1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

fizinis ar juridinis asmuo, kuriam mokėtinos šios išmokos, gyvena ar būna kompetentingos valstybės ar kitos valstybėsteritorijoje.2. Tačiau, jeigu išmokomis šeimai nesinaudoja asmuo, kuriam jos skirtos šeimos nariams išlaikyti, kompetentinga įstaigasavo teisinius įsipareigojimus vykdo mokėdama minėtas išmokas fiziniam ar juridiniam asmeniui, faktiškai išlaikančiamšeimos narius, jų gyvenamosios vietos įstaigos arba jų gyvenamosios vietos šalies kompetentingos valdžios institucijospaskirtos įstaigos arba tarnybos prašymu.3. Dvi ar daugiau valstybių narių, remdamosi 8 straipsnio nuostatomis, gali susitarti, kad kompetentinga įstaiga pagal tųvalstybių arba vienos iš tų valstybių teisės aktus fiziniam ar juridiniam asmeniui, faktiškai išlaikančiam šeimos narius,mokamos išmokos šeimai mokėtų tiesiogiai ar per jo gyvenamosios vietos įstaigos agentūrą.76 (8) straipsnisTaisyklės ar prioritetai, kai teisė gauti išmokas šeimai pagal kompetentingos valstybės teisės aktus sutampa su teisegauti išmokas šeimai pagal valstybės narės, kurios teritorijoje šeimos nariai gyvena, teisės aktus1. Jeigu tą patį laikotarpį tam pačiam šeimos nariui ir darbinei veiklai tęsti yra mokamos išmokos šeimai pagal tos valstybėsnarės, kurios teritorijoje šeimos nariai gyvena, teisės aktus, teisė gauti išmokas šeimai, mokamas pagal kitos valstybės narėsteisės aktus, jei tai numatyta pagal 73 ar 74 straipsnius, sumažinama tokiu dydžiu, kuris mokamas pagal pirmosios valstybėsnarės teisės aktus.2. Jeigu valstybėse narėse, kurių teritorijoje šeimos nariai gyvena, išmokų skirti neprašoma, kitos valstybės narėskompetentinga įstaiga gali taikyti 1 dalies nuostatas, tartum išmokas būtų paskyrusi pirmoji valstybė narė.76a straipsnisStudentai72 straipsnio nuostatos analogiškai taikomos studentams8 SKYRIUSIŠMOKOS PENSININKŲ IŠLAIKOMIEMS VAIKAMS IR NAŠLAIČIAMS77 straipsnisPensininkų išlaikomi vaikai1. Terminas "išmokos" šiame straipsnyje reiškia pašalpas šeimai, skirtas asmenims, gaunantiems senatvės ar invalidumopensijas arba pensijas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos ir tų pensijų padidinimą ar priedus prie jų už tokiųpensininkų vaikus, išskyrus priedus, mokamus pagal draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų sistemas.2. Išmokos, nepaisant to, kurios valstybės narės teritorijoje pensininkas ar vaikai gyvena, mokamos pagal šias taisykles:a) pensininkui, gaunančiam pensiją tik pagal vienos valstybės narės teisės aktus, remiantis atsakingos už pensiją valstybėsnarės teisės aktais;b) pensininkui, gaunančiam pensiją pagal daugiau nei vienos valstybės narės teisės aktus:i) remiantis bet kurios iš tų valstybių, kurioje jis gyvena, teisės aktais, su sąlyga, kad, kur reikia atsižvelgiant į 79(1) straipsnio nuostatas, teisė gauti vieną iš 1 dalyje nurodytų išmokų įgyjama pagal tos valstybės teisės aktus;ii) kitais atvejais remiantis valstybės narės teisės aktais, kurie jam buvo taikomi ilgiausią laikotarpį, su sąlyga, kadkur reikia, atsižvelgiant į 79 (1) (a) straipsnio nuostatas, teisė į vieną iš 1 dalyje nurodytų išmokų įgyjama pagal tuosteisės aktus; jeigu pagal tuos teisės aktus jokia teisė neįgyjama, tokios teisės įgijimo pagal kitos atitinkamosvalstybės narės teisės aktus sąlygos nustatomos remiantis draudimo ar gyvenimo laikotarpių, įgytų pagal tų valstybiųteisės aktus, mažėjančią trukmę.78 straipsnisNašlaičiai39

More magazines by this user
Similar magazines