1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

Stambios išmokos natūra1. Jeigu pagal darbo sutartį dirbančio asmens arba savarankiškai dirbančio asmens ar šeimos narių teisę į protezus,brangesnes medicinos paslaugas arba kitas stambias išmokas natūra buvo pripažinusi valstybės narės įstaiga iki joapdraudimo kitos valstybės narės įstaigoje, minėtasis pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantisasmuo tokias išmokas gauna pirmosios įstaigos sąskaita, netgi ir tuo atveju, kai jis apdraudžiamas antrojoje įstaigoje.2. Administracinė komisija parengia sąrašą išmokų, kurioms taikomos 1 dalies nuostatos.3 skirsnisBedarbiai ir jų šeimos nariai25 straipsnis1. Bedarbis, anksčiau dirbęs pagal darbo sutartį arba dirbęs savarankiškai, kuriam galioja 69 (1) straipsnio arba 71 (1) (b)(ii) straipsnio antrojo sakinio nuostatos ir kuris pagal kompetentingos valstybės teisės aktais nustatytas sąlygas įgijo teisęgauti išmokas natūra ir pinigais, kur reikia, atsižvelgiant į 18 straipsnio nuostatas, už 69 (1) (c) straipsnyje numatytuslaikotarpius gauna:a) išmokas natūra, kurias kompetentingos įstaigos sąskaita teikia valstybės narės, kurioje jis ieško darbo, įstaiga pagalpastarajai įstaigai galiojančių teisės aktų nuostatas, tartum jis būtų joje apdraustas;b) išmokas pinigais, kurias moka kompetentinga įstaiga pagal jos administruojamų teisės aktų nuostatas. Tačiaukompetentingos įstaigos ir valstybės narės, kurioje jis ieško darbo, įstaigos susitarimu pagal kompetentingos valstybėsteisės aktų nuostatas išmokas gali mokėti pastaroji įstaiga pirmosios įstaigos sąskaita. Nedarbo išmokos pagal 69 (1)straipsnį nemokamos už tą laikotarpį, už kurį yra gaunamos išmokos pinigais.2. Visiškas bedarbis, anksčiau dirbęs pagal darbo sutartį, kuriam taikomos 71(1) (a) (ii) straipsnio nuostatos arba 71 (1) (b)(ii) straipsnio pirmasis sakinys, išmokas natūra ir pinigais gauna pagal valstybės narės, kurios teritorijoje jis gyvena, teisėsaktų nuostatas, tartum tie teisės aktai jam būtų galioję jo paskiausio darbo metu, kur reikia, atsižvelgiant į 18 straipsnionuostatas; tokių išmokų išlaidas turi padengti gyvenamosios šalies įstaiga.3. Jeigu bedarbis įvykdo valstybės narės, kuri yra atsakinga už nedarbo išmokų išlaidas, teisės aktų sąlygas, suteikiančiasteisę gauti ligos ir motinystės išmokas, kur reikia, atsižvelgiant į 18 straipsnio nuostatas, tai jo šeimos nariai šias išmokasgauna neatsižvelgiant į tai, kurios valstybės narės teritorijoje jie gyvena ar būna. Tokias išmokas moka:i) išmokas natūra - gyvenamosios ar buvimo vietos įstaiga pagal jos administruojamų teisės aktų nuostatas,valstybės narės, kuri yra atsakinga už nedarbo išmokų išlaidas, kompetentingos įstaigos sąskaita,ii) išmokas pinigais - valstybės narės, kuri yra atsakinga už nedarbo išmokų išlaidas, kompetentinga įstaiga pagaljos administruojamus teisės aktus.4. Nepažeisdama valstybės narės teisės aktų nuostatų, leidžiančių pratęsti laikotarpį, už kurį gali būti skiriamos ligosišmokos, 1 dalyje nustatytą laikotarpį force majeure atveju, kompetentinga įstaiga gali pratęsti neperžengdama laikotarpio,nustatyto tos įstaigos administruojamuose teisės aktuose, ribų.25a (12) straipsnisBedarbių mokamos įmokosĮstaiga, atsakinga už išmokų natūra ir pinigais mokėjimą 25 (2) straipsnyje nurodytiems bedarbiams ir priklausanti valstybeinarei, pagal kurios teisės aktus nustatyti atskaitymai bedarbių mokėtinoms įmokoms ligos ir motinystės išmokų draudimui,turi teisę tuos atskaitymus atlikti pagal šių teisės aktų nuostatas.4 skirsnisPareiškėjai pensijai gauti ir jų šeimos nariai26 straipsnis16

More magazines by this user
Similar magazines