1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

pateikti per metus įsigaliojus šiai nuostatai. Atitinkama šalis savo reikalavimą gali pateikti per šešis kalendorinius mėnesiusnuo tos dienos, kai jai jau nebetaikomas privalomas draudimas.Socialinio kodekso VI knygos 210 (6) straipsnis taikomas tik tiems laikotarpiams, kuriais buvo mokamosprivalomos įmokos pensijų draudimo sistemai, papildomai prie įmokų, numatytų specialioje Graikijos valstybės tarnautojųsistemoje, bei paskirstymo laikotarpiams, einantiems tuoj po tų, kuriais buvo mokamos privalomos įmokos.16. . . . . . .17. Skiriant išmokas asmenims, kuriems reikalinga visapusiška nuolatinė priežiūra, numatytas Vokietijos Socialiniodraudimo kodekso (SGB V) V tomo 53 straipsnyje, gyvenamosios vietos įstaiga, skirdama pagalbą išmokomis natūra,įskaito tuos draudimo, darbo pagal darbo sutartį ar gyvenimo laikotarpius, kurie buvo įgyti pagal kitos valstybės narės teisėsaktus, tartum tai būtų laikotarpiai, įgyti pagal kitos valstybės narės tai įstaigai taikomus teisės aktus.18. Taikant reglamento 27 straipsnį, asmuo, gaunantis pensiją pagal Vokietijos teisės aktus ir pensiją pagal kitosvalstybės narės teisės aktus, laikomas turinčiu teisę gauti išmokas natūra ligos atveju ir motinystės išmokas, jeigu pagalVokietijos Socialinio draudimo kodekso (SGB V) V tomo 8 (1) straipsnio 4 dalį tas asmuo buvo atleistas nuo privalomodraudimo ligos atveju (Krankenversicherung).19. Vaiko auginimo draudimo laikotarpis pagal Vokietijos teisės aktus taikomas net ir tam laikotarpiui, kuriuo pagaldarbo sutartį dirbantis asmuo augino vaiką kitoje valstybėje narėje, su sąlyga, kad tas asmuo, remiantis Motinų apsaugosįstatymo (Mutterschutzgesetz) 6 (1) straipsniu, negalėjo vykdyti profesinės veiklos arba turėjo tėvystės atostogas, numatytasfederalinio Vaikų auginimui skirtos pašalpos įstatymo (Bundeserziehungsgeldgesetz) 15 straipsnyje, bei visiškai nedirbopagal darbo sutartį, kaip apibrėžta SGB IV 8 straipsnyje.20. Taikant 1991 m. gruodžio 31 d. įsigaliojusį Vokietijos pensijų įstatymą, taikoma 1991 m. gruodžio 31 d. VI priedonuostatų redakcija.D. Ispanija1. Sąlyga, susijusi su pagal darbo sutartį dirbančio asmens arba savarankiškai dirbančio asmens veikla, arba sąlyga,susijusi su asmens, kuris anksčiau buvo privalomai apdraustas nuo tos pačios rizikos, numatytos sistemoje, taikomoje tospačios valstybės narės pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims arba savarankiškai dirbantiems asmenims, išdėstyta šioreglamento 1 (a) (iv) straipsnyje, gali ir būti netaikoma asmenims, kurie pagal Karališkojo dekreto 2805/1979, priimto 1979m. gruodžio 7 d., nuostatas yra savanoriškai apsidraudę pagal bendrą socialinės apsaugos sistemą kaip pareigūnai artarnautojai, dirbantys tarptautinėje tarpvyriausybinėje organizacijoje.2. 1979 m. gruodžio 7 d. Karališkojo dekreto 2805/1979 m. nuostatos taikomos valstybės narės piliečiams irpabėgėliams bei asmenims be pilietybės:a) jeigu jie gyvena Ispanijos teritorijoje,arba,b) jeigu jie gyvena kitos valstybės narės teritorijoje arba anksčiau tam tikru metu buvo privalomai apdrausti pagalIspanijos socialinės apsaugos sistemą,arba,c) jeigu jie gyvena trečiosios valstybės teritorijoje ir bent 1800 dienų mokėjo įmokas pagal Ispanijos socialinėsapsaugos sistemą ir, jeigu, taikant kitos valstybės narės teisės aktus, jie neapdrausti privalomu ar savanorišku draudimu.3. Bet kuris pagal darbo sutartį dirbantis arba savarankiškai dirbantis asmuo, kuris jau nėra apdraustas pagal Ispanijosteisės aktus, taikant šio reglamento III dalies 3 skyriaus nuostatas, toliau laikomas apdraustu įvykus draudiminiam įvykiui,jeigu tuo metu jis yra apdraustas pagal kitos valstybės narės teisės aktus arba, jeigu tokio teisės akto nėra, išmoka už tąpačią riziką priklauso pagal kitos valstybės narės teisės aktus. Pastaroji sąlyga laikoma įvykdyta 48 (1) straipsnyje nurodytuatveju.4. a) Remiantis šio reglamento 47 straipsniu, Ispanijos teorinės išmokos apskaičiuojamos pagal faktines įmokas, kuriasapdraustasis mokėjo tais metais iki paskutinės, Ispanijos socialinės apsaugos sistemoje numatytos, įmokos.88

More magazines by this user
Similar magazines