1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

Jeigu šeimos nariai gyvena valstybės narės teritorijoje, pagal kurios teisės aktus teisė gauti išmokas natūra nepriklauso nuodraudimo ar darbo santykių, tai išmokos natūra, kurias jie gauna, yra laikomos išmokomis, teikiamomis sąskaita įstaigos,kurioje pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo yra apdraustas, jeigu sutuoktinis arprižiūrintis vaikus asmuo neužsiima darbine ar profesine veikla minėtosios valstybės narės teritorijoje.20 straipsnisPasienio darbuotojai ir jų šeimos nariai. Specialios taisyklėsPasienio darbuotojas išmokas gali gauti kompetentingos valstybės teritorijoje. Kompetentinga įstaiga tokias išmokas mokapagal tos valstybės teisės aktų nuostatas, tartum atitinkamas asmuo toje valstybėje gyventų. Jo šeimos nariai išmokas gaunapagal tas pačias sąlygas; tačiau šių išmokų gavimo sąlygos, išskyrus neatidėliotinus atvejus, gali būti nustatytos atitinkamųvalstybių arba tų valstybių kompetentingų valdžios institucijų susitarimais, arba, jeigu jų nėra, gavus išankstinįkompetentingos įstaigos sutikimą.21 straipsnisBuvimas ar persikėlimas gyventi į kompetentingą valstybę1. Pagal darbo sutartį dirbantis asmuo ar savarankiškai dirbantis asmuo, nurodytas 19 (1) straipsnyje, būdamaskompetentingos valstybės teritorijoje, gauna išmokas pagal tos valstybės teisės aktų nuostatas, tartum jis čia gyventų, netjeigu jis jau yra gavęs išmokas už tą patį ligos ar motinystės atvejį iki jo buvimo kompetentingos valstybės teritorijoje.2. 1 dalis analogiškai taikoma 19 (2) straipsnyje nurodytiems šeimos nariams.Tačiau, kai pastarieji gyvena valstybės narės teritorijoje, kitoje nei ta, kurios teritorijoje gyvena pagal darbo sutartįdirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, tai išmokas natūra jiems teikia buvimo vietos įstaiga atitinkamųasmenų gyvenamosios vietos įstaigos sąskaita.3. 1 ir 2 dalys netaikomos pasienio darbuotojams ir jų šeimos nariams.4. Pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo ir jų šeimos nariai, nurodyti 19 straipsnyje, jiemspersikėlus į jų gyvenamąją vietą kompetentingos valstybės teritorijoje, išmokas gauna pagal tos valstybės teisės aktus, netjeigu jie jau yra gavę išmokas už tą patį ligos ar motinystės atvejį iki jų persikėlimo.22 straipsnisBuvimas už kompetentingos valstybės ribų. Sugrįžimas ar persikėlimas gyventi į kitą valstybę narę ligos armotinystės išmokų mokėjimo metu. Būtinybė vykti į kitą valstybę narę gydytis1. Pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, įvykdęs kompetentingos valstybės teisės aktaisnustatytas sąlygas teisei gauti išmokai įgyti,a) pagal kurio būklę reikia, kad jam neatidėliojant būtų mokama išmoka jo buvimo kitos valstybės narės teritorijoje metu,arbab) kuris, įgijęs teisę gauti kompetentingos įstaigos mokamas išmokas, gavo tos įstaigos leidimą sugrįžti į valstybės narės,kurioje jis gyvena, teritoriją arba persikelti gyventi į kitos valstybės narės teritoriją,arba(c) kuris pagal sveikatos būklę gavo kompetentingos įstaigos leidimą išvykti į kitos valstybės narės teritoriją gydytiskur reikia, atsižvelgiant į 18 straipsnio nuostatas, gauna:i) išmokas natūra, kurias kompetentingos įstaigos sąskaita teikia buvimo ar gyvenamosios vietos įstaiga pagal josadministruojamų teisės aktų nuostatas, tartum šioje įstaigoje jis būtų apdraustas; tačiau išmokų teikimo trukmėnustatoma pagal kompetentingos valstybės teisės aktus;14

More magazines by this user
Similar magazines