Mokslas ir gyvenimas 2012 Nr. 7-8 1 - Vilniaus universitetas

ausis.gf.vu.lt

Mokslas ir gyvenimas 2012 Nr. 7-8 1 - Vilniaus universitetas

ðë duris iðskirtinës auditorijos, kurioje sudëtamokslininkës, tyrëjos gyvenimo,veiklos vaizdø, sukrauta jos dovanotøknygø ekspozicija.ArkivyskupasMeèislovasReinysMeilës Lukðienësauditorijos atidarymasArkivyskupo Meèislovo Reinio auditorijoje. Pirmoje eilëje (ið kairës): Seimo narys Julius Dautartas,kardinolas Audrys Juozas Baèkis, Daugailiø (Utenos r.) kunigas monsinjoras Petras Baltuðkair rektorius akademikas Algirdas Gaiþutis2013-ieji Lietuvos edukologijos universiteteskelbiami Meilës Lukðienësðimtmeèio sukakties metais.Prieš dvejus metus, puoselëjant garbingosiosedukologës ðviesø atminimà,iškilmingai atidaryta aula greitai tapomokslininkø sambûriø, disputø, susitikimø,studentiðkø renginiø vieta. Tradicijànumatyta plëtoti ir jubiliejiniais metais.LEU Edukologijos katedra èia ketina surengtiMeilës Lukðienës sukauptos ir ðeimosdovanotos universitetui XIX–XX amþiøLietuvos ðvietimo istorijos dokumentø,knygø, rankraðèiø archyvø kolekcijosparodà visuomenei bei mokslinæ ðvietimoaktualijø konferencijà; iðleisti MeilësLukðienës idëjø sklaidos leidinius. Èianumatoma rengti ciklus vieðøjø ugdymoproblematikos paskaitø mokytojams,ðvietimo darbuotojams, tëvams.Ir tai – ne pavieniai epizodai. Tai universitetosavastis: árengtos ir iðkilaus pedagogikospatriarcho profesoriaus JonoLauþiko, ir profesoriaus Vlado Rajec-Studentai: nerimo, ieðkojimø laikasKodël taip aistringai renkamës Europos ir pasauliouniversitetus bei kolegijas, nors daþnai Lietuvos universitetømokymo kokybë gerokai pralenkia uþsienio.Kas ið reikalo, o kas ið noroRenata Þemaitytë yra tikra studijø mainøþinovë. Pagal ERASMUS studentømainø programà studijavo ÐveicarijosBerno universitete. Ðiemet pedagoginæpraktikà atliko Italijoje, tarptautinëje Turinomokykloje. Verta paminëti ágytà patirtáið programø „Work&Travel“ JungtinëseAmerikos Valstijose, taip pat poros savaièiømokslus Lenkijoje, Vroclave. Ji neskubakritikuoti Lietuvos aukštojo mokslobei švietimo sistemos, taèiau dalijasipatarimais: „Bûtina orientuoti studentusá tas mokymosi programas, kuriø spe-cialistø mums labiausiai reikia“. O kalbëdamaapie tai, ko mums stinga, pirmiausiapamini ne tik stojanèiøjø á savàjá universitetàmotyvacijos trûkumà (specialusistestas atliekamas dar tik antrus metus),bet ir svarbiausià sistemos grandá –dëstytojus. Studijø kokybës pagrindu jilaiko dëstytojø pasirengimà pedagoginiamir mokslo darbui, anot studentës,„dëstymà ne ið reikalo, o ið pašaukimo irnoro“. Studentai mato, jog daþnas jø „kirvis“þiniø turi daug, taèiau ne visi ir visadamoka vykusiai, patraukliai, átaigiai, átikinamaijomis pasidalyti su studentais.8 Mokslas ir gyvenimas 2012 Nr. 7-8

More magazines by this user
Similar magazines