1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

3. Šis skyrius netaikomas pensijų padidėjimams arba vaikų ir našlaičių pensijų, paskirtų pagal 8 skyriaus nuostatas,priedams prie vaikų ar našlaičių pensijų, kurios skiriamos pagal 8 skyriaus nuostatas, išskyrus 79 a straipsnyje numatytusatvejus.45 (11) (14) straipsnisAtsižvelgimas į draudimo ar gyvenimo laikotarpius, kuriuos pagal taikomus teisės aktus įgijo pagal darbo sutartįdirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, nustatant teisę į išmokų įgijimą, išsaugojimą ar atgavimą1. Jeigu pagal valstybės narės teisės aktus teisės į išmokas įgijimas, išsaugojimas ar atgavimas pagal sistemą, kuri pagal 2arba 3 dalį nėra speciali, priklauso nuo draudimo ar gyvenimo laikotarpių, tos valstybės narės kompetentinga įstaiga, kaireikia, įskaito draudimo ar gyvenimo laikotarpius, įgytus pagal bet kurios kitos valstybės narės teisės aktus, nepriklausomainuo to, ar jie buvo įgyti pagal bendrą ar specialią sistemą, ir ar asmuo dirbo pagal darbo sutartį ar savarankiškai. Šiuoslaikotarpius ji įskaito, tartum jie būtų įgyti pagal jos administruojamus teisės aktus.2. Jeigu pagal valstybės narės teisės aktus kai kurių išmokų skyrimas priklauso nuo draudimo laikotarpių, įgytų pagalatitinkamą profesiją, priklausančią pagal darbo sutartį dirbančių asmenų specialiai sistemai arba, kur reikia, įgytųkonkrečiame darbe, skiriant šias išmokas įskaitomi tik tokie laikotarpiai, kurie pagal kitos valstybės narės teisės aktus buvoįgyti pagal atitinkamą sistemą arba, jei tokios sistemos nėra, dirbant pagal tą pačią profesiją arba, kur reikia, dirbant tą patįdarbą. Jeigu taip susumuoti tie įgyti laikotarpiai nesuteikia atitinkamam asmeniui teisės šioms išmokoms gauti, šielaikotarpiai įskaitomi skiriant išmokas pagal bendrąją sistemą arba, jei tokios sistemos nėra, pagal fizinio arba protiniodarbo darbuotojams taikomą sistemą, priklausomai nuo konkretaus atvejo, su sąlyga, kad atitinkamam asmeniui galiojoviena ar kita iš šių sistemų.3. Jeigu pagal valstybės narės teisės aktus tam tikrų išmokų skyrimas priklauso nuo draudimo laikotarpių, įgytų pagalatitinkamą profesiją, priklausančią savarankiškai dirbančių asmenų specialiai sistemai, tai skiriant šias išmokas įskaitomitik laikotarpiai, kurie buvo įgyti pagal kitos valstybės narės teisės aktus pagal tą pačią sistemą arba, jei tokios sistemos nėra,dirbant pagal tą pačią profesiją. Šiame punkte nurodytos savarankiškai dirbančių asmenų specialiosios sistemos atitinkamaikiekvienai valstybei narei yra išvardintos IV priedo B dalyje. Jeigu susumuoti šiame punkte nurodyti laikotarpiai nesuteikiaatitinkamam asmeniui teisės šioms išmokoms gauti, šie laikotarpiai įskaitomi skiriant išmokas pagal bendrąją sistemą arba,jei tokios sistemos nėra, pagal fizinio arba protinio darbo darbuotojams taikomą sistemą, priklausomai nuo konkretausatvejo, su sąlyga, kad atitinkamam asmeniui galiojo kuri nors viena iš šių sistemų.4. Nustatant teisę į išmokų įgijimą, išsaugojimą ar atgavimą į draudimo laikotarpius, įgytus pagal valstybės narės specialiąsistemą, atsižvelgiama pagal bendrą sistemą arba, jei tokios sistemos nėra, pagal kitos valstybės narės fizinio arba protiniodarbo darbuotojams taikomą sistemą, priklausomai nuo konkretaus atvejo, su sąlyga, kad atitinkamam asmeniui galiojoviena kuri nors iš šių sistemų, netgi ir tuo atveju, kai šie laikotarpiai buvo įskaityti pastarojoje valstybėje pagal 2 dalyjearba 3 dalies pirmame sakinyje nurodytą sistemą.5. Jeigu pagal valstybės narės teisės aktus teisės į išmokas įgijimas, išsaugojimas ir atgavimas priklauso nuo sąlygos, kadatitinkamas asmuo draudiminio įvykio metu būtų apdraustas, pagal kiekvienai atitinkamai valstybei narei VI priedenustatytas procedūras ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu jis yra apdraustas pagal kitos valstybės narės teisės aktus.6. Darbuotojo, kuriam taikomas 71 (1) (a) (ii) arba (b) (ii) pirmasis sakinys, visiško nedarbo laikotarpius įskaito valstybėsnarės, kurios teritorijoje atitinkamas darbuotojas gyvena, kompetentinga įstaiga pagal tos įstaigos administruojamus teisėsaktus, tartum tie teisės aktai jam buvo taikomi jo paskutinio darbo metu.Jeigu įstaigai galioja teisės aktai, nustatantys įmokų atskaitymą iš bedarbiams mokamų išmokų jų senatvės pensiniamdraudimui ir pensiniam draudimui maitintojo netekimo atveju, tokia įstaiga turi teisę atlikti atskaitymus pagal tų teisės aktųnuostatas.Jeigu įskaitomi tik tie atitinkamo asmens gyvenimo šalyje visiško nedarbo laikotarpiai, už kuriuos toje šalyje buvomokomos draudimo įmokos, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu draudimo mokėjimo laikotarpiai buvo įgyti kitoje valstybėjenarėje.46 (11) straipsnisIšmokų skyrimas1. Kai pagal valstybės narės teisės aktus teisė gauti išmokas įgyjama netaikant 45 arba 40 (3) straipsnio, taikomos šiostaisyklės:a) kompetentinga įstaiga mokėtinos išmokos dydį apskaičiuoja:25

More magazines by this user
Similar magazines