1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

valstybės narės teritorijoje, jis vykdė pelną duodančią veiklą Nyderlanduose pas darbdavį, turintį įregistruotą įstaigą toješalyje, laikomas draudimo laikotarpiu, įgytu pagal aukščiau nurodytą Nyderlandų teisės aktą.c) Neįskaičiuojamas tas laikotarpis, kuris turėtų būti įskaitytas pagal (b) punktą ir sutampa su draudimo laikotarpiu,įgytu pagal kitos valstybės narės teisės aktus dėl pensijų, mokamų išlaikytiniams.d) Taikant reglamento 46 (2) straipsnį, į draudimo laikotarpį įskaitomas tik tas draudimo laikotarpis, kuris buvo įgytasnuo 15 metų amžiaus pagal Bendrąjį našlių ir našlaičių draudimo įstatymą (AWW).4. a) Pagal darbo sutartį dirbantis arba savarankiškai dirbantis asmuo, kuris jau nėra apdraustas pagal 1966 m. vasario18 d. įstatymą dėl draudimo nuo nedarbingumo (WAO) ir/arba pagal 1975 m. gruodžio 11 d. įstatymą dėl nedarbingumo(AAW), taikant šio reglamento III dalies 3 skyriaus nuostatas, įvykus draudiminiam įvykiui laikomas ir toliau apdraustu,jeigu jis nuo tos pačios rizikos yra apdraustas pagal kitos valstybės teisės aktus arba, jeigu tokių teisės aktų nėra, kai išmokadėl tos pačios rizikos išmokama pagal kitos valstybės narės teisės aktus. Pastaroji sąlyga laikoma įvykdyta 48 (1) straipsnyjenurodytu atveju.b) Jeigu remiantis (a) punkto nuostatomis atitinkamas asmuo turi teisę gauti Nyderlandų invalidumo išmoką, šiišmoka skiriama pagal šio reglamento 46 (2) straipsnyje nurodytas taisykles:i) laikantis 1966 m. vasario 18 d. įstatymo nuostatų (WAO), jeigu nedarbingumo nustatymo metu jis buvo apdraustasnuo tos pačios rizikos pagal kitos valstybės narės teisės aktus kaip pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, kaip apibrėžta šioreglamento 1 (a) straipsnyje;ii) laikantis aukščiau nurodyto 1975 m. gruodžio 11 d. įstatymo nuostatų (AAW), jeigu nedarbingumo nustatymometu jis:— buvo apdraustas nuo tos pačios rizikos pagal kitos valstybės narės teisės aktus, bet ne kaip pagal darbo sutartįdirbantis asmuo, kaip apibrėžta reglamento 1 (a) straipsnyje,arba— nebuvo apdraustas nuo tos pačios rizikos pagal kitos valstybės narės teisės aktus, tačiau gali pateikti prašymąišmokoms gauti pagal kitos valstybės narės teisės aktus.Jeigu apskaičiuotos pagal (i) papunkčio nuostatas išmokos suma yra mažesnė už tą, kuri gaunama taikant (ii)papunkčio nuostatas, išmokama paskutinė nurodyta išmoka.c) Apskaičiuojant pagal aukščiau nurodytus 1966 m. vasario 18 d. įstatymą (WAO) arba 1975 m. gruodžio 11 d.(AAW) įstatymą paskirtas išmokas, Nyderlandų įstaiga įskaito:— mokamo darbo laikotarpį ir laikotarpį, kuris laikomas įgytu Nyderlanduose iki 1967 m. liepos 1 d.,— draudimo laikotarpį, įgytą pagal aukščiau nurodytą 1996 m. vasario 18 d. įstatymą (WAO),— draudimo laikotarpį, įgytą atitinkamo asmens nuo 15 metų amžiaus, remiantis aukščiau nurodytu 1975 m. gruodžio11 d. įstatymu, jeigu tas laikotarpis nesutampa su draudimo laikotarpiu, įgytu pagal aukščiau minėtą 1966 m. vasario 18 d.įstatymą (WAO).d) Apskaičiuojant šio reglamento 40 (1) straipsnyje numatytą Nyderlandų invalidumo išmoką, Nyderlandų įstaigosneįskaito jokių priedų, numatytų Įstatymo dėl priedų nuostatose. Teisė gauti šį priedą nustatoma ir jo suma apskaičiuojamaremiantis Įstatymu dėl priedų.5. Nyderlandų įstatymo dėl pašalpų šeimai taikymasa) Pagal darbo sutartį dirbantis arba savarankiškai dirbantis asmuo, kuriam kurį nors ketvirtį pradedamas taikytiNyderlandų teisės aktas dėl pašalpų šeimai arba kuriam to ketvirčio pirmąją dieną buvo taikomi kitos valstybės narės teisėsaktai, remiantis Nyderlandų įstatymais, laikomas apdraustu nuo tos pirmosios dienos.b) Išmokos šeimai suma, kurios gali reikalauti pagal darbo sutartį dirbantis arba savarankiškai dirbantis asmuo, kuris,remiantis (a) punkto nuostatomis, laikomas apdraustu pagal Nyderlandų teisės aktą dėl išmokų šeimai, nustatoma išsamiaissusitarimais, numatytais šio reglamento 98 straipsnyje nurodytame vykdomajame reglamente.94

More magazines by this user
Similar magazines