Datablad - Skalflex

skalflex.dk
  • No tags were found...

Datablad - Skalflex

11/2013Skalflex Multipuds ® VandtætTekniske dataAnvendelse: Som puds på ethvert fast, rengjortog gennemhærdet underlag ude som indeOpblanding: 0,20-0,25 liter koldt vand pr. 1 kg Multipuds ® VandtætForbrug: Ca. 1 kg/mm/m 2og underlagets sugeevneMassefylde: I løs vægt: 1,35 g/cm 3Vandabsorption: W2 (0,02 kg/m 2 min 0,5 )Diffusion: µ=0,61 (Z( H2 O )=0,05)Døgntemperatur: Minimum +5°COplagring: Tørt og frostfritHærdeperiode: 28 dage ved 20°COvermalbar: Indendørs efter ca. 1 ugeSikkerhedsmærkning20 kg, DB-nr: 5344209FAREH315 Forårsager hudirritation.H318 Forårsager alvorlig øjenskade.H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.P102 Opbevares utilgængeligt for børn.P260a Indånd ikke pulver.P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.P305/351/338VED KONTAKT MED ØJNENE:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventueltkontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.P313 Søg lægehjælp.Chromatindhold:AnvendelsesmulighederMindre end 2 mg/kg tørt produkt.15 kg, DB-nr: 52415975 kg, DB-nr: 5241598Til indvendigekældervæggeTil trapper og skorsteneTil sokler og sålbænkeTil læmureSkalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

More magazines by this user