Restoranų verslas 2005/2 (6)

restoranuverslas.lt

Restoranų verslas 2005/2 (6)

Nr. 2/2005 (6) /Leidinys vieðojo maitinimo ir pramogø srities specialistams/

/Magazine for Catering and Entertainment Professionals/

Informacinis rëmëjas:

VISOS LIETUVOS RESTORANAI,

KAVINËS, BARAI, KLUBAI,

PICERIJOS, GREITAS MAISTAS,

HoReCa PROFESIONALAI

RINKOS NAUJIENOS

/News of the Market/

RESTORANAI PADANGËSE

PROFESIONALIOS DUJINËS VIRYKLËS

SALDUS KAIP LIKERIS...

KAVOS APARATO PASIRINKIMO GALIMYBËS

VALGIARAÐÈIØ DIZAINAS

/Restaurants in the Sky/

/Sweet as Liqueur.../

/Gas Ranges/

/Choosing of Coffee Machine/

/Design of the Menu/

REST RESTAURANT REST AURANT BUSINESS

BUSINESS

www.menu.lt - all restaurants, cafes, bars and clubs of Lithuania

ÁRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / VIRTUVË / BARAS / KONSULTACIJOS


Redakcijos þodis RINKOS NAUJIENOS

5 Naujos maitinimo ástaigos

8 Lietuviðkos strutienos pasiûla

TURINYS

16 Lietuviðki miltai - platus asortimentas net iðrankiausiam kepëjui

16 Nauji produktai

Á geràjà pusæ keièiasi restoranø lankytojø

áproèiai ir pomëgiai. Nepaisant to, kad jie tampa

gerokai iðrankesni ir kelia vis daugiau reikalavimø

restoranø vadovams, turime nuolat skatinti ðias

jø savybes! Taip priversdami save kelti tikslus,

stengtis juos ágyvendinti ir nuolat tobulëti.

Lietuvos restoranø rinka nëra didelë, bet

maitinimo ámoniø skaièius vis auga, jos keièiasi,

tobulëja. Rodos, bûdavo ámanoma apskaièiuoti,

kiek tiksliai lankosi þmoniø Jûsø ar net konkurento

ástaigoje (statistiðkai, ar „ið akies”). Bet

laikai keièiasi, lankytojai nori iðbandyti vis naujø

restoranø. O jei patinka naujieji, seniau mëgtas

vietas jie gali ir pamirðti.

Tad, ko trûksta, kad iðsaugotume nuolatiná

lankytojà? Kokybiðko maisto? Naujø patiekalø?

Áspûdingesnio interjero? Pramogø? Turbût visko,

kas iðvardinta ir dar daugiau...

Svarbiausia yra nestovëti vietoje, neuþmigti

ant populiarumo bangos, lankytis parodose,

uþsienio ar konkurentø restoranuose, domëtis

naujovëmis, kvëpuoti naujais vëjais. Puiki proga

artëjant vasarai, panaudoti naujas idëjas

atidarant lauko kavines ar atnaujinant valgiaraðèius.

Tik svarbu, kad nauji vëjai „neiðpûstø“

ið Jûsø restoranø tø dalykø, prie kuriø buvo ápratæ

lankytojai, dël kuriø jie ateina bûtent pas Jus.

Juk dar tiek daug klientø, kuriems priimtiniausi

patiekalai yra cepelinai, karbonadas, ðaltibarðèiai

ar jau beveik nacionaliniais tampantys ðaðlykai

ir picos.

O mes, „Restoranø verslo” ir Meniu.lt

kolektyvas apie naujoves bei pokyèius Lietuvoje

bei uþsienyje Jums suþinoti mielai padësime.

Nuoðirdþiai, „Restoranø verslo“ redakcija

Redaktorius: Vytautas Mickevièius,

mob. tel. +370 652 07520, el. p. vytas@meniu.lt

Þurnalistë: Jolita Vitkauskaitë,

mob.tel. +370 672 29948, el. p. jolita@meniu.lt

Dizainas ir maketas: Vilija Diglienë,

mob. tel. +370 652 07523, el. p. dizainas@meniu.lt

Stilius ir korektûra: Indrë Kiðûnaitë,

mob. tel. +370 650 33893, el. p. indre@meniu.lt

Reklamos skyrius: Daiva Klimkevièienë,

mob.tel. +370 652 07521, el. p. reklama@meniu.lt

Auksë Bakanienë,

mob.tel. +370 652 01020, el. p. reklama@meniu.lt

Leidinio bendraautoriai: Kæstutis Borkertas,

Mindaugas Stongvilas, Vidmantë Volkaitë.

• Redakcijos:

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, tel. (5) 2735919;

Savanoriø pr. 271-207, Kaunas, tel. (37) 705627;

internete: http://rv.meniu.lt

• Spauda ir pozityvai UAB „Regrafas“.

Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.

• Leidinio platinimo ir ásigijimo klausimais

kreiptis tel. (5) 273 59 19, el. p. indre@meniu.lt

• Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su

autoriø bei paðnekovø nuomone.

• Leidinyje nemokamai skelbiame apie parodas bei

seminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogø

srities specialistams. Kvieèiame architektus pristatyti

naujas kavines, klubus, restoranus.

• Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys

ir stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø

projektø vystymo grupë” ir yra apsaugotas LR

ástatymø. Norint naudoti medþiagà ið leidinio,

bûtinas leidëjo raðtiðkas sutikimas.

• Nuotrauka virðelyje : V. Mickevièiaus

Kitos nuotraukos: Meniu.lt archyvas, www.sxc.hu,

Hamburg Messe und Congress GmbH

©“Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2005

STATISTIKA

6 2004 metais Lietuvos apgyvendinimo ámonëse apsistojo 32 procentais

daugiau sveèiø

APÞVALGA

7 Paroda „Internorga” ir „FoodService Forum” konferencija – maitinimo rinkos

lyderiø kelrodis

10 Paroda „Ambiente 2005" atskleidë pasaulio madas

10 Paroda „Tendence Lifestyle 2005" skirta iðrankiam

vartotojui

KONCEPCIJOS

11 Restoranai padangëse

SPRENDIMAI

10 Dar nematyta naujovë Lietuvoje – „Self-Service” sistema

14 Naujasis „R-Keeper“ sandëlio modulis – dar daugiau galimybiø ir patogumo

15 Garso sistemø naujienos

ÁRENGIMAI

18 Maitinimo ámonëse naudojamos viryklës. Dujinës viryklës

GËRIMAI

21 Saldus kaip likeris...

KONSULTACIJOS

24 Reikalingas kavos aparatas. Kà pasirinkti?

26 Valgiaraðèiø dizainas Lietuvoje

Redakcijos skiltis

INFORMACIJA

27 Tapkite Meniu.lt klientu

27 2004 m. alkoholiniø gërimø pardavimø Lietuvoje apþvalga

27 Alkoholiniø gërimø ásigijimo tvarka maitinimo ámonëms

28 Lietuviø komandai Baltijos ðaliø kulinarijos þvaigþdës taurës konkurse

atiteko II-oji vieta (LRVVKA)

28 LRVVKA surengë virëjø tobulinimosi kursus

28 LRVVKA susirinkimas-prezentacija Kaune

29 Trakuose ávyko Nacionalinës grilio ir barbekiu asociacijos pristatymas

29 Tarptautinës parodos

NAUJI „RESTORANØ VERSLO“ PARTNERIAI

Leidinys „Restoranø verslas“ ir interneto

portalas Meniu.lt (www.meniu.lt) tapo Lietuvos

restoranø vyriausiøjø virëjø ir konditeriø asociacijos

(www.lrvvk.lt) ir neseniai ásteigtos

Nacionalinës grilio ir barbekiu asociacijos

(www.ngba.lt) oficialiais informaciniais rëmëjais.

Taip pat mes remiame Lietuvos barmenø asociacijà

(www.barmenai.lt) nuo pat jos ásteigimo.

Visà naujausià ðiø asociacijø informacijà bei

UÞSISAKYKITE „RESTORANØ VERSLÀ”!

Jei pageidaujate, kad leidinys „Restoranø

verslas” Jus pasiektø laiku ir patogiai – tiesiai á

Jûsø ástaigà ar namus, skubëkite já uþsisakyti.

Norime paþymëti, kad leidinys Jums nieko

nekainuoja, taèiau, kad jis bûtø atsiøstas Jûsø

nurodytu adresu, tereikia sumokëti paðto iðlaidas

– tik 12,01 Lt uþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø

siuntimà (prenumeratos kuponà rasite leidinyje).

Per metus iðleidþiami ðeði „Restoranø verslo“

numeriai. Leidiná galite prenumeruoti ir

internetu: www.prenumerata.lt

reportaþus ið jø renginiø galite rasti portalo

Meniu.lt profesionalams skirtoje dalyje, o paèià

aktualiausià informacijà ir praneðimus spausdinsime

leidinyje „Restoranø verslas”.

Tikimës, kad glaudþiau bendradarbiaudami su

savo srièiø profesionalais, paruoðime dar daugiau

maitinimo ir pramogø verslui aktualiø ir naudingø

straipsniø.

„Restoranø verslà“ taip pat galite nemokamai

pasiimti UAB „Sangaida” prekybos salonuose:

Vilniuje, Paneriø g. 20A, Kaune, Kaunakiemio g.

40 ir Klaipëdoje, Daukanto g. 13, bei leidinio

redakcijose Kaune ir Vilniuje. Iðkilus klausimams,

praðome kreiptis á „Restoranø verslo“

prenumeratos ir platinimo skyriø telefonu (8~37)

70 56 27 Kaune arba telefonu (8~5) 273 59 19,

Vilniuje bei elektroniniu paðtu: indre@meniu.lt ir

mob. tel. (8-650) 33 893.

3


English summary

EN

Dear reader,

You are reading the sixth issue

of the magazine “Restoranø verslas

for restaurants and entertainment

company holders and staff. Started

in the beginning of 2004, it has been

successfully developing and improving.

Last autumn we started working

with a new influential partner –

the magazine „Food Service Europe

& Middle East”. It is a HoReCa-orientated

magazine widely known

throughout Europe, and developing

a diverse collaboration.

This is the second issue this year.

Starting with February 2005, we are

planning to publish six new issues –

one in every two months. We aim to

keep trying to cover various subjects topical for the restaurant and catering

market, interviewing qualified specialists of the field.

The number of the contributors to the magazine has been increasing as

well – we are collaborating with all restaurant-orientated associations, as

well as public institutions, and publishing their information. Even more – we

became the information sponsor to the Lithuanian Association of Restaurant

Chefs and Confectioners and to the National Grill and Barbecue Association,

established this year. Since last year, we are sponsors of Lithuanian

Barmen Association too.

EN

RESTAURANT BUSINESS is the professional magazine for restaurant

owners, handlers, chiefs and employees. It is specialized in various actualities

of restaurant and hospitality. It is free payable for all restaurants, bars

and clubs of Lithuania. Also it is the effective marketing tool for HoReCa

companies and suppliers. Periodicity – 6 times per annum.

4

In this issue, we keep trying to stay on the same topics as always.

At the beginning, we present new restaurants opened over the last several

months. You’ll find a list of new restaurants and a few summaries with pictures

of the most interesting openings (page 5).

One more national Lithuanian style restaurant “Bajorø uþeiga” in Aviþieniai

(Vilnius district) confirms that this type of restaurants is still very popular.

One of the biggest casino companies in Baltic States from Latvia opened a

new “City Casino” in Didþioji str. in Vilnius – it is situated in strategic place near

the Vilnius City hall.

The second biggest restaurant group in Lithuania “Delano” opened one

more big self-service restaurant in Gedimino str. – the central street of the city.

“Katpëdëlë”, another big restaurant group is also developing very rapidly

in Lithuania. During the last several months they opened three more restaurants

in the second biggest city Kaunas and provincial cities Plungë and Radviliðkis.

Moreover, the readers can find the statistics about hotels and the numbers

of tourists in Lithuania over the last year (page 6).

WWW.MENU.LT – the biggest internet portal in Lithuania about all

restaurants, cafés, bars, pubs, clubs, catering service. All restaurants, cafés,

bars, clubs of Lithuania are presented in special catalog, divided by cities,

categories and other filters. There is the catalog of all HoReCa companies

In the beginning of March, the biggest trade fair for HoReCa sector was

held in Hamburg – “Internorga 2005” with “Food Service Forum” – the biggest

forum in this category as well you can read the report about those

events in page 7.

As always, we present new products for restaurants in pages 8-9.

Yet another interesting exhibition for restaurant and hotels was opened

in Frankfurt in February. “Ambiente 2005” is the biggest exhibition in consumer

goods sector. It presented the latest trends of interior, room, table

design, tableware, glass, cutlery and many other things of interest (page

10).

The article “Restaurants in the Sky” presents a conception of restaurants

in the top building floors and covers their advantages and disadvantages.

We have published an interview on the restaurant “Paukšèiø takas”

in Vilnius TV tower, restaurant “Laikinoji sostinë” in the fifth floor of Vilnius

shopping center VCUP, restaurant “XII” in the 12 th floor of Klaipëda Hotel,

cocktail bar “Skybar” at the 22 nd floor of Reval Hotel Lietuva (pages 11-13).

The latest news from account system R-Keeper is covered on page 14. R-

Keeper presents a new storage module “StoreHouse V4” and a new program

“Self-Service” – a program that enables the customer to order a meal

without a waitress.

You’ll find a presentation of special audio speakers for restaurants is on

page 15. Some of them can become a decorative detail of the interior, while

others merge with it and become almost invisible.

A brand new product in Lithuania – a special flour mix for Italian pizza

is presented on pages 16-17. The Lithuanian company “Malsena” makes this

new flour mix of Lithuanian cereal, which makes it cheaper than German or

Italian flours, but retains the same quality.

The article on kitchen equipment analyzes professional gas ranges and

includes a table of market supply (pages 18-20).

The article about liqueurs is for barmen as well as for other readers. This

article introduces the reader with the process of liqueur making and presents

the liqueur supply for restaurants in Lithuania.

The main interview of this issue with a few cafe owners covers the problem

of choosing a coffee machine when you are opening a new cafe. There

are several choices – buying new or used ones, or getting it for free from

coffee suppliers (pages 24-25).

An interesting article on page 26 is about the changes of menu design

fashion over the last 10 years in Lithuania.

Next, we give some information from various institutions and associations.

In January, The National Grill and Barbecue Association was established.

Members of Lithuanian Association of Restaurant Chefs and Confectioners

participated in the Baltic State Culinary Star Cup competition in St.

Petersburg and won the second prize.

and suppliers in Lithuania and other information for restaurant owners,

handlers, cooks and employees too. Here companies can present products

and services for restaurant business.

For advertisements questions and offers please contact us:

“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSC

Head office: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, Lithuania,

tel./fax.: +370 5 2735919, e-mail: info@menu.lt

Editorial: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas, Lithuania,

tel.: +370 37 705627, e-mail.: info@menu.lt

C


Kovo 11 dienà, Vilniaus priemiestyje,

Aviþieniuose, atidaryta nauja kavinë-baras „Bajorø

uþeiga “. UAB „Etva” direktorius Vitas Griûnas

teigia, kad kavinei ákurti reikëjo investuoti per 150

tûkst. litø.

Klasikinis, papuoðtas istoriniais elementais

kavinës interjeras suteikia jaukumo ir paprastumo.

Èia yra didþioji (120 m 2 ), banketinë (60 m 2 ) ir ðokiø

(60 m 2 ) salës. Didþiojoje salëje kavinë gali priimti per

80 sveèiø.

Pagrindiná patiekalø asortimentà „Bajorø

uþeigoje“ sudaro lietuviðki valgiai, ruoðiami pagal

istorines lietuviø receptûras. Kavinë nenuvils ir

mëgstanèiø europietiðkà virtuvæ.

„Bajorø uþeiga“ ásikûrusi tokio pat pavadinimo

vieðbutyje, kuris bus atidarytas balandþio mënesio

viduryje. Vieðbutis turës 25 jaukius trijø þvaigþduèiø

kambarius, saunà, baseinà, bilijardà. Vienu metu èia

galës apsistoti 51 sveèias.

Vasario mënesá Vilniaus Gedimino

prospekte duris atvërë dar vienas „Delano“

savitarnos restoranas. Penkiose restorano

salëse telpa net per 300 lankytojø.

Gausiai besilankanèius sveèius vilioja

aukso kasyklø, alchemiko salës, èia èiurlena

fontanai, þydi gëlës ir nuolat groja muzika.

Restoranas yra labai patogioje vietoje,

todël èia uþsuka ir turistai, ir iðalkæ

miestieèiai, ir netoliese dirbantys þmonës.

Patiekalams ir jø kokybei „Delano“

kelia aukðèiausius reikalavimus. Restorano

virtuvë siûlo gausø patiekalø asortimentà:

lankytojas iðsirinks ið tradiciniø lietuviðkø

didþkukuliø, vëdarø, bulviniø blynø ar

Lietuvoje jau pamëgtø italø, kinø bei japonø virtuvës patiekalø.

Tai, kad ðio tinklo restoranai mëgstami, rodo gausus jø lankytojø skaièius.

Kasdien „Delano” tinklo restoranuose aptarnaujama per 15 000 klientø, o per

mënesá – daugiau nei pusë milijono.

Vasario 19 dienà, Vilniaus Gedimino prospekte,

atidarytas naujas kokteiliø baras „Moonlight“. Baro

savininkas suomis Samu pasakoja, kad UAB

„Kokteiliø pasaulis“ dar tik pradëjo savo veiklà

Lietuvoje.

Kokteiliø bare yra keturios salës, o viena ið jø

árengta specialiai erotinëms ðou programoms. Tik

pravërus duris, lankytojus pasitinka spalvingas

kokteiliø baro interjeras, patogûs minkðtasuoliai,

ávairiø spalvø sienos ir pagrindinis akcentas – didelis

ðvytintis baras.

Baras lankytojams siûlo per 140 kokteiliø rûðiø:

net pats iðrankiausias iðsirinks ið tropiniø, grietinëlës,

kavos, nealkoholiniø ir daugelio kitø kokteiliø

meniu. Iðalkusiems „Moonlight“ siûlo ðaltøjø ir

karðtøjø uþkandþiø. Klube nuolat skamba

diskþokëjaus grojama linksma, nuotaikinga muzika,

aptarnauja malonios padavëjos.

Vilniuje, Didþiojoje g. 28, vasario 25-àjà dienà,

UAB „Post-Nevada Vilnius“ atidarë jau antruosius

sostinëje loðimo namus „City Casino“.

UAB „Post-Nevada Vilnius“ savo veiklà Lietuvos

loðimø rinkoje pradëjo jau 2003 metais, ðià ámonæ

ásteigë Latvijos kompanija SIA „Post-Nevada“, kuri

daugiau kaip deðimt metø sëkmingai vykdo veiklà

loðimø ir pramogø versle bei yra viena didþiausiø

ðios srities bendroviø Latvijoje.

Loðimo namuose yra trys amerikietiðkos ruletës,

41 neriboto iðloðimo aparatas, ðeði kortø stalai su

apverèiamaisiais stalvirðiais, todël èia galima þaisti

ir Black Jack, Oasis bei rusiðkàjá pokerius.

Siekiantiems privatumo árengta VIP salë, kurioje –

amerikietiðka ruletë ir du kortø stalai.

Iðtroðkusiems po azartiniø þaidimø „City Casino“

baras siûlo alkoholiniø gërimø, kokteiliø,

gaivinanèiø gërimø, arbatos ar kavos. Loðimo namai

savo virtuvës neturi: patiekalai pristatomi ypaè

greitai ið aplinkiniø restoranø „Steak House“. „Kabuki“

ar „Ring Bar“ pagal kliento pageidavimus ir

norus.

Meniu.lt naujienos

NAUJOS IR ATNAUJINTOS

ÁSTAIGOS (2005 02- 2005 04 mën.)

KAVINËS – BARAI

„BAJORØ UÞEIGA“, kategorija: kavinë;

adresas: Vilniaus priemiestis, Aviþieniai; virtuvë:

lietuviðka, europietiðka.

„SPORTO DEPARTAMENTO KAVINË“, kategorija:

kavinë; adresas: Þemaitës g. 6, Vilnius;

virtuvë: europietiðka.

„VARPAS 154“, kategorija: kavinë; adresas:

Vilniaus g. 154, Ðiauliai; virtuvë: europietiðka.

„BEER HOUSE“, kategorija: kavinë- baras;

adresas: Viðinskio g. 41, Ðiauliai; virtuvë: skandinavø.

„MOON LIGHT”, kategorija: kokteiliø baras;

adresas: Gedimino pr. 50/2, Vilnius, virtuvë:

kokteiliai, uþkandþiai.

„N KLUBAS“, kategorija: kavinë-naktinis

baras; adresas: Vytenio 20 A, Vilnius, virtuvë: miðri.

„DZÛKØ BRODVËJUS“, kategorija: kavinë;

adresas: Ugniagesiø g. 10, Alytus; virtuvë: miðri.

„UÞEIGA PRIE AKMENØ“, kategorija: kavinëbaras;

adresas: Vytauto pr. 51, Kaunas; virtuvë:

miðri.

„LAUMËS GRYÈIA“, kategorija: baras; adresas:

Turgaus g. 20, Klaipëda; virtuvë: lietuviðka.

Karèiamëlë„TRYS MYLIMOS“, kategorija:

baras; adresas: Taikos pr. 115, Klaipëda; virtuvë:

lietuviðka.

PICERIJOS

„MAMBO PICA”, kategorija: picerija; adresas:

Gedimino pr. 37, Vilnius; virtuvë: miðri, picos.

„KATPËDËLË PICA“, kategorija: picerija;

adresas: Gedimino g. 31B, Radviliðkis; virtuvë:

miðri, picos.

„KATPËDËLË PICA“, kategorija: picerija;

adresas: Maèernio g. 4, Plungë; virtuvë: miðri.

„PIZZA JAZZ”, kategorija: picerija; adresas: p.c.

„Akropolis“, Ozo g.25, Vilnius; virtuvë: picos, miðri.

RESTORANAI

„ORO UOSTO RESTORANAS”, kategorija:

restoranas; adresas: Rodûnios kelias 2, Vilnius;

virtuvë: europietiðka.

„ÈILI KAIMAS“, kategorija: restoranas;

adresas: Gedimino pr. 14, Vilnius; virtuvë:

lietuviðka, miðri.

„FORTO DVARAS”, kategorija: restoranas;

adresas: Pilies g. 16, Vilnius; virtuvë: lietuviðka.

„KATPËDËLË PIRKIA“, kategorija: restoranas;

adresas: V. Krëvës pr. 57, p.c. „Pasimatymas“,

Kaunas; virtuvë: lietuviðka, miðri.

„ÞUVËDRA“, kategorija: restoranas; adresas:

Mokyklos g. 11, Ignalina; virtuvë: miðri.

LOÐIMO NAMAI

„CITY CASINO”, kategorija: loðimo namai,

adresas: Didþioji g. 28, Vilnius; virtuvë: gërimai.

Restoranø tinklas „Katpëdëlë“

yra viena ið „Vièiûnø”

ámoniø grupës

veiklos srièiø. Restoranø

tinklas ðiuo metu sparèiai

pleèiasi. Ðiais metais jau

atidaryta po vienà naujà

restoranà beveik kiekvienà

mënesá ávairiuose Lietuvos

miestuose. Vasario mënesá

duris Radviliðkyje atvërë

„Katpëdëlë Pica“. Kovà ðio

tinklo ðeimininkai pradþiugino tiek plungiðkius, jø mieste, V. Maèernio g.

4, atidarydami „Katpëdëlæ Picà“, tiek ir kaunieèius, naujajame prekybos

centre „Pliusas“, esanèiame V. Krëvës prospekte 57, árengdami lietuviðko

maisto restoranà „Katpëdëlë Pirkia“.

Balandþio mënesio gale planuojama uþbaigti remontuoti Kauno

Savanoriø prospekte buvusià „Katpëdëlæ“. Èia pradës veikti „Katpëdëlë

Carskoje Selo”, kuri bus jau ðeðioliktasis ðio tinklo restoranas.

5


Statistika

Statistikos departamento iðankstiniais apgyvendinimo ámoniø

tyrimo duomenimis, 2004 m. Lietuvos apgyvendinimo ámonës

sulaukë 32 procentais daugiau sveèiø nei 2003 m.

2004 m. apgyvendinimo ámonëse (vieðbuèiuose, sveèiø

namuose, moteliuose, poilsio ástaigose, sveikatingumo ámonëse

ir kt.) nakvojo 1118,9 tûkst. sveèiø, ið jø 53 procentai uþsienieèiø.

Vieðbuèiuose ir sveèiø namuose apsistojo 756,5 tûkst., poilsio

ástaigose – 128,9 tûkst., sveikatingumo ámonëse – 112,1 tûkst.

sveèiø. Ypaè padaugëjo Lietuvos gyventojø, apsistojusiø kurortiniø

miestø – Druskininkø, Birðtono ir Palangos apgyvendinimo

ástaigose. Palyginti su 2003 m., Druskininkø apgyvendinimo

ámonës sulaukë 124,9 procento daugiau, Birðtono – 93,6 procento

daugiau, Palangos – 22,2 procento daugiau Lietuvos gyventojø,

o uþsienieèiø Palangoje padaugëjo 39 procentais, Birðtone – 45

procentais, Neringoje – 33 procentais, Druskininkuose – 17

procentø.

Vieðbuèiai ir sveèiø namai 2004 m., palyginti su 2003 m.,

apgyvendino 41,6 procento daugiau sveèiø, uþsienieèiø – 40

procentø daugiau. Padaugëjo sveèiø ið kaimyniniø ðaliø – Lenkijos

(65 %), Latvijos ir Estijos (30 %), taip pat ið Vakarø Europos ðaliø

6

2004 METAIS LIETUVOS APGYVENDINIMO ÁMONËSE APSISTOJO 32 PROCENTAIS

DAUGIAU SVEÈIØ

Vieðbuèiø ir sveèiø namø pasiskirstymas pagal þvaigþduèiø skaièiø 2004 m. pabaigoje

Ámoniø skaièius

Numeriø skaièius

Vietø skaièius

– Austrijos (111 %), Italijos (102 %), Ispanijos (101 %), Prancûzijos

(95 %), Vokietijos (43 %). Sveèiø ið ES-25 ðaliø apgyvendinta 47,7

procento daugiau. Daugiausia sveèiø atvyko ið Vokietijos – 97

tûkst. (18,8 %), Lenkijos – 75,2 tûkst. (14,6 %), Latvijos ir Estijos –

50,3 tûkst. (9,7 %), Rusijos – 36 tûkst. (7 %). 2004 m. vieðbuèiø ir

sveèiø namø numeriø uþimtumas sudarë 36,7 procento (2003 m.

– 32,5 %).

Vilniaus miesto vieðbuèiuose ir sveèiø namuose 2004 m. buvo

priimta 378,2 tûkst. sveèiø, arba 42,7 procento daugiau nei 2003

m. Uþsienieèiø apgyvendinta 45,6 procento daugiau. 2004 m.

Vilniaus m. vieðbuèiø ir sveèiø namø numeriø uþimtumas sudarë

45,2 procento (2003 m. – 39,9 %).

2004 m. kaimo turizmo sodybose ilsëjosi 33,5 procentais

daugiau poilsiautojø nei 2003 m.

2004 m. tyrimo duomenimis, kaimo turizmo sodybose ilsëjosi

102,7 tûkst. poilsiautojø (2003 m. – 76,9 tûkst.), ið jø 12,7 tûkst.

uþsienieèiø (2003 m. – 8,8 tûkst.). 2004 m. vidutinë poilsiautojø

buvimo trukmë – 3,2 nakvynës (2003 m. – 3,4 nakvynës). 2004 m.

apgyvendinimo paslaugas teikë 361 kaimo turizmo sodyba (2003

m. – 355 sodybos).

5 þvaigþd. 4 þvaigþd. 3 þvaigþd. 2 þvaigþd. 1 þvaigþd. Neklasifikuoti Ið viso

8

47

84

50

17

65

271

661

1313

2537

4493

2235

4493

1795

3366

810

1707

996

2134

9034

17723

Ðaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos respublikos vyriausybës


PARODA „INTERNORGA” IR „FOODSERVICE FORUM” KONFERENCIJA –

MAITINIMO RINKOS LYDERIØ KELRODIS

Vytautas Mickevièius

Kasmet kovo

pradþioje Hamburgevykstanèioje

seniausioje

ir didþiausioje

Vokietijoje

HoReCa sektoriui

skirtoje tarptautinëje

parodoje

„Internorga“ galima ne tik pamatyti

paskutines Europos gamintojø ir tiekëjø

naujoves. Dienà prieð parodà jau 24 metus

ið eilës yra rengiama „FoodService-Forum“

konferencija, skirta maitinimo ámoniø

vadovams. Organizatoriai – „Food Service“

þurnalø grupës leidëjai „Deutscher

Fachverlag” ir parodos organizatoriai

„Hamburg Messe und Congress”.

Per ðeðias dienas parodà aplankë 105

000 lankytojø ið Vokietijos bei kitø ðaliø,

dirbantys restoranø, maitinimo, konditerijos

ir kepyklø bei vieðbuèiø sferoje.

Parodoje dalyvavo 950 kompanijø ið 23

ðaliø, kurie uþëmë beveik 80 000 m 2 plotà.

Pagal apklausas, didþioji dauguma parodos

dalyviø ir lankytojø uþmezgë daug

naudingø kontaktø ir parodà ávertino

labai palankiai. Parodos metu vyko virëjø,

barmenø konkursai, buvo pristatytos

naujausios indø kolekcijos, nauji árengimai

bei produktai.

Kuo ypatinga „FoodService-Forum”

konferencija? Tai þvilgsnis á pasaulio

maitinimo rinkos tentencijas, þvilgsnis á

ateitá. Lektoriai, turëdami didelæ patirtá

maitinimo versle ar su juo susijusiose

srityse, pritraukia daugumà ðioje rinkoje

pirmaujanèiø ámoniø vadovø. Ðiais metais

aðtuoniø praneðëjø klausësi apie 1200

konferencijos dalyviø. Tai parodo, kad

maitinimo rinkos ateitis Vokietijoje ir visoje

Europoje aptariama bûtent èia. Pateikiame

keletà ádomiausiø minèiø.

Konferencijà pradëjo þurnalo „Food

Service Europe & Middle East“ vyriausioji

redaktorë Gretel Weiss, apþvelgdama

2005 metø maitinimo rinkos tendencijas.

Anot p. Gretel, dabar populiariausi

patiekalai yra greiti uþkandþiai, salotos,

pica, makaronai, azijietiðki patiekalai. Tarp

gërimø vyrauja ávairiø rûðiø kava, arbata,

vynas. Vis labiau populiarëja paprasti

restoranai (fast casual – angl.), kuriuose

galima greitai ir nebrangiai pavalgyti.

Ðvieþia, greita ir skanu – pagrindiniai

kriterijai, renkantis, kur pavalgyti 2005aisiais

metais. Labai svarbu klientus tinkamai

uþimti, suteikti jiems ávairiø pramogø.

Pasaulyje gerai þinomo ekonomikos

profesoriaus Dr. Kjell A. Nordstrom

paskaita „Kapitalizmo karaokë“ praplëtë

akiratá apie ðiuolaikiná pasaulá, vartotojø

áproèius ir lûkesèius. Pasak p. Nordstrom,

mes dabar gyvename „pigumo“ amþiuje.

Viskas – prekës ir paslaugos – pinga,

pirkëjai ieðko kuo pigesniø prekiø ar laukia

jø kainø sumaþëjimo. Tai lemia pinganti

darbo jëga, marketingo veiksniai. Þmonës

tampa vieniði, ypaè didmiesèiuose, jø

áproèiai yra labai skirtingi ir individualizuojami

– tai lemia globalizacija.

Labai svarbi yra informacijos kontrolë – kas

jà valdo, tas valdo þmones, rinkà, viskà...

Rinkoje, kaip ir gyvenime, daugiausia

galimybiø iðlikti turi sugebantys prisitaikyti

ir seksualiausi. Tai lieèia ir þmones, ir

prekes, ir paslaugas – patrauklus daiktas

daþnai ásigyjamas, nes patiko, nors nëra

reikalingas ar naudingas.

Ádomûs buvo ir trijø skirtingø koncepcijø

restoranø vadovø pasakojimai –

savo restoranø koncepcijas pristatë „Subway“

tinklo Vokietijoje, kurortinio restorano

„Delta Beach Lounge“ Ðveicarijoje ir

grill-pasta-bar restorano „Brenner”

Miunchene vadovai. Kiti lektoriai skaitë

praneðimus rinkodaros ir psichologijos

temomis.

Kitais metais, kovo 3-8 dienomis vyks

jubiliejinë, 80-oji paroda „Internorga“,

bei, dienà prieð parodà, taip pat jubiliejinë

25-oji „FoodService-Forum” konferencija.

Daugiau informacijos: www.internorga.com

Apþvalga

7


Nauji produktai

Kovo 14-àjà dienà, sostinës vieðbutyje

„Crowne Plaza“, ávyko Italijos uþsienio prekybos

instituto (ICE) surengtas Pjemonto regiono vyno

pristatymas. Pjemonto regiono vyno konsorciumas

pristatë aukðtos kokybës, puikaus skonio ir gilias

tradicijas turintá vynà, kuris yra pripaþintas visoje

Italijoje. Dël geros regiono geografinës padëties,

ðilto klimato ir dirvoþemio specifikos Pjemonto

vynuogynuose uþauginamos iðskirtinio skonio ir

retos rûðies vynuoges, ið kuriø gaminamas regiono

gyventojø gyvenimo stiliui bûdingas vynas.

Savo produkcijà pristatë bendrovës ið Pjemonto

regiono, siekianèios savo gaminius tiekti ir

Lietuvos maitinimo ástaigoms bei prekybos

centrams, gaminanèios ðá DOC ir DOCG vynà:

Bottega del Vino Dolcetto di Dogliani, Cantina

Clavesana, Cantina del Nebbiolo, Cantina

Pertinace, Cavallotto, Conti Roero di Monticello,

De Nicola, La Spinona, Fontanafredda, Negro,

Palladino, Pio Cesare, Pajana, Cantine Terre del

Barolo.

Lietuvoje ámonës Fontanafredda vynà jau

importuoja UAB „Eugesta“. Informacijà apie kitus

gamintojus suteiks ICE atstovybë Vilniuje (tel. 8~5

212 37 44).

AB „Alita” ðá sezonà pristato „MIX coffee“ ir

„MIX tea” kokteilius, skirtus siekiantiems iðskirtinumo,

ieðkantiems originalaus skonio bei

norintiems bûti madingais.

„MIX coffee” – originalaus ir netikëto skonio

kokteilis, kuriam gaminti naudojamas natûralus

kavos ekstraktas. Talpa – 0,33 l, stiprumas – 5 %.

„MIX tea” – gaivus ir tonizuojantis kokteilis.

Juodosios arbatos ir citrinos skonio kokteiliams

gaminti naudojami natûralûs ingredientai. Talpa –

0,33 l, stiprumas.

8

NAUJIENOS LIETUVOJE

AB „Malsena” pristato naujà specialø miltø

miðiná, ypaè tinkantá picoms gaminti. Miltai savo

parametrais beveik nesiskiria nuo importuojamø

miltø miðiniø picoms kepti. Kai kuriais parametrais

(pavyzdþiui, vandens sugërimu) lietuviðki miltai net

pranoksta importuotus, o tai reiðkia, kad ið to paties

miltø kiekio virtuvës ðefas galës iðkepti daugiau

picø. Ðie miltai yra pigesni uþ daugumos picerijø

naudojamus brangesnius importinius miltus.

UAB „Ðvyturys-Utenos alus” pristato naujà

geriamà vandená „Vichy Classique Still“, kurio

sudëtis praturtinta mineralinëmis medþiagomis.

„Vichy Classique“ yra vienas populiariausiø

karbonizuotø vandenø Lietuvoje. Planuojama,

jog naujasis „Vichy Classique Still“ taps ne

maþiau populiarus sparèiai auganèiame negazuoto

geriamojo vandens segmente.

LIETUVIÐKOS STRUTIENOS PASIÛLA

Vytautas Mickevièius

Þemës ûkio kooperatyvas „Struèiø

genetikos centras“ toliau aktyviai populiarina

strutienos gaminius Lietuvoje.

Didþiuosiuose prekybos centruose jau

galima ásigyti ðaldytos Lietuvoje

uþaugintø struèiø filë, smulkintos

strutienos, struèiø kaklo. Visi strutienos

gaminiai yra supakuoti nedideliais

kiekiais. Greitu laiku prekybos centruose

atsiras ir atvësintos strutienos mësos.

Taip pat galima ásigyti struèio kiauðiniø,

kurie buvo labai populiarûs velykiniu

laikotarpiu.

„Struèiø genetikos centras“ vis dar

daþnai sulaukia ávairiø klausimø ið maitinimo

ástaigø darbuotojø apie strutienà.

„Struèiø genetikos centre“ struèiai auginami

pernai pastatytoje, visus naujausius

reikalavimus atitinkanèioje fermoje. Ðie

paukðèiai auga priþiûrimi diplomuotø

specialistø, ðeriami visaverèiais paðarais,

turi pakankamai vietos pabëgioti – todël

jø mësa yra itin kokybiðka. Tai labai

sveika ir aukðtos kokybës mësa. Ðvelni,

tamsiai raudonos spalvos strutiena

neturi kremzliø,

gyslø ar

plëviø, kepant

ji nesukietëja

ir nesusitraukia,

o nukepimo

nuostoliai

yra minimalûs.

Struèio mësoje

yra maþai riebalø

ir cholesterolio

bei

daug geleþies

– pasaulyje

strutiena pripaþástama

kaip sveikiausia

mësa. Ði

mësa pakuojama nedideliais gabalais,

vakuume, ið tiekëjø galima uþsisakyti ir

atvësintos strutienos. Ið ðios mësos lengva

ruoðti patiekalus, jà galima patiekti kaip

kepsná ar kaip priedà prie salotø. Ypaè

populiari yra struèio kaklo sriuba.

Strutienos patiekalus renkasi ne tik

gurmanai ir egzotikos mëgëjai. Atsiþvelgdami

á gydytojø rekomendacijas,

strutienos vis daþniau pageidauja ðirdies

bei kraujagysliø sutrikimø turintys

ligoniai, alergiðki kitai mësai, skrandþio

ar virðkinimo bëdø turintys þmonës bei

sveikos mitybos propaguotojai. Be to

struèiai neserga paukðèiams ar galvijams

bûdingomis ligomis, tad nëra jokios tikimybës

susirgti valgant tinkamai

paruoðtà mësà.

Ásigyti lietuviðkø struèiø mësos jau

galima „Maxima“ ir „Hyper Maxima”

prekybos centruose (jau greit ir „IKI“

tinklo parduotuvëse). Maitinimo ámonës

strutienos uþsisakyti gali per UAB „Olvic“

distribucijos tinklà arba kreipdamiesi

tiesiai á „Struèiø genetikos centro“

atstovà Rimà Sukackà, mob. +370 650 86

458. Èia galima uþsisakyti ne tik ðaldytos,

bet ir atvësintos struèio mësos, suþinoti

apie rengiamas strutienos prezentacijas.


Nauji produktai

NAUJIENOS LIETUVOJE

Ðiais metais „Þemaitijos pienas“ paruoðë savo

pirkëjams staigmenà: ketverius metus brandintà

sûrá „Dþiugas“ – lietuviðkàjá parmezanà. Dël

baltymø kiekio, ypaè patrauklaus aromato bei

iðskirtinio skonio sûris „Dþiugas“ gali bûti

nepakeièiamas gardinant ávairius patiekalus

restorano ar kavinës virtuvëje. Sûris puikiai dera

su aperityvais, ðvieþiais ir dþiovintais vaisiais,

praturtina antruosius patiekalus, yra nepamainomas

salotø ingredientas. Taip pat juo

gardinamos sriubos, paskaninamos picos, mësos

pyragai ar kepsniai.

Kadangi italø parmezanas subrendusiu

laikomas tik tuomet, kai esti brandintas trejus

metus – „Dþiugas“ dël savo ilgø brandinimo

metø gali dràsiai vadintis analogø Lietuvoje

neturinèiu, gavusiu vienà didþiausiø Europos

apdovanojimø „Goldener Preis 2003“, parmezano

tipo sûriu.

ÞÛB „Nematekas“ tikslas – gaminti ne tik

skanø, aukðtos kokybës, bet ir sveikà maistà.

Ámonë vienintelë Lietuvoje bei viena pirmøjø

Europoje mësos produktø gamyboje panaudojo

probiotines kultûras. Naudojant „Bio“

technologijà, gaminamas didelis ðaltai rûkytø ir

vytintø deðrø asortimentas – „Lietuviðka“,

„Prûsiðka“, „Dzûkiðka“, „Alksnio“, „Ajero“,

„Rugio“, „Kaimiðka“, „Ðinkorkos“, „Vikingø“,

„Avienos“, „Aukðtaitiðka“.

ÞÛB „Nematekas“ naujos aukðèiausios rûðies

virtos deðrelës „Jokiø E“ gaminamos be jokiø

cheminiø priedø ir mësos pakaitalø. Deðreliø

„Jokiø E“ struktûrà, skoná ir spalvà formuoja

natûralios mësos ir natûraliø prieskoniø savybës.

Gaminyje nëra áprastø, daþniausiai alergines

reakcijas galinèiø sukelti priedø (pieno, kiauðiniø

baltymø), rûgðtingumo reguliatoriø ar stabilizatoriø.

Produktas yra skirtas tiems vartotojams,

kuriems svarbi jø sveikata ir noras

valgyti tik aukðèiausios kokybës mësos gaminius.

UAB „Terra Florida“ siûlo kavà „Segafredo

Zanetti“ (espresso), „Meira“ (filtrinæ) bei arbatà

„Segafredo Zanetti“. Dël senø ir iðpuoselëtø

tradicijø, ði kava vertinama visame pasaulyje, o

jos grupei priklauso vienos ið geriausiø Brazilijos

kavos plantacijø. Brazilijos kavos auginimo

regione, Nossa Senhora da Giua, kava auginama

laikantis seniausiø ir geriausiø tradicijø: atrinktos

þalios kavos pupelës skrudinamos, vëliau geriausios

kavos rûðys maiðomos pagal originalias

kavos receptûras ir gaunama puikios kokybës

kava, kuri iðgarsino „Segafredo Zanetti“ visame

pasaulyje.

9


Apþvalga

10

PARODA „AMBIENTE 2005" ATSKLEIDË PASAULIO MADAS

Tarptautinë vartotojø prekiø, dekoravimo

ir virtuvës reikmenø paroda

„Ambiente 2005" vyko Frankfurte prie

Maino vasario 11-15 dienomis. Tai

didþiausia ðios srities pasaulinë paroda,

kurioje apsilankë arti 142 000 lankytojø

ið 136 valstybiø. 4 600 parodos dalyviø

ið 90 pasaulio ðaliø pristatë naujausius

savo gaminius plaèiam lankytojø ratui.

Ðiø metø „Ambiente” paroda paþërë

daug naujoviø, kurios leidþia matyti

pasaulinës industrijos augimà. Daug

kompanijø demonstravo tik naujausius

gaminius, taip dar labiau pabrëþdamos

parodos profesionalumà. Madingi tampa

kokybiðki garsiø gamintojø daiktai ir

aksesuarai. Antrojo ðiø metø pusmeèio

madingos spalvos bus raudona, violetinë

ir juoda.

Maitinimo verslo atstovams /ádomiausia

buvo „Dining” – didþiausia

mugës dalis, skirta patiems iðrankiausiems.

Joje prisistatë beveik 3 900

dalyviø. Èia buvo pristatomi virtuvës (ir

ne tik) indai, árankiai bei aksesuarai, be

to, elektriniai árengimai ir reikmenys,

skirti ruoðti ir apdoroti maistui, be kuriø

neapsieinama ne tik ðiuolaikiniø namø

virtuvëse, bet ir kavinëse bei restoranuose.

Naujausios indø tendencijos –

derinti indus, taures ir árankius tarpusavyje.

Vyrauja intensyvios spalvos,

daugiausia þalia, mëlyna, geltona ir

oranþinë. Stiklo gaminiai daþnai irgi

spalvoti, naudojamos naujos technologijos,

nors nevengiama ir dekoravimo

rankomis. Pastebimas ir juodos bei baltos

spalvos derinimas su raudona – tai Azijos

kultûrø átaka. Siûlomi indai yra ávairiø

geometriniø formø, daugiafunkciniai,

daþnai ávairiai kombinuojami tarpusavyje.

„Ambiente” – tai kasmet vasario

viduryje vykstanti tarptautinë trijø daliø

paroda. Ji pritraukia ne tik vartotojus ar

parduotuviø atstovus, ieðkanèius naujø

prekiø, bet ir nemaþai vieðbuèiø bei

restoranø vadovø. Èia jie gali pasisemti

naujø idëjø interjero, dekoracijø ar indø

bei serviravimo temomis. Tai pleèia

galimybes individualiai puoðti kaviniø,

restoranø ar klubø interjerà ar serviruotà

stalà, kurie vis daþniau mums asocijuojasi

su namø jaukumu. Kadangi ðiuolaikinës

prekybos ámonës orientuojasi á individualø

klientà – geras dizainas kuo

toliau, tuo labiau tampa „savaime

suprantamu” reiðkiniu.

„Living” dalis skirta tiems, kurie

sumanë atnaujinti savo interjerà. Èia

demonstruota spalvinga namø apyvokos

reikmenø gausa, buvo pristatyta

naujø baldø ir interjerø pasiûla.

„Giving” dalis – tai milþiniðka dovanø

ávairovë, norintiems pradþiuginti draugus,

artimuosius, verslo partnerius.

„Dining” dalyje pristatomi indai,

virtuvës ir baro árankiai bei aksesuarai,

bei elektriniai, automatizuoti árengimai

ir reikmenys, skirti ruoðti ir apdoroti

maistui.

Parodos tinklapis internete: http://

ambiente.messefrankfurt.com

PARODA „TENDENCE LIFESTYLE 2005" SKIRTA IÐRANKIAM VARTOTOJUI

Jolita Vitkauskaitë

Ðiais, 2005–aisiais metais, tarptautinës

kasmetinës parodos „Tendence

Lifestyle”, vyksianèios Frankfurte

rugpjûèio 26-30 dienomis, rengëjai þada

nustebinti paèius iðrankiausius vartotojus

ið viso pasaulio.

„Tendence Lifestyle” – pati populiariausia

rudens-þiemos sezono paroda

Europoje, kurioje 2004-aisiais savo

produktus pristatë per 3000 gamintojø ið

88 pasaulio ðaliø. Ðiais metais ðioje mugëje

ir vël dalyvaus paèios garsiausios kompanijos

ið viso pasaulio. Parodà sudarys

keturios dalys: „Modern living”, „Emo-

tion”, „Joy” ir „Function”, kuriose

eksponuojamø produktø naujos tendencijos

átiks net ánoringiausiam ir iðrankiausiam

vartotojui.

„Modern Living” dalis skirta norintiems

atnaujinti savo namø ar restorano interjerà

pagal modernø, klasikiná ar avangardiná stiliø.

„Emotion” – aksesuarø ir moderniø

detaliø pasaulis, padedantis sukurti jaukø

ar intymø namø stiliø.

„Joy” patiks visiems, norintiems pradþiuginti

draugus ar artimuosius, nes

„Tendence Lifestyle” siûlo platø dovanø

asortimentà.

„Function” dalis orientuota á vidutines

ir stambesnes maitinimo ástaigas. Tai platus

baldø, virtuvës interjero detaliø, stalo

árankiø pasirinkimas, skirtas norintiems

papuoðti savo kavinæ ar restoranà. Gamintojai

siûlo naujas koncepcijas, apimanèias

tiek maisto gaminimo ar stalo menà , tiek

restorano árengimà bei interjero stiliø.

„Function” savo asortimentà papildys

„Table Top”, „Kitchen&Houseware” ir

„Cook&Eat “ mugës skyriais, kuriuose sau

tinkamà produktà ras ne tik iðranki namø

ðeimininkë, bet ir rafinuotà klientà

trokðtantis pritraukti restorano savininkas.

Parodos tinklapis www.tendencelifestyle.com


RESTORANAI PADANGËSE

Indrë Kiðûnaitë

Jauèiasi priklausomi nuo oro

Televizijos bokðte esantá „Paukðèiø takà“ dràsiai galima

bûtø vadinti nepralenkiama kavine aukðèio ir vaizdo pro langus

prasme. 165 metrø aukðtyje jau daugiau nei 20 metø veikiantis

„Paukðèiø takas“ per metus susilaukia arti 90 000 lankytojø.

Þinoma, daugiausia èia uþsuka turistai ið uþsienio ir moksleiviø

grupës, mat TV bokðto kavinë, priklausanti AB „Lietuvos radijo

ir televizijos centrui“, átraukta á lankytinø Vilniaus vietø sàraðà.

Kavinës vedëja Graþina Junevièienë neslepia, jog sparèiai

ðylant orams, ir vis daþniau Vilniaus padangëje ðvysèiojant

saulei, lankytojø, norinèiø pasigroþëti pavasarëjanèia sostine,

kasdien daugëja. Ponia Graþina pripaþásta, kad kavinës sveèiø

skaièius labai priklauso nuo to, koks tà dienà bûna oras. Ne

paslaptis, kad jei Vilniuje apsiniaukæ, darganota ar lietinga,

„Paukðèiø take“ pasigroþëti pilkðvoka sostinës panorama

uþklysta nedaugelis. Po prieð keletà metø atlikto kavinës-baro

remonto, kasmet èia apsilanko vis gausesni turistø bûriai.

Ðiltuoju metø sezonu per dienà „Paukðèiø take“ pabuvoti

suspëja apie 600-700 þmoniø. „Tuo tarpu „atðalus orams ir

nesimatant visam miesto groþiui, pritraukti lankytojus yra labai

sunku”, – teigia ponia Graþina.

Prieð keletà metø atliekant kavinës remontà buvo nuspræsta

„paaukoti“ vienà barà vardan didesnës virtuvës. Suteikdami

daugiau erdvës „Paukðèiø tako“ virtuvës personalui, kavinës

vadovai pripaþásta gerokai kilstelëjæ ruoðiamø patiekalø lygá

ir kokybæ. „Mums malonu, kad klientai èia ateina ne vien

pasigërëti vaizdu, bet ir pasimëgauti mûsø virtuvës meistrø

pagamintais patiekalais“, – dþiaugiasi p. Graþina. Nors

atnaujinant virtuvæ kilo nesklandumø daugiau nei pusantro

ðimto metrø gabenant gana gremëzdiðkus virtuvës árengimus.

„Visa laimë, kad naujà ir ðiuolaikiðkà árangà galima iðmontuoti,

o uþkëlus liftu á kavinæ, vël jà surinkti, kitu atveju bûtume turëjæ

gerokai pasukti galvas, kaip jà uþveþti“, – ðypsojosi Graþina

Junevièienë.

Koncepcija

Vis daþniau ðvysèiojant saulei ir sparèiai artëjant

ðiltajam metø sezonui restoranø lankytojai jau nebenori

lindëti patalpose, kuriose rudená ir þiemà teko slëptis

nuo þvarbaus vëjo ir ðalèio. Savo ruoþtu, maitinimo

ástaigø vadovai, taip pat jausdami gryno oro poreiká,

stengiasi ne tik gaivesniais patiekalais papildyti

valgiaraðèius, bet ir atverti langus, árengti lauko terasas,

iðskleisti skëèius, iðtempti tentus ir kitaip pasirûpinti, kad

artëjanèios ðiltos vasaros nuotaikos padvelktø ir jø

ástaigose, dar labiau viliodamos vis iðrankesniais

tampanèius restoranø lankytojus uþsukti bûtent pas

juos.

Taèiau egzistuoja ir kitas klientø traukos faktorius –

patrauklus vaizdas pro langà. Bûtent ðia tema kalbëjomës

su keleto garsiø Lietuvos restoranø vadovais,

bandëme aiðkintis ne tik padangëse esanèiø restoranø

privalumus, bet ir gvildenti jø trûkumus, aptarti

nepatogumus bei iðkylanèias problemas. Sunku sutalpinti visus, norinèius pasigërëti vaizdu

„Paukðèiø takas“

Prieð dvejus metus „Klaipëdos“ vieðbutyje ákurto restorano

„XII” (www.klaipedahotel.lt) pavadinime uþkoduotas aukðto,

kuriame árengta ði ástaiga numeris. Klaipëdieèius ir miesto

sveèius ði vieta dþiugina iðskirtiniu panoraminiu vaizdu á

senamiestá, marias, uostà bei uosto vartus. „Kadangi ðis

restoranas yra 12 pastato aukðte, patrauklus vaizdas pro langà

yra pagrindinis traukos objektas ir reklamuodami já, labiausiai

tai akcentuojame“, – teigia restorano direktorë Rasa

Drungilaitë.

„XII“

Daugelis virðutiniuose aukðtuose ásikûrusiø maitinimo

ástaigø lankytojø skundþiasi, jog saulëtà dienà sëdint prie lango

vargina kaitrûs saulës spinduliai. Restorane „XII“ ði problema

buvo apgalvota ir iðspræsta sudëjus langus su specialia stiklo

apsauga bei rytø ir vakarø pusëse pakabinus specialias þaliuzes.

„Jos ne tik saugo mûsø klientus nuo saulës, bet ir puikiai dera

prie restorano vidaus aplinkos“, – teigë p. Rasa.

Nukelta á 12 psl.

11


Koncepcija

Atkelta ið 11 psl.

Vienintelis uostamiestyje panoraminis restoranas „XII“ yra

itin mëgstamas klaipëdieèiø „Bene didþiausia mûsø problema

yra ta, kad restorane tik 72 vietos ir labai daþnai neturime,

kur pasodinti puikiu vaizdu pro langà pasigroþëti atëjusiø

mûsø sveèiø“, – ðypsosi, p. Rasa, – „pastebëjome, kad net ir

blogas oras neatbaido mûsø sveèiø, nes dël graþaus

panoraminio vaizdo lyjant ar esant rûkui, klientø nemaþëja”.

Saulëtà dienà patraukliu vaizdu trukdo gërëtis uþuolaidos

nuo saulës

„Paþvelk á sostinæ, per „Laikinosios sostinës“ langus!“ –

tokio ðûkio vedami beveik prieð metus Vilniuje atidaryti

restoranà „Laikinoji sostinë“ (www.laikinojisostine.lt) ryþosi

kelis sëkmingai Kaune veikianèius restoranus turintys

kaunieèiai. Penktame modernaus sostinës prekybos centro

aukðte ásikûrusiame restorane stengtasi perteikti retro

prabanga dvelkianèià smetoniðkos Lietuvos laikmeèio aplinkà.

„Laikinoji sostinë“ Vilniaus centrinëje universalinëje

parduotuvëje (VCUP) galbût ir nesilygiuoja á didþiøjø miestø

padangëse esanèias maitinimo ástaigas, taèiau puikiu vaizdu

pro langà në kiek joms nenusileidþia. „Centrinës Vilniaus

miesto dalies panorama bei, rodos, visai èia pat tekanti Neris

yra labai svarbus faktorius, viliojantis lankytojus èia ateiti“, –

pripaþásta „Laikinosios sostinës“ bendrasavininkis, p. Virgilijus

Budrikis, – „taèiau, jei patiekalai ar interjeras klientui

nepatiktø, vargu, ar mûsø nuolatiniai klientai èia ateitø vien

tik dël vaizdo“.

Sandëliai ir tarnybinës patalpos yra árengtos èia pat,

penktame aukðte, todël „Laikinosios sostinës“ personalui

pritrûkus produktø nebûtina leistis kaþkur á rûsá. Diegiant

virtuvës árangà, uþkelti jà á penktà aukðtà nebuvo jokio vargo,

mat projektuojant ðiuolaikiðkà prekybos centrà, ðalia buvo

árengta patogi keliaaukðtë automobiliø stovëjimo aikðtelë,

kuria be vargo uþveþti bet kokio dydþio krovinius galima

tiesiog maðina.

„Didesnë problema, kurià pastebëjome jau rengdami

restorano vidaus interjerà, buvo sugalvoti, kaip neuþgoþiant

graþaus miesto vaizdo apsaugoti mûsø klientus nuo saulës“, –

pasakojo p. Virgilijus, – todël teko pasirûpinti pintais

nuleidþiamais roletais“. Taèiau nepaisant to, p. Virgilijus

pripaþino, jog net blogam orui neleidþiant dþiaugtis Vilniaus

vaizdais, staliukai prie lango nuolat bûna uþimti.

Vien tik graþaus vaizdo pro langà nesiûlo

2003-aisiais metais renovuoto Vilniaus vieðbuèio „Reval

Hotel Lietuva“ 22-ajame aukðte buvo ákurtas 300 kv.m. ploto

„Skybar” (www.revalhotels.com), aukðèio prasme nusileidþiantis

galbût tik Televizijos bokðto kavinei. Prieð dvejus

metus vien tik kokteiliø baro veiklos koncepcija dar nebuvo

taip stipriai iðpopuliarëjusi kaip ðiandien, todël susidomëjusiø

ðia, Vilniaus padangëje veikianèia ástaiga iðties netrûksta. Ið

22-ojo aukðto atsiverianti fantastiðka sostinës panorama yra

labai stiprus baro traukos faktorius, kurá papildo galimybë

paragauti naujausiø ir populiariausiø kokteiliø ar gërimø,

nepriekaiðtingas personalo dëmesys ir DJ leidþiama muzika.

12

„Laikinoji sostinë“

„Sky bar“

Darbo dienø vakarais èia daugiau renkasi vieðbuèio gyventojai,

o savaitgaliais á nuostabià Vilniaus panoramà atveriantá 160

vietø barà plûsta vilnieèiai, mëgstantys èia apðilti prieð eidami

á naktinius klubus.

Kaip teigë „Reval Hotel Lietuva“ maisto ir gërimø skyriaus

vadovas Erlend Engdahl, vieðbuèio pirmajame aukðte esant

puikiam restoranui, árengti dar vienà restoranà virðutiniame

aukðte nebuvo prasmës, taèiau ðiø metø balandþio viduryje

jau planuojama iðplësti virtuvæ ir „Skybar‘o“ sveèiams be jau

turëtø uþkandþiø pasiûlyti ir karðtøjø patiekalø. „Mes

nesiûlome vien tik graþaus vaizdo pro langà“ – teigë p. Erlend,

– „net ir blogu oru, kai Vilnius neatrodo toks graþus, lankytojai

èia renkasi nusiteikæ puikiai praleisti laikà, iðgerti kokybiðkø

gërimø ir pabendrauti“.

Dël kaitriai spiginanèios saulës, pasak pono Erlend, jø sveèiai

diskomforto nepatiria. „Kadangi baras atidaromas 16 val.,

vakarinës saulës spinduliai jau nëra tokie kaitrûs, juolab, kad

visada lankytojai gali pasirinkti staliukà kitoje „Skybar“ pusëje,

ir vaizdu á Vilniø groþëtis pavësyje“ – „Restoranø verslui“ teigë

Erlend Engdahl.

Patraukli miesto panorama – didþiausias restorano

privalumas

Jau beveik dvejus metus Alytuje veikiantis „Stiklinis

restoranas” (www.stiklinisrestoranas.lt) taip pavadintas

neatsitiktinai. Á dangø ðaunantis pastatas, kurio ðeðtajame

aukðte ákurtas restoranas, yra visas ið stiklo. Itin moderni ir

novatoriðka statinio struktûra suprojektuota taip, kad beveik

ðimto vietø „Stiklinio restorano“ lankytojai patys pasirinktø,

kurioje poilsio zonoje: kavinëje, restorano patalpoje, atskiroje

pobûviø salëje ar pirèiø ir baseino komplekse, jie norëtø leisti

laikà. Restorano administratorius Donatas Steponënas

pasakojo, kad ilgainiui, pastebëjæ vis didesná klientø poreiká

mëgautis patrauklia Alytaus panorama ið kavinës pusës,

nusprendë árengti tam tikrà paaukðtinimà restorano erdvëje,

kad ir èia pietaujantiems klientams atsivertø ne prastesnis

„Stiklinis restoranas“


vaizdas. „Taip pat sutrumpinome uþuolaidas, pakeitëme jø

drapiravimà, ir sëkmingai ádiegtos ðios nedidelës restorano

vidaus interjero rekonstrukcijos nenuvylë – sulaukiame vis

daugiau lankytojø“ – dþiaugiasi p. Donatas. Be abejo, virðutinis

pastato aukðtas, kuriame árengtas restoranas, yra nenuginèijamas

privalumas, taèiau, juk vien vaizdais sotus nebûsi,

„stengiamës, kad mûsø virtuvës meistrø gaminamo maisto

kokybë ir personalo dëmesys klientui bûtø nepriekaiðtingas.

Þinoma, jeigu „Stiklinis restoranas“ bûtø pirmame aukðte,

vargu, ar turëtume daugiau klientø“, – teigia, p. Donatas.

Áspûdingà Alytaus panoramà atverianèio restorano

klientai, daþniausiai renkasi vietas prie lango net ir saulëtà

bei karðtà dienà. Juos nuo varginanèios kaitros saugo

sugeriantys saulës spindulius antirefleksiniai stiklai. „Taèiau

subjurus orams, lankytojø sulaukiame kur kas maþiau“, –

pripaþásta p. Donatas.

Restoranas 16 aukðte atveria horizonto tolumas

Vilniaus Naujamiestyje, prieð keletà metø renovuoto

„Crowne Plaza“ vieðbuèio 16 aukðte, fantastiðkà vaizdà á Vilniø

atveria platûs restorano „Horizontas” (www.cpvilnius.com)

langai. Pakilus á 16 vieðbuèio aukðtà, belieka tik pritarti, jog

restorano pavadinimas parinktas itin taikliai – nuo besidriekianèios

tolyn lig horizonto sostinës panoramos sunku

atplëðti akis. Ið vienos pusës þvilgsnis klysta á Vingio parkà

bei Þvërynà, kitoje – atsiveria sostinës Naujamiesèio ir miesto

centro panorama. Be to, galima groþëtis, rodos, visai èia

pat vingiuojanèia Nerimi. Arti 150 þmoniø galinèiame

„Horizontas“

Koncepcija

sutalpinti restorane organizuojami ávairûs pobûviai,

pasigroþëti Vilniumi mielai uþsuka „Crowne plaza”

vieðbutyje apsistojæ uþsienieèiai.

Dar renovuojant vieðbutá ir nenorëjus maþinti restorano

erdvës, buvo nuspræsta sandëlius árengti rûsyje, reikiamø

produktø á 16-àjá aukðtà personalas atsiveþa tarnybiniu liftu.

Tad tiekëjams neiðkyla jokiø nesklandumø pristatant

gaminius.

Didelis restorano „Horizontas“ privalumas yra tas, jog

saulëtà dienà, sveèiai gali mëgautis Vilniaus panorama

nevarginami kaitriø spinduliø. Èia taip pat buvo apgalvota

karðèio problema ir dël to sumontuoti specialûs, nuo kaitros

saugantys langø stiklai, árengta kondicionavimo sistema.

Bendraudami su panoraminiø restoranø vadovais, stengëmës

suþinoti tokiø ástaigø privalumus bei neigiamas puses

ir, tiesà sakant, pastarøjø tikëjomës surasti gerokai daugiau.

Apibendrindami galëtume pasakyti, jog, pavyzdþiui, su

problemomis tiekiant produktus ar restoranui reikalingus

reikmenis, nesusiduria në vienas vadovas. Moderniø pastatø

virðutiniuose aukðtuose steigiant restoranus, jø tarnybinës

patalpos ir sandëliø vieta neretai bûna numatoma ið anksto,

dar projektuojant patalpas, tad jokiø nepatogumø darbo

metu prireikus trûkstamo produkto dël to nepatiria nei

personalas, nei jo laukiantis klientas. Kai kuriø restoranø

lankytojø srautas sumaþëja keièiantis orams ar sezonams.

Pasitaiko ir lankytojø, bijanèiø aukðèio ar nemëgstanèiø lifto.

Tokie klientai renkasi kitas vietas pietauti.

Ypatingø reklaminiø triukø pritraukti klientà á panoraminá

restoranà taip pat nereikia. Nors einant gatve ir

sunku (o kartais visai neámanoma) pastebëti viliojanèias

tokiø restoranø vitrinas ar iðkabas, taèiau susidaro áspûdis,

kad sunkiau bûtø surasti þmogø, neþinantá, ið kurios vietos

geriausiai matomas miestas, nei paèià ástaigà. Daug svarbiau

yra nenuvilti lankytojø maisto kokybe ir aptarnavimu – vis

tik restoranai yra skirti pavalgyti, o ne þiopsoti pro langà.

Panoraminiø restoranø Lietuvoje dar tiek nedaug, kad

apsilankiusiøjø áspûdþiai taip greit sklinda ið lûpø á lûpas,

jog sukti galvos dël papildomos reklamos vadovams beveik

netenka. Galbût dël to nejauèiama ir stipri konkurencinë

kova, todël, kad, palyginus, su pirmuose aukðtuose, ðalia

triukðmingø gatviø esanèiomis maitinimo ástaigomis,

panoraminiai restoranai klientui gali pasiûlyti ne tik

áspûdingus vaizdus pro langus, bet ir ramià aplinkà, kur

nepasiekiamas ðurmuliuojanèio miesto triukðmas, gerokai

gaivesná orà ir... neiðmatuojamà padangiø svaigulá.

13


Sprendimai

Ðá sezonà „R-Keeper“ sistemos kûrëjai restoranams pristato

naujovæ, kuri griauna nusistovëjusias taisykles, meta iððûká net

ir daug maèiusiems restorano darbuotojams ir lankytojams.

„Self-Service” nauja, Lietuvoje dar nematyta kompiuterinë

sistema palengvins darbà personalui, maloniai nustebins

lankytojà ir tuo paèiu padidins restorano apyvartà.

Toks sistemos „R-Keeper” pagrindu sukurtas modulis jau

ádiegtas Maskvos restorane „Pasta Project“, o Lietuvoje ði

naujovë dar tik pradedama siûlyti.

Unikalus „Pasta Project”, Maskvoje dar tik pradedantis

kurti restoranø tinklà, „Self-Service” sistema lankytojui siekia

patiekti puikø skoná, nepriekaiðtingà kokybæ, greitá ir

prieinamumà vienu metu. Uþsukæs papietauti lankytojas

negaus áprasto valgiaraðèio, o visà informacijà apie patiekalus,

iðsamø valgiø bei gërimø apraðymà, uþsakymo vykdymà ras

pats prisilietimui jautriuose monitoriuose (touch screen – angl.

k.), esanèiuose ðalia kiekvieno staliuko.

Ði „R-Keeper” naujovë leidþia sutaupyti ne tik darbuotojo,

bet ir lankytojo laikà: sveèias iðsirenka norimà patiekalà greta

stalelio sumontuotame monitoriuje, per tinklà virtuvës

darbuotojai ið karto gauna lankytojo uþsakymà, kurá skubiai

paruoðus, sveèiui patiekia padavëjas.

Prisilietimui jautriame ekrane lankytojas mato kiekvieno

patiekalo ikonà, kurià spustelëjus, kompiuterinë sistema

pateikia visas patiekalø rûðis su nuotraukomis bei jø apraðymus.

Taip klientas gali matyti, koks patiekalas jam bus atneðtas.

14

DAR NEMATYTA NAUJOVË LIETUVOJE – „SELF-SERVICE” SISTEMA

„R-Keeper” produktai nuolat tobulinami, rinkai nuolat

pateikiama naujø sprendimø, palengvinanèiø maitinimo

ástaigø personalo darbà. „R-Keeper” siûlo naujà, patogesnæ ir

efektyvesnæ, sandëlio programos versijà „StoreHouse V4", kuri

jau diegiama Lietuvos restoranuose.

„StoreHouse V4" versijos privalumai:

• Nauja sandëlio programos versija veikia beveik deðimt

kartø greièiau nei „StoreHouse V3“. Tai ypaè aktualu esant

dideliems informacijos kiekiams – tokiu bûdu taupomas

darbuotojø laikas.

• Pagerintos darbo tinkle savybës: apskaitininkas nejauèia

skirtumo dirbdamas kompiuteriø tinkle ar kompiuteriu,

nepajungtu á tinklà.

• Ásigijusiems „StoreHouse V4“ versijà vartotojams nereikës

mokëti uþ duomenø bazës valdymo licencijas, nes ði naujosios

versijos duomenø baziø valdymo sistema yra sukurta „R-

Keeper” programuotojø.

• Nuo ðiol ðioje programos versijoje padarytas bendras

prekiø sàraðas (þaliavos, pusgaminiai, parduodami patiekalai,

paslaugos). Ðis sprendimas labai patogus darbuotojui, kadangi

jam, parduodant vienetines prekes, nereikia daryti papildomø

kalkuliaciniø korteliø.

• Vartotojas (jei turi tam teisæ) gali uþblokuoti skirtus

redaguoti programos dokumentus. Pavyzdþiui, jei vienas

darbuotojas tvarko virtuvës pirkimo dokumentus, o kitas baro,

jie galës koreguoti tik savo ávestus dokumentus.

• Vienu pelës klaviðo paspaudimu kompiuterinë programa

automatiðkai padaro visas nuraðymo operacijas bei sukuria

reikalingus dokumentus. Tokiu bûdu þenkliai taupomas laikas,

o restoranø apskaita tampa gerokai paprastesnë.

• Naujoji versija leidþia vykdyti ne tik restorano, bet ir

parduotuvës apskaitos funkcijas. Tai ypaè aktualu restoranø

ðeimininkams, turintiems netoliese nedideles konditerijos ar

kitas parduotuvëles ir nenorintiems investuoti á specialiai

parduotuvëms kuriamas apskaitos sistemas.

Lankytojui, norinèiam vienà

patiekalo ingredientà pakeisti

kitu, problemø neiðkyla, nes

patiekalo komponentus jis taip

pat pasirenka monitoriuje.

Jei ekranas kurá laikà yra

nelieèiamas monitoriuje rodoma

restorano reklama, jo patiekalai,

siûlomos naujovës,

renginiai, interneto paslaugos, padavëjo iðkvietimas.

Techninë sistemos dalis yra kompiuteris su sensoriniu

monitoriumi, skirtas specialiai naudoti tam tikroje aplinkoje ir

montuoti á baldus ar kitus pavirðius, be to, yra atsparus drëgmei.

Ekranø ástriþainës gali bûti nuo 7 coliø iki 15 coliø dydþio.

Dvejojantiems, ar atsipirks „Self- Service” sistema,

patariame nesijaudinti. Pirmiausia, ði naujovë stipriai trauks

lankytojus, norinèius pamatyti, kaip ði sistema realizuota.

Restoranas ar kavinë galës sumaþinti darbuotojø skaièiø,

valgiaraðèiø gamybos sànaudas ir kitus kaðtus. Maitinimo

ámonë padidins apyvartà didþiausios apkrovos metu: bus

taupomas laikas, kol klientai laukia galinèio priimti uþsakymà

padavëjo. Galiausiai, interneto paslaugos ájungimas leis

pritraukti lankytojø, mëgstanèiø narðyti po internetà.

Susidomëjusiems sistemos diegëjai siûlo galimybæ iðbandyti

vienà aparatà Jûsø restorane.

UAB „UCS Baltic” informacija

NAUJASIS „R-KEEPER“ SANDËLIO MODULIS – DAR DAUGIAU

GALIMYBIØ IR PATOGUMO

• Atsirado galimybë ið

sandëlio apskaitos automatiðkai

nuraðyti patiekalø

priedus, jei klientas uþsakymo

metu papraðë, kad á

patiekalà jie nebûtø dedami.

• Nauja versija darbuotojui

leidþia patogiai bei

greitai redaguoti spausdinimo

formas.

• Galimybë prisijungti prie sandëlio programos per

internetà. Ði sistema ypaè praktiðka ir aktuali daug keliaujantiems

ar turintiems keletà restoranø savininkams, nes ið

vienos darbo vietos darbuotojas gali sekti restoranø, esanèiø

skirtingose vietose, veiklà. Ðiuo atveju darbas palengvinamas

ir apskaitininkams, vedantiems keliø restoranø apskaità arba

dirbantiems namuose.

• Restoranams, jau dirbantiems su „StoreHouse V3"

sandëlio programine versija, pereiti prie „StoreHouse V4" yra

labai paprasta ir patogu.

• Sumaþinta þmogiðkøjø klaidø tikimybë. Darbuotojas

negali pamirðti atlikti tam tikrø operacijø, nes programa atlieka

ðá veiksmà pati, t.y. naujoji versija yra dar labiau „intelektualesnë“.

• Konkreèiam darbuotojui ar darbuotojø grupei galima

priskirti tam tikras darbo programoje teises, kuriomis jis galës

atlikti tik jam priskirtus veiksmus.

• Nauja versija „StoreHouse V4“ atlieka dar daugiau

buhalteriniø funkcijø, palengvinanèiø restorano apskaitos

skyriaus darbà.

• Sistema leidþia prekei priskirti keletà skirtingø kalkuliaciniø

korteliø. Priklausomai nuo patiekalo pardavimo

vietos sistema gali automatiðkai parinkti skirtingà patiekalo

kalkuliacinæ kortelæ.

UAB „UCS Baltic” informacija


GARSO SISTEMØ NAUJIENOS

Mindaugas Stongvilas

„Þinomas ir populiarus gamintojo vardas negarantuoja, kad garso sistema skambës

nepriekaiðtingai. Ypaè svarbu teisingai pasirinkti, suderinti ir iðdëstyti sistemos

komponentus“ – Establishing quality sound in business environment – A forum report,

June 2002.

Akustinës problemos aukðtose patalpose.

Akivaizdu, kad aukðtos patalpos neleidþia tinkamai,

norimoje vietoje iðdëstyti garso sistemø. Patogiausia yra

garsiakalbius tarsi ðviestuvus

nuleisti ið virðaus. Ðioje srityje

daugiausiai pasiekë amerikieèiø

kompanija „Sound

tube”. Jø sukurtos pakabinamos

sferinës garso sistemos

yra tipiðkas „amerikietiðko

skambëjimo“ pavyzdys –

aukðèiausios kokybës skaidrus,

„minkðtas” ir galingas

garsas. Originalios formos ir

gabaritø korpusas yra gaminamas

naudojant F-1 bolidø

gamyboje naudojamas

medþiagas. Diegiant „Sound

Tube” sistemas, galima sutaupyti

pinigø ne tik árengiant

maþiau, nei áprasta garsiakalbiø,

bet ir taupant montavimo

medþiagas ir laikà.

Ð okiø aikðtelë restorane

kartais bûna labai reikalinga.

Taèiau ne visi restorano lankytojai

yra pasiruoðæ ðokti

viso vakaro metu. Áprastomis

garso sistemomis yra labai

sunku sukoncentruoti garsà

tik ðokiø aikðtelëje, netrukdant

aplinkiniams. Originalø

sprendimà pateikë Italijos

kompanija „Peecker Sound”, pagaminusi garso sistemà, kuri

montuojama prie patalpos lubø ir veikia „garso duðo“

principu. Garsas yra koncentruojamas ðokiø aikðtelëje, o

þengus keletà þingsniø á ðonà ar prisëdus prie gretimo sta-

liuko, galima nesunkiai susikalbëti.

Ðios sistemos skirtos restoranams

ar barams, kurie „pamirðo“

pasirûpinti ðokiø aikðtele savo

lankytojams, arba orientuojasi á

publikà, kuri mëgsta paðokti, bet

nëra linkusi klausytis muzikos

garsiai.

Sprendimai

Pretenzingas restorano interjeras

daþnai yra didelis galvos

skausmas garso sistemø instaliuotojui.

Architektas reikalauja

„nematomø“ garso sistemø arba

sistemø, priderintø prie aplinkos. Deja, visi garsiakalbiai yra

klasikinës formos, o jø pasirinkimas labai siauras. Taèiau italø

kompanija „Tutondo” siûlo rinktis norimà apdailà – keisti

apvadø, tinklelio, korpuso detaliø spalvà. Galima rinktis ið

daugiau negu 300 variantø ir priderinti kiekvienai patalpai,

kiekvienam kampui norimos spalvos garsiakalbá. Nuo spalvos

garso kokybë nesikeièia, todël galima dràsiai eksperimentuoti.

Jei variantø vis tiek nepakanka, galima

garsiakalbius áleisti á sienà ir nudaþyti.

Lauko ágarsinimas. Tai gana

originalus ir dràsus sprendimas.

Pas mus tai nëra labai populiaru,

bijant kaimynø reakcijos

ar vandalø. Taèiau sprendimø

yra. Minëta kompanija

„Sound Tube” yra sukûrusi

kokybiðkø lauko garsiakalbiø

serijà, kuri ne tik nebijo atðiauriø

oro sàlygø, bet ir yra atspari mechaniniam poveikiui.

*Garsiakalbiai „Sound tube“ árengti restorane „Èili Molas“ (Kaunas),

„Peeker Sound“ – restorane „West Side“ (Klaipëda), „Tutondo“ – restorane

„West Side“ (Klaipëda), vieðbuèiuose „Romantic“ (Panevëþys), „Artis“

(Vilnius). Atstovai Lietuvoje – UAB „Assensus“.

15


Produktai

16

LIETUVIÐKI MILTAI – PLATUS ASORTIMENTAS NET

IÐRANKIAUSIAM KEPËJUI

Vytautas Mickevièius

Didþiausia Baltijos ðalyse miltø ir miltø miðiniø

gamybos bendrovë AB „Malsena“ savo produkcijos

vartotojams þinoma kaip patikima gamintoja, siekianti

rinkai pateikti kuo platesná miltø ir jø miðiniø asortimentà,

skirtà ávairiems maisto produktams ir patiekalams

gaminti.

Naujausias akcinës bendrovës „Malsena“ produktas

yra specialus miltø miðinys picoms kepti.

Apie bendrovæ

AB „Malsena” istorija prasideda 1841-aisiais metais, kai

Panevëþyje, Kranto gatvëje, pradëjo veikti malûnas. Vëliau

pagrindinis malûnas persikëlë á naujà vietà dabartinëje J.

Janonio gatvëje. Dabar tai modernus kvieèiø malûnas,

kuriame per parà perdirbama apie 250 tonø kvieèiø.

1994 metais ámonë buvo reorganizuota á akcinæ

bendrovæ ir pavadinta „Malsena“. 2000 metais atidarytas

miltø miðiniø cechas, kuriame dabar gaminami ávairûs

miltiniai, bulviniai ir konditeriniai miðiniai, bei pagal

individualius poreikius kuriami miðiniai. Vartotojams kasmet

buvo siûloma naujø miltø miðiniø, kurie pelnë apdovanojimø

„AgroBalt” parodose ir Lietuvos metø gaminio konkursuose.

Ðiuo metu ámonei priklauso ne tik senasis malûnas

Panevëþyje, bet ir 2003 metais naujai rekonstruotas Vievio

malûnas. Po kapitalinës rekonstrukcijos malûne ádiegta

paþangiausia miltø pramonës technika – grûdø valymas nuo

priemaiðø, drëkinimo aruodai, modernûs malimo ir sijojimo

árengimai. Malimo procesas visiðkai automatizuotas ir

kompiuterizuotas, bei pritaikytas skirtingiems grûdams

malti – dël to gaunama aukðtesnë miltø kokybë.

Ilgas grûdø valymo, malimo ir sijojimo kelias uþtikrina

aukðtà miltø vandens sugërimo procentà. Tai svarbu siekiant

padidinti kepamo gaminio iðeigà.

Ðiuo metu bendrovës veiklos kryptys apima pramoninei

ir maþmeninei prekybai gaminamus kvietinius ir ruginius

miltus, miltø miðinius, grûdø prekybà, grûdiniø kultûrø

saugojimà ir paruoðimà bei laboratorinius tyrimus.

Ðiais metais daugiau nei dvigubai didindama ástatiná

kapitalà AB „Malsena“ didins ir gamybos apimtis, bei pasiûlà

vartotojams.

Platus asortimentas

AB „Malsena“ gaminamø miltø ir jø miðiniø asortimentas

turëtø tenkinti net ir iðrankiausià vartotojà ar gamybininkà.

Gamybininkams siûloma ávairios rûðies kvietiniø, ruginiø

miltø, kvieèiø sëlenø.

Ruginiai miltai daþniausiai yra naudojami ruginei duonai

gaminti. Maitinimo ámonëse daugiausiai sunaudojama

kvietiniø miltø. Jie malami ið minkðtøjø kvieèiø grûdø ir

naudojami kaip pagrindinë þaliava duonos, konditerijos

pramonëje bei sudaro beveik treèdalá visø maistui naudojamø

produktø.

Didelæ dalá AB „Malsena“ asortimento sudaro ávairûs

miðiniai. Plaèiai paplitæ ðeimininkiø virtuvëse, daugelis jø

yra sëkmingai naudojami ir maitinimo ámonëse.

Kadangi kiekviena miltø rûðis yra tinkamiausia tik tam

tikrø gaminiø grupei, pastaruoju metu „Malsena” stengiasi

pateikti tiek gamybininkams, tiek ir vartotojams kuo

ávairesniø sprendimø, kaip panaudoti ávairias miltø rûðis.

Taip pat pasiûlo naujø specializuotø miltø miðiniø, pritaikytø

bûtent konkretiems gaminiams.

Vienas ið naujausiø produktø – dietiniø miðiniø linija

„Naturalis“, papildanti sveikai mitybai skirtø produktø

asortimentà. Pastebëjus naujø gaminiø populiarumo augimà

maþmeninëje rinkoje, ðie miðiniai buvo pasiûlyti ir didesnëje

pakuotëje, skirtoje sveiko gyvenimo bûdo ir sveikos mitybos

klubams, ligoninëms, sanatorijoms bei reabilitacijos

centrams.

Stambioms kepykloms ar konditerijos centrams „Malsena”

gali sukurti ir pagaminti specialiø, individualizuotø

ir tik joms skirtø miltø miðiniø pagal nurodytà receptûrà.

Naudojant tokius miðinius supaprastëja apskaita, sandëliavimas,

tiekimas, nelieka technologinio proceso

nuoseklumo bei nuolatinës kokybës iðlaikymo problemø.

Taip pat, tapus „Malsenos“ klientu, pirkëjas ágyja teisæ á

nemokamas technologø konsultacijas bei mokymus, kaip

dirbti su naujais miðiniais. Bûtent dël to, palaikant tiesioginá

ryðá su gamintoju, vis daugiau kepëjø domisi ðia galimybe.

„Pizza Jazz“ nuotrauka

Naujasis lietuviðkø miltø miðinys picoms

Panaðiomis aplinkybëmis buvo sukurtas ir naujausias AB

„Malsena“ gaminys – miltø miðinys picoms. Ne paslaptis, kad

vien tik ið Lietuvoje uþaugintø kvieèiø beveik neámanoma

sumalti tokiø miltø, kurie tiktø tikroms italiðkoms picoms

gaminti – dël auginamø grûdø rûðiø, gamtiniø sàlygø skiriasi

grûdo struktûra, glitimo stiprumas ir kiti parametrai.

Dël to ið lietuviðkø miltø beveik neámanoma paruoðti ypaè

plono pagrindo picai – teðla trûkinëja, per daug traukiasi.

Nebent bûtø naudojama kitokia teðlos receptûra, á kurià

áeitø daug papildomø ingredientø, bet tai gerokai

apsunkintø visà technologiná teðlos paruoðimo procesà bei

gerokai padidintø gaminio savikainà. Todël dauguma

picerijø picoms gaminti iki ðiol naudojo nors ir brangesnius,

bet specialiai picoms skirtus importinius, daþniausiai

ðvediðkus, vokiðkus arba italiðkus miltø miðinius.

Galimybë gaminti picos miltus Lietuvoje buvo pradëta

svarstyti pakankamai seniai, net prieð kelis metus, kai

pradëjo didëti picerijø populiarumas. Stambûs picø

gamintojai patys ne kartà kreipësi á Lietuvos malûnus,

klausdami apie galimybæ pagaminti miltus pagal jø

reikalavimus. Bet tik pastaraisiais metais, ásigijus reikiamà

technologinæ bei laboratorinæ bazæ, sukaupus trûkstamø

þiniø bagaþà, pavyko ágyvendinti ðá projektà.


Tik po kruopðtaus aðtuoniø mënesiø darbo, ávairiø miltø

tyrimø bei bandymø laboratorijoje, „Malsenos” technologai

atrado tinkamà miltø miðinio santyká, ypaè tinkantá picoms

gaminti. Maiðant skirtingø grûdø veisles ir skirtingø rûðiø

pagerintus miltus, buvo sukurtas specialus miltø miðinys,

kuris savo parametrais beveik nesiskiria nuo importuojamø

miltø ið kietøjø kvieèiø. AB „Malsena” technologai, iðtyræ

visus miltø parametrus ir neradæ esminiø skirtumø tarp

importuojamø bei naujøjø lietuviðkø miltø, yra ásitikinæ, kad

pastarieji kuo puikiausiai tinka plonapadëms bei storapadëms

picoms gaminti. Kai kuriais parametrais (pvz.,

vandens sugërimu) naujasis lietuviðkø miltø miðinys net

pranoksta importinius, o tai reiðkia, kad ið to paties miltø

kiekio jûs paruoðite daugiau teðlos ir sugebësite iðkepti

daugiau picø! Kyla klausimas – kam mokëti brangiau uþ importuojamus

miltus, jeigu tà patá rezultatà galima pasiekti

perkant pigesnius miltus, pagamintus èia pat, Lietuvoje?

Ðis miltø miðinys dar yra naujovë Lietuvoje. Jis pradëtas

gaminti ir tiekti Lietuvos maitinimo ástaigoms kovo mënesá.

Tad tikëtina, kad sulaukæ ávairiø atsiliepimø ið kepëjø, AB

„Malsena“ technologai dar labiau patobulins ðià receptûrà

ar praplës miltø miðiniø asortimentà, skirtà ne tik picoms,

bet ir kitiems gaminiams.

Kokybë gera, kaina maþa

Naujàjá miltø miðiná jau iðbandë picerijø tinklas

„Mambopizza“. Èia technologu dirbantis Vladimiras

Timaðkovas (Vladimir Timaðkov) pastebëjo tik vienintelá

skirtumà lygindamas AB „Malsena“ miltø miðiná picoms su

iki ðiol naudotu importiniø miltø miðiniu – lietuviðki miltai

pigesni. Visos kitos savybës yra labai panaðios, tad ruoðdamas

teðlà skirtumø p. Vladimiras nepastebëjo.

Pasak p. Vladimiro, pagrindiniai rodikliai, kurie skirdavosi

naudojant paprastus lietuviðkus miltus ir uþsienietiðkus miltø

miðinius picoms, bûdavo vandens sugërimas ir teðlos

elastingumas, plastiðkumas.

Paprastai vienam litrui vandens tekdavo 2,2 kg miltø, o

naujojo miltø miðinio, kaip ir importiniø miðiniø, pakanka 2

kg miltø vienam litrui vandens, kad iðeitø tinkamos

konsistencijos teðla. Taigi picø teðlai ruoðti naudojant

specialius miltø miðinius, sutaupoma iki 10 proc. miltø. Tad

taupyti verta ir miltus.

Kitas labai svarbus miltø miðiniø picoms poþymis yra tas,

kad dël tinkamo ávairiø miltø sumaiðymo santykio, ið tokiø

miltø paruoðta teðla yra elastinga, plastiðka. Ið tokios teðlos

Produktai

V. Timaðkov demonstruoja savo sugebëjimus

galima iðkoèioti platesná bei plonesná picos padà, tad pica

atrodys didesnë. Be to, picø kepëjas gali dràsiai sukioti picos

padà ant pirðtø, nebijodamas, kad jis suplyð. Tokios

atrakcijos patinka picerijø lankytojams ir padeda jø daugiau

pritraukti.

„Mambopizza“ picerijø kepëjams vadovaujantis Vladimiras

yra Lietuvos rekordininkas – jis, kartu su þinomu

virtuvës ðefu Ignacijumi Rosa (Ignazio Rosa), prieð trejus

metus iðsuko didþiausià picos padà Lietuvoje iki rekordinio

2 m 78 cm dydþio. Gal su naujaisiais AB „Malsena“ miltais

kam nors pavyks ðá rekordà pagerinti?

17


Árengimai

Viryklë – ðilumà generuojantis árengimas, kuriame tam tikra

energijos (kuro) rûðis paverèiama ðilumine energija. Tai gali bûti

atliekama ugnimi ir be jos. Maistas ruoðiamas induose –

puoduose, keptuvëse ir pan. Viryklës gali bûti:

1. Kieto kuro – degant kietajam kurui iðsiskiria ðiluminë

energija;

2. Dujinës – degant dujoms iðsiskiria ðiluminë energija;

3. Elektrinës – elektros energija paverèiama ðilumine

energija.

Viryklës gali bûti su vienos, arba keliø rûðiø kaitvietëmis.

Taip pat gali bûti kombinuotos t.y. su kaitvietëmis, naudojanèiomis

skirtingà energijos (kuro) rûðá – elektrà ir dujas.

Viryklës gali bûti sekcijinës ir nesekcijinës, modulinës ir

nemodulinës.

Sekcija – (lot. sectio perpjovimas, padalinimas) viena ið keliø vienodø techninio

árengimo daliø.

Modulis – santykinis matavimo vienetas, naudojamas árengimo, bei jo daliø

dydþiui ir proporcijoms nustatyti. Atitinka tam tikro árengimo elemento dydá,

þmogaus kûno matmenis.

Sekcijinë-modulinë sistema yra techniðkai paþangesnë, perspektyvesnë. Ðiai

sistemai priklausantys árengimai bûna vienodo aukðèio, ploèio (gylio), skiriasi tik

ilgiu, kuris yra modulio kartotinis. Todël ávairios technologinës paskirties árengimus

galima sustatyti greta á vienà eilæ, taip suformuojant technologinæ linijà, patogu

ðiai linijai numatyti vienà iðtraukiamosios ventiliacijos gaubtà. Naudojant ðià

sistemà, sutrumpëjo laikas, bûtinas árengimø projektavimui ir gamybai, sumaþëjo

ðiø darbø kaina, supaprastëjo árengimø montavimas, remontas ir modernizavimas,

racionaliau iðnaudojami gamybiniai plotai.

Pagal techniná komplektavimà (iðpildymà) viryklës gali bûti:

1. Kaip elementas, kuris montuojamas prie sienos ar ant

bendro stovo vienoje linijoje su kitais ðiluminio paruoðimo

árengimais.

2. Kaip elementas, kuris yra integruojamas á bendrà su kitais

ðiluminiais árengimais stalvirðá.

3. Kaip stacionarus árengimas (su stovu) statomas ant grindø.

4. Kaip kilnojamas árengimas, lengvai perneðamas ir

padedamas ant stalo.

Visos viryklës, nepriklausomai nuo naudojamos energijos

(kuro) rûðies, sàlygojanèios jø konstrukcines ypatybes, sudarytos

ið ðiø pagrindiniø daliø:

1. Korpuso – pagrindinës árengimo dalies, apjungianèios

visas viryklës dalis bei mazgus á vienà visumà. Daþniausiai bûna

pagamintas ið nerûdijanèio, maisto pramonës reikmëms

tinkanèio plieno.

2. Kaitlentës – horizontalaus pavirðiaus, kuriame iðsidësèiusios

kaitvietës ir kita pagalbinë áranga. Daþniausiai pagal

plotà artima viryklës plotui.

3. Kaitvietës – grieþtai lokalizuotos zonos, kuriose ðiluma

perduodama ið ðilumos ðaltinio kaitinamam indui. Viryklës gali

bûti su viena, dviem, trimis, keturiomis, penkiomis, ðeðiomis,

aðtuoniomis kaitvietëmis. Esant didesniam kaitvieèiø poreikiui,

statoma papildoma viryklë. Gali naudoti skirtingas energijos

(kuro) rûðis, bûti ávairios formos, prie jø papildomai naudojama

ávairios konstrukcijos bei formos pagalbinë áranga.

18

MAITINIMO ÁMONËSE NAUDOJAMOS

DUJINËS VIRYKLËS

Kæstutis Borkertas

Sunku ásivaizduoti bet kokio pajëgumo maitinimo ámonæ, kurioje nebûtø

universalaus ðiluminio árengimo – viryklës. Ruoðiant maistà, ant viryklës

naudojami pagrindiniai, pagalbiniai ir kombinuoti ðiluminio apdorojimo

bûdai. Naudojant pagalbinæ árangà galima dar labiau iðplësti jos

galimybes: á verdantá puodà ástaèius perforuotà stovà, galima virti

maistà ant garø, uþdëjus ant kaitvietës specialias plokðtes, galima

kepti maistà kaip ant kepimo plokðtumos, induose su

pastorintu dugnu, su tam tikrais nukrypimais nuo klasikinës

technologijos, galima gruzdinti.

4. Valdymo árangos – kuria viryklë ájungiama ir iðjungiama,

reguliuojamas kaitinimo intensyvumas, uþtikrinama kaitinimo

proceso sauga. Ðios árangos valdymo rankenëlës montuojamos

priekinëje viryklës pusëje, lengvai pasiekiamoje vietoje, jos

gaminamos ið specialios karðèiui atsparios plastmasës.

Viryklës apaèioje likusi erdvë gali bûti iðnaudojama labai

ávairiai, priklausomai nuo ámonës poreikiø ir galimybiø. Gali

bûti:

· Atviras stovas su lentyna, padëti virtuvës reikmenims.

· Stovas su spintele ir/arba stalèiais sudëti virtuvës

reikmenims.

· Orkaitë (paprasta arba konvekcinë).

· Ðiluminë spintelë, kurioje trumpam laikomas termiðkai

paruoðtas maistas, lëkðtës 30-90 °C temperatûroje.

· Ðaldyduvas.

· Laikanèioji (atraminë) sienelë, kurios pavirðius padengtas

plytelëmis.

· Tuðèia erdvë.

Stovai bûna su reguliuojamo aukðèio kojelëmis. Aukðtis gali

bûti reguliuojamas mechaniðkai pasukant kojelës sraigtà, arba

automatiðkai, elektromechanine pavara, paspaudus mygtukà.

Yra viryklës, prie kuriø galima dirbti tik ið vienos pusës, ir

yra virykliø, prie kuriø galima dirbti ið abiejø pusiø. Nepatartina

statyti ant kaitvieèiø visiðkai pilnø puodø, nes uþviræs skystis

gali iðbëgti ir uþgesinti dujinius degiklius, arba pakenkti elektra

ðildomai kaitvietei. Paprastai indo turinys turëtø uþimti ne

daugiau 80-90 % bendro indo tûrio. Dujinës viryklës atveju,

plaèiadugniai puodai statomi virð to degiklio, kuris turi

aukðtesnæ indø atramà, kad prie degiklio patektø pakankamai

oro. Indø dugno dydis turëtø atitikti kaitvietës dydá.

Dujinës viryklës gali bûti su kaitvietëse deganèia atvira

liepsna ir su iðtisiniu kaitinimo pavirðiumi. Lyginant su

elektrinëmis viryklëmis iðryðkëja privalumai: þemesnë árengimo

ir jo eksploatacijos kaina (palyginus su elektros energijos

sànaudomis – 80 %), greièiau ákaista iki darbinës temperatûros

(nereikia laikyti viryklës pastoviai ájungtos), kaitvietëje

pasiekiama aukðtesnë temperatûra (iki 30 % sutrumpëja maisto

paruoðimo laikas), galima naudoti ávairius indus (nebûtinai tik

su pastorintu dugnu), viryklëse su atvira liepsna ir specialiomis

indø atramomis galima naudoti indus su iðgaubtu dugnu (wok

keptuvæ), uþdëjus ant kaitvietës specialias plokðtes, galima kepti

maistà kaip ant kepimo plokðtumos.

Dujos – tai pigus ir, teisingai naudojant, patikimas kuras,


kurio degimo metu iðsiskiria didelis ðilumos kiekis. Jos gali bûti

gamtinës, tiekiamos magistraliniais vamzdynais ir suskystintos,

tiekiamos ið autonominiø talpø – balionø, cisternø.

Pagrindinë dujinës viryklës dalis yra degiklis – átaisas dujø ir

oro miðiniui sudaryti bei tiekti á degimo zonà. Jis turi sudaryti

sàlygas visiðkai sudegti dujø ir oro miðiniui, todël turi bûti tokios

konstrukcijos ir taip sumontuotas bei suderintas, kad dujas bûtø

galima uþdegti ir deginti patogiai bei saugiai. Vienas ið

svarbiausiø degiklio formos ir konstrukcijos bei jo sumontavimo

vietos reikalavimø, kad darbo metu bûtø iðvengta atsitiktinio

jo angø uþterðimo maisto likuèiais. Degiklis hermetiðkai

ámontuojamas taip, kad jo galvutë bûtø þymiai aukðèiau uþ

kaitlentës pavirðiø. Kiekvienas kaitvietës degiklis korpuso

priekyje turi rankenëlæ, kuria reguliuojamas tiekiamø dujø

kiekis. Degiklio galvutë yra apskritimo formos, todël deganèios

liepsnos frontas iðsidësto apskritimu. Galvutës gali bûti skirtingo

skersmens: kuo jis didesnis, tuo didesnis apskritimo ilgis, tuo

didesnis liepsnos þiedas (stipresnis kaitinimas). Degikliai,

priklausomai nuo skleidþiamos liepsnos tankio, gali bûti trijø

rûðiø:

1. Paprastas degiklis – su viena liepsnos þiedo eile, degimui

naudojamas tik iðorinis degiklio galvutës kontûras (nedidelës

galios, naudojamas klasikinëse viryklëse).

2. Dvigubas degiklis – su dviem liepsnos þiedo eilëmis.

Lyginant su paprastu degikliu pasiþymi privalumais: þymiai

tolygesnis indo dugno kaitinimas (tai ypaè aktualu naudojant

maþesnio skersmens indus); galimybë pasiekti didesnæ kaitinimo

galià esant vienodiems degikliø gabaritiniams matmenims

(vidutinës galios, naudojamas klasikinëse viryklëse).

3. Kombinuotas degiklis – su dviem liepsnos þiedo eilëmis,

taèiau iðorinë liepsnos þiedo eilë iðpildyta atskirais pusmënulio

formos degimo angø segmentais, pasuktais tam tikru kampu ir

iðdëstytais ratu (didelës galios, naudojamas kiniðkose viryklëse).

GAMINTOJAS/

PREKËS ÞENKLAS

GABARITINIAI

MATMENYS

Árengimai

Degikliai turi turëti automatinæ apsauginæ dujø nuotëkio

blokavimo sistemà, kuri automatiðkai atjungia dujas, jeigu

darbo metu dingo liepsna virð degiklio. Ðiai termoelektrinei

sistemai priklauso temperatûros jutiklis, kuris montuojamas ðalia

degiklio galvutës arba „budinèios“ liepsnelës. Degimo metu

ðis jutiklis ákaista ir atidaro voþtuvà reguliuojantá dujø tiekimà,

kuris uþsidaro viryklæ iðjungus arba sumaþëjus dujø slëgiui

dujotiekio vamzdyne.

Priklausomai nuo konstrukcijos ypatybiø viryklës gali bûti

paruoðiamos darbui dviem bûdais:

1. Viryklëse, kuriø konstrukcijoje nëra numatyta „budinti“

liepsnelë, dujø tiekimo èiaupo rankenële paleidþiamos dujos,

kurios, ájungus dujø uþdegimo átaisà ar prineðus rankiná

uþdegiklá, uþdegamos. Toliau, rankenële reguliuojant dujø

kieká, nustatomas kaitinimo intensyvumas.

2. Viryklëse, kuriø konstrukcijoje yra numatyta „budinti“

liepsnelë, pirmiausia uþdegama pastaroji. Prie degiklio yra

speciali angelë, kurioje dega maþa „budinti“ liepsnelë. Ji

uþdegama pasukus dujø tiekimo èiaupo rankenëlæ á viryklës

paruoðimo darbui padëtá, ájungus dujø uþdegimo átaisà. Toliau

sukant rankenëlæ dujos tiekiamos á degiklá ir „budinti“ liepsnelë

jas uþdega. Rankenële reguliuojant dujø kieká nustatomas

kaitinimo intensyvumas. Per visà darbo laikà nereikia kiekvienà

kartà ið naujo ájungti viryklës ir laukti temperatûros jutiklio

ákaitimo, darbinë liepsna automatiðkai atsiras patekus dujoms

á degiklá, uþdegta „budinèios“ liepsnelës. Tipinë dujiniø virykliø

bëda yra atsitiktinis „budinèios“ liepsnelës uþpylimas – jos

inþektoriaus uþkimðimas dël á vidø patekusiø maisto likuèiø.

Vienas ið galimø sprendimo bûdø yra „budinèios“ liepsnelës

degiklá pagaminti ið vamzdelio, sumontuoto virð inþektoriaus,

su uþlenktu galu.

Dujø uþdegimo átaisas uþtikrina saugø degikliø eksploatavimà.

Jis sudarytas ið generatoriaus, kuris generuoja aukðtos

Nukelta á 20 psl.

KAI KURIØ ÁRANGOS TIEKËJØ DUJINIØ VIRYKLIØ PASIÛLA LIETUVOJE (4 kaitvieèiø, stacionariø, be orkaitës).

AMBACH

DEXION

DEXION

DEXION

EMMEPI

MODULAR

MODULAR

OZTIRYAKILER

OZTIRYAKILER

ÐALIS

Italija

Italija

Italija

Italija

Italija

Italija

Italija

Turkija

Turkija

MODELIS

GH/80

MG077-

03-000

MP099-

03-200

MG066-

03-000

654SC

CEG/70

CEG/70

OKFG

8090

OSOG

8065 P

ATSTOVAI

LIETUVOJE

UAB „Spekas

ir ko”

UAB „Gastrolinija”

UAB „Gastrolinija”

UAB „Gastrolinija”

UAB „Spekas ir

ko”

UAB „Pimulator

Vilnius”

UAB „Scobie &

McIntosh”

UAB „Resvilë“

UAB „Resvilë“

BENDRAS

GALINGUMAS, kW

21

19

21,2

11,6

11,8

17,2

17,2

22

16

KAITVIEÈIØ

GALINGUMAS, kW

2x3,5,

2x7

2x3.5kW

+2x6kW

1x3.2kW+

2x5.5kW+

1x7kW

2x2.7kW+

2x3.1kW

2x2,7,

2x3,2

2x3.6 ir

2x5

2x 3.6,

2x 5

4+5+2

x6,5

4x4

800x850x850

700x700x850

900x900x850

600x600x850

600x600x335

650x700x850

700x650x850

800x900x850

800x650x300

MASË, kg

76

80

100

70

31

47

49

nuo 85

44

GARANTINIS

APTARNAVIMAS, mën.

36

12

12

12

12

12

18

12

12

ORIENTACINË

KAINA, Lt (su PVM)

9 000

3 972

5 902

3 147

2 700

2 800

2 942

4 500

4 000

PRIVALUMAI

Stalvirðis vientisas (ðtampuotas),

degiklio kotas ðpiþinis, konstrukcija ið 3

mm nerûdijanèio plieno.

Higieniðka ir lengva valyti. Yra 6kW

degikliai su dviejø eiliø liepsna,

budintis liepsnelë.

Higieniðka ir lengva valytis. Yra 5.5kW

ir 7kW degikliai su dviejø eiliø liepsna,

budintis liepsnelë, didesnis virimo

plotas.

Higieniðka ir lengva valyti. Yra 3.1kW

degikliai su dviejø eiliø liepsna, piezoelektroninis

uþdegimas.

-

Didelio galingumo degikliai. Vienas ið

tinkamiausiø profesionaliø modeliø

maþoms kavinëms (ekonominë klasë.

Apaèioje originalus atviro tipo stovasspintelë.

Gali bûti su stovu arba spintele

apaèioje, ar su dujine orkaite (7 kW).

Be stovo.

19


Árengimai

Atkelta ið 19 psl.

átampos srovæ ir iðkroviklio, kuriame vyksta kibirkðèiavimas.

Kibirkðèiavimo metu dujø – oro miðinys, iðtekantis pro degiklio

galvutës angas, uþdegamas. Átaisas ájungiamas paspaudus

mygtukà, arba automatiðkai – pasukus dujø tiekimo èiaupà ir

paleidus dujas. Gali bûti dviejø rûðiø: pjezoelektrinis (dirba

autonomiðkai) ir elektrinis (bûtina pajungti elektros srovæ).

Elektrinis dujø uþdegimo átaisas yra patikimesnis. Siekiant

iðvengti iðkroviklio uþterðimo maisto likuèiais, jis gali bûti

uþdengiamas apvaliu stogeliu, ekranu ið nerûdijanèio plieno,

arba ámontuojamas á degiklio korpusà.

Viryklës su atvira liepsna skirstomos á klasikines ir kiniðkas.

Klasikinës viryklës gali bûti su vienodos arba skirtingos

galios kaitvietëmis. Naudojami paprastas bei dvigubas

degikliai. Virykliø indø atramos fiksuotu atstumu iðlaiko indo

dugnà nuo degiklio galvutës leisdamos patekti orui á degimo

zonà, neleidþia indams svyruoti, nuslysti. Atramos yra lengvai

nuimamos, skirtos vienai arba dviem kaitvietëms. Jos gali bûti

pagamintos ið plieno strypeliø tinklo – tokia konstrukcija yra

lengva, tvirta, leidþia statyti ant viryklës ávairaus skersmens

indus. Gali bûti pagamintos ið ketaus – lengvos grotelës ar

masyvi ketaus plokðtë, uþdengianti dalá kaitvietës. Pavirðius

padengtas emalës sluoksniu, atsparus rûgðèiø poveikiui. Gali

bûti ávairaus dizaino. Ketaus plokðtës virðuje gali bûti su ðeðios

arba aðtuonios kreipianèiosios, nepilnai sueinanèios kaitvietës

centro link. Tokia konstrukcija leidþia statyti ant viryklës indus,

kuriø skersmuo ne maþesnis kaip 12 cm be pagalbinës árangos.

Masyvi ketaus plokðtë akumuliuoja ðiluminio spinduliavimo

energijà ir sudaro tolygø temperatûriná laukà indo dugno

kaitinimo zonoje, be to neleidþia sklisti ðilumai á viryklës vidø,

taip apsaugodama viryklës valdymo árangà nuo perkaitimo.

Atramø kreipanèiøjø suformuotas darbinis pavirðius leidþia

laisvai stumdyti indus po visà viryklës plotà. Viryklës kaitlentë

gaminama ið nerûdijanèio plieno lakðto. Lovio (vonelës) forma

suteikiama ðtampavimo bûdu. Kampai uþapvalinti. Tokia

konstrukcija sulaiko atsitiktinai patekusius maisto likuèius,

kurie paðalinami darbo pabaigoje, valymo metu, atvësus

viryklës pavirðiui.

Kinø viryklës. Kinø virtuvei bûdingas greitas maisto

paruoðimo procesas. Jo metu smulkiai supjaustytas maistas

trumpai kepamas (2-3 minutes) ir intensyviai maiðomas prie

þymiai aukðtesniø temperatûrø negu áprasta europinëse

virtuvëse. Naudojamas specialus indas – keptuvë iðgaubtu

dugnu (wok keptuvë), kuri atstoja keptuvæ, puodà ir

gruzdintuvæ. Joje galima kepti ir virti ant atviros ugnies.

20

Gaubtas dugnas optimaliai paskirsto temperatûrà skirtingo

terminio paruoðimo reikalaujantiems produktams, o iðlenktos

sienelës padeda greitai iðgarinti skystá. Kûginë keptuvës forma

kreipia produktus á keptuvës centrà, prie ðilumos ðaltinio.

Maistas keptuvëje nuolat maiðomas, juda todël reikia maþai

riebalø, valgiai bûna maþiau riebûs. Ðiuos ypatingus kinø

virtuvës reikalavimus gali atitikti tik specialiai jos poreikiams

pritaikytos viryklës. Ðiose viryklëse naudojamas kombinuotas

degiklis, pasiþymintis didele galia ir liepsnos plotu. Komplektuojamos

su dviejø rûðiø specialiomis ketinëmis þiedo formos

indø atramomis: viena aukðta, skirta indams su iðgaubtu

dugnu, kita þema – indams su plokðèiu dugnu. Degiklis turi

automatinæ apsauginæ dujø nuotëkio blokavimo sistemà, dujø

uþdegimo átaisà, po degikliais patalpinti iðtraukiami padëklai

maisto likuèiams surinkti.

Viryklës su vientisu kaitinimo pavirðiumi gali bûti tolygaus

ir centrinio kaitinimo.

Tolygaus kaitinimo viryklë. Turi dvi degimo kameras, kurios

ið virðaus uþdengtos masyvia ketaus plokðte. Kiekvienoje

degimo kameroje yra sumontuota po vienà dvigubà degiklá.

Degimo kameros virðuje yra sumontuota plokðtuminiø

spinduokliø, pagamintø ið ugniai atsparios keramikos, sistema

tolygiai paskirstanti ðilumos srautà visai plokðtei, todël darbinio

pavirðiaus temperatûra visame plokðtës plote praktiðkai

vienoda. Plokðtës iðorinis pavirðius lygus, nuðlifuotas,

patogus perstumti indus ið vienos vietos á kità. Kaitinimas

reguliuojamas dviem dujø tiekimo èiaupo rankenëlëmis.

Ðalia degiklio yra dujø uþdegimo átaisas, automatinë

apsauginë dujø nuotëkio blokavimo sistema. Po degimo

kameromis gali bûti patalpintas iðtraukiamas padëklas

maisto likuèiams surinkti.

Centrinio kaitinimo viryklë. Centre yra viena degimo

kamera, su dvigubu degikliu, uþdengta masyvia ketaus

plokðte. Darbinio pavirðiaus temperatûra visame plokðtës

plote yra nevienoda. Centre gali siekti 500 °C, tolstant nuo

centro prie kraðto temperatûra maþëja. Plokðtë gali bûti

vientisa, su ertmëmis, kompensuojanèiomis metalo ðiluminio

plëtimosi pasekmes, arba sudaryta ið dviejø tarpusavyje

susijungianèiø segmentø. Plokðtës centre, virð degiklio, yra

apvalus dangtelis, kurá nukëlus matosi degiklis. Plokðtës

iðorinis pavirðius lygus, nuðlifuotas, patogus perstumti

didelio skersmens indus ið vienos vietos á kità. Kaitinimas

reguliuojamas viena dujø tiekimo èiaupo rankenële. Ðalia

degiklio yra dujø uþdegimo átaisas, automatinë apsauginë

dujø nuotëkio blokavimo sistema.


SALDUS KAIP LIKERIS...

Vidmantë Volkaitë

Kiekvienas, pasinerdamas á likeriø karalystæ, gali atrasti kaþkà naujo,

malonaus ir savito, dar neþinomo ir neragauto.

Likeriø asortimentas labai ávairus: vaisiø-uogø (apelsinø,

citrinø, avieèiø, braðkiø, slyvø ir t.t.), augalinës þaliavos (ávairiø

þoleliø bei augalø), medaus, kremo, pieno, kavos, rieðutø,

ðokolado, kiauðiniø. Likeriai, pagardinti viskiu, brendþiu, vynu,

alumi ágauna jiems bûdingà prieskoná ir aromatà, taèiau visada

iðlieka pagrindinës panaudotø þaliavø skoninës ir aromatinës

savybës bei spalva.

Likeriams gaminti naudojamas rektifikuotas etilo alkoholis,

minkðtintas vanduo, cukrus, organinës rûgðtys, eteriniai aliejai,

vaisiai-uogos, augalinës þaliavos, kuriose yra eteriniø aliejø ir

kvapiøjø medþiagø.

Istorijos vingiais

Garsiausiø likeriø kilmë – vienuolynai, kur ieðkodami

gydomøjø miðiniø, vienuoliai darë bandymus su vaistaþolëmis ir

prieskoniniais augalais. Vienuoliai likerius gamino norëdami

iðrasti stebuklingà amþinosios jaunystës eliksyrà. Nors jiems to

padaryti nepasisekë, jie sukûrë gausybæ malonaus skonio spiritiniø

gërimø. Kai kurie ið jø gaminami ir dabar, turi senas ir gilias

gamybos tradicijas bei technologijas, visada iðlaiko jusliniø savybiø

ir kokybës stabilumà. Viduramþiais likerio gamyba buvo

kruopðèiai priþiûrima ir kiekviena save gerbianti didikø ðeima

bûtinai turëjo ðiø gërimø gamyklëlæ. Ið apelsinø, mandarinø,

ðokolado, cinamono, gvazdikëliø, kadagio uogø buvo pagaminama

ávairiausio skonio gërimø. Daugelis jø buvo gaminama

pagal savo sukurtus senus ðeimos receptus, kuriø gamybos

paslaptys buvo saugomos ir perduodamos ið kartos á kartà.

Pavadinimai daþniausiai siejami su augaline þaliava ar vietovës,

kurioje likeris gaminamas, pavadinimu.

Gamybos technologija

Likeris – spiritinis gërimas, kuriame yra ne maþiau kaip 15 %

tûrio etilo alkoholio koncentracijos, cukraus kiekis yra ne maþesnis

kaip 100 g/dm 3 (iðreikðtas invertuotu cukrumi) ir kuris gaminamas

aromatizuojant þemës ûkio kilmës etilo alkoholá, vienà ar kelis

spiritinius gërimus, arba jø miðiná, pridedant saldinimo medþiagø,

ar kitø þemës ûkio kilmës produktø (grietinëlës, pieno, vaisiø,

vyno, aromatizuoto vyno).

Likeriø gamybos technologija susideda ið keliø pagrindiniø

etapø: tai þaliavø paruoðimas, kupaþavimas, sudaryto miðinio

iðlaikymas ir filtravimas. Panaudoto etilo alkoholio kiekis suteikia

gaminiams norimo stiprumo, o nuo cukraus kiekio priklauso

gërimo saldumas ir klampumas. Ávairios kvapiosios, skoninës,

daþomosios medþiagos suteikia kiekvienam gaminiui bûdingo

kvapo, skonio ir spalvos. Likeriams gaminti ruoðiamos pagrindinës

þaliavos – morsai, spirituotos sultys, aromatinis spiritas, antpilai.

Likeris gaminamas pagal nustatytà receptûrà ir visada turi

iðlikti vienodo aromato, skonio ir spalvos. Ruoðiant kupaþà,

pirmiausiai á maiðymo talpà pilama rektifikuoto etilo alkoholio,

spirituotø sulèiø, ar morsø, aromatinio spirito, dalis vandens ir

tuomet cukraus sirupo, eteriniø aliejø, karamelës. Viskas gerai

Gërimai

maiðoma, kol gaunama

vienalytë masë. Po

to, kupaþas praskiedþiamas

minkðtintu

vandeniu iki reikiamo

stiprumo, iðmaiðomas.

Miðinys iðlaikomas tam

tikrà laikà, kad visos

þaliavos susijungtø á

vienà tobulà visumà,

ir tuomet kupaþas filtruojamas

specialiais

filtrais. Kartais skoniui

pagerinti ir suðvelninti,

likeris gali

bûti brandinamas

àþuolinëse statinëse.

Visø likeriø gamintojø

gamybos technologija

panaði, taèiau

naudojamø komponentø ávairovë, skirtingas þaliavos paruoðimas

ir jos kokybë suteikia gaminiui savas skonio subtilybes. Gamintojai,

ypaè saugo gaminiø receptûras, norëdami iðlikti vieninteliai,

siûlantys originaliomis savybëmis pasiþyminèiø spiritiniø gërimø.

Likeriai nuo trauktiniø skiriasi didesniu cukraus kiekiu, o

gamybos technologijos procesas yra labai panaðus. Ðio gërimo

aromatui pagerinti galimi tik natûralûs aromatiniai priedai.

Vaisiø-uogø morsai – tai alkoholiniai ðvieþios arba dþiovintos

vaisiø þaliavos ekstraktai. Jiems gaminti þaliava uþpilama vandensetilo

alkoholio miðiniu ir iðlaikoma receptûroje nustatytà laikà,

periodiðkai maiðant. Tuomet gautas morso antpilas nupilamas,

o þaliava pakartotinai uþpilami vandens-etilo alkoholio miðiniu

ir laikoma nustatytà terminà, vëliau nupilamas antrinis morso

antpilas. Pirminis morso antpilas maiðomas su antriniu morso

antpilu ir gaunamas pagrindinis antpilas, kuris toliau

naudojamas gaminant likerá.

Antpilai ið natûralios augalinës þaliavos (þoleliø, augalø

lapø ir pan.) gaminami kaip ir vaisiø-uogø morsai.

Spirituotos sultys gaminamos presuojant ðvieþià vaisiø-uogø

þaliavà, po to pridedama etilo alkoholio.

Aromatinis spiritas gaunamas distiliuojant augalinæ þaliavà,

eterinius aliejus arba antpilus distiliavimo aparatais.

Karamelë – tai karamelizuota sacharozë, paruoðta ið

smulkaus cukraus, kaitinant já aukðtoje temperatûroje.

Karamelës vandeninis tirpalas naudojamas kaip daþiklis.

Likeris yra puikus ingredientas kokteiliams ruoðti – ávairiø

skoniø ir spalvø likerio rûðys áeina á daugelio kokteiliø sudëtá.

Dël didelio cukraus kiekio ðis gërimas yra klampus ir sunkesnis

uþ kitus gërimus, tad – nepamainomas gaminant sluoksniuotus

kokteilius.

21


Gërimai

PAVADINIMAS

AMARETTO

CASTELLO

22

KAI KURIØ TIEKËJØ LIKERIO PASIÛLA LIETUVOS MAITINIMO IR PRAMOGØ ÁSTAIGOMS

AMARULA CREAM

BAILEYS IRISH

CREAM

BENEDIKTINAS

BERENTZEN APFEL

KORN

BERENTZEN EXOTIC

LEMON

BERENTZEN EXOTIC

MELON

BERENTZEN GRUNE

BIRNE

BERENTZEN PEACH

BERENTZEN PLUM

BERENTZEN

SAURER APFEL

BERENTZEN WILD

KIRCH

BLUE CURACAO

BOÈIØ LIKERIS

CAROLANS

DAMØ LIKERIS SU

BRENDÞIU

DE KUYPER

AMARETTO

DE KUYPER

APRICOT BRANDY

DE KUYPER BLUE

CURACAO

DE KUYPER CHERRY

BRANDY

DE KUYPER CREME

DE BANANES

DE KUYPER CREME

DE CACAO

DE KUYPER CREME

DE CASSIS

DE KUYPER CREME

DE MENTHE

DE KUYPER MELON

DE KUYPER TRIPLE

SEC

DRAMBUIE

FRANGELICO

GODET DE POIRE

PEARADISE

KILMËS/IÐPILSTYMO

ÐALIS

Belgija/Italija

Pietø Afrikos

Respublika

Airija

Lietuva

Vokietija

Vokietija

Vokietija

Vokietija

Vokietija

Vokietija

Vokietija

Vokietija

Belgija

Lietuva

Airija

Lietuva

Olandija

Olandija

Olandija

Olandija

Olandija

Olandija

Olandija

Olandija

Olandija

Olandija

Ðkotija

Italija

Prancûzija

GAMINTOJAS

Sodiko NV

Distell Limited

DIAGEO Great

Britain Limited

AB „Stumbras”

Berentzen

Berentzen

Berentzen

Berentzen

Berentzen

Berentzen

Berentzen

Berentzen

Sodiko NV

AB „Stumbras”

P J Carolan & Son

AB „Vilniaus

degtinë“

De Kuyper Royal

Distillers

De Kuyper Royal

Distillers

De Kuyper Royal

Distillers

De Kuyper Royal

Distillers

De Kuyper Royal

Distillers

De Kuyper Royal

Distillers

De Kuyper Royal

Distillers

De Kuyper Royal

Distillers

De Kuyper Royal

Distillers

De Kuyper Royal

Distillers

The Drambuie

Liqueur Company

Ltd. (Škotija)

Allied Domecq Ltd

„Godet Freres Sas”

IMPORTUOTOJAS

BÁ UAB „Sanitex“

L.I.O.N. gërimai

UAB „Mineraliniai

vandenys”

-

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

-

Bennet distributors

-

L.I.O.N. gërimai

L.I.O.N. gërimai

L.I.O.N. gërimai

L.I.O.N. gërimai

L.I.O.N. gërimai

L.I.O.N. gërimai

L.I.O.N. gërimai

L.I.O.N. gërimai

L.I.O.N. gërimai

L.I.O.N. gërimai

Bennet distributors

Bennet distributors

UAB „Eurokornus”

STIPRUMAS (alk. %)

21

17

17

-

20

18

18

15

20

20

16

16

20

35

17

17

30

24

24

24

24

24

15

24

24

40

40

24

38

BUTELIO TÛRIS, l

0,7

0,7

0,7

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,5

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

0,5

KAINA

RESTORANAMS, Lt

14,59

28,99

39,99

14,58

18,56

18,56

18,56

18,56

18,56

18,56

18,56

18,56

29,65

14,58

44,32

13,48

35,99

31,99

31,99

31,99

31,99

31,99

31,99

31,99

31,99

35,99

64,96

72,96

60,00

GËRIMO SAVYBËS

Originalus likeris, gaminamas ið ðvieþios grietinëlës ir

afrikietiðkø marulø vaisiø distiliato, suteikianèiø gërimui

turtingo skonio ir egzotiðko aromato.

Originalus airiðkas grietinëlës likeris, gaminamas ið grietinëlës,

airiðko viskio, aukðèiausios kokybës spirito, cukraus ir natûraliø

aromatiniø medþiagø.

„Benediktino“ likeris yra ðvelnaus aromato ir sudëtingo,

taèiau subtilaus skonio.

Saldaus skonio likeris, iðsiskiriantis neþymaus kartumo

poskoniu ir sudëtingu aromatu.

Tai subtilaus, ðvelnaus skonio likeris, kurio paslaptis –

natûralaus kvapnaus medaus, ðvieþios grietinëlës ir puikaus

airiðko viskio harmonija.

Ypaè ðvelnaus ir lengvo skonio kremo likeris. Gaminamas pagal

iðskirtinæ technologijà ið ðvieþios grietinëlës kremo, brendþio.

Turtingo skonio likeris ið migdolø, vanilës ir citrusiniø vaisiø

distiliatø.

Pagamintas ið aukðèiausios kokybës abrikosø distiliatø,

sumaiðytø su ðvelniu brendþiu iðsaugant gaivø vaisiø aromatà.

Ðio likerio pagrindas – distiliuoti apelsinø, citrinø ir Curacao

vaisiø ekstraktai.

Likeris ið tamsiai raudonø vyðniø ir ðvelnaus brendþio. Dël

turtingo skonio su intriguojanèiais migdolø prieskoniais ðis

likeris visame pasaulyje tapo mëgiamu popietës gërimu.

Ðvelnus likeris ið aukðèiausios kokybës prinokusiø bananø

ekstraktø, sumaiðytø su neutraliu alkoholiu. Dël turtingo

skonio ir aromato lengvai pritaikomas ávairiuose receptuose.

Tradicinio, saldaus ðokoladinio skonio likeris, sukurtas ið

Afrikos kakavos pupeliø ir Madagaskaro vanilës ekstraktø,

sumaiðytø su rûpestingai paruoðtu alkoholiu.

Tirðtas likeris ið europiniø juodøjø serbentø ekstraktø,

sumaiðytø su neutraliu alkoholiu.

Mëtø lapeliø pagrindu sukurtas ðvelnus gaivaus skonio likeris.

Sultingø melionø distiliatai, sumaiðyti su neutraliu alkoholiu,

sukuria ðá malonaus skonio vaisiná likerá.

Ðio klasikinio kokteiliø likerio pagrindas - distiliuoti apelsinø

ir Curacao vaisiø ekstraktai, profesionaliai sumaiðyti iðsaugant

gaivø apelsinø aromatà ir bûdingà „sausumà“.

Pagamintas iðlaikyto viskio pagrindu, dauguma viskio rûðiø yra

viensalykliai, iðlaikyti nuo 15 iki 17 metø. Kad bûtø atskleistos

geriausios salyklinio viskio savybës, pridedama vandens.

Likeris pagamintas ið lazdyno rieðutø, uogø, þoleliø. Geriamas

vienas, su ledu, kava. Taip pat puikiai tinka kokteiliams ruoðti.

Sudëtis: prinokusiø dþiovintø kriauðiø distiliatas, cukrus ir

ilgiau kaip 3 m. brandintas „Godet“ konjakas.


PAVADINIMAS

GRAND MARNIER

CORDON ROUGE

ITALIANA MELON

JAGERMEISTER

JUODØJØ SERBENTØ

LIKERIS

KAHLUA

KARALIÐKØ SLYVØ

LIKERIS

KAVOS LIKERIS

KEGLEVICH

KRUPNIKAS

KRUPNIKAS

LIMONCELLO

LIMONCELLO

LIMONCELLO CREAM

MILLWOOD PREMIUM

CREAM LIQUEUR

POLAR LIMES

PUSCHKIN BLACK SUN

PUSCHKIN RED

PUSCHKIN TIME WARP

ROJAUS PAUKÐTË SU

ÐOKOLADU

ROMANZA AMARETTO

SANTA LUCIA

SPANGUOLIØ LIKERIS

ÐOKOLADINIS

JUODØJØ SERBENTØ

LIKERIS

ÐOKOLADINIS

JUODØJØ SLYVØ

LIKERIS

TRIPLE SEC

VYÐNIØ LIKERIS

WHISKY CREAM

ZWACK UNICUM

ÞAGARËS VYÐNIØ

LIKERIS

ÞAGARËS VYÐNIØ

LIKERIS

KILMËS/IÐPILSTYMO

ÐALIS

Prancûzija

Italija/Lietuva

Vokietija

Lietuva

Meksika / JAV

Lietuva

Lietuva

Italija

Lietuva

Lietuva

Italija

Italija/Italija

Italija

Olandija

Vokietija

Vokietija

Vokietija

Vokietija

Lietuva

Vokietija

Lietuva

Lietuva

Lietuva

Lietuva

Belgija

Lietuva

Belgija

Vengrija

Lietuva

Lietuva

GAMINTOJAS

Société des Produits

Marnier Lapostolle

UAB „Itaina”

MAST-Jagermeister

AB „Stumbras”’

Hiram Walker & Sons

Ltd

AB „Stumbras”

AB „Vilniaus degtinë“

Stock

AB „Stumbras”

AB „Vilniaus degtinë“

„Villa Massa”

Toso S.P.A.

„Villa Massa”

PERNOD RICARD

NEDERLAND B.V.

Berentzen

Berentzen

Berentzen

Berentzen

AB „Vilniaus degtinë“

Berentzen

AB „Stumbras”

AB „Anykðèiø vynas“

AB „Anykðèiø vynas“

AB „Anykðèiø vynas“

Sodiko NV

AB „Anykðèiø vynas“

Sodiko NV

Zwack Unicum CO

AB „Stumbras”

AB „Vilniaus degtinë“

IMPORTUOTOJAS

Bennet

Distributors

-

Bennet

Distributors

-

Bennet distributors

-

-

UAB „Mineraliniai

vandenys”

-

-

UAB „Eurokornus”

Bennet distributors

UAB „Eurokornus”

BÁ UAB „

Filipopolis”

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

-

BÁ UAB „Sanitex“

-

-

-

-

BÁ UAB „Sanitex“

-

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex”

-

-

STIPRUMAS (alk. %)

40

20

35

25

27

20

30

20

40

40

30

30

17

17

10

16

17

17

18

20

17

20

20

20

28

20

17

40

30

30

BUTELIO TÛRIS, l

0,7

0,5

0,7

0,5

0,7

0,5

0,5

0,7

0,5

0,5

0,7

0,7

0,5

0,7

0,5

0,7

0,7

0,7

0,5

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

0,5

0,7

0,5

0,5

0,5

KAINA

RESTORANAMS, Lt

80

18,24

45

11,80

83,32

11,80

9,92

30,99

14,58

13,55

45,00

29,99

38,00

34,99

16,86

21,94

21,94

21,94

12,80

20,38

8.48

-

-

-

32,19

-

19,99

42,36

11,80

10,66

GËRIMO SAVYBËS

Gërimai

Gaminamas ið Marnier V.S. konjako ir Pietø Indijos apelsinø

þieveliø, suteikianèiø unikalaus skonio ir aromato.

Pagamintas pagal ypatingà Italijoje sukurtà receptà. Gërimas

yra prisirpusiø melionø skonio. Tinka kokteiliams plakti.

Populiariausias pasaulyje þoleliø likeris, gaminamas ið 56

ávairiø þoleliø, vaisiø, ðaknø ir prieskoniø.

Gaminant ðá likerá naudojamos natûralios juodøjø serbentø

sultys. Tinka prie kavos ir desertiniams kokteiliams gaminti.

Rudos spalvos, kavos, ðokolado, vanilës, rieðutø aromatas.

Saldus kavos skonis. Puikiai tinka kokteiliams ruoðti.

Karaliðkø slyvø likeris yra gerai subalsuoto skonio su

vyraujanèiu rûkytø slyvø ir natûraliø sulèiø aromato dvelksmu.

Ðvelnaus skonio, natûralios kavos likeris.

Yra melionø, obuoliø, mangø, pasiflorø, persikø, miðko

uogø skonio likerio. Naudojamas kokteiliams gaminti, tinka

paskaninti ledus ar vaisiø desertus.

Lietuviðkas medaus ir kvapniøjø þoleliø likeris. Tai vienintelis

pasaulyje likeris, kuris geriamas pašildytas iki 50°C temperatûros.

Tai aukso spalvos medaus likeris, su þoleliø ir mëtos aromatu.

Sudëtis: ðvieþiø citrinø þievelës, cukrus, etilo alkoholis. Tinka

kokteiliams gaminti.

Ðis likeris gaminamas ið citrinos þieveliø uþpilo. Gaivaus

Vidurþemio jûros citrinø kvapo bei skonio.

Sudëtis: ðvieþiø citrinø þievelës, cukrus, etilo alkoholis,

grietinëlë ir pienas. Tinka kokteiliams gaminti.

Rusvai auksinë spalva, saldþios karamelës, iriso aromatas,

ðvelniai saldus grietinëlës skonis su ðokolado poskoniu.

Puikus likeris ið ðvelnios grietinëlës ir ðokolado. Kvapnus ir saldus.

Labai tinka kokteiliams su ledo gabaliukais ir desertams ruoðti.

Malonaus avieèiø, vyðniø, juodøjø serbentø, spanguoliø

skonio ir aromato, sodrios spalvos. Puikiai tinka kokteiliams

gaminti.

Likeris gaminamas ið natûraliø spanguoliø sulèiø. Likerá

galima naudoti ruoðiant kokteilius, desertus.

Ið natûraliø juodøjø serbentø sulèiø pagamintas likeris su

ðokolado aromatu. Tinka desertams, kokteiliams.

Pagamintas ið natûraliø sulèiø, puikaus aromato likeris stebina

ðokolado ir slyvos skonio deriniu. Likerá galima naudoti

ruoðiant kokteilius, desertus.

Ðio likerio skoná sukuria natûraliø vyðniø, obuoliø ir aronijø

sulèiø kompozicija. Likerá galima naudoti ruoðiant kokteilius,

desertus.

Saldaus, kiek rûgðtoko, prisirpusiø vyðniø skonio. Tinka prie

kavos ir desertiniams kokteiliams gaminti.

Likeris ið natûraliø vyðniø sulèiø ir medaus. Rekomenduojamas

prie deserto ir kokteiliams ruoðti.

Duomenis gërimø importuotojai pateikë iki 2005 m. balandþio 6 d.

BÁ UAB „Sanitex“ duomenys yra 2004 m. lapkrièio 19 d.

23


Konsultacijos

Nusivylë naudotu árengimu

Ponia Dþeirana Medziukienë, Vilniaus Ðv. Stepono

gatvëje turinti nedidelá restoranà „Menë“, teigia, kad

kavinei ar restoranui atidaryti reikia labai daug árangos. Vien

virtuvës technika kainuoja deðimtis tûkstanèiø litø, ne

maþiau – interjero árengimas ir kitos svarbios detalës.

Restoranui kavos aparatas labai svarbus, taèiau jis taip pat

reikalauja nemaþø investicijø. Taupydama ðeimininkë

nusprendë nusipirkti naudotà kavos aparatà, kainavusá 3

000 Lt, kuriam buvo suteikta 12 mënesiø garantija. „Keletà

mënesiø mes juo dþiaugëmës, – pasakoja p. Dþeirana, –

klientams galëjome daryti cappuccino, latte kavà“.

Ðeimininkai kavos aparatu buvo patenkinti, kol vienà dienà

jis sugedo. Reikëjo keisti detales, o jos brangiai atsiëjo, be

to, toliau ðis árengimas ëmë gesti kiekvienà mënesá, kol

naudotais kavos aparatais prekiaujanti firma galiausiai

turëjo já paimti taisyti ir pakeisti kitu, þymiai paprastesniu.

Ðiandien ðeimininkë ruoðiasi

pirkti naujà kavos aparatà ir

pataria jos pavyzdþiu sekti

savininkams, besiruoðiantiems

atidaryti kavinæ ar

restoranà. Pasak ponios Dþeiranos,

taip jie susitaupysià ir

laiko, ir pinigø.

Kavos tiekëjø „dovanoti“

aparatai gero kavos skonio

negarantuoja

Ponas Stasys Aismontas, Vilniaus

kavinës „Uþupio klasika”

24

REIKALINGAS KAVOS APARATAS. KÀ PASIRINKTI?

Jolita Vitkauskaitë

Norintis atidaryti kavinæ ar restoranà savininkas susiduria su begale iðlaidø:

reikia ne tik nusipirkti ar iðsinuomoti patalpas ir jas graþiai árengti, bet ir

ásigyti profesionalios virtuvës, baro árangos, kainuojanèios ne vienà tûkstantá

litø.

Ðá kartà aptarsime svarbiausià baro akcento – kavos aparato pasirinkimà,

be kurio net ir pati maþiausia kavinukë neásivaizduoja savo darbo pradþios.

Nepatyrusiam ðeimininkui sunku apsispræsti koká kavos aparatà pirkti, kiek

investuoti á ðá itin svarbø ir reikalingà árengimà, kad klientas skanaujama

kava liktø visada patenkintas.

savininkas, kavos

aparatà rinkosi

beveik pusæmetø.

„Ne paslaptis,

kad kava

yra vienas ið labiausiai

perkamø produktø, – teigia ðeimininkas, – todël

kiekvienas savininkas turi suprasti, kad klientui bûtina

pateikti nepriekaiðtingo skonio kavà“. O gero skonio nepavyks

iðgauti, jei kavos aparatas Bus prastas. Ponas Stasys

sako, kad paragavæs geros kavos klientas bûtinai sugráð jos

atsigerti dar kartà, todël kavos aparatui pinigø gailëti nereikia.

„Kavos aparatas – pagrindinis baro akcentas”, –

dràsiai teigia „Uþupio klasika“ ðeimininkas.

Jo nuomone, ámonës, dovanojanèios aparatus su sàlyga,

kad kavinës naudos jø kavà, taip tik sumenkina savo kavos

kokybæ, nes „padovanoti“ aparatai bûna prasti

ir geros kavos su jais klientui pagaminti neiðeis.

Pirkdami jau naudotà aparatà niekada neþinome,

kokia jo vidinë bûklë, ar ilgai jis naudotas, kiek

kartø taisytas. Negailëdamas laiko ðeimininkas

kalbëjosi su ávairiø ámoniø, prekiaujanèiø

kavos aparatais, darbuotojais, domëjosi ir jau

dirbanèiø kaviniø savininkø nuomone, kol nusprendë,

jog vis dëlto geriausia pirkti naujà ir

gerà kavos aparatà, kuris bedirbant tikrai atsi-

Pusiau

automatinis

espresso kavos aparatas.

pirks. Ponas Stasys siûlo rinktis rankiná kavos

aparatà, nes automatiniai greièiau genda, o

iðkilus sunkumams barmenas rankiniu aparatu

pats gali nustatyti reikiamà operacijà.


Ðeimininkas teigia, kad labai svarbi ir kavos aparato talpa:

ji turi bûti kuo didesnë, nes didelis karðto vandens kiekis

pagreitina barmeno darbà, o klientui uþsakymo ilgai laukti

netenka. „Norint savo klientui nuolat gaminti kokybiðkà

kavà, reikia turëti gerà aparatà ir já nuolat priþiûrëti“, –

pataria „Uþupio klasikos” vadovas. Kavos aparato prieþiûra

yra tokia pat svarbi kaip ir pats aparatas. Netinkamai já

priþiûrint, po tam tikro laiko, vidaus valymas kainuos þymiai

brangiau.

Naudotas aparatas - laikina iðeitis

Dar tik tris mënesius Vilniuje dirbanèios kavinës „Dzûkø

kaimas“ direktorë Leokadija Bogdanoviè taip pat turëjo

rûpesèiø rinkdamasi kavos aparatà. „Naudotà kavos aparatà

pirkome iðsimokëtinai ið kavos tiekëjø, taip pat ásipareigojome

pirkti ðios ámonës kavà “, – pasakoja p. Leokadija.

Prieð priimdami ðá sprendimà, kavinës ðeimininkai ilgai

dvejojo, tarësi su kitø maitinimo ámoniø savininkais, kreipësi

á keletà bendroviø, prekiaujanèiø kavos aparatais. „Ilgai

svarstæ toká sprendimà priëmëme, nes trûko pinigø”, – sako

p. Leokadija, – „iðsimokëjome per du kartus, o aparatas

nebuvo labai brangus, nes jau buvo naudotas“. Pasak

ðeimininkës, jø kava lankytojai patenkinti, jà giria, o

nusiskundimø dar neteko girdëti. „Gaminame cappuccino,

latte kavà, kurià lankytojai jau pamëgo“. Ateityje „Dzûkø

kaimo” ðeimininkai þada ásigyti naujà kavos aparatà, nes

naujas daiktas visada geresnis uþ dëvëtà ir juo galima labiau

pasitikëti.

Dþiaugiasi ásigijæ naujà árengimà

Kauno senamiestyje ásikûrusios kavinës „Barracuda“

savininkas Egidijus Banelis prieð porà metø taip pat susidûrë

su dilema: pirkti naujà ar jau naudotà kavos aparatà?

„Norëjome, kad kainos ir kokybës

santykis atitiktø vienas kità“, –

kalbëjo „Barracudos“ vadovas,

– „pats þinau, kaip svarbu kavinëje

turëti gardþios ir itin

kokybiðkos kavos, todël nedvejodamas

nuspendþiau

pirkti naujà kavos aparatà“.

Nusivilti juo neteko, per dvejus

kavinës darbo metus profilaktiðkai

ji tikrinti ir suderinti

specialistai buvo atvykæ vos

tris kartus, o kvapnios ir pui-

kaus skonio kavos, nuolat èia

uþsukantys „Barracudos”

lankytojai yra geriausias

árodymas, kad ðis gërimas kavinëje

yra iðties kokybiðkas. Jei p.

Kompaktinis, visiðkai automatinis

espresso kavos aparatas.

Konsultacijos

Egidijui reikëtø ið naujo rinktis kavos aparatà, jis nedvejodamas

pripaþino, kad investuotø tik á naujà ir kuo geresnës kokybës

árengimà.

Nuo aparato priklauso paruoðtos kavos kokybë

Bendravome su ávairiais barø ir restoranø virtuvës árangos

tiekëjais Lietuvoje. Pasidomëjome ámoniø teikiamomis

sàlygomis klientams, norintiems ásigyti kavos aparatus.

Ðiandien kavos aparatø pasirinkimas labai didelis:

stambiausios baro áranga prekiaujanèios ámonës bendradarbiauja

su þymiausiais pasaulio gamintojais, klientams

siûlo didelá kavos aparatø asortimentà. Pirkëjas turi

galimybæ iðsirinkti nuo paprastø biuro kavos aparatø iki

profesionaliø aparatø su elektroniniu valdymu. Kavos

aparatus klientai gali ásigyti iðkart, atsiskaitydami grynaisiais

arba lizingu, kurá teikia dauguma Lietuvos bankø.

Klausëme ámoniø, kavà,

arbatà, kavos aparatus tiekianèiø

Lietuvos restoranams,

kavinëms, specialistø

nuomonës. Ámoniø specialistai

restorano ar kavinës

savininkui, norinèiam

ásigyti kavos aparatà,

pataria pirmiausia

gerai apmàstyti, kokià

pinigø sumà jis gali iðleisti

ðiam svarbiam

árengimui.

Reikia nepamirðti, jog

nuo aparato priklauso kavos

kokybë. Ðiandien klientas ásigydamas

kavà kartu nori gauti ir kavos aparatà, kurá kai

kurie tiekëjai duoda nemokamai ar parduoda gana

nebrangiai. Klientas neturëtø pamirðti, jog pigus aparatas

ne visada bûna kokybiðkas, o juo paruoðta kava neatskleis

savo tikrøjø savybiø ir skonio. Dël prasto aparato kartu

nukenèia ir kavos prekinis þenklas, kadangi suprastëja jos

kokybë, o klientas lieka nepatenkintas.

Lietuvoje tiekiamos árangos specifikacijos ir pristatymo

sàlygos skiriasi, taèiau galima pastebëti bendrø bruoþø:

restoranai ar kavinës, su ámonëmis sudariusios ilgalaikes

bendradarbiavimo sutartis, uþ kavos aparatus gali atsiskaityti

per tam tikrà laikà nuo jø ásigijimo.

Kavà ir arbatà tiekianèios bendrovës sëkmingai bendradarbiauja

su lizingo bendrovëmis Lietuvoje, todël savo

árangà siûlo pirkti iðsimokëtinai. Specialistai uþtikrino, kad

savo klientui padeda iðsirinkti kavos aparatà, konsultuoja

ávairiais klausimais, padeda sudaryti kavos meniu. Kai kurios

ámonës, kavos aparatus gali ir iðnuomoti.

25


Konsultacijos

Valgiaraðèiø raidos etapai

Ðiandien áprasta viskà skaièiuoti ir matuoti nuo Nepriklausomybës

atgavimo ir pirmøjø kooperatyvø kûrimosi

laikø. Taigi nuo 1989-øjø valgiaraðèiø koncepcijos ir dizaino

tendencijos vystësi trimis etapais.

Pirmasis etapas tiek prabangiuose restoranuose, tiek

eilinëse uþkandinëse – odiniø segtuvø su valgiaraðèio lapais

ámautëse laikotarpis. Tuomet odinis segtuvas, ypaè su áspaustu

restorano pavadinimu, buvo laikmeèio mados ir kokybës

standartas. Netgi tai, kad valgiaraðèio lapai atspausdinti

namuose ar paraðyti ranka beveik niekam nekëlë nei paðaipios

ðypsenos, nei nuostabos.

Antrojo etapo valgiaraðèiai – jau spausdinami spaustuvëse.

Taèiau ofsetiniu bûdu stengtasi spausdinti nedidelio formato

ir tiraþo valgiaraðèius. Beveik nebuvo ir patiekalø nuotraukø,

o ir esanèios (daþniausiai

nekokybiðkos) – tik

ant virðeliø. Taupumo

sumetimais á vienà, kaip

jau minëjome, maþo

formato valgiaraðtá

stengtasi sutalpinti visø

kategorijø patiekalus –

nuo ðaltøjø uþkandþiø ir

karðtøjø patiekalø iki

desertø ir gërimø.

Treèiàjá, ðiø dienø

etapà, pradëjo jau susiformavæ

arba sparèiai

augantys maitinimo ástaigø

tinklai. „Èili“,

„Pizza Jazz“, „Delano“

ir kiti aktyviai besipleèiantys restoranai ëmësi profesionalios

konkurencijos ir valgiaraðèiø srityje. Skiriamasis valgiaraðèiø

bruoþas – didelis formatas, ávairios formos, laminatai, spalvos ir

patiekalø nuotraukos. Pagaliau atsiþvelgiama ir á detales, pavyzdþiui,

valgiaraðèio ir stalo dydþio santyká. Atrodytø, smulkmena,

taèiau maloni ir patogi, kai viskas teisingai apgalvota.

Daug dëmesio imta skirti fotografijai. Geriau ar blogiau, ji

jau atlieka esminæ funkcijà – aukðtos poligrafinës kokybës

patiekalø nuotraukos þadina apetità. Bûtent todël jø gausu ir

pagrindiniuose maisto bei gërimø, ar ypaè desertø valgiaraðèiuose.

Ðiø dienø tendencijos

Maitinimo tinklø valgiaraðèiø strategija – tinklo iðskirtinumo

formavimas, grieþtai laikantis pagrindiniø skiriamøjø prekinio

þenklo poþymiø: dizaino schemos, originalaus ðrifto, firminiø

spalvø arba jø deriniø bei nuotraukø masteliø ir rakursø. Ið

kitø kaviniø ar restoranø, populiarieji tinklai iðsiskiria keliais

bruoþais – jø valgiaraðèiuose atsispindi standartizacija tinklo

viduje ir tæstinumo kûrimas (naujos formos, naudojant anksèiau

paminëtus skiriamuosius prekinio þenklo poþymius). „Protingai”

taupantys tinklai nepamirðta valgiaraðèiø pritaikyti

naujienø ir pardavimø skatinimo akcijø skelbimui. Sëkmingais

atvejais – jie sutaupo, o valgiaraðèio kokybë lieka tokia pat gera.

Iðskirtiniø, aukðtos klasës restoranø strategija, gaminant

valgiaraðèius kiek kitokia. Pirmiausia – kokybiðkas ir prabangus,

daþnai faktûrinis, popierius. Dominuoja klasikiniai grafiniai

elementai: herbai, kaligrafijos ornamentai ir pan. Nors meniu

26

VALGIARAÐÈIØ DIZAINAS LIETUVOJE

Remigijus Zolubas, Vilniaus dailës akademijos lektorius, SRS reklamos agentûros kûrybos direktorius

Kaip teatras prasideda nuo rûbinës, taip restoranas ar kavinë – nuo

valgiaraðèio. Tik ði pradþia gerokai svarbesnë. Juk valgiaraðtis – sudëtinë maisto

ástaigos ávaizdþio ir pardavimo proceso dalis, turinti derëti su kavinës interjeru,

maistu ar gërimais ir netgi su muzika. O visø svarbiausia, jis turi patikti

lankytojams ir padëti restorano vadovams.

áprastai bûna didelio

formato – patiekalø

nuotraukos juose praktiðkai

nenaudojamos. Jei

pretenduojate á prestiþinio

restorano statusà,

geriau tiks graviûros ir

grafika. Juk prabangos

taktika – kokybë ir iðskirtinumas,

o ne tiesioginiø

pardavimø skatinimas.

Nauja, ádomi ir dinamiðka

– ultramoderniø

klubø ir barø valgiaraðèiø

kryptis. Joje naudojamos

visiðkai naujos ir, pavyzdþiui, prabangiuose restoranuose

sunkiai ásivaizduojamos poligrafinës technologijos.

Plastikas, celiuliozë, florescenciniai daþai – tai tik maþa dalis

to, kà gali pasiûlyti dizaineriai ir kà naudoja naujosios kartos

maitintojai. Èia viskas priklauso nuo mados. Neigiama pusë

yra ta, kad siekdamos iðsaugoti novatoriðkà ávaizdá tokios

kavinës ir klubai valgiaraðèius privalo keisti daug daþniau nei

kiti. Gal ir smagu, taèiau kainuoja.

Net ir didþiausius novatorius ádomumu greit pralenks dar tik

ásivaþiuojantys internete skelbiami valgiaraðèiai. Be abejo, ne

kiekvienai kavinei toks valgiaraðtis bus naudingas. Bet tiems, kuriø

auditorija pasiekiama internetu, tai yra ir proga pristatyti meniu,

ir panaudoti interaktyvø valgiaraðtá lojalumo kampanijoms.

Valgiaraðèiø klaidos

Kad ir kiek daug kasmet á prieká paþengia valgiaraðèiø

gamintojai, vis dar daroma nemaþai klaidø. Paminësime keletà

daþniausiai pasitaikanèiø:

• Valgiaraðèiø dizainas neoriginalus. Toks tikrai nepadeda

kurti mito apie restoranà, kavinæ. Jis neskatina ir apetito.

• Prastos fotografijos. Nekokybiðkos patiekalø nuotraukos

visiðkai nedidina noro paragauti vieno ar kito patiekalo.

Netgi prieðingai – daþnai gali ir atstumti.

• Per maþas valgiaraðèio ðriftas. Taupant vietà, daþnoje

maitinimo ástaigoje raidës valgiaraðèiuose – gerokai per maþos.

Jei dar, kaip áprasta Lietuvos restoranuose ar kavinëse, tvyro

maloni prieblanda – maisto pasirinkimas ir uþsakymas tampa

ne tokiu maloniu procesu.

• Gramatinës klaidos tekstuose. Jei valgiaraðtis suþavi

aukðta spaudos kokybe, „skaniomis” nuotraukomis, elementarios

þmogiðkojo faktoriaus klaidos – gramatiniai netikslumai

– bendrà áspûdá gali sugadinti akimirksniu.

• Valgiaraðtis – meno kûrinys. Daugelyje valgiaraðèiø nëra

emocinio pardavimø skatinimo. Graþus, bet ne maksimaliai

naudingas valgiaraðtis bûna tik dël vienos prieþasties – kai já

kuria tik dizaineris. Menininkus turi kontroliuoti marketingo

specialistai. Tik tokiu atveju galima tikëtis, jog klientas,

pavartæs valgiaraðtá, nuoðirdþiai pasakytø: „Noriu noriu noriu!”

Apibendrindami, norime atkreipti dëmesá, kad valgyti

pradedame akimis, taèiau, kaip ir patiekalus, taip ir

valgiaraðèius kuriant nëra universalaus recepto. Kaskart viskas

prasideda nuo idëjos...


TAPKITE MENIU.LT KLIENTU

Meniu.lt – tai didþiausias ir labiausiai

lankomas specializuotas internetinis portalas,

kuriame yra visos Lietuvos maitinimo

bei pramogø ástaigos. Portale Meniu.lt pateikiama

aktuali informacija tiek maitinimo ir pramogø ástaigø

lankytojams, tiek darbuotojams bei savininkams. Puslapis

atnaujinamas kasdien.

Meniu.lt portalas tai:

• Nuolat augantis tikslinis lankytojø skaièius – Meniu.lt

sulaukia iki 8 000 lankytojø per dienà, kurie paþiûri apie 20

000 puslapiø, ið jø – ir Jûsø ástaigos puslapá!

• Patogi paieðkos ir rûðiavimo sistema (pasirinkimas pagal

miestà, tipà, virtuvæ; paieðka valgiaraðèiuose, naujienose bei

recenzijose).

• Meniu.lt internetinis adresas nuolat reklamuojamas

ávairiuose leidiniuose, internete, specializuotø parodø metu.

• Meniu.lt portale dirba ta pati komanda, kuri leidþia

þurnalà „Restoranø verslas”.

2004 M. ALKOHOLINIØ GËRIMØ

PARDAVIMØ LIETUVOJE APÞVALGA

Valstybinës tabako ir alkoholio kontrolës tarnybos duomenimis Lietuvos

Respublikoje alkoholiniø gërimø pardavimo struktûroje dominuoja alus. 2004

m. jo pardavimas, skaièiuojant absoliuèiu alkoholiu, sudaro beveik pusæ (48

proc.) viso bendrojo alkoholiniø gërimø pardavimo. Stipriøjø alkoholiniø

gërimø pardavimas sudarë apie 36 proc. bendros alkoholiniø gërimø

pardavimo struktûros. Maþiausiai – apie 16 proc. – sudaro vyno, fermentuotø

alkoholiniø gërimø bei tarpiniø produktø pardavimas.

Alkoholiniø gërimø pardavimo struktûroje dominuoja Lietuvoje

pagaminti alkoholiniai gërimai. Lietuvoje pagaminti spiritiniai gërimai

sudaro 88 proc. bendro spiritiniø gërimø pardavimo. Lietuviðkas vynas ir

fermentuoti gërimai sudaro 73 proc., o lietuviðkas alus sudaro 94 proc. viso

parduodamo Lietuvoje alaus kiekio.

2004 m., palyginti su 2003 m., padidëjo visø grupiø alkoholiniø gërimø

pardavimo apimtys: stipriøjø alkoholiniø gërimø pardavimas padidëjo 2

proc., vyno, kitø fermentuotø gërimø – 12,5 proc., alaus – 6,6 proc.

Pastaraisiais metais sparèiausiai augo alaus pardavimai. Jeigu 1997 m.

buvo parduota 141 mln. litrø. alaus, 1999 m. – 197 mln. litrø. alaus, tai 2002

m. jau alaus pardavimai pasiekë 274 mln. litrø., o 2004 metais 279 mln. litrø.

Lietuvoje alkoholiniø gërimø verslu (gamyba, didmenine ir maþmenine

prekyba) uþsiima apie 15 tûkst. ámoniø.

Valstybinës tabako ir alkoholio kontrolës tarnybos informacija

Informacija

Be aukðèiau iðvardintø privalumø, Meniu.lt klientams

skirta:

• Prioritetinë vieta maitinimo ástaigø sàraðo virðuje.

• Iðsamus ástaigos pristatymas (logotipas, nuotraukos, bei

maitinimo ástaigos valgiaraðtis, kuris nuolat atnaujinamas).

• Profesionalaus þurnalisto paraðyta (arba Jûsø pateikta)

recenzija apie ástaigà.

• Naujienø bei specialiø Jûsø ástaigos pasiûlymø publikavimas

Meniu.lt portalo naujienø bei renginiø rubrikose.

• Ðventiniø arba proginiø pasiûlymø pristatymas

specialioje ðventinëje rubrikoje.

• Pobûviø uþsakymø nukreipimas per automatinæ

banketø paieðkos sistemà.

• Pobûviø rekomendacijos Meniu.lt lankytojams, kurie

kreipiasi tiesiai á redakcijà.

• Pageidaujant, publikuojame reklaminius skydelius

(banner – angl.) Meniu.lt portale * .

* - apmokestinamas papildomai, pagal atskirà susitarimà.

ALKOHOLINIØ GËRIMØ ÁSIGIJIMO

TVARKA MAITINIMO ÁMONËMS

Pasikeitus alkoholiniø gërimø importavimo á Lietuvà tvarkai, dauguma

prekybos centrø ásigijo didmeninës prekybos alkoholiu licencijas ir pradëjo

veþti alkoholinius gërimus ir pardavinëti juos neaukðtomis kainomis. Taèiau

didieji prekybos tinklai netiekia gërimø á restoranus. Valstybinëje tabako ir

alkoholio kontrolës tarnyboje „Restoranø verslas“ pasidomëjo kokios yra

restoranø galimybës patiems ásigyti alkoholiniø gërimø?

Restoranai ir kitos maitinimo ámonës alkoholiniø gërimø ir tabako

gaminiø turi teisæ ásigyti ið ámoniø, turinèiø licencijas juos gaminti arba verstis

didmenine prekyba jais ið didmeninës prekybos sandëliø arba tiekiant

gërimus tiesiai á restoranus. Parduotuvës turi tik maþmeninës prekybos

licencijas. Tad maitinimo ámonë gali gërimus ásigyti ið tiekëjo, gamintojo,

arba ið didmeninës prekybos sandëlio.

Ásigijus tabako gaminiø ir alkoholiniø gërimø, restoranø patalpose turi

bûti tabako gaminiø ir alkoholiniø gërimø ásigijimà arba gabenimà

patvirtinantys juridinæ galià turintys dokumentai bei kiti dokumentai,

numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. geguþës 20 d. nutarimu

Nr.618 patvirtintose Maþmeninës prekybos alkoholiniais gërimais prekybos

ir vieðojo maitinimo ámonëse taisyklëse, Lietuvos Respublikos Vyriausybës

2004 m. balandþio 7 d. nutarimu Nr.383 patvirtintose Tabako gaminiø

pardavimo taisyklëse, bei Alkoholio ir Tabako kontrolës ástatymuose.

SAVIKONTROLËS SISTEMOS NEÁDIEGË 7 % RESTORANØ IR KAVINIØ

Restoranams, kavinëms bei kitoms vieðojo maitinimo ámonëms

galioja bendras principas – uþ saugø maisto ir saugios paslaugos

tiekimà atsakingas maisto ir paslaugos tiekëjas. Siekiant

ágyvendinti ðá principà, ámonës privalo ádiegti savikontrolës

sistemà. Kiekviena ámonë savanoriðkai pasirenka joms priimtinà

savikontrolës sistemos diegimo variantà: RVASVT sistemà ar Geros

higienos praktikos taisykliø ágyvendinimà.

Lietuvoje rizikos veiksniø analizës svarbiuose valdymo taðkuose (RVASVT)

sistema maisto tvarkymo ámonëse pradëta ágyvendinti nuo 1998 metø. Ðià

sistemà diegti pradëjo tarptautiniø maisto tvarkymo ámoniø filialai. Jø ádirbis

davë akivaizdþios naudos ir palengva mûsø ðalies maisto tvarkymo ámonës

perëmë ðià iniciatyvà.

Geros higienos praktikos taisyklës orientuotos á smulkiøjø ir vidutiniø

maisto tvarkymo ámoniø veiklà, ávertina, analizuoja bei reglamentuoja jø

vykdomo verslo bendruosius ir esminius maisto saugos reikalavimus,

uþtikrinanèius gaminamø maisto produktø rizikos ávertinimà, saugos

reikalavimø vykdymà.

Kiekvienos smulkios ar vidutinës maisto tvarkymo ámonës savininkas ar

vadovas ásakymu turi patvirtinti savo ámonës pasirengimà tvarkyti maistà

pagal Geros higienos praktikos taisykles. Tuo atveju, kai maisto tvarkymo

ámonë vykdo koká nors kità maisto tvarkymo veiksmà, kuris neapraðytas ðiose

taisyklës, ta maisto tvarkymo ámonës veikla turi bûti apraðyta atskirai bei

patvirtinta ámonës vadovo, o vëliau nustatyta tvarka vykdoma kaip Geros

higienos praktikos taisykliø priedas.

„Restoranø verslo“ informacija

Geros higienos praktikos taisykles patrauklesnës

Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) 2004 metais patikrino,

ar maisto tvarkymo ámonës yra ádiegusios savikontrolës sistemà ir kaip ji

veikia. Ið 304 Lietuvoje veikianèiø restoranø, tik aðtuoniuose savikontrolës

sistema dar nebuvo pradëta diegti. Geros higienos praktikos taisyklës

ádiegtos arba diegiamos 204 (68 %), RVASVT sistema – 64 (21 %) restoranuose.

Kavinëse, valgyklose ir baruose taip pat daþniausiai diegiamos Geros

higienos praktikos taisyklës – 2 373 ámonëse (70 %), RVASVT sistema diegiama

– 403 (13 %). Ið 3 381 kaviniø, valgyklø ir barø savikontrole nesirûpina 275

ámonës (8 %).

Kaip sako VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistë Rita Sadûnaite,

daþniausiai stambesnës, besirûpinanèios maisto saugumu ir klientø

pasitenkinimu, ámonës diegia RVASVT sistemà. Ði sistema yra pagrásta

moksliniais tyrinëjimais. Taèiau tik nuoseklus ir kryptingas RVASVT sistemos

ágyvendinimas ið tiesø uþtikrina saugaus maisto gamybà.

„Apsinuodijimø protrûkiø, neiðvengia ir ádiegusios RVASVT sistemà

ámonës. Tai árodo, kad ámonës tik konstatuoja sistemos ádiegimà, bet nevykdo

sistemos reikalavimø,” – sako specialistë.

Geros higienos praktikos taisyklës yra supaprastinta savikontrolës

sistema. Ji diegiama smulkesnëse ámonëse, jos pildymas nereikalauja daug

ágûdþiø, ji laisvesnë, liberalesnë. Dël ðios prieþasties jas pasirenka daugelis

ámoniø.

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

27


Asociacijø informacija

2005 m. vasario 16-19 d. Sankt-Peterburge

lietuviø komanda varþësi dël Baltijos ðaliø kulinarijos

þvaigþdës taurës laimëjimo. 3-osios tarptautinës specializuotos

visuomeninio maitinimo parodos „EuroHoReCa” metu pirmà

kartà buvo surengtas kulinarinis konkursas, kuriame rungësi

Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos ir Suomijos virtuvës meistrai.

Kiekvienos dalyvaujanèios ðalies komandà sudarë penki nariai:

trys virtuvës ðefai, þiuri narys ir vadovas. Vyriausieji virëjai

patiekalus turëjo ruoðti pagal nominacijas.

Lietuvos komandà pirmajai nominacijai atstovavo vieðbuèio

„Navalis” restorano virtuvës meistras Vytautas Samavièius, antrajai

nominacijai – „Nesse-Baltija Vilnius” direktoriaus pavaduotojas

Vladislovas Judickis, treèiajai nominacijai – restorano „Dvaras”

gamybos vedëja Aldona Geèienë, þiuri narë – „Maisto fabrikas”

tinklo direktorë ir savininkë Ona Jurkðienë, vadovë – asociacijos

vykdanèioji direktorë Loreta Charèenkienë. Pirmajai nominacijai

„Nacionalinis ðalies patiekalas” virtuvës meistrai turëjo kuo

ádomiau ir iðradingiau pagaminti ðaltàjá uþkandá ið jûros produktø

ir karðtàjá þuvies patiekalà. Antrajai nominacijai buvo ruoðiamas

ðaltasis banketinis patiekalas ið mësos. Lietuviø komandos atstovas

Vladislovas Judickis gamino avienos ðonkauliukus, ádarytus

rieðutais. Treèiosios nominacijos „juodoji dëþë“ metu virtuvës

meistrai, ið trijø produktø panaudodami bent du, turëjo paruoðti

kuo originalesná karðtàjá patiekalà. „Juodojoje dëþëje“ pirmo

etapo metu buvo ðie produktai: baltasis ridikas, kaðtonai ir

kiaulienos nugarinë. Antrajame etape, kuriame rungësi ir lietuviø

komandos dalyvë Aldona Geèienë, „juodojoje dëþëje“ buvo

pateikti ðitaki grybai, cukinija ir jautienos nugarinë.

Konkurso metu buvo vertinamas patiekalø skonis, produktø

suderinamumas, spalvinis darnumas bei patiekalø originalumas.

28

LIETUVIØ KOMANDAI BALTIJOS ÐALIØ KULINARIJOS ÞVAIGÞDËS TAURËS

KONKURSE ATITEKO II-OJI VIETA (LRVVKA)

Jûratë Rimkûnaitë, LRVVKA informacija ir nuotraukos

LRVVKA SURENGË VIRËJØ TOBULINIMOSI KURSUS

Jolita Vitkauskaitë

Kovo 11-12 dienomis Vilniuje, UAB „Baltic Master” mokymo

centre, LRVVKA sukvietë Lietuvos virëjus á garsaus virtuvës ðefo

Kurto Ðelerio (Kurt Scheller) profesionalø tobulinimosi kursus.

Pasaulinës virtuvës puoselëtojas Kurtas Ðeleris ið Lenkijos mûsø

ðalyje sveèiuojasi jau antrà kartà – pirmasis apsilankymas sulaukë

didelio Lietuvos restoranø ir kaviniø virëjø susidomëjimo.

Dvi dienas trukusiø kursø metu virtuvës virtuozas Kurtas Ðeleris

susirinkusiems virëjams demonstravo savo ágûdþius, naujas idëjas

ir darbo profesionalumà. Mokytojas demonstravo, kaip kuo

tiksliau pagaminti kitø ðaliø nacionalinius ir modernius patiekalus

mûsø restoranø ir kaviniø klientams. Ðefas gamino italø, prancûzø,

ispanø, ðveicarø patiekalus naudodamas lietuviðkus produktus.

LRVVKA SUSIRINKIMAS-PREZENTACIJA KAUNE

Vytautas Mickevièius

Kovo 19 dienà Kaune, klube „Los Patrankos”, ávyko Lietuvos

vyriausiøjø virëjø ir konditeriø asociacijos (LRVVKA) susirinkimas.

LRVVKA vykdanèioji direktorë Loreta Charèenkienë

papasakojo apie LRVVKA nariø dalyvavimà vasario 16-19

dienomis Sankt Peterburge vykusiame Baltijos ðaliø kulinarinës

taurës konkurse. Lietuvos komanda bendroje áskaitoje uþëmë

antrà vietà, o atskirose rungtyse LRVVKA atstovai uþëmë treèiàsias

vietas. Valius Èepanonis, LRVVKA prezidentas, pasakojo apie savo

vieðnagæ á Estijoje esanèià „Santa Maria“ prieskoniø gamyklà.

Pagrindinë susirinkimo-prezentacijos tema buvo AB

„Malsena” sukurto specialaus miltø miðinio, skirto plonapadëms

picoms kepti, pristatymas. Miðinys yra sukurtas ið lietuviðkø miltø,

todël yra pigesnis nei Lietuvoje parduodami ið uþsienio atveþti

miðiniai. Ðis miðinys pasiþymi tuo, kad ið jo lengviau yra paruoðti

Vasario 19 d. vyko

iðkilminga apdovanojimø

ceremonija. Pirmàjà

nominacijà „Nacionalinis

ðalies patiekalas”

laimëjo suomiø virtuvës

meistras Passi Parsinen.

Lietuviø komandos narys

Vytautas Samavièius uþëmë

treèiàjà vietà, atsilikæs

nuo nugalëtojo 25

taðkais. Antroje nominacijoje neaplenkiamas buvo estø

vyriausiasis virëjas. Tuo tarpu lietuviø komandos narys nuo antros

vietos laimëtojo atsiliko tik 1 balu. Treèios nominacijos „juodoji

dëþë“ nugalëtoju buvo paskelbtas estø komandos atstovas, o

lietuviø virtuvës meistrei teko treèioji vieta.

Susumavus pagal patiekalus surinktà bendrà balø skaièiø, Iosios

vietos nugalëtojais buvo paskelbta estø komanda, surinkusi

966 balus. Jiems buvo áteikta „Baltijos kulinarijos þvaigþdës“ taurë

ir aukso medaliai. Lietuviø komandai, atsilikusiai nuo nugalëtojø

33 taðkais, atiteko II-oji vieta. Suomijos komanda, surinkusi 924

balus, uþëmë III-àjà vietà. Latviai liko ketvirti, o Rusijos komanda

uþëmë V-àjà vietà.

Tarptautinio konkurso metu Baltijos ðaliø atstovai uþmezgë

glaudesnius ryðius su kaimynine Rusija. Lietuviø komandos dalyviai

dþiaugësi turëjæ galimybæ ið naujo paþinti kaimyninës ðalies

kulinarines paslaptis bei pasidalinti profesine patirtimi.

LRVVKA dëkoja komandos rëmëjams: UAB „Neo textile” uþ

aprûpinimà apranga, UAB „Sangaida” ir UAB „Scilis”,

suteikusiems stalo serviravimo ir virtuvës reikmenø.

Klausydamiesi ðefo patarimø, virëjai

stebëjo jo meistriðkumà bei apsukrumà

gaminant sudëtingus kitø ðaliø nacionalinius

patiekalus.

Seminaro metu susirinkæ virëjai

ragavo pagamintø patiekalø, diskutavo,

patys dalyvavo ruoðiant valgius.

Po renginio virëjams buvo áteikti

vardiniai sertifikatai.

Seminaro rëmëjai: UAB „Baltic Master“,

UAB „Vièiûnai“ ir Ko, kooperatyvas „Nemuno slënio

tradicijos“, UAB „Paulig Lietuva“, UAB „Sangaida”.

tolygø picos padà, já galima sukti ant pirðto nesibaiminant, kad

padas suplyð.

Tiesioginæ vaizdo transliacijà ið klubo „Los Patrankos“ virtuvës,

kur buvo kepamos picos, bei ið rëmëjø produktø LRVVKA nariø

ruoðiami velykiniai ir proginiai patiekalai, susirinkusieji galëjo

stebëti dideliame ekrane.

Prezentacijos metu UAB „Vièiûnai” ir Ko pristatë naujà

produktà – rûkytas krevetes, bei belgø kompanijos „Midibel“

ðaldytø bulviø pusgaminiai. UAB „Dasita“ pristatë konditerijos

þaliavø naujoves ið firmos „Martin Crown“. UAB „Scilis“ pristatë

vokieèiø gamintojo „Hutschenreuther“ naujà balto kietojo

porceliano indø kolekcijà „Impression“ skirtà naudoti

profesionalams.


TRAKUOSE ÁVYKO

NACIONALINËS GRILIO IR

BARBEKIU ASOCIACIJOS

PRISTATYMAS

Kovo 19-àjà dienà, ant Trakø eþero kranto ásikûrusiame

restorane „Apvalaus stalo klubas“, ávyko Nacionalinës grilio ir

barbekiu asociacijos (NGBA) pristatymas.

Renginio pradþioje NGBA prezidentas Gintautas Zuikaitis

sveèiams pristatë asociacijos tikslus, jos valdybos narius, aptarë

organizacijos ateities planus. Vedëjas Maratas Sargsyjanas sveèius

sudomino ávairiomis naujienomis: kepsninëmis, priedais prie

kepsniniø, rûkyklomis, kuriomis ne tik profesionalus virëjas, bet

ir namø ðeimininkë galëtø puikiai ruoðti didkepsnius, kepti, virti

mësà, þuvá, darþoves ir net tokius egzotiðkus patiekalus kaip paelja

ar tortilla. Susirinkusiuosius linksmino bliuzo grupë „Slam“, virëjai

demonstravo valgiø paruoðimo technologijà, sveèiai buvo

vaiðinami kà tik nuo groteliø nuimtais patiekalais.

Nacionalinë grilio ir barbekiu asociacija ákurta visai neseniai

2005 metø pradþioje. Asociacijos nariams tokià organizacijà

ásteigti idëja kilo po pernai vykusio 1-ojo Lietuvos grilio

èempionato. Ðio èempionato nugalëtojai tais paèiais metais

dalyvavo Europos grilio èempionate Estijoje, kur turëjo galimybæ

susipaþinti ne tik su Europos, bet ir pasaulio geriausiais grilio

specialistais, ágyti daugiau patirties ir þiniø.

Ðiandien NGBA stengiasi suvienyti vieðojo maitinimo ámonëse

dirbanèius grilio specialistus, palaikyti ryðius su giminingomis kitø

valstybiø organizacijomis, o vëliau galbût prisijungti prie kitø

Pasaulio grilio asociacijos nariø: Prancûzijos, Vokietijos, Vengrijos,

Lenkijos, Estijos, Danijos ir kitø pasaulio ðaliø.

Pagrindiniai NGBA rëmëjai – Latvijos kapitalo ámonë

„Reaton“.

NGBA informacija

ARTIMIAUSI LBA

RENGINIAI

Lietuvos barmenø asociacija yra numaèiusi surengti keletà

renginiø bei kvieèia asociacijos narius bei sveèius registruotis.

Geguþës mën. pradþioje numatyta ekskursija á „Gubernijos“

alaus daryklà.

Geguþës mën. viduryje planuojamas bendras LBA ir NGBA

(Nacionalinës grilio ir barbekiu asociacijos) renginys pramogø

komplekse „HBH Juozo alus”, ðalia Palangos.

Geguþës mën. pabaigoje – birþelio mën. pradþioje

numatytas nariø suvaþiavimas Vilniuje.

Birþelio mën. pabaigoje numatyta ekskursija á „Kalnapilio“

alaus daryklà bei á Panevëþio rajono maþàsias alaus daryklas.

Tikslesnës informacijos ieðkokite www.barmenai.lt arba

kreiptis info@barmenai.lt

Lietuvos barmenø asociacijos informacija

TARPTAUTINËS PARODOS

Asociacijø informacija

CIBUS MED – Vidurþemio jûros regiono maisto paroda.

Vieta: Baris, Italija. Data: 2005 m. geguþës 3-5 d.

Svetainë http:// www.fieradellevante.it

PIVO, GASTRO, BAKERY – Tarptautinë alaus ir aludariø,

maisto produktø ir technologijø bei duonos gaminiø

paroda. Vieta: Plovdiv, Bulgarija. Data: 2005 m. geguþës

9-14 d.

Svetainë http://www.fair.bg/bg

AVEX – Tarptautinë pardavimo automatø paroda. Vieta:

Londonas, Didþioji Britanija. Data: 2005 m. geguþës 10-

12 d. Svetainë www.ava-vending.org

LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR

Tarptautinë vyno ir stipriøjø gërimø paroda.

Vieta: Londonas, Didþioji Britanija

Data: 2005 m. geguþës 17-19 d.

Svetainë http:// www.londonwinefair.com

ALKO+SOFT – Tarptautinë specializuota gërimø paroda.

Vieta: Kijevas, Ukraina. Data: 2005 m. geguþës 17-20 d.

Svetainë http://www.acco.ua

FOOD & DRINKS – FOOD TECHNOLOGY MOLDAVA

Maisto, gërimø ir produktø, maisto gamybos technologijos

ir árangos paroda.

Vieta: Kiðiniovas, Moldavija. Data: 2005 m. geguþës 18-

22 d.

Svetainë http://www.moldexpo.md

PIVO 2005 – 14-oji tarptautinë alaus paroda. Vieta: Soèis,

Rusija. Data: 2005 m. geguþës 19-24 d.

Svetainë http://www.soud.ru

CULINDADO – Paroda gurmanams. Vieta: Dortmundas,

Vokietija. Data: 2005 m. geguþës 26-29 d.

Svetainë http://www.westfalenhalle.de

TARPTAUTINË VYNO IR DEGTINËS PARODA – Tarptautinë

vyno, jo komponentø, jo gamybos technologijø bei

árangos paroda. Vieta: Sankt Peterburgas, Rusija

Data: 2005 m. birþelio 1-4 d.

Svetainë http://www.drinks.lenexpo.ru

SVEIKO MAISTO IR TECHNOLOGIJØ PARODA

Vieta: Maskva, Rusija. Data: 2005 m. birþelio 6-9 d.

Svetainë http://www.vvcentre.ru

ITF – AGROFOOD

Tarptautinë tabako, jo gamybos inventoriaus,

technologijø bei vyno ir stipriøjø gërimø paroda. Vieta:

Skopjë, Makedonija. Data: 2005 m. birþelio 7-11 d.

Svetainë http://www.skopjefair.com.mk

VINEXPO

Tarptautinë vyno ir stipriøjø gërimø paroda.

Vieta: Bordo, Prancûzija

Data: 2005 m. birþelio 19-23 d.

Svetainë http://www.vinexpo.com

MUSIKMESSE PROLIGHT & SOUND ST. PETERBURG

Muzikos árangos ir technologijø paroda.

Vieta: Sankt Peterburgas, Rusija

Data: 2005 m. birþelio 16-19 d.

Svetainë http://musikmesse.lenexpo.ru

29


Informacija

MENIU.LT ÁMONIØ RODYKLË

30

MAISTO PRODUKTAI

„Almarûnas” UAB

Sietyno g. 8, Vilnius,

tel.: (8~5) 270 66 69, 216 96 48

„Malsena” AB

J. Janonio g. 12, Panevëþys

tel. (8~45) 58 33 51

„Margiris” UAB

A. Gustaièio g. 6-1, Kaunas

tel. (8~37) 22 52 78

(taip pat árengimai deðrainiams)

„Nematekas” ÞÛB

Rumðiðkës, Kaiðiadoriø raj., Dovainoniø k.

tel. (8~346) 46723, mob. 8~698 50940

„Sanitex” UAB

Raudondvario pl. 121, Kaunas,

tel. (8~37) 40 11 11

(taip pat gërimai, higienos prekës ir kt.)

„Smulkus urmas” UAB

Ukmergës g. 126, Vilnius,

tel. (8~5) 272 77 45

(taip pat prieskoniai ir priedai)

„Struèiø genetikos centras” ÞÛK

Europos pr. 124, Kaunas,

tel. (8~37) 33 79 10

(strutienos produktai)

„L.I.O.N gërimai“ UAB

Motorø g. 6, Vilnius,

tel. (8~5) 230 64 46

„Ðiauliø tara“ UAB

Liejyklos g. 4, Ðiauliai,

tel. (8~41) 45 03 88

„Vilniaus degtinë“ AB

Paneriø g. 47/2, Vilnius

tel. (8~5) 233 03 85

ALKOHOLINIAI GËRIMAI

KAVA, ARBATA

„Gurmelitas” UAB

Aludariø g. 2, Vilnius,

tel. 8-800 22212

(taip pat áranga)

„Ogmios prekyba” UAB

M. Sleþevièiaus g. 7, Vilnius,

tel. (8~5) 248 41 01

(taip pat prieskoniai)

„Paulig Lietuva” UAB

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8~5) 247 96 11

(taip pat prieskoniai)

„Ðvieþia kava” UAB

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8~5) 233 27 82

VIRTUVËS IR BARO ÁRANGA

„Arvitra” UAB

S. Þukausko g. 49, Vilnius,

tel. (8~5) 210 22 27

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)

„Baltijos aktima” UAB

Ðilutës pl. 93, Klaipëda,

tel. (8~46) 34 35 24

Filialai: Vilniuje, Kaune, Ðiauliuose, Rygoje

(alaus dozavimo, pilstymo áranga, angliarûgðtë)

„I.D.S.” UAB

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8~5) 266 06 67

„Ipala” UAB

Gedimino pr. 26-404, Vilnius,

tel. (8~5) 261 94 57

(taip pat baldai ir barai)

„Kamaja” UAB

Draugystës g. 12, Kaunas,

tel. (8~37) 31 09 22

„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“ BÁ UAB

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8~5) 266 00 08

(taip pat baldai ir barai)

„Rolvika” UAB

Kirtimø g. 59, Vilnius,

tel. (8~5) 260 20 88

„Spekas” ir Ko UAB

Laisvës pr. 125A, Vilnius,

tel. (8~5) 274 03 80

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)

INDAI, ÁRANKIAI, INVENTORIUS

„Arkietë” UAB

Ateities g. 10, Vilnius,

tel. (8~5) 271 18 14

„Berghoff Baltija” UAB

Kalvarijø g. 41/17, Vilnius,

tel. (8~5) 275 09 00

„Sangaida” UAB

Paneriø g. 20a, Vilnius,

tel. (8~5) 213 55 20

Filialai: Klaipëdoje, Kaune

(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës,

staltiesës ir servetëlës)

EKSTERJERO, INTERJERO, ARCHITEK-

TÛRINIAI ELEMENTAI

„Aliuminio ir tentø sistemos“ UAB

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8~5) 240 72 21

„Europaviljonai“ UAB

T. Ðevèenkos g. 16/31korp., Vilnius,

tel. (8~5) 233 42 26

BALDAI IR BARAI

„Dalios baldai” UAB

Þirmûnø g. 70, Vilnius,

tel. (8~5) 277 57 48

(taip pat indai ir ðviestuvai)

„Venta” AB

J.Basanavièiaus g. 69, Ðiauliai,

tel. (8~41) 54 52 55

APSKAITOS SISTEMOS IR ÁRANGA

„UCS Baltic” UAB

Mindaugo g.14b, Vilnius,

tel. (8~5) 210 72 47

Filialai: Klaipëdoje, Kaune, Ðiauliuose

DARBO DRABUÞIAI, TEKSTILË

„Korlëja ir Ko” UAB

Gerovës g. 29, Vilnius,

tel. (8~5) 267 72 52

MUZIKA, VAIZDAS, APÐVIETIMAS

„Assensus” UAB

Þirmûnø g. 129-44, Vilnius,

tel. 8~699 40280

KITA

LRVVKA – Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjø

ir konditeriø asociacija

P.d. 2453, Vilnius, tel. (8~5) 272 33 70,

info@lrvvka.lt

LBA – Lietuvos barmenø asociacija

Laikinoji bûstinë: Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8~5) 273 59 19, info@barmenai.lt,

svetainë: www.barmenai.lt

NGBA – Nacionalinë grilio ir barbekiu asociacija

S. Konarskio g. 32-28, Vilnius,

tel. 8~615 43371

LVRA – Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacija

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel./faks. (8~5) 249 74 78, faksas 272 33 27,

el. p. info@lvra.lt

VKI – Valstybinë kalbos inspekcija

Þvejø g. 14, Vilnius,

tel. (8~5) 272 33 80, faksas 272 33 27,

el. p. vki@takas.lt, svetainë: http://vki.lrs.lt

VMVT – Valstybinë maisto ir vet. tarnyba

Siesikø g. 19, Vilnius,

tel. (8~5) 240 43 61, faksas 240 43 62,

el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.lt

Dël reklamos leidinyje kreiptis

Vilniuje tel. (8~5) 273 59 19,

Kaune tel. (8~37) 70 56 27

More magazines by this user
Similar magazines