SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

msds.dk
  • No tags were found...

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SAUGOS DUOMENŲ LAPASCheminės medžiagos, preparatopavadinimas:Battery WaterLapas:3/6Anuliuoja datą:Produkto Nr.:2012-04-30Paskutinioperžiūrėjimo data:SDS-ID:2012-04-30LT-LT/1.07 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonėsĮspėjimas dėl saugausnaudojimo:Neturėtų būti vartojamas. Tik pramoniniam naudojimui.7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumusLaikymo sąlygos:7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)Laikyti aukštesnėje nei cheminės medžiagos užšalimo temperatūroje.8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA8.1. Kontrolės parametraiNepriskirtos profesinio poveikio ribos.8.2. Poveikio kontrolėTechninės priemonės:Ypatingos atsargumo priemonės nereikalingos.9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybesIšvaizda:Skaidrus skystis.Kvapas:Bekvapis.Lydymosi temperatūra: 0°CPliūpsnio temperatūra: nėraSantykinis tankis:1.0 g/cm3 (20°C)9.2. Kita informacija


SAUGOS DUOMENŲ LAPASCheminės medžiagos, preparatopavadinimas:Battery WaterLapas:4/6Anuliuoja datą:Produkto Nr.:2012-04-30Paskutinioperžiūrėjimo data:SDS-ID:2012-04-30LT-LT/1.010 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS10.1. ReaktingumasReaktingumas:10.2. Cheminis stabilumasCheminis stabilumas:10.3. Pavojingų reakcijų galimybėPavojingų reakcijų galimybė:10.4. Vengtinos sąlygosNetinkamos sandėliavimosąlygos:10.5. Nesuderinamos medžiagosNesuderinamos medžiagos:10.6. Pavojingi skilimo produktaiPavojingi skilimo produktai:Nėra.Stabilus.Nėra.Nėra.Nėra.Nėra.11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA11.1. Informacija apie toksinį poveikįYpatingų įspėjimų dėl poveikio sveikatai nėra.12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA12.1. ToksiškumasEkotoksiškumas:Preparatas neturėtų būti kenksmingas aplinkai.12.2. Patvarumas ir skaidomumas12.3. Bioakumuliacijos potencialas12.4. Judumas dirvožemyje12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis


SAUGOS DUOMENŲ LAPASCheminės medžiagos, preparatopavadinimas:Battery WaterLapas:5/6Anuliuoja datą:Produkto Nr.:2012-04-30Paskutinioperžiūrėjimo data:SDS-ID:2012-04-30LT-LT/1.013 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS13.1. Atliekų tvarkymo metodaiAtliekos ir likučiai nėra pavojingos atliekos.14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄPreparatas nepatenka į tarptautinės teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių transportavimu, reglamentavimosritį (IMDG, IATA, ADR/RID).14.1. JT numerisJT Nr.: -14.2. JT teisingas krovinio pavadinimasVežamo krovinio pavadinimas -14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)Klasė: -14.4. Pakuotės grupėPG: -14.5. Pavojus aplinkaiJūros teršalai: -Aplinkai pavojinga medžiaga: -14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojamsSpecialios atsargumopriemonės:-14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksąNesupakuotų kroviniųvežimas:-15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktaiTeisinė reglamentacija:15.2. Cheminės saugos vertinimasCSA būsena:2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos irapribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalieskeičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr.793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB irKomisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB,įskaitant pataisas.Lietuvos higienos normą HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikioribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“.1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 217"Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo", su pakeitimais.Netaikoma.


SAUGOS DUOMENŲ LAPASCheminės medžiagos, preparatopavadinimas:Battery WaterLapas:6/6Anuliuoja datą:Produkto Nr.:2012-04-30Paskutinioperžiūrėjimo data:SDS-ID:2012-04-30LT-LT/1.016 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJAŠio duomenų lapo informacija pateikia šiuo metu mums žinomus duomenis ir yra patikima su sąlyga, kadpreparatas yra naudojamas nurodytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėseinstrukcijose.

More magazines by this user
Similar magazines