1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

Jeigu pagal valstybės narės teisės aktus teisė gauti išmoką priklauso nuo minimalaus įgyto draudimo laikotarpio konkrečiulaikotarpiu iki draudiminio įvykio (įskaitytinu laikotarpiu) ir jeigu aukščiau minėtais teisės aktais nustatyta, kadlaikotarpiai, už kuriuos buvo mokamos išmokos pagal tos valstybės teisės aktus arba vaiko auginimo laikotarpiai tosvalstybės teritorijoje, pratęsia įskaitytiną laikotarpį, tai laikotarpiai, už kuriuos buvo mokamos invalidumo pensijos,senatvės pensijos ar ligos išmokos, nedarbo išmokos arba išmokos dėl nelaimingų atsitikimų darbe (išskyrus pensijas),paskirtos pagal kitos valstybės narės teisės aktus, ir vaikų auginimo laikotarpiai kitos valstybės narės teritorijoje taip patpanašiai pratęsia minėtą įskaitytiną laikotarpį.10 straipsnisGyvenamosios vietos sąlygos atsisakymas. Privalomo draudimo poveikis įmokų kompensavimui1. Jeigu šiame reglamente nenustatyta kitaip, invalidumo, senatvės ar maitintojo netekimo išmokos pinigais, pensijos dėlnelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei išmokos mirties atveju, įgytos pagal vienos ar daugiau valstybių nariųteisės aktus, negali būti kaip nors sumažinamos, pakeičiamos, sustabdomas ir nutraukiamas jų mokėjimas ar anuliuojamosvien dėl to, kad jų gavėjas gyvena valstybės narės teritorijoje, kitoje nei ta, kurioje yra įstaiga, atsakinga už išmokųmokėjimą.Pirmas papunktis taip pat taikomas fiksuoto dydžio išmokoms, mokamoms tais atvejais, kai našlys ar našlė, kurie turėjoteisę į maitintojo netekimo pensiją, dar kartą veda ar išteka.2. Jeigu valstybės narės teisės aktais nustatyta, kad įmokų kompensavimas priklauso nuo privalomo draudimo atitinkamamasmeniui pertraukimo, ši sąlyga nelaikoma įvykdyta, jeigu atitinkamas asmuo privalomu draudimu yra apdraustas pagalkitos valstybės narės teisės aktus.10a (10) straipsnisSpecialios neįmokinės išmokos1. Nepaisant 10 straipsnio ir III dalies nuostatų, asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, 4 (2a) straipsnyje nurodytosspecialios neįmokinės išmokos pinigais mokamos tiktai valstybės narės, kurioje jie gyvena, teritorijoje pagal tos valstybėsteisės aktus, su sąlyga, kad tokios išmokos yra išvardintos IIa priede. Tokias išmokas moka ir išlaidas padengiagyvenamosios vietos įstaiga.2. Įstaiga valstybės narės, kurios teisės aktais nustatyta, kad teisė gauti 1 dalyje nurodytas išmokas priklauso nuo įgytųdarbo pagal darbo sutartį laikotarpių, savarankiško darbo laikotarpių ar gyvenimo laikotarpių, įskaito reikiamo dydžiodarbo pagal darbo sutartį laikotarpius, savarankiško darbo laikotarpius ar gyvenimo laikotarpius, įgytus bet kurios kitosvalstybės narės teritorijoje, tartum jie būtų įgyti pirmosios valstybės narės teritorijoje.3. Jeigu pagal vienos valstybės narės teisės aktus teisė gauti 1 dalyje nurodytą, bet skiriamą kaip priedą, išmoką priklausonuo 4 (1) (a) - (h) straipsnyje išvardintų išmokų gavimo ir ši išmoka pagal tuos teisės aktus nemokama, tai bet kurianalogiška išmoka, mokama pagal bet kurios kitos valstybės narės teisės aktus, laikoma išmoka, mokama pagal pirmosiosvalstybės teisės aktus asmenims, turintiems teisę gauti šį priedą.4. Jeigu pagal valstybės narės teisės aktus 1 dalyje nurodytų išmokų neįgaliems ar invalidumo išmokų mokėjimas priklausonuo sąlygos, kad negalia ar invalidumas pirmą kartą turi būti nustatytas tos valstybės narės teritorijoje, tai ši sąlyga laikomaįvykdyta, jeigu pirmą kartą tokia diagnozė buvo nustatyta kitos valstybės narės teritorijoje.11 straipsnisišmokų perskaičiavimasValstybės narės teisės aktuose nustatytos išmokų perskaičiavimo taisyklės galioja išmokoms, mokamoms pagal tuos teisėsaktus, atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas.12 (9) ( 11) straipsnisIšmokų sutapimo išvengimas8

More magazines by this user
Similar magazines