(trisdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt septynių) kv. m

panrs.lt

(trisdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt septynių) kv. m

Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštasAIŠKINAMASIS RAŠTAS1. Bendroji dalisBendra tvarka rengiamas žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėkliųk., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas, kurio planavimo uždaviniai ir tikslas:• Žemės sklypų pagrindinės tikslinės paskirties keitimas.• Žemės sklypų naudojimo būdo bei pobūdžio nustatymas.• Žemės sklypų ribų keitimas, tvarkymo, naudojimo ir statybos reglamentų nustatymas.• Tikslas- sklypų ribų pakeitimas (padalinimas), suformavimas sklypų mažaukščiųgyvenamųjų namų statybai bei inžinerinei infrastruktūrai plėtoti.Sklypo detalusis planas rengiamas laikantis sekančių galiojančių teritorijų planavimo dokumentų(bendrieji, specialieji, detalieji planai, projektai ir schemos) reikalavimų:1. Panevėžio rajono bendrasis planas;Planavimo pagrindas, tai sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių irpareigų perdavimo žemės sklypų savininkams: Vidmantui Kuzmai ir Liucijai Kuzmienei, Lukauskio g.8, Šiauliai; Žilvinui Kuzmai, Vydūno g. 12-31, Vilnius.• Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 200903 09, Nr.S3-61.• Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti su priedais patvirtintas2009-04-28 Nr. 109-09(GD9-298). priedai:1) 2009-11-25 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus planavimosalygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.109-09;2) AB Rytų skirstomųjų tinklų Panevėžio regiono Panevėžio skyriaus techninės sąlygos;3) UAB "Aukštaitijos vandenys" projektavimo salygos;4) AB "Lietuvos dujos" Panevėžio filialo techninės sąlygos;5) TEO LT AB projektavimo sąlygos;6) Panevėžio RAAD 2009-04-14 “Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti”;7) Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemė ūkio skyriaus techninės sąlygos;Planavimo procesas laikomas pradėtu, išdavus planavimo sąlygas. Kadangi detalusis planasrengiamas bendra tvarka apie rengiamą detalųjį planą iformacija buvo skelbiama 2010 02 25laikraštyje „Panevėžio rytas“, stende prie planuojamos teritorijos, Panevėžio rajono savivaldybėsinternetiniame puslapyje, registruotais laiškais informuoti gretimų sklypų savininkai.• Kita dokumentacija:Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009 03 09, Nr.S3-61.2. Esama būklėEsami sklypai kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484 yra, Rėklių k., Panevėžio sen.,Panevėžio rajone, žemės ūkio paskirties. Žemės sklypai kadastro Nr. 6604/0003:29 yra 3,4237 haploto ir kadastro Nr.6604/0003:484 yra 15,9067 ha ploto.Pagrindiniame brėžinyje esamas žemės sklypai identifikuojami sekančiai:IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 3006119342


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Esami žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties. Žemės sklypai suformuoti atliekantkadastrinius matavimus 2008 04 25, koordinačių sistema valstybinė LKS-1994. Bendrassklypų plotas- 19,3304 ha.3.1. Architektūrinė-planinė dalis3. Projektiniai sprendiniaiArchitektūrinius-planinius sprendinius sąlygoja Panevėžio rajono bendrojo plano sprendiniai, otaip pat išduotos planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti. Keičiamos žemės sklypųribos iš dviejų žemės ūkio paskirties sklypų formuojami 27 sklypai kitos paskirties (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos; naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybostp6 G1);vienas sklypas kitos paskirties (naudojimo būdas- Inžinerinės infrastruktūros teritorijos; naudojimopobūdis- Susisiekimo ir inžinerinių tinklų objektų koridoriams tp10 I2); vienas sklypas kitos paskirties(naudojimo būdas- Komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis- Prekybos, paslaugų irpramogų objektų statybos tp9 K1 ) trys sklypai kitos paskirties ( naudojimo būdas- Rekreacinėsteritorijos, naudojimo pobūdis- Trumpalaikio poilsio statinių statybos tp13 R2).Pagrindiniamebrėžinyje numatoma vieta modulinei transformatorinei, vandens gręžiniui, uždariesiems biologiniovalymo įrenginiams.Sklypas Nr.1 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos projektuojamos;• Planuojamame sklype yra esama ūkininko sodyba.• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatus;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.1SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane155 6184459.37 521264.82156 6184368.21 521251.46157 6184361.78 521294.99158 6184452.99 521308.35Sklypo plotas m 24055Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems pastatams ar statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimosąlygų sąvadą – patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjįdokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 3006119343


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštasProjektuojamas sklypo Nr.1plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4055 0,12 486Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 1 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 1 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.2 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos projektuojamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.2SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane153 6184374.71 521207.54154 6184465.80 521220.89155 6184459.37 521264.82156 6184368.21 521251.46Sklypo plotas m 24089Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems pastatams ar statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimosąlygų sąvadą – patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjįdokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypo Nr.2 Projektuojamas maksimalus ProjektuojamasIĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 3006119344


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštasplotas, m²sklypo užstatymo tankumas,%maksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²4089 0,12 4903.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 2 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 2 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.3 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos projektuojamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.3SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane151 6184367.54 521188.00152 6184377.39 521189.46153 6184374.71 521207.54154 6184465.80 521220.89145 6184471.84 521179.73144 6184371.14 521164.97Sklypo plotas m 24059Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems pastatams ar statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimosąlygų sąvadą – patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjįdokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypo Nr.3 Projektuojamas maksimalus ProjektuojamasIĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 3006119345


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštasplotas, m²sklypo užstatymo tankumas,%maksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²4059 0,12 4873.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 3 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 3 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.4 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.4SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane144 6184371.14 521164.97145 6184471.84 521179.73146 6184477.55 521140.72141 6184406.57 521130.32142 6184377.23 521126.02Sklypo plotas m 24005Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems pastatams ar statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimosąlygų sąvadą – patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjįdokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypo Nr.4 Projektuojamas maksimalus ProjektuojamasIĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 3006119346


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštasplotas, m²sklypo užstatymo tankumas,%maksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²4005 0,12 4803.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 4 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 4 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.5 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.5SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane139 6184422.38 521060.41140 6184413.83 521083.90141 6184406.57 521130.32146 6184477.55 521140.72147 6184482.93 521104.05148 6184473.03 521097.58149 6184466.37 521084.44150 6184466.81 521076.59Sklypo plotas m 24271Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems pastatams ar statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimosąlygų sąvadą – patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjįdokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 3006119347


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštasProjektuojamas sklypo Nr.5plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4271 0,12 512Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 5 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 5 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas- Komercinės paskirtiesobjektų teritorijos, naudojimo pobūdis- Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos tp9 K1)(„Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimosąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.6 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.6SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane136 6184350.36 521103.35137 6184349.47 521046.54138 6184380.76 521045.26139 6184422.38 521060.41140 6184413.83 521083.90141 6184406.57 521130.32142 6184377.23 521126.02143 6184381.43 521099.12Sklypo plotas m 24259Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 15 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 3006119348


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypo Nr.6plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4259 0,12 511Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 6 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 6 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.7 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.7SklypokampųSklypo kampų koordinatėspažymėjimasplaneXY134 6184281.77 521044.79135 6184281.92 521049.29136 6184284.08 521112.36137 6184350.36 521103.35Sklypo plotas m 24020Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypo Nr.7plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,Projektuojamasmaksimalus pastatųIĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 3006119349


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas% užimamas sklypo plotas, m²4020 0,12 4823.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 7 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 7 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.8 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.8SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane124 6184480.21 520973.05125 6184442.63 520979.42129 6184488.39 521050.73130 6184383.11 521030.15131 6184349.23 521031.53Sklypo plotas m 24130Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypo Nr.8plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4130 0,12 495Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193410


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 8 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 8 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.9 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.9SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane122 6184503.11 521051.54123 6184496.58 521051.18124 6184480.21 520973.05125 6184442.63 520979.42126 6184427.51 521046.32127 6184471.91 521062.48128 6184475.24 521057.38Sklypo plotas m 24243Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypo Nr.9plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193411


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas4243 0,12 5093.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 9 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 9 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.10 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.10SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane117 6184523.62 520965.69118 6184543.51 521060.60119 6184518.60 521065.82120 6184515.45 521059.59121 6184503.11 521051.54122 6184496.58 521051.18Sklypo plotas m 24060Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.10 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193412


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas4060 0,12 4873.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 10 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 10 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.11 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.11SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane114 6184584.61 521051.99115 6184565.06 520958.66117 6184523.62 520965.69118 6184543.51 521060.60Sklypo plotas m 24039Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.11 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4039 0,12 484Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193413


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 11 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 11 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.12 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.12SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane114 6184584.61 521051.99115 6184565.06 520958.66116 6184568.02 520958.1657 6184646.51 521009.4756 6184638.90 521027.8555 6184638.90 521040.61Sklypo plotas m 24153Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.12 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4153 0,12 498Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193414


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 12 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 12 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.13 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.13SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane57 6184646.51 521009.4758 6184660.58 520995.4159 6184678.96 520987.8039 6184669.15 520941.02116 6184568.02 520958.16Sklypo plotas m 24057Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.13 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4057 0,12 486Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193415


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 13 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 13 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.14 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.14SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane37 6184761.88 520937.7438 6184766.27 520924.5539 6184669.15 520941.0259 6184678.96 520987.8041 6184698.85 520987.8042 6184717.22 520995.4143 6184731.29 521009.4744 6184738.90 521027.8536 6184751.14 521025.168 6184749.09 521001.549 6184756.00 520964.4610 6184759.78 520946.38Sklypo plotas m 25545Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193416


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.14 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%5545 0,12 665Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 14 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 14 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasVI. Elektros linijų apsaugos zonosXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosS2- Servitutas- teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas.Sklypas Nr.15 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.15SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane77 6184745.31 521077.9578 6184810.73 521114.5679 6184811.55 521165.3980 6184746.73 521166.44Sklypo plotas m 24516Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193417


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.15 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4516 0,12 541Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 15 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 15 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasVI. Elektros linijų apsaugos zonosXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.16 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.16SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane47 6184728.73 521068.6848 6184717.22 521080.1849 6184698.85 521087.8050 6184678.96 521087.8051 6184676.57 521086.8187 6184659.19 521155.9085 6184674.64 521152.6684 6184731.32 521140.7976 6184730.17 521069.48Sklypo plotas m 24016Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193418


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.16 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4016 0,12 481Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 16 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 16 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.17 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.17SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane51 6184676.57 521086.8152 6184660.58 521080.1853 6184646.51 521066.1254 6184642.02 521055.28113 6184608.73 521062.2692 6184629.65 521162.0988 6184635.49 521160.8787 6184659.19 521155.90Sklypo plotas m 24559Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193419


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.17 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4559 0,12 547Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 17 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 17 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.18 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.18SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane110 6184568.86 521076.75111 6184571.79 521076.13112 6184570.56 521070.26113 6184608.73 521062.2692 6184629.65 521162.0991 6184596.34 521169.0793 6184588.55 521170.70Sklypo plotas m 24266Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193420


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.18 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4266 0,12 511Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 18 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 18 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.19 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.19SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane93 6184588.55 521170.7094 6184557.19 521177.2799 6184547.44 521179.32100 6184526.52 521079.49108 6184564.69 521071.49109 6184565.92 521077.36110 6184568.86 521076.75Sklypo plotas m 24266Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193421


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.19 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4266 0,12 511Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 19 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 19 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.20 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.20SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane98 6184518.04 521185.4899 6184547.44 521179.32100 6184526.52 521079.49101 6184521.67 521080.50102 6184521.29 521087.45103 6184513.23 521099.80104 6184500.08 521106.45105 6184497.75 521106.32106 6184485.14 521192.37Sklypo plotas m 24209Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193422


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.20 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4209 0,12 505Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 20 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 20 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.21 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.6SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane97 6184540.04 521290.4498 6184518.04 521185.48106 6184485.14 521192.37107 6184468.62 521305.14Sklypo plotas m 25708Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193423


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.21 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%5708 0,12 684Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 21 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 21 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.22 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.22SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane94 6184557.19 521177.2795 6184579.19 521282.2696 6184546.05 521289.2197 6184540.04 521290.4498 6184518.04 521185.4899 6184547.44 521179.32Sklypo plotas m 24291Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193424


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.22 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4291 0,12 514Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 22 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 22 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.23 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.23SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane90 6184618.34 521274.0691 6184596.34 521169.0793 6184588.55 521170.7094 6184557.19 521177.2795 6184579.19 521282.26Sklypo plotas m 24291Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193425


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.23 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4291 0,12 514Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 23 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 23 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.24 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.24SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane88 6184635.49 521160.8789 6184657.49 521265.8590 6184618.34 521274.0691 6184596.34 521169.0792 6184629.65 521162.09Sklypo plotas m 24291Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193426


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.24 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4291 0,12 514Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 24 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 24 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.25 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.25SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane85 6184674.64 521152.6686 6184696.64 521257.6589 6184657.49 521265.8588 6184635.49 521160.8787 6184659.19 521155.90Sklypo plotas m 24291Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193427


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.25 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4291 0,12 514Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 25 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 25 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.26 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.26SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane83 6184733.08 521250.0284 6184731.32 521140.7985 6184674.64 521152.6686 6184696.64 521257.65Sklypo plotas m 25102Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193428


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.26 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%5102 0,12 612Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 26 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 26 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.27 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.27SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane79 6184811.55 521165.3980 6184746.73 521166.4481 6184748.03 521246.8882 6184812.65 521233.34Sklypo plotas m 24811Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193429


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.27 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%4811 0,12 577Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 27 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 27 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasVI. Elektros linijų apsaugos zonosXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.28 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Numatoma statyti 1-2 aukštų pastatą;• Parkavimo vietos įrengiamos naudojamame sklype;• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.28SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane78 6184810.73 521114.5679 6184811.55 521165.3982 6184812.65 521233.3433 6184886.06 521217.962 6184873.50 521173.913 6184859.50 521141.97Sklypo plotas m 25974Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193430


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.28 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%5974 0,12 716Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 28 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 28 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas-Gyvenamosios teritorijos;naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) („Žemės sklypų pagrindinės tikslinėsžemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemėssklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.29 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Planuojama įrengti rekreacinę zoną;• Planuojama apželdinti teritoriją.• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.29SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane1 6184888.95 521228.0833 6184886.06 521217.962 6184873.50 521173.913 6184859.50 521141.9734 6184842.50 521116.7835 6184838.21 521112.7536 6184751.14 521025.168 6184749.09 521001.549 6184756.00 520964.4610 6184759.78 520946.3811 6184772.15 520985.2012 6184784.36 520996.2113 6184852.92 520996.8914 6184880.24 520994.02Sklypo plotas m 235975IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193431


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas15 6184912.80 520999.7416 6184929.62 521010.2817 6184939.19 521023.1818 6184949.52 521035.0019 6184957.91 521058.3320 6184964.21 521081.2421 6184969.24 521107.4422 6184978.89 521128.6723 6184978.00 521134.5024 6184967.59 521143.9825 6184970.42 521147.7326 6184981.02 521145.2027 6184986.84 521139.6928 6184993.74 521151.7729 6185002.81 521161.3130 6185003.81 521174.2831 6185007.92 521194.0832 6185010.35 521209.89Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 50 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;Projektuojamas sklypoNr.29 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%35975 - -Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 29 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 29 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas- Rekreacinės teritorijos,naudojimo pobūdis- Trumpalaikio poilsio statinių statybos tp13 R2) („Žemės sklypų pagrindinėstikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasVI. Elektros linijų apsaugos zonosXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosXXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklosXXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėjeSklypas Nr.30 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193432


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštasSklypo Nr.30SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane60 6184681.94 521002.8061 6184695.86 521002.8062 6184708.73 521008.1363 6184718.57 521017.9764 6184723.90 521030.8365 6184723.90 521044.7666 6184718.57 521057.6267 6184708.73 521067.4768 6184695.86 521072.8069 6184681.94 521072.8070 6184669.07 521067.4771 6184659.23 521057.6272 6184653.90 521044.7673 6184653.90 521030.8374 6184659.23 521017.9775 6184669.07 521008.13Sklypo plotas m 23899Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 50 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.30 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%3899 - -Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 30 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 30 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas- Rekreacinės teritorijos,naudojimo pobūdis- Trumpalaikio poilsio statinių statybos tp13 R2) („Žemės sklypų pagrindinėstikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosSklypas Nr.31 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193433


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.31SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYplane162 6184485.60 521068.95163 6184491.58 521065.92164 6184498.27 521066.29165 6184503.88 521069.96166 6184506.90 521075.93167 6184506.54 521082.62168 6184502.87 521088.23169 6184496.90 521091.25170 6184490.21 521090.89171 6184484.60 521087.22172 6184481.57 521081.25173 6184481.94 521074.56Sklypo plotas m 2502Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Pastato sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 50 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.31 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%502 - -Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 6 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 6 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas- Rekreacinės teritorijos,naudojimo pobūdis- Trumpalaikio poilsio statinių statybos tp13 R2) („Žemės sklypų pagrindinėstikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151). Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiSklypas Nr.32 planuojamas vadovaujantis tokiais principais:• Planuojamo sklypo ribos keičiamos;• Planuojamos susisiekimo komunikacijos;IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193434


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas• Planuojamos inžinerinės infrastruktūros komunikacijos;• Tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.• Lentelėje surašyti sklypo kampų pažymėjimai ir koordinatės, koordinačių sistemavalstybinė LKS-1994:Sklypo Nr.SklypoSklypo kampų koordinatėskampųpažymėjimas XYSklypo plotas m 2plane32 293523 6184859.50 521141.9778 6184810.73 521114.5677 6184745.31 521077.9580 6184746.73 521166.4481 6184748.03 521246.8882 6184812.65 521233.3433 6184886.06 521217.961 6184886.06 521217.96161 6184548.18 521299.49160 6184344.79 521341.33159 6184366.65 521193.68151 6184367.54 521188.00152 6184377.39 521189.46153 6184374.71 521207.54156 6184368.21 521251.46157 6184361.78 521294.99158 6184452.99 521308.35155 6184459.37 521264.82154 6184465.80 521220.89145 6184471.84 521179.73146 6184477.55 521140.72147 6184482.93 521104.05148 6184473.03 521097.58149 6184466.37 521084.44150 6184466.81 521076.59139 6184422.38 521060.41138 6184380.76 521045.26137 6184349.47 521046.54134 6184281.92 521049.29133 6184281.77 521044.79132 6184280.48 521006.91131 6184348.67 520995.35130 6184349.23 521031.53129 6184383.11 521030.15125 6184427.51 521046.32126 6184471.91 521062.48127 6184475.24 521057.38128 6184488.39 521050.73122 6184496.58 521051.18121 6184503.11 521051.54120 6184515.45 521059.59119 6184518.60 521065.82118 6184543.51 521060.60114 6184584.61 521051.9955 6184638.90 521040.6156 6184638.90 521027.8557 6184646.51 521009.4758 6184660.58 520995.4159 6184678.96 520987.80IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193435


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas41 6184698.85 520987.8052 6184660.58 521080.1843 6184731.29 521009.4744 6184738.90 521027.8545 6184738.90 521047.7446 6184735.73 521055.4035 6184838.21 521112.7534 6184842.50 521116.7847 6184728.73 521068.6848 6184717.22 521080.1849 6184698.85 521087.8050 6184678.96 521087.8051 6184676.57 521086.8152 6184660.58 521080.1853 6184646.51 521066.1254 6184642.02 521055.28113 6184608.73 521062.26112 6184570.56 521070.26111 6184571.79 521076.13110 6184568.86 521076.75109 6184565.92 521077.36108 6184564.69 521071.49100 6184526.52 521079.49101 6184521.67 521080.50102 6184521.29 521087.45103 6184513.23 521099.80104 6184500.08 521106.45105 6184497.75 521106.32106 6184485.14 521192.37107 6184468.62 521305.1497 6184540.04 521290.4496 6184546.05 521289.2195 6184579.19 521282.2690 6184618.34 521274.0689 6184657.49 521265.8586 6184696.64 521257.6583 6184733.08 521250.0284 6184731.32 521140.7976 6184669.07 521008.13Subalansuoto projektavimo reikalavimai:• Sklype naujiems statiniams projektuoti reikalinga gauti projektavimo sąlygų sąvadą –patvirtintą konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrąjį dokumentą;• Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 12 % sklypo ploto, tai gali būti medžiai, veja;• Statybvietėje reikalingi laikini pastatai ūkiniams, gamybiniams ir buitiniams reikalams. Laikinipastatai išdėstomi atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, turi būti statomi užpavojingos darbo su mechanizmais zonos ribų;• Bendras visų pastato sklype esančių pastatų užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėjenurodytų dydžių:Projektuojamas sklypoNr.32 plotas, m²Projektuojamas maksimalussklypo užstatymo tankumas,%29352 0,01 293Projektuojamasmaksimalus pastatųužimamas sklypo plotas, m²IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193436


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštas3.2 Teritorijos tvarkymas ir naudojimasDetalusis planas nustato sklypo Nr. 32 tvarkymo ir naudojimo režimą..Sklypo Nr. 32 tvarkymo ir naudojimo režimas:Planuojamas sklypas formuojamas keičiant sklypų ribas ir paskirtį, pagrindinė tikslinė žemėsnaudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas ir pobūdis (naudojimo būdas- Inžinerinės infrastruktūrosteritorijos; naudojimo pobūdis- Susisiekimo ir inžinerinių tinklų objektų koridoriams tp10 I2); („Žemėssklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ 2005-03-17įsakymas Nr. D1-151). Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:ApribojimasVI. Elektros linijų apsaugos zonosXXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiaiXXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonosS1-Kelio servitutas- teisė važiuoti transporto priemonėmis.S2- Servitutas- teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas.3.3. Inžinerinė infrastruktūraAplink planuojamą teritoriją reikalinga inžinerinė infrastruktūra neišplėtota. Nuotekų įrenginiaiplanuojami pajungti prie bendrų uždarųjų biologinio valymo įrenginių. Vandentiekis planuojamas įrengtiiš bendro gręžinio. Planuojant teritoriją numatomos teritorijos, kuriose planuojama vystyti centralizuotąinžinerinę infrastruktūrą ir ją išvysčius planuojamus statinius prie jos prijungti. Visos specialiosiosnaudojimo sąlygos (apribojimai) įvardintos detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindiniųsprendinių aprašomojoje lentelėje. Rengiant statinių techninius projektus tikslu, kad nebūtųpažeisti gretimų sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuvedimas nuo sausinamųplotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais, vadovaujantis Žemėsūkio ministerijos 1996 07 10 įsakymu Nr.283 privaloma paruošti melioracijos statiniųpertvarkymo projektą.3.4. Higieninė būklė ir SAZNuotekų įrenginiai planuojami pajungti prie bendrų uždarųjų biologinio valymo įrenginių. Vandentiekisplanuojamas įrengti iš bendro gręžinio. Planuojant teritoriją numatomos teritorijos, kuriose planuojamavystyti centralizuotą inžinerinę infrastruktūrą ir ją išvysčius planuojamus statinius prie jos prijungti.Planuojamuose sklypuose yra išnagrinėta planuojama veikla, teritorija, vandens tiekimo ir nuotekųsurinkimas, šildymas ir karšto vandens ruošimas, elektros energija, naudojamos žaliavos, atliekųtvarkymas ir kt.Cheminės ir pavojingos sveikatai medžiagos nebus naudojamos. Gyventojų nepasitenkinimo dėlplanuojamo statyti objekto nėra. Visai teritorijai sanitarinė apasaugos zona nenustatoma, nustatomasanitarinė apsaugos zona uždariesiems biologinio valymo įrenginiams -25 metrai, vandens gręžiniuisanitarinė apsaugos zona - 30 metrų.3.5. Eismo saugumasIĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193437


Objekto pavadinimas: Žemės sklypų kadastro Nr. 6604/0003:29 ir Nr. 6604/0003:484, Rėklių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detalusis planas.Aiškinamasis raštasĮvažiavimai į sklypus planuojami iš esamų kelių. Detaliojo plano sprendiniai eismo saugumui įtakosneturės.3.6 Aplinkos apsaugaAplink planuojamą teritoriją reikalinga inžinerinė infrastruktūra neišplėtota. Nuotekų įrenginiaiplanuojami pajungti prie bendrų uždarųjų biologinio valymo įrenginių. Vandentiekis planuojamas įrengtiiš bendro gręžinio. Planuojant teritoriją numatomos teritorijos, kuriose planuojama vystyti centralizuotąinžinerinę infrastruktūrą ir ją išvysčius planuojamus statinius prie jos prijungti. Visos specialiosiosnaudojimo sąlygos (apribojimai) įvardintos detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindiniųsprendinių aprašomojoje lentelėje. Numatomos planuojamoje teritorijoje veiklos, laikantis gamtosapsaugos bei higieninės saugos reikalavimų, poveikis aplinkos kokybei bei kraštovaizdžiui busnežymus, dirvožemis, gruntiniai bei paviršiniai vandenys nebus teršiami. Kertamų medžių nėra.Kadangi poveikis aplinkai nežymus, dalis "Žemės apsauga" neruošiama.Vykdant pastatų statybą, visais atvejais privaloma vadovautis LR normatyviniais statybos techniniaisdokumentais (STR), kuriuos reglamentuoja Statybos įstatymas. Sklypus planuojama apželdinti- 25%,sklypų ploto.Atliekos bus perdirbamos pagal sutartis su organizacijomis, kurios turi teisę atlikti šių atliekųperdirbimą.3.7 Viešinimo procedūrosApie rengiamą detalųjį planą 2010 vasario mėn. 25 d. buvo skelbta, laikraštyje „Panevėžio rytas“,pateikta informacija prie planuojamos teritorijos įrengtame stende, Panevėžio rajono savivaldybėsinterneto puslapyje bei registruotais laiškais informuoti kaimyninių sklypų savininkai. Viešai detalusisplanas buvo eksponuojamas Panevėžio rajono savivaldybės architektūros skyriuje nuo 2010 m. kovomėn. 15 d., o viešas susirinkimas vyko 2010 m. balandžio mėn. 02 d. 9 valandą Panevėžio rajonosavivaldybės architektūros skyriuje. Pretenzijų ar pasiūlymų iki susirinkimo ir jo metu negauta.Visuomenė susirinkime nedalyvavo, laikoma, kad detaliojo plano sprendiniams pritariama.Projekto vadovasRimantas PaužaIĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija į.k. 30061193438

More magazines by this user
Similar magazines