Siauliu_TDB - Lietuvos darbo birža

ldb.lt

Siauliu_TDB - Lietuvos darbo birža

9IV. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAŠiaulių teritorinė darbo birža(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)Trakų g. 43 , Šiauliai(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2011 GRUODŽIO M. 31 D. DUOMENIS2011 m. kovo 15 d.Eil.Nr.StraipsiaiPastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpisTiesioginiaipinigųsrautaiNetiesioginiai pinigų srautaiPateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litųIš visoPraėjęs ataskaitinis laikotarpisTiesioginiaipinigų srautaiNetiesioginiaipinigų srautaiIš viso1 2 3 4 5 6 7 8 9A. PAGRINDINĖS VEIKLOS 268803,72PINIGŲ SRAUTAI0 268803,72 -39478,77 0 -39478,77I. Įplaukos 49991952,35 0 49991952,35 40917211,05 0 40917211,05I.1. Finansavimo sumos kitoms 49812807,38išlaidoms:0 49812807,38 40698914,37 0 40698914,37I.1.1 Iš valstybės biudžeto 5731488,77 0 5731488,77 1140302,28 0 1140302,28I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 0 0 0 0 0 0I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir15668877,1tarptautinių organizacijų0 15668877,1 12336934,95 0 12336934,95I.1.4 Iš kitų šaltinių 28412441,51 0 28412441,51 27221677,14 0 27221677,14I.2. Iš mokesčių 0 0 0 0 0 01.3. Iš socialinių įmokų 0 0 0 0 0 0I.4. Už suteiktas paslaugas iš0pirkėjų0 0 23,27 0 23,27I.5. Už suteiktas paslaugas iš0biudžeto0 0 0 0 0I.6. Gautos palūkanos 827,39 0 827,39 0 0 0I.7. Kitos įplaukos 178317,58 0 178317,58 218273,41 0 218273,41II. Pervestos lėšos 5637605,51 0 5637605,51 3179879,05 0 3179879,05II.1 Į valstybės biudžetą 18511,39 0 18511,39 0 0 0II.2 Į savivaldybių biudžetus 0 0 0 0 0 0II.3. ES, užsienio valstybėms ir262121,56tarptautinėms organizacijoms0 262121,56 15987,28 0 15987,28II.4 Į kitus išteklių fondus 161332,79 0 161332,79 562767,77 0 562767,77II.5 Asignavimų valdytojų5194991,06programų vykdytojams0 5194991,06 2601124 0 2601124II.6 Kitiems subjektams 648,71 0 648,71 0 0 0


10III. Išmokos 44085543,12 0 44085543,12 37776810,77 0 37776810,77III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio 5364953,90 5364953,9 3835844,18 0 3835844,18draudimoIII.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 578486,54 0 578486,54 275354,72 0 275354,72III.3 Komandiruočių 43631,46 0 43631,46 15577,19 0 15577,19III.4 Transporto 26264,42 0 26264,42 31280,93 0 31280,93III.5 Kvalifikacijos kėlimo 1788,64 0 1788,64 1159 0 1159III.6 Paprastojo remonto ir10569,580 10569,58 10248,16 0 10248,16eksploatavimoIII.7 Atsargų įsigijimo 75400,13 0 75400,13 78060,3 0 78060,3III.8 Socialinių išmokų 23753359,71 0 23753359,71 22708885 0 22708885III.9 Nuomos 115453,03 0 115453,03 95366,31 0 95366,31III.1 Kitų paslaugų įsigijimo 482759,550 482759,55 388715,08 0 388715,080III.1 Sumokėtos palūkanos 00 0 0 0 01III.1 Kitos išmokos 13632876,160 13632876,16 10336319,9 0 10336319,92B. INVESTICINĖS VEIKLOS 18250,000 18250,00 0 0 0PINIGŲ SRAUTAII. Ilgalaikio turto (išskyrus18250,00finansinį) ir biologinio turto0 18250,00 0 0 0įsigijimasII. Ilgalaikio turto (išskyrus0finansinį) ir biologinio turto0 0 0 0 0perleidimasIII. Ilgalaikio finansinio turto00 0 0 0 0įsigijimasInvesticijos į kontroliuojamusIII.10 0 0 0 0 0ir asocijuotuosius subjektusInvesticijos į ne nuosavybėsIII.20 0 0 0 0 0vertybinius popieriusInvesticijos į kitą finansinįIII.30 0 0 0 0 0turtąIlgalaikio finansinio turtoIV.0 0 0 0 0 0perleidimas:Investicijos į kontroliuojamusIV.10 0 0 0 0 0ir asocijuotuosius subjektusInvesticijos į ne nuosavybėsIV.20 0 0 0 0 0vertybinius popieriusInvesticijos į kitą finansinįIV.30 0 0 0 0 0turtąPo vienų metų gautinų sumųV.0 0 0 0 0 0(padidėjimas) sumažėjimasIlgalaikių terminuotųjų indėliųVI.0 0 0 0 0 0(padidėjimas) sumažėjimasKito ilgalaikio finansinio turtoVII.0 0 0 0 0 0(padidėjimas) sumažėjimasVIII Kito ilgalaikio turto0 0 0 0 0 0. (padidėjimas) sumažėjimasFINANSINĖS VEIKLOSC.18300,00 0 18300,00 0 0 0PINIGŲ SRAUTAII. Įplaukos iš gautų paskolų 0 0 0 0 0 0II. Gautų paskolų grąžinimas 0 0 0 0 0 0Finansinės nuomos (lizingo)III.0 0 0 0 0 0įsipareigojimų apmokėjimasGautos finansavimo sumosIV. ilgalaikiam ir biologiniam18300,00 0 18300,00 0 0 0turtui įsigyti:IV.1 Iš valstybės biudžeto 0 0 0 0 0 0IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 0 0 0 0 0 0Iš ES, užsienio valstybių irIV.30 0 0 0 0 0tarptautinių organizacijųIV.4 Iš kitų šaltinių 18300,00 0 18300,00 0 0 0


12V. AIŠKINAMASIS RAŠTASI. BENDROJI DALIS1.1. Finansinių ataskaitų rengėjasŠiaulių teritorinė darbo biržaTrakų g. 43, 76351 Šiauliaiį/k 1914354401.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacijaFinansinių ataskaitų rinkinys parengtas už 2011 metus .1.3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus2011 metais Šiaulių teritorinėje darbo biržoje struktūrinių pokyčių nevyko.Nuo 2010 m. spalio 1 d. vyko reorganizacija, kurios metu Akmenės darbo birža, Joniškio darbo birža,Kelmės darbo birža, Pakruojo darbo birža ir Radviliškio darbo birža buvo prijungtos prie Šiaulių darbobiržos , pakeičiant jos pavadinimą į Šiaulių teritorinė darbo birža.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių teritorinės darbo biržos struktūra :Eil.Skyrių pavadinimasBuveinės adresasNr.1. Šiaulių teritorinės darbo biržos Trakų g. 43, 76351 Šiauliaiadministracija (Darbo išteklių , Užimtumorėmimo, Finansų ir apskaitos, Bendrųjųreikalų skyriai )2. Akmenės skyrius Taikos g. 1, 85122 Naujoji Akmenė3. Joniškio skyrius Livonijos g. 4, 84124 Joniškis4. Kelmės skyrius Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė5. Pakruojo skyrius Vytauto Didžiojo g.94, 83162 Pakruojis6. Radviliškio skyrius A.Povyliaus g. 2, 82160 Radviliškis7. Šiaulių skyrius Tilžėsg. 152, 76351 Šiauliai


13ŠIAULIŲ TERITORINĖS DARBO BIRŽOS STRUKTŪRADirektoriusDarbo išteklių skyriusPaslaugų darbdaviamsposkyrisDirektoriaus pavaduotojasŠiaulių skyriusDarbo rinkos paslaugų poskyrisAktyvios darbo rinkos politikos priemoniųįgyvendinimo poskyrisJaunimo užimtumo poskyrisUžimtumo rėmimoskyriusJaunimo darbo centrasKuršėnų poskyrisFinansų ir apskaitosskyriusES paramosapskaitos poskyrisAkmenės skyriusJaunimo darbo centrasVentos poskyrisJoniškio skyriusBendrųjų reikalųskyriusKelmės skyriusEURES biurasPakruojo skyriusRadviliškio skyrius1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpįAtaskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpisDarbuotojų skaičius viso : 152 153-valstybės tarnautojai 107 109- darbuotojai dirbantys pagaldarbo sutartis45 44


17didesnė nei 0,5 % per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Darbo biržareikšmingumo dydį apskaičiuoja nuo savo per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų.Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes lemiamas veiksnys gali būti arba ūkinių operacijų ar ūkinių įvykiųturinys, arba sumos dydis, arba abu kartu.Nematerialusis turtas17. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS„Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės– 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.18. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktąsąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.19. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamasįsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo,didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kadpatobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojoturto pagerinimas.20. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojaminematerialiojo turto sąskaitose.21. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikasribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją irnuvertėjimą, jei jis yra.22. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visąnustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turtovieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmosdienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampasu jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamasto turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.23. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis arkitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajamturtui Darbo birža taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatytatvarka.24. Darbo biržos ilgalaikio turto amortizacijos ekonominiai normatyvai patvirtintiLietuvos darbo biržos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-408.Patvirtinti turto nusidėvėjimoIlgalaikio turto grupės ir rūšys(amortizacijos) normatyvai (metais)NEMATERIALUSIS TURTASPrograminė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 3Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 2Kitas nematerialusis turtas 2Ilgalaikis materialusis turtas25. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS„Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitosmetodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.26. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jisatitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turtopripažinimo kriterijus. Darbo biržos ilgalaikis turtas materialusis turtas – turtas, kuris naudojamasveikloje ilgiau negu vienerius metus, o įsigijimo savikaina – ne mažesnė negu 1000 litų. Ilgalaikiomaterialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normos tvirtinamos Lietuvos darbo biržos direktoriaus,neviršijant Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos 1993 m. gruodžio 17 d. rašte Nr. 21-7-3294 ir


18Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1993 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. 95N, Lietuvos Respublikosekonomikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1994 m. gegužės 23-24 d. rašte Nr.21-6-1245/38N ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansųministerijos 1994 m. rugsėjo 14 d rašte Nr. 21-06-2306/69N nustatytų maksimalių ekonominiųnormatyvų.27. Darbo biržos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai patvirtintiLietuvos darbo biržos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-408 „ Dėl Lietuvos darbo biržosir teritorinių darbo biržų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekononominių normatyvųpatvirtinimo“.MATERIALUSIS TURTASPastataiIlgalaikio turto grupės ir rūšysKapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio;perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetoniopastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastataiPastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvųšlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)Patvirtinti turtonusidėvėjimo (amortizacijos)normatyvai (metais)Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 13Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 30Mašinos ir įrenginiaiFilmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 3Kitos mašinos ir įrenginiai 5Transporto priemonėsLengvieji automobiliai ir jų priekabos 7Baldai ir biuro įrangaBaldai 6Kompiuteriai ir jų įranga 5Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5Kita biuro įranga 5Kitas ilgalaikis materialusis turtas 428. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitojeregistruojamas įsigijimo savikaina.29. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tamskirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.30. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėseataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.31. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visąturto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamasskaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimasnebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampasu jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamasto turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.32. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiaiproporcingą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktųnustatyta tvarka.33. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstamiesminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba reikšmingai pailgina turto naudingotarnavimo laiką ir (arba) pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikiomaterialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jeiatlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų11080


19apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šiųdarbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.34. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptasnusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamameveiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.Atsargos35. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.36. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo)savikaina.37. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,taikomas konkrečių kainų būdas.38. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudotiinventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkomanebalansinėse sąskaitose.Gautinos sumos39. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.40. Sudarant metines finansines ataskaitas, po vienų metų gautinos sumos įvertinamosamortizuota savikaina, per vienus metus gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimonuostolius.Pinigai ir pinigų ekvivalentai41. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.Finansavimo sumos42. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS„Finansavimo sumos“.43. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.44. Finansavimo sumos – Darbo birža iš valstybės biudžeto, užimtumo fondo, EuroposSąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arbagautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Darbo biržos įstatuose nustatytiems tikslams ir programomsįgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Darbo biržos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtąpavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.45. Darbo biržos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:45.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;45.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.46. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautasilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiamnepiniginiam turtui įsigyti.47. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpioišlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitomsišlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiamturtui įsigyti.48. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamosfinansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusiossąnaudos.49. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumosDarbo biržos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos


20gautos finansavimo sumos.50. Gautos ir perduotos (panaudotos FS) ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimosumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip Darbo biržos sąnaudos, kartu pripažįstantfinansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.Finansiniai įsipareigojimai51. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai,neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajameVSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.52. Darbo biržos visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius irtrumpalaikius.53. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimosavikaina.54. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiįvertinami amortizuota savikaina, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.Atidėjiniai55. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykiopraeityje Darbo birža turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jamįvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pavyzdžiui, jeiDarbo birža iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Darbo birža privalės sumokėti ieškovuipriteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos nevisos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėtisuma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau –aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną irkoreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.Pajamos56. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos”, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS„Finansavimo sumos“.57. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamostuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.58. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Darbo biržagaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Darbobirža gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.59. Pajamomis laikoma tik pačios Darbo biržos gaunama ekonominė nauda. Darbobiržos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Darbo biržosgaunama ekonominė nauda. Jei Darbo birža yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą irsurinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir (arba)socialinės apsaugos fondams ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniaisataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Darbo birža pajamos ir apskaitojeregistruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.60. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinįlaikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai arparduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.61. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.


21Sąnaudos62. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS„Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsniųapskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.63. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumoprincipais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant įpinigų išleidimo laiką.64. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentųsuma.Turto nuvertėjimas65. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajameVSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajameVSAFAS „Turto nuvertėjimas“.66. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimopožymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Darbo birža nustato, ar yra turto nuvertėjimopožymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Darbo birža nustato turto atsiperkamąjąvertę ir palygina ją su turto balansine verte.67. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostoliųsuma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinėsarba kitos veiklos sąnaudas.68. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yramažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y.turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, onuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas nedidesne verte nei turto balansinė vertė.69. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiaupripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jobalansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.70. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiaipaskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusįnaudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas71. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigusataskaitiniam laikotarpiui“.72. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėsesąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklosrezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad turtąreikės panaudoti įsipareigojimui padengti, yra labai maža (50% tikimybė


22Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui74. Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėseataskaitose taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.75. Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomosinformacijos apie Darbo biržos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantysįvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinėsbūklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniamlaikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai76. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų irsąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokiosužskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimoišmoka).77. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansiniusrezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpiofinansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.Informacijos pagal segmentus pateikimas78. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimainustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.79. Darbo birža turi tvarkyti apskaitą pagal segmentus. Segmentai – Darbo biržospagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes Darbo biržosteikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Darbo biržos veikla apimasocialinės apsaugos segmentą .80. Darbo birža apie kiekvieną segmentą aiškinamajame rašte pateikia ataskaitinio irpraėjusio ataskaitinio laikotarpių informaciją apie segmentui tenkančias pagrindinės veiklos sąnaudas irpagrindinės veiklos pinigų srautus.Apskaitos politikos keitimas81. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitospolitikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.82. Darbo birža pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kadbūtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikiaDarbo biržos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijomsnustatyti.83. Darbo birža pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis,pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkiniųįvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir(arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.84. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai toreikalauja.Apskaitos klaidų taisymas85. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitospolitikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.


2386. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusiųataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinėišraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5%per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.87. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitiniolaikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodomataip:87.1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje,kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitoseilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;87.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje irparodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidųtaisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia,kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiamaaiškinamajame rašte.


24III.PASTABOS3.1. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentusEil.nr.Finansinių ataskaitų straipsniaiBendrosvalstybėspaslaugosGynybaViešojitvarkairvisuomenėsapsaugaEkonomika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43405678,01 43405678,011.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5303571,14 5303571,141.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475313,94 475313,941.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489818,30 489818,301.4 Komandiruočių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43368,07 43368,071.5 Transporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28923,78 28923,781.6 Kvalifikacijos kėlimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1788,64 1788,641.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10249,97 10249,971.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31907,71 31907,711.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99413,60 99413,601.10 Socialinių išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23396927,36 23396927,361.11 Nuomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6362,91 6362,911.12 Finansavimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13101628,33 13101628,331.13 Kitų paslaugų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413222,58 413222,581.14 Kitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3181,68 3181,682Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidųtaisymo įtaka0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44085543,12 44085543,123.1 Išmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44085543,12 44085543,123.1.1Darbo užmokesčio ir socialiniodraudimo0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5364953,90 5364953,903.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578486,54 578486,543.1.3 Komandiruočių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43631,46 43631,463.1.4 Transporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26264,42 26264,423.1.5 Kvalifikacijos kėlimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1788,64 1788,64AplinkosapsaugaBūstas irkomunalinis ūkisSegmentaiSveikatosapsaugaPoilsis,kultūra irreligijaŠvietimasSocialinėapsaugaIš viso


253.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10569,58 10569,583.1.7 Atsargų įsigijimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75400,13 75400,133.1.8 Socialinių išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23753359,71 23753359,713.1.9 Nuomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115453,03 115453,033.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482759,55 482759,553.1.11 Sumokėtos palūkanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.12 Kitos išmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13632876,16 13632876,16Kitos veiklos sąnaudas (amortizacija už pagal panaudotos sutartis atiduotą naudoti ilgalaikį turtą) 1109,94 Lt. Vsakis sistemoje reikalavoparodyti 1.2eilutėje.3.2. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentusEil.nr.Finansinių ataskaitų straipsniaiBendrosvalstybėspaslaugosGynybaViešoji tvarkair visuomenėsapsaugaEkonomikaAplinkosapsaugaSegmentaiBūstas irkomunalinisūkis1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41533673,60 41533673,601.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3434283,99 3434283,991.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194730,00 194730,001.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312042,55 312042,551.4 Komandiruočių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15101,81 15101,811.5 Transporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33445,15 33445,151.6 Kvalifikacijos kėlimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1084,00 1084,001.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10567,77 10567,771.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751507,54 751507,541.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114514,70 114514,701.10 Socialinių išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24679322,57 24679322,571.11 Nuomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102366,31 102366,311.12 Finansavimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11549364,29 11549364,291.13 Kitų paslaugų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319882,63 319882,631.14 Kitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15460,29 15460,292Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidųtaisymo įtaka0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 03 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 03.1 Išmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37776810,77 37776810,773.1.1Darbo užmokesčio ir socialiniodraudimo0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3835844,18 3835844,18SveikatosapsaugaPoilsis,kultūra irreligijaŠvietimasSocialinėapsaugaIš viso


263.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275354,72 275354,723.1.3 Komandiruočių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15577,19 15577,193.1.4 Transporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31280,93 31280,933.1.5 Kvalifikacijos kėlimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1159,00 1159,003.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10248,16 10248,163.1.7 Atsargų įsigijimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78060,30 78060,303.1.8 Socialinių išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22708885,00 22708885,003.1.9 Nuomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95366,31 95366,313.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388715,08 388715,083.1.11 Sumokėtos palūkanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,003.1.12 Kitos išmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10336319,90 10336319,903.3. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpįKitas nematerialusis turtasNebaigti projektai irišankstiniaiapmokėjimaiEil.Nr.StraipsniaiPlėtrosdarbaiPrograminėįranga irjoslicencijospatentaiir kitoslicencijos(išskyrusnurodytus4stulpelyje)literatūros,mokslo irmenokūriniaikitasnematerialusisturtasnebaigtiprojektaiišankstiniaiapmokėjimaiPrestižasIš viso1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina0,00 808355,04 9995,70 0,00 77723,47 0,00 0,00 0,00 896074,21ataskaitinio laikotarpio pradžioje2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0pirkto turto įsigijimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.savikainaneatlygintinai gauto 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 02.2.turto įsigijimosavikaina


273.Parduoto, perduoto ir nurašyto turtosuma per ataskaitinį laikotarpį0,00 306555,25 9995,70 0,00 52422,00 0,00 0,00 0,00 368972,953.1. parduoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2. perduoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3. nurašyto 0,00 306555,25 9995,70 0,00 52422,00 0,00 0,00 0,00 368972,954.Pergrupavimai0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(+/-)Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina0,00 501799,79 0 0,00 25301,47 0,00 0,00 0,00 527101,265. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)6.Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio807871,74 2288,3753420,690,00 863580,80XXXXlaikotarpio pradžioje0,00 0,000,000,00 0,007. Neatlygintinai gauto turto sukauptaamortizacijos suma**XXXX8.Apskaičiuota amortizacijos suma per483,30 5451,4812532,920,00 18467,70XXXXataskaitinį laikotarpį9.Sukaupta parduoto, perduoto ir306555,25 7739,8540652,140,00 354947,24XXXXnurašyto turto amortizacijos suma9.1. parduoto X 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,00 0,009.2. perduoto X 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,00 0,009.3. nurašyto X 306555,25 7739,85 X 40652,14 X X 0,00 354947,2410.Pergrupavimai0,00 0,000,000,00 0,00XXXX(+/-)11.Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio501799,79 0,0025301,470,00 527101,26XXXXlaikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)12.Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00pradžioje13.Neatlygintinai gauto turto sukaupta0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00nuvertėjimo suma**14.Apskaičiuota nuvertėjimo suma perataskaitinį laikotarpį0,00 0,00 2255,85 0,00 11769,86 0,00 0,00 0,00 14025,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015. Panaikinta nuvertėjimo suma perataskaitinį laikotarpį16.Sukaupta parduoto, perduoto ir0,00 0,00 2255,85 0,00 11769,86 0,00 0,00 0,00 14025,71nurašyto turto nuvertėjimo suma16.1. parduoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2816.2. perduoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.3. nurašyto 0,00 0,00 2255,85 0,00 11769,86 0,00 0,00 0,00 14025,7117.Pergrupavimai0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(+/-)18.Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)19.Nematerialiojo turto likutinė vertė0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)20.Nematerialiojo turto likutinė vertė0,00 483,30 7707,33 0,00 24302,78 0,00 0,00 0,00 32493,41ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)3.4. Kita informacija apie nematerialųjį turtąNematerialaus turto apskaitos politika ataskaitinio laikotarpio eigoje keista nebuvo.Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro 527101,26 Lt.


293.5. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpįEil.Nr.StraipsniaiŽemėPastataiKiti pastataiGyvenamiejiInfrastruktūrosirkiti statiniaiNekilnojamosioskultūrosvertybėsMašinos irįrenginiaiTransportopriemonėsKilnojamosioskultūrosvertybėsBaldai irbiuro įrangaKitas ilgalaikismaterialusis turtasKitosvertybėsKitasilgalaikismaterialusis turtasNebaigtastatybaIšankstiniaiapmo-kėjimaiIš viso1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161.Įsigijimo arpasigaminimosavikaina0,00 0,00 21297626,24 7513,61 0,00 0,00 332264,45 0,00 4235008,92 0,00 0,00 0,00 0,00 25872413,22ataskaitiniolaikotarpio pradžioje2.Įsigijimai perataskaitinįlaikotarpį0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18250,00 0,00 0,00 0 0,00 18250,00(2.1+2.2)2.1.pirkto turtoįsigijimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18250,00savikaina2.2.neatlygintinaigauto turtoįsigijimosavikaina0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.Parduoto, perduoto irnurašyto turto sumaper ataskaitinįlaikotarpį(3.1+3.2+3.3)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33990,00 0,00 194446,32 0,00 0,00 0,00 0,00 228436,323.1. parduoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2. perduoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33990,003.3. nurašyto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194446,32 0,00 0,00 0,00 0,00 194446,324.Pergrupavimai(+/-)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -368865,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -368865,745.Įsigijimo arpasigaminimosavikainaataskaitinio0,00 0,00 21297626,24 7513,61 0,00 0,00 298274,45 0,00 3689946,86 0,00 0,00 0,00 0,00 25293361,16laikotarpio pabaigoje(1+2-3+/-4)6.Sukauptanusidėvėjimo sumaataskaitiniolaikotarpio pradžiojeX 0,00 4835120,41 7513,61 0,00 0,00 262614,16 0,00 3644871,98 X 0,00 X X 8750120,16


307.Neatlygintinaigauto turtosukauptaX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,00nusidėvėjimosuma**8.Apskaičiuotanusidėvėjimosuma perX 0,00 214577,52 0,00 0,00 0,00 17910,21 0,00 225468,45 X 0,00 X X 457956,18ataskaitinįlaikotarpį9.Sukauptaparduoto,perduoto irnurašyto turto X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33990,00 0,00 194439,32 X 0,00 X X 228429,32nusidėvėjimosuma(9.1+9.2+9.3)9.1. parduoto X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,009.2. perduoto X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33990,00 0,00 0,00 X 0,00 X X 33990,009.3. nurašyto X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194439,32 X 0,00 X X 194439,32Pergrupavimai10.X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -368865,74 X 0,00 X X -368865,74(+/-)


3111.12.Sukauptanusidėvėjimo sumaataskaitiniolaikotarpio pabaigoje(6+7+8-9+/-10)Nuvertėjimo sumaataskaitiniolaikotarpio pradžiojeX 0,00 5049697,93 7513,61 0,00 0,00 246534,37 0,00 3307035,37 X 0,00 X X 8610781,28X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,0013.Neatlygintinaigauto turtosukauptaX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00nuvertėjimosuma**14.Apskaičiuotanuvertėjimo sumaper ataskaitinįX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 X 0,00 0,00 0,00 7,00laikotarpį15.Panaikintanuvertėjimo sumaper ataskaitinįX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00laikotarpį16.Sukauptaparduoto,perduoto irnurašyto turtoX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 X 0,00 0,00 0,00 7,00nuvertėjimo suma(16.1+16.2+16.3)16.1. parduoto X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,0016.2. perduoto X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,0016.3. nurašyto X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 X 0,00 0,00 0,00 7,00Pergrupavimai17.X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00(+/-)18.19.20.Nuvertėjimo sumaataskaitiniolaikotarpio pabaigoje(12+13+14 -15-16+/-17)Tikroji vertėataskaitiniolaikotarpio pradžiojeNeatlygintinai gautoturto iš kito subjektosukauptos tikrosiosvertės pokytisX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,000,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3221.Tikrosios vertėspasikeitimo perataskaitinį 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00laikotarpį suma(+/-)22.Parduoto,perduoto irnurašyto turtotikrosios vertės0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00suma(22.1+22.2+22.3)22.1. parduoto 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,0022.2. perduoto 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,0022.3. nurašyto 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00Pergrupavimai23.0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00(+/-)24.25.26.Tikroji vertėataskaitiniolaikotarpio pabaigoje(19+20+/-21-22+/-23)Ilgalaikiomaterialiojo turtolikutinė vertėataskaitiniolaikotarpio pabaigoje(5-11-18+ 24)Ilgalaikiomaterialiojo turtolikutinė vertėataskaitiniolaikotarpio pradžioje(1-6-12+19)0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,000,00 0,00 16247928,31 0,00 0,00 0,00 51740,08 0,00 382911,49 0,00 0,00 0,00 0,00 16682579,880,00 0,00 16462505,83 0,00 0,00 0,00 69650,29 0,00 590136,94 0,00 0,00 0,00 0,00 17122293,06


333.6. Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtąPer 2011 metus įsigyta 18250,00 Lt. ilgalaikio materialaus turto. Ilgalaikio materialaus turtonaudingo tarnavimo laikas pagal grupes :1. „Kiti pastatai „ įsigyjimo savikaina 21297626,24 Lt.( likutinė vertė ataskaitinio laikotarpiopabaigoje 16247928,31 Lt.) :1.1. Tilžės 152, Šiauiai įsigyjimo savikaina 1259084,38 Lt.( 855312,05 )– 100 metų;1.2. Tilžės 152, Šiauiai įsigyjimo savikaina 26312,56 Lt. ( 22483,06 )– 100 metų;1.3. Tilžės 150, Šiauiai įsigyjimo savikaina 351928,00 Lt. ( 175568,19 )– 100 metų;1.4. Tilžės 198, Šiauliai įsigyjimo savikaina 390412,69 Lt.( 121765,46 ) – 100 metų;1.5. Garažas , Šiauliai įsigyjimo savikaina 14000,00 Lt.( 8846,08 ) – 80 metų;1.6. Vydūno 7a, Kuršėnai įsigyjimo savikaina 700703,67 Lt. ( 335023,26 ) – 80 metų.1.7. Naujoji Akmenė , Taikos g. 1 įsigyjimo savikaina 1245763,00 Lt.( 0,00 ) -110 metų;1.8. Ventos filialas keturių kambarių butas, Ventos 38-1 įsigyjimo savikaina 15390,00 Lt.(5016,49 ) -80 metų;1.9. Kelmė, Žemaitės 24 , administracinis pastatas įsigyjimo savikaina 6459225,99 Lt. (5982317,06 ) – 80 metų,1.10. Joniškis, Livonijos g. 9, administracinis pastatas įsigyjimo savikaina 6673981,95 Lt. (6658765,26 )-110 metų;1.11. Radviliškis, A.Povyliaus g. 2, administracinis pastatas įsigyjimo savikaina 197099,00 Lt. (18605,72) – 110 metų;1.12. Radviliškis ,A.Povyliaus g. 2, administracinis pastatas įsigyjimo savikaina 551451,00 Lt. (237258,05 )-110 metų;1.13 Radviliškis, A.Povyliaus g. 2, kiemo statiniai įsigyjimo savikaina 3451,00 Lt.( 2260,49 )-20 metų;1.14. Radviliškis, A.Povyliaus g. 2, garažas įsigyjimo savikaina 15002,00 Lt. ( 4379,24 )– 80metų;1.15 Radviliškis, A.Povyliaus g. 2, du garažai įsigyjimo savikaina 5046,00 Lt. ( 465,96 )– 80metų;1.16. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 94, administracinis pastatas įsigyjimo savikaina1306224,00 Lt.( 890581,41)- 80 metų.1.17. Linkuva,J. Pakalnio g. 1A įsigyjimo savikaina 878240,00 Lt.( 878240,00 ) - 80 metų.1.18 Trakų 43 Šiauliai įsigijimo svikaina 1196311,00 Lt. ( 357112,68 ) - 110 metų.2. „Transporto priemonės“ ( likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -51740,08 Lt) -7metai.3. „ Baldai ir biuro įranga“ ( likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 382911,49 Lt.):3.1. „baldai“ - 6 metai;3.2. „ kompiuteriai ir jų įranga“-5 metai.Visas ilgalaikis turtas esantis apskaitoje ( ir nusidėvėjęs ) naudojamas darbo biržosveikloje. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 4179544,72 Lt.Vadovaujantis Lietuvos darbo biržos 2011-05-12 raštu Nr. Sd-1679 „ Dėl valstybės turtoperdavimo Lavėnų socialinės globos namams“, 2011 m. gegužės 17 d. buvo perduotas automobilisŠkoda Fabia Pasvalio rajono Lavėnų socialinės globos namams ( valstybinis Nr.GSU 710,inventorinis Nr.T015003, identifikavimo Nr.TMBCB46Y927285674, pagaminimo data 2002 m.,likutinė vertė 0,00 Lt., įsigyjimo vertė 33990,00 Lt.). Nurašytas perduoto automobilio bake likęskuras už 149,55 Lt.


343.7. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpįEil.Nr.StraipsniaiStrateginėsirneliečiamosiosatsargosMedžiagos,žaliavos irūkinisinventoriusNebaigta gamintiprodukcija ir nebaigtosvykdyti sutartysnebaigtagamintiprodukcijanebaigtosvykdytisutartysPagaminta produkcijair atsargos, skirtosparduotipagamintaprodukcijaAtsargos,skirtosparduotiIlgalaikismaterialusis irbiologinisturtas,skirtasparduoti1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Atsargų0 38454,76 0 0 0 0 0 38454,76įsigijimo vertė1. ataskaitiniolaikotarpiopradžiojeĮsigyta atsargų0 98848,12 0 0 0 0 0 98848,122.per ataskaitinįlaikotarpį:(2.1+2.2)įsigyto turto0 98848,12 0 0 0 0 0 98848,122.1. įsigijimosavikainanemokamai0 0 0 0 0 0 0 02.2.gautų atsargųįsigijimosavikainaAtsargų0 121795,41 0 0 0 0 0 121795,41sumažėjimas per3.ataskaitinįlaikotarpį(3.1+3.2+3.3+3.4)3.1. Parduota 0 0 0 0 0 0 0 03.2.Perleista0 0 0 0 0 0 0 0(paskirstyta)3.3.Sunaudota0 121645,86 0 0 0 0 0 121645,86veikloje3.4.Kiti0 149,55 0 0 0 0 0 149,55nurašymai4.Pergrupavimai0 0 0 0 0 0 368865,74 368865,74(+/-)Atsargų0 15507,47 0 0 0 0 368865,74 384373,21įsigijimo vertė5.ataskaitiniolaikotarpiopabaigoje (1+2-3+/-4)Atsargų0 0 0 0 0 0 0 0nuvertėjimas6. ataskaitiniolaikotarpiopradžiojeNemokamai0 0 0 0 0 0 0 0arba užsimbolinį atlygį7.gautų atsargųsukauptanuvertėjimosuma (ikiperdavimo)Atsargų0 0 0 0 0 0 0 08.nuvertėjimas perataskaitinįlaikotarpįAtsargųnuvertėjimo0 0 0 0 0 0 0 09. atkūrimo perataskaitinįlaikotarpį sumaIš viso


35Per ataskaitinį0 0 0 0 0 0 0 0laikotarpįparduotų,perleistų10.(paskirstytų),sunaudotų irnurašytų atsargųnuvertėjimas(10.1+10.2+10.3+10.4)10.1. Parduota 0 0 0 0 0 0 0 010.2.Perleista0 0 0 0 0 0 0 0(paskirstyta)10.3.Sunaudota0 0 0 0 0 0 0 0veikloje10.4.Kiti0 0 0 0 0 0 0 0nurašymaiNuvertėjimo0 0 0 0 0 0 368865,74 368865,7411. pergrupavimai(+/-)Atsargų0 0 0 0 0 0 368865,74 368865,74nuvertėjimasataskaitinio12. laikotarpiopabaigoje(6+7+8-9-10+/-11)Atsargų0 15507,47 0 0 0 0 0 15507,47balansinė vertė13.ataskaitiniolaikotarpiopabaigoje (5-12)Atsargųbalansinė vertė0 38454,76 0 0 0 0 0 38454,7614. ataskaitiniolaikotarpiopradžioje (1-6)Atsargos registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų atsargųsavikainą taikomas „ konkrečių kainų būdas“.Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra tik iš UF lėšų - 15507,47 Lt.- „Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys“ -14554,64 Lt.- „Kuras.Degalai.Tepalai“- 952,83 Lt.Inventorizacijos komisija pateikė ilgalaikio turto pardavimui aukcione už 368865,74 Lt.3.8. Informacija apie išankstinius apmokėjimusPaskutinėpraėjusioataskaitiniolaikotarpiodienaPaskutinėataskaitinioEil.Nr.Straipsnio pavadinimaslaikotarpiodiena1 2 3 61.Išankstiniai apmokėjimai247652,02 62343,051.1.Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams128722,00 62343,051.2.1.31.41.51.6Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaussubjektams pavedimams vykdyti 0 0Išankstiniai mokesčių mokėjimaiIšankstiniai mokėjimai Europos SąjungaiIšankstiniai apmokėjimai darbuotojamsKiti išankstiniai apmokėjimai0 00 00 00 0


361.7.1.82.3.Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaussubjektų pavedimams vykdyti 118930,02 0Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos0 0Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas-53885,00 53885,00Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1–2)301537,02 8458,051.1.eilutė -247652,02 Lt. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams buvo vykdyti tik iš Užimtumo fondolėšų, iš jų:- išmokėtas avansas už Labbio paslaugas – 3993,00 Lt.- išmokėtas avansas pagal Darbo biržos vystymo ir išlaikymo sutartį ( UAB „Butrema“ ) -5000,00 Lt.- išmokėtas avansas pagal Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės sutartį ( UAB„Orgdata“) – 12528,00 Lt.,- išmokėtas avansas Vaidos Šaltmerienės IĮ už darbo vietų steigimą 31005,00 Lt.;- išmokėtas avansas pagal Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės sutartį UAB „Europaštas“ – 36357,00 Lt.,- išmokėtas avansas UAB „Garbaris“ už darbo vietų steigimą 32000,00 Lt.- pervesta į Snoro banko sąskaitas už viešuosius darbus ( Žagarės socialinių paslaugų centrui 2415,99Lt. ir Kurtuvėnų regioninio parko direkcijai 5386,01 lt.) -7802,00 Lt.1.7 eilutė-118930,02 Lt. išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą ir pastatų draudimą 2012 metams.2 eilutė - 53885,00 Lt. išankstinių apmokėjimų 100 procentų nuvertėjimas :- UAB „Butrema“ - 5000,00 Lt.- 2009 m. lapkričio 19 d. Šiaulių miesto apylinkės teismosprendimas dėl skolos išieškojimo Šiaulių darbo biržos naudai, perduotas anstoliams ( sąskaitosbankuose araštuotos, piniginių įplaukų negauta, nekilnojamas turtas įkeistas bankui, transportopriemonės yra areštuotos kitų anstolių ), 2010 m. birželio 15 d. Šiaulių apygardos teismonutartimi UAB „ Butrema „ iškelta bankroto byla, 2010 m. gruodžio 27 d. Šiaulių apygardosteismo nutartimi patvirtinti bankrutuojančios UAB „Butrema“ 64 kreditoriniai reikalavimai 1 757141 49 Lt.sumai, kur Šiaulių darbo birža trečios eilės kreditorių sąraše 61 eilės numeriu.- UAB „Orgdata“ – 12528,00 Lt.- 2009 m. gegužės 27 d. Šiaulių miesto apylinkės teismosprendimas dėl skolos išieškojimo Šiaulių darbo biržos naudai perduotas anstoliams, ( skolininkastransporto priemonių neturi, nekilnojamojo turto neturi, sąskaitos areštuotos, piniginių lėšų šiosesąskaitose nėra).- UAB „Euro paštas“ – 36357,00 Lt.- 2009 m. liepos 16 d. Kauno miesto apylinkės teismosprendimas dėl skolos išieškojimo Akmenės darbo biržos naudai perduotas anstoliams (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi, sąskaitos areštuotos).3.9. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentusPaskutinė ataskaitinio laikotarpiodienaPaskutinė praėjusio ataskaitiniolaikotarpio dienaEil. Nr. Straipsnio pavadinimas iš viso biudžeto asignavimai iš viso biudžeto asignavimai1 2 3 4 5 6Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant EuroposSąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1. 1.5) 379519,27 7945,65 108791,78 676,191.1. Pinigai bankų sąskaitose 379519,27 7945,65 108791,78 676,191.2. Pinigai kasoje 0 0 0 01.3. Pinigai kelyje 0 0 0 01.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose 0 0 0 0


371.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 0 0 0 02.Pinigai iš savivaldybės biudžeto(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5) 0 0 0 02.1. Pinigai bankų sąskaitose 0 0 0 02.2. Pinigai kasoje 0 0 0 02.3. Pinigai kelyje 0 0 0 02.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose 0 0 0 02.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 0 0 0 03.Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių(3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7) 0 0 1873,77 03.1. Pinigai bankų sąskaitose 0 0 1873,77 03.2. Pinigai kasoje 0 0 0 03.3. Pinigai kelyje 0 0 0 03.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose 0 0 0 03.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 0 0 0 03.6. Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 0 0 0 03.7. Kiti pinigų ekvivalentai 0 0 0 04. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 379519,27 7945,65 110665,55 676,195. Iš jų išteklių fondų lėšos 0 0 0 0Bendras pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 379519,27 Lt., iš jų:1. Europos struktūrinių fondų lėšos ( finansavimo šaltinis - 2 ) projektų veiklų tęstinumui – 371573,62 Lt. :- ESF projekto „ Neprarask darbo įgūdžių“– 280,31 Lt.;- ESF projekto "Būk aktyvus darbo rinkoje" – 21197,61 Lt.;- ESF projekto"Laikinieji darbai" – 8568,63 Lt.;- ESF projekto "Integravimo į darbo rinką skatinimas“" – 31148,51 Lt.;- ESF projekto " Parama užimtumui ir mobilumui" – 59255,80 Lt.;- ESF projekto “Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų žmogiškųjų ištekliųkompetencijų tobulinimas“ – 3956,33 Lt.;- ESF projekto "Parama neįgaliesiems" – 3354,64 Lt.;- ESF projekto "Laikinas užimtumas" – 244092,10 Lt..2.Valstybės biudžeto lėšos ( finansavimo šaltinis - 1 ) 7945,65 lt.:- ESF projekto „ Laikinieji darbai“ veiklų tęstinumui- 7324,67 Lt.- ESF projekto „ Laikinas užimtumas“ veiklų tęstinumui- 620,98 Lt.Pagal atskiras sąskaitas ir projektus pinigų likutis matosi pažymoje „ Apie turimus lėšųlikučius Šiaulių teritorinės darbo biržos sąskaitose 2011 m. gruodžio 31 d.“ ( pridedama).


383.10. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas , išskyrus po vienerių metų gautinųsumų einamųjų metų dalįEil.Nr. Straipsnio pavadinimas iš visoPaskutinė ataskaitinio laikotarpio dienatarp jų išviešojosektoriaussubjektųtarp jų iškontroliuojamų irasocijuotųjų neviešojosektoriaussubjektųPaskutinė praėjusio ataskaitiniolaikotarpio dienaiš visotarp jų išviešojosektoriaussubjektųtarp jųiškontroliuojamųirasocijuotųjų neviešojosektoriaussubjektų1 2 3 4 5 6 7 81.Per vienus metus gautinų sumųįsigijimo savikaina, iš viso(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 3372056,89 3338804,32 0,00 4160757,01 547978,84 0,001.1. Gautinos finansavimo sumos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.Gautini mokesčiai ir socialinėsįmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1. Gautini mokesčiai0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.Gautinos socialinėsįmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gautinos sumos už turto1.3. naudojimą, parduotas prekes, turtą,paslaugas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.1.Gautinos sumos užturto naudojimą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2.Gautinos sumos užparduotas prekes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.3.Gautinos sumos užsuteiktas paslaugas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.4.Gautinos sumos užparduotą ilgalaikį turtą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.5. Kitos0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gautinos sumos už konfiskuotą1.4.turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5. Sukauptos gautinos sumos1.5.1. Iš biudžeto1.5.2. Kitos3236896,04 3236896,04 0,00 4125519,93 547925,89 0,00142496,50 142496,50 0,00 208641,27 0,00 0,003094399,54 3094399,54 0,00 3916878,66 0,00 0,001.6. Kitos gautinos sumos135160,85 101908,28 0,00 35237,08 52,95 0,00Per vienus metus gautinų sumų2. nuvertėjimas ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje 21665,09 0,00 0,00 3790,09 0,00 0,003.Per vienus metus gautinų sumųbalansinė vertė (1-2)1.5.eilutė sukauptos gautinos sumos viso 3236896,04 Lt.:- iš Užimtumo fondo 1883529,28 Lt,;3350391,80 3338804,32 0,00 4156966,92 547978,84 0,00


39-iš valstybės biudžeto 142496,50 Lt.;-iš ES fondo lėšų 1210870,26 Lt.1.6.eilutė viso 135160,85 lt.:- išieškotinos sumos į Užimtumo fondą už padarytą žalą ( iš Sauliaus Ališausko Akmenėsskyrius ) – 7870,27 Lt. ;- gautinos grąžintinos finansavimo sumos į Užimtumo fondą už komunalinius patarnavimus pagalsutartis – 15986,47 Lt.;- gautinos sumos į Užimtumo fondą už suteiktas paskolas savo verslui organizuoti Pakruojo skyriausbuvusiems bedarbiams -3790,09 Lt.;- gautinos sumos įvairūs debitoriai , tai aktyvios darbo rinkos politikos priemonių vykdymo irfinansavimo sutartis UAB „Langresta“ Akmenės skyrius -17875,00 Lt. ;- gautinos sumos už ES šalių bedarbių pašalpas 82265,34 Lt.;- gautinos grąžintinos finansavimo sumos iš EGF lėšų nepateisintos išlaidos – 7373,68 Lt.2 eilutė, viso 21665,09 Lt. - 3790,09 Lt. paskaičiuota gautinų sumų 100 procentų nuvertėjimas, tai199 .... už suteiktas paskolas savo verslui organizuoti Pakruojo skyriaus buvusiems bedarbiamsPovilui Bulniui ir Jonui Mikšiui.Laiku negrąžinus paskolos, asmenims buvo teismo priteista skolasgrąžinti Pakruojo darbo biržai. Skolininkai niekur nedirba, turto neturi , skolos išieškoti nėragalimybės. 2011 metais paskaičiuotas gautinų sumų 100 procentų nuvertėjimas UAB „Langresta“17875,00 Lt. Akmenės skyrius – bankrutavusi, 2010 m. Šiaulių apygardos teismo nutartimi įtraukta įIII eilės kreditorių sąrašą, tikimybė atgauti skolą labai maža.1.6 eilutėje „Kitos gautinos sumos“ iš VSS realiai yra lygi 101908,28 Lt., tačiau VSAKIS sistemojesuderinta tik 98441,44 Lt., nes Šiaulių l/d “Pupų pėdas“ nepripažįsta skolos 3466,84 Lt. ir su mumisnederina ( EGF projekto pripažintos netinkamomis kompensuoti išlaidos ne dėl jų kaltės).


403.11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpįEil.Nr.1Finansavimo sumosFinansavimo sumųlikutisataskaitiniolaikotarpiopradžiojeFinansavimo sumos(gautos),išskyrusneatlygintinai gautąturtąFinansavimo sumųpergrupavimasNemokamaigautasturtasPer ataskaitinį laikotarpįPerduotakitiemsviešojosektoriaussubjektamsFinansavimosumųsumažėjimas dėlturtopardavimoFinansavimo sumųsumažėjimas dėl jųpanaudojimo savoveiklaiFinansavimosumųsumažėjimasdėl jųperdavimo neviešojosektoriaussubjektamsFinansavimo sumos(grąžintos)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Iš valstybės biudžeto (išskyrusvalstybės biudžeto asignavimųdalį, gautą iš Europos Sąjungos,užsienio valstybių ir tarptautiniųorganizacijų):Finansavimosumų(gautinų)pasikeitimasFinansavimo sumųlikutisataskaitiniolaikotarpiopabaigoje676,19 5731488,77 0 0 2532481,69 0 3174053,62 0 17684 0 7945,651.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 676,19 5731488,77 0 0 2532481,69 0 3174053,62 0 17684 0 7945,652Iš savivaldybės biudžeto(išskyrus savivaldybės biudžetoasignavimų dalį, gautą išEuropos Sąjungos, užsieniovalstybių ir tarptautiniųorganizacijų):0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


413Iš Europos Sąjungos, užsieniovalstybių ir tarptautiniųorganizacijų (finansavimo sumųdalis, kuri gaunama iš EuroposSąjungos, neįskaitant finansvimosumų iš valstybės arsavivaldybės biudžetų ESprojektams finansuoti):12940775,83 15668877,1 0 0 1773384,89 0 13562610,75 0 262121,56 0 13011535,733.1. nepiniginiam turtui įsigyti 12832396,64 0 0 0 0 0 197729,85 0 0 0 12634666,793.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 108379,19 15668877,1 0 0 1773384,89 0 13364880,90 0 262121,56 0 376868,944 Iš kitų šaltinių: 4384368,4 28448616,51 0 0 887830,33 0 27426235,77 0 161332,79 0 4357586,024.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4322389,83 18300 15507,47 0 0 0 292726,74 0 50 0 4063420,564.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 61978,57 28430316,51 -15507,47 0 887830,33 0 27133509,03 0 161282,79 0 294165,465 Iš viso finansavimo sumų: 17325820,42 49848982,38 0 0 5193696,91 0 44162900,14 0 441138,35 0 17377067,4Realiai perduota finansavimo sumų viešojo sektoriaus subjektams iš ES lėšų yra 1778444,12 Lt., kadangi Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotis ( kodas190539984) grąžino perduotas 2010 metų finansavimo sumas 49,91 Lt. ir EGF projekto įvestos pripažintos netinkamomis kompensuoti išlaidos Šiaulių l/d„Pupų pėdas“ (kodas 190528621) 5009,32 Lt.Iš „kitų šaltinių“ realiai perduota finansavimo sumų viešojo sektoriaus subjektams yra 889772,38 Lt., kadangi Šiaulių universitetas ( kodas 111951345)grąžino perduotas 2010 metų finansavimo sumas 17,69 Lt. ir EGF projekto įvestos pripažintos netinkamomis kompensuoti išlaidos Šiaulių l/d „Pupų pėdas“(kodas 190528621) 1924,36 Lt.3.12. Finansavimo sumų likučiaiEil.Nr.Finansavimo šaltinisAtaskaitinio laikotarpio pradžiojeFinansavimosumos(gautinos)Finansavimosumos(gautos)Iš visoAtaskaitinio laikotarpio pabaigojeGautinosfinansavimoFinansavimosumos(gautinos)Finansavimosumos(gautos)1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7Iš viso


421.2.3.Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžetoasignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsieniovalstybių ir tarptautinių organizacijų)Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybėsbiudžeto asignavimų dalį, gautą iš EuroposSąjungos, užsienio valstybių ir tarptautiniųorganizacijų)Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių irtarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis,kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitantfinansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybėsbiudžetų ES projektams finansuoti)0 676,19 676,19 0 7945,65 7945,650 0 0 0 0 00 12940775,83 12940775,83 0 13011535,73 13011535,734. Iš kitų šaltinių 0 4384368,40 4384368,40 0 4357586,02 4357586,025. Iš viso 0 17325820,42 17325820,42 0 17377067,40 17377067,40Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje :1 eilutė -7945,65 Lt.- tai ( pinigų likutis banko sąskaitose) gautos ir nepanaudotos finansavimo sumos iš Valstybės biudeto lėšų;- ESF projekto „ Laikinieji darbai“ veiklų tęstinumui - 7324,67 Lt.;- ESF projekto „ Laikinas užimtumas“ veiklų tęstinumui- 620,98 Lt.;3 eilutė – 13011535,73 Lt. tai gautos ir nepanaudotos finansavimo sumos iš Europos struktūrinių fondų lėšų :- Europos struktūrinių fondų veiklų tęstinumui (likutis banko sąskaitose) - 371573,62 Lt.- ilgalaikiam turtui įsigyti (nenuamortizuota dalis) -12634666,79 Lt.- EGF projektų gautos bet nepanaudotos finansavimo sumos ( bus grąžinta kaip nepateisinamos išlaidos) 5295,32 Lt.4 eilutė – 4357586,02, tai gautos ir nepanaudotos Užimtumo fondo finansavimo sumos.4.1. eilutė - gautos ir nepanaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti - 4047913,09 Lt.4.2. eilutė - gautos ir nepanaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti – 309672,93 Lt.;


43- ES šalių bedarbių pašalpos 82265,34 Lt.;- UF ūkinių medžiagų ir raštinių reikmenų likutis 14554,64 lt.;- UF kuro ir degalų likutis 952,83 Lt.;- išankstiniai apmokėjimai už ADRPP 63005,00 Lt.;- išankstiniai apmokėjimai darbo biržos išlaikymui ir vystymui 4030,00 Lt.;-gautinos finansavimo sumos už komunalinius patarnavimus pagal panaudos sutartis 15986,47 Lt,;- išieškotinos sumos už padarytą žalą 7870,27 Lt.;- ateinančių laikotarpių sąnaudos ( už spaudą ir draudimą) 118930,02 lt.;- EGF projektų gautos bet nepanaudotos finansavimo sumos ( bus grąžinta kaip nepateisinamos išlaidos) 2078,36 Lt.


443.13. Informacija apie kai kurias mokėtinas sumasPaskutinė ataskaitinio laikotarpio dienatarp jųkontroliuojamiems irasocijuotiesiems neviešojosektoriaussubjektamsPaskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaEil. Nr.Straipsniopavadinimas iš visotarp jųviešojosektoriaussubjektamsiš visotarp jųviešojosektoriaussubjektams1 2 3 4 5 6 7 81.2.tarp jų kontroliuojamiemsir asocijuotiesiems neviešojo sektoriaussubjektamsMokėtinossubsidijos, dotacijosir finansavimosumos 654,90 0,00 0 115718,60 0 0Tiekėjamsmokėtinos sumos 9015,22 348,55 0 47525,30 496,54 03.3.1.3.2.3.3.3.4.4.4.1.4.2.4.3.5.Sukauptosmokėtinos sumos 2833177,40 0 0 362255,82 0 0Sukauptosfinansavimo sąnaudos 0 0 0 0 0 0Sukauptos atostoginiųsąnaudos 300873,06 0 0 362255,82 0 0Kitos sukauptossąnaudos 0 0 0 0 0 0Kitos sukauptosmokėtinos sumos 2532304,34 0 0 0 0 0Kiti trumpalaikiaiįsipareigojimai 83675,97 83675,97 0 3527458,55 239461,17 0Mokėtini veiklosmokesčiai 0 0 0 0 0 0Gauti išankstiniaiapmokėjimai 0 0 0 0 0 0Kitos mokėtinossumos 83675,97 83675,97 0 3527458,55 239461,17 0Kai kurių mokėtinųsumų balansinėvertė (1+2+3+4) 2926523,49 84024,52 0 4052958,27 146423,10 01 eilutė –654,90 Lt.viso :- mokėtinos subsidijuojamo įdarbinimo išlaidos iš ESF projekto "Integravimo į DR skatinimas" lėšų-654,90.2. eilutė „Tiekėjams mokėtinos sumos“ ataskaitinio periodo pabaigoje iš Užimtumo fondo – 9015,22 Lt.


453.2. eilutė „ Sukauptos atostogų sąnaudos“ tai Užimtumo fondo atostogų kaupimas -300873,06 Lt.3.4. eilutė kitos sukauptos sąnaudos – 2532304,34 Lt.:4.3. eilutė „ Kitos mokėtinos sumos“ tai pervestinos sumos viešojo sektoriaus subjektams ( VSS ) - 83675,97 Lt.:Lt,;


463.14. Kitos pajamos (10 VSAFAS)Eil.Nr.Straipsnio pavadinimasAtaskaitinislaikotarpisPraėjęsataskaitinislaikotarpis1 2 3 41 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 0 204766,281.1. Pajamos iš rinkliavų 0 01.2. Pajamos iš administracinių baudų 0 01.3. Pajamos iš dividendų 0 01.4. Pajamos iš atsargų pardavimo 0 01.5. Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 0 01.6. Suteiktų paslaugų pajamos** 0 01.7. Kitos 0 204766,282 Kitos veiklos pajamos 0 23,272.1. Pajamos iš atsargų pardavimo 0 02.2. Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 0 02.3. Nuomos pajamos 0 23,272.4. Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 0 02.5. Kitos 0 03.15. Pagrindinės veiklos sąnaudosPalyginus su praeitais metai sąnaudos sparčiai išaugo , kadangi tik nuo 2010 m. spalio 1 d. vykoreorganizacija, kurios metu Akmenės darbo birža, Joniškio darbo birža, Kelmės darbo birža, Pakruojo darbo biržair Radviliškio darbo birža buvo prijungtos prie Šiaulių darbo biržos , pakeičiant jos pavadinimą į Šiaulių teritorinėdarbo birža.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičiusEil.Nr.Darbo santykiųrūšisAtaskaitinislaikotarpisPraėjęsataskaitinislaikotarpisAtaskaitinislaikotarpisPraėjęsataskaitinislaikotarpisAtaskaitinislaikotarpisPraėjęsataskaitinislaikotarpis1 2 3 4 5 6 7 81. Etatų sąrašenurodyti darbuotojai4052275,32 2416619,37 1251295,82 746103,55 152 1532. Kiti darbuotojaiIš viso 4052275,32 2416619,37 1251295,82 746103,55 152 153


473.16. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis (17 VSAFAS)Įsipareigojimų dalis valiutaĮsigijimo savikainaataskaitinio laikotarpiopradžiojeĮsigijimo savikainaataskaitinio laikotarpiopabaigoje1 2 3Nacionaline 4143511,33 3244698,04Eurais 0 0JAV doleriais 0 0Kitomis 0 0Iš viso 4143511,33 3244698,04Įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje, viso 3244698,04 Lt., iš jų :- „Mokėtinos sumos tiekėjams“ ( kreditoriniai įsiskolinimai) iš Užimtumo fondo lėšų darbo biržosišlaikymo ir vystymo lėšos - 9015,22 Lt.- „Sukauptos mokėtinos sumos“-2833177,40 Lt.- “ Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos“ – 654,90 Lt.- „Mokėtinos socialinės išmokos“ – 318158,55 Lt.:- „Mokėtinos darbuotojams komandiruotės išlaidos iš UF lėšų-16,00 Lt.;- “Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ 83675,97 Lt.:3.17. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudosEil.Nr.Straipsnio pavadinimasAtaskaitinislaikotarpisPraėjęsataskaitinislaikotarpis1 2 3 41. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0 01.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 0 01.2. Baudų ir delspinigių pajamos 0 01.3. Palūkanų pajamos 827,39 01.4. Dividendai 0 01.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0 01.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos -827,392. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 9,25 3790,092.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 0 02.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos 0 02.3. Palūkanų sąnaudos 0 02.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 9,25 3790,093. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2) -9,25 -3790,09


481.3.eilutė – gautos palūkanos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iš neįgaliųjų socialinės įmonės„Švaros piramidė“-827,39 Lt.1.6. eilutė – grąžintos palūkanos Lietuvos darbo biržai-827,39 Lt.1.4 eilutė – sumokėti delspinigiai už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą už elektros energiją AB„Lesto“- 9,25 Lt.


493.18. Pagal panaudos sutartis gautas turtasEil.Nr.1.2.3.4.5.6.7.TeritorinėdarbobiržaTurto vienetopavadinimasTurto grupė(žemė, gyvenamiejinamai,negyvenamiejipastatai, kiti pastataiir statiniai,transportopriemonės, kitosmašinos ir įrenginiai,ktas ilgalaikismaterialusis turtas irpan.)Pagalpanaudossutartį gautoturto teikėjasInformaciją apie panaudos sutartįSutartiessudarymo datair numerisPanaudoslaikotarpisAr yragalimybėpratęstipanaudoslaikotarpį?(Taip / Ne)Balansinėvertė2011 m.gruodžio31 d. (Lt,cnt.)1 2 3 4 6 7 8 9 10 11ŠiauliųŠiauliųŠiauliųŠiauliųŠiauliųŠiauliųŽemės sklypas, Tilžės g.152,ŠiauliaiPatalpos Tilžės g. 152, ŠiauliaiPatalpos, Šiaulių g. 3, GruzdžiaiŽemės sklypas, Taikos g. 1,Naujoji AkmenėŽemės sklypas, A.Povyliaus g.2, RadviliškisŽemės sklypas, Livonijosg.19A, JoniškisŠiaulių Patalpos Tilto g. 2, Žagarės m.Joniškio raj. sav.ŽemėnegyvenamiejipastatainegyvenamiejipastataiŽemėŽemėžemėŠiaulių miestoŽemėtvarkosskyriusŠiaulių miestosavivaldybės1998-03-10,Nr.PN29/98-0042 25 metams 15370administracija 2002-04-29, Nr.204 10 metų 10752,18Šiaulių rajonosavivaldybėsadministracijaAkmenės raj.ŽemėtvarkosskyriusRadviliškio raj.ŽemėtvarkosskyriusJoniškio raj.Žemėtvarkos2003-10-15 Nr.02-21 10 metų 791742005.01.24,Nr.PN32/05-0001 Neterminuotai 8989,492006-07-01,Nr.N71/06-0072 25 metams Taip 262722008-05-19 Nr.P47/2008-0006 99 metams 54217skyriusnegyvenamieji Joniškio rajono 2010-10-19Nr.(7.48)A6-56 10 metų 15254,09Kitasvarbiinformacija apiepanaudossutartį


508.9.10.11.12.13.ŠiauliųŠiauliųŠiauliųŠiauliųŠiauliųŠiauliųŽemės sklypas,VytautoDidžiojo g.24, KelmėŽemės sklypas, Vytauto dižiojo94 (Pakruojyje )Žemės sklypas, Pakalniog.,Linkuvos miestelis, Pakruojoraj.Garažas,Vilniaus g. 116B,ŠiauliaiPatalpos Radviliškior.sav.Baisiogalos sen.,Baisiogalos mstl., Mokyklos g.4Patalpos Kelmės r.sav.Tytuvėnųsen., Tytuvėnai,J.Basanavičiaus g. 2pastataižemėžemėžemėnegyvenamiejipastatainegyvenamiejipastatainegyvenamiejipastataisavivaldybėKelmės raj.Žemėtvarkosskyrius 2003-08-01, Nr.30 99 metams 30488Pakruojo raj.ŽemėtvarkosskyriusPakruojo raj.ŽemėtvarkosskyriusŠiaulių miestosavivaldybės1997-11-21Nr.65/97-0350 50 metų 23736,62006-10-31,Nr.PN65/2006-0892 80 metų 6562administracija 2011-01-06,Nr.SŽ-9 5 metai 3191Šiaulių miestosavivaldybėsadministracija2011-09-12Nr.2011/499/V2-200 10 metų 7673Kelmės rajonosavivaldybė2010-06-04 Nr.ST-9 1 metai Taip 11463,66


513.19. Pagal panaudos sutartis perduotas turtasInformaciją apie panaudos sutartįEil.Nr.Teritorinėdarbo biržaTurto vienetopavadinimasTurto grupė(žemė, gyvenamiejinamai, negyvenamiejipastatai, kiti pastatai irstatiniai, transportopriemonės, kitosmašinos ir įrenginiai,ktas ilgalaikismaterialusis turtas irpan.)Pagalpanaudossutartį gautoturto gavėjasSutartiessudarymo datair numerisPanaudoslaikotarpisAr yragalimybėpratęstipanaudoslaikotarpį?(Taip / Ne)Balansinėvertė2011 m.gruodžio31 d. (Lt,cnt.)Kitasvarbiinformacija apiepanaudossutartį1 2 3 4 6 7 8 9 10 111. ŠiauliųPatalpos, Vydūno g. 7A,Kuršėnų m., Šiaulių r.sav. negyvenamieji pastataiValstybiniosocialinio draudimofondo valdybosŠiaulių skyrius2. ŠiauliųPatalpos, Vytauto Didžiojog. 94, Pakruojo m. negyvenamieji pastataiPakruojo rajonopedagoginėpsichologinėtarnyba2011-09-30 Nr.V2-169 20 metų Taip 163964,652011-10-17,Nr.V2-180 20 metų 369661,39


52IV. KITA4.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas ir nurašymas per 2011 m.Per 2011 metus įsigyta už 18250,00 Lt. ilgalaikio materialaus turto. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto buvo už 194446,32 Lt.Ilgalaikis turtas skirtas parduoti aukcione perkeltas į atsargų sąskaitą 368865,74 Lt.Vadovaujantis Lietuvos darbo biržos 2011-05-12 raštu Nr. Sd-1679 „ Dėl valstybės turto perdavimo Lavėnų socialinės globos namams“, 2011 m.gegužės 17 d. buvo perduotas automobilis Škoda Fabia Pasvalio rajono Lavėnų socialinės globos namams - valstybinis Nr.GSU 710, inventorinisNr.T015003, identifikavimo Nr.TMBCB46Y927285674, pagaminimo data 2002 m., likutinė vertė 0,00 Lt., įsigyjimo vertė 33990,00 Lt..PavadinimasEil.Nr.PAŽYMADĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IR NURAŠYMOIlgalaikismaterialusisturtas (011-019), iš viso:Ilgalaikisnematerialusisturtas (010)Ilgalaikismaterialusis irnematerialusisturtas, iš viso:PavadinimasIlgalaikis materialusis turtas(011-019), iš viso:Eil.Nr. ĮsigijimosavikainaSukauptasnusidėvėjimasIlgalaikis nematerialusisturtas (010)ĮsigijimosavikainaSukauptaamortizacijaIlgalaikis materialusis irnematerialusis turtas, išviso:Įsigijimosavikaina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ApskaitojeĮsigyta turto, iš1 18250,00 0 18250,00 nurašyta turto,viso:iš viso:iš biudžeto lėšų(G1, P1)pardavus įstaigosturtą (G2, P2)iš privatizavimofondo lėšų (G3, P3)2 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00iš paskolų (G4, P4) 5 0,00 0,00 0,00gauta parama (G5,P5)6 0,00 0,00 0,00parduota turto(N1)netinkamas(negalimas)naudoti (N21)trūkumai įstaigossąskaita (N3)trūkumai kaltųasmenų sąskaita(N4)sugadinta arba postichinių nelaimių(N5)Sukauptasnusidėvėjimasir amortizacija17 597302,06 597295,06 358977,25 347207,39 956279,31 944502,4518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 194446,32 194439,32 358977,25 347207,39 553423,57 541646,7120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


53gauta neatlygintinaiiš biudžetiniųįstaigų ir kitųsubjektų:iš valstybėsbiudžetinių įstaigų(G61, P61)iš savivaldybėsbiudžetinių įstaigų(G62, P62)iš kitų ūkiosubjektų (G63,G64, P63)Perrašyta išvienos sąskaitos įkitą sąskaitą, kitikoregavimai7 0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,00perduotaneatlygintinaibiudžetinėmsįstaigoms irkitiems ūkiosubjektams:valstybėsbiudžetinėmsįstaigoms (N61)savivaldybėsbiudžetinėmsįstaigoms (N62)kitiems ūkiosubjektams (N63)Perrašyta išvienos sąskaitos įkitą sąskaitą, kitikoregavimai23 33990,00 33990,00 0,00 0,00 33990,00 33990,0024 33990,00 33990,00 0,00 0,00 33990,00 33990,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 368865,74 368865,74 0,00 0,00 368865,74 368865,74iš kitų šaltinių: 12 18250,00 0,00 18250,00 kita: 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00perduotafinansavimas iš13 18250,00 0,00 18250,00 respublikinei DB 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00UF lėšų (G83, P83)(N81)gauta iš kitųteritorinių DB(G82, P82)iš respublikinėsDB (G81, P81)įsigyta iš visųkitų šaltinių (G8,P8)14 0,00 0,00 0,0015 0,00 0,00 0,0016 0,00 0,00 0,00perduotakitomsteritorinėms DB(N82)nurašytanusidėvėjus(N83)nurašyta iš kitųšaltinių (N8)nurašyta iki1000 Lt vertėsMIT (N84)30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00