Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

36.0Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 1/7Spausdinimo data: 26.02.2013 Versijos numeris 1Peržiūrėta: 26.02.20131 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas· 1.1 Produkto identifikatorius· Prekybos ženklas: BIO CONCRETE CLEANER· Gaminio numeris: N63· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai· Naudojimo sektoriusSU3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietoseSU22 Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)· Produkto kategorija PC35 Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu)· 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją· Gamintojas / tiekėjasZEP Eesti OÜPunane 6 Tallinn13619 EstoniaTel: +372 5030 592ZEP Industries BVVierlinghweg 304612 PN Bergen op ZoomThe NetherlandsTel: (NL) + 31 164 250 100 (B) + 32 2 347 0117Fax:(NL) + 31 164 266 710 (B) + 32 2 347 1395@: sales@zepbenelux.comZEP Italy s.r.l.Via Netunese Km. 25.000IT-040111 Aprilia (LT)Tel: +39.06926691Fax: +39.06.92747061Sito: www.zepeurope.comZEP UK; Forward Chemicals LimitedP.O. Box 12Tanhouse LaneWidnes CheshireWA8 ORDsalesandservice@forwardchem.comTel: 0151-422 1000Fax:0151-422 1011· Informacijos šaltinis:klientų aptarnavimas:Estonia: Tel: +372 5030 592NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011· 1.4 Pagalbos telefono numeris:klientų aptarnavimasLithuania: Tel: 112EE: tel - 112 - Mürgistusteabekeskus tel 16662, www.16662.eeNL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710B: Tel: +32 2347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 10112 Galimi pavojai· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas· Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008GHS05 korozijaEye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.(Tęsinys 2 psl.)LT


36.0Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 2/7Spausdinimo data: 26.02.2013 Versijos numeris 1Peržiūrėta: 26.02.2013Prekybos ženklas: BIO CONCRETE CLEANER(Puslapio 1 tęsinys)GHS07Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.· Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EBXi; DirginantiR38-41: Dirgina odą. Gali smarkiai pažeisti akis.· Ypatingos pavojų žmogui ir aplinkai nuorodosProduktas ženklintinas pagal paskutiniąją "Bendrojo mišinių klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo redakciją.· Klasifikavimo sistema:Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas įmonės pateiktais bei specialiosios literatūros duomenimis.· 2.2 Ženklinimo elementai· Ženklinimas pagal ES direktyvas:Produktas pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį suklasifikuotas ir paženklintas.Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.· Gaminio pavojingumo raidė ir pavojų aprašymas:Xi Dirginanti· Rizikos (R) frazės:38 Dirgina odą.41 Gali smarkiai pažeisti akis.· Saugos (S) frazės:2 Saugoti nuo vaikų.26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.29 Neišleisti į kanalizaciją.37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.· 2.3 Kiti pavojai· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai· PBT: Nevartotina.· vPvB: Nevartotina.3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis· 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.· Pavojingos sudedamosios medžiagos :CAS: 68439-46-3PolymerCAS: 68584-22-5CAS: 60-00-4EINECS: 200-449-4Alcohol ethoxylate C9 - C11Xn R22Xi R41Eye Dam. 1, H318Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs.C R35Xn R22Skin Corr. 1A, H314Acute Tox. 4, H302etilendiamintetraacto rūgštisXi R36Eye Irrit. 2, H319· Papildomos nuorodosNurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų 5 - 15%5-10%1-5%1-5%LT(Tęsinys 3 psl.)


36.0Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 7/7Spausdinimo data: 26.02.2013 Versijos numeris 1Peržiūrėta: 26.02.2013Prekybos ženklas: BIO CONCRETE CLEANERH318 Smarkiai pažeidžia akis.H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.R22R35R36R41Kenksminga prarijus.Stipriai nudegina.Dirgina akis.Gali smarkiai pažeisti akis.(Puslapio 6 tęsinys)· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:klientų aptarnavimas:Estonia: Tel: +372 5030 592NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011· Asmuo kontaktams :klientų aptarnavimas:Estonia: Tel: +372 5030 592NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011· Santrumpos ir akronimai:ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goodsby Road)IMDG: International Maritime Code for Dangerous GoodsIATA: International Air Transport AssociationGHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of ChemicalsLC50: Lethal concentration, 50 percentLD50: Lethal dose, 50 percentLT

More magazines by this user
Similar magazines