1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

) jeigu minėtoji įstaiga turi tiesiogines teises trečiosios šalies atžvilgiu, šias teises pripažįsta kiekviena valstybė narė.2. Jeigu asmuo dėl sužalojimo, patirto kitos valstybės narės teritorijoje, gauna išmokas pagal vienos valstybės narės teisėsaktus, minėtų teisės aktų nuostatos, pagal kurias darbdaviams arba asmenims, kuriuos įdarbino tie darbdaviai, civilinėatsakomybė netaikoma, galioja minėtajam asmeniui ar kompetentingai įstaigai.1 dalies nuostatos taip pat taikomos ir įstaigos, atsakingos už išmoką darbdaviui ar asmeniui, kurį šis darbdavys įdarbino, betkurioms teisėms tuo atveju, kai jų atsakomybė nustatyta.3. Jeigu pagal 36 (3) straipsnio ir/arba 63 (3) straipsnio nuostatas dvi ar daugiau valstybių narių ar tų valstybiųkompetentingos valdžios institucijos yra susitarusios atsisakyti atsiskaitymų tarp jų jurisdikcijai priklausančių įstaigų, betkurios teisės, atsirandančios trečiosios šalies atžvilgiu, reglamentuojamos šiomis taisyklėmis:a) jeigu valstybės narės gyvenamosios ar buvimo vietos įstaiga pagal jos administruojamus teisės aktus moka išmokasasmeniui dėl sužalojimo, patirto šioje teritorijoje, ta įstaiga naudojasi perėmimo teise arba teise pateikti tiesioginį ieškinįtrečiajai šaliai dėl atsakomybės mokėti kompensaciją už sužalojimą.b) įgyvendinant (a) punktą:i) gaunantis išmokas asmuo laikomas apdraustu jo gyvenamosios ar buvimo vietos įstaigoje,irii) tokia įstaiga laikoma įstaiga skolininke.c) 1 ir 2 dalies nuostatos ir toliau galioja bet kurioms išmokoms, kurių neapima šioje dalyje nurodytas susitarimas dėlatsisakymo.VII DALISPEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS94 (7) (8) (11) (12) straipsnisPereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims1. Pagal šį reglamentą neįgyjama jokių teisių laikotarpiu iki 1972 m. spalio 1 d. arba iki reglamento įsigaliojimo atitinkamosvalstybės narės teritorijoje arba tos valstybės teritorijos dalyje.2. Nustatant pagal šį reglamentą įgytas teises, įskaitomi visi draudimo laikotarpiai ir, kur reikia, visi darbo pagal darbo sutartįarba gyvenimo laikotarpiai, įgyti pagal valstybės narės teisės aktus iki 1972 m. spalio 1 d. arba iki reglamento įsigaliojimotos valstybės narės teritorijoje arba tos valstybės teritorijos dalyje.3. Laikantis 1 dalies nuostatų, pagal šį reglamentą įgyjama bet kuri teisė, netgi jeigu ji susijusi su draudiminiu įvykiu,įvykusiu iki 1972 m. spalio 1 d. arba iki reglamento įsigaliojimo atitinkamos valstybės narės teritorijoje arba tos valstybėsteritorijos dalyje.4. Bet kuri išmoka, kuri nebuvo paskirta arba buvo sustabdytas jos mokėjimas dėl atitinkamo asmens pilietybės arbagyvenamosios vietos, to asmens prašymu skiriama arba atnaujinamas jos mokėjimas nuo 1972 m. spalio 1 d. arba nuo šioreglamento įsigaliojimo atitinkamos valstybės narės teritorijoje arba tos valstybės teritorijos dalyje, su sąlyga, kad dėlanksčiau nustatytų teisių nereikėtų mokėti fiksuoto dydžio.5. Asmens, kuriam pensija buvo paskirta iki 1972 m. spalio 1 d. arba iki šio reglamento įsigaliojimo atitinkamos valstybėsnarės teritorijoje arba tos valstybės teritorijos dalyje, teisės to asmens prašymu, gali būti peržiūrėtos, atsižvelgiant įreglamento nuostatas. Ši nuostata taip pat taikoma kitoms 78 straipsnyje nurodytoms išmokoms.6. Jeigu 4 ar 5 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas per dvejus metus nuo 1972 m. spalio 1 d. arba nuo šio reglamentoįsigaliojimo atitinkamos valstybės narės teritorijoje, pagal šį reglamentą įgytos teisės įsigalioja nuo tos dienos, iratitinkamiems asmenims negali būti taikomos bet kurios valstybės narės teisės aktų nuostatos, susijusios su teisiųpanaikinimu ar apribojimu.45

More magazines by this user
Similar magazines