1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

darbuotojams, tokios sistemos nuostatos taikomos tai darbuotojų kategorijai ir jų šeimų nariams su sąlyga, kad buvimovietos ar gyvenamosios vietos įstaiga, iš kurios prašoma išmokos, yra kompetentinga administruoti šią sistemą.2. Jeigu pagal buvimo ar gyvenamosios šalies teisės aktus yra viena ar daugiau specialių sistemų, apsaugančių visas ardaugumą savarankiškai dirbančių asmenų profesinių kategorijų, pagal kurias išmokų natūra mokėjimas yra mažiaupalankus nei pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, tai tokios sistemos ar tokių sistemų nuostatos atitinkamamasmeniui ir jo šeimos nariams pagal 19 (1) (a) ir (2), 22 (1) (pagal (i)) ir (3), 28 (1) (a) ir 31 (a) straipsnius taikomosremiantis 98 straipsnyje nurodyto vykdomojo reglamento nuostatomis:a) kai kompetentingoje valstybėje atitinkamas asmuo yra apdraustas pagal specialią savarankiškai dirbančių asmenųsistemą, pagal kurią išmokų mokėjimas natūra yra mažiau palankus negu tų, kurios mokamos pagal darbo sutartįdirbantiems asmenims,arbab) kai asmuo, gaunantis vieną ar daugiau pensijų pagal kompetentingos valstybės narės ar valstybių narių pensijų teisėsaktus, išmoką natūra turi teisę gauti tiktai pagal vieną savarankiškai dirbančių asmenų specialią sistemą, kuria remiantisišmokų mokėjimas natūra yra mažiau palankus negu tų, kurios mokamos pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims.3. Jeigu pagal valstybės narės teisės aktus išmokų mokėjimas priklauso nuo ligos kilmės sąlygų, tai tos sąlygos netaikomosasmenims, kuriems galioja šis reglamentas, nepaisant to, kurios valstybės narės teritorijoje jie gyvena.4. Jeigu valstybės narės teisės aktais yra nustatytas maksimalus laikotarpis, už kurį mokamos išmokos, tai įstaiga, kuriadministruoja tuos teisės aktus, kur reikia, gali atsižvelgti į laikotarpį, už kurį išmokas už tą patį ligos ar motinystės atvejįmokėjo kitos valstybės narės įstaiga.7 skirsnisAtsiskaitymai tarp įstaigų36 (15) straipsnis1. Išlaidos už išmokas natūra, kurias pagal šio skyriaus nuostatas teikia vienos valstybės narės įstaiga kitos valstybės narėsįstaigos sąskaita, turi būti visiškai kompensuotos.2. 1 dalyje nurodytos kompensuojamos sumos apskaičiuojamos ir sumokamos remiantis 98 straipsnyje nurodytovykdomojo reglamento nustatyta tvarka pagal patvirtintas faktines išlaidas arba pagal fiksuoto dydžio mokėjimus.Pastaruoju atveju tokie fiksuoto dydžio mokėjimai turi garantuoti, kad kompensuojamos sumos, kiek įmanoma, padengtųfaktines išlaidas.3. Dvi ar daugiau valstybės narės ar tų valstybių kompetentingos valdžios institucijos gali nustatyti kitus atsiskaitymo būdusarba gali atsisakyti bet kokio atsiskaitymo tarp jų jurisdikcijai priklausančių įstaigų.2 (11) SKYRIUSINVALIDUMAS1 skirsnisPagal darbo sutartį dirbantys asmenys arba savarankiškai dirbantys asmenys, kuriems taikomi tik tie teisės aktai,pagal kuriuos invalidumo išmokų dydis nepriklauso nuo draudimo laikotarpių trukmės37 (11) straipsnisBendrosios nuostatos1. Pagal darbo sutartį dirbantis asmuo ar savarankiškai dirbantis asmuo, kuriam paeiliui ar pakaitomis buvo taikomi dviejųar daugiau valstybių narių teisės aktai ir kuris įgijo draudimo laikotarpius tik pagal tuos teisės aktus, pagal kuriuosinvalidumo pensijos dydis nepriklauso nuo draudimo laikotarpių trukmės, išmokas gauna pagal 39 straipsnį. Šis straipsnisneturi įtakos pensijų padidinimams ar priedams, kurie skiriami už vaikus pagal 8 skyrių.2. VI priedo A dalyje yra išvardinti 1 dalyje nurodyti teisės aktai, kurie galioja kiekvienos atitinkamos valstybės narėsteritorijoje.20

More magazines by this user
Similar magazines