1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

71a straipsnis1. 1 ir 2 skirsnių nuostatos analogiškai taikomos asmenims, kuriems taikoma valstybės tarnautojų speciali nedarbo sistema.2. 3 skirsnio nuostatos netaikomos asmenims, kuriems taikoma valstybės tarnautojų speciali nedarbo sistema. Asmuo,kuriam taikoma valstybės tarnautojų speciali nedarbo sistema, iš dalies ar visiškai tapęs bedarbiu ir paskutinio darbo metugyvenęs valstybės narės, kitos nei kompetentinga valstybė, teritorijoje, išmokas gauna pagal kompetentingos valstybėsteisės aktus tarsi jis gyventų toje valstybėje; tokias išmokas moka kompetentinga įstaiga savo sąskaita7 (8) SKYRIUSIŠMOKOS ŠEIMAI72 (8) straipsnisDraudimo, darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpių sumavimasJeigu pagal valstybės narės teisės aktus teisės į išmokas įgijimas priklauso nuo įgytų draudimo, darbo pagal darbo sutartįarba savarankiško darbo laikotarpių, tos valstybės kompetentinga įstaiga, sumuodama įskaito reikiamo dydžio draudimo,darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpius, įgytus bet kurioje kitoje valstybėje narėje, tartum šielaikotarpiai būtų įgyti pagal jos administruojamus teisės aktus.72a (9) (14) straipsnisPagal darbo sutartį dirbantiems asmenims tapus visiškais bedarbiaisPagal darbo sutartį dirbantis asmuo, kuris tapo visišku bedarbiu ir kuriam galioja 71 (1) (a) (ii) arba (b) (ii) straipsniopirmasis sakinys, už savo šeimos narius, gyvenančius tos pačios valstybės narės teritorijoje, kaip ir jis pats, išmokas šeimaigauna pagal tos valstybės narės teisės aktus, tartum jam tie teisės aktai būtų taikomi jo paskiausio darbo metu, kur reikiaatsižvelgiant į 72 straipsnį. Šias išmokas moka ir išlaidas padengia gyvenamosios vietos įstaiga.Jeigu ta įstaiga taiko teisės aktus, kuriais numatyti atskaitymai bedarbių mokėtinoms įmokoms, kurios naudojamos padengtiišmokas šeimai, tuos atskaitymus ji turi teisę atlikti pagal savo valstybės teisės aktų nuostatas.73 (8) straipsnisPagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, kurio šeimos nariai gyvena valstybėje narėje, kitojenei kompetentinga valstybėPagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, kuriam taikomi valstybės narės teisės aktai, už savošeimos narius, gyvenančius kitos valstybės narės teritorijoje, turi teisę gauti išmokas šeimai, mokamas pagal pirmosiosvalstybės teisės aktų nuostatas, tartum jie gyventų toje valstybėje, laikantis VI priedo nuostatų.74 (8) straipsnisBedarbiai, kurių šeimos nariai gyvena valstybėje narėje, kitoje nei kompetentinga valstybėBedarbis, kuris anksčiau dirbo pagal darbo sutartį arba dirbo savarankiškai ir kuriam mokama nedarbo išmoka pagalvalstybės narės teisės aktus, už savo šeimos narius, gyvenančius kitoje valstybėje narėje, turi teisę gauti išmokas šeimai,mokamas pagal pirmosios valstybės teisės aktus, tartum jie toje valstybėje gyventų, laikantis VI priedo nuostatų.75 (8) straipsnisIšmokų mokėjimas1. Išmokas šeimai 73 straipsnyje nurodytais atvejais moka kompetentinga įstaiga tos valstybės, kurios teisės aktai taikomipagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui arba savarankiškai dirbančiam asmeniui, o 74 straipsnyje nurodytais atvejais -kompetentinga įstaiga valstybės, pagal kurios teisės aktus anksčiau pagal darbo sutartį dirbęs asmuo arba savarankiškaidirbęs asmuo gauna nedarbo išmokas. Jos mokamos pagal šių įstaigų administruojamus teisės aktus nepriklausomai nuo to, ar38

More magazines by this user
Similar magazines