Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

36.0Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 3/8Spausdinimo data: 27.03.2013 Versijos numeris 2Peržiūrėta: 27.03.2013Prekybos ženklas: FS LIME REMOVERKreiptis medicininės pagalbos.· Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.· Prarijus:Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.Išgerti didelį kiekį vandens, garantuoti tyrą orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumąNėra jokių kitų svarbių informacijų.(Puslapio 2 tęsinys)5 Priešgaisrinės priemonės· 5.1 Gesinimo priemonės· Tinkamos gesinimo medžiagos:CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis putomis.· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 5.3 Patarimai gaisrininkams· Ypatingos saugos priemonės: Specialiosios priemonės nėra būtinos.6 Avarijų likvidavimo priemonės· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūrosDėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:Praskiesti dideliu kiekiu vandens.Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).Panaudoti neutralizavimo priemonę.Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.Garantuoti pakankamą vėdinimą.· 6.4 Nuoroda į kitus skirsniusInformacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.7 Naudojimas ir sandėliavimas· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Vartoti tik gerai vėdinamose srityse.· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus· Sandėliavimas:· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Nėra jokių specialių reikalavimų.· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nelaikyti kartu su šarmais.· Kitos sandėliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uždarytas.· 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.8 Poveikio prevencija/asmens apsauga· Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.· 8.1 Kontrolės parametrai· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:7664-38-2 ortofosfato rūgštis (25-50%)IOELV (EU) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2 mg/m³IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m³PRD (LT) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2 mg/m³IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m³· DNEL lygių7664-38-2 ortofosfato rūgštisInhaliacinis(ė) DNEL Long term local mg/m3 0,73 mg/m3 (vartotojas)(Tęsinys 4 psl.)LT

More magazines by this user
Similar magazines