Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

36.0Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 2/7Spausdinimo data: 26.02.2013 Versijos numeris 1Peržiūrėta: 26.02.2013Prekybos ženklas: BIO CONCRETE CLEANER(Puslapio 1 tęsinys)GHS07Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.· Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EBXi; DirginantiR38-41: Dirgina odą. Gali smarkiai pažeisti akis.· Ypatingos pavojų žmogui ir aplinkai nuorodosProduktas ženklintinas pagal paskutiniąją "Bendrojo mišinių klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo redakciją.· Klasifikavimo sistema:Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas įmonės pateiktais bei specialiosios literatūros duomenimis.· 2.2 Ženklinimo elementai· Ženklinimas pagal ES direktyvas:Produktas pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį suklasifikuotas ir paženklintas.Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.· Gaminio pavojingumo raidė ir pavojų aprašymas:Xi Dirginanti· Rizikos (R) frazės:38 Dirgina odą.41 Gali smarkiai pažeisti akis.· Saugos (S) frazės:2 Saugoti nuo vaikų.26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.29 Neišleisti į kanalizaciją.37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.· 2.3 Kiti pavojai· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai· PBT: Nevartotina.· vPvB: Nevartotina.3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis· 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.· Pavojingos sudedamosios medžiagos :CAS: 68439-46-3PolymerCAS: 68584-22-5CAS: 60-00-4EINECS: 200-449-4Alcohol ethoxylate C9 - C11Xn R22Xi R41Eye Dam. 1, H318Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs.C R35Xn R22Skin Corr. 1A, H314Acute Tox. 4, H302etilendiamintetraacto rūgštisXi R36Eye Irrit. 2, H319· Papildomos nuorodosNurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų 5 - 15%5-10%1-5%1-5%LT(Tęsinys 3 psl.)

More magazines by this user
Similar magazines