1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

konkrečiu ankstesniu laikotarpiu buvo įvykdytos dirbančių pagal darbo sutartį sistemos kvalifikacinės sąlygos šeimosišmokoms gauti.8. Taikant Reglamento 1408/71/EEB 14a (2), (3) ir (4), 14c (a) ir 14d straipsnius, verslo pajamos pamatiniais metais,kuriais remiantis nustatomos įmokos, mokamos pagal savarankiškai dirbančių asmenų socialinę sistemą, apskaičiuojamospagal vidutinį metinį tarifą už tuos metus, kuriais buvo gautos pajamos.Konvertavimo kursas yra konvertavimo kurso metinis vidurkis, kuris skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajameleidinyje pagal Reglamento 547/72 107/EEB (5) straipsnį.9. Apskaičiuojant invalidumo pensijos teorinę sumą, nurodytą reglamento 46 (2) straipsnyje, kompetentinga Belgijosįstaiga remiasi atitinkamo asmens pajamomis, gautomis iš savo paskutiniu metu vykdytos profesinės veiklos.10. Bet kuris pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, kuris jau nėra apdraustasBelgijoje pagal ligos ir invalidumo draudimo teisės aktus – atsitikus draudiminiam įvykiui ir norint taikyti reglamento IIIdalies 3 skyrių, laikomas apdraustu tokiu draudimu pagal kitos valstybės narės teisės aktus.11. Jeigu atitinkamas asmuo turi teisę gauti Belgijos invalidumo išmoką pagal reglamento 45 straipsnį, ši išmokapaskiriama pagal reglamente 46 (2) nurodytas taisykles:a) pagal 1963 m. rugpjūčio 9 d. įstatymo dėl privalomo ligos ir invalidumo draudimo sistemos sukūrimo irorganizavimo nuostatas, jeigu nedarbingumo atsiradimo metu jis buvo apdraustas nuo tos pačios rizikos pagal kitosvalstybės narės teisės aktus kaip asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį, kaip apibrėžta reglamento 1 (a) straipsnyje.b) pagal 1971 m. liepos 20 d. patvirtinto Karališkojo dekreto dėl savarankiškai dirbančių asmenų draudimo nuonedarbingumo sistemos sukūrimo nuostatas, jeigu atsiradus nedarbingumui jis buvo savarankiškai dirbantis asmuo, kaipapibrėžta reglamento 1 (a) straipsnyje.B. Danija1. Draudimo, darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpis, įgytas valstybėje narėje, išskyrus Daniją,priimant nariu į patvirtintą draudimo nuo nedarbo fondą, įskaičiuojamas taip, tarsi tai būtų darbo pagal darbo sutartį arbasavarankiško darbo laikotarpis, įgytas Danijoje.2. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbantys asmenys, pareiškėjai pensijai gauti irpensininkai bei jų šeimos nariai, nurodyti reglamento 19, 22 (1) ir (3), 26 (1), 28a, 29 ir 31 straipsniuose, gyvenantys arapsistoję Danijoje, turi teisę gauti išmokas natūra tomis pačiomis sąlygomis, kurios pagal Danijos teisės aktus taikomosasmenims, pagal visuomenės sveikatos įstatymą (lov om offentlig sygesikring) priklausantiems 1 klasei.3. a) Danijos socialinių pensijų teisės aktų nuostatos, pagal kurias pareiškėjas turi teisę gauti pensiją tik tuo atveju, jeijis gyvena Danijoje, negalioja asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbantiems asmenims ar jųišlaikytiniams, gyvenantiems valstybės narės teritorijoje, išskyrus Daniją.b) Apskaičiuojant pensiją, pasienio darbuotojo ar sezoninio darbuotojo darbo pagal darbo sutartį ar savarankiškodarbo laikotarpis, įgytas Danijoje, laikomas gyvenimo laikotarpiu, įgytu našlio ar našlės Danijoje tiek, kiek tas našlys arnašlė tuo laikotarpiu buvo susijęs su pasienio darbuotoju ar sezoniniu darbuotoju santuokiniais ryšiais ir gyveno kartu (povienu stogu) arba buvo faktiškai išsiskyręs nesutapus charakteriams, su sąlyga, kad tuo laikotarpiu sutuoktinis gyveno kitosvalstybės narės teritorijoje.c) Apskaičiuojant pensiją, darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpis, įgytas Danijoje iki 1984 m.sausio 1 d. asmens, dirbančio pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbančio asmens, išskyrus pasienio darbuotoją arsezoninį darbuotoją, laikomas gyvenimo laikotarpiu, įgytu našlės ar našlio Danijoje tiek, kiek tas našlys ar našlė tuolaikotarpiu buvo susijęs su asmeniu, dirbančiu pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbančiu asmeniu santuokiniais ryšiaisir gyveno kartu (po vienu stogu) arba buvo faktiškai išsiskyręs nesutapus charakteriams, su sąlyga, kad tuo laikotarpiusutuoktinis gyveno kitos valstybės narės teritorijoje.d) Įskaičiuotinas laikotarpis pagal (b) ir (c) punktų sąlygas neįskaičiuojamas, jeigu sutampa su laikotarpiais, kurieįskaitomi apskaičiuojant atitinkamam asmeniui pensiją pagal kitos valstybės narės privalomo draudimo teisės aktą, arba sulaikotarpiais, kuriais atitinkamas asmuo gavo pensiją pagal šį teisės aktą.Tačiau šis laikotarpis turi būti įskaitomas, jeigu minėtosios pensijos metinė suma mažesnė kaip pusė socialinėspensijos bazinės sumos.85

More magazines by this user
Similar magazines