, Vilnius.Ofsetinė spauda, 2 sp. lankai. Tiražas 2000 egz.Indeksas 0099Redaktorius ats. kpt. Vytautas VoverisKorespondentas eil. Vilius DžiavečkaDizainerė Jurgita ŠeštokaitėRinko ir maketavo UAB „Krašto spauda“cm

More magazines by this user
Similar magazines