Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

35.0.28Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 7/8Spausdinimo data: 06.12.2012 Versijos numeris 1Peržiūrėta: 06.12.2012Prekybos ženklas: SANITARY SPRAY LUBRICANT EU· UN "Model Regulation": UN1950, AEROZOLIAI, 2.1(Puslapio 6 tęsinys)15 Informacija apie reglamentavimą· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai· Ženklinimas pagal ES direktyvas:Produktas pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį suklasifikuotas ir paženklintas.Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.· Gaminio pavojingumo raidė ir pavojų aprašymas:F+ Ypač degi· Rizikos (R) frazės:12 Ypač degi.52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.· Saugos (S) frazės:2 Saugoti nuo vaikų.16 Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.29 Neišleisti į kanalizaciją.46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.· Ypatingas tam tikrų mišinių ženklinimas:Slėginis indas: saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje. Nebadyti ir nedeginti net tuščio.Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant kokios nors įkaitintos medžiagos.Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.· Klasifikacija pagal Direktyvą 75/324/EEB: Ypač degi· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.16 Kita informacijaDuomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindassutartiniams teisiniams santykiams.· Svarbios frazėsH225 Labai degūs skystis ir garai.H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.R12 Ypač degi.R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.R65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.R66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:Customer ServiceNL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: + 31 164 266 710B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011· Asmuo kontaktams :Customer ServiceNL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: + 31 164 266 710B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011(Tęsinys 8 psl.)LT

More magazines by this user
Similar magazines