1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ii) įstaigą, kurioje atitinkamas asmuo turi ar turėtų teisę į išmokas, jeigu jis ar jo šeimos nariai gyventų valstybėsnarės teritorijoje, kurioje yra ši įstaiga, arbaiii) įstaigą, kurią paskiria valstybės narės kompetentinga valdžios institucija arba,iv) kai sistema susijusi su darbdavio atsakomybe už 4 (1) straipsnyje nurodytas išmokas, darbdavį arba atitinkamądraudiką, o jiems nevykdant šių įsipareigojimų, valdžios įstaigą arba instituciją, paskirtą atitinkamos valstybėsnarės kompetentingos valdžios institucijos;p) gyvenamosios vietos įstaiga ir buvimo vietos įstaiga atitinkamai reiškia įstaigą, kuri yra kompetentinga mokėti išmokasatitinkamam asmeniui pagal jo gyvenamąją vietą, arba įstaigą, kuri yra kompetentinga mokėti išmokas atitinkamamasmeniui pagal jo buvimo vietą remiantis tų įstaigų administruojamais teisės aktais, arba, kai tokios įstaigos nėra, įstaigą,kurią paskiria atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucija;q) kompetentinga valstybė reiškia valstybę narę, kurios teritorijoje yra įsikūrusi kompetentinga įstaiga;r) draudimo laikotarpiai reiškia įmokų mokėjimo laikotarpius arba darbo pagal darbo sutartį laikotarpius, arbasavarankiško darbo laikotarpius, kurie tokiais nustatomi arba pripažįstami teisės aktais, pagal kuriuos jie buvo įgyti, ir visitaip traktuojami laikotarpiai, jeigu pagal minėtus teisės aktus jie prilyginami draudimo laikotarpiams; laikotarpiai, įgytipagal valstybės tarnautojų specialiąją sistemą, taip pat yra laikomi draudimo laikotarpiais;s) darbo pagal darbo sutartį laikotarpiai arba savarankiško darbo laikotarpiai reiškia laikotarpius, kurie tokiais nustatomiarba pripažįstami teisės aktais, pagal kuriuos jie buvo įgyti, ir visi taip traktuojami laikotarpiai, jeigu pagal minėtus teisėsaktus jie prilyginami darbo pagal sutartį laikotarpiams arba savarankiško darbo laikotarpiams; laikotarpiai, įgyti pagalvalstybės tarnautojų specialiąją sistemą, taip pat yra laikomi darbo pagal darbo sutartį laikotarpiais;sa) gyvenimo laikotarpiai reiškia laikotarpius, kurie tokiais nustatomi ar pripažįstami teisės aktais, pagal kuriuos jiebuvo įgyti;t) išmokos ir pensijos reiškia visas išmokas ir pensijas, įskaitant visas jų dalis, išmokamas iš valstybinių fondų, periodiškuspadidinimus ir priemokas pagal III skyriaus nuostatas, fiksuoto dydžio išmokas, kurios gali būti išmokamos vietoj pensijų,ir mokėjimus, susijusius su įmokų kompensavimu;u) (i) išmokos šeimai reiškia visas išmokas natūra arba pinigais, skirtas padengti šeimos išlaidoms pagal 4 (1) (h)straipsnyje numatytus teisės aktus, neįskaitant II priede nurodytų specialių vaiko gimimo ar įvaikinimo išmokų;ii) pašalpos šeimai reiškia periodiškas išmokas pinigais, kurių skyrimas priklauso tiktai nuo šeimos narių skaičiaus ir, kurreikia, nuo jų amžiaus;v) išmokos mirties atveju reiškia bet kurias vienkartines išmokas mirties atveju, neįskaitant (t) papunktyje nurodytų fiksuotodydžio išmokų.2 straipsnisAsmenys, kuriems galioja šis reglamentas1. Šis reglamentas galioja pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims arba savarankiškai dirbantiems asmenims irstudentams, kuriems yra taikomi ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai ir kurie yra vienos išvalstybių narių piliečiai arba asmenys be pilietybės ar pabėgėliai, gyvenantiems vienos iš valstybių narių teritorijoje bei jųšeimų nariams ir maitintojo netekusiems asmenims.2. Be to, šis reglamentas galioja pagal darbo sutartį dirbančių asmenų arba savarankiškai dirbančių asmenų ir studentų,kuriems buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, maitintojo netekusiems asmenims nepaisant tokiųpagal darbo sutartį dirbančių asmenų arba savarankiškai dirbančių asmenų pilietybės, jeigu maitintojo netekę asmenys yravienos iš valstybių narių piliečiai arba asmenys be pilietybės ar pabėgėliai, gyvenantys vienos iš valstybių narių teritorijoje.3 straipsnisVienodas traktavimas5