2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 ...

cust.lt

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 ...

L 324/24LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 102 straipsnisII ANTRAŠTINĖ DALISATLEIDIMAS NUO IMPORTO MUITŲ1. Šiame reglamente:a) „importo muitai“ – tai muitai ir jiems lygiaverčio poveikioprivalomieji mokėjimai, taip pat žemės ūkio mokesčiai ir kitiimporto privalomieji mokėjimai, kuriuos numato bendrojižemės ūkio politika arba konkrečios priemonės, taikomostam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams;b) „eksporto muitai“ – tai žemės ūkio mokesčiai ir kiti eksportoprivalomieji mokėjimai, kuriuos numato bendroji žemės ūkiopolitika arba konkrečios priemonės, taikomos tam tikriemsperdirbtiems žemės ūkio produktams;I SKYRIUSĮprastinę gyvenamąją vietą keičiančių ir iš trečiosios šalies įBendriją persikeliančių fizinių asmenų asmeninis turtas3 straipsnisPagal 4–11 straipsnius fiziniams asmenims, keičiantiems įprastinęgyvenamąją vietą ir persikeliantiems iš trečiosios šalies į Bendrijosmuitų teritoriją, leidžiama įvežti savo asmeninį turtą beimporto muitų.4 straipsnisc) „asmeninis turtas“ – tai bet kuris turtas, skirtas atitinkamų asmenųasmeniniam naudojimui arba jų namų ūkio poreikiamstenkinti.Pabrėžtina, kad „asmeniniam turtui“ priklauso:i) namų apyvokos daiktai;ii)dviračiai ir motociklai, privačios motorinės transportopriemonės ir jų priekabos, turistiniai nameliaiautopriekabos,pramoginiai laivai ir privatūs lėktuvai.„Asmeniniu turtu“ taip pat laikomos įprastiems šeimos poreikiamsreikalingos buitinės atsargos, malonumui laikomigyvūnėliai ir balnojami gyvuliai, taikomųjų ar laisvųjų menųnešiojamosios priemonės, reikalingos asmens amatui ar profesineiveiklai. Nei savo pobūdžiu, nei kiekiu asmeninis turtasneturi kelti įtarimo, kad jis yra importuojamaskomerciniais tikslais;d) „namų apyvokos daiktai“ – tai asmeniniai daiktai, patalynė,namų įranga ir prietaisai, skirti atitinkamų asmenų asmeniniamnaudojimui ar jų namų ūkio poreikių tenkinimui;Nuo importo muitų atleidžiamas tik tas asmeninis turtas:a) kurį, išskyrus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, turėjo, o jeitai nesuvartojamos prekės – kurias naudojo, atitinkamas asmuosavo buvusioje įprastinėje gyvenamojoje vietoje mažiausiaišešis mėnesius iki palikdamas savo įprastinę gyvenamąjąvietą išvykimo trečiojoje šalyje;b) kuris skirtas naudoti tuo pačiu tikslu naujoje įprastinėje gyvenamojojevietoje.Be to, valstybės narės gali nustatyti sąlygą, kad nuo importo muitųturtas atleidžiamas su sąlyga, jei už jį kilmės šalyje arba išvykimošalyje yra sumokėti paprastai už jį mokami muitai ir (arba)fiskaliniai mokesčiai.5 straipsnis1. Nuo importo muitų atleidžiami tik asmenys, kurių bent 12mėnesių iš eilės įprastinė gyvenamoji vieta buvo už Bendrijosmuitų teritorijos ribų.2. Tačiau jei yra aišku, kad atitinkamas asmuo ketino gyventiuž Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės, kompetentingosinstitucijos gali daryti išimtis iš 1 dalyje nurodytostaisyklės.e) „alkoholiniai produktai“ – produktai (alus, vynas, aperityvai,kurių pagrindą sudaro vynas arba alkoholis, brendžiai, likeriaiarba spiritiniai gėrimai ir t. t.), klasifikuojami Kombinuotosiosnomenklatūros 2203–2208 pozicijose.2. Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikant II antraštinędalį, trečiosios šalys taip pat apima ir tas valstybių narių teritorijųsritis, kurios pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą(EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą ( 1 ),nėra priskiriamos Bendrijos muitų teritorijai.( 1 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.6 straipsnisNuo importo muitų neatleidžiami:a) alkoholiniai produktai;b) tabakas ar tabako gaminiai;c) komercinės transporto priemonės;d) daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamąsiastaikomųjų ir laisvųjų menų priemones.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/257 straipsnis1. Išskyrus ypatingus atvejus, nuo importo muitų atleidžiamastik asmeninis turtas, įvežamas laisvai apyvartai per 12 mėnesiųnuo tos dienos, kai asmuo įsikūrė savo įprastinėje gyvenamojojevietoje Bendrijos muitų teritorijoje.2. Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį asmeninis turtas gali būti išleistasį laisvą apyvartą keliomis atskiromis siuntomis.8 straipsnis1. Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leistaasmeninį turtą įvežti laisvai apyvartai, šis be muitų įvežtas asmeninisturtas negali būti skolinamas, užstatomas, nuomojamas arperleidžiamas už atlygį ar nemokamai, prieš tai nepranešus kompetentingomsinstitucijoms.2. Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus asmeninį turtąprieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tąturtą sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusiustą dieną, kai jis buvo paskolintas, užstatytas, išnuomotas arperleistas, atsižvelgiant į to turto rūšį ir tą dieną kompetentingųinstitucijų nustatytą ar pripažintą muitinę vertę.2. Leidimas 1 dalyje nurodytą asmeninį turtą įvežti be muitųišduodamas laikantis 3–8 straipsniuose nurodytų reikalavimų susąlyga, kad:a) 4 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminaiskaičiuojami nuo tos dienos, kai asmeninis turtas įvežamasį Bendrijos muitų teritoriją;b) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas skaičiuojamas nuotos dienos, kai atitinkamas asmuo faktiškai įsikuria savoįprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje.3. Leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu atitinkamas asmuoįsipareigoja faktiškai įsikurti savo įprastinėje gyvenamojoje vietojeBendrijos muitų teritorijoje per tokį laikotarpį, kokį nustatokompetentingos institucijos atsižvelgdamos į aplinkybes. Atsižvelgiantį tokias aplinkybes dėl įsipareigojimo gali būti reikalaujamapateikti garantiją, kurios formą ir dydį nustato tosinstitucijos.11 straipsnisKai asmuo savo įprastinę gyvenamąją vietą turi perkelti iš trečiosiosšalies į Bendrijos muitų teritoriją dėl išimtinių politinių aplinkybių,kompetentingos institucijos gali nukrypti nuo 4 straipsnioa ir b dalių, 6 straipsnio c ir d dalių bei 8 straipsnio.II SKYRIUSSantuokos pagrindu įvežamos prekės9 straipsnis1. Nukrypstant nuo 7 straipsnio 1 dalies, atleisti nuo muitųlaisvai apyvartai įvežamą asmeninį turtą, kol dar asmuo nėra įsikūręssavo įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje,galima su sąlyga, jei jis įsipareigoja savo įprastinėjegyvenamojoje vietoje faktiškai įsikurti per šešis mėnesius. Dėl šioįsipareigojimo turi būti pateikta garantija, kurios formą ir dydįnustato kompetentingos institucijos.2. Kai taikomos 1 dalies nuostatos, 4 straipsnio a punkte nustatytaslaikotarpis skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmeninisturtas įvežamas į Bendrijos muitų teritoriją.12 straipsnis1. Atsižvelgiant į 13–16 straipsnius, kraitis ir namų apyvokosdaiktai, nauji ir nenauji, kurie priklauso asmeniui, perkeliančiamįprastinę gyvenamąją vietą iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritorijądėl savo santuokos, leidžiami įvežti be importo muitų.2. Tomis pačiomis sąlygomis dovanos, paprastai teikiamossantuokos proga, kurias gauna asmuo, atitinkantis šio straipsnio1 dalyje nurodytas sąlygas, iš asmenų, turinčių savo įprastinę gyvenamąjąvietą trečiojoje šalyje, taip pat leidžiamos įvežti be importomuitų. Tačiau kiekvienos be muito įvežamos dovanos vertėneturi viršyti 1 000 EUR.13 straipsnis10 straipsnis1. Kai dėl darbo įsipareigojimų asmuo palieka trečiąją šalį, kuriojeturėjo įprastinę gyvenamąją vietą, bet dar nėra įsikūręs įprastinėjegyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje, ir tikketina tai padaryti, kompetentingos institucijos gali duoti leidimąbe muitų įvežti asmeninį turtą, kurį šiuo tikslu jis perkelia į minėtąteritoriją.Nuo importo muitų, kaip nurodyta 12 straipsnyje, gali būti atleidžiamitik asmenys:a) kurių įprastinė gyvenamoji vieta buvo už Bendrijos muitų teritorijosribų bent 12 mėnesių iš eilės. Tačiau nuo šios taisyklėsgali būti leista nukrypti, jei atitinkamas asmuo aiškiaiketino gyventi už Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12mėnesių iš eilės;b) kurie pateikia savo santuokos įrodymą.


L 324/26LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 1014 straipsnis18 straipsnisAlkoholiniai produktai, tabakas ir tabako gaminiai nuo importomuitų neatleidžiami.15 straipsnisNuo importo muitų neatleidžiami:a) alkoholio gaminiai;b) tabakas ir tabako gaminiai;1. Išskyrus išimtinius atvejus, nuo importo muitų atleidžiamostik tos prekės, kurios laisvai apyvartai įvežamos:a) ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki nustatytos vestuviųdienos (šiuo atveju atleidžiant nuo muito turi būti pateiktaatitinkama garantija, kurios formą ir dydį nustato kompetentingosinstitucijos); irb) ne vėliau kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo vestuviųdienos.2. Per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį 12 straipsnyjenurodytas prekes gali būti leista įvežti laisvai apyvartai keliomisatskiromis siuntomis.16 straipsnis1. Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leistaprekes įvežti laisvai apyvartai, pagal 12 straipsnį be muitų įvežtosprekės negali būti skolinamos, užstatomos, išnuomojamos ar perleidžiamosuž atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingomsinstitucijoms.2. Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus prekes priešpasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tas prekessumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tądieną, kai jos buvo paskolintos, užstatytos, išnuomotos ar perleistos,atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijųnustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.c) komercinės transporto priemonės;d) daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamąsiastaikomųjų ir laisvųjų menų priemones, kuriosbuvo reikalingos mirusiojo amatui ar profesinei veiklai;e) žaliavų atsargos, gatavi gaminiai ar pusgaminiai;f) gyvuliai ir žemės ūkio produktų atsargos, viršijančios normaliemsšeimos poreikiams reikalingus kiekius.19 straipsnis1. Nuo importo muitų atleidžiama tik asmeninis turtas, kurislaisvai apyvartai įvežamas ne vėliau kaip praėjus dvejiems metamsnuo tos dienos, kai atitinkamas asmuo įgijo teisę į tą turtą (galutinispaveldėjimo patvirtinimas).Tačiau ypatingomis aplinkybėmis kompetentingos institucijos šįlaikotarpį gali pratęsti.2. Asmeninis turtas per 1 dalyje nurodytą laikotarpį gali būtiįvežamas keliomis atskiromis siuntomis.20 straipsnis17, 18 ir 19 straipsniai taikomi mutatis mutandis asmeniniam turtui,kurį paveldėjimo būdu įgyja juridiniai asmenys, įsisteigę Bendrijosmuitų teritorijoje ir vykdantys ne pelno veiklą.III SKYRIUSPaveldėtas asmeninis turtas17 straipsnis1. Atsižvelgiant į 18, 19 ir 20 straipsnius, asmeninį turtą, kurįpaveldėjęs įgyja fizinis asmuo, turintis įprastinę gyvenamąją vietąBendrijos muitų teritorijoje, leidžiama įvežti be importo muitų.2. 1 dalyje „asmeninis turtas“ – tai visas turtas, kuris yra nurodytas2 straipsnio 1 dalies c punkte ir sudaro mirusiojo palikimą.IV SKYRIUSMoksleivių ar studentų apranga, mokymosi priemonės irnamų apyvokos daiktai21 straipsnis1. Aprangą, mokymosi priemones ir namų apyvokos daiktus,t. y. įprastus besimokančiojo kambariui reikalingus daiktus, kuriepriklauso mokiniams ar studentams, atvykstantiems į Bendrijosmuitų teritoriją studijuoti, ir yra skirti jų asmeniniam naudojimuiper jų studijų laiką, leidžiama įvežti be importo muitų.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/272. 1 dalyje:a) „mokinys ar studentas“ – tai asmuo, priimtas į kurią nors mokymoįstaigą ir turintis teisę lankyti jos siūlomus dieninių studijųkursus;b) „apranga“ – tai nauji ir nenauji apatiniai ir viršutiniai drabužiaibei patalynė;c) „mokymosi priemonės“ – tai daiktai ir reikmenys (įskaitantskaičiavimo ir spausdinimo mašinėles), kuriuos paprastainaudoja mokiniai ar studentai studijoms.22 straipsnisAtleidžiama nuo importo muitų bent kartą per mokslo metus.V SKYRIUSNedidelės vertės siuntos2. 1 dalyje įvežamos siuntos yra „nekomercinio pobūdžio“,jeigu:a) siunčiamos nereguliariai;b) susideda tik iš gavėjo ar jo šeimos asmeniniam vartojimuiskirtų daiktų, nei savo pobūdžiu, nei kiekiu nepanašių įkomercinius;c) yra siuntėjo siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio.26 straipsnis1. 25 straipsnio 1 dalyje minimas atleidimas nuo muitų taikomassiuntoms, kurių kiekvienos vertė yra ne didesnė kaip 45 EUR,įskaičiuojant 27 straipsnyje nurodytų prekių vertę.2. Jei siuntos, susidedančios iš dviejų ar daugiau prekių, bendravertė yra didesnė už 1 dalyje nurodytą sumą, nuo importo muitųatleidžiamos iki nurodytos sumos tos prekės, kurios būtų atleistosnuo muitų, jei būtų importuojamos atskirai, atsižvelgiant į tai,kad vienos prekės vertės skaidyti negalima.23 straipsnis1. Vadovaujantis 24 straipsniu, visas nedidelės vertės prekiųsiuntas, išsiųstas tiesiai iš trečiosios šalies gavėjui Bendrijoje, leidžiamaįvežti be importo muitų.2. 1 dalyje „nedidelės vertės prekės“ – tai prekės, kurių savojivertė kiekvienoje siuntoje neviršija 150 EUR.24 straipsnisNuo importo muitų neatleidžiami:a) alkoholiniai produktai;b) kvepalai ir tualetiniai vandenys;c) tabakas ir tabako gaminiai.VI SKYRIUSSiuntos, kurias vienas fizinis asmuo siunčia kitam fiziniamasmeniui25 straipsnis1. Atsižvelgiant į 26 ir 27 straipsnius, prekių siuntas, kuriasprivatus asmuo siunčia iš trečiosios šalies privačiam asmeniui, gyvenančiamBendrijos muitų teritorijoje, leidžiama įvežti be importomuitų, jeigu tos įvežamos siuntos yra nekomercinio pobūdžio.Šioje dalyje numatytas atleidimas nuo importo muitų netaikomasiš Heligolando salos siunčiamoms prekių siuntoms.27 straipsnis25 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitųkiekvienai siuntai ribojamas šiais atskirų prekių kiekiais:a) tabako gaminiai:— 50 cigarečių,— 25 cigarilės (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris3 gramai),— 10 cigarų,— 50 gramų rūkomojo tabako, arba— proporcingas šių gaminių rinkinys;b) alkoholis ir alkoholiniai gėrimai:— distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija,išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio;nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholiokoncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnėkaip 80 % tūrio: 1 litras; arba— distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholiopagrindu, tafija, sakė arba kiti gėrimai, kurių alkoholiokoncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnėkaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai: 1 litrasarba proporcingas šių gaminių rinkinys; ir— neputojantys vynai: du litrai;c) — kvepalai – 50 gramų; arba— tualetiniai vandenys – 0,25 litro.


L 324/28LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10VII SKYRIUSIlgalaikis materialusis turtas ir kita įranga, importuojamiperkėlus veiklą iš trečiosios šalies į Bendriją28 straipsnis1. Nepažeidžiant valstybėse narėse galiojančių priemonių, kuriostaikomos pramoninės ir komercinės politikos srityje, ir laikantis29–33 straipsnių nuostatų, ilgalaikį materialųjį turtą ir kitąįrangą, priklausančius įmonėms, galutinai nutraukiančioms savoveiklą trečiojoje šalyje ir persikeliančioms į Bendrijos muitų teritorijątęsti panašią veiklą, leidžiama įvežti be importo muitų.Kai perkeliamoji įmonė yra žemės ūkio paskirties, jos gyvulius leidžiamaįvežti taip pat be importo muitų.2. 1 dalyje „įmonė“ – tai savarankiškas ekonominis gamybosarba paslaugų sferos vienetas.29 straipsnis32 straipsnisIšskyrus ypatingus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, nuo importomuitų atleisti, kaip nurodyta 28 straipsnyje, galima tik ilgalaikįmaterialųjį turtą ir kitą įrangą, kurie įvežami laisvai apyvartainepasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kai įmonėnutraukė savo veiklą trečiojoje šalyje, iš kurios išvyksta.33 straipsnis1. Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leistailgalaikį materialųjį turtą ir kitą įrangą įvežti laisvai apyvartai, šisbe muitų įvežtas ilgalaikis materialusis turtas ir kita įranga negalibūti skolinami, užstatomi, išnuomojami ar perleidžiami už atlygįar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingomsinstitucijoms.Kai nuomojant ar perleidžiant atsiranda piktnaudžiavimo pavojus,šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 36 mėnesių.Nuo importo muitų atleidžiamos tik ilgalaikis materialusis turtasir įranga, kurie:a) išskyrus ypatingus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, buvofaktiškai naudojami įmonėje mažiausiai 12 mėnesių prieš jainutraukiant veiklą trečiojoje šalyje, iš kurios ji perkelia savoveiklą;b) persikėlus bus naudojami tuo pačiu tikslu;2. Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus prekes priešpasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tas prekessumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tądieną, kai jos buvo paskolintos, užstatytos, išnuomotos ar perleistos,atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijųnustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.34 straipsnisc) atitinka tos įmonės pobūdį ir dydį.30 straipsnisNuo importo muitų neatleidžiamos įmonės, kurios persikelia įBendrijos muitų teritoriją dėl to, kad susijungė ar ketina susijungtisu Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigusia įmone arba į ją įsilieti,taigi nesukuria naujo veiklos vieneto.31 straipsnis28–33 straipsniai taikomi mutatis mutandis ilgalaikiam materialiajamturtui ir kitai įrangai, kurie priklauso asmenims, užsiimantiemsprofesine veikla laisvųjų profesijų srityje, ir juridiniamsasmenims, vykdantiems ne pelno veiklą, kai jie perkelia tokiąveiklą iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją.VIII SKYRIUSBendrijos ūkininkų gauti produktai ūkyje, esančiametrečiojoje šalyjeNuo importo muitų neatleidžiamos:a) transporto priemonės, kurios nėra tokio pobūdžio, kad būtųnaudojamos kaip gamybos ar paslaugų pramonės įrankiai;b) visų rūšių atsargos, skirtos žmonėms vartoti arba gyvuliųpašarui;c) kuras ir žaliavų, gatavos produkcijos bei pusgaminiųatsargos;d) prekybos agentų įvežami gyvuliai.35 straipsnis1. Atsižvelgiant į 36 ir 37 straipsnius, žemės ūkio, gyvulininkystės,bitininkystės, sodininkystės ir miškininkystės produktus ištrečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija,esančio ūkio, kurį eksploatuoja žemės ūkio produktų gamintojai,turintys pagrindinę įmonę minėtoje muitų teritorijoje, besiribojančiojesu ta trečiąja šalimi, leidžiama įvežti be importo muitų.2. Kad būtų galima remtis 1 dalies nuostatomis, gyvulininkystėsproduktai turi būti gauti iš Bendrijos kilmės gyvulių arba į jąįvežti laisvai apyvartai.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/2936 straipsnisNuo importo muitų atleidžiami tik produktai, kurie nėra niekaipapdoroti, išskyrus tai, kas paprastai daroma nuėmus jų derlių arjuos gavus.X SKYRIUSPrekės keleivių asmeniniame bagaže41 straipsnis37 straipsnisNuo importo muitų atleidžiami tik produktai, kuriuos į Bendrijosmuitų teritoriją įveža pats žemės ūkio produktų gamintojas arbajo vardu kitas asmuo.Atvykstančių iš trečiųjų šalių keleivių asmeniniame bagaže esančiasprekes leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu pagal nacionalinėsteisės aktų nuostatas, priimtas atsižvelgiant į 2007 m.gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2007/74/EB dėl keliaujančiųiš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimopridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais ( 1 ) nuostatas, tos įvežamosprekės neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).38 straipsnis35, 36 ir 37 straipsniai taikomi mutatis mutandis produktams, gautiemsiš žvejybos ar žuvų auginimo veiklos, kurią Bendrijos žvejaiir žuvų augintojai vykdo su trečiąja šalimi besiribojančiuoseežeruose ar vandens keliuose, ir produktams, gautiems iš tokiuoseežeruose ir vandens keliuose Bendrijos medžiotojų vykdomosmedžioklės veiklos.Prekėms, įvežamoms į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ( 2 )6 straipsnio 1 dalyje išvardytas teritorijas, taikomos tos pačios atleidimonuo muitų nuostatos kaip ir prekėms, įvežamoms į betkurią kitą atitinkamos valstybės narės teritorijos dalį.XI SKYRIUSŠvietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; mokslo prietaisai iraparataiIX SKYRIUSSėklos, trąšos ir produktai dirvos bei pasėlių priežiūrai,kuriuos įveža trečiųjų šalių žemės ūkio produktų gamintojaiketindami juos naudoti ūkiuose, besiribojančiuose su tomisšalimis42 straipsnisŠvietimo, mokslo ir kultūros medžiagą, išvardytą I priede, leidžiamaįvežti be importo muitų nepriklausomai nuo to, kas jos gavėjasir kokiam naudojimui tokia medžiaga skirta.39 straipsnis43 straipsnisAtsižvelgiant į 40 straipsnį, sėklas, trąšas ir produktus, skirtus dirvosir pasėlių priežiūrai, kuriuos ketinama panaudoti Bendrijosmuitų teritorijoje esančiame ūkyje, besiribojančiame su trečiąja šalimi,kurį eksploatuoja žemės ūkio produktų gamintojai, turintyspagrindinę įmonę minėtoje trečiojoje šalyje, besiribojančioje suBendrijos muitų teritorija, leidžiama įvežti be importo muitų.Švietimo, mokslo ir kultūros medžiagą, išvardytą II priede, leidžiamaįvežti be importo muitų su sąlyga, kad ji skirta:a) valstybinėms švietimo, mokslo ar kultūros įstaigoms ir organizacijoms;arba40 straipsnis1. Nuo importo muitų atleidžiami tik tokie sėklų, trąšų ir kitųproduktų kiekiai, kokie reikalingi ūkiui eksploatuoti.2. Nuo importo muitų atleidžiamos sėklos, trąšos ir kiti produktai,kuriuos tiesiai į Bendrijos muitų teritoriją įveža pats žemėsūkio produktų gamintojas arba kitas asmuo jo vardu.3. Valstybės narės gali nutarti, kad toks atleidimas nuo importomuitų taikomas, jeigu kita šalis joms taip pat taiko tokį patįrežimą.b) įstaigoms ir organizacijoms, patenkančioms į kategorijas, nurodytasprie kiekvieno daikto II priedo 3 stulpelyje, su sąlyga,kad valstybių narių kompetentingos institucijospatvirtino, kad jos turi teisę tokias prekes gauti be importomuitų.( 1 ) OL L 346, 2007 12 29, p. 6.( 2 ) OL L 347, 2006 12 11, p. 1.44 straipsnis1. Atsižvelgiant į 45–49 straipsnius, mokslo prietaisus ir aparatus,kuriems netaikomas 43 straipsnis, leidžiama įvežti be importomuitų, kai jie įvežami grynai nekomerciniais tikslais.


L 324/30LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 102. 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomastik mokslo prietaisams ir aparatams, skirtiems:46 straipsnisTaikant 44 ir 45 straipsnius:a) valstybinėms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra švietimoir tyrimų srityje, bei valstybinių įstaigų skyriams, kurių pagrindinėveikla yra švietimo ir tyrimų srityje; arbaa) „mokslinis prietaisas ar aparatas“ – tai bet kuris prietaisas araparatas, kuris dėl savo objektyvių techninių charakteristikųir tų rezultatų, kuriuos juo galima gauti, yra tinkamas daugiausiaarba išimtinai mokslinei veiklai;b) privačioms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra švietimo irtyrimų srityje, kurioms valstybių narių kompetentingos institucijosyra leidusios tokias prekes gauti be importo muitų.b) „įvežami nekomerciniais tikslais“ – taikoma moksliniamsprietaisams ir aparatams, skirtiems naudoti vykdant moksliniustyrimus arba švietimo tikslais nesiekiant pelno.45 straipsnis44 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitųtaip pat taikomas:47 straipsnisPrireikus ir laikantis Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyjenurodytos tvarkos, tam tikrų prietaisų ir aparatų atleisti nuo importomuitų negalima, kai nustatoma, kad tokių prietaisų ir aparatųįvežimas be muitų pakenktų Bendrijos pramonės atitinkamogamybos sektoriaus interesams.a) atsarginėms dalims, sudėtinėms dalims ar reikmenims, tinkantiemsmoksliniams prietaisams ir aparatams, su sąlyga,kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys yra įvežamituo pačiu metu kaip ir tie prietaisai ir aparatai, arba jeijie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yraskirti tiems prietaisams ir aparatams:i) kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų su sąlyga,kad tuo metu, kai nuo importo muitų prašoma atleistikonkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis ar reikmenis,tie prietaisai ar aparatai vis dar yra mokslinio pobūdžio,arba48 straipsnis1. 43 straipsnyje nurodytų daiktų ir mokslinių prietaisų beiaparatų, atleistų nuo importo muitų pagal 45, 46 ir 47 straipsniuosenustatytas sąlygas, negalima skolinti, nuomoti ar perleistiuž atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingomsinstitucijoms.2. Jei daiktas paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas įstaigaiar organizacijai, turinčiai teisę pagal 43 straipsnį arba44 straipsnio 2 dalį pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimasnuo importo muitų galioja toliau su sąlyga, kad toji įstaigaar organizacija naudoja tą daiktą, prietaisą ar aparatą tokiaistikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.ii)kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu,kai prašoma nuo importo muitų atleisti konkrečias atsarginesdalis, sudėtines dalis ar reikmenis;Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant privalu prieštai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kaidaiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tųdaiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintąjų muitinę vertę.b) įrankiams, naudojamiems moksliniams prietaisams ir aparatamsprižiūrėti, tikrinti, kalibruoti ir remontuoti, su sąlyga,kad tie įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir prietaisaibei aparatai arba, jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galimanustatyti, jog yra skirti prietaisams ir aparatams:i) kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų su sąlyga,kad tuo metu, kai prašoma tuos įrankius atleisti nuo importomuitų, tie prietaisai ir aparatai vis dar yra moksliniopobūdžio, arbaii)kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu,kai prašoma nuo importo muitų atleisti tuos įrankius.49 straipsnis1. 43 ir 44 straipsniuose nurodytos įstaigos ir organizacijos,kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kuriosketina naudoti be muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurienurodyti tuose straipsniuose, apie tai informuoja kompetentingasinstitucijas.2. Už daiktus, kuriuos įstaigos ir organizacijos valdo ir po to,kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, josprivalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusiustą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tųdaiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintąjų muitinę vertę.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/31Už daiktus, atleistus nuo importo muitų, kuriuos įstaiga ar organizacijanaudoja kitais tikslais, nei nurodyta 43 ir 44 straipsniuose,reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus,galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais,atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijųnustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.50 straipsnis47, 48 ir 49 straipsniai galioja mutatis mutandis 45 straipsnyje nurodytiemsgaminiams.51 straipsnis1. Mokslinių tyrimų įstaigos ar organizacijos, esančios užBendrijos ribų, ar jos vardu nekomerciniais tikslais įvežtai įrangaiimporto muitai netaikomi.2. Nuo importo muitų atleidžiama, jei įranga:a) skirta naudoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įstaigų ar organizacijųnariams ar atstovams patiems ar naudoti jiems sutikustiksliai pagal mokslinio bendradarbiavimo susitarimus,kurių tikslas – vykdyti tarptautines mokslinių tyrimų programasBendrijoje esančiose mokslinių tyrimų įstaigose, kuriastam yra patvirtinusios valstybių narių kompetentingosinstitucijos;2. Jei įranga paskolinama, išnuomojama ar perleidžiama įstaigaiar organizacijai, turinčiai teisę pagal 51 straipsnį pasinaudotiatleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galiojatoliau su sąlyga, kad toji įstaiga ar organizacija naudoja tąįrangą tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.Kitais atvejais ir nepažeidžiant 44 ir 45 straipsnių taikymo skolinant,išnuomojant ar perleidžiant reikia prieš tai sumokėti importomuitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai įranga buvopaskolinta, išnuomota ar perleista, atsižvelgiant į tos įrangos rūšįir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą josmuitinę vertę.3. 51 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir organizacijos,kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kuriosketina naudoti be muitų įvežtą įrangą ne tais tikslais, kurienumatyti tame straipsnyje, apie tai informuoja kompetentingasinstitucijas.4. Už įrangą, kurią įstaigos ir organizacijos naudoja ir po to,kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, josprivalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusiustą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tosįrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintąjos muitinę vertę.Nepažeidžiant 44 ir 45 straipsnių, už įrangą, atleistą nuo importomuitų, kurią įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, neinurodyta 51 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muituspagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai įranga buvo pradėta naudotikitais tikslais, atsižvelgiant į tos įrangos rūšį ir tą dienąkompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jos muitinęvertę.b) lieka fizinio ar juridinio asmens, kuris yra ne Bendrijos rezidentas,turtas tuo metu, kai įranga yra Bendrijos muitųteritorijoje.XII SKYRIUSBandomieji gyvūnai ir tyrimams skirtos biologinės beicheminės medžiagos3. Šiame straipsnyje ir 52 straipsnyje:53 straipsnisa) „įranga“ – tai moksliniams tyrimams naudojami prietaisai,aparatai, mašinos ir jų reikmenys, įskaitant atsargines dalis irįrankius, specialiai sukonstruotus jų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimuiar remontui;b) „nekomerciniais tikslais įvežta“ įranga – tai įranga, skirtamoksliniams tyrimams, vykdomiems nepelno tikslais.1. Nuo importo muitų atleidžiami:a) gyvūnai, specialiai paruošti laboratoriniams tyrimams;b) biologinės arba cheminėms medžiagos, įtrauktoms į sąrašą,sudarytą remiantis Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyjenurodyta tvarka, kurios įvežamos išskirtinai nekomerciniaistikslais.52 straipsnis2. Importo muitais, nurodytais šio straipsnio 1 dalyje, neapmokestinamitik gyvūnai ir biologinės bei cheminės medžiagos,skirtos:1. Įrangos, atleistos nuo importo muitų pagal 51 straipsnyjenustatytas sąlygas, negalima skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygįar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingomsinstitucijoms.a) valstybinėms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra susijusisu švietimu arba tyrimais, arba tiems valstybinių įstaigų skyriams,kurių pagrindinė veikla yra susijusi su švietimu ar tyrimais;arba


L 324/32LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10b) privačioms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra daugiausiasusijusi su švietimu ar tyrimais ir kurios yra valstybių nariųkompetentingų institucijų įgaliotos gauti tokius daiktus beimporto muitų.3. 1 dalies b punkte nurodytame sąraše gali būti tik tos biologinėsarba cheminės medžiagos, kurioms nėra lygiavertės produkcijosBendrijos muitų teritorijoje ir kurios, atsižvelgiant į jųspecifiškumą ir grynumą, yra daugiausia arba išskirtinai naudojamosmoksliniams tyrimams.XIII SKYRIUSŽmogaus kilmės terapinės medžiagos ir kraujo grupės beiaudinių tipų nustatymo reagentai54 straipsnis1. Atsižvelgiant į 55 straipsnį, be importo muitų leidžiamaįvežti šias prekes:a) žmogaus kilmės terapines medžiagas;b) reagentus kraujo grupei nustatyti;c) reagentus audinių tipui nustatyti.2. 1 dalyje:a) „žmogaus kilmės terapinės medžiagos“ – tai žmogaus kraujasir jo išvestiniai produktai (natūralus žmogaus kraujas, sausažmogaus plazma, žmogaus albuminas ir žmogaus plazmosproteino fiksuoti tirpalai, žmogaus imunoglobulinas ir žmogausfibrinogenas);b) „reagentai kraujo grupei nustatyti“ – visi žmogaus, gyvūninės,augalinės arba kitos kilmės reagentai, naudojami kraujogrupei ir kraujo nesuderinamumui nustatyti;c) „reagentai audinių tipams nustatyti“ – visi žmogaus, gyvūninės,augalinės arba kitos kilmės reagentai, naudojami žmogausaudinių tipams nustatyti.55 straipsnisNuo importo muitų atleidžiamos tik prekės, kurios:a) skirtos kompetentingų institucijų patvirtintoms įstaigoms arlaboratorijoms naudoti išskirtinai nekomerciniais medicininiaisar moksliniais tikslais;b) įvežamos kartu su teisėtai įgaliotos institucijos trečiojoje išvykimošalyje išduotu atitikties pažymėjimu;c) sudėtos į konteinerius, ant kurių yra specialios juos identifikuojančiosetiketės.56 straipsnisNuo importo muitų taip pat atleidžiamos specialios pakuotės, būtinostransportuojant žmogaus kilmės terapines medžiagas beikraujo grupių ar audinių tipų nustatymo reagentus, taip pat betkurie jų vartojimui būtini tirpikliai ar papildomi elementai, kuriegali būti sudėti į siuntas.XIV SKYRIUSPrietaisai ir aparatai, skirti medicininiams tyrimams, ligųdiagnozavimui ar medicininiam gydymui57 straipsnis1. Prietaisai ir aparatai, skirti medicininiams tyrimams, ligųdiagnozavimui ir medicininiam gydymui, kuriuos labdaros ar filantropijosorganizacijos arba privatūs asmenys padovanojo sveikatosinstitucijoms, ligoninių skyriams ar medicininių tyrimųinstitucijoms, kurioms valstybių narių kompetentingos institucijossuteikė teisę gauti tokius daiktus be muitų, arba tokie prietaisaiir aparatai, kuriuos tokios sveikatos institucijos, ligoninės armedicininių tyrimų institucijos perka tik už labdaros ar filantropijosorganizacijų suteiktas lėšas ar savanoriškus įnašus, leidžiamiįvežti be importo muitų visuomet su sąlyga, jei nustatoma, jog:a) dovanodamas tokius prietaisus ar aparatus dovanotojas neslepiasavo komercinių tikslų; irb) dovanotojas jokiais ryšiais nėra susijęs su prietaisų ar aparatų,kuriuos prašoma atleisti nuo muitų, gamintoju.2. Tokiomis pat sąlygomis nuo muitų taip pat atleidžiama:a) atsarginės dalys, sudėtinės dalys ar reikmenys, tinkami 1 dalyjenurodytiems prietaisams ir aparatams, su sąlyga, kad tosatsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys yra įvežami tuopačiu metu kaip ir tie prietaisai ir aparatai, arba jei jie įvežamivėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti tiemsprietaisams ir aparatams, kuriuos anksčiau buvo leista įvežtibe muitų;b) įrankiai, naudojami prietaisams ir aparatams prižiūrėti, tikrinti,kalibruoti ir remontuoti, su sąlyga, kad tie įrankiai yraįvežami tuo pačiu metu kaip ir prietaisai bei aparatai arba, jeijie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yraskirti prietaisams ir aparatams, kuriuos anksčiau buvo leistaįvežti be muitų.58 straipsnisTaikant 57 straipsnį, ypač dėl jame minėtų prietaisų ir aparatų beigaunančių organizacijų, 47, 48 ir 49 straipsniai taikomi mutatismutandis.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/33XV SKYRIUSReferencinės medžiagos, naudojamos vaistų kokybės kontrolei59 straipsnisSiuntas, kuriose yra Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintųreferencinių medžiagų, skirtų medžiagų, naudojamų vaistų gamybai,kokybės kontrolei atlikti, mėginių, siunčiamų gavėjams, kuriemsvalstybių narių kompetentingos institucijos leidžia gautitokias siuntas nemokant muitų, leidžiama įvežti be importomuitų.c) už Bendrijos muitų teritorijos ribų įsikūrusio asmens ar organizacijosnemokamai, be jokių siuntėjo komercinių tikslų,kompetentingų institucijų patvirtintoms labdaros ir filantropijosorganizacijoms atsiųstą įrangą ir raštinės reikmenis,skirtus naudoti tik pagal jų veiklos pobūdį arba labdaringaisir filantropiniais tikslais.2. 1 dalies a punkte „būtiniausi daiktai“ – tai prekės, reikalingosbūtiniausiems žmogaus poreikiams tenkinti, tokios kaip maistas,vaistai, drabužiai ir patalynė.62 straipsnisXVI SKYRIUSTarptautiniuose sporto renginiuose naudojami farmacijosproduktaiNuo importo muitų neatleidžiami:a) alkoholiniai produktai;60 straipsnisImporto muitais neapmokestinami žmogaus ar veterinariniamnaudojimui skirti farmacijos produktai, įvežami Bendrijos muitųteritorijoje organizuojamuose tarptautiniuose sporto renginiuosedalyvaujantiems asmenims ar gyvuliams iš trečiųjų šalių vartoti,ribojant jų kiekį taip, kad tų produktų pakaktų poreikiams patenkintiper visą šioje teritorijoje buvimo laiką.b) tabakas ir tabako gaminiai;c) kava ir arbata;d) motorinės transporto priemonės, išskyrus greitosios pagalbosautomobilius.63 straipsnisXVII SKYRIUSLabdaros ir filantropijos organizacijoms skirtos prekės:akliesiems ir kitiems neįgaliesiems skirti daiktaiNuo importo muitų atleidžiamos tik organizacijos, kurių apskaitostvarka leidžia kompetentingoms institucijoms prižiūrėti jųveiklą ir kurios suteikia visas būtinas garantijas.A. Bendriesiems tikslams įvežamos prekės64 straipsnis61 straipsnis1. Atsižvelgiant į 63 ir 64 straipsnius, žemiau išvardytus daiktusleidžiama įvežti be importo muitų, jei tuo nėra piktnaudžiaujamaarba žymiai iškraipoma konkurencija:a) valstybinių organizacijų ar kitų, kompetentingų institucijųpatvirtintų, labdaros ir filantropijos organizacijų įvežamusbūtiniausius daiktus, skirtus skurstantiems asmenims nemokamaiišdalyti;b) už Bendrijos muitų teritorijos ribų įsikūrusio asmens ar organizacijosnemokamai, be jokių siuntėjo komercinių tikslų,valstybinėms ar kitoms kompetentingų institucijų patvirtintomslabdaros ir filantropijos organizacijoms atsiųstus daiktus,už kuriuos įvairiuose labdaros renginiuose renkamoslėšos skurstantiems asmenims šelpti;1. Organizacija, kuri naudojasi atleidimo nuo importo muitųteise, 61 straipsnyje nurodytų prekių ir įrangos negali skolinti,nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai kitais tikslais, negunustatyta to straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, iš anksto apie tainepranešdama kompetentingoms institucijoms.2. Jei prekės ir įranga yra paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamosorganizacijai, pagal 61 ir 63 straipsnius turinčiai teisęnaudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importomuitų ir toliau galioja su sąlyga, jei toji organizacija naudoja tasprekes ir įrangą tais tikslais, pagal kuriuos importo muitainetaikomi.Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieštai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kaidaiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tųdaiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintąjų muitinę vertę.


L 324/34LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 1065 straipsnis1. 61 straipsnyje nurodytos organizacijos, nebeatitinkančiosatleidimo nuo importo muitų sąlygų arba ketinančios naudoti beimporto muitų leistas įvežti prekes ir įrangą ne tais tikslais, kurienumatyti tame straipsnyje, apie tai praneša kompetentingomsinstitucijoms.kaip ir minėti daiktai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galimanustatyti, jog jie yra skirti anksčiau be importo muitų įvežtiemsdaiktams arba daiktams, kurie turėtų būti atleisti nuoimporto muitų tuo metu, kai nuo importo muitų atleisti prašomakonkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ar įrankius.2. Kitiems neįgaliesiems skirti daiktai2. Už prekes ir įrangą, kurias ir toliau valdo organizacijos, nebeatitinkančiosatleidimo nuo importo muitų sąlygų, jos privalomokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tądieną, kai jos pradėjo nebeatitikti tų sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktųrūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintąjų muitinę vertę.3. Už prekes ir įrangą, kurias organizacija, pasinaudojusi atleidimonuo importo muitų teise, naudoja kitais tikslais, nei nurodyta61 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muituspagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudotikitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingųinstitucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.B. Neįgaliųjų poreikiams įvežamos prekės1. Akliesiems skirti daiktai66 straipsnisAklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai skirtus daiktus,nurodytus III priede, leidžiama įvežti be importo muitų.68 straipsnis1. Daiktus, specialiai sukonstruotus fiziškai ar protiškai neįgaliųjų,išskyrus akluosius, švietimo, darbo ar socialinės pažangostikslais, leidžiama įvežti be importo muitų, kai juos įveža:a) patys neįgalieji savo pačių naudojimui; arbab) įstaigos ar organizacijos, savo pagrindine veikla susijusios suneįgaliųjų švietimu arba pagalbos jiems teikimu ir kurias valstybiųnarių kompetentingos institucijos yra patvirtinusioskaip turinčias teisę šiuos daiktus gauti be muitų.2. Pagal 1 dalies sąlygas importo muitais neapmokestinamosminėtų daiktų atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys beiįrankiai, skirti minėtų daiktų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui arremontui su sąlyga, kad tokios atsarginės dalys, sudėtinės dalys,reikmenys ar įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir minėtidaiktai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti,jog jie yra skirti anksčiau be importo muitų įvežtiems daiktamsarba daiktams, kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuometu, kai nuo importo muitų atleisti prašoma konkrečias atsarginesdalis, sudėtines dalis, reikmenis ar įrankius.69 straipsnis67 straipsnis1. Aklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai skirtusdaiktus, nurodytus IV priede, leidžiama įvežti be importo muitųsu sąlyga, kad juos įveža:Prireikus ir laikantis Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyjenurodytos tvarkos, tam tikrų daiktų atleisti nuo importo muitųnegalima, kai nustatoma, kad tokių daiktų įvežimas be muitų pakenktųBendrijos pramonės atitinkamo gamybos sektoriausinteresams.a) patys aklieji savo pačių naudojimui; arba3. Bendrosios nuostatosb) su aklųjų švietimu arba pagalbos jiems teikimu susijusios įstaigosar organizacijos, kurioms valstybių narių kompetentingosinstitucijos yra leidusios gauti tokius daiktus be muitų.2. Pagal 1 dalyje nurodytas sąlygas importo muitais neapmokestinamosminėtų daiktų atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenysbei įrankiai, skirti minėtų daiktų priežiūrai, tikrinimui,kalibravimui ar remontui su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinėsdalys, reikmenys ar įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu70 straipsnisDaiktų, skirtų naudoti patiems akliesiems ar neįgaliesiems, atleidimasnuo importo muitų, kaip numatyta 67 straipsnio 1 dalies apunkte ir 68 straipsnio 1 dalies a punkte, priklauso nuo to, arvalstybėse narėse galiojančios nuostatos įgalina atitinkamus asmenisnustatyti savo kaip aklojo ar neįgaliojo, kuriam suteikiama teisėpasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, statusą.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/3571 straipsnis1. Daiktų, kuriuos 67 ir 68 straipsniuose nurodyti asmenysįveža be importo muitų, negalima skolinti, išnuomoti ar perleistiuž atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingomsinstitucijoms.2. Jei daiktas yra paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamasasmeniui, įstaigai ar organizacijai, kurie turi teisę pagal 67 ir68 straipsnius pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimasnuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad tas asmuo,įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą tokiais tikslais, pagal kuriuosimporto muitai netaikomi.Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieštai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kaidaiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tųdaiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintąjų muitinę vertę.72 straipsnis2. Už daiktus, kuriuos įstaigos ir organizacijos valdo ir po to,kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, mokamiatitinkami importo muitai pagal tarifus, galiojusius tą dieną,kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį irtą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinęvertę.3. Už daiktus, atleistus nuo importo muitų, kuriuos įstaiga arorganizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 67 ir 68 straipsniuose,reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus,galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais,atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijųnustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.C. Daiktai, skirti ištiktiems nelaimės74 straipsnis1. Atsižvelgiant į 75–80 straipsnius, prekės, kurias įveža valstybinėsorganizacijos ar kitos kompetentingų institucijų patvirtintoslabdaros ar filantropijos organizacijos, atleidžiamos nuoimporto muitų, kai jos yra skirtos:1. Įstaigos ir organizacijos, turinčios teisę pagal 67 ir68 straipsnyje nustatytas sąlygas būti atleistos nuo importo muitų,gali daiktus, kuriuos yra įvežusios, nepelno pagrindu skolinti,nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai akliesiems ir kitiemsneįgaliesiems, kuriais jos rūpinasi, nemokėdamos atitinkamųmuitų.a) nemokamai išdalyti nukentėjusiems nuo nelaimės, ištikusiosvienos ar kelių valstybių narių teritorijas; arbab) nemokamai naudotis nukentėjusiems nuo tokios nelaimės,bet išlikdamos tokių organizacijų nuosavybe.2. Jokiomis kitomis sąlygomis, išskyrus nurodytas 1 dalyje, minėtidaiktai negali būti skolinami, nuomojami ar perleidžiamiprieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.2. Prekės, kurias įveža laisvai apyvartai gelbėjimo žinybos, kadgalėtų patenkinti savo poreikius per savo veiklos laikotarpį, taippat atleidžiamos nuo muitų, kaip nurodyta 1 dalyje, tomis pačiomissąlygomis.Jei daiktas paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas asmeniui,įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę pagal 67 straipsnio1 dalį ar 68 straipsnio 1 dalį būti atleistai nuo importo muitų, atleidimasnuo importo muitų ir toliau galioja su sąlyga, kad tas asmuo,įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą tais tikslais, pagalkuriuos importo muitai netaikomi.75 straipsnisMedžiagos ar įranga, skirtos nelaimės ištiktiems rajonams atstatyti,nuo muitų nėra atleidžiamos.Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieštai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kaiprekės ar įranga buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiantį tų prekių ar įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijųnustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.73 straipsnis76 straipsnisKad būtų suteiktas atleidimas nuo importo muitų, turi būti priimtasKomisijos sprendimas, kurį ji priima suinteresuotos valstybėsnarės ar narių prašymu, kritiškiems atvejams numatyta tvarka,pagal kurią būtinos konsultacijos su kitomis valstybėmis narėmis.Esant reikalui, tuo sprendimu taip pat nustatoma pagalbos apimtisir sąlygos.1. 67 ir 68 straipsniuose nurodytos įstaigos ir organizacijos,nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų, arba ketinančiosnaudoti be importo muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais,kurie numatyti tuose straipsniuose, apie tai pranešakompetentingoms institucijoms.Laukdamos kol bus paskelbtas Komisijos sprendimas, nelaimės ištiktosvalstybės narės gali leisti laikinai sustabdyti visų importomuitų taikymą prekėms, įvežamoms 74 straipsnyje nurodytaistikslais su sąlyga, kad importuojanti organizacija įsipareigoja tuosmuitus sumokėti, jei nuo jų nebūtų atleista.


L 324/36LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 1077 straipsnisNuo importo muitų atleidžiamos tik organizacijos, kurių apskaitostvarka leidžia kompetentingoms institucijoms prižiūrėti jųveiklą ir kurios suteikia visas būtinas garantijas.78 straipsnis1. Organizacijos, kurios buvo atleistos nuo importo muitų,74 straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių negali nepranešusios kompetentingomsinstitucijoms skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygįar nemokamai jokiomis kitomis sąlygomis, išskyrus tas, kuriosnurodytos tame straipsnyje.2. Jei prekės paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamosorganizacijai, turinčiai teisę pagal 74 straipsnį naudotis atleidimunuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliausu sąlyga, kad pastaroji įstaiga ar organizacija naudoja tas prekestokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieštai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kaiprekės buvo paskolintos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant įtų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą arpripažintą jų muitinę vertę.2. Už prekes, kurias organizacijos valdo ir po to, kai pradedanebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, kai tos prekėsyra perleidžiamos organizacijai, kuri ir pati turi teisę pagal74 straipsnį būti atleista nuo importo muitų, arba, tam tikrais atvejais,organizacijai, turinčiai teisę būti atleistai nuo importo muitųpagal 61 straipsnio 1 dalies a punktą, atleidimas nuo muitųgalioja ir toliau su sąlyga, kad organizacija naudoja tas prekes taistikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi. Kitais atvejaisreikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusiustą dieną, kai organizacijos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiantį tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijųnustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.3. Už prekes, atleistas nuo importo muitų, kurias įstaiga ar organizacijanaudoja kitais tikslais, nei nurodyta 74 straipsnyje, reikiamokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusiustą dieną, kai prekės buvo pradėtos naudoti kitais tikslais, atsižvelgiantį tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytąar pripažintą jų muitinę vertę.XVIII SKYRIUSGarbės apdovanojimai ar ženklai81 straipsnis79 straipsnis1. Po to, kai nukentėjusieji nuo nelaimės nustoja naudotis74 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis prekėmis, negalimajų skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tainepranešus kompetentingoms institucijoms.2. Jei prekės paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamosorganizacijai, turinčiai teisę pagal 74 straipsnį naudotis atleidimunuo importo muitų, arba, tam tikrais atvejais, organizacijai, turinčiaiteisę pagal 61 straipsnio 1 dalies a punktą naudotis atleidimunuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliausu sąlyga, kad pastaroji organizacija naudoja tas prekes tokiaistikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieštai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kaiprekės buvo paskolintos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant įtų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą arpripažintą jų muitinę vertę.80 straipsnis1. 74 straipsnyje nurodytos organizacijos, kurios nebeatitinkaatleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kurios ima naudoti beimporto muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie numatyti tamestraipsnyje, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.Jei suinteresuotas asmuo kompetentingoms institucijoms pateikiapakankamus įrodymus ir jei su atitinkamais daiktais susijusiveikla nėra komercinio pobūdžio, žemiau išvardytus daiktus leidžiamaįvežti be importo muitų:a) trečiųjų šalių Vyriausybių suteiktus apdovanojimus asmenims,kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra Bendrijos muitųteritorijoje;b) taures, medalius ir panašius simbolinio pobūdžio daiktus, kuriaistrečiojoje šalyje yra apdovanoti asmenys, kurių įprastinėgyvenamoji vieta yra Bendrijos muitų teritorijoje, už jų veikląmene, moksle, sporte, visuomeninėje tarnyboje ar pripažįstantjų nuopelnus tam tikrame įvykyje, jei tokius daiktus įBendrijos muitų teritoriją įveža patys suinteresuoti asmenys;c) taures, medalius ir panašius simbolinio pobūdžio daiktus, kuriuosvaldžios institucijos ar įsikūrę trečiojoje šalyje asmenysyra perdavę nemokamai, kad šie daiktai būtų Bendrijos muitųteritorijoje įteikti tokiais pat tikslais, kokie nurodyti bpunkte;d) simbolinio pobūdžio nedidelės vertės dovanos, prizai ir suvenyrai,skirti nemokamai dalyti per verslo konferencijas arbapanašius tarptautinius renginius asmenims, kurių įprasta gyvenamojivieta yra trečiosiose šalyse; šių daiktų pobūdis, vienetinėvertė ar kiti požymiai neturi duoti pagrindo manyti,kad jie įvežami komerciniais tikslais.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/37XIX SKYRIUSTarptautinių santykių srityje gautos dovanos82 straipsnisNepažeidžiant, tam tikrais atvejais, 41 straipsnio ir laikantis 83 ir84 straipsnių, importo muitais neapmokestinami daiktai, kuriuos:a) į Bendrijos muitų teritoriją įveža asmenys, lankęsi trečiojoješalyje su oficialiu vizitu ir ta proga gavę įvežamus daiktuskaip dovanas iš priimančios šalies valdžios institucijų;b) į Bendrijos muitų teritoriją įveža asmenys, atvykstantys įBendrijos muitų teritoriją su oficialiu vizitu ir ketinantys juospadovanoti priimančios šalies valdžios institucijoms;c) viešosios valdžios įstaiga, valdžios institucija ar grupė, vykdantivisuomenei svarbią veiklą trečiojoje šalyje, draugystės argeros valios vardan siunčia Bendrijos muitų teritorijoje esančiaiir visuomenei svarbią veiklą vykdančiai viešosios valdžiosįstaigai, valdžios institucijai ar grupei, kurios teisę gauti tokiusdaiktus be importo muitų yra patvirtinusios kompetentingosinstitucijos.83 straipsnisNuo importo muitų neatleidžiami alkoholiniai produktai, tabakasir tabako gaminiai.84 straipsnisNuo importo muitų atleidžiama tik:a) kai daiktai kaip dovanos yra pasiūlomi retkarčiais;b) kai daiktų pobūdis, vertė arba kiekis neatspindi jokių komerciniųinteresų;c) kai jie nenaudojami komerciniams tikslams.XX SKYRIUSMonarchams ar valstybių vadovams skirtos prekės85 straipsnisLaikantis kompetentingų institucijų nustatytų apribojimų ir sąlygųimporto muitais neapmokestinami šie daiktai:a) dovanos, skirtos valdantiems monarchams ir valstybiųvadovams;b) prekės, skirtos valdantiems trečiųjų valstybių monarchams arvalstybių vadovams, ar juos oficialiai atstovaujantiems asmenimsnaudoti ar suvartoti per jų oficialų vizitą Bendrijosmuitų teritorijoje. Tačiau valstybė narė, į kurią įvežamos tokiosprekės, gali nustatyti, kad importo muitai nebus taikomitik tuo atvejui, jei tokį patį režimą taikys ir atitinkama trečiojišalis.Pirmos pastraipos nuostatos taip pat taikomos asmenims, turintiemstarptautiniu lygmeniu panašias kaip valdantieji monarchaiar valstybių vadovai privilegijas.XXI SKYRIUSReklamos tikslais įvežamos prekėsA. Nedidelės vertės prekių pavyzdžiai86 straipsnis1. Nepažeidžiant 90 straipsnio 1 dalies a punkto, nedidelėsvertės prekių pavyzdžius, tinkamus tik ieškant užsakymų tų prekių,kurias jie reklamuoja ir kurias ketinama importuoti į Bendrijosmuitų teritoriją, leidžiama įvežti be importo muitų.2. Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad, prašant atleistitam tikrus prekių pavyzdžius nuo importo muitų, jie būtųperplėšti, subadyti, aiškiai ir neištrinamai pažymėti ar kitaip visiškaisugadinti ir netinkami vartoti su sąlyga, kad išlaikytų savo kaiptam tikrų prekių pavyzdžių pobūdį.3. 1 dalyje „prekių pavyzdžiai“ – tai bet kuris prekių rūšį pristatantisdaiktas, kuris savo pateikimo būdu ir kiekiu negali būtinaudojamas jokiais kitais tikslais, išskyrus pastangas gauti tos rūšiesir kokybės prekių užsakymus.B. Spaudiniai ir reklaminė medžiaga87 straipsnisAtsižvelgiant į 88 straipsnį, spausdintą reklaminę medžiagą, tokiąkaip katalogai, kainoraščiai, naudojimo instrukcijos ir brošiūros,leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad yra susijusisu:a) parduodamomis ar išnuomojamomis prekėmis; arbab) transporto, komercinio draudimo ar banko paslaugomis, kuriassiūloasmuo, įsikūręs už Bendrijos muitų teritorijos ribų.88 straipsnis87 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomastik spausdintai reklaminei medžiagai, kuri atitinka šias sąlygas:a) spaudiniuose turi būti aiškiai matyti pavadinimas įmonės,kuri gamina, parduoda ar išnuomoja prekes arba kuri siūloreklamuojamas paslaugas;


L 324/38LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10b) kiekvienoje siuntoje turi būti ne daugiau kaip vienas spaudinysarba, jei spausdinta medžiaga susideda iš kelių spaudinių,ne daugiau kaip po vieną kiekvieno spaudinio egzempliorių;siuntos, kuriose yra keli to paties spaudinio egzemplioriai,gali vis dėlto būti neapmokestinamos importo muitais, jeibendras siuntos svoris neviršija vieno kilogramo;c) spaudiniai negali būti to paties siuntėjo siunčiama keliomissiuntomis tam pačiam gavėjui.89 straipsnisImporto muitais taip pat neapmokestinami reklaminio pobūdžiodaiktai, kurie neturi jokios komercinės vertės, yra nemokamaisiunčiami tiekėjų savo klientams ir, išskyrus reklaminę funkciją,negali būti panaudoti jokiais kitais tikslais.C. Prekybos mugėje ar panašiame renginyje naudojamosarba vartojamos prekės90 straipsnis1. Atsižvelgiant į 91–94 straipsnius, be importo muitų leidžiamaįvežti šiuos daiktus:a) už Bendrijos muitų teritorijos ribų gaminamų prekių mažuspavyzdžius, skirtus prekybos mugei ar panašias renginiui;b) už Bendrijos muitų teritorijos ribų gaminamas prekes, įvežamastik demonstravimo tikslais arba mašinų ar aparatų demonstravimotikslais, ir demonstruojamas prekybos mugėjear panašiame renginyje;c) nedidelės vertės įvairias medžiagas, tokias kaip dažai, lakai,sienų apmušalai ir t. t., naudojamas statant, įrengiant ir dekoruojantlaikinus stendus, kuriuose įsikuria trečiųjų šaliųprekybos mugių ir panašių renginių dalyviai ir kurie panaudojusnugriaunami;d) spaudinius, katalogus, prospektus, kainoraščius, reklaminiusplakatus, iliustruotus ir neiliustruotus kalendorius, neįrėmintasfotografijas ir kitus nemokamai dalijamus daiktus, skirtusreklamuoti už Bendrijos muitų teritorijos ribų pagamintasprekes, rodomas prekybos mugėse ar panašiuose renginiuose.2. 1 dalyje „prekybos mugės ir panašūs renginiai“ – tai:a) parodos, mugės, pasirodymai ir panašūs renginiai, susiję suprekyba, pramone, žemės ūkiu ar amatais;b) parodos ir renginiai, organizuojami pirmiausia labdarostikslais;c) parodos ir renginiai, organizuojami mokslo, technikos, amatų,meno, švietimo, kultūros, sporto, religijos ar kulto, profsąjungųveiklos ar turizmo tikslais arba skatinant tarptautinįsupratimą;d) tarptautinių organizacijų ar kolektyvinių institucijų atstovųsusirinkimai;e) oficialios arba atminimo ceremonijos ir sueigos;bet ne parodos, surengtos privačiai komercinėse parduotuvėse arpatalpose trečiųjų šalių prekėms parduoti.91 straipsnis90 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas atleidimas nuo muitųtaikomas tik pavyzdžiams:a) kurie yra įvežti kaip nemokamos prekės iš trečiųjų šalių arbagauti iš parodų, į kurias jie buvo įvežti iš tų šalių urmu;b) kurie parodoje lankytojams platinami tik nemokamai, kadjuos naudotų ar vartotų tie žmonės, kurie juos gavo;c) kuriuos galima įvardyti kaip reklaminius nedidelės vienetinėsvertės pavyzdžius;d) kuriuos nėra lengva parduoti ir kurie tam tikrais atvejais yrasupakuoti taip, kad jų kiekis būtų mažesnis už patį mažiausiątos pačios prekės kiekį, parduodamą rinkoje;e) kurie, kai tai nefasuotas, kaip nurodyta d punkte, maistas irgėrimai, yra suvartojami pačioje parodoje;f) kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojųskaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.92 straipsnis90 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas atleidimas nuo muitųtaikomas tik prekėms:a) kurios suvartojamos arba sunaikinamos parodoje; irb) kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojųskaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.93 straipsnis90 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas atleidimas nuo muitųtaikomas tik reklamai skirtiems spaudiniams ir daiktams:a) kuriuos ketinama nemokamai išdalyti lankytojams parodoje;b) kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojųskaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/3994 straipsnis90 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas atleidimas nuomuitų netaikomas:a) alkoholiniai produktams;b) tabakui ar tabako gaminiams;c) kietajam, skystajam ar dujiniam kurui.XXII SKYRIUSTyrimui, analizei ar bandymams įvežamos prekės95 straipsnisAtsižvelgiant į 96–101 straipsnius, prekės, kurias planuojama ištirti,išanalizuoti ar išbandyti siekiant nustatyti jų sudėtį, kokybęar kitas technines charakteristikas informacijos arba pramoniniųar komercinių tyrimų tikslais, importo muitaisneapmokestinamos.96 straipsnisNepažeidžiant 99 straipsnio, 95 straipsnyje nurodytas atleidimasnuo muitų taikomas tik su sąlyga, jei planuojamos ištirti, išanalizuotiar išbandyti prekės to tyrimo, analizės ar bandymo metubus visiškai sunaudotos ar sunaikintos.97 straipsnisPrekės, naudojamos tyrimui, analizei ar bandymams, atliekamiemsreklamos tikslais, nuo muitų neatleidžiamos.98 straipsnisNuo muitų atleidžiamas tik tas prekių kiekis, kurio būtinai reikiatam tikslui, kuriam prekės įvežamos. Tokius kiekius kiekvienu atvejunustato kompetentingos institucijos atsižvelgdamos į minėtątikslą.99 straipsnis1. 95 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taikomasprekėms, kurios tyrimo, analizės ar bandymo metu nėra visiškaisunaudojamos ar sunaikinamos, jei liekantys produktai, kompetentingomsinstitucijoms pritariant ir prižiūrint:a) pasibaigus tyrimui, analizei ar bandymui, yra visiškai sunaikinamiarba paverčiami komerciniu požiūriu beverčiais;b) atiduodami valstybei nesudarant jai jokių išlaidų, jei tai įmanomapagal nacionalinės teisės aktus;c) pateisinamomis aplinkybėmis eksportuojami už Bendrijosmuitų teritorijos ribų.2. 1 dalyje „liekantys produktai“ – tai produktai, kurie susidarotyrimo, analizės ar bandymo metu, arba faktiškai nesunaudotosprekės.100 straipsnisIšskyrus atvejus, kai taikoma 99 straipsnio 1 dalis, tyrimo, analizėsar bandymų, nurodytų 95 straipsnyje, pabaigoje liekantiemsproduktams taikomi atitinkami muitai pagal tyrimo, analizės arbandymų pabaigos dieną galiojusį tarifą ir prekių rūšį bei tą dienąkompetentingų institucijų nustatytą ar priimtą muitinę vertę.Tačiau suinteresuotoji šalis, kompetentingoms institucijoms pritariantir prižiūrint, gali liekančius produktus paversti atliekomisar laužu. Tokiu atveju taikomi importo muitai, kurie galiojo tokiomsatliekoms ar laužui tą dieną, kai produktai buvo paversti atliekomisar laužu.101 straipsnisLaikotarpį, per kurį turi būti atlikti tyrimai, analizės ar bandymaibei administraciniai formalumai, kurie užtikrintų prekių panaudojimąnumatytais tikslais, nustato kompetentingos institucijos.XXIII SKYRIUSSiuntos, siunčiamos autorių teisių ar pramoninių irkomercinių patentų teisių apsaugos organizacijoms102 straipsnisPrekių ženklus, modelius ir dizainus bei jų patvirtinamuosius dokumentus,taip pat paraiškas išradimų patentams gauti ir panašiusdokumentus, kuriuos reikia pateikti autorių teisių apsaugaarba pramoninių ar komercinių patentų teisių apsauga besirūpinančiomsinstitucijoms, leidžiama įvežti be importo muitų.XXIV SKYRIUSTuristams skirta informacinė literatūra103 straipsnisNepažeidžiant 42–50 straipsnių, importo muitaisneapmokestinami:a) dokumentai (informaciniai lankstinukai, brošiūros, knygos,žurnalai, vadovai, įrėminti ir neįrėminti plakatai, neįrėmintosir padidintos nuotraukos, iliustruoti ir neiliustruoti žemėlapiai,vitrinų skaidruolės ir iliustruoti kalendoriai), skirtinemokamai išdalyti, kurių tikslas – skatinti žmones lankytiskitose šalyse, ypač dalyvauti jose rengiamuose kultūros, turizmo,sporto, religiniuose, amatų ar profesiniuose susitikimuosear renginiuose, jei tokioje literatūroje yra ne daugiaukaip 25 % privačios reklamos, išskyrus visą privačią Bendrijosfirmų komercinę reklamą, ir jei jos bendras reklaminis pobūdisyra akivaizdus;


L 324/40LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10b) oficialių turizmo agentūrų arba jų iniciatyva paskelbti užsienioviešbučių sąrašai ir metraščiai bei užsienio šalių transportopaslaugų tvarkaraščiai, kai tokią literatūrą ketinama išdalytinemokamai ir joje yra ne daugiau kaip 25 % privačios reklamos,išskyrus visą privačią Bendrijos firmų komercinęreklamą;c) informacinė medžiaga, siunčiama oficialių nacionalinių turizmoagentūrų paskirtiems akredituotiems atstovams ar korespondentams,kurios neketinama platinti, t. y. metraščiai,telefonų ar teleksų knygos, viešbučių sąrašai, mugių katalogai,nedidelės vertės amatininkų dirbinių pavyzdžiai ir literatūraapie muziejus, universitetus, spa ar kitas panašias įstaigas.XXV SKYRIUSĮvairūs dokumentai ir daiktai104 straipsnisImporto muitais neapmokestinami:a) dokumentai, siunčiami nemokamai valstybių narių viešosiomstarnyboms;b) užsienio Vyriausybių ir oficialių tarptautinių institucijų leidiniai,skirti nemokamai išdalyti;c) trečiosiose šalyse įsteigtų institucijų organizuojamų rinkimųbiuleteniai;d) objektai, kurie valstybių narių teismams ar kitoms oficialiomsžinyboms turi būti pateikti kaip įrodymai arba siunčiami panašiaistikslais;e) parašų pavyzdžiai ir spausdinti aplinkraščiai dėl parašų, siunčiamikaip įprastų informacijos mainų tarp viešųjų tarnybų arbanko įstaigų dalis;f) oficialūs spaudiniai, siunčiami valstybių narių centriniamsbankams;g) ataskaitos, pranešimai, komentarai, prospektai, paraiškų formosir kiti dokumentai, parengti trečiojoje šalyje registruotųbendrovių ir siunčiami tokių bendrovių išleistų vertybiniųpopierių turėtojams;h) priemonės su įrašyta informacija (perforacinės kortelės, garsoįrašai, mikrofilmai ir t. t.), naudojamos informacijai perduotiir siunčiamos adresatui nemokamai, jei įvežimas bemuitų nesudaro sąlygų piktnaudžiavimui ar didesniam konkurencijosiškraipymui;i) bylos, archyvinė medžiaga, atspausdintos formos ir kiti dokumentai,kurie bus naudojami tarptautiniuose susitikimuose,konferencijose ar kongresuose, ir ataskaitos apie tokiusrenginius;j) planai, techniniai brėžiniai, brėžinių kopijos, aprašai ir kitipanašūs dokumentai, įvežami siekiant gauti ar įvykdyti užsakymustrečiosiose šalyse arba dalyvauti konkurse, organizuotameBendrijos muitų teritorijoje;k) dokumentai, skirti naudoti per egzaminus, kuriuos organizuojatrečiosiose šalyse įsteigtos institucijos Bendrijos muitųteritorijoje;l) spausdintos formos, kurios bus naudojamos kaip oficialūsdokumentai tarptautiniame transporto priemonių ar prekiųjudėjime pagal tarptautines konvencijas;m) spausdintos formos, etiketės, bilietai ir panašūs dokumentai,kuriuos siunčia transporto ar viešbučių pramonės įmonės trečiojoješalyje kelionių agentūroms, įsteigtoms Bendrijos muitųteritorijoje;n) jau panaudotos spausdintos formos ir bilietai, konosamentai,važtaraščiai ir kiti komerciniai bei administraciniaidokumentai;o) oficialios spausdintos formos iš trečiųjų šalių ar tarptautiniųinstitucijų ir tarptautinius standartus atitinkantys spaudiniai,kuriuos siunčia išdalinti trečiosios šalies asociacijos atitinkamomsasociacijoms, esančioms Bendrijos muitų teritorijoje;p) fotografijos, skaidrės ir stereotipinės matricos fotografijomssu parašais apačioje ar be jų, kurias siunčia spaudos agentūros,laikraščių ar žurnalų leidėjai;q) banderolės ir panašūs žyminiai ženklai, įrodantys, kad mokesčiaibuvo sumokėti trečiosiose šalyse.XXVI SKYRIUSPagalbinės medžiagos, skirtos prekėms sukrauti ir apsaugotijų gabenimo metu105 straipsnisImporto muitais neapmokestinamos įvairios antrą kartą paprastainenaudojamos medžiagos, pavyzdžiui, virvės, šiaudai, audiniai,popierius ir kartonas, medinės ir plastikinės medžiagos, kuriosnaudojamos iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją gabenamomsprekėms sukrauti ir apsaugoti, įskaitant šiluminęapsaugą.XXVII SKYRIUSKraikas, pašarai ir lesalai skirti gyvūnams jų gabenimo metu106 straipsnisImporto muitais neapmokestinami bet koks kraikas, pašarai ir lesalai,esantys transporto priemonėje, naudojamoje gyvūnams gabentiiš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją, ir skirtiminėtiems gyvūnams kelionės metu.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/41XXVIII SKYRIUSDegalai ir tepalai sausumos motorinėse transportopriemonėse ir specialiose talpyklosed) „speciali talpykla“ – tai talpykla, specialiais prietaisais pritaikytaaušinimo, oksidavimo, šiluminės izoliacijos arba kitomssistemoms.107 straipsnis1. Atsižvelgiant į 108, 109 ir 110 straipsnius:a) degalus, esančius:— privačių ar komercinių motorinių transporto priemoniųar motociklų,— specialiųjų konteinerių,įvažiuojančių į Bendrijos muitų teritoriją, standartiniuosebakuose;b) degalus, esančius nešiojamuose bakuose, kuriuos veža privačiosmotorinės transporto priemonės ir motociklai, ne daugiaukaip 10 litrų vienai transporto priemonei irnepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl degalų laikymo irvežimo;leidžiama įvežti be importo muitų.2. 1 dalyje:a) „komercinė motorinė transporto priemonė“ – tai motorizuotakelių transporto priemonė (įskaitant traktorius su priekabomisar be jų), kuri pagal savo konstrukciją ir įrangą yraskirta ir gali vežti, už atlygį ar nemokamai:— daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją,— krovinius;ir bet kurią kitą specialios paskirties, išskyrus vežimą, keliųtransporto priemonę;b) „privati motorinė transporto priemonė“ – tai bet kuri motorinėtransporto priemonė, kuriai netinka a punkte pateiktasapibrėžimas;c) „standartiniai bakai“:— tai bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų topaties tipo motorinių transporto priemonių, kai degalusiš jų galima tiesiogiai naudoti transporto priemonės judėjimuiir prireikus šaldymo ir kitų sistemų darbui vežimometu,— bakais taip pat laikomi dujų bakai, pritvirtinti prie motoriniųtransporto priemonių, skirti dujas tiesiogiai naudotikaip degalus ir bakai, prijungti prie kitų sistemų,— bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų to patiestipo talpų, kurių nuolatinė konstrukcija leidžia degalustiesiogiai naudoti aušinimo ir kitų sistemų, įtaisytųspecialiose talpyklose, darbui vežimo metu;108 straipsnisValstybės narės gali apriboti atleidimą nuo muitų degalams komerciniųmotorinių transporto priemonių ir specialių talpyklųstandartiniuose bakuose: vienos transporto priemonės arba specialiostalpyklos tokiuose bakuose per vieną kelionę leisti be muitųįvežti ne daugiau kaip 200 litrų degalų.109 straipsnis1. Valstybės narės gali apriboti be muitų leidžiamų įvežti degalųkiekį tais atvejais, kai:a) tarptautiniuose pervežimuose dalyvaujanti komercinė motorinėtransporto priemonė įvažiuoja į jų pasienio zoną ne daugiaukaip 25 km matuojant tiesia linija su sąlyga, kad tokiakelionę atlieka pasienio zonoje gyvenantys asmenys;b) privačios motorinės transporto priemonės atveju, jei ji priklausopasienio zonoje gyvenantiems asmenims.2. Taikant 1 dalies b punkto nuostatas, „pasienio zona“ reiškiazoną, nepažeidžiant šioje srityje esančių konvencijų, kuri tiesiakryptimi driekiasi ne toliau kaip 15 kilometrų nuo sienos. Vietosadministraciniai rajonai, kurių teritorijos dalis yra šioje zonoje,taip pat laikomi pasienio zonos dalimi. Šiuo atveju valstybės narėsgali taikyti išimtis.110 straipsnis1. Pagal 107, 108 ir 109 straipsnius muitais neapmokestintidegalai negali būti naudojami kitoje transporto priemonėje nei toji,kurioje jie buvo įvežti, ir negali būti iš tos priemonės išpilti irsandėliuojami, išskyrus tos transporto priemonės būtino remontometu; jų taip pat negali perleisti, už atlygį ar nemokamai, asmuo,kuris juos įvežė be muitų.2. Jei 1 dalies nesilaikoma, atitinkamiems produktams pritaikomiimporto muitai tuo tarifu, kuris galiojo nuostatų pažeidimodieną, atsižvelgiant į krovinio rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijųnustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.111 straipsnis107 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taip pat taikomasmotorinėje transporto priemonėje esantiems tepalams, kuriejai reikalingi tos kelionės metu.


L 324/42LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10XXIX SKYRIUSMedžiagos, skirtos karo aukų kapams ar paminklamspastatyti, prižiūrėti ar papuošti2. Nuo eksporto muitų atleidžiamas, kaip nurodyta 1 dalyje,tik toks naminių gyvūnų skaičius, kuris atitinka žemės ūkio įmonėspobūdį ir dydį.112 straipsnisBet kokio pobūdžio prekes, kurias įveža kompetentingų institucijųtuo tikslu įgaliotos organizacijos ir kurios yra skirtos trečiųjųšalių karo aukų, palaidotų Bendrijos muitų teritorijoje, kapams,antkapiams ir paminklams pastatyti, prižiūrėti ar papuošti, leidžiamaįvežti be importo muitų.XXX SKYRIUSKarstai, laidojimo urnos ir laidojimo puošiniai113 straipsnisImporto muitais neapmokestinami:a) karstai su mirusiojo palaikais ir urnos su mirusiojo pelenais,taip pat gėlės, vainikai ir kiti paprastai su karstu ar urna vežamipuošiniai;b) gėlės, vainikai ir kiti puošiniai, kuriuos įveža trečiosiose šalysegyvenantys asmenys, dalyvaujantys laidotuvėse ar atvykstantyspapuošti Bendrijos muitų teritorijoje esančių kapų, jeitokie daiktai nei savo pobūdžiu, nei kiekiu neatrodo, kadbūtų vežami komerciniais tikslais.III ANTRAŠTINĖ DALISATLEIDIMAS NUO EKSPORTO MUITŲIII SKYRIUSŽemės ūkio gamintojų, ūkininkaujančių Bendrijoje esančiuoseūkiuose, produktai116 straipsnis1. Žemės ūkio arba gyvulininkystės produktai, išauginti Bendrijosmuitų teritorijos ūkiuose, esančiuose šalia trečiosios šalies,kai tuose ūkiuose savininko ar nuomotojo teisėmis ūkininkaujaasmenys, turintys pagrindinį ūkį trečiojoje šalyje, besiribojančiojesu Bendrijos muitų teritorija, gali būti išvežami be eksporto muitų.2. Kad būtų pritaikytos 1 dalies nuostatos, produktai turi būtigauti iš naminių gyvulių, kurių kilmės šalis – atitinkama trečiojišalis arba kurie toje šalyje atitinka laisvos apyvartos reikalavimus.117 straipsnisNuo eksporto muitų, kaip nurodyta 116 straipsnio 1 dalyje, atleidžiamitik tokie produktai, kurie nėra apdoroti kitaip, nei paprastaiapdorojama nuėmus jų derlių ar išauginus.118 straipsnisNuo eksporto muitų atleidžiami tik tokie produktai, kuriuos į atitinkamątrečiąją šalį išveža pats žemės ūkio produktų gamintojasarba jie išvežami jo vardu.IV SKYRIUSI SKYRIUSNedidelės vertės siuntosŪkininkų išvežamos sėklos, skirtos trečiosiose šalyseesantiems ūkiams114 straipsnisSiuntoms, siunčiamoms gavėjui laišku ar pašto siuntiniu su prekėmis,kurių bendra vertė neviršija 10 EUR, galima netaikyti eksportomuitų.II SKYRIUSNaminiai gyvūnai, išvežami perkeliant žemės ūkio veiklą išBendrijos į trečiąją šalį115 straipsnis119 straipsnisSėklos, skirtos šalia Bendrijos muitų teritorijos esančioje trečiojoješalyje įsikūrusiems ūkiams, kuriuose savininko ar nuomotojoteisėmis ūkininkauja asmenys, turintys minėtoje muitų teritorijojepagrindinį ūkį, besiribojantį su atitinkama trečiąja šalimi, galibūti išvežamos be eksporto muitų.120 straipsnisNuo eksporto muitų, kaip minėta 119 straipsnyje, gali būti atleidžiamastik toks sėklos kiekis, koks reikalingas atitinkamo ūkioveiklai.1. Naminiai gyvūnai, t. y. žemės ūkio įmonės, kuri nutraukiasavo veiklą Bendrijos muitų teritorijoje ir ją perkelia į trečiąją šalį,gyvuliai, gali būti išvežami be eksporto muitų.Nuo eksporto muitų atleidžiama tik ta sėkla, kurią žemės ūkioproduktų gamintojas išveža tiesiai iš Bendrijos muitų teritorijos,arba ji išvežama jo vardu.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/43V SKYRIUSPašarai, išvežami kartu su gyvūnais121 straipsnis126 straipsnisKai šis reglamentas numato, kad nuo muitų atleidžiama įvykdžiustam tikras sąlygas, atitinkamas asmuo privalo kompetentingomsinstitucijoms pateikti jas įtikinančius įrodymus, kad tos sąlygosyra įvykdytos.Bet kurie pašarai, esantys transporto priemonėje, kuria gyvūnai išvežamiiš Bendrijos muitų teritorijos į trečiąją šalį, ir skirti tiemsgyvūnams sušerti minėtos kelionės metu, gali būti išvežti be eksportomuitų.IV ANTRAŠTINĖ DALISBENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS122 straipsnis1. Atsižvelgiant į 2 dalį, II antraštinė dalis taikoma prekėms,kurios deklaruojamos laisvai apyvartai ir yra įvežamos tiesiogiai ištrečiųjų šalių, ir prekėms, kurios deklaruojamos laisvai apyvartai irjau yra praėjusios kitą muitinės procedūrą.2. Atvejai, kai laisvai apyvartai deklaruojamos prekės negalibūti įvežtos be muitų po to, kai jos yra praėjusios kitą muitinėsprocedūrą, nustatomi Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyjenurodyta tvarka.3. Prekėms, kurias galima importuoti atleidžiant nuo muitųpagal šį reglamentą, netaikomi kiekio apribojimai, nustatyti pagalpriemones, patvirtintas remiantis EB sutarties 133 straipsniu.123 straipsnisKai nuo importo muitų atleidžiama su sąlyga, kad gavėjas prekesnaudos tam tikrais tikslais, nuo importo muitų atleisti gali tikkompetentingos institucijos tos valstybės narės, kurios teritorijojeminėtos prekės bus tais tikslais naudojamos.124 straipsnisValstybių narių kompetentingos institucijos imasi visų būtinųpriemonių užtikrinti, kad išleistos į laisvą apyvartą prekės, kuriosnuo importo muitų buvo atleistos su sąlyga, kad gavėjas jas naudostam tikrais tikslais, nebus naudojamos kitais tikslais nesumokėjusatitinkamų importo muitų, nebent kitoks jų naudojimasatitiktų šio reglamento nustatytas sąlygas.125 straipsnisKai tas pats asmuo tuo pačiu metu atitinka atleidimo nuo importoar eksporto muitų sąlygas pagal kelias skirtingas šio reglamentonuostatas, tos nuostatos taikomos kartu.127 straipsnisKai įvežti ar išvežti be muitų leidžiama iki tam tikros sumos, nustatytoseurais, valstybės narės sumą, gautą konvertuojant eurus įsavo nacionalinę valiutą, gali suapvalinti ją padidindamos arsumažindamos.Valstybės narės gali neapvalinti į savo nacionalinę valiutą konvertuotossumos, atitinkančios sumą, nustatytą eurais, jei, atliekantmetinį koregavimą, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/9218 straipsnio 2 dalyje, šios sumos konvertavimas prieš ją suapvalinant,kaip numatyta ankstesnėje pastraipoje, pakeistų konvertuotossumos nacionaline valiuta vertę mažiau nei 5 % arba jąsumažintų.128 straipsnis1. Šis reglamentas nekliudo valstybėms narėms:a) atleisti nuo muitų pagal 1961 m. balandžio 18 d. Vienoskonvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. balandžio24 d. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ar pagal kitaskonsulines konvencijas bei pagal 1969 m. gruodžio 16 d.Niujorko konvenciją dėl specialiųjų misijų;b) atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas, kurias suteikiatarptautiniai susitarimai ar būstinių susitarimai, kurių vienasusitariančioji šalis yra trečioji šalis arba tarptautinė organizacija,įskaitant ir atleidimą nuo muitų tarptautinių susitikimųproga;c) atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę,kurias suteikia visų valstybių narių sudaryti tarptautiniai susitarimai,įsteigiantys kultūros ar mokslo institutą ar organizacijąpagal tarptautinę teisę;d) atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę,kurias suteikia susitarimai su trečiosiomis šalimis bendradarbiavimokultūros, mokslo ir technikos srityje;e) taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su trečiosiomisšalimis, kurie numato bendras asmenų ar aplinkosapsaugos priemones;f) taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su kaimyninėmistrečiosiomis šalimis, kurį galima pateisinti pasieniozonos prekybos su tomis šalimis pobūdžiu;g) atleisti nuo muitų pagal susitarimus, savitarpio bendradarbiavimopagrindu sudarytus su trečiosiomis šalimis, kurios yrapasirašiusios Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją (Čikaga,1944 m.), siekiant įgyvendinti šios konvencijos (aštuntasisleidimas, 1980 m. liepa) 9 priedo 4.42 ir 4.44 punktuoserekomenduojamą veiklą.


L 324/44 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 102. Tais atvejais, kai kokia nors tarptautinė konvencija, nepriskirtinanė vienai 1 dalyje nurodytų kategorijų, prie kurios valstybėnarė ketina prisijungti, numato atleidimą nuo muitų, tojivalstybė narė pateikia Komisijai prašymą leisti taikyti tokį atleidimąnuo muitų ir pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.Sprendimas dėl tokio prašymo priimamas Reglamento (EEB)2913/92 247a straipsnyje nurodyta tvarka.3. 2 dalyje nurodytos informacijos pateikti nereikia, kai atitinkamostarptautinės konvencijos numatytas atleidimas nuo muitųneviršija Bendrijos teisėje nustatytos ribos.129 straipsnis1. Valstybės narės Komisijai praneša apie 128 straipsnio 1 daliesb, c, d, e, f ir g punktuose bei 128 straipsnio 3 dalyje nurodytųrūšių tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudarytų po1983 m. balandžio 26 d., muitų teisės nuostatas.2. Komisija konvencijų ir susitarimų, apie kuriuos jai buvopranešta pagal 1 dalį, tekstus persiunčia kitoms valstybėmsnarėms.Šis reglamentas nekliudo:130 straipsnisa) Graikijai ir toliau taikyti Ato kalnui specialų statusą, kurį jamsuteikia Graikijos konstitucijos 105 straipsnis;b) kol įsigalios Bendrijos ir Andoros prekybinius santykius nustatantyssusitarimai, Ispanijai bei Prancūzijai ir toliau taikytiatleidimą nuo muitų atitinkamai pagal šių šalių ir Andoros1867 m. liepos 13 d. ir 1867 m. lapkričio 22 ir 23 d.konvenciją;c) valstybėms narėms iki 210 EUR taikyti atleidimą nuo muitų,jeigu toks būtų, kurį jos 1983 m. sausio 1 d. nustatė į užsienįkeliaujantiems prekybos laivyno jūrininkams;d) Jungtinei Karalystei ir toliau taikyti 1960 m. rugpjūčio 16 d.Sutartyje dėl Kipro Respublikos sukūrimo numatytą atleidimąnuo importo muitų prekėms, skirtoms jos pajėgų, jas lydinčiocivilinio personalo naudojimui arba jų valgyklųaprūpinimui.131 straipsnis1. Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje,valstybės narės gali taikyti specialų atleidimą nuo muitų ginkluotosiomspajėgoms, kurios pagal tarptautinius susitarimus yra kuriosnors valstybės narės teritorijoje ir tarnauja ne su jos vėliava.2. Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, šisreglamentas nekliudo valstybėms narėms ir toliau nuo muitų atleistidarbuotojus, grįžtančius į savo šalį, kurie dėl savo darbo specifikosne mažiau kaip šešis mėnesius gyveno už Bendrijos muitųteritorijos ribų.132 straipsnisŠis reglamentas taikomas nepažeidžiant:a) Reglamento (EEB) Nr. 2913/92;b) galiojančių nuostatų dėl laivų, orlaivių ir tarptautinių traukiniųatsargų;c) nuostatų dėl atleidimo nuo muitų pagal kitus Bendrijos aktus.133 straipsnisReglamentas (EEB) Nr. 918/83 su pakeitimais, padarytais V priedeišvardytų aktų, yra panaikinamas.Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentąir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenųlentelėje.134 straipsnisŠis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo EuroposSąjungos oficialiajame leidinyje.Jis taikomas nuo 2010 sausio 1 d.Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 16 d.Tarybos varduPirmininkėC. MALMSTRÖM


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinysL 324/45I PRIEDASA. Knygos, leidiniai ir dokumentaiKombinuotosiosnomenklatūros kodasAprašymas3705 Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos, išskyrus kino juostas:ex 3705 90 10ex 3705 10 00– Knygų, vaikiškų knygelių su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelių, mokyklinių pratybųsąsiuvinių, kryžiažodžių knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, nekomercinio pobūdžiospausdintų dokumentų ar ataskaitų, taip pat neįrištų iliustracijų, spausdintų puslapių ir ruošiniųknygų spausdinimui mikrofilmai– Reprodukcinės plėvelės knygų spausdinimuiex 3705 90 904903 00 00 Vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelės4905 Spausdinti visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos, įskaitant atlasus, sieniniusžemėlapius, topografinius planus ir gaublius:– Kiti:ex 4905 99 00ex 4906 00 00– – Kiti:– Žemėlapiai, schemos ir diagramos tokių mokslo sričių kaip geologija, zoologija, botanika,mineralogija, paleontologija, archeologija, etnologija, meteorologija, klimatologija irgeofizikaArchitektūriniai, pramoniniai ir inžineriniai planai, dizainai ir jų kopijos4911 Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas:4911 10 – Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir panašūs dirbiniai:ex 4911 10 90– – Kiti:– Knygų ir leidinių, kuriuos parduoda už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsisteigę leidėjaiir knygų pardavėjai, katalogai– Filmų, įrašų ir kitos mokomojo, mokslinio bei kultūrinio pobūdžio vaizdinės ir garsinėsmedžiagos katalogai– Iliustruoti ir neiliustruoti turizmą reklamuojantys plakatai ir turistiniai leidiniai, brošiūros,vadovai, tvarkaraščiai, knygelės ir panašūs leidiniai, įskaitant privačiai išleistus leidinius,skirti skatinti žmones keliauti už Europos Bendrijų teritorijos, ir tokios medžiagosmikrokopijos– Nemokamai dalijama bibliografinė informacinė medžiaga ( 1 )– Kiti:4911 99 00 – – Kiti:– Neįrištos iliustracijos, spausdinti lapai ir ruošiniai knygų spausdinimui, įskaitant jų mikrokopijas( 1 )– Knygų vaikiškų knygelių su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygelių, mokyklinių pratybųsąsiuvinių, kryžiažodžių knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, taip pat nekomerciniopobūdžio spausdintų dokumentų ir ataskaitų mikrokopijos ( 1 )– Leidiniai, skirti skatinti žmones studijuoti už Europos Bendrijų teritorijos ribų, ir tokių leidiniųmikrokopijos ( 1 )– Meteorologinės ir geofizinės diagramos9023 00 Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo metu arba parodose),netinkami naudoti kitiems tikslams:ex 9023 00 80– Kiti:– Reljefiniai žemėlapiai ir schemos tokių mokslo sričių kaip geologija, zoologija, botanika, mineralogija,paleontologija, archeologija, etnologija, meteorologija, klimatologija ir geofizika( 1 ) Tačiau išimtis netaikoma medžiagai, kurioje reklama sudaro daugiau kaip 25 % ploto. Turizmą reklamuojančiuose leidiniuose ir plakatuosešis procentas taikomas tik privačiai komercinei reklamai.


L 324/46 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10B. Mokomojo, mokslinio ir kultūrinio pobūdžio vaizdinė bei garsinė medžiagaII priedo A dalyje išvardyti daiktai, pagaminti Jungtinių Tautų arba jos specializuotų agentūrų.


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinysL 324/47II PRIEDASA. Mokomojo, mokslinio ir kultūrinio pobūdžio vaizdinė ir garsinė medžiagaKombinuotosiosnomenklatūros kodasAprašymasGaunančios įstaigos ar organizacijos3704 00 Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilėsmedžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos:ex 3704 00 10ex 3705– Kino juostos:– Kitos mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžiokino juostos, pozityvaiFotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos,išskyrus kino juostas:– Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio3706 Kino juostos, eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu arbe jo, arba sudarytos tik iš garso takelio:3706 10 – Kurių plotis ne mažesnis kaip 35 mm:ex 3706 10 99– – Kitos:3706 90 – Kiti:ex 3706 90 51ex 3706 90 91ex 3706 90 99– – – Kiti pozityvai:– – Kiti:– Kino žurnalai (su garso takeliu ar be jo), vaizduojantysįvežimo metu aktualius įvykius; įvežamosne daugiau kaip dvi kiekvienos temos kopijos,skirtos kopijavimui– Archyvinė filmuota medžiaga (su garso takeliu arbe jo), skirta naudoti kino kronikai (kino žurnalams)– Pramoginiai filmai, ypač tinkami vaikams ir jaunimui– Kiti mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžiofilmai– – – Kiti pozityvai:– Kino žurnalai (su garso takeliu ar be jo), vaizduojantysįvežimo metu aktualius įvykius; įvežamosne daugiau kaip dvi kiekvienos temos kopijos,skirtos kopijavimui– Archyvinė filmuota medžiaga (su garso takeliu arbe jo), skirta naudoti kino kronikai (kino žurnalams)– Pramoginiai filmai, ypač tinkami vaikams ir jaunimui– Kiti mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžiofilmai4911 Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas:– Kiti:ex 4911 99 00– – Kiti:– Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio mikrokortelėsir kitos informacijos saugojimo priemonės,reikalingos kompiuterizuotai informacijai irdokumentacijai– Sieninės schemos, skirtos tik demonstravimui irmokymuiVisos organizacijos (įskaitant transliavimoir televizijos organizacijas),institucijos ar asociacijos, kurios,pritarus valstybių narių kompetetingomsinstitucijoms, gali gauti šiasprekes be muitų


L 324/48LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10Kombinuotosiosnomenklatūros kodasex 8523ex 9023 00ĮvairūsAprašymasDiskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės,lustinės kortelės ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiemsreiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskųgamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet išskyrusgaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje:– Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžioPrietaisai, aparatai ir modeliai, skirti tik demonstravimui(pavyzdžiui, mokymo tikslais arba parodose), netinkaminaudoti kitiems tikslams:– Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio šablonai,modeliai ir sieninės schemos, skirtos tik demonstravimuiir mokymui– Abstrakčių sąvokų, tokių kaip molekulių struktūros armatematikos formulės, modeliai ir pavaizdavimasHologramos lazerių projekcijaiDaugialypės aplinkos rinkiniaiMedžiagos programuotam mokymui, įskaitant medžiagasrinkiniuose su atitinkama spausdinta medžiagaGaunančios įstaigos ar organizacijosB. Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio kolekcionierių surinkti daiktai ir meno kūriniaiKombinuotosiosnomenklatūros kodasĮvairūsAprašymasNe pardavimui kolekcionierių surinkti daiktai ir meno kūriniaiGaunančios įstaigos ar organizacijosGalerijos, muziejai ir kitos institucijos,kurios, pritarus valstybių nariųkompetentingoms institucijoms,gali gauti šias prekes be muitų


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinysL 324/49III PRIEDASKombinuotosiosnomenklatūros kodasAprašymas4911 Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslus ir fotografijas:4911 10 – Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir panašūs dirbiniai:ex 4911 10 90– – Kiti:– Skirti akliesiems ir silpnaregiams– Kiti:ex 4911 91 00– – Paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos:– Skirti akliesiems ir silpnaregiamsex 4911 99 00– – Kiti:– Skirti akliesiems ir silpnaregiams


L 324/50LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys2009 12 10IV PRIEDASKombinuotosiosnomenklatūros kodasAprašymas4802 Bet kokio dydžio nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ir kitiems grafinioatvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir perforuotųjų juostų ritininis arbastačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais popierius, išskyrus popierių, klasifikuojamą 4801arba 4803 pozicijoje; rankų darbo popierius ir kartonas:ex 4802 55ex 4802 56ex 4802 57 00– Kitas popierius ir kartonas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiumechaniniubūdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės:– – Kurių kvadratinio metro (m 2 ) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g, ritininis:– Brailio popierius– – Kurių kvadratinio metro (m 2 ) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g, lakštais,kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis nedidesnis kaip 297 mm:– Brailio popierius– – Kitas, kurio kvadratinio metro (m 2 ) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g– Brailio popieriusex 4802 58 – – Kurių kvadratinio metro (m 2 ) masė didesnė kaip 150 g:ex 4802 61ex 4802 61 80ex 4802 62 00ex 4802 69 00– Brailio popierius– Kitas popierius ir kartonas, kurių daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gautimechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu:– – Ritininis:– – – Kiti:– Brailio popierius– – Lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgisne didesnis kaip 297 mm– – Kiti:– Brailio popierius– Brailio popierius4805 Kitas nepadengtas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, toliau neapdorotas ir neperdirbtas,išskyrus šio skirsnio 3 pastaboje nurodytus būdus:ex 4805 91 00– Kiti:– – Kurio kvadratinio (m 2 ) metro masė ne didesnė kaip 150 g– Brailio popieriusex 4805 92 00 – – Kurio kvadratinio (m 2 ) metro masė didesnė kaip 150 g, bet mažesnė kaip 225 g:– Brailio popierius4805 93 – – Kurio kvadratinio metro (m 2 ) masė ne mažesnė kaip 225 g:ex 4805 93 80– – – Kiti:– Brailio popierius4823 Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytusmatmenis arba formą; kiti dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono, celiuliozinėsvatos arba celiuliozinių pluoštų klodų:4823 90 – Kiti:ex 4823 90 40– Kitas popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimotikslams– – Popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams– Brailio popierius


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinysL 324/51Kombinuotosiosnomenklatūros kodasAprašymasex 6602 00 00ex 8469ex 8471ex 8519ex 8523Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai:– Baltosios lazdelės akliesiems ir silpnaregiamsRašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo įrenginiai:– Pritaikytos akliesiems ir silpnaregiamsAutomatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įrenginiai; magnetiniai arba optiniai (duomenų)skaitymo įrenginiai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokiųduomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje:– Brailio mechaninio užrašymo įranga ir įrašyta medžiaga akliesiems ir silpnaregiamsGarso įrašymo arba atkūrimo aparatai:– Plokštelių ir kasetiniai grotuvai, specialiai suprojektuoti ar pritaikyti akliesiems ir silpnaregiamsDiskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, lustinės kortelės ir kitos laikmenos,skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamasmatricas ir ruošinius, bet išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje:– Kalbančios knygos– Magnetinės juostos ir kasetės Brailio bei kalbančioms knygoms gaminti9013 Skystųjų kristalų įtaisai, išskyrus dirbinius, tiksliau aprašytus kitose pozicijose; lazeriai, išskyrus lazeriniusdiodus; kiti optiniai įrenginiai ir prietaisai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje:ex 9013 80– Kiti įtaisai, įrengimai ir prietaisai:– Televiziniai didintuvai akliesiems ir silpnaregiams9021 Ortopedijos įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, skirti lūžiamsgydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arbaimplantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti:9021 90 – Kiti:ex 9021 90 90– – Kiti:– Elektroniniai orientacijos prietaisai ir kliūčių detektoriai akliesiems ir silpnaregiams– Televiziniai didintuvai akliesiems ir silpnaregiams– Elektroniniai skaitytuvai akliesiems ir silpnaregiams9023 00 Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti tik demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo tikslais ar parodose,netinkami kitokiam naudojimui):ex 9023 00 80– Kiti:– Mokymo pagalbinės priemonės ir aparatai, specialiai suprojektuoti akliesiems ir silpnaregiamsex 9102Rankiniai, kišeniniai ir kiti laikrodžiai, įskaitant chronometrus, išskyrus klasifikuojamus 9101 pozicijoje– Brailio laikrodžiai, išskyrus laikrodžius su brangiųjų metalų korpusu9504 Pramogų reikmenys, stalo arba kambario žaidimai, įskaitant pinbolo stalus, biliardo stalus, specialiuskazino lošimų stalus ir automatinius kėglių takų įrenginius:9504 90 – Kiti:ex 9504 90 90– – Kiti:– Stalo žaidimai ir jų dalys, specialiai pritaikytos akliesiems ir silpnaregiamsĮvairūsVisos kitos priemonės, specialiai skirtos aklųjų ir silpnaregių mokymui, jų moksliniam ir kultūriniamlavinimui


L 324/52 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10V PRIEDASPANAIKINAMAS REGLAMENTAS IR JO VĖLESNI PAKEITIMAITarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83(OL L 105, 1983 4 23, p. 1)1985 m. Stojimo akto I priedo I.1 punkto e papunktis irI.17 punktas(OL L 302, 1985 11 15, p. 139)Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3822/85(OL L 370, 1985 12 31, p. 22)Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3691/87(OL L 347, 1987 12 11, p. 8)Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1315/88(OL L 123, 1988 5 17, p. 2)tik 2 straipsnisTarybos reglamentas (EEB) Nr. 4235/88(OL L 373, 1988 12 31, p. 1)Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3357/91(OL L 318, 1991 11 20, p. 3)Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92(OL L 302, 1992 10 19, p. 1)tik 252 straipsnio 1 dalisTarybos reglamentas (EEB) Nr. 355/94(OL L 46, 1994 2 18, p. 5)1994 m. Stojimo akto I priedo A.I.3 XIII punktas(OL C 241, 1994 8 29, p. 274)Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1671/2000(OL L 193, 2000 7 29, p. 11)2003 m. Stojimo akto 3 protokolo priedo pirmosiosdalies 3 punktas(OL L 236, 2003 9 23, p. 940)Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 274/2008(OL L 85, 2008 3 27, p. 1)


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/53VI PRIEDASATITIKMENŲ LENTELĖReglamentas (EEB) Nr. 918/83Šis reglamentas1 straipsnio 1 dalis 1 straipsnis1 straipsnio 2 dalies a ir b punktai 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai1 straipsnio 2 dalies c punkto pirma pastraipa 2 straipsnio 1 dalies c punkto pirma pastraipa1 straipsnio 2 dalies c punkto antros pastraipos įžanginissakinys1 straipsnio 2 dalies c punkto antros pastraipos pirmaįtrauka1 straipsnio 2 dalies c punkto antros pastraipos antraįtrauka2 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos įžanginissakinys2 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos i punktas2 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos ii punktas1 straipsnio 2 dalies c punkto trečia pastraipa 2 straipsnio 1 dalies c punkto trečia pastraipa1 straipsnio 2 dalies d ir e punktai 2 straipsnio 1 dalies d ir e punktai1 straipsnio 3 dalis 2 straipsnio 2 dalis2 straipsnis 3 straipsnis3 straipsnis 4 straipsnis4 straipsnio pirma pastraipa 5 straipsnio 1 dalis4 straipsnio antra pastraipa 5 straipsnio 2 dalis5 straipsnis 6 straipsnis6 straipsnio pirma pastraipa 7 straipsnio 1 dalis6 straipsnio antra pastraipa 7 straipsnio 2 dalis7 straipsnis 8 straipsnis8 straipsnis 9 straipsnis9 straipsnis 10 straipsnis10 straipsnis 11 straipsnis11 straipsnis 12 straipsnis12 straipsnis 13 straipsnis13 straipsnis 14 straipsnis14 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai 15 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai14 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka 15 straipsnio 1 dalies a punktas14 straipsnio 1 dalies antra įtrauka 15 straipsnio 1 dalies b punktas14 straipsnio 2 dalis 15 straipsnio 2 dalis15 straipsnis 16 straipsnis16 straipsnis 17 straipsnis17 straipsnis 18 straipsnis18 straipsnis 19 straipsnis19 straipsnis 20 straipsnis25 straipsnis 21 straipsnis26 straipsnis 22 straipsnis27 straipsnio pirma pastraipa 23 straipsnio 1 dalis27 straipsnio antra pastraipa 23 straipsnio 2 dalis28 straipsnis 24 straipsnis29 straipsnio 1 dalis 25 straipsnio 1 dalis29 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai 25 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai29 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka 25 straipsnio 2 dalies a punktas29 straipsnio 2 dalies antra įtrauka 25 straipsnio 2 dalies b punktas29 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka 25 straipsnio 2 dalies c punktas


L 324/54LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10Reglamentas (EEB) Nr. 918/83Šis reglamentas30 straipsnio pirma pastraipa 26 straipsnio 1 dalis30 straipsnio antra pastraipa 26 straipsnio 2 dalis31 straipsnis 27 straipsnis32 straipsnis 28 straipsnis33 straipsnis 29 straipsnis34 straipsnis 30 straipsnis35 straipsnis 31 straipsnis36 straipsnis 32 straipsnis37 straipsnis 33 straipsnis38 straipsnis 34 straipsnis39 straipsnis 35 straipsnis40 straipsnis 36 straipsnis41 straipsnis 37 straipsnis42 straipsnis 38 straipsnis43 straipsnis 39 straipsnis44 straipsnis 40 straipsnis45 straipsnis 41 straipsnis50 straipsnis 42 straipsnis51 straipsnio įžanginiai žodžiai 43 straipsnio įžanginiai žodžiai51 straipsnio pirma įtrauka 43 straipsnio a dalis51 straipsnio antra įtrauka 43 straipsnio b dalis52 straipsnio 1 dalis 44 straipsnio 1 dalis52 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai 44 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai52 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka 44 straipsnio 2 dalies a punktas52 straipsnio 2 dalies antra įtrauka 44 straipsnio 2 dalies b punktas53 straipsnio įžanginiai žodžiai 45 straipsnio įžanginiai žodžiai53 straipsnio a dalies įžanginiai žodžiai 45 straipsnio a dalies įžanginiai žodžiai53 straipsnio a dalies pirma įtrauka 45 straipsnio a dalies i punktas53 straipsnio a dalies antra įtrauka 45 straipsnio a dalies ii punktas53 straipsnio b dalies įžanginiai žodžiai 45 straipsnio b dalies įžanginiai žodžiai53 straipsnio b dalies pirma įtrauka 45 straipsnio b dalies i punktas53 straipsnio b dalies antra įtrauka 45 straipsnio b dalies ii punktas54 straipsnio įžanginiai žodžiai 46 straipsnio įžanginiai žodžiai54 straipsnio pirma įtrauka 46 straipsnio a dalis54 straipsnio antra įtrauka 46 straipsnio b dalis56 straipsnis 47 straipsnis57 straipsnis 48 straipsnis58 straipsnis 49 straipsnis59 straipsnis 50 straipsnis59a straipsnio 1 ir 2 dalys51 straipsnio 1 ir 2 dalys59a straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai51 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai59a straipsnio 3 dalies pirma įtrauka51 straipsnio 3 dalies a punktas59a straipsnio 3 dalies antra įtrauka51 straipsnio 3 dalies b punktas59b straipsnis52 straipsnis60 straipsnio 1 dalis 53 straipsnio 1 dalis60 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys 53 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys60 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka 53 straipsnio 2 dalies a punktas


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/55Reglamentas (EEB) Nr. 918/83Šis reglamentas60 straipsnio 2 dalies antra įtrauka 53 straipsnio 2 dalies b punktas60 straipsnio 3 dalis 53 straipsnio 3 dalis61 straipsnio 1 dalis 54 straipsnio 1 dalis61 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai 54 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai61 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka 54 straipsnio 2 dalies a punktas61 straipsnio 2 dalies antra įtrauka 54 straipsnio 2 dalies b punktas61 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka 54 straipsnio 2 dalies c punktas62 straipsnis 55 straipsnis63 straipsnis 56 straipsnis63a straipsnis57 straipsnis63b straipsnis58 straipsnis63c straipsnis59 straipsnis64 straipsnis 60 straipsnis65 straipsnis 61 straipsnis66 straipsnis 62 straipsnis67 straipsnis 63 straipsnis68 straipsnis 64 straipsnis69 straipsnis 65 straipsnis70 straipsnis 66 straipsnis71 straipsnio pirmos pastraipos įžanginis sakinys 67 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys71 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka 67 straipsnio 1 dalies a punktas71 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka 67 straipsnio 1 dalies b punktas71 straipsnio antra pastraipa 67 straipsnio 2 dalis72 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys 68 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys72 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka 68 straipsnio 1 dalies a punktas72 straipsnio 1 dalies antra įtrauka 68 straipsnio 1 dalies b punktas72 straipsnio 2 dalis 68 straipsnio 2 dalis73 straipsnis 69 straipsnis75 straipsnis 70 straipsnis76 straipsnis 71 straipsnis77 straipsnis 72 straipsnis78 straipsnis 73 straipsnis79 straipsnis 74 straipsnis80 straipsnis 75 straipsnis81 straipsnis 76 straipsnis82 straipsnis 77 straipsnis83 straipsnis 78 straipsnis84 straipsnis 79 straipsnis85 straipsnis 80 straipsnis86 straipsnis 81 straipsnis87 straipsnis 82 straipsnis88 straipsnis 83 straipsnis89 straipsnio įžanginiai žodžiai 84 straipsnio įžanginiai žodžiai89 straipsnio pirma įtrauka 84 straipsnio a punktas89 straipsnio antra įtrauka 84 straipsnio b punktas89 straipsnio trečia įtrauka 84 straipsnio c punktas90 straipsnis 85 straipsnis


L 324/56LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 12 10Reglamentas (EEB) Nr. 918/83Šis reglamentas91 straipsnis 86 straipsnis92 straipsnis 87 straipsnis93 straipsnis 88 straipsnis94 straipsnis 89 straipsnis95 straipsnis 90 straipsnis96 straipsnis 91 straipsnis97 straipsnis 92 straipsnis98 straipsnis 93 straipsnis99 straipsnis 94 straipsnis100 straipsnis 95 straipsnis101 straipsnis 96 straipsnis102 straipsnis 97 straipsnis103 straipsnis 98 straipsnis104 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys 99 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys104 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka 99 straipsnio 1 dalies a punktas104 straipsnio 1 dalies antra įtrauka 99 straipsnio 1 dalies b punktas104 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka 99 straipsnio 1 dalies c punktas104 straipsnio 2 dalis 99 straipsnio 2 dalis105 straipsnis 100 straipsnis106 straipsnis 101 straipsnis107 straipsnis 102 straipsnis108 straipsnis 103 straipsnis109 straipsnis 104 straipsnis110 straipsnis 105 straipsnis111 straipsnis 106 straipsnis112 straipsnis 107 straipsnis113 straipsnis 108 straipsnis114 straipsnis 109 straipsnio 1 dalis— 109 straipsnio 2 dalis115 straipsnio pirma pastraipa 110 straipsnio 1 dalis115 straipsnio antra pastraipa 110 straipsnio 2 dalis116 straipsnis 111 straipsnis117 straipsnis 112 straipsnis118 straipsnio 1 dalis 113 straipsnis119 straipsnis 114 straipsnis120 straipsnis 115 straipsnis121 straipsnis 116 straipsnis122 straipsnis 117 straipsnis123 straipsnis 118 straipsnis124 straipsnis 119 straipsnis125 straipsnis 120 straipsnis126 straipsnis 121 straipsnis127 straipsnis 122 straipsnis128 straipsnis 123 straipsnis129 straipsnis 124 straipsnis130 straipsnis 125 straipsnis131 straipsnis 126 straipsnis


2009 12 10LTEuropos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/57Reglamentas (EEB) Nr. 918/83Šis reglamentas132 straipsnis 127 straipsnis133 straipsnis 128 straipsnis134 straipsnis 129 straipsnis135 straipsnis 130 straipsnis136 straipsnis 131 straipsnis139 straipsnis 132 straipsnis140 straipsnis —144 straipsnis —— 133 straipsnis145 straipsnis 134 straipsnisI–IV priedaiI–IV priedai— V priedas— VI priedas

More magazines by this user
Similar magazines