RI maketas - Restoranų verslas

restoranuverslas.lt
  • No tags were found...

RI maketas - Restoranų verslas

ÁRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / KONSULTACIJOSNr. 1/20042004/1Informacija vieðojo maitinimoir pramogø srities specialistamsNAUJI RESTORANAIRESTORANØ VERSLO ETALONASNETIKËTI SPRENDIMAIKONCEPCIJOSISTORIJALAUKO KAVINËSInformacinis rëmëjas:VISOS LIETUVOS RESTORANAI,KAVINËS, BARAI, KLUBAI,PIZERIJOS, GREITAS MAISTAS,HoReCa PROFESIONALAIR. Urbakavièiaus nuotr. „PABO LATINO“ interjeras. Projektavo „Jungtinës pajëgos“


Redakcijos þodisEgzistuoja nematomas, bet labai glaudus ryðystarp lankytojø, darbuotojø, vadovø restoranøsavininkø, bei jø „sàjungininkø” – árangospardavëjø, projektuotojø ir kitø maitinimoástaigas aptarnaujanèiø ámoniø.Restoranø, kaviniø, klubø ar barø vadovai irsavininkai turi ðiek tiek skirtingus tikslus nei jø„sàjungininkai“ ar netgi savi darbuotojai. Maitinimoar pramogø ástaigos savininkas matuojainvesticijas, rûpinasi apyvarta ir tobulina savoverslo modelá. Darbuotojas daþniausiai siekiadaugiau asmeniniø interesø – gero uþdarbio beiprofesinio tobulëjimo. Architektas arba dizainerisstengiasi realizuoti savo idëjas, norirezultato, kuris bûtø vienintelis ir nepakartojamas.Árangos pardavëjas nori parduoti kuodaugiau ir kuo brangesniø árengimø, galbûtgeresnës kokybës, kad tai pavirstø ne tikuþdarbiu, bet ir reklama. Produktø tiekëjai siekiaparduoti savo produkcijà – svarbiausi jø interesaiyra apyvarta, na ir kokybë...Taèiau visø jø tikslas ir rezultatas visada busbendras bei nukreiptas á vienintelá þmogø –lankytojà! Pats svarbiausias visø rûpestis, kadklientas liktø patenkintas, kad sugráþtø, kadatsivestø draugø, ðvæstø èia ðventes ar tiesioguþsuktø turëdamas laisvà minutëlæ. Rusai sako –„kliento noras, man ástatymas“, vokieèiai kalba:- „klientas yra karalius”, o japonams „klientasyra Dievas”!Kas yra unikalu ar autentiðka, o kas primestaið ðalies tampa ne taip svarbu – svarbiausia, kadið visos pasiûlos vartotojas turëtø galimybæ iðsirinktisau geriausius ir tinkamiausius dalykus:mëgiamà virtuvæ, patogiausià vietà, sveikiausiuspatiekalus ir nebûtø nuviltas.Interjeras, aptarnavimas, virtuvë ir kaina – visatai kuria bendrà ástaigos nuotaikà ir tikimybæ,kad lankytojas sugráð su kompanija, o gal netgitaps pastoviu klientu.Ðis leidinys tai misija, kuri turi padëti Lietuvosvieðojo maitinimo ir pramogø ástaigoms atrastipaèius geriausius sprendimus tiek sau, tiek ir savoklientams.RedaktoriusVytautas Mickevièiusmob. tel. +370 652 07520el.p. vytas@meniu.ltLeidinio autorëKotryna Sokolovaitëmob.tel. +370 699 15189el.p. kotryna@meniu.ltDizainas ir maketasVioleta Petkûnaitëmob. tel. +370 652 07523el.p. violeta@meniu.ltStilius ir korektûraIndrë Kiðûnaitëmob. tel. +370 650 33893el.p. indre@meniu.ltLeidinio platinimo ir ásigijimo klausimais kreiptistel. (5) 273 59 19Leidëjas: UAB „Strateginiø projektø vystymogrupë“, Konstitucijos pr. 23-121, VilniusPazityvai ir spauda: UAB „Spaudos praktika“,Chemijos pr. 29, KaunasNorint naudoti medþiagà ið leidinio, bûtinasleidëjo raðtiðkas sutikimas.RESTORANAINAUJOS IR ATSINAUJINUSIOSÁSTAIGOS„Carskoje Selo”,Adresas: Ðeimyniðkiø g.3A,Vilnius,Data: 2003 12 mën. Virtuvë: Rusø, miðri.„Memnono kolosai”, Adresas: Didþioji g., Vilnius,Data: 2003 12 mën. Virtuvë: Egiptieèiø.„Fortas”, Adresas: Naujoji sodo a. 1/ Atgimimo a.,Klaipëda, Data: 2004 01 09, Virtuvë: Miðri.„Rambynas”, Adresas: Laisvës al. 86 / Vasario 16-osiosg. 2, Kaunas, Data: 2004 01 30 ,Virtuvë: Lietuviðka.„Laikinoji sostinë”, Adresas: VCUP prekybos centre,Upës g., Vilnius, Data: 2003 12 mën. Virtuvë: Miðri.„Helios steak house”, Adresas: Didþioji g. 28, Vilnius,Data: 2003 12 mën. Virtuvë: Europietiðka.„Lido”, Adresas: Savanoriø pr. 255, Kaunas, Data:2003 12 mën. Virtuvë: Europietiðka, greitas maistas.„Kinija”, Adresas: Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Data:2004 01 mën. Virtuvë: Kinieèiø.„Þaliasis bambukas”, Adresas: Latviø g. 7, VilniusData: 2004 01 mën. Virtuvë: Kinieèiø.„Slëptuvë”, Adresas: Goðtauto g., Vilnius, Data:2004 01 mën. Virtuvë: Amerikietiðka.„Pabo Latino”, Adresas: Trakø g. 3, Vilnius, Data:2004 02 mën. Virtuvë: Lotynø Amerikos.„Fortas”, Adresas: Konstitucijos pr. 7A („Europa“),Vilnius Data: 2004 02 28 d. Virtuvë: Miðri.„Miyako”, Adresas: Konstitucijos pr. 7A („Europa“),Vilnius,Data: 2004 02 28 d. Virtuvë: Japoniðka.„Èili kaimas“, Adresas: Vokieèiø g., Vilnius, Data:2004 03 10 d.Virtuvë: Lietuviðka.„The Garden Brasserie”, Adresas: Vieðbutis „Novotel”,Gedimino pr./ Vilniaus g., Vilnius, Data: 200403 mën. Virtuvë: Miðri.„Karaliðkas sodas”, Adresas: Trakai, Data: 2004 04mën. Virtuvë: Miðri, þuvies patiekalai.„Da Antonio”, Adresas: Donelaièio g., Kaunas, Data:2004 04 24 d. Virtuvë: Italø.„Senieji rûsiai“, Adresas: Vilniaus g. 34, Kaunas,Data: 2004 04 23 d.„Èanas“, Adresas: S. Daukanto g. 10, Data: 2004 03mën. Virtuvë: Kinieèiø.„CoZy”, Adresas: Domininkonø g. 10, Vilnius, Data:2004 04 23 d. Virtuvë: MiðriPICERIJOS„Geltonasis Submarinas”, Adresas: Tiltø g. 18,Klaipëda, Data: 2004 02 mën. Virtuvë: Italø, Europos„Èili pica”, Adresas: Savanoriø pr. 7, Vilnius, Data:2004 02 mën. Virtuvë: Miðri.„Trattoria Da Antonio”, Adresas: Pilies g. 20, Vilnius,Data: 2004 02 mën. Virtuvë: Italiðka.„Èili pica”, Adresas: Konstitucijos pr. 7A („Europa“),Vilnius, Data: 2004 02 28 d. Virtuvë: Miðri.KAVINËS„Stilklo baras plius“, Adresas: Ukmergës g. 305A,Vilnius, Data: 2003 12 mën. Virtuvë: Lietuviø,Europos„Gulbë”, Adresas: Laisvës al. 20, Druskininkai, Data:2003 12 mën. Virtuvë: Nenurodyta.„Ðvieþia kava”, kavinë-firminë kavos parduotuvë,Adresas: VCUP prekybos centre, Upës g., Vilnius,Data:2003 12 mën. Virtuvë: Kava, arbata, saldumynai„Siesta”, Adresas: Grigiðkës, Vilnius, Data: 2003 01mën. Virtuvë: Nenurodyta.„LauVita”, Adresas: Lukiðkiø a., Vilnius, Data: 200312 mën. Virtuvë: Europietiðka.„Jogundë“, Adresas: Danës g. 11, Klaipëda, Data:2004 01 mën. Virtuvë: Nenurodyta.„Colosseum”, Adresas: Konstitucijos pr. 7A („Europa“),Vilnius, Data: 2004 02 28 d. Virtuvë: Italiðka.„ Piazza d‘oro”, Adresas: Konstitucijos pr. 7A („Europa“),Vilnius, Data: 2004 02 28 d. Virtuvë: Kava,uþkandþiai.„Soprano”, Adresas: Konstitucijos pr. 7A („Europa“),Vilnius, Data: 2004 02 28 d. Virtuvë: Ledai.„Ore”, Adresas: Konstitucijos pr. 7A („Europa“),Vilnius, Data: 2004 02 28 d. Virtuvë: Kava, kokteiliai,desertai.„Presto”, Adresas: Konstitucijos pr. 7A („Europa“),Vilnius, Data: 2004 02 28 d. Virtuvë: Kava ir arbata,uþkandþiai, desertai.„Top sport”, Adresas: Maironio g. 19, Kaunas, Data:2004 02 28 d. Virtuvë: Miðri.„Stereo 45”, Adresas: Jogailos g. 3, Vilnius, Data:2004 03 27 d. Virtuvë: Miðri.„Play club”, Adresas: Pamënkalnio g. 17, Vilnius,Data: 2004 04 02 d. Virtuvë: Uþkandþiai.„Haemmerli“, Adresas: Galinë g. 16/Veþëjø g.,Klaipëda, Data: 2004 04 08 d. Virtuvë: ÐveicariÐka.„Italiðkas sodas”, Adresas: Savièiaus g., Vilnius, Data:2004 04 mën. Virtuvë: Konditerija.GREITAS MAISTAS„Elguva”, Adresas: VCUP prekybos centre, Upës g.,Vilnius, Data: 2003 12 mën. Virtuvë: Miðri.„Mamboexpress”, uþkandinë, Adresas: Gedimino pr.9A, Vilnius, Data: 2004 04 mën.Virtuvë: Greitasmaistas„Costadora”, Adresas: Maironio g. 19, Kaunas, Data:2003 04 22 d. Virtuvë: Greitas maistas.„Costadora”, Adresas: VCUP prekybos centre, Upësg., Vilnius, Data: 2003 04 mën. Virtuvë: GreitasmaistasNAKTINIAI KLUBAI„Red night”, Adresas: S. Ðimkaus g. 9, Klaipëda, Data:2004, Virtuvë: Baras.„Miraþas”, naktinis klubas, Adresas: Konstitucijos pr.12, Vilnius, Data: 2004 02 mën. Virtuvë: Baras.„Meniu.Lt“ informacijaKvieèiame architektus pristatyti naujuskaviniø, klubø, restoranø ir kitusinterjerus.2


PO „EUROPOS”STOGUNauji restoranaiDevynios maitinimo ástaigos vienamepastate turbût kai kam atrododaug, taèiau atsiþvelgiant á numatomusir jau esamus pirkëjø srautus áaðtuoniasdeðimt naujø parduotuviø,ásikûrusiø prekybos centre „Europa“,toks kiekis (500 sëdimø vietø)atrodo visai logiðkas. Beveik visi restoranøir kaviniø vardai – þinomi,pripaþinti ir mëgstami. Renkantisjuos, lemiamà balsà turëjo prekyboscentro savininkai, todël ádomu, kokiaspriemones naudojo restoranai,norëdami laimëti konkurencinækovà.„Colosseum“ kavinë - barasPirmajame pastato aukðte, kuriame benedaugiausia lankytojø, pavargusieji gali prisëstikavos ir arbatos namø „Presto“ arbatinëjearba beveik analogiðkai árengtame (jei taipgalima pavadinti kavinæ „be sienø“) bare„Colosseum“. Jokiø áspûdingø sprendimø èianerasime, jie tradiciniai ir iðlaiko tinklø stiliø,taèiau trumpos poilsio minutës metu to irnereikia. Ðalia ásikûrusi ledainë „Soprano“,kaip ir „Colosseum”, priklausanti tinklui „DaAntonio” (UAB „Alaton”).Ið antrojo aukðto pasaþo galima patekti ádu ore kabanèius „cepelinus”. Juose telpa tik40 norinèiøjø, bet palaukti verta, nes architektûrinissprendimas, sugalvotas ir ágyvendintasinterjero architekto Dariaus Juðkevièiaus, kolkas yra vienintelis Lietuvoje. Galima rinktis ið„Pizza Jazz” baro „Ore” arba „Forto“ kavinukës„Piazza d‘oro“. Árenginëjant „Ore“,buvo konsultuojamasi su kitø „Pizza Jazz“restorano interjero autoriumi ValerijumiStarkovskiu, lemiamà nuomonæ turëjo irsavininkas. Pasirinktos solidþios spalvos, joserdvæ iðskiria ið bendro konteksto, kuriamevyrauja ðviesûs tonai. Baldai ðá kartà nërasukurti specialiai ðiai vietai, o uþsakinëti3


Netikëti sprendimaiRESTORANASBALDØ IRINTERJEROSALONE„DALIA”Salonas „Dalia”, esantis Vilniuje,Þirmûnø mikrorajone garsëja prekybabaldais ir interjero elementais.O praëjusiais metais netikëtai pakvietësavo pirkëjus, darbuotojus arðiaip smalsuolius uþeiti á tame paèiamepastate esantá aukðtos klasësrestoranà neáprastoje socialinëje irurbanistinëje aplinkoje.Originalus interjero sprendimas – sukurtikiek ámanoma natûralesnæ aplinkà – sveikintinas.Iki ðiol gyvais augalais galima buvodþiaugtis tik keliose „oazëse“ - Kretingos þiemossode veikia kavinë „Pas Grafà“, Vilniuje,Uþupyje – augalø centras „Uþupio sodas“. Gerassprendimas kavinæ dekoruoti gyvais,þydinèiais augalais. Tuo paèiu reklamuojamossavos prekës. Dirbtiniu, bet savotiðkai patraukliubûdu – fototapetais – á gamtà kvieèia ir„Forum Palace“ esantis „Terrazza“. Be to, vienaið restoranø verslo niðø – jø árengimas investuotojølaukianèiuose botanikos soduose, kurvisa aplinka jau sukurta. „Dalios” salonodirektorë Dalia Markevièienë sutiko papasakoti,kaip ir kodël atidarytas jos restoranas.Kaip kilo mintis tokioje neáprastoje vietoje– baldø salone, esanèiame ne miesto centre,atidaryti restoranà, o ne, tarkim, savitarnosvalgyklà darbuotojams?Idëja paremta tuo, kad tai yra ne eilinë parduotuvë,o originaliø baldø salonas, kuriolankytojai – ne tik baldø ieðkantys þmonës, betir architektai, dizaineriai. Taip pat turimegalerijà, kurioje nuolat vyksta parodos. Taigi,prireikë vietos, kur galima ramiai iðgerti kavos.Be to, mûsø, o ir kitø ðio rajono ástaigø, darbuotojams,surasti vietà, kur papietauti, buvoproblema. Taigi, dienos ir vakaro meniuskiriasi – dienos metu siûlome greitus pietus,o vakare kiekvienas patiekalas gaminamasatskirai. Orientuojamës á gerà virtuvæ.Kodël pasirinkote tokià natûralià aplinkà?Ar daug teko investuoti á tokià daugybæaugalø? Ar sunku juos priþiûrëti?Kaip tik tokios aplinkos Lietuvoje ir trûksta– esame ðiek tiek nuskriausti klimato, augmenijosatþvilgiu. Dienà sëdëdamas restoranejautiesi kaip gamtoje, o ir vakare, kai medþiaioriginaliai apðviesti, yra labai jauku. Ypaè esupatenkinta bambukais, kurie tarnauja kaipuþuolaidos – dengia nuo saulës ðviesos ir nuone visada maloniø gatvës vaizdø.Visa augmenija – ne pati didþiausia mûsøinvesticija, kadangi, kaip minëjau, jà atsiveþëmepatys. Veþëme specialiomis maðinomis,ðildydami ir apðviesdami – idealiomis sàlygomis,kad augalai patirtø kuo maþesná stresà.Visi gyvuoja kuo puikiausiai, nors þiema kaikuriems – vegetacinis periodas, be to, nesuspëjomepastatyti tambûro, taip pat prastaiárengta vëdinimo ir ðildymo sistema. Augaluspriþiûrëti samdome atskirà þmogø, kuriam tai– vienintelë pareiga.6


Netikëti sprendimaiPapasakokite apie restorano árengimà, baldus, kitus elementus.Këdes atsiveþëme, kitus baldus – barà, originalius staliukus, ðviestuvusprojektavome ir gaminome patys, kadangi visø pirma esame baldininkai,ir tai buvo proga parodyti savo galimybes. Kurdami stalusvadovavomës ta paèia idëja – priartëti prie gamtos. Kai kuriuose irengtimini baseinëliai. Vasarà juose plaukioja gyvos gëlës, per þiemos ðventes– papuoðimai. Ðviestuvus, kabanèius nuo stikliniu lubø, apsivijæ vijokliai.Turime gyvàjá kampelá, kuriame ðiuo metu gyvena triuðiai, ðinðilos,papûgos – tarsi pratæsëme legendinës vaikø kavinës „Nykðtukas“ idëjà,taip pat kuriame atmosferà, tinkanèià savaitgalá ateiti ir su vaikais.Kiek Jums visa tai kainavo? Ar nesijauèiate iðleidæ per daug?Bendra pastato sàmata – apie 8 milijonus litø. Tiksliai pasakyti, kiekkainavo restoranas, negalëèiau, nes kelis kartus keitëme jo vietàpastate, taip pat keitësi rangovai, kai kà reikëjo perdaryti, be to, daugkas veþta bendrai visam objektui – medþiagos, kurioms netaupyta,taip pat augalai. Norëjome parodyti, kà turime geriausio, nes tai yramûsø restoranas, juo rûpinasi ta pati ámonë. Teikiame nuolaidas savodarbuotojams, kad jiems nereikëtø niekur iðeiti.Ar planuojate atidaryti lauko kavinæ?Ant stogo yra terasa su originaliai atrodanèiu tentu (vienu didþiausiøðalyje), apðviestu ið apaèios, taip pat vasarà auga þolë, gëlës, tujos.Norime ten vasarà árengti kavinæ, taèiau dar nesame tvirtai apsisprendæ– vis tik tai yra specifinis restoranø verslas, kuriam reikalingi ávairûsleidimai, meniu ir t.t. – negali apsieiti tik su kava. Tentas buvo pastatoarchitekto idëja, að koregavau tik jo formà. Dël kainos nesiskundëme,nes uþsisakinëjome þiemà, kai vasaros kaviniø árengimo versle – ðtilis.Neturime problemø ir dël jo prieþiûros – árengusi firma pati já iðmontavoatëjus þiemai ir vël árengs orams atðilus.Kalbëjosi Kotryna SokolovaitëKas Jûsø pastato architektas bei rangovai? Kas buvo restoranoidëjos autorius?Tûrio autorius Kæstutis Pempë, objekto vidø projektavau að. Viskaspritaikyta prie mûsø salono poreikiø – iðlaikyta bendra erdvë, vientisasstilius. Klientai gali laisvai ateiti bet kuriuo metu. Vakare, kai parduotuvëuþdaroma, restoranas dar dirba.Kai kur nuomonës susikirto, kai kà perdarëme, vien tik griovimodarbai atsiëjo apie milijonà litø. Pirmaisiais pastato rangovais buvometikrai patenkinti, nes jie dirbo sàþiningai ir laikësi terminø. Taèiau,kadangi ámonë neuþsiima objektø vidaus árengimu, vëliau jà pakeitëkita rangos firma, kuri mums sukëlë daugybæ rûpesèiø, nes nebuvopajëgi atlikti tokios apimties darbø.7


KoncepcijosRESTORANASKLUBASKAVINË„Mamboclub”„G-Lounge” ir „Mamboclub” –abu nauji, stilingi, madingi. Darvienas, bene daugiausiai nulëmæsðiø restoranø (sàlyginis pavadinimas)sugretinimà, jø bendrasbruoþas – abiejø interjeras sukurtas„Plazmos” studijos architektø, anksèiauprojektavusiø individualiusnamus ir jø interjerà. O po sëkmingonaktinio klubo „Gravity” projekto,architektai, atrodo, vis labiaulinksta prie visuomeninio interjeroprojektavimo.G-LoungeDidþioji g. 11 (Senamiestis, parkavimasmokamas, arkoje).Vietø skaièius - Dvi salës, 150 vietø.Meniu ypatumai - Fusion virtuvë.Interjero projekto autorius - studija„Plazma“. Rangovas - UAB „Tonas”.Interjero projekto sàmata - Ið viso iðleistadaugiau nei 1 milijonas litø, maþdaug potreèdalá statybiniams darbams, interjerodekoravimui ir baldams bei árangai.Projekto atlikimo terminas - 6 mënesiai.Baldai - Baltosios salës këdës – ið salono„Fibiura”, kiti baldai pirkti ið ávairiø gamintojø,taip pat sukurti studijos „Plazma”.Grindø danga - Parketas.Apðvietimas - Pagrindinis ðviestuvas – UAB„Sostinës ðviesos”, kiti – ið UAB „Ðviesosstudija”, UAB „Korgas”.Indai, aksesuarai - Pagrindinis tiekëjas – UAB„Sangaida”MamboclubUpës g. 6, Baltasis tiltas (parkavimasnemokamas).Vietø skaièius - Restorane – 200 vietø, klubetelpa iki 1000 þmoniø, o lauko kavinëje – 200.Meniu ypatumai - Miðri virtuvë, picos.Interjero projekto autorius - studija „Plazma“.Rangovas - Darbus baigë UAB „Vilmantostatyba”.Interjero projekto sàmata - Savininkaikonkreèios sumos neatskleidë. Pakankamaidaug iðleista keièiant konstruktyvà.Projekto atlikimo terminas - 12 mënesiø.Baldai - UAB „Kirnukas”, UAB „Dalilosstudija”, UAB „Spekas”, UAB „Inarta”, UAB„Dalios baldai”. Italiðki baldai uþsakinëtitiesiai ið gamintojø, kai kurie kurti studijos„Plazma“.Grindø danga - Bambukinis parketas.Apðvietimas - UAB „Naujieji þenklai”, UAB„Aketa”, UAB „Combo” (ðokiø salë).Indai, aksesuarai - Pagrindinis tiekëjas - UAB„Arkietë”, taip pat uþsakinëta tiesiai iðgamintojø„G-Lounge”Apsistoti vien ties interjeru ar pelno skaièiavimuneuþtenka – daug lemia ir vieta, publikosávairovë, maisto kokybë ir kainos, taippat savininko poþiûris á verslà ir á restoranà.Ðiø restoranø vadovø ir interjero kûrëjø –studijos „Plazma“ atrastas naujas derinys –kavinë, restoranas ir klubas - naujas reiðkinysLietuvos restoranø versle. Þinoma, naudotipanaðûs sprendimo bûdai, taèiau rezultataitoli graþu ne vienodi. Sunku pasakyti, kamsekasi geriau – ar tiems, kurie pasitiki savimi,nesileidþia á kompromisus su kritikais beistengiasi iðlaikyti vientisà stiliø net ir nesutraukdamipilnos salës klientø, ar tiems, kuriederinasi prie lankytojø srauto, jø poreikiø,bendrø tendencijø ir madø. Savo nuomonæapie restoranø árengimo uþuomazgas, procesà,rezultatus ir galimà ateitá iðsakë tiekabiejø ástaigø vadovai, tiek ir projektuotojai.Klausimai restoranø atstovams:Kokia buvo pirmoji restorano interjerovizija?G-lounge (Andrei Roubailo - red.past.):Europoje jau 3-4 metus interjero dizainomados virðûnë yra taip vadinamas „lounge“stilius. Tai kaþkas tarpinio tarp restorano, baroir klubo – visi trys viename. Kiekvienas galiatsipalaiduoti ir mëgautis aplinka, þmonëmis,ir, þinoma, maistu.Mamboclub (Tautvydas Mykolaitis - red.past.): Ji tokia ir buvo, svarbiausia mums buvosuderinti picerijà su naktiniu klubu, kadveiktume tiek naktá, tiek dienà. Tokià kon-8


Koncepcijoscepcijà ir iðsakëme projektuotojams. Jiepadëjo jà ágyvendinti.Ar daug átakos/kûrybos turëjote projektuojant?G-lounge: Taip, kaip minëjau, turëjau aiðkiàpradinæ vizijà ir to reikalavau ið architekto.Lietuvos restoranuose DJ pultas ir gera garsosistema – naujovë.Mamboclub: Vadeles atidavëme á „Plazmos”rankas. Diskusijø proceso metu, beabejo, kildavo, taèiau tai buvo daugiau technologiniø,funkciniø reikalø sprendimas, o dëltokiø dalykø, kaip, pavyzdþiui, spalviniaisprendimai, visiðkai jais pasitikëjome.Ar esate patenkintas rezultatu? Kurià vietà,sprendimà laikote labiausiai pavykusiais, kànorëtumëte keisti?G-lounge: Taip. Labiausiai dþiaugiuosilubomis ir këdëmis. Ateityje planuojame ðiektiek patamsinti parketà, daugiau nieko keisti,manau, neverta.Mamboclub: Taip. Labai patinka scena iðkokybiðko bambuko. Artimiausiu metu keisimekai kurias detales, árengsime tambûrà,pastatysime daugiau staliukø, galbût statysimepertvaras, kad erdvë nebûtø tokia atvira.Jei tinklas plësis, ar planuojate iðlaikyti tokápati stiliø?G-lounge: Nemanau. Per daug aukðtosklasës vietø nepritrauktø pakankamai klientø.Mamboclub: Taip, ir toliau dirbsime su„Plazma”, greit atidarysime picerijà. Turëtøbûti kaþkas panaðaus á ðá klubà.Kur buvo dar ávertintas Jûsø interjeras?G-lounge: Modernaus jaunimo internetoportale www.ore.lt jis iðrinktas „metø dizainu“.Vistik manau, kad tikrasis pripaþinimasdar ateityje.Mamboclub: Apie mus raðë keli þurnalai irdienraðèiai.Klausimai architektams Ryèiui Mikulioniui,Tomui Stauskui (Studija „Plazma“ - red.past.)Ar sutapo nuomonës su savininku? Kokiusvariantus siûlëte?G-lounge : Uþduotis buvo konkreti, buvoaiðku, kà reikia padaryti. “Lounge” stiliøpadiktavo ir restorano vieta – tai priklausonuo patalpos, iðplanavimo ir t.t. Uþsakovaskonkreèiai pasakë, ko nori. Baltosios salësidëja nesikeitë, ji tendencingai iðvystyta.Kavinei siûlëme kità variantà, galbût komfortiðkesná,rytietiðko stiliaus, taèiau savininkamspasirodë, kad bus per maþai sëdimø vietø.Mamboclub: Savininkai norëjo amfiteatrotipo restorano, kad visi lankytojai matytøveiksmà apaèioje. Gesinome ði norà vismaþindami terasø skaièiø, kol galiausiai jø likodvi, nes mums tai atrodë nepatrauklu irsenamadiðka. Mintis apie restoranà ir klubàkartu gimë jau ápusëjus projektui. Visà laikàkabinëjomës patys prie savæs, taigi ir patiklubo architektûra atsirado po poros mënesiø,o funkcija klubas-restoranas – tik po pusësmetø. Tai buvo nauja ir mums, ir uþsakovams,todël projektas nëra iki galo iðbaigtas tiekfunkciðkai, tiek stilistiðkai, tiek, galbût irkokybiðkai. Darbai vis dar vyksta.Kam sugaiðta daugiausiai laiko?G-lounge: Be reikalo laiko gaiðta nebuvo,nes girdëjome konkreèius pageidavimus irturëjome aiðkià strategijà. Iðkilo ðiek tiek kliûèiødël ventiliacijos sutvarkymo, kadangipatalpos – sename name, virðutiniame aukðte.Mamboclub: Turëjome problemø su rangovais,projektavimo metu teko juos keisti. Buvonetikslumø, ðiek tiek broko, galiausiai dël tonebaigtas interjero dekoravimas. Procesàapsunkino ir konkreèios uþduoties nebuvimas.Ar esate patenkintas rezultatu? Kà laikotelabiausiai pavykus, kà norëtumëte keisti?G-lounge: Manau, kad taip. Negalëèiauiðskirti konkreèiø labiausiai patinkanèiø elementø,noriu, kad lankytojai pastebëtø visumà,nes svarbiausia – bendras pojûtis. Aiðku,niekada nesi patenkintas 100%, galëèiauprisikabinti prie smulkmenø, bet juk klientaito nemato...Mamboclub: Labiausiai esame patenkintifunkciniu sprendimu, bendros erdvës suformavimu,nes tai ir yra funkcijos (ðiuo atvejumiðrios) esmë. Iðsaugota graþi tilto erdvë, pojuo paslëptos pagalbinës patalpos. Interjerodekoras nëra toks svarbus – po keliø metø jisgali pasikeisti. Ðiuo atveju jis nëra iðbaigtas.„G-Lounge“ koncepcija apmàstyta ypaèkruopðèiai, ir jà, kaip ir gerà vardà (na ir kas,kad tai skamba snobiðkai? Dar geriau!),„G-Lounge”iðlaikyti stengiamasi bet kokia kaina. Atrodo,kad savininkams nesvarbu, jog retai susirenkapilna salë – jie laukia tik ypatingø klientø,kurie þino, ko nori, ir nebijo uþ tai sumokëti.Keista, taèiau smalsuoliai ten ir neuþsuka. Tuotarpu jau vien tai, kad viena ið „Mambo“funkcijø – picerija, rodo, kad orientuojamasi áplaèiasias mases, taigi jie turi keistis,atsinaujinti tam, kad nenusibostø ir sudomintønaujus lankytojus. Finansiniu poþiûriupastariesiems turbût pasisekë labiau,atsiþvelgiant ir á tai, kad vis tik naktiniameklube kiekvienà savaitgalá vyksta mokamirenginiai, o „G-Lounge“ organizuoja tikteminius „lounge“ stiliaus vakarus, á kuriuoseinant nereikia mokëti ir kurie greièiausiainepadaro barui savaitës apyvartos. Norintapsispræsti dël darbø atlikimo, muzikos ir kt.kokybës ar stiliaus vientisumo dar yra vietosdiskusijai.Dar vienas svarbus aspektas – vieni savininkaigyvena savo restoranu, o antriems tai- tik dar vienas sëkmingas verslas, naujo maitinimoástaigø tinklo pradþia.Kalbëjosi Kotryna Sokolovaitë9


IstorijaSENIAUSIOS IR ÁÞYMIAUSIOSEUROPOS KAVINËSKavos kelionës istorija ið jostëvynës Etiopijoje per Arabijà irArtimuosius Rytus á Europà irNaujàjá Pasaulá yra dramatiðka irkartais visiðkai neátikëtina. Taèiaudar ádomesnës kavos namø arba,kitaip sakant, kaviniø atsiradimoistorijos Artimuosiuose Rytuose beiEuropoje. Pirmosios kavinës darëátakà socialinio gyvenimo formavimuisiViduramþiø Arabijoje ir Turkijoje,ásitvirtino Vakarø Europosbuityje. Ir ðiais laikais kava ir kavinëstebevaidina didelæ rolædaugelio ðaliø visuomeniniame -politiniame gyvenime. Kas ákûrëþymiausias ir seniausias pasauliokavines? Kas jose vyko tais laikais?Kas buvo ðiø kaviniø klientai? Irkaip jie buvo linksminami?Turkiðka kavinë, 1855m., TurkijaIð vieno ið arabø raðytojø XVI amþiaus rankraðèiøyra þinoma, kad dvi pirmosios kavinësKonstantinopolyje buvo ákurtos 1554 metais.Jas atidarë apsukrûs sirai. Tai buvo erdvios patalpos,prabangiai ir skoningai apstatytos iriðpuoðtos „rinktinëmis pagalvëmis ir kilimais,kur jie priiminëjo savo sveèius, daugiausiamokslo þmones bei ðachmatø ir kitø sëdimøjøþaidimø mëgëjus“. Netrukus turkø sostinëjeatidarytos ir skirtos þemiðkesniems lankytojamskavinës, taèiau ir jas stengtasi kuo prabangiauiðgraþinti. Kol sveèiai ilsëjosi antpagalviø, juos tuo metu profesionalûs artistailinksmino istorijomis ir eilëmis, dainavimu beiðokiais.Nepaisant to, kad kaviniø buvo daug, josnuolat buvo perpildytos. Tyrinëjanèiø seniausiaspasaulio kavines nuomonës nesutampadël socialinio lankytojø rango. Vieni ið jømano, kad lankytojai buvo pasiturintysmiestieèiai, kiti – kad tai buvo paèiø ávairiausiøsluoksniø atstovai.Kavinës buvo patogios vietos keistis informacijabei ieðkotis darbo. Taigi, jas daþnai lankëkeliaujantys teisëjai, ieðkantys darboKonstantinopolyje, jurisprudencijos profesoriai,mokslininkai, o taip pat studentai, siekiantyspaaukðtinti savo iðsilavinimo laipsnáarba ieðkantys prestiþinio darbo. Tarp pastoviøkaviniø lankytojø buvo galima pastebëti netgiaukðtas pareigas uþimanèiø karininkø, tarnaujanèiøsultono rûmø apsaugai, ir kitø privilegijuotøaukðtesniosios visuomenës nariø.Kai kavos vartojimas pradëjo prarasti ryðásu religingumu, kavinës pradëjo steigtis irArtimuosiuose Rytuose. Be dideliø kavos namøbuvo ir tokiø, kurie gërimus pardavinëjogatvëje, o taip pat buvo ir vaikðèiojanèiøgatvëje pardavëjø, gaminanèiø kavà antspiritiniø virykliø ir siûlanèiø puodelius gërimopraeiviams.Bëgant laikui, kaviniø daugëjo. Savininkaistengësi pritraukti lankytojø dëmesá ne tiksavo gërimo kokybe, ástaigos ðvara, jaukumuir tarnø paslaugumu, bet ir vidine kavinëstvarka bei atmosfera joje. Jie samdydavomuzikantus, smuikininkus ir ðokëjus, o taip patrengdavo lëliø teatrø vaidinimus.Kai lankytojams pabosdavo programa, kuriàgalëjo pasiûlyti viena ar kita kavinë, jie galëjoperimti iniciatyvà á savo rankas. Poetai galëjoskaityti savo kûrinius, o derviðai – kreip-tis ásusirinkusiuosius pranaðystëmis.„Florian“ kavinë, 1720 m., San Marco aikðtë, Venecija, ItalijaPopuliarûs buvo ðachmatai, trik trak irkortos. Èia klientai atsiduodavo azartiniamsloðimams ir vartojo narkotines medþiagas.Daþnai ðiose vietose rûkydavo opiumà. Lankytojø,laukianèiø kol pagamins kavà, paslaugomsvisada buvo du trys kaljanai su haðiðuarba tabaku.Tai, kas vykdavo kavos namuose, sulaukëdidesniosios gyventojø dalies nepasitenkinimo.Kai vienam sluoksniui priklausantysþmonës linksminosi, ypatingai naktimis, kitijautë neteisybæ. Jau XVI amþiuje politiniamsir religiniams lyderiams nepavykdavo ignoruotimasiø nepasitenkinimo ta atmosfera, kuri10


Istorijavyravo daugelyje kaviniø. Bet nors ir kavosvartojimas iððaukë pasikeitimø ir tarp valdanèiøjø,anot istorikø, „visuomeniniame kavosnamø gyvenime“ plito naujienos, buvo aptarinëjamospaskalos ir nuoskaudos valstybei.XVII – XIX amþiuje Europoje vyko didelisocialiniai ir kultûriniai pasikeitimai. Anksèiauvisas miestieèiø gyvenimas sukosi ðeimos rate,o dabar jie pradëjo praleisti dalá laiko uþ savonamø sienø. Atsirado poreikis steigti vieðassusiëjimo vietas, kur þmonës galëjo susirinktiir pailsëti. Panaðûs pasikeitimai vyko ir aristokratøgyvenime. Kai kultûrinis gyvenimas karaliausrûmuose palaipsniui pritilo, atsirado naujoaktyvumo poreikis. Kita vertus, Europoje taibuvo progresyviø idëjø laikas. Prancûzijojeprasidëjo Atgimimo epocha, kiek vëliau Italijojesusikûrë judëjimas uþ miestieèiø teises.Vieði susirinkimai, kur buvo sakomos kalbosir priimamos deklaracijos bei rezoliucijos, darneáëjo á socialiná gyvenimà. Tokiomos vietomis,kur þmonës galëjo susirinkti ir aptarti dominanèiasjuos problemas, kur liejosi visuomenësnuomonë, tapo kavos namai, kitaip – kavinës.Europoje, kaip ir Turkijoje, kavines lankëvisø sluoksniø atstovai: politikai, visuomenësveikëjai, pirkliai, meniðkos asmenybës ir eiliniaimiestieèiai. Tuo laiku susiformavo naujossocialiniø santykiø formos.Pirkliai, anksèiau aptardinëdavæ savo reikalusaludëse, tai pradëjo daryti kavinëse. Taippradëjo elgtis ir tuo metu atsirandanèios draudimoir finansinës ástaigos. Kavos namai tapodailininkø ir raðytojø, paprastai dirbanèiøvienumoje, susitikimo vietomis. Jie turëjogalimybæ susitikti su meno broliais ir stebëtieilinius þmones.Kai atsirado kavinës, komunikacijos ir informacijospriemoniø – laikraðèiø, telefonø, adresøkatalogø ir miesto gatviø þemëlapiø - darnebuvo. Tokiomis sàlygomis ástaigos savininkasarba vyresnysis oficiantas atliko teisëjo,diplomato, pirðlio ir tarpininko roles perduodamaspraneðimus. Dþordþas Maikas knygoje„Europos kavos namai” raðo: „Su juo (vyresniuojuoficiantu) galima pasidalinti paslaptimi,ir jis visada supras, kada Jûs ðito darytinenorite. Jis visada paskolins pinigø ir apgausákyrø kreditoriø, iðsaugos ir perduos Jumslaiðkus, ypatingai tuos, kurie neturëtø pakliûtiþmonai á akis. Visai nebûtina þinoti, kur Jûsgyvenate, þymiai svarbiau þinoti, kuriuosekavos namuose Jûs lankotës.“Italija – pirmoji Europos ðalis, kuri pradëjoveþti kavà komerciniais tikslais. Pirmieji reisaisu brangiuoju kroviniu atvyko á Venecijà 1600metais. Dël didelio kavos populiarumo augimokûrësi ir klestëjo kavos namai. Viena pirmøjø,apie kuriø gyvavimà iðlikæ patikimiliudijimai, atsirado kavinë Livorno mieste. Jibuvo atidaryta 1651 metais. Uþraðus apie ðáávyká paliko anglø keliautojas, kurá sudominokavos pupeliø skrudinimas. Ðiuose uþraðuoseyra ádomûs pastebëjimai apie tai, kad kavàitalai skrudino taip, kad ne visiems patiko,nors buvo ir tokiø, kurie taip skrudintà mëgolabiau negu rûgðèià.XVII amþiaus pabaigoje Venecijoje jau buvokelios kavinës, ásikûrusios aplink San Markoaikðtæ. Pati áþymiausia kavinë Europoje„Florian” pirmuosius lankytojus priëmë 1720metais. Venecijieèiai ir turtingi uþsienieèiai jojeleido laikà, linksmindamiesi pokalbiais ir„Greco“ kavinë þinoma, kaip „visada atidaryta“, Roma, Italijamëgaudamiesi orkestro grojimu atvirojeterasoje.Vëliau ðiuolaikinës kavinës prototipunaudojosi áþymûs dailininkai ir raðytojai, tarpkuriø buvo Baironas, Gëtë ir Ruso. Èia daþnailankydavosi Dþovani Dþakomo Kazanova –gali bûti dël to, kad „Florian” buvo pirmiejikavos namai, á kuriuos buvo áleidþiamos moterys..Daþnas sveèias èia buvo Ernestas Hemingvëjuslankësi Margaret Teèer, MichailasGorbaèiovas ir kiti þinomi politiniai ir visuomeniniaiveikejai.Keleriais metais vëliau atidarytà kavinæ„Greco” Romoje, kuri buvo pavadinta pagalsavininko tautybæ, mëgo muzikantai ir kompozitoriai.Èia daþnai sveèiavosi Mendelsonas,Listas ir Toskanini. Sveèiø sàraðe yra ir baþnyèiosvadovas Leo XIII ir Bavarijos valdovas LuisI, Graikijos karalienë Konstantin, prezidentasKenedis ir prezidentas Miteranas. Kavinës„Greco” sienos yra dekoruotos senais pieðiniais,tarp jø ir Vincenzo Giovanini, skulptûrosdarbais, èia pat yra ir biblioteka, kurioje galimarasti senø dokumentø bei knygø.11


IstorijaNe visos kavinës tais laikais buvo tokiosiðskirtinës, kaip „Florian“. Kai kurios ið jø turëjotik vienà maþà kambarëlá, taèiau ir jose savolaiku virë politinës diskusijos, gimdavo ádomiosidëjos ir genialûs meniniai sumanymai.Padujos (Padova) mieste 1831 metais buvoatidaryti „Pedrocchi“ kavos namai, priklausæbuvusiam limonado prekiautojui. Tai vienadailiausiø ir ryðkiausiai iðpuoðtø kaviniø ið visøkada nors egzistavusiø kaviniø Europoje.Ðiandien „Pedrocchi“ kavinë visiðkai restauruota,palikti joje seni puoðnieji ðviestuvai antlubø ir sienø, lauke – akmeniniai liûtai, osvarbiausioje rûsio salëje – raiþyto marmurobaras stovintiems. „Greco“ kavinë Italijoje yraþinoma kaip „visada atidaryta” - „café, thatnever closes its doors“.XVIII amþiuje ir XIX amþiaus pradþiojekavinës buvo atidaromos viena po kitosdaugelyje Europos miestø, o jau XIX amþiauspabaigoje lankymasis kavinëse tapo nepamainomamiesto gyvenimo dalimi.Pirmoji kavinë Prancûzijoje atidaryta 1672metais. Tai buvo nedidelis baras, kuriamekonjako parduodavo daugiau nei kavos.Kavos populiarumo augimas prasidëjo tik1686 metais, po to, kai buvæs oficiantassicilietis Prokopijus dei Koltelis atidarë kavinæ„Procope” Paryþiuje, kuri vëliau labai iðgarsëjo,tapo plaèiai þinomu literatûros salonu,kuriame rinkosi poetai, dramaturgai, aktoriaiir muzikantai. Drauge su kitais savo amþininkaisðioje uþeigoje daug kavos iðgërëBenjaminas Franklinas, Volteras (50 puodeliøkavos ir ðokolado miðinio per dienà!), Didroir Ruso. Vëliau, Prancûzijos Didþiosios Revoliucijosmetu, èia reguliariai ateidavo jaunasisNapoleonas Bonapartas.„Procope” atsiradimas paþymi kavos eràParyþiuje - labai greit èia atsidarë daug kavosnamø – „Cafe de Flore“ mëgo lankytis dailininkaiir mokslininkai, „Cafe de la Paix”lankytojais buvo poetai ir karaliðkosios ðeimosnariai.Austrijoje pirmieji kavos namai pradëjokurtis 1680 metais.1683 metais Vienà apsupo turkai. Rytietiðkosiðvaizdos lenkø imigrantas FransasKolèytskis, dràsiai perëjo fronto linijà, perneðdamaspraneðimus ið armijos á miestà ir atgal.Dëka jo, turkø armija patyrë pralai-mëjimà irbuvo priversti trauktis, iðmëtydami daugegzotiðkø daiktø. Tarp paliktø turtø buvo irkeli ðimtai þaliø kavos pupeliø maiðai, kuriuospasiëmë Kolèytskis kaip trofëjø. Uþ lenkonuopelnus miestui Vienos valdþia padovanojojam namà ir leido Vienoje uþsiimti verslu. Taipgenerolas Kolèytskis atidarytë pirmàjà kavinæAustrijoje.Miesto kavinës ne tik atliko uþeigos rolæ,kur buvo malonu iðgerti puodelá kavos, josgreièiau atspindëjo Austrijos sostinëje susiklosèiuságyvenimo bûdà. Kavinëse bûdavo„Karlsplatz“ kavinë Vienoje, Austrijasiûloma puikios kokybës kava (pasakojama,kad egzistavo 28 jos pateikimo bûdai), o taippat lankytojams imta pristatyti daug þurnaløir laikraðèiø. Vienos kavinëse bûdavo unikalûsmediniai laikraðèiø stulpai, staliukai marmuriniaispavirðiais ir áþymiomis këdëmis sugnutymi atloðais ir kojomis. Toks kaviniø interjeroapipavidalinimo bûdas kavinëse tapolabai madingas ir iðplito po visà Europà.Tarp áþymiausiø kaviniø – „Sperl”, „Grunsteidl“,„Karlsplatz“. Apie 1840 metus Vienojekaviniø buvo apie 80, o XIX amþiaus pabaigojejø jau buvo apie 600.Apie 1660 metus Olandijoje atidarytospirmosios kavinës, kurios buvo vadinamosgeros reputacijos vietomis. Olandiðkos kavinësgarsëjo savitu stiliumi. Jø árengimui buvonaudojami rûpestingai parinkti baldai, tamsiosmedinës sienø panelës ir ryðkiai blizgantysvariniai indai – visa tai sukurdavo labai jaukiàatmosferà. Tokios kavinës paprastai buvoatidaromos turguose ir jose vykdavo daugybësandoriø. Miestuose kavinës bûtinai buvoákuriamos vietose su vaizdu, pavyzdþiui parkuoseir soduose.Yra þinoma, kad nuo 1746 iki 1820 metøkava ir arbata valdþios ásakymais Skandinavijosðalyse buvo uþdrausta. Tokiø represijøprieþastys nëra tiksliai þinomos. Nepaisant to,ðiomis dienomis Suomija iðlaiko iðgeriamoskavos kiekio pasaulinius rekordus. Labaiðykðèiai istorija uþsimena apie kaviniø atsiradimàir gyvenimà ðiose ðalyse. Tikriausiai jøbuvo gerokai maþiau negu vakarinëje Europoje.Þinoma Oslo kavinë „Spartan”, populiaribuvusi tarp studentø, joje buvo ne tik gërimai,bet ir maisto, pvz., aviþinës koðës.Apie Vokietijos ir Didþiosios Britanijoskavos namus daug duomenø nëra. VokietijojeXVIII amþiaus pradþioje buvo 8 kavinësLeipcige, o Berlyne – daugiau nei 10. Ilgà laikàtai buvo privilegijuotøjø gërimas, taip pat -vyriðkas reikalas, todël moterys pradëjospecialiai sau kurti kavos klubus. Apie 1650metus þydas Jakobas ákûrë pirmuosius kavosnamus Oksforde, Anglijoje, o 1652 metaisgraikas Paskua Rosë – Londone. Bûtentkavinëse gimë tokie ekonomikos bokðtai kaip„Lloyd”.Kavos kultûra tikrai ne maþiau svarbi, kaipir vyno ar konjako, ir turi dar senesnæ istorijà.Tad, kodël jai nesuteikus tokiø paèiø teisiø irðiais laikais? Dþiugu, kad Europos kavinës, kaiptipologinis maitinimo ástaigø tipas, gráþta priepirminës savo veiklos idëjos – vis labiau imamavertinti kà tik tinkamai paruoðta kava, kuriskrudinama èia pat, o ne atsiveþama jau sumalta,ir tirðèiai tikrai neuþpilami n-tàjá kartà.Kavos gërimas turi bûti malonumu, o ne skubiaiatliktu darbu – tuo paèiu galima iðlenktiir stipresnio gërimo taurelæ ar paragautitinkanèio deserto. Ir, be abejo, norint tinkamaiatsipalaiduoti, privaloma ir tinkama aplinka.Vytautas Kratulis12


Lauko kavinësNAUJOSGALIMYBËSVASARAIÐiltuoju sezonu beveik kiekvienaikavinei ir restoranui yra tiesiog privaluturëti lauko kavinæ ar terasà.Lankytojai saulëtà vasaros dienàmieliau renkasi bûtent tas kavines,kurios turi tokias lauko terasas.Tekstilinës architektûros projektaiLietuvos restoranø versle kuriami irrealizuojami dar tik ketvirti metai.Ðios veiklos pradininkai – UAB „Evereksas“.Jø sàraðe – jau 19 áspûdingøtentinës konstrukcijos pavyzdþiøLietuvoje ir 5 Latvijoje.„Stikliai“ VilniujeKadangi prasidëjo ðiltasis metø sezonas,uþsakymø ir darbo – per akis. Tokie tentiniaistatiniai pranaðesni uþ kitus vasaros kaviniøárengimo bûdus (pvz., markizes ar skëèius) visøpirma savo architektûrinës iðraiðkos galimybëmis(ne konstrukcija diktuoja formà, betatvirkðèiai) bei tuo, kad jais galima vientisaiuþdengti gan didelá plotà. Klientai taip iratranda gamintojus – nuvaþiavæ á uþsiená, kurtai populiaru jau daugiau nei 30 metø, arpamatæ ádomià lauko terasà pas konkurentus.Deja, kai kuriuos maitinimo ástaigø savininkus,o taip pat ir pavienius privaèius klientusatbaido gan aukðtos gaminiø kainos – kvadratinismetras kainuoja maþdaug 300 -600 litø,tai reiðkia, kad vidutinei lauko kavinei árengtigali prireikti net iki 50 tûkstanèiø litø. Ðiuoatveju mokama ne tik uþ geresnæ apsaugà nuolietaus ar vëjo (skëèiais iðtisai uþdengti didelioploto neámanoma), bet bûtent uþ originalumà,nes visas gaminys yra originalaus dizainoprojektas ir net kiekviena detalë gaminamaindividualiai.Kaip vienà ið trûkumø „Everekso” atstovaiir ávardija tai, kad restoranø, kaviniø ar kitøástaigø savininkai apie lauko terasø árengimà„Reval Hotel Latvija“ Rygojepradeda galvoti tik tada, kai jau ðvieèia saulëir reikia lauke pasodinti þmones. Ðiuo metuturimi árengimai sezono metu dirba iðtisàparà, daþnai uþsakymo reikia laukti nesavaitæ, kaip galbût norëtøsi, o mënesá ar netpusantro, o þiemà cechas lieka pustuðtis, tadjei apie uþsakymus klientai pradëtø galvotiankðèiau, nei balandþio mënesi, juos ávykdytibûtø galima þymiai greièiau.Pagrindiniai tarpininkai tarp gamintojø irklientø yra architektai. Kavinës ar restoranoprojektà savininkai uþsako pas juos, nors yraatvejø, kai kreipiamasi tiesiogiai. Geriau, kaitai atlieka projektuotojas, nes jis sugebatiksliau apibûdinti pageidaujamà formà,galbût pateikti eskizø, taip pat ávertinti pasiûlytussprendimus. Neatsiþvelgus á konkreèiàpastato vietà, klimatines subtilybes ir kitasaplinkybes, po kurio laiko gali iðlásti tam tikriprojekto trûkumai ar nepageidau-jamiveiksniai - pvz., Rygoje árengus tentà, vienasjo kampas buvo pakeltas per aukðtai ir proplyðá spigino saulë. Taip atsitiko todël, kadprojektuojama buvo pagal brëþinius, ne-13


Lauko kavinësmatant situacijos. Pridëjus papildomø detaliøpadëtis pagerëjo, taèiau buvo iðleista papildomaipinigø ir sugaiðta laiko.Tento pertempti kita kryptimi ir pakeisti joformà neámanoma, kadangi pati medþiaganëra elastinga. Ji iðpjaunama ir sulituojamapagal konkreèias iðklotines, taigi, vienintelëiðeitis pakeisti atsibodusá ar pasenusá tentà –já perprojektuoti. Plieninës konstrukcijos, lynaiir mazgai yra ilgaamþiðkesni uþ audiná –speciali medþiaga, padengta akrilo sluoksniu,po 5-8 metø praranda savo vaizdà, iðblunkaspalva, nors neplyðta. Taèiau pasikeitimai tik ánaudà – juk per kelerius metus pasikeièiamada, kartais ir savininko skonis ar net patssavininkas. Nerûdijanèio plieno detalës, jei josapsidauþo ar neatitinka pageidavimø, taip patgali bûti greitai pakeistos. Jos daþniausiaigaminamos paèiø projektuotojø, kai kuriastiekia subrangovai. Specialûs lynai uþsakomikiekvienam projektui individualiai, nes kiekvienàkartà skiriasi jø ilgis ir pagaminti ið kartodidelio kiekio visam sezonui neámanoma – taidar viena prieþastis, kodël tento gamyba galiuþtrukti.Kartais tentinës konstrukcijos árengti neámanomatechniðkai – taip atsitiko su vienu naujuobjektu. Baigus statybas, kai buvo sugalvotaant stogo árengti tentà, paaiðkëjo, kad á jáneámanoma átvirtinti tempianèiøjø konstrukcijø,nes jau buvo árengtas apðiltinimas ir hidroizoliacija.Tuo tarpu projektuojant tentàdideliame prekybos centre tokiø problemønekilo, nes idëja já árengti gimë kartu su pastatoprojektu, ir patys architektai teiravosi, kokiusreikalavimus turi atitikti konstrukcijos, kàdaryti galima, o ko ne Taip pat buvo numatytosir vëjø kryptys.Praktiðkai visi maitinimo ir pramogø ástaigø(„Uþupio kavinë“, „Freskos“, „Stikliai“, Mokytojønamai, „Dalios baldai“ Vilniuje, „Fortas“Palangoje, „Pizza Jazz“ bei „Reval Hotel Latvija”Rygoje), kuriø lauko terasos árengtos naudojanttekstilinæ architektûrà, savininkai yrapatenkinti ir tentø iðvaizda, ir kokybe. Reikiatikëtis, kad ir jø konkurentai tai ávertins kaipgalimybæ iðsiskirti ir tokiø konstrukcijø karðtligëLietuvoje – dar ateityje. Kuriasi naujosfirmos, veiklos sritis pleèia jau esamos, vadinasi,paklausa yra – tai pirkëjø naudai turëtøreguliuoti ir kainas.Kotryna Sokolovaitë„Uþupio kavinë“ VilniujeRestoranas „Fortas“ Palangoje14


SprendimaiKOMPIUTERINË KASA TAMPAINTERJERO ELEMENTURestorano interjeras ir jo detalësyra vienas ið svarbiausiø kriterijøklientui renkantis ar vertinantástaigà. Interjero visuma priklausotiek nuo architekto ar dizainerioidëjø, tiek nuo elementø, ið kuriøsukomplektuotas interjeras –tinkamos spalvos, aukðtos apdailosmedþiagø kokybës, interjerodetaliø.Jokie apdailos bûdai ir medþiagos nekintataip sparèiai, kaip restorano techninë áranga– kavos aparatai, alaus iðpilstymo árenginiai,kompiuterinës kasø stotys. Tobulëja ir árangosdizainas, ir techninës jø savybës – pavirðiøkokybë, vidiniø detaliø patvarumas, ilgaamþiðkumasir kt.Atvirame bare ar kitose darbo vietosekompiuterinë kasa yra puikiai matoma (kaipmatomi gërimai ar taurës), todël estetiniaikliento vertinimai skirti interjerui, ið dalies,skirti ir kasos aparatui. Taip, kaip vertinamasbankas ar koks nors ofisas pagal ten esanèiàNaujos tendencijos – kompiuterinë kasa tvirtinamaant sienoskompiuterinæ árangà, taip vartotojas gali ávertintiir Jûsø ástaigà – senas kasos aparatasasocijuosis su pasenusia virtuve, pasenusiatvarka ir , aiðku, su pasenusia kokybe. Kompiuteriniøkasø ir spausdintuvø modeliø pasiûladidelë – skirtingi gamintojai, skirtingos kainos,skirtingos galimybës. Svarbu pasirinkti tiektinkamø techniniø parametrø, tiek gero irfunkcionalaus dizaino árengimus, kad jie derëtøkavinës ar klubo interjere. Europoje populiariausiatokios árangos spalva bûna juodaarba pilka (sidabrinë), kartais balta, taèiaugalima uþsakyti bet kokios spalvos pagalindividualius poreikius.Tradicinë kasos vieta taip pat gali bûtikeièiama – baro nenorima apkrauti, todël, kadant baro turi stovëti kavos aparatas, kitaáranga, turi bûti kriauklë ir dar daug kitødalykø. Daþnai daug vietos reikia ruoðti kokteiliusar kitus gërimus. Kai kur per baràperduodami patiekalai padavëjui, o dar kiturbaras bûna labai maþas ir uþgrûstas.Iðeitimi tampa kasa, pakabinta ant sienos!Tai naujos tendencijos Lietuvos maitinimoástaigose ir klubuose, taèiau jau áprasta praktikaEuropoje. Beje, virtuvëje darbastaliai yravieta, kur pastoviai yra dirbama ir ant jo statytiárangos daþnai net nëra galimybiø. Tad liekavienintelë iðeitis ant sienos pakabinti spausdintuvà.UAB „UCS Baltic“ informacijaNAUJOVË,LENGVINANTIPADAVËJØ DARBÀUAB „UCS Baltic” R-Keeper programiniamekomplekse toliau tobulina restoranø, kaviniø beiklubø aptarnavimo greitá ir kokybæ. Nuo ðiolávedæ salës planà á darbiná prisilietimui jautrø stotiesekranà (angl. touchscreen). Jûs dar labiausupaprastinsite savo padavëjø ar barmenø darbàir sutaupysite jø laikà.Psichologai yra nustatæ, kad tiksliai suvokiamayra 95% vizualinës informacijos, o tik iki60% yra suvokiama perskaitomos informacijos,todël bûtent grafinis, o ne tekstinis salës vaizdavimaspalengvins Jûsø darbuotojø darbà beirezultatus. Be to estetinis salës plano vaizdas yramielesnis Jûsø darbuotojui – tai nesukels jamrûpesèiø, bus geresnë ir darbingesnë nuotaika.· Personalui nereikës ávedinëti staliuko numeriotam, kad atidarytø sàskaità – tiesiog pirðtu„paspaudus staliukà“, pavaizduotà kasoje iðkarto bus atidaryta sàskaita.· Kai restorane yra kelios salës, sistema galirodyti norimos salës planà, o prisireikus akimirksniuparodyti kitos salës planà.· Kai prie vieno stalo sëdi kelios skirtingoskompanijos (atsiskaito atskirai ar pan.), padavëjasgali tai pasiþymëti plane kasoje ir spausdindamassàskaità prieð atsiskaitymà nesipainioti.Ateityje bûtent esantis salës planas kasoje leisávykdyti operatyvø ir garantuotà staliuko rezervavimàJûsø klientui internetu, telefonu ar tiesiogpraneðus paèiam padavëjui.Greitas kliento aptarnavimas ne tik atneða jamdidesná pasitenkinimà Jûsø ástaiga, bet ir padidinaklientø skaièiø, o tuo paèiu ir apyvartà.UAB „UCS Baltic“ informacija15


Firmø rodyklëReklamos klausimais kreiptis: mob.tel. +370 699 37833Pageidaujantys prenumeruoti leidiná kreipkitës:Tel./faksas (5) 273 59 19, el.p. info@meniu.ltLeidinyje nemokamai skelbiame apie parodas beiseminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogøsrities specialistams.

More magazines by this user
Similar magazines