Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

36.0Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 2/8Spausdinimo data: 27.03.2013 Versijos numeris 2Peržiūrėta: 27.03.2013Prekybos ženklas: FS LIME REMOVER· Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EBC; Ardanti (ėsdinanti)(Puslapio 1 tęsinys)R34: Nudegina.· Ypatingos pavojų žmogui ir aplinkai nuorodosProduktas ženklintinas pagal paskutiniąją "Bendrojo mišinių klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo redakciją.· Klasifikavimo sistema:Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas įmonės pateiktais bei specialiosios literatūros duomenimis.· 2.2 Ženklinimo elementai· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Medžiaga klasifikuojama bei ženklinama pagal KŽP reglamentą.· Pavojaus piktogramosGHS05· Signalinis žodis Pavojus· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:ortofosfato rūgštis· Teiginiai apie pavojųH314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.· Įspėjamieji teiginiaiP260Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplautivandeniu/čiurkšle.P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigulengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.P310Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis įgydytoją.P405Laikyti užrakintą.P501Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.· 2.3 Kiti pavojai Produkto sudėtyje nėra organinių halogeninių mišinių (AOX), nitratų, sunkiųjų metalų mišinių ir formaldehidų.· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai· PBT: Nevartotina.· vPvB: Nevartotina.3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis· 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.· Pavojingos sudedamosios medžiagos :CAS: 7664-38-2EINECS: 231-633-2Reg.nr.: 01-2119485924-24CAS: 68439-46-3Polymerortofosfato rūgštisC R34Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314Alcohol ethoxylate C9 - C11Xn R22Xi R41Eye Dam. 1, H318Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H31225-50%· Papildomos nuorodosNurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų < 5%1-5%4 Pirmosios pagalbos priemonės· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas· Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.· Įkvėpus: Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.· Po kontakto su oda:Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.(Tęsinys 3 psl.)LT

More magazines by this user
Similar magazines