1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

gauti išmokas pagal kompetentingos valstybės teisės aktus, jeigu jis negrįžta iki to laikotarpio pabaigos. Tam tikrais atvejaiskompetentingos tarnybos arba įstaigos šį laikotarpį gali pratęsti.3. 1 dalies nuostatos gali būti taikomos tik vieną kartą tarp dviejų darbo pagal darbo sutartį laikotarpių .4. Jeigu kompetentinga valstybė yra Belgija, bedarbis, sugrįžęs pasibaigus 1 (c) dalyje nustatytam trijų mėnesių laikotarpiui,negali reikalauti išmokos toje valstybėje tol, kol jis neišdirbs joje mažiausiai trijų mėnesių.70 straipsnisIšmokų ir kompensacijų mokėjimas1. 69 (1) straipsnyje nurodytais atvejais išmokas moka kiekvienos valstybės, į kurią bedarbis atvyksta ieškoti darbo, įstaiga.Valstybės narės, kurios teisės aktai taikomi pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui arba savarankiškai dirbančiam asmeniuijo paskutinio darbo laikotarpiu, kompetentinga įstaiga privalo kompensuoti šias išmokas.2. 1 dalyje nurodytos kompensacijos apskaičiuojamos ir išmokamos 98 straipsnyje nurodyto vykdomojo reglamentonustatyta tvarka pagal patvirtintas faktines išlaidas arba fiksuoto dydžio sumomis.3. Dvi ar kelios valstybės narės ar tų valstybių kompetentingos valdžios institucijos gali nustatyti kitus atsiskaitymo būdusarba gali atsisakyti bet kokio atsiskaitymo tarp jų jurisdikcijai priklausančių įstaigų.3 skirsnisBedarbiai, kurie paskiausio darbo metu gyveno valstybėje narėje, kitoje nei kompetentinga valstybė71 straipsnis1. Bedarbis, kuris anksčiau dirbo pagal darbo sutartį ir kuris paskiausio darbo metu gyveno valstybės narės, kitos neikompetentinga valstybė, teritorijoje, išmokas gauna pagal šias nuostatas:a) (i) pasienio darbuotojas, kuris iš dalies arba atsitiktinai tapo bedarbiu jį įdarbinusioje įmonėje, gauna išmokas pagalkompetentingos valstybės teisės aktų nuostatas, tartum jis gyventų tos valstybės teritorijoje; šias išmokas mokakompetentinga įstaiga.ii) pasienio darbuotojas, tapęs visišku bedarbiu, išmokas gauna pagal tos valstybės narės, kurios teritorijoje jisgyvena, teisės aktų nuostatas, tartum tie teisės aktai jam būtų taikomi jo paskiausio darbo metu; šias išmokas savolėšomis moka gyvenamosios vietos įstaiga.b) (i) pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, išskyrus pasienio darbuotoją, kuris iš dalies arba atsitiktinai tapo bedarbiu arbatapo visišku bedarbiu ir lieka savo darbdavio arba kompetentingos valstybės teritorijos įdarbinimo tarnybos žinioje, išmokasgauna pagal tos valstybės teisės aktų nuostatas, tartum jis gyventų jos teritorijoje; šias išmokas moka kompetentinga įstaiga.ii) pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, išskyrus pasienio darbuotoją, kuris tapo visišku bedarbiu ir yra valstybėsnarės, kurios teritorijoje jis gyvena, įdarbinimo tarnybos žinioje, arba sugrįžta į tą teritoriją, išmokas gauna pagaltos valstybės teisės aktus, tartum jis čia dirbtų paskutiniuoju metu; gyvenamosios vietos įstaiga moka šias išmokassavo lėšomis. Tačiau, jeigu toks pagal darbo sutartį dirbantis asmuo yra įgijęs teisę gauti išmokas kompetentingosįstaigos tos valstybės narės, kurios teisės aktai jam galiojo paskutiniuoju metu, išmokas jis gauna pagal 69straipsnio nuostatas. Išmokų mokėjimas pagal valstybės narės, kurios teritorijoje jis gyvena, teisės aktussustabdomas tam laikotarpiui, už kurį pagal 69 straipsnio nuostatas bedarbis gali gauti išmokas pagal teisės aktus,kurie jam galiojo paskutiniuoju metu.2. Bedarbis negali gauti išmokų pagal valstybės narės, kurios teritorijoje jis gyvena, teisės aktus tol, kol jis turi teisę gautiišmokas pagal 1 (a) (i) arba (b) (i) dalies nuostatas.4 skirsnisAsmenys, kuriems taikoma valstybės tarnautojų speciali sistema37