1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

skyrimas reguliuojamas pagal tiems darbuotojams taikomas darbo sutarties sąlygas. Ši pasirinkimo teisė, kuria galimapasinaudoti tik vieną kartą, įsigalioja nuo darbo sutarties įsigaliojimo dienos.17 (9) straipsnis13 - 16 straipsnių išimtysDvi ar daugiau valstybių narių, šių valstybių kompetentingos valdžios institucijos ar valdžios institucijų paskirtos įstaigosbendru susitarimu gali nustatyti 13 - 16 straipsnių nuostatų išimtis atskiroms asmenų grupėms ar atskiriems asmenims.17a (9) straipsnisSpecialios taisyklės pensijų, mokamų pagal vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktus, gavėjamsPensijos, mokamos pagal vienos valstybės narės teisės aktus arba pensijos, mokamos pagal kelių valstybių narių teisės aktus,gavėjas, gyvenantis kitos valstybės narės teritorijoje, jo paties prašymu gali būti atleistas nuo pastarosios valstybės teisėsaktų, su sąlyga, kad jam tie teisės aktai netaikomi dėl to, kad jis dirba.III DALISSPECIALIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU SKIRTINGOMIS IŠMOKŲ KATEGORIJOMIS1 SKYRIUSLIGA IR MOTINYSTĖ1 skirsnisBendrosios nuostatos18 straipsnisDraudimo, darbo pagal darbo sutartį laikotarpių ar gyvenimo laikotarpių sumavimas1. Kai pagal valstybės teisės aktus teisės į išmokas įgijimas, išsaugojimas ar atstatymas priklauso nuo draudimo, darbo argyvenimo laikotarpių, tos šalies kompetentinga įstaiga įskaito reikiamo dydžio draudimo, darbo ar gyvenimo laikotarpius,įgytus pagal bet kurios kitos valstybės narės teisės aktus, tartum jie būtų įgyti pagal jos administruojamus teisės aktus.2. 1 dalies nuostatos galioja sezoniniams darbuotojams netgi ir tiems laikotarpiams, kurie viršija kompetentingos valstybėsteisės aktais nustatytą leistiną draudimo pertraukų laikotarpį, tačiau su sąlyga, kad atitinkamo asmens draudimo pertraukųlaikotarpis neviršytų keturių mėnesių.2 skirsnisPagal darbo sutartį dirbantys asmenys arba savarankiškai dirbantys asmenys bei jų šeimos nariai19 straipsnisGyvenimas valstybėje narėje, kitoje nei kompetentinga valstybė. Bendrosios taisyklės1. Pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, gyvenantis valstybės narės, kitos neikompetentinga valstybė, teritorijoje, įvykdęs kompetentingos valstybės teisės aktais nustatytas sąlygas teisei įgyti gautiišmokas, kur reikia atsižvelgiant į 18 straipsnio nuostatas, toje valstybėje, kurioje jis gyvena, gauna:a) išmokas natūra, kurias kompetentingos įstaigos sąskaita teikia gyvenamosios vietos įstaiga pagal tos įstaigosadministruojamų teisės aktų nuostatas, tartum jis būtų joje apdraustas;b) išmokas pinigais, kurias moka kompetentinga įstaiga pagal jos administruojamus teisės aktus. Tačiau kompetentingosįstaigos ir gyvenamosios vietos įstaigos susitarimu tas išmokas pagal kompetentingos valstybės teisės aktų nuostatas galimokėti pastaroji įstaiga pirmosios įstaigos sąskaita.2. 1 dalies nuostatos analogiškai taikomos šeimos nariams, gyvenantiems valstybės narės, kitos nei kompetentingavalstybė, teritorijoje, jeigu jie neturi teisės į tokias išmokas pagal valstybės, kurios teritorijoje jie gyvena, teisės aktus.13