1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

Trumpesni nei vieneri metai draudimo arba gyvenimo laikotarpiai1. Nepaisant 46 (2) straipsnio, valstybės narės įstaiga neprivalo skirti išmokų už laikotarpius, kurie buvo įgyti pagal josadministruojamus teisės aktus, į kuriuos atsižvelgiama įvykus draudiminiam atvejui, jeigu:- minėtų laikotarpių trukmė yra trumpesnė nei vieneri metaiir,- atsižvelgiant tik į šiuos laikotarpius, pagal tas teisės aktų nuostatas neįgyjama jokia teisė išmokai gauti.2. Kiekvienos atitinkamos valstybės narės kompetentinga įstaiga įskaito 1 dalyje nurodytus laikotarpius taikydama 46 (2)straipsnį, išskyrus (b) punktą.3. Jeigu, taikant 1 dalį atitinkamų valstybių narių visos įstaigos būtų atleistos nuo jų prievolės mokėti išmokas, išmokosturėtų būti skiriamos tik pagal paskutinės iš minėtų valstybių teisės aktus, kurių sąlygos įvykdytos, tartum visi įgyti ir pagal45 (1)-(4) straipsnius įskaityti draudimo ir gyvenimo laikotarpiai būtų įgyti pagal tos valstybės teisės aktus.49 (11) (15) straipsnisIšmokų apskaičiavimas, kai atitinkamas asmuo tuo pačiu metu neįvykdo visų valstybių narių teisės aktų, pagalkuriuos buvo įgyti draudimo ar gyvenimo laikotarpiai, nustatytų sąlygų, arba kai jis pats aiškiai prašo atidėtisenatvės išmokų skyrimą1. Jeigu atitinkamas asmuo tam tikru laikotarpiu neįvykdo visų valstybių narių teisės aktų, kurie jam buvo taikomi,nustatytų sąlygų išmokai gauti, kur tikslinga, atsižvelgiant į 45 straipsnį ir/arba 40 (3) straipsnį, tačiau įvykdo tik vienos arkelių valstybių narių teisės aktų sąlygas, taikomos šios nuostatos:a) kiekviena kompetentinga įstaiga administruojanti teisės aktus, kurių sąlygos yra įvykdytos, išmokos dydį apskaičiuojapagal 46 straipsnį;b) tačiau:i) jeigu toks asmuo įvykdo bent dviejų valstybių narių teisės aktų sąlygas neįskaitant draudimo ar gyvenimolaikotarpių, įgytų pagal tos valstybės narės teisės aktus, kurių sąlygos nevykdomos, į šiuos laikotarpius taikant 46(2) straipsnį neatsižvelgiama,nebent minėtų laikotarpių sumavimas leistų nustatyti didesnę išmoką;ii) jeigu atitinkamas asmuo įvykdo tik vienos valstybės teisės aktų sąlygas neįskaitant draudimo ar gyvenimolaikotarpių, įgytų pagal teisės aktus, kurių sąlygos neįvykdytos, išmokos dydis pagal 46 (1) (a) (i) straipsnįapskaičiuojamas tik pagal tų teisės aktų, kurių sąlygos įvykdytos, nuostatas, atsižvelgiant į laikotarpius, įgytuspagal tuos teisės aktus tik tuo atveju, jeigu, atsižvelgus į laikotarpius, įgytus pagal teisės aktus, kurių sąlygosnebuvo įvykdytos, pagal 46 (1) (a) (ii) straipsnį galima nustatyti didesnę išmoką.Šios dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis, kai atitinkamas asmuo prašo atidėti senatvės išmokos skyrimą pagal 44(2) straipsnio antrąjį sakinį.2. Išmoka ar išmokos, skiriamos pagal vienos ar kelių valstybių narių teisės aktus 1 dalyje nurodytu atveju, turi būtiautomatiškai perskaičiuojamos pagal 46 straipsnį, kai įvykdomos vienos ar kelių valstybių narių teisės aktų, kurie buvotaikomi atitinkamam asmeniui, sąlygos, atitinkamai atsižvelgiant į 45 straipsnį ir, kur reikia, dar kartą į 1 dalį. Ši dalistaikoma mutatis mutandis, jeigu asmuo prašo skirti senatvės išmokas, įgytas pagal vienos ar kelių valstybių narių teisėsaktus, kurios iki to laiko buvo atidėtos pagal 44 (2) straipsnio antrąjį sakinį.3. Perskaičiavimas turi būti atliekamas automatiškai pagal 1 dalį nepažeidžiant 40 (2) straipsnio, kai jau nebeįvykdomossąlygos, keliamos vienos ar kelių valstybių narių minėtųjų teisės aktų.50 (11) straipsnisPriedo skyrimas, kai bendras pagal įvairių valstybių narių teisės aktus mokamų išmokų dydis yra mažesnis neiminimalus, nustatytas pagal valstybės, kurios teritorijoje gavėjas gyvena, teisės aktusPensijos gavėjui, kuriam galioja šis skyrius, valstybėje, kurios teritorijoje jis gyvena ir pagal kurios teisės aktus jammokama išmoka, negali būti paskirta mažesnė nei minimali išmoka, nustatyta pagal teisės aktus už draudimo arba gyvenimo29