Mokslas ir gyvenimas 2012 Nr. 7-8 1 - Vilniaus universitetas

ausis.gf.vu.lt

Mokslas ir gyvenimas 2012 Nr. 7-8 1 - Vilniaus universitetas

TyrimaisgrindþiamaMentorystë – kaip nauja pedagogørengimo strategija. Ðiuolaikinë visuomenëir mokykla laukia atsakingo, intelektualaus,atviro naujovëms, gebanèioveikti kûrybiðkai, kurianèio personalizuotougdymo situacijas pedagogo-asmenybës.O kà patiria studentas ar studijas baigæspradedantysis mokytojas tiek uþsienyje,tiek ir mûsø ðalyje? Pradedantysismokytojas, uþsienio mokslininkø (RyanK., 1986) tyrimais, patiria „realybës ðokà“.Dël profesinës veiklos sudëtingumo. Dëlkasdieniø ugdymo situacijø ir santykiø sumokiniais. Dël milþiniðkos atsakomybës.Be to, pradedantysis mokytojas jauèiasiizoliuotas ir likæs be paramos – visà dienàvienas su klase, be profesinio dialogo galimybës.Dël ðiø prieþasèiø á mokyklà dirbtinenueina ar jà per pirmuosius metus paliekapatys kûrybiðkiausi ir talentingiausipedagogai. Antai JAV pirmais darbo metaismokyklà palieka apie 9 proc., po 3metø – apie 20 proc., po 5–7 metø – apie50 proc. pedagogø (Podsen I.J., DenmarkV.M., 2000).Uþsienio edukologai jau daugiau neideðimtmetá pedagogø rengimo sistemojetaiko „realybës ðokà“ maþinanèià „realybësterapijà“ – mentoriaus pagalbàpraktikà atliekanèiam studentui. Mentorius– tai patyræs pedagogas, individualiaiglobojantis studentà ar pradedantápedagogøProf. dr. Ona MONKEVIÈIENËLietuvos edukologijos universitetas yra edukacinio pobûdþioaukðtoji mokykla, rengianti ne tik mokytojus, bet ir kitusðvietëjus. Ðio universiteto Ugdymo mokslø fakultete nuolatvykdomi moksliniai tyrimai, atskleidþiantys ir pagrindþiantysnaujas pedagogø rengimo kaitos kryptis.rengimo kaitadirbti pedagogà, skatinatis jo saviugdàbei profesiniø praktiniø kompetencijø tobulëjimà,laiduojantis integracijos á ugdymoástaigà ir karjeros sëkmæ.LEU nuo 2005 m. intensyviai kuriamamentorystës institucija. Pirmajameetape kartu su Klaipëdos, Ðiauliø, VytautoDidþiojo universitetais vykdant ESFprojektà „Studijø praktikos ir pradedanèiødirbti mokytojø globos sistemos tobulinimas,parengiant mentoriaus kompetencijasturinèius pedagogus globëjus“(2005–2008) buvo apibrëþtas pedagogomentoriaus vaidmuo, funkcijos globojantpraktikà atliekantá studentà, apraðytosmentoriaus kompetencijos, veikla,mentorystës metodai, procedûros.Mentorystës institucijos kûrimas buvogrindþiamas moksliniais tyrimais. LEUdëstytojø doc. dr. K.Stankevièienës, doc.dr. V.S.Glebuvienës ir kitø (2005–2007)tyrimai pateikë atsakymus á sëkmingaimentorystei paèius reikðmingiausiusklausimus: kaip kurti, plëtoti bei palaikytistudento ir mentoriaus partnerystëssantykius? kaip per pedagoginæ praktikàturëtø kisti lyderystës pasidalijimastarp mentoriaus ir studento? kada mentoriusturëtø taikyti tiesioginá, o kada aiðkinamàjá,sàveika grindþiamà ar deleguojantámentorystës stiliø?Ugdymo mokslø fakulteto doktorantëB.Autukevièienë, vykdydama tyrimà„Mentoriaus profesinës kompetencijos irjø raiðka vadovaujant studentø praktikai“(2008–2012), sukûrë teoriná mentoriauskompetencijø modelá ir pagrindë já empiriškai.Empirinis tyrimas atskleidë keturisveiksnius, apibûdinanèius pedagogomentoriaus kompetencijø modeliostruktûrà: asmenybiná, iðryðkinantá patyrusiopedagogo asmeninio santykio sustudentu svarbumà, komunikaciná-vadybiná,apimantá tarpasmeninius ir vadybiniusmentorystës santykiø bei ugdomojoproceso aspektus, administraciná, apimantástudento pedagoginës praktikosorganizavimo bei administravimo aspektus,didaktiná, apimantá ugdymo(si) turiniobei proceso didaktinius aspektus.Antrajame mentorystës plëtojimo etapebuvo kuriami ir iðbandomi mentoriausrengimo modeliai. Ilgiausiai, t.y. vienusmetus, truko pirmøjø mentoriø rengimas:buvo vykdomi 5 mokymø moduliai, iðdëstytikas du mënesius, laikotarpiaistarp mokymø buvo atliekama mentorystëspraktika, rengiamas mentorystës aplankas.Kiekvienas mentorius vadovavo2 studentø pedagoginei praktikai ir individualiaiglobojo vienà pradedantá dirbtipedagogà. Vykdant vienø metø mokymusparengti 266 mentoriai. Ðie pedagogaibuvo ne tik mokymø dalyviai, bet18 Mokslas ir gyvenimas 2012 Nr. 7-8

More magazines by this user
Similar magazines