1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

termino, įsigalioja nuo prašymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai taikomos bet kurios valstybės narės palankesnėsteisės aktų nuostatos.Tos pačios nuostatos galioja taikant šį reglamentą tose teritorijose, kurios 1990 m. spalio 3 d. tapo Federatyvinės VokietijosRespublikos dalimi, su sąlyga, kad 4 ar 5 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas praėjus dviems metams nuo 1992 m.birželio 1 d.95a (11) straipsnisPereinamojo laikotarpio nuostatos dėl Reglamento 1248/92/EEC taikymo1. Pagal Reglamentą 1248/92/EEC neįgyjama jokių teisių laikotarpiu iki 1992 m. birželio 1 d.2. Nustatant teisę gauti išmokas pagal Reglamentą 1248/92/EEC įskaitomi visi draudimo ar gyvenimo laikotarpiai, įgytipagal valstybės narės teisės aktus iki 1992 m. birželio 1 d.3. Laikantis 1 dalies nuostatų, pagal Reglamentą 1248/92/EEC įgyjama bet kuri teisė, netgi jeigu ji susijusi su draudiminiuįvykiu, įvykusiu iki 1992 m. birželio 1 d.4. Asmens, kuriam pensija buvo paskirta iki 1992 m. birželio 1 d., teisės to asmens prašymu gali būti peržiūrėtosatsižvelgiant į Reglamento 1248/92/EEC nuostatas.5. Jeigu 4 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas per dvejus metus nuo 1992 m. birželio 1 d., pagal Reglamentą1248/92/EEC įgytos teisės įsigalioja nuo tos dienos ir atitinkamiems asmenims negali būti taikomos bet kurios valstybėsnarės teisės aktų nuostatos, susijusios su teisių panaikinimu ar apribojimu.7. Jeigu 4 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas pasibaigus dvejų metų laikotarpiui po 1992 m. birželio 1 d., teisės, kuriosnebuvo prarastos arba nutrūkusios dėl senaties termino, įsigalioja nuo prašymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kaitaikomos bet kurios valstybės narės palankesnės teisės aktų nuostatos.95b (14) straipsnisPereinamojo laikotarpio nuostatos dėl Reglamento 1247/92/EEC taikymo1. Pagal Reglamentą 1247/92/EEC neįgyjama jokių teisių laikotarpiu iki 1992 m. birželio 1 d.2. Nustatant teisę gauti išmokas pagal Reglamentą 1247/92/EEC, įskaitomi visi gyvenimo laikotarpiai ir darbo pagal darbosutartį arba savarankiško darbo laikotarpiai, įgyti pagal valstybės narės teisės aktus iki 1992 m. birželio 1 d.3. Laikantis 1 dalies nuostatų, pagal Reglamentą 1247/92/EEC įgyjama bet kuri teisė, netgi jeigu ji susijusi su draudiminiuįvykiu, įvykusiu iki 1992 m. birželio 1 d.4. Visos specialios neįmokinės išmokos, kurios nebuvo paskirtos arba buvo sustabdytas jų mokėjimas dėl atitinkamo asmenspilietybės arba gyvenamosios vietos, to asmens prašymu skiriamos arba atnaujinamas jų mokėjimas nuo 1992 m. birželio 1d., su sąlyga, kad dėl anksčiau nustatytų teisių nereikėtų mokėti fiksuoto dydžio.5. Asmenų, kuriems pensija buvo paskirta iki 1992 m. birželio 1 d., teisės, tų asmenų prašymu gali būti peržiūrėtosatsižvelgiant į Reglamento 1247/92/EEC nuostatas.6. Jeigu 4 ar 5 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas per dvejus metus nuo 1992 m. birželio 1 d., pagal Reglamentą1247/92/EEC įgytos teisės įsigalioja nuo tos dienos ir atitinkamiems asmenims negali būti taikomos bet kurios valstybėsnarės teisės aktų nuostatos, susijusios su teisių panaikinimu ar apribojimu.7. Jeigu 4 ar 5 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas pasibaigus dvejų metų laikotarpiui po 1992 m. birželio 1 d., teisės,kurios nebuvo prarastos arba nutrūkusios dėl senaties termino, įsigalioja nuo prašymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kaitaikomos bet kurios valstybės narės palankesnės teisės aktų nuostatos.8. Taikant Reglamento 1247/92/EEC 1 straipsnį, negali būti nutrauktas pensijos mokėjimas, kurią valstybės narėskompetentinga įstaiga paskyrė iki 1992 m. birželio 1 d. pagal Reglamento 1408/71/EEC III dalį, kuriai taikomas pastarojoreglamento 10 straipsnis.9. Taikant Reglamento 1247/92/EEC 1 straipsnį, prašymas skirti specialią neįmokinę išmoką kaip priedą prie pensijos negalibūti atmestas, kai prašymą pateikia asmuo, įvykdęs sąlygas šiai išmokai gauti iki 1992 m. birželio 1 d., netgi tuo atveju, jeigu47