1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

a) jeigu atitinkamas asmuo turi juridinį adresą ar gyvena Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje;b) jeigu atitinkama šalis turi juridinį adresą ar gyvena kitos valstybės narės teritorijoje ir tam tikru metu anksčiauprivalomai ar savanoriškai mokėjo įmokas Vokietijos pensijų draudimo sistemai;c) jeigu atitinkama šalis yra kitos valstybės narės pilietis, turintis juridinį adresą ar gyvenantis trečiosios valstybėsteritorijoje, kuris mažiausiai 60 mėnesių mokėjo įmokas Vokietijos pensijų draudimo sistemai arba turėjo teisę savanoriškaiapsidrausti pagal Socialinio kodekso VI knygos 232 straipsnį ir nėra apdraustas privalomu ar savanorišku draudimu pagalkitos valstybės narės įstatymus.5. . . . . . .6. . . . . . .7. . . . . . .8. . . . . . .9. Jeigu išmokų natūra, kurias Vokietijos gyvenamosios vietos įstaiga paskyrė pensininkams ar jų šeimos nariams,apdraustiems kitų valstybių narių kompetentingų įstaigų, išlaidos kompensuojamos mėnesinėmis vienkartinėmis sumomis,tos finansinio suvienodinimo tarp Vokietijos pensininkų ligos draudimo įstaigų išlaidos laikomos priskirtinomis Vokietijospensininkų ligos draudimo sistemai. Fiksuoto dydžio sumos, kurias kompensuoja kitų valstybių narių kompetentingosįstaigos Vokietijos gyvenamosios vietos įstaigoms, laikomos pajamomis, įskaičiuotinomis į aukščiau nurodytą finansinįsuvienodinimą.10. Savarankiškai dirbantiems asmenims pagalba bedarbiui (Arbeitslosenhilfe) skiriama tik tuomet, jeigu atitinkamasasmuo, prieš pranešdamas apie savo bedarbystę, bent vienerius metus savarankiškai dirbo Vokietijos FederacinėsRespublikos teritorijoje, ir nebuvo laikomas tik laikinai nedirbančiu asmeniu.11. Draudimo laikotarpis, įgytas pagal kitos valstybės narės teisės aktus pagal specialią ūkininkų senatvės sistemą,arba, jeigu tokios sistemos nėra, ūkininkams taikomą bendrąją sistemą, įskaitomas siekiant įvykdyti minimalaus draudimolaikotarpio sąlygas, kad asmeniui būtų taikoma įmokų mokėjimo sąlyga, kaip ji apibrėžta įstatymo dėl ūkininkų senatvėsdraudimo 27 straipsnyje (Gesetz ueber die Alterssicherung der Landwirte – GAL), su sąlyga, kad:a) deklaracija, kuria įsipareigojama mokėti įmokas, buvo įteikta per nurodytą laikąir,b) prieš įteikiant deklaraciją, atitinkamas asmuo įmokas paskutiniu metu mokėjo pagal ūkininkų senatvės draudimosistemą Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje.12. Privalomo draudimo laikotarpis, įgytas pagal kitos valstybės narės teisės aktus, remiantis bendrąja meistramstaikoma sistema, arba, jeigu tokio draudimo nėra, pagal specialią savarankiškai dirbantiems asmenims taikomą sistemą arbabendrąją sistemą, įskaitomas siekiant pateisinti 18 metų privalomų įmokų mokėjimo laikotarpį, kuris yra būtinas atleidžiantasmenį nuo privalomo savarankiškai dirbančių meistrų pensijų draudimo.13. Taikant Vokietijos teisės aktus pensininkų privalomam draudimui ligos atveju, numatytam Socialinio draudimokodekso (Fuenftes Sozialgesetzbuch – SGB V) V tomo 5 (1) (ii) straipsnyje ir Įstatymo dėl ligos draudimo reformos(Gesundheitsreformgesetz) 56 straipsnyje, draudimo ar gyvenimo laikotarpiai, įgyti pagal kitos valstybės narės teisės aktus,pagal kuriuos atitinkamas asmuo turėjo teisę gauti išmokas natūra ligos atveju, yra įskaitomi tiek, kiek būtina, tartum tasdraudimo laikotarpis būtų įgytas pagal Vokietijos teisės aktus, su sąlyga, kad jis nesutampa su draudimo laikotarpiu, įgytųpagal tuos teisės aktus.14. Skiriant pinigines išmokas pagal Vokietijos Socialinio draudimo kodekso (SGB V) V tomo 47 (1) straipsnį irVokietijos socialinio draudimo įstatymo (Reichsversicherungsordnung – RVO) 200 (2) ir 561 (1) straipsnius, Vokietijosįstaigos nustato grynąjį atlyginimą, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant išmokas, tartum apdrausti asmenys yra gyvenęVokietijos Federacinėje Respublikoje.15. Graikijos mokytojams, turintiems valstybės tarnautojo statusą, dėl to, kad dėstė Vokietijos mokyklose, turėjusiemsmokėti įmokas pagal privalomą Vokietijos pensijų draudimo sistemą bei specialią Graikijos valstybės tarnautojų sistemą,kuriems po 1978 m. gruodžio 31 d. jau nebuvo taikomas privalomas Vokietijos draudimas, jiems paprašius, gali būtigrąžintos privalomo draudimo įmokos pagal Socialinio kodekso VI knygos 210 straipsnį. Prašymai grąžinti įmokas turi būti87

More magazines by this user
Similar magazines