Profesinio mokymo teikėjų sąrašų pagal formaliojo ir neformaliojo ...

ldb.lt
  • No tags were found...

Profesinio mokymo teikėjų sąrašų pagal formaliojo ir neformaliojo ...

___LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO_____MINISTERIJOS______(institucijos pavadinimas)TVIRTINUDirektoriusVidas Šlekaitis2013-10-02ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS__2013-10-02___ Nr. _APA-5 ___(data)____Vilnius_____(sudarymo vieta)Eil. PavadinimasNr.1. Administracinėspaslaugos kodas2. Administracinėspaslaugos versija3. Administracinėspaslaugospavadinimas4. AdministracinėspaslaugosapibūdinimasAprašymo turinys-2Profesinio mokymo teikėjų sąrašų pagal formaliojo ir neformaliojoprofesinio mokymo programas tvirtinimas.Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darboministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) sudaromi ir tvirtinamidu profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymopaslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbodarbuotojams, sąrašai: vienas – pagal formaliojo profesiniomokymo programas, antras - pagal neformaliojo profesiniomokymo programas. Šie sąrašai formuojami vadovaujantisprofesinio mokymo teikėjų Lietuvos darbo biržai pateiktomispažymomis apie galimybę teikti profesinio mokymo paslaugasbedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojamspagal formaliojo ir (ar) neformaliojo profesinio mokymoprogramas.Minėtas pažymas profesinio mokymo teikėjai atsiunčia Lietuvosdarbo biržai elektroniniu paštu PDF formate su vadovo ar joįgalioto asmens parašu ir spaudu. Teikiant pažymas dėlneformaliojo profesinio mokymo programų, turi būti pateiktineformaliojo profesinio mokymo programų aprašai, kurie yrasuderinti su kompetentinga veiklos sričiai atstovaujančiaorganizacija (šakine asociacija, sąjunga, rūmais ir pan.). Taip patprofesinio mokymo teikėjas suveda informaciją apie siūlomąmokymo programą į Lietuvos darbo biržos interneto svetainę.Lietuvos darbo biržos darbuotojas, įvertinęs profesinio mokymoteikėjo pateiktus dokumentus ir interneto svetainėje suvestą


2Eil.Nr.Pavadinimas5. Teisės aktai,reguliuojantysadministracinėspaslaugos teikimą6. Informacija irdokumentai, kuriuosturi pateikti asmuoAprašymo turinysinformaciją, parengia įsakymo projektą dėl profesinio mokymoteikėjo, kuris siūlo profesinio mokymo programas bedarbių irįspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesiniame mokyme.Įsakymą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius ir jis skelbiamasleidinyje „Valstybės žinios“. Įsakymo įsigaliojimo dienąinformacija apie profesinio mokymo teikėjo siūlomas profesiniomokymo programas yra paskelbiama Lietuvos darbo biržosinterneto svetainėje.Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 2006,Nr. 73-2762; 2009, Nr.86-3638);Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtintas Aktyviosdarbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkosaprašas (Žin., 2009, Nr. 98-4133);Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymasNr. V– 40 „Dėl pažymų apie galimybę teikti profesinio mokymopaslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbodarbuotojams ir paslaugų priėmimo-perdavimo akto formųpatvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 13–594) (toliau – Įsakymas dėlformų);Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. vasario 22 d. įsakymasNr. V-96 „Dėl profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesiniomokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbodarbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas,sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 24-1150, Nr. 108-5505);Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. liepos 23 d. įsakymasNr. V-377 „Dėl profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesiniomokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbodarbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo programas,sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 89-4677).Profesinio mokymo teikėjas turi pateikti Įsakymo dėl formų 1.1 ar1.2 punktu patvirtintos formos Pažymą apie galimybę teiktiprofesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apieatleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo ir (ar)neformaliojo profesinio mokymo programas.Siūlant mokymo paslaugas pagal neformaliojo profesinio mokymoprogramas, turi būti pateiktas neformaliojo profesinio mokymoprogramos aprašymas su žyma, kad neformaliojo profesiniomokymo programa yra suderinta su kompetentinga veiklos sričiaiatstovaujančia organizacija (šakine asociacija, sąjunga, rūmais irpan.).Informaciją apie siūlomą mokymo programą (profesinio mokymoteikėjo kontaktiniai duomenys, glaustas profesinio mokymoprogramos aprašymas, profesinio mokymo programos,apgyvendinimo kaina) turi būti suvesta Lietuvos darbo biržosinterneto svetainėje.Kai dokumentus pateikia profesinio mokymo teikėjo atstovas, jisturi pateikti ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą.


3Eil. PavadinimasNr.7. Informacija irdokumentai, kuriuosturi gauti institucija(prašymąnagrinėjantistarnautojas)8. Administracinėspaslaugos teikėjas9. Administracinėspaslaugos vadovas10. Administracinėspaslaugos suteikimotrukmė11. Administracinėspaslaugos suteikimokaina (jei paslaugateikiama atlygintinai)12. Prašymo forma,pildymo pavyzdys irprašymo turinys13. Informacinės ir ryšiųtechnologijos,naudojamos teikiantadministracinępaslaugą14. Administracinėspaslaugos teikimoypatumai15. Administraciniųpaslaugų teikimoaprašymų įtraukimasį dokumentų apskaitąAprašymo turinysInformacija ir dokumentais, reikalingais tvirtinant ar pildantprofesinio mokymo teikėjų sąrašus, disponuoja Lietuvos darbobiržos Užimtumo rėmimo skyrius.Profesinio mokymo teikėjų pateikta informacija taip pat gali būtitikrinama kreipiantis į kitus juridinius asmenis.Dokumentus dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo tvirtinimo, jopapildymo nagrinėja, konsultacijas šiais klausimais teikia Lietuvosdarbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vyriausioji specialistė –Milda Kojelienė, (8 5) 236 0790, Milda.Kojeliene@ldb.lt.Lietuvos darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja – VilijaSanajevienė, tel. (8 5) 236 0792, Vilija.Sanajeviene@ldb.lt.Teisės aktuose paslaugos suteikimo trukmė nėra numatyta,profesinio mokymo teikėjų sąrašai yra pildomi pagal poreikį.Paslauga teikiama neatlygintinai.Profesinio mokymo teikėjas turi pateikti užpildytą Įsakymo dėlformų 1.1 ar 1.2 punktu patvirtintos formos Pažymą apie galimybęteikti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apieatleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo ir (ar)neformaliojo profesinio mokymo programas.Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – 2.Informacija apie paslaugą pateikiama interneto svetainėje.Profesinio mokymo teikėjai turi galimybę elektroniniu būduužpildyti ir pateikti informaciją apie teikiamas paslaugas pagalformaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.Administracinė paslauga yra galutinė.Profesinio mokymo teikėjų sąrašai pagal poreikį yra papildomi.Profesinio mokymo teikėjai yra nuolat konsultuojami telefonu(interneto svetainėje nurodytas kontaktinis telefonas dėlišsamesnės informacijos suteikimo).Administracinių paslaugų teikimo aprašymai yra tvirtinamiLietuvos darbo biržos direktoriaus ar jo įgalioto asmens parašu irregistruojami Administracinių paslaugų aprašymų APA registre.Vyriausioji specialistė _________________ Milda Kojelienė(parašas)


4BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TVIRTINANT PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJŲ SĄRAŠUS, SEKOS SCHEMAProfesiniomokymoteikėjasLietuvos darbo biržosUžimtumo rėmimoskyriaus atsakingasdarbuotojasLietuvos darbobiržos struktūriniaipadaliniaiLietuvos darbo biržainepavaldžios institucijos, įkurias kreipiamasi prašanttarnybinės pagalbos„Valstybės žinių“redakcijaLietuvos darbo biržosTeisės skyriusLietuvos darbo biržosdirektorius ar joįgaliotas tarnautojasLietuvos darbo biržosUžimtumo rėmimoskyriaus vedėjas