Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

36.0Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 5/8Spausdinimo data: 27.03.2013 Versijos numeris 2Peržiūrėta: 27.03.2013Prekybos ženklas: FS LIME REMOVER· Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.· Sprogimo riba :Žemutinė:ViršutinėNenustatyta.Nenustatyta.· Garų slėgis esant 20 °C: 23 hPa· Tankis esant 20 °C: 1,234 g/cm³· Reliatyvus tankis Nenustatyta.· Garų tankis Nenustatyta.· Garavimo greitis Nenustatyta.· Tirpumas / Maišymas suvandeniu:Pilnai maišytina(s).· Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nenustatyta.· Viskoziškumas:Dinaminis:Nenustatyta.Kinematinis esant 20 °C: 20 s (DIN 53211/4)· Tirpiklių sudėtis:Organiniai tirpikliai: 0,0 %· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.(Puslapio 4 tęsinys)10 Stabilumas ir reaktingumas· 10.1 Reaktingumas· 10.2 Cheminis stabilumas· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Reaguoja su šarmais.· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.11 Toksikologinė informacija· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį· Ūmus toksiškumas:· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:7664-38-2 ortofosfato rūgštisOralinis(ė) LD50 2600 mg/kg (Rat)Dermalinis(ė) LD50 2740 mg/kg (Rabbit)LC50 / 96 h 138 mg/ltr (blu)98-106 mg/ltr (fish)LC50/ 24 h 245 mg/ltr (Brachydanio rerio)68439-46-3 Alcohol ethoxylate C9 - C11Oralinis(ė) LD50 1400 mg/kg (Rat)Dermalinis(ė) LD50 2000 mg/kg (Rat)· Pirminis perštėjimo efektas:· prie odos: Ėsdinantis poveikis odai ir gleivinėms.· prie akies: Stiprus ėsdinantis poveikis.· Jautrumas: Nežinomas joks dirginantis poveikis.· Papildomos toksikologinės nuorodos:Produktas yra pavojingas pagal šiuos kriterijus, pateikiamus paskutinėje aktualioje bendrųjų ES mišinių klasifikavimo nuostatųredakcijoje:ĖsdinantisNurijus stipriai ėsdinama burna ir gerklos, kyla stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus.LT(Tęsinys 6 psl.)

More magazines by this user
Similar magazines