1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

1. Šis reglamentas negali nei suteikti, nei išsaugoti teisės gauti kelias tos pačios rūšies išmokas už vieną ir tą patį privalomodraudimo laikotarpį. Tačiau ši nuostata netaikoma invalidumo, senatvės, išmokoms mirties atveju (pensijoms) ar išmokomsdėl profesinių ligų, kurias skiria dviejų ar daugiau valstybių narių įstaigos pagal 41, 43 2. ir (3), 46, 50 ir 51 arba 60 (1) (b)straipsnių nuostatas.2. Jeigu šiame reglamente nenustatyta kitaip, valstybės narės teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios išmokų sumažinimą,jų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą joms sutapus su kitomis socialinės apsaugos išmokomis arba bet kuriomis kitomispajamomis, gali būti taikomos net jeigu teisė gauti tokias išmokas buvo įgyta pagal kitos valstybės teisės aktus arba jeigutokios pajamos buvo gautos kitos valstybės narės teritorijoje.3. Valstybės narės teisės aktų nuostatos dėl išmokų sumažinimo, jų mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo asmeniui,gaunančiam invalidumo išmokas ar priešlaikines senatvės išmokas, kai jis užsiima darbine ar profesine veikla, gali šiamasmeniui galioti netgi ir tuo atveju, kai jis dirba kitos valstybės narės teritorijoje.4. Jeigu Nyderlandų įstaiga pagal 57 (5) arba 60 (29) (b) straipsnį privalo dalyvauti padengiant išlaidas už išmokas dėlprofesinių ligų, mokamas pagal kitos valstybės narės teisės aktus, tai pagal Nyderlandų teisės aktus mokama invalidumopensija turi būti sumažinama tokiu dydžiu, kuris mokamas kitos valstybės narės įstaigai, atsakingai už išmokas dėlprofesinių ligų.II DALISTAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ NUSTATYMAS13 (9) straipsnisBendrosios taisyklės1. Laikantis 14c ir 14 f straipsnių, asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, taikomi tik vienos valstybės narės teisėsaktai. Tokie teisės aktai taikomi remiantis šioje šios antraštinės dalies nustatytomis nuostatomis.2. Laikantis 14 - 17 straipsnių:a) vienos valstybės narės teritorijoje pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi tos valstybės teisės aktai net jeigu jisgyvena kitos valstybės narės teritorijoje arba įmonės, kurioje jis dirba, būstinė juridiškai įregistruota ar veiklos vieta arba jįnusamdęs asmuo yra kitos valstybės narės teritorijoje;b) vienos valstybės narės teritorijoje savarankiškai dirbančiam asmeniui taikomi tos valstybės teisės aktai net ir tuo atveju,jeigu jis gyvena kitos valstybės narės teritorijoje;c) laive, kuris plaukioja su valstybės narės vėliava, pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi tos valstybės teisėsaktai;d) valstybės tarnautojams ir jiems prilygintiems asmenims taikomi tos valstybės narės teisės aktai, kurie galioja juos į darbąpriėmusiai administracijai;e) asmeniui, pašauktam arba pakartotinai pašauktam į tarnybą valstybės narės ginkluotosiose pajėgose arba tarnybącivilinėje įstaigoje, taikomi tos valstybės teisės aktai. Jeigu pagal tuos teisės aktus teisių įgijimas priklauso nuo įgytųdraudimo laikotarpių iki tokios karinės ar civilinės tarnybos arba paleidimo iš jos, tai įskaitomi reikalingi draudimolaikotarpiai, įgyti pagal bet kurios kitos valstybės narės teisės aktus, tartum draudimo laikotarpiai būtų įgyti pagal pirmosiosvalstybės teisės aktus. Pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, pašauktas ar pakartotinaipašauktas į tarnybą ginkluotosiose pajėgose ar tarnybą civilinėje įstaigoje, išsaugo pagal darbo sutartį dirbančio asmensarba savarankiškai dirbančio asmens statusą;f) asmeniui, kuriam nustoja galioję valstybės narės teisės aktai, kol bus pradėti taikyti kitos valstybės narės teisės aktai,pagal vieno iš aukščiau nurodytų papunkčių taisykles arba pagal vieną iš 14 - 17 straipsniuose nurodytų išimčių ar specialiųnuostatų, taikomos valstybės narės, kurios teritorijoje jis gyvena, teisės aktų nuostatos.14 straipsnisSpecialios taisyklės taikomos asmenims, išskyrus jūreivius, pagal darbo sutartį dirbantiems mokamą darbą13 (2) (a) straipsnis taikomas laikantis šių išimčių ir sąlygų:9

More magazines by this user
Similar magazines