1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

2. Valstybės narės, pagal kurios teisės aktus teisės į išmokas įgijimas, išlaikymas ar atgavimas priklauso nuo įgytų pagaldarbo sutartį darbo laikotarpių, kompetentinga įstaiga reikiamu dydžiu įskaito draudimo ar darbo pagal darbo sutartįlaikotarpius pagal darbo sutartį dirbančio asmens įgytus pagal bet kurios kitos valstybės narės teisės aktus, tartum šie darbopagal darbo sutartį laikotarpiai būtų įgyti pagal jos administruojamus teisės aktus.3. Išskyrus 71 (1) (a) (ii) ir (b) (ii) straipsnyje nurodytus atvejus, 1 ir 2 dalies nuostatų taikymas priklauso nuo atitinkamoasmens paskutiniuoju metu įgytų:- pagal 1 dalį, draudimo laikotarpių,- pagal 2 dalį, darbo pagal darbo sutartį laikotarpių,remiantis teisės aktų, pagal kuriuos prašoma skirti išmokas, nuostatomis.4. Jeigu laikotarpio, už kurį gali būti skiriamos išmokos, trukmė priklauso nuo draudimo arba darbo pagal darbo sutartįlaikotarpių, kur tikslinga, taikomos 1 arba 2 dalies nuostatos.68 straipsnisIšmokų apskaičiavimas1. Valstybės narės, kurios teisės aktai nustato, kad išmokos apskaičiuojamos remiantis ankstesnės algos ar darboužmokesčio dydžiu, kompetentinga įstaiga turi atsižvelgti tiktai į algą ar darbo užmokestį, kurį atitinkamas asmuo gavodirbdamas paskutinį darbą tos valstybės teritorijoje. Tačiau, jeigu atitinkamas asmuo paskutinėje darbo vietoje dirbotrumpiau nei keturias savaites, išmokos apskaičiuojamos remiantis įprastine alga ar darbo užmokesčiu bedarbio buvimo argyvenamojoje vietoje, atitinkančiu algą ar darbo užmokestį lygiaverčiame ar panašiame darbe, kaip ir jo paskutinėje darbovietoje kitos valstybės narės teritorijoje.2. Valstybės narės, kurios teisės aktais nustatyta, kad išmokų dydis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus, kompetentingaįstaiga atsižvelgia ir į tuos atitinkamo asmens šeimos narius, kurie gyvena kitos valstybės narės teritorijoje, tartum jiegyventų kompetentingos valstybės teritorijoje. Ši nuostata negalioja, jeigu valstybėje, kurios teritorijoje šeimos nariaigyvena, kitas asmuo turi teisę gauti nedarbo išmokas, kurias apskaičiuojant atsižvelgiama į šeimos narius.2 skirsnisBedarbiai vykstantys į valstybę narę, kitą nei kompetentinga valstybė69 straipsnisSąlygos ir apribojimai išsaugant teisę gauti išmokas1. Pagal darbo sutartį dirbęs asmuo arba savarankiškai dirbęs asmuo, tapęs bedarbiu ir įvykdęs valstybės narės teisės aktųsąlygas teisei gauti išmokas, išvykęs į vieną ar daugiau kitų valstybių narių ieškoti darbo, išsaugo savo teisę gauti išmokaspagal šias sąlygas ir apribojimus:a) prieš išvykdamas jis turi būti įsiregistravęs kaip darbo ieškantis asmuo ir būti kompetentingos valstybės įdarbinimotarnybų žinioje mažiausiai keturias savaites po to, kai tapo bedarbiu. Tačiau kompetentingos tarnybos ar įstaigos gali leistijam išvykti iki to laikotarpio pabaigos.b) jis turi įsiregistruoti kiekvienos valstybės narės, į kurią atvyksta, įdarbinimo tarnybose kaip darbo ieškantis asmuo ir jamturi būti taikoma ten galiojanti kontrolės tvarka. Ši sąlyga laikoma įvykdyta per laikotarpį iki registracijos, jeigu atitinkamasasmuo įsiregistravo per septynias dienas nuo tos dienos, nuo kurios jo nebėra valstybės, iš kurios išvyko, įdarbinimo tarnybųžinioje. Tam tikrais atvejais kompetentingos tarnybos ar įstaigos šį laikotarpį gali pratęsti.c) teisė į išmokas ilgiausiai galioja tris mėnesius nuo tos dienos, nuo kurios atitinkamas asmuo nustoja buvęs valstybės, iškurios išvyko, įdarbinimo įstaigų žinioje, su sąlyga, kad bendras išmokų mokėjimo laikotarpis neviršytų išmokų, į kurias jisturėjo teisę pagal tos valstybės teisės aktus, mokėjimo laikotarpio. Sezoniniams darbuotojams šis laikotarpis be to darapribojamas laikotarpiu, likusiu iki sezoninio darbo pabaigos.2. Jeigu atitinkamas asmuo sugrįžta į kompetentingą valstybę iki laikotarpio, už kurį jis turi teisę gauti išmokas pagal 1 (c)dalies nuostatas, pabaigos, jis ir toliau išsaugo teisę gauti išmokas pagal tos valstybės teisės aktus; jis praranda visas teises36

More magazines by this user
Similar magazines