1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

dalys sutampa su draudimo laikotarpiu, įgytu sutuoktinio pagal tuos įstatymus, su sąlyga, kad pora tuo laikotarpiu buvosusituokusi, ir – su kalendoriniais metais arba jų dalimis, įskaitytomis remiantis (a) punkto nuostatomis.e) (a), (b), (c) ir (d) punktų nuostatos taikomos tik tuomet, jeigu atitinkamas asmuo vienos ar daugiau valstybių nariųteritorijoje gyveno šešerius metų po to, kai jam sukako 59 metai ir tol, kol tas asmuo gyvena vienos iš šių valstybių nariųteritorijoje.f) Nesilaikant įstatymo dėl bendrojo senatvės draudimo 45 (1) straipsnio nuostatų ir įstatymo dėl našlaičių ir našliųbendrojo draudimo (AWW) 47 (1) straipsnio, pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškai dirbančio asmenssutuoktinis, kuriam taikoma privalomo draudimo sistema, gyvenantis valstybėje narėje, išskyrus Nyderlandus, turi teisęsavanoriškai apsidrausti pagal tuos teisės aktus, tačiau tik laikotarpiu po 1989 m. rugpjūčio 2 d., kuriuo pagal darbo sutartįdirbantis arba savarankiškai dirbantis asmuo yra arba buvo privalomai apdraustas pagal aukščiau nurodytus teisės aktus. Šisleidimas netenka galios tą dieną, kai baigiasi pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškai dirbančio asmens privalomodraudimo terminas.Aukščiau nurodytas leidimas galioja toliau, jeigu pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškai dirbančioasmens privalomas draudimas nutrūksta dėl jo mirties ir jeigu našlė gauna tik pensiją, numatytą Nyderlandų teisės akto dėlbendrojo našlių ir našlaičių draudimo (AWW).Bet kuriuo atveju leidimas savanoriškam draudimui nustoja galiojęs tą dieną, kurią savanoriškai apsidraudusiamasmeniui sukanka 65 metai.Aukščiau nurodyto savanoriško draudimo įmoka nustatoma pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškaidirbančio asmens sutuoktiniui, privalomai apdraustam pagal Nyderlandų teisės aktą dėl bendrojo senatvės draudimo (AOW)ir Nyderlandų teisės aktą dėl bendrojo našlių ir našlaičių draudimo (AWW), remiantis privalomo draudimo įmokųnustatymo nuostatomis, su sąlyga, kad jos/jo pajamos laikomos gautomis Nyderlanduose.Pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškai dirbančio asmens, kuris buvo privalomai apdraustas 1989 m.rugpjūčio 2 d. arba vėliau, sutuoktiniui įmoka nustatoma pagal savanoriško draudimo įmokų nustatymo nuostatas,numatytas Nyderlandų teisės aktuose dėl bendrojo senatvės draudimo ir Nyderlandų teisės aktuose dėl bendrojo našlių irnašlaičių draudimo.g) (f) punkte nurodytas leidimas suteikiamas tik tuomet, jeigu pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškaidirbančio asmens sutuoktinis pranešė apie savo ketinimą savanoriškai apsidrausti Socialinio draudimo bankui (SocialeVerzekeringsbank) ne vėliau, kaip praėjus vieneriems metams nuo jo/jos privalomo draudimo laikotarpio pradžios.Pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškai dirbančio asmens sutuoktiniui, kuris buvo privalomai apdraustasiki 1989 m. rugpjūčio 2 d. arba tą dieną, vienerių metų laikotarpis skaičiuojamas nuo 1989 m. rugpjūčio 2 d.(f) punkto 4 dalyje nurodytas leidimas gali būti nesuteiktas pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškaidirbančio asmens sutuoktiniui, kuriam taikomas šio reglamento 14 (1), 14a (1) arba 17 straipsnis, negyvenančiamNyderlanduose, jeigu tam sutuoktiniui leidžiama arba buvo leista savanoriškai apsidrausti tik pagal Nyderlandų teisės aktus.h) (a), (b), (c), (d) ir (f) punktai netaikomi laikotarpiui, sutampančiam su laikotarpiu, kuris gali būti įskaitytasapskaičiuojant teisę gauti pensiją pagal senatvės draudimą, numatytą vienos iš valstybių narių, išskyrus Nyderlandus, teisėsaktuose arba su laikotarpiais, kuriais atitinkamas asmuo gavo senatvės pensiją, numatytą tuose teisės aktuose.i) Taikant šio reglamento 46 (2) straipsnį, tik nuo 15 metų amžiaus pagal Nyderlandų Bendrąjį įstatymą dėl senatvėsdraudimo (AOW) įgytas draudimo laikotarpis gali būti įskaitytas kaip draudimo laikotarpis.3. a) Pagal darbo sutartį dirbantis arba savarankiškai dirbantis asmuo, kuriam jau netaikomi Nyderlandų teisės aktai,reguliuojantys našlystės draudimą, taikant šio reglamento III dalies 3 skyriaus nuostatas, įvykus draudiminiam įvykiuilaikomas apdraustu pagal tuos teisės aktus, jeigu tas asmuo yra apdraustas pagal kitos valstybės narės teisės aktus nuo tospačios rizikos arba, jeigu tokio teisės akto nėra, kai pašalpa netekus maitintojo išmokama pagal kitos valstybės narės teisėsaktus. Pastaroji sąlyga laikoma įvykdyta 48 (1) straipsnyje nurodytu atveju.b) Jeigu, remiantis (a) punkto nuostatomis, našlė turi teisę gauti našlės pensiją pagal Nyderlandų teisės aktą dėlbendrojo našlių ir našlaičių draudimo, ši pensija apskaičiuojama laikantis šio reglamento 46 (2) straipsnio nuostatų.Taikant šias nuostatas, draudimo laikotarpis, įgytas iki 1959 m. spalio 1 d., kuriuo pagal darbo sutartį dirbantisarba savarankiškai dirbantis asmuo gyveno Nyderlandų teritorijoje iki 15 metų amžiaus arba jeigu, gyvendamas kitos93

More magazines by this user
Similar magazines