rinkos naujienos kulinarinis paveldas ... - Restoranų verslas

restoranuverslas.lt

rinkos naujienos kulinarinis paveldas ... - Restoranų verslas

Nr. 4/2005 (8) /Leidinys vieðojo maitinimo ir pramogø srities specialistams/

/Magazine for HoReCa and Entertainment Professionals/

Informacinis rëmëjas:

VISOS LIETUVOS RESTORANAI,

KAVINËS, BARAI, KLUBAI,

PICERIJOS, GREITAS MAISTAS,

HoReCa PROFESIONALAI

RINKOS NAUJIENOS

/Market News/

KULINARINIS PAVELDAS

RESPEKTABILUSIS RÛSYS

KIAULIENOS IÐPJAUSTYMAS IR PANAUDOJIMAS

KEPIMO ANT GROTELIØ ÁRENGINIAI

ALUS RESTORANUOSE

/Culinary Heritage/

/Respectable Cellar/

/Pork Carving/

/Grills/

/Beer at the Restaurants/

REST RESTAURANT REST AURANT BUSINESS

BUSINESS

www.menu.lt - all restaurants, cafes, bars and clubs of Lithuania

ÁRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / VIRTUVË / BARAS / KONSULTACIJOS


Sëkmës ieðkojimai

Tvarka, biurokratija, taisyklës ir ástatymai –

visa ðûsnis rëmø, á kuriuos maitinimo ir pramogø

verslas turi tilpti. Atrodo paradoksalu – mûsø

klientai ir sveèiai ateina pas mus atsipalaiduoti,

pailsëti ir pavalgyti, o tai kasdien kelia vis didesnæ

átampà tokio verslo savininkams. O prieþastis –

ne tik konkurencija ar vis grieþtëjanèios verslo

sàlygos, bet ir dar kaþkas...

Tad kur ir uþ kiek árengti savo ástaigà, kad ji

bûtø populiari, patogi lankytojams ir jø pilna? Kur

pakabinti ástaigos iðkabà, kad ji patrauktø aká?

Koks turi bûti interjeras – modernus bei ðiuolaikiðkas

ar klasikinis? O gal vis tik tautiðkas

(nesvarbu kokios tautos)... Toliau valgiaraštis,

virëjai, barmenai, atlyginimai, mokesèiai, pelnas,

plëtra, konkurentai, oras, nuotaika, sveikata...

Kaip tai aprëpti, ávertinti ir atsiþvelgti?

Atsakymas banalus – ieðkojimuose ir sëkmëje.

Ieðkojimas – kasdienis galvos skausmas ir átampa,

o sëkmë? Jà juk ið dalies kuriame patys...

Pridësime dar vienà pasiûlymà, kuris padës ir

Jums – mylëkite ir dþiaukitës net ir tuo klientu,

kuris uþsisako tik kavos, o apsirengæs ateina

paprastai. Dþiaukitës tuo, kad net ir trumpam

savo vizitui jis pasirinko Jus.

Nuoðirdþiai „Restoranø verslo“ redakcija

Redaktorius: Vytautas Mickevièius,

mob. tel. +370 652 07 520, el. p. vytas@meniu.lt

Þurnalistë: Jolita Vitkauskaitë,

mob.tel. +370 672 29 948, el. p. jolita@meniu.lt

Dizainas ir maketas: Vilija Diglienë,

mob. tel. +370 652 07 523, el. p. dizainas@meniu.lt

Reklamos skyrius: Daiva Klimkevièienë,

mob.tel. +370 652 07 521, el. p. daiva@meniu.lt

Auksë Bakanienë,

mob.tel. +370 652 01 020, el. p. reklama@meniu.lt

Leidinio bendraautoriai: Indrë Kiðûnaitë,

Vidmantas Laurinavièius, Kæstutis Borkertas,

Mindaugas Stongvilas.

Stilius ir korektûra: Indrë Kiðûnaitë

Biuras: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, tel. (5)

273 5919

Redakcija: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas, tel. (37)

70 56 27; internete: http://rv.meniu.lt

Prenumerata: leidinio platinimo ir ásigijimo

klausimais kreiptis tel. (5) 273 59 19, (37) 70 56

27, el. p. prenumerata@meniu.lt

Spauda ir pozityvai: UAB „Regrafas“.

Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.

Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su

autoriø bei paðnekovø nuomone.

Leidinyje nemokamai skelbiame apie parodas bei

seminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogø

srities specialistams. Kvieèiame architektus

pristatyti naujas kavines, klubus, restoranus.

Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys

ir stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø

projektø vystymo grupë” ir yra apsaugotas LR

ástatymø. Norint naudoti medþiagà ið leidinio,

bûtinas leidëjo raðtiðkas sutikimas.

Nuotrauka virðelyje: rest. „La Provence“

Kitos nuotraukos: Meniu.lt archyvas, www.sxc.hu

©“Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2005

RINKOS NAUJIENOS

5 Naujos maitinimo ástaigos

6 Nauji produktai

KULINARINIS PAVELDAS

8 Kulinarinis paveldas: kà pasiûlysime sveèiui ið uþsienio?

9 Lietuviø virtuvës ypatybës ir tradicijos

KONCEPCIJA

11 Respektabilusis rûsys

KONSULTACIJA

15 Reklaminiø iðkabø specifika

PRODUKTAI

16 Kiaulienos iðpjaustymas ir panaudojimas

ÁRENGIMAI

18 Maitinimo ámonëse naudojami kepimo ant groteliø árenginiai

GËRIMAI

20 Alus restoranuose

SPRENDIMAI

10 Lojalumo sistemos galimybës Jûsø restorane

25 Saugokitës sprendimo be idëjos, kaip raitelio be galvos

INFORMACIJA

24 Valstybinë alkoholio ir tabako kontrolës tarnyba informuoja

24 Ásigaliojo higienos norma reglamentuojanti pirèiø árengimà

26 LRVVKA informacija

26 LVRA informacija

26 LBA organizuoja Lietuvos barmenø flairing‘o èempionatà

27 Nacionalinës grilio ir barbekiu asociacijos informacija

PARODOS

29 Tarptautinës parodos

UÞSISAKYKITE „RESTORANØ VERSLÀ”!

POBÛVIØ PAIEÐKA MENIU.LT PORTALE

Redakcijos skiltis

TURINYS

Jei pageidaujate, kad leidinys „Restoranø verslas” Jus pasiektø laiku ir patogiai – tiesiai á Jûsø

ástaigà ar namus, bûtinai já uþsisakykite.

Norime paþymëti, kad leidinys Jums nieko nekainuoja, taèiau tam, kad jis bûtø atsiøstas Jûsø

nurodytu adresu, tereikia sumokëti paðto iðlaidas – tik 12,01 Lt uþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø

siuntimà (uþsakymo kortelæ rasite leidinyje). Per metus iðleidþiami ðeði „Restoranø verslo“ numeriai.

Leidiná galite uþsisakyti ir internetu portaluose www.meniu.lt ir www.prenumerata.lt.

„Restoranø verslà“ taip pat galite nemokamai pasiimti UAB „Sangaida” prekybos salonuose:

Vilniuje, Paneriø g. 20A, Kaune, Kaunakiemio g. 40 ir Klaipëdoje, Daukanto g. 13, bei leidinio redakcijose

Kaune ir Vilniuje.

Iðkilus klausimams, maloniai praðome kreiptis á „Restoranø verslo“ skyrius telefonu (8~37) 70 56

27, Kaune arba telefonu (8~5) 273 59 19, Vilniuje bei elektroniniu paðtu: prenumerata@meniu.lt

Gerbiamieji Meniu.lt portalo nariai – restoranø, kaviniø, barø, klubø vadovai. Nuolat gauname ið

portalo lankytojø uþklausimus ir praðymus padëti rengiant banketus, furðetus, vestuves ir kitas ðventes.

Jie sëkmingai naudojasi automatine vietø pobûviams surasti paieðkos sistema Meniu.lt portale bei

mûsø paslaugomis – rekomendacijomis pasirenkant tinkamà restoranà ar kavinæ.

Kvieèiame Jus pristatyti www.meniu.lt portale savo galimybes surengti pobûvius. Meniu.lt klientai

gali nemokamai pateikti tris-keturias nuotraukas ir iðsamø apraðymà.

Duomenis siøsti el. paðtu info@meniu.lt, o pasiteirauti galite tel.: (5) 273 59 19, (37) 70 56 27.

NAUJØ ÁSTAIGØ VADOVØ DËMESIUI!

Informuokite mus apie naujai atidaryta savo maitinimo ar pramogø ástaigà ir mes nemokamai apie

jà paskelbsime Meniu.lt portale bei „Restoranø versle”.

Tel. (5) 273 59 19, (37) 70 56 27, el.p. info@meniu.lt

3


English summary

EN

4

Dear Reader,

It is the time when people start returning to their usual working routine.

Whereas in the food service business, summer dictates a bit different

rhythm, i.e. for some it is still the period of ease, of slight repairs and for the

others, who transfer their business to the resort places (seasonal cafes and

small restaurants), it is a peak of work. Nevertheless, it is autumn when life

“comes to the boil” in the bigger cities as well as in the food and entertainment

sector. It is the season for the start of works, plans for autumn and

winter seasons, approaching celebration of Christmas as well as the New

Year…

The food service market in Lithuania is growing with the opening of the

new restaurants every month, expansion of the local chains, increase of the

number of restaurants of the cuisine of foreign countries (page 5).

“Fashion TV bar” with the restaurant and club was opened in Vilnius at

the end of July. The owners, who reside in Vilnius, having obtained the franchise

for the opening of this club in Vilnius plan to organize the parties for

the rank and fashion that would outface the parties held in other clubs of

this chain in the biggest cities of the world.

The restaurant-ice-cream bar “Bella Italia” opened in Kaunas is one more

restaurant of Paolo Romano, the initiator of the real Italian pizzerias in

Lithuania. The restaurant, distinguished by its cozy and warm interior, does

not lack the customers from the early days of its opening.

The restaurant “Barcelona” of Spanish cuisine was opened in Vilnius. It

belongs to the newly formed chain of the hotels and restaurants “RH Group”

of Lithuanian capital. It plans to open 4 more restaurants in a course of the

coming two years.

The authentic restaurant of Jewish cuisine where kosher is prepared following

all the Jewish traditions has been also opened in Vilnius. Thus assiduous

Israelite, coming to Vilnius, will have no need to bring kosher together

with them.

The column on the produce news contains the newest information of

the producers and suppliers. There is information on the new printers for the

work under the difficult conditions in the kitchen. Crash proof dishes and

even tropic butterflies are suggested for the celebrations (pages 6-7).

Lithuania, like other countries, tries to preserve its cultural heritage. Authentic

cuisine, included into the cultural heritage, causes interest for the

EN RESTAURANT BUSINESS is the professional magazine for restaurant owners,

handlers, chiefs and employees. It is specialized in various actualities of

restaurant and hospitality. It is free payable for all restaurants, bars and clubs

of Lithuania. Also it is the effective marketing tool for HoReCa companies

and suppliers. Periodicity – 6 times per annum.

WWW.MENU.LT – the biggest internet portal in Lithuania about all restaurants,

cafés, bars, pubs, clubs, catering service. All restaurants, cafés, bars,

clubs of Lithuania are presented in special catalog, divided by cities, categories

and other filters. There is the catalog of all HoReCa companies and sup-

foreign tourists and the number of them increases at the restaurants of the

national cuisine. There are several organizations that take care of this (pages

8-9).

The main topic of this edition deals with the issue whether it is advisable

to open the restaurant or club in the cellar. We have asked the opinion

of the heads of the restaurants and clubs, opened in the cellars of different

styles (pages 11-13).

The promotional signboard is needed for each restaurant. However, the

production of them does not take long if compared to the coordination of

the project and receipt of the permits (pages 14-15).

We hereby provide the scheme of the pork cut for the chefs (pages 16-17).

The column on the professional kitchen equipment deals with the different

types of grills and grill plates. We provide the table of the supply of

grills of lava stones (pages 18-20).

The column on drinks this time describes the beer, its types and supply

at the restaurants of Lithuania. We also provide the table of the beer supply

for the restaurants (pages 21-23).

We also provide the positive review of the employees of the restaurants

about the loyalty systems being implemented by the company “UCS Baltic”

for a few years already (page 24).

The heading of audio-video solutions this time provides the consultations

on what questions should be raised for oneself before the installation

of the background music equipment (page 25).

The information of the state institutions and other relevant issues are

provided on page 27.

The Lithuanian Association of Restaurant Chefs and Confectioners, National

Grill and Barbeque Association as well as Lithuanian Barmen Association

inform on the works done and their plans for the future (pages 28-29).

The index of companies servicing HoReCa market will help you quickly

find the contacts of the needed company (page 30). More detailed information

on the mentioned companies is on www.meniu.lt

pliers in Lithuania and other information for restaurant owners, handlers,

cooks and employees too. Here companies can present products and services

for restaurant business.

For advertisements questions and offers please contact us:

“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSC

Head office: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, Lithuania,

tel./fax.: +370 5 2735919, e-mail: vilnius@menu.lt

Editorial: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas, Lithuania,

tel.: +370 37 705627, e-mail.: kaunas@menu.lt

C


„Fashion TV Bar“, Vilnius

Kauno centre, S.Daukanto g. 14, atidarytas

restoranas „Bella Italia“. 150 vietø restorane yra 2

salës – pirmame aukðte ir rûsyje. Ðiltomis spalvomis

dekoruotas interjeras kuria itin jaukià atmosferà.

Ryðkiai oranþinës spalvos sienos „Bella Italios“

sveèius nukeldinanèios á amþinai saulëtà Italijà,

neleis apsnûsti pietø metu. Nusileidus á rûsá klientai

nesijauèia suspausti, nes erdvës èia pakankamai, o

pro árengtas ðviesanges patenka daug natûralios

dienos ðviesos.

Mëgstantys mëgautis tikra saule, gali rinktis

vietas 36 vietø „Bella Italia“ lauko terasoje.

Restorano interjere vietà surado ir jaukiai

triukðmaujantis fontanëlis, ir ramybe dvelkiantis

akvariumas. O besileidþianèius á rûsio salæ klientus

picerijos ðeimininko svetingumà primena nuotraukos

su garsiais Lietuvos þmonëmis, kurie taip pat

jau pamëgo p. Paolo picerijas.

Kalbama, jog labiau italiðko meniu nesurasi

visame mieste. „Pas Paolo“ yra ne tik ávairiausiø

rûðiø picø, èia galima mëgautis iðskirtinio skonio

makaronais, lazanija, sriubomis ar desertais.

„Barcelona“, Vilnius

Vilniuje, Raugyklos g. 4A, ásikûræs restoranas

„Kineret“ atidarytas birþelio 28 d. „Senamiesèio

dominijos“ kvartale. Tai vienintelis restoranas

Vilniuje, kuriame ruoðiant maistà bus grieþtai

laikomasi þydø religiniø koðerinio maisto tradicijø.

Ðiam þuvies ir picos restoranui, kaip ir reikalauja

þydø bendruomenës taisyklës, suteiktas Vyriausiojo

rabino patvirtintas sertifikatas. Naujasis 20 vietø

„Kineret“ restoranas siûlys net pusðimtá þuvies ir

picø patiekalø.

„Seniai puoselëjome idëjà Vilniuje sukurti tokià

vietà, kurioje bûtø galima paragauti pagal visas

þydø tradicijas pagaminto maisto. Ðis restoranas bus

atviras visiems – tiek mûsø tautieèiams, tiek bet

kuriam, norinèiam paskanauti tikro koðerinio

maisto“, – sakë „Kineret“ restorano savininkas

Michailas Vinokurovas. Pasak jo, toks restoranas

buvo tiesiog bûtinas – nuo ðiol religiniø ásitikinimø

besilaikantiems þydams vykstant á Vilniø nebereikës

su savimi veþtis maisto, kadangi visi restorano

patiekalai suderinti su Senuoju testamentu.

Liepos pabaigoje, duris sostinës Trakø gatvëje

atvërë „Fashion TV Bar“ klubas, prilygstantis

geriausiems klubams pasaulyje. Tokie „FashionTV

Bar“ klubai sëkmingai dirba Paryþiuje, Londone,

Varðuvoje ir kituose Europos didþiuosiuose miestuose.

Tai vienintelis toks klubas Baltijos ðalyse,

atidarytas pagal franðizës sutartá bendradarbiaujant

su pasauliniu mados kanalu „Fashion TV“, atitinkantis

visus ðiø klubø reikalavimus.

UAB „Perfekcija”, á ðá projektà investavusi per

7 mln. litø, tikisi, kad tai bus puiki vieta kokybiðkø

pramogø, foto sesijø, þvaigþdþiø interviu, dideliø

mados ávykiø ir VIP renginiø iðskirtinë vieta.

„Fashion TV Bar” savininkai Lietuvoje po

vienu stogu ákûræ visà mados imperijà – èia lankytojø

lauks stilingas baras, praðmatnus restoranas ir

naktinis klubas. Klubas talpina 400, o restoranas ir

baras – 150 þmoniø. Tikimasi, kad èia lankysis stilingi,

madingi, novatoriðki, aukðèiausias ir aukðtas pajamas

gaunantys jauni ir vidutinio amþiaus sveèiai.

„Bella Italia“, Kaunas

Liepos mënesá, Vilniuje atidarytas pirmasis

naujai kuriamo lietuviðko kapitalo vieðbuèiø ir

restoranø tinklo „RH Group” restoranas „Barcelona”.

Á sostinës Linkmenø gatvëje atidaromà

ispaniðkø patiekalø restoranà savininkai teigia

investavæ 1,5 mln. litø. Per dvejus metus Vilniuje

planuojama atidaryti dar keturis ðio tinklo restoranus,

kuriø investicijoms bûtø skirta apie 10 mln. litø.

Restorane „Barcelona” árengtas baras ir dvi

salës, kuriø bendras plotas siekia 230 kvadratiniø

metrø. Restorane paruoðta 150 sëdimø vietø, èia

dirbs 24 þmonës. Ispanijos miesto vardu pavadinto

restorano ðeimininkai tikisi lankytojams patiekti ne

tik paèius populiariausius ðios virtuvës patiekalus ir

vynà, bet ir supaþindinti su ðalies kultûra, muzika,

rodyti vaizdinæ medþiagà, mokyti aistringo flamenko

ðokio.

„Kineret“, Vilnius

Meniu.lt naujienos

NAUJOS IR ATNAUJINTOS

ÁSTAIGOS (2005 06-08 mën.)

KAVINËS-BARAI

„TROBA”, kategorija: uþeiga; adresas:

Debreceno g. 61A, Klaipëda; virtuvë: lietuviðka.

„RAFAELO”, kategorija: ledainë; adresas: S.

Daukanto g. 10, Kaunas; virtuvë: ledai.

„ÈILI KAVA”, kategorija: kavinë; adresas: p.c.

„Akropolis“, Ozo g. 25, Vilnius; virtuvë: miðri.

PICERIJOS

„POMODORO PICA”, kategorija: picerija;

adresas: Jogailos g. 4, Vilnius; virtuvë: miðri.

„BELLA VITA”, kategorija: picerija; adresas:

Laisvës al. 118, Kaunas; virtuvë: miðri.

„BELLA ITALIA”, kategorija: picerija-ledainë;

adresas: S. Daukanto g. 12, Kaunas; virtuvë: italø.

„ÈILI PICA“, kategorija: picerija; adresas:

Laisvës al. 74, Kaunas; virtuvë: miðri.

RESTORANAI

„ZAZA”, kategorija: restoranas; adresas:

Ukmergës g. 256, Vilnius; virtuvë: europietiðka.

„KINERET”, kategorija: restoranas; adresas:

Raugyklos g. 4A, Vilnius; virtuvë: þydø.

„KINØ RESTORANAS“, kategorija: restoranas;

adresas: Kosciuðkos g. 6, Druskininkai;

virtuvë: kinø.

KLUBAI

„EL COLOR”, kategorija: naktinis klubas;

adresas: Kepëjø g. 10, Klaipëda; virtuvë: miðri,

kokteiliai.

„ROMEN”, kategorija: naktinis klubas;

adresas: Taikos pr. 119B, Klaipëda; virtuvë:

kokteiliai.

„FASHION TV BAR”, kategorija: naktinis

klubas, restoranas; adresas: Trakø g. 2, Vilnius;

virtuvë: miðri.

„MARTINI“, kategorija: klubas; adresas:

Draugystës pr. 25, Ðiauliai; virtuvë: europietiðka.

„MEDUSA“, kategorija: stiptizo klubas;

adresas: Vivulskio g. 3, Vilnius; virtuvë: kokteiliai.

„Sorrento“, Juodkrantë

Birþelio 10-àjà Juodkrantëje atidarytas restoranas

„Sorrento”. Naujojo restorano forma kiek

primena laivà: pirmas aukðtas – triumà, o antras –

dená. Èia daug autentiðkø detaliø – didþiulis vairas,

jachtø ðviestuvai, laiptø turëklai ið sulûþusiø stiebø

ir virviø. Restorane dominuoja gamtos spalvos, o

antrojo aukðto palubëje – meniðkos stiklo þuvëdros.

Juodkrantëje esanèiame restorane ketinama kiek

diferencijuoti sveèiø poreikius – pirmasis aukðtas

bus skirtas tiems, kurie nori skaniai, bet greitai

pavalgyti. „Triume“ be originaliø italiðkø salotø,

jûros gërybiø uþkandþiø ir kitø patiekalø, bus

tradiciniø „Sorrento“ restorano picø. Poilsiautojus

ketinama vilioti ir gausiu kokteiliø pasirinkimu.

„Denyje“ bus laukiama tø, kurie neskuba. Be

rinktiniø italiðkø patiekalø, þadama neuþmirðti

greta esanèiø þvejø laimikiø. „Sorrento“ valgiaraðèiui

atnaujinti visada kvieèiami geriausi meistrai

ir Italijos, Ðveicarijos.

5


Nauji produktai

6

SVEIKAI MITYBAI –

LIETUVIÐKA STRUTIENA

Greitëjant gyvenimo tempui, gerëjant

pragyvenimo lygiui vis daugiau

gyventojø rûpinasi sveika mityba,

renkasi kokybiðkus, subalansuotus

patiekalus. Sveikai mitybai puikiai tinka

strutienos patiekalai. Tai analogø

neturinti mësa, likusias mësos rûðis

lenkianti mitybine verte, paruoðimo

paprastumu bei maþais nuostoliais. Ji

neriebi, lengvai virðkinama, turi daug

geleþies bei baltymø ir maþai cholesterolio,

todël strutienos patiekalai

tinka sergantiems ðirdies ir kraujagysliø

ligomis ir besilaikantiems dietos.

Struèio mësa yra raudonos spalvos,

ðvelnaus skonio, neturi specifinio kvapo

greitai iðkepa, o tinkamai pagaminta

bûna minkðta ir sultinga. Strutienos

patiekalai praturtins ir restoranø

gurmaniðkus valgiaraðèius, ir kaviniø

bei barø, siûlanèiø sveikus ir modernius

patiekalus, pasiûlà.

Lietuvos maitinimo ámonëms tiekiama

„Struèiø genetikos centre“ uþaugintø

struèiø mësa. Èia struèiai auginami

naujoje, visus europinius

reikalavimus atitinkanèioje fermoje.

Paukðèiai auga priþiûrimi diplomuotø

specialistø, ðeriami visaverèiais paðarais,

turi pakankamai vietos pabëgioti, skerdþiami

ir iðpjaustomi sertifikuotoje

skerdykloje – todël jø mësa itin kokybiðka.

Strutienos distribucijà vykdo UAB

„NOWACO Lietuva”. Uþsisakyti galima

ir ið ÞÛK „Struèiø genetikos centro“

(atstovas Rimas Sukackas, mob. +370

650 86 458). Èia galima uþsisakyti ne

tik ðaldytos, bet ir atvësintos struèio

mësos, suþinoti apie rengiamus strutienos

pristatymus.

SPAUSDINTUVAS „EPSON” – NAUJAS ATRADIMAS

RESTORANO VIRTUVEI

UAB „UCS Baltic” pradëjo importuoti

naujus spausdintuvus specialiai pritaikytus

restoranø virtuvëms. Tokiose

patalpose daþnai vyrauja specifinë

aplinka: maisto dulkës, drëgmë, garai,

aukðta temperatûra, todël jose stovintys

paprasti spausdintuvai po 2-3 metø

pradeda gesti. Ðiandien ámonë siûlo

investuoti á ateitá ir uþ neþymiai brangesnæ

kainà ásigyti patvaresná ir labiau

apsaugotà nuo neigiamo poveikio

virtuviná spausdintuvà „EPSON”.

Naujieji „EPSON” spausdintuvai turi

specialø gaubtà, apsaugantá visas paþeidþiamas

árenginio vietas. Pati spausdintuvo

sandara skiriasi nuo áprastø –

paþeidþiamos detalës ámontuotos giliau

á jo vidø, kad neðvarumai nepatektø nei

ant peiliukø, nei á kitas mechanines ar

elektronines dalis. „EPSON” spausdintuvas

turi kondensato nutekëjimo

kanalus, kuriais vanduo ar drëgmë nuo

spausdintuvo pavirðiaus nepateks á vidø.

Spausdintuvas pagamintas ið antibakterinio

plastiko, atitinkanèio paèius

aukðèiausius higienos reikalavimus.

UAB „Nailinga” maitinimo ir pramogø

ástaigoms siûlo Lietuvoje dar

neregëtà atrakcijà – gyvus tropinius

drugelius. Gyvi drugeliai pakels nuotaikà

ir pradþiugins ðvenèiant verstuves,

gimimo dienà, jubiliejø ar kità ðeimyninæ

ðventæ, o taip pat rengiant

klubinius vakarus ar ámoniø renginius.

Ðventës organizatoriai gali uþsakyti

vienà drugelá ar keletà, o didþiausià

áspûdá paliks iðkilmingas drugeliø

iðleidimas ðventës kulminacijos metu.

Ðventës dalyviai, nenorintys atsisveikinti

su ðia puoðmena, taip pat nebus

Darbinë

spausdintuvo

temperatûra yra

iki 50 °C (gerokai

aukðtesnë nei

áprastø). Didelis

ðio árenginio privalumas

yra ir

tas, kad jis gali

bûti statomas ne tik ant stalo, spintelës,

bet ir kabinamas ant sienos vertikalioje

pozicijoje. Spausdintuvo garsinis signalas

praneða apie pasibaigusá popieriø, todël

nëra rizikos, jog virtuvës darbuotojai

negaus uþsakymo ir restorano sveèias

praras laikà belaukdamas. Klientui

pageidaujant, galima padaryti, kad

spausdintuvas kiekvienà kartà papildomu

garsiniu signalu praneðtø apie

gautà virtuvëje uþsakymà.

UAB „UCS Baltic” yra tiesioginiai ðiø

spausdintuvø importuotojai, todël juos

savo klientams gali pasiûlyti uþ prieinamà

kainà.

„UCS Baltic” informacija

nuliûdinti: UAB

„Nailinga“ gamina

koliaþus ið drugeliø

ar, klientams

pageidavus, pateikia

gyvus drugelius

dovanø

pakuotëse. Taip

pat ámonë klientams

gali pasiûlyti

drugeliø instaliacijà (terariumà) kaip

interjero elementà. Gyvi tropiniai

drugeliai – tikras siurprizas ir ilgaamþis

prisiminimas Jûsø sveèiui!


POLIKARBONATINIAI INDAI GËRIMAMS

Organizuojant ir aptarnaujant furðetus,

banketus ir kitokius renginius

tenka spræsti daugybæ organizaciniø

klausimø. Vienas jø – indai skirti gërimams.

Transportuojant ir naudojant stiklinius

indus daþniausiai neámanoma

iðvengti duþimø. R. Juodkienës ámonë

siûlo ðios problemos sprendimà, kuris

pagrástas, rinkos naujiena – polikarbonatinio

stiklo gaminiais, kurie:

· Pagaminti ið ypaè skaidraus polikarbonatinio

stiklo. Atrodo kaip stikliniai,

taèiau nedûþta! Jûs maloniai

nustebsite ir pajusite skirtumà juos

netyèia numetæ.

· Patogu transportuoti – indai lengvesni

uþ stiklà, juos galima sudëti vienà á

kità.

· Atsparûs smûgiams – po renginio

indø liks tiek pat, kaip ir prieð já!

· Tinkami plauti indaplovëje.

· Skirti ávairiems gërimams: alui, vynui,

ðampanui, gaiviesiems gërimams ir kt.

Jeigu Jus nenorite pirkti naujø indø

po kiekvieno renginio ir iðvengti ðukiø

pobûvio metu, kurios sugadins nuotaikà

tiek Jums, tiek ir vakarëlio dalyviams,

kreipkitës:

Tel. 8 ~ 5 231 86 53,

Mob. 8 682 55 255

Papildoma informacija internetinëje

svetainëje www.puodeliai.lt

Nauji produktai

NAUJI PRODUKTAI

Rinkoje pasirodë nauja degtinë „Ozone“,

iðsiskirianti originalia pakuote – stilingu, minimalistiniu

tamsoje ðvieèianèios etiketës dizainu,

iðskirtiniu atsukamu, bet nenuimamu kamðteliu.

40 proc. alkoholio koncentracijos turinti degtinë

gaminama AB „Stumbras“ gamykloje ið grûdinio

rektifikuoto „Liuks” rûðies spirito ir specialiai

paruoðto vandens. Á ðios degtinës sudëtá áeina ir

maistinë medþiaga „Alkosoft“, kuri, Rusijoje

atliktø tyrimø duomenimis, gali suðvelninti

alkoholio poveiká. Degtinë skirta tiems, kurie

jauèiasi madingi ir novatoriðki, vertina ádomø bei

aktyvø laisvalaiká, mëgsta ðëlti klubuose.

Kitokio skonio pasiilgusiems, tradicijas vertinantiems

vartotojams AB „Stumbras“ pasiûlë

naujas unikalias trauktines „Patentuota”. Tai

pirmosios lietuviðkos trauktinës su ávairiais

pikantiðkais priedais – pipirais ir èesnakais, pipirais

ir medumi, bruknëmis bei spanguolëmis. Stipresnës

trauktinës – pipirinë su medumi ir pipirinë

su èesnaku yra 40 proc. alkoholio koncentracijos,

silpnesniøjø – brukniø ir spanguoliø trauktiniø

alkoholio tûris siekia 20 proc. Trauktinës iðsiskiria

ne tik retro stiliaus etikete bei atnaujinta butelio

forma, bet ir tuo, kad á kiekvienà butelá dedama

gamyboje panaudotø produktø – aitriøjø paprikø,

èesnako skilteliø, brukniø ir spanguoliø uogø.

Nuo ðiol UAB „Aromatinga kava” HoReCa

sektoriui gali pasiûlyti karðto ðokolado gamybos

árangà bei miltelius karðtam ðokoladui gaminti. Ðia

áranga gaminamas karðtas ðokoladas niekuomet

nepridegs, o ruoðiamo ðokolado kvapas suvilios

visus klientus. Ámonë gali pasiûlyti natûralaus, mëtø,

rieðutø ir nugos skonio ðokolado, kurá galima vartoti

vienà ar maiðyti su konjaku, viskiu. Ðokoladas

puikiausiai tinka ledams ir desertams pagardinti.

Árangà taip pat galima naudoti ne tik karðto

ðokolado, bet ir karðto vyno ar kitiems karðtiesiems

gërimams gaminti.

Maisto produktus tiekianti UAB „Dreigsas”

restoranams, kavinëms ir kitoms maitinimo

ámonëms siûlo daugybæ naujienø ið Tailando. Jau

vienerius metus ámonë tiekia „Thai-Choise”

prekiniu þenklu paþymëtus produktus: pupas,

ryþius, kvietinius makaronus, padaþus, greito

paruoðimo sriubas. Ðá kartà ámonë savo asortimentà

papildo kitomis „Thai-Choise” naujienomis:

konservuotais bambukø ûgliais, vasabi milteliais,

kaðtonais sirupe, tapijokais kokoso piene, dumbliø

lapais suðiams, marinuotu imbieru, ryþiø actu ir

kitais egzotiniais produktais.

7


Kulinarinis paveldas

Kulinarijos paveldo fondas

Kulinarijos paveldo fondo vadovë B. Imbrasienë sako, kad

kulinarinio paveldo samprata remiasi tradicine maisto

gamybos technologija. Svarbiausia, kad maistà ið to kraðto

produktø ruoðtø vietiniai gyventojai, iðsaugojæ tradicinio

maisto gaminimo ir vartojimo patirtá, tradicines technologijas

ir receptûras: „Kulinarinis paveldas yra menas: menas gaminti,

derinti produktus ir prieskonius, menas paduoti valgá á stalà”.

Specialistë pataria nesitikëti, kad restorane valgá patieks

taip, kaip XIX amþiuje. „Gyvename XXI amþiuje, patiekalas

atrodo ðiuolaikiðkai, iðvaizdþiai, taèiau svarbu iðsaugoti jo

receptûrà, nemaiðyti produktø, o juos derinti taip, kaip

derindavo mûsø senoliai ir protëviai”. Be to, vietoj senø krosniø,

kuriose buvo kepama duona, dabar atsirado modernios

konvekcinës, galinèios dar labiau iðreikðti patiekalo skoná. „Ðiø

dienø technologija mums netrukdo – ji tik padeda lengviau

dirbti”, – pabrëþia Kulinarijos paveldo fondo vadovë.

Anksèiau namuose sveèius lepindavo puikios ðeimininkës, o

dabar restorano lankytojus turi stebinti virtuvës meistras.

„Ðiandien restoranuose trûksta gerø virëjø, – pasakojo p. B.

Imbrasienë. – Virëjas – restorano siela ir geras vardas”.

8

KULINARINIS PAVELDAS: KÀ PASIÛLYSIME SVEÈIUI IÐ UÞSIENIO?

Jolita Vitkauskaitë

Kinø, japonø, italø, ispanø, prancûzø, net karaimø

ar þydø valgiai... Lietuvoje atidaromi ávairiø ðaliø restoranai,

kur galime paskanauti bene visø pasaulio virtuviø

patiekalø, plësti savo gurmaniðkà akiratá... Puiku, kad

turime galimybæ paþinti ávairiausiø ðaliø virtuves, jø

subtilybes ir paslaptis, bet ar á Lietuvà atvykusiam turistui

galime pasiûlyti savø vaiðiø? Ar galime didþiuotis ne tik

Lietuvos praeities palikimu ir istorija, bet ir protëviø

mitybos tradicijomis bei kultûra?

Apie kulinariná paveldà kalbëjomës su Kulinarijos

paveldo fondo vadove Birute Imbrasiene, Europos

kulinarinio paveldo tinklo ákûrëjais Janu Hanssonu ir

Linda Katz bei nepriklausomu mitybos ir kulinarijos

ekspertu A. Vincentu Saku. Paðnekovai sutiko papasakoti

apie savo veiklà bei iðsakyti nuomonæ apie ðiandieninæ

nacionaliniø valgiø pasiûlà mûsø restoranuose bei

kavinëse.

Aukðtesniøjø mokyklø rengiami virëjai nemokomi nacionaliniø

patiekalø gaminimo technologijos, ðio meno paslapèiø. Tad

restoranø darbuotojai neiðmano tautinës kulinarijos tradicijø:

maiðo mûsø ðalies produktus su kitø ðaliø, taip bandydami

iðgauti gerà skoná...

Ypaè dabar, Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, turime puoselëti

savo tradicijas, nebijoti parodyti savo virtuvës kultûros,

patiekalus gaminti tik ið mûsø kraðto produktø ir pagal senoliø

receptus. „Tada ne tik pakerësime kitos ðalies sveèius,

bet ir patys nustebsime”, – mano p. B. Imbrasienë.

Kulinarijos paveldo fondas Lietuvoje buvo ákurtas 2001

metais. Kai kurie patiekalai su ðiuo fondu bendradarbiaujanèiuose

restoranuose þenklinami Kulinarijos paveldo fondo

þenklu – juo áteisinama prekë ir jos kokybë. Taigi, jei restorano

valgiaraðtyje patiekalas paþymëtas ðiuo þenklu, vadinasi, jis

pagamintas Lietuvoje, pagal lietuviðkà technologijà ir ið vietiniø

produktø. Restoranas, norintis tapti Kulinarijos paveldo fondo

nariu, turi kreiptis á ðios organizacijos atstovus (Palangos g.1,

Vilnius). Kaina uþ teisæ naudoti þenklà, darbuotojø mokymus bei

kitas paslaugas taikoma kiekvienam restoranui individualiai.

Europos kulinarinis paveldas

Europos kulinarinio paveldo koordinatoriai J. Hansson ir

L. Katz dar 1995 metais Ðvedijoje (Skonëje) sukûrë kulinarinio

paveldo koncepcijà. Dabar ðiam tinklui jau priklauso daugiau

kaip 30 Europos regionø, nuo 2002 metø aktyviai dalyvauja ir

Aukðtaitija (koordinatorë V. Krasauskienë), o nuo 2004 metø

paraiðkà stoti á Europos regioniná kulinarinio paveldo tinklà

pateikë ir Dzûkija (koordinatorë I. Ivanauskienë). Regionui

tapus Europos kulinarinio paveldo nariu, jam iðduodama

licencija, sukuriamas oficialus kulinarinio paveldo regiono interneto

puslapis (svetainëje www.culinary-heritage.com), o jo

veiklà nuolat koordinuoja ðio projekto kûrëjai.

Europos kulinarinio paveldo tinklo tikslas – identifikuoti

esamà ir kurti naujà kulinarinæ patirtá, akcentuojant

kultûrinius, istorinius ir kitus produkto aspektus, daryti já

patrauklesná turistams ir vietiniams klientams. Organizacija

siekia átraukti regionus á bendrà veiklà, plësti vietiná maitinimo

verslà, padëti bendradarbiauti ne tik stambioms, bet ir

nedidelëms ámonëms: jos nariais gali tapti ne tik restoranai ar

kavinës, bet ir individualûs gamintojai, vietiniø produktø

augintojai.

Siekiant patraukti Europos rinkos ir turistø, keliaujanèiø

po Europà, dëmesá, buvo sukurtas bendras Europos kulinarinio

paveldo logotipas, nustatyti projekte dalyvaujanèiø ámoniø

kriterijai, bendra rinkodara bei veikla regiono ir Europos

mastu. Logotipo formuluotë lengvai pritaikoma kiekvienai

kalbai ir regionui. Ðitaip turistas ar sveèias lengviau ras

restoranus, siûlanèius tradicinius vietos ir regiono patiekalus.

Logotipà leidþiama naudoti licencijuotiems regionams ir

ámonëms, atitinkanèioms numatytus standartus. Europos

kulinarinio paveldo tinklo nariai reklamuojami visoje Europoje,

informacijà net apie atokiausioje vietovëje gaminamà kulinarinæ

retenybæ galima rasti tinklo internetinëje svetainëje, leidiniuose.

„Europos kulinarinio paveldo þenklas þymi, kad restorane

klientas gaus sveikà, kokybiðkà ir ið vietiniø þaliavø pagamintà

patiekalà”, – pabrëþia tinklo ákûrëjai.

Restoranas, norintis tapti kulinarinio paveldo tinklo nariu,

pirmiausia turi kreiptis á regiono koordinatoriø (kol kas tokià

galimybæ turi tik Aukðtaitijos ir Dzûkijos restoranai), kad atvykæ

specialistai patikrintø, ar maitinimo ámonë turi galimybæ tapti

organizacijos nare. Tapæ Europos kulinarinio paveldo

organizacijos nariais, restoranai ir kavinës ásipareigoja

patiekalus gaminti tik ið to regiono þaliavø, jas uþsisakyti tik ið

vietiniø verslininkø ir tiekëjø. Ðiam tinklui priklausanèiø ámoniø

bei individualiø gamintojø patiekalai turi atitikti jiems


keliamus reikalavimus, t. y. jø patiekalai turi bûti ið vietiniø

produktø ir pagaminti tame regione. Kaina uþ narystæ Europos

kulinarinio paveldo fonde bei kitas paslaugas nustatoma

kiekvienam restoranui individualiai.

Dar yra kur tobulëti...

Nepriklausomas kulinarijos ir mitybos ekspertas A.

Vincentas Sakas teigia, kad istoriðkai susiklosèiusios senosios

lietuviø virtuvës tradicijos savo technologijos principais, maisto

produktø deriniais ypaè skiriasi nuo kaimyniniø latviø, slavø

(lenkø, rusø, èekø, baltarusiø, ukrainieèiø) ir vokieèiø virtuviø.

Jau nuo senø senovës daugelis lietuviø valgiø buvo þinomi

visose Europos ðalyse, garsëjo tobula gamybos technologija,

rafinuotumu. To meto valgiai bûdavo gaminami ið vietiniø,

tradiciniø lietuviðkø maisto þaliavø ir atitiko rafinuotà turtingø

Lietuvos didikø skoná bei poreikius.

Ekspertas nusivylæs dabartine kulinarinio paveldo restoranø

pasiûla, virëjø darbu. Ðiais laikais restoranø darbuotojams

trûksta þiniø apie kulinarinio paveldo patiekalø gamybà,

receptus, jø patiekimà. „Restorano darbuotojai turi iðmanyti

ne tik lietuviðkà mitybà ir kulinarijà, bet ir tautos praeitá,

kultûrà, paproèius ir gyvensenà“, – teigia A. Vincentas Sakas.

Lietuvos restoranuose, kuriuose patiekiami kulinarinio

paveldo patiekalai, dominuoja kaimiðki bulviniai, miltiniai

valgiai. Ekspertas tuo nusivylæs, nes anksèiau lietuviai valgë

ne tik bulves ir miltus: jie daug medþiojo, þvejojo, augino

darþoves, vaisius, rinko miðko gërybes, kepë skanius pyragus...

Ekspertas pabrëþia, kad kulinarinio paveldo patiekalus gali

siûlyti ne tik iðtaigingi ir dideli restoranai, ðio verslo galëtø

imtis ir maþesnës maitinimo ámonës. Uþsienyje gausu maþø ir

jaukiø kavinukiø, á kurias malonu uþsukti, stebëti, kaip

ruoðiamas uþsakytas vietinis patiekalas, pabendrauti su

ðeimininku. „Tokiø maloniø ir jaukiø vietø pas mus trûksta, –

sako ekspertas. – Á jas bûtø gera atsivesti sveèià, já pavaiðinti

mûsø lietuviðkais patiekalais ir gërimais”.

LIETUVIØ VIRTUVËS YPATYBËS IR TRADICIJOS

Meniu.lt informacija

Nuo seno lietuviai ruoðë ávairias sriubas, kuriomis gali

dràsiai puikuotis prieð kitas ðalis. Gaminamos mësiðkos,

pieniðkos, saldþiosios sriubos, todël jos valgomos ne tik prieð

pagrindiná patiekalà, bet kaip ir desertas. Populiariausios

burokø, kopûstø, kruopø, þirniø, bulviø, kitø darþoviø sriubos

pagardinamos mësa, o saldþiosios gaminamos ið uogø ir vaisiø.

Vasarà bûtina paragauti ðaltibarðèiø su keptomis ar virtomis

bulvëmis, kuriais didþiuojasi ir noriai valgo kiekvienas lietuvis.

Ið mësos patiekalø Lietuvoje populiariausi kiaulienos,

jautienos, viðtienos, verðienos patiekalai – ávairûs kepsniai,

troðkiniai, maltiniai. Maþiau vartojama avienos, triuðienos.

Ypatingoms progoms nuo seno populiaru kepti þàsá ar

kalakutà, þvërienos kepsnius.

Prie karðtøjø patiekalø valgomos ðvieþios darþovës –

agurkai, pomidorai, kopûstai ir virtos ar keptos bulvës, kurios

á Lietuvà atkeliavo XVIII amþiuje. Bulvës padarë tikrà perversmà

nacionalinëje virtuvëje, todël kulinarijoje ásivyravo bulviniai

malti, virti, kepti patiekalai. Ðiandien lietuviai didþiuojasi

Kulinarinis paveldas

didþkukuliais, bulviniais blynais, bulviø plokðtainiu, kuriø

galima paragauti daugelyje kaviniø ir restoranø. Juos virtuvës

ðefas jums patieks su ávairiais grybø, spirguèiø, grietinës ir kitais

padaþais.

Lietuviai valgo daug ávairiø karviø pieno produktø –

ðvieþias, raugintas pienas, sviestas, grietinë, varðkë ir tik

Lietuvoje gaminamas baltas sûris yra mëgiami kone kiekvieno.

Ðiuo metu Lietuvoje gaminami ir labai geri fermentiniai sûriai.

Kiekvienas uþsienio sveèias privalo paragauti þemaièiø kastinio

– sviesto ið suplaktos paðildytos grietinës, pagardinto kmynais,

pipirais, svogûnais, èesnakais, krapais, krienais, kiauðiniais ir

kitais priedais. Jis valgomas su bulvëmis, virtomis su lupenomis.

Lietuviðki nacionaliniai gërimai – duonos gira, alus ir midus.

Midus – tai nuo senø laikø tik Lietuvoje ið medaus panaðiai

kaip vynas gaminamas gërimas. Taip pat nuo seno èia

gaminamas medaus likeris – „Krupnikas”, trauktinës – „Trejos

devynerios“ ir „Starka“, degtinë. Alus dar ir dabar ðiaurës

Lietuvoje daþnai gaminamas namuose, o gaminamas

pramoniniu bûdu skina tarptautinius apdovanojimus uþsienyje.

9


Sprendimai

Norëdami suþinoti, kaip restoranai naudoja lojalumo

sistemas, kalbëjomës su þinomø restoranø ir picerijø

„Katpëdëlë“, „Geltonasis submarinas”, „Delano”, „Mama

pica” darbuotojais, iðreiðkusiais savo nuomonæ apie sistemos

privalumus ir galimybes.

Kiekviename „Delano” restorane klientai turi galimybæ

ásigyti nuolaidø korteles, kainuojanèias 30 Lt, kuriomis

naudojantis sveèiui taikoma 15 % nuolaida. Ágytos kortelës

savininkas, atvykæs su kompanija, turi teisæ jà naudotis, todël

jas itin mëgsta atvykstantieji su bûriu draugø.

Ðeimininkai dþiaugiasi ðiomis lojalumo sistemos galimybëmis,

nes su tokiomis kortelëmis dirbti patogu ir paprasta

– jas reikia keisti tik 1-2 kartus per metus.

Restoranø tinklas turi ir specialias nuolaidø korteles savo

personalo darbuotojams.

Lojalumo sistema taip pat turi galimybiø iðplatinti atsakingiems

tinklo darbuotojams akcijas, skirtas restorano

sveèiams, todël „Delano“ ðeimininkai sëkmingai naudojasi ðia

galimybe.

Picerijø tinklo „Mama pica” ðeimininkai taip pat siûlo

klientams nuolaidø korteles. Tokios kortelës dovanojamos

nuolatiniams lankytojams, kurie uþsuka pietauti ar vakarieniauti.

„Mama pica” darbuotojai dþiaugiasi lojalumo

10

LOJALUMO SISTEMOS GALIMYBËS JÛSØ RESTORANE

UAB „UCS Baltic”, informaciniø technologijø lyderë

HoReCa sektoriuje, jau keletà metø sëkmingai diegia

lojalumo sistemas Lietuvos restoranams, kavinëms. Ði

sistema nuolat stebi restorano lankytojus, automatiðkai

teikia, sumuoja ávairias nuolaidas ar taðkus, skaièiuoja

statistikà ir pateikia kitos svarbios informacijos maitinimo

ar pramogø ástaigø tinklo valdytojams. Lojalumo sistema

patogiai naudojasi ne tik restorano darbuotojai – tai kartu

ir puikus sprendimas taikant ávairias nuolaidas klientams.

sistemos galimybëmis ir patogumu. Iðkart

gavæs nuolaidà, klientas lieka patenkintas ir su malonumu

noriai gráþta dar kartà.

„Mama pica“ taip pat naudoja debetinæ ir kreditinæ

mokëjimo korteliø sistemà: klientas pats gali áneðti tam tikrà

sumà á savo kortelæ, o reikalui esant jà iðleisti picerijoje.

Picerijoje dar galima gauti nuolaidas uþsisakant maistà á

namus telefonu – naudojantis ðia paslauga sistema pagal

adresà automatiðkai atpaþásta klientà ir jam suteikia nuolaidà.

Picerijø „Geltonasis submarinas“ ðeimininkai sveèiams,

surinkusiems èekius uþ 500 Lt, dovanoja 10-15 % nuolaidø

korteles (neskaièiuojama uþ alkoholinius gërimus ir tabako

gaminius). Tokia dovana, anot ðeimininkø, uþtikrina, kad

sveèias gráð dar kartà.

Picerijø personalo darbuotojai taip pat turi korteles, su

kuriomis gali pietauti ar vakarieniauti kiekvienà dienà uþ tam

tikrà sumà. „Geltonojo submarino” ðeimininkai dþiaugiasi

lojalumo sistema ir sako, kad dar net neiðnaudoja visø ðios

patogios sistemos galimybiø.

„Katpëdëlës“ restorane klientas, pavalgæs uþ 50 Lt

sumà ir uþpildæs anketà, nemokamai gauna lojalumo

kortelæ. Kiekvienà kartà atvykus pavalgyti kortelëje

kaupiama tam tikra pinigø suma. Lankytojas, tokiu bûdu

surinkæs 20 Lt sumà, uþ ðià sumà gali pavalgyti. Restoranø

tinklo ðeimininkai sako, kad klientai noriai naudojasi ðia

kortele.

„Katpëdëlës“ marketingo vadovai nuolat stebi ir

rûpinasi savo klientais, todël jie gali pasiûlyti korteles ir

ypaè lojaliems klientams, kuriems dovanoja nemokamas

vakarienes, ruoðia ávairias staigmenas.

Ðeimininkai dþiaugiasi, kad tokia sistema yra

naudinga, klientai patenkinti, didëja nuolatiniø lankytojø

ratas.


RESPEKTABILUSIS RÛSYS

Indrë Kiðûnaitë

Belangë patalpa, ankðti ir tamsûs uþkaboriai,

ðimtmeèius skaièiuojanèios ir drëgme priplëkusios

mûrinës sienos – daþnam ið mûsø pagalvojus apie rûsá

kyla bûtent tokios asociacijos. Ðiame numeryje

nusprendëme pakalbinti tuos, kurie niûriuose senø

pastatø poþemiuose sugebëjo atgaivinti prabangià

viduramþiðkà elegancijà arba sukurti maksimaliai

novatoriðkà pramogø ástaigos koncepcijà. Dar netolimoje

praeityje senamiesèio rûsiø restauravimas atrodæs kaip

dideliø investicijø reikalaujantis ambicingas uþmojis,

ðiandien jau nebegàsdina. Atvirkðèiai – patalpa, kurioje

iðnyksta riba tarp dienos ir nakties, darosi svarbiu

restorano ar klubo privalumu, o turëti viduramþiais

dvelkianèià saugomà kultûros vertybæ tampa prabangos

ir respektabilumo þenklu.

Savo restoranø ne rûsiuose neásivaizduoja

Prieð penkerius metus viename Kauno senamiesèio rûsiø

atidarytas alaus restoranas „Avilys” (www.avilys.lt) garsëja ne

tik èia gaminamu medaus alumi. Respektabiløjá „Avilá“ renkasi

ir tie, kurie nori savo verslo klientams ar uþsienio sveèiams

padaryti áspûdá nepriekaiðtingai viduramþius menanèia

atmosfera.

Apie 150 kv.m. ploto „Avilá“ projektuoti ëmësi architektas

A. Kanèas, savo idëjomis ir techniniais sprendimais pavertæs

niûrø senamiesèio rûsá mëgstama draugø susibûrimo vieta.

„Atgaivinti ne vienà ðimtà metø skaièiuojantá rûsá pasirodë

ne taip jau ir paprasta“, – pasakoja restorano direktorius

Algirdas Ramanauskas, – taèiau, bûtent toká „Avilá“ mes ir

ásivaizdavome.

Ponas Algirdas pripaþino, kad bene ilgiausiai uþtruko

patalpø rekonstrukcijos planø derinimas su Kultûros vertybiø

apsaugos departamentu. „Taèiau dþiaugiamës, kad restorano

koncepcijà pavyko nepriekaiðtingai suderinti su vidaus

atmosfera, – pasakojo p. Algirdas.

„Avilys“ priskiriamas alaus restoranø kategorijai, todël po

viduramþiðkø rûsiø skliautais savo vietà surado ir maþa alaus

darykla, tapusi pagrindiniu restorano interjero akcentu.

Prabangos suteikia ir kalvio E. Frëjaus darbai, kuriais dekoruota

„Avilio“ vidaus erdvë.

Prieð penkerius metus Kaune beveik nebuvo restoranø

Koncepcija

Restoranas „Avilys“, Kaunas

rûsyje, todël tokia maitinimo ástaigos koncepcija buvo pamëgta

iðkart. „Matydami Kauno „Avilio“ pasisekimà, prieð trejus

metus nusprendëme atidaryti analogiðkà restoranà Vilniaus

Gedimino prospekte, – kalbëjo p. Algirdas, – todël rinkdamiesi

patalpas ieðkojome bûtent rûsio“.

Dabar sëkmingai didþiuosiuose Lietuvos miestuose

veikianèius restoranus vienija bendra idëja ir veiklos strategija.

„Atidarydami kità restoranà tokiu pavadinimu, nedvejodami

stengtumëmës já árengti rûsyje“, – atviravo „Avilio“ direktorius.

O artimiausiu metu, nuspræsta Kauno „Avilá“ plësti. Virð restorano

esanèiose pirmo aukðto patalpose, kur nuo 1854 m. veikë

„Þalioji vaistinë“, ketinama árengti 102 kv.m salæ, kur nostalgijà

senajai Kauno istorijai jauèiantys kaunieèiai ir miesto sveèiai

galës uþsukti papietauti ar jaukiai pavakaroti su draugø

Nukelta á 12 psl.

11


Koncepcija

Atkelta ið 11 psl.

kompanija. „Ðioje salëje, – pasak p. Algirdo, – dominuos kiek

ðviesesnës spalvos, bus iðlaikyti saugomi senamiesèio pastato

vidaus elementai: grindys ir sienos bei pateks daugiau

natûralios ðviesos”.

Sudëtinga plësti rûsio erdves

„Delano” (www.delano.lt), tituluotas antruoju pagal dydá

restoranø ir picerijø tinklu Lietuvoje. Dar vienas savitarnos

restoranas atidarytas ðiø metø kovà viename sostinës Gedimino

prospekto centrinës dalies rûsiø. Kaip teigë „Delano” restoranø

komercijos direktorius Virginijus Vapsva, pagrindinis ðio

restorano tikslas buvo pasiûlyti vilnieèiams ir sostinës sveèiams

galimybæ greit pavalgyti jaukioje aplinkoje. Taèiau surasti

didelæ erdvæ sostinës centre pasirodë ne taip jau ir paprasta.

„Keliø ðimtø kvadratiniø metrø ploto savitarnos restoranui

buvo per maþai, tad patalpø pirmuosiuose Gedimino

prospekto aukðtuose teko atsisakyti. Tuomet suradome apie

1000 kv.m. erdvæ viename ið prospekto rûsiø, ji mums pasirodë

tinkamiausia naujajam „Delano“, – pasakojo p. Virginijus, –

juolab, kad vieno kvadratinio metro kaina rûsyje atsieina

bemaþ perpus pigiau nei patalpø pirmajame sostinës

senamiesèio pastatø aukðte“.

Projektuojant restoranà rûsyje svarbiausias uþdavinys buvo

iðplësti erdves ir padaryti jas kuo atviresnes lankytojui. Nemaþø

investicijø pareikalavo masyviø senamiesèio sienø griovimas. „Iðgriauti

sienas lengva, daug sunkiau apgalvoti, kaip sujungti rûsio

erdves ir tuo pat metu sutvirtinti namo konstrukcijas“, – kalbëjo

p. Virginijus. Taèiau po keleto mënesiø remonto darbø naujasis

„Delano“ suðvito auksu. Ir visai ne perkeltine prasme,

architektas Vasilij Mass niûrø senamiesèio rûsá pavertë aukso

kasykla. Toks restorano ávaizdis labai tiko skliautuotame rûsyje.

Èia yra lobiø ir alchemiko salës, pastarojoje árengtos kelios

maþos butaforinës viduramþiø alchemikø laboratorijos,

vaizduojanèios aukso iðgavimo procesà.

1000 kvadratiniø metrø rûsyje buvo patogiai iðdalinti á

maþdaug 550 kv.m. lankytojø salëms bei apie 450 kv.m. –

tarnybinëms patalpoms. „Delano“ komercijos direktorius

pripaþino, kad „turint savitarnos restoranà, maisto gamybos

patalpoms reikia skirti daug vietos, kad darbas vyktø greièiau ir

nesusidarytø laukianèiø klientø eilës. O savitarnos restorane, kur

ypaè pietø metu lankytojø srautai yra itin dideli, to bûti negali“.

12

Savitarnos restoranas „Delano“, Vilnius

Rûsys – tinkamiausia vieta naktiniam klubui

Toká poþiûrá iðreiðkë Kauno restorano „Miesto sodas” tame

pat pastate esanèio naktinio klubo „Siena” (www.siena.lt)

bendrasavininkis Rimantas Ribikauskas. Pasak jau ne vienerius

metus restoranø rinkoje dirbanèio vyro, á rimtà aukðto lygio

restoranà, esantá rûsyje, pernelyg sunku pritraukti klientus.

Tuo tarpu naktiniam klubui rûsys – pati tinkamiausia vieta.

Laivës alëjoje árengiant restoranà „Miesto sodas“, tikslingai

sumanyta po juo renovuoti rûsá bei pritaikyti já naktiniam

klubui. Tiek restoranà, esantá pirmajame aukðte, tiek ir naktiná

klubà rûsyje projektavo architektas A. Kanèas, interjero autorius

– estas Uko Kunnap. „Kadangi mûsø pastatas stovi paèiame

Kauno centre, kasdami rûsá radome miesto gynybinio bokðto

fragmentà, – pasakojo p. Rimantas, – todël prireikë statybos

darbus derinti su Kultûros vertybiø apsaugos departamentu“.

Ekonomine prasme, turëti maitinimo ar pramogø ástaigà

rûsyje yra labai naudinga. Jeigu Laisvës alëjos I-ajame aukðte 1

kv.m. patalpø nuomos kaina svyruoja nuo 100 iki 120 Lt, tai rûsá

galima iðsinuomoti, sumokëjus 15-20 litø uþ kvadratiná metrà.

Taèiau toks þenklus kainø skirtumas dar nereiðkia, kad ástaiga

bus gausiai lankoma. Pasak p. Rimanto, á rûsá atvilioti klientus

yra iðties nelengva.

Naktiná klubà „Siena“ kaunieèiai pamëgo ir dël to, kad tai

vienintelis klubas Kaune, kur galima linksmintis skirtingà muzikà

grojanèiose salëse. „Retro“ ir „Disco“ pavadintas sales skiria

stiklinë siena, kuri muzikai skambant abiejose salëse, neleidþia

garsams susimaiðyti. Ðis technologinis sprendimas buvo sumanytas

neatsitiktinai, taip á klubà pritraukiama ávairesnës publikos.

Naktinis klubas „Siena“, Kaunas

Klubas rûsio rûsyje

Sostinës Naujamiesèio rajone veikiantis naktinis klubas

„Men‘s factory” (www.gayclub.lt) garsëja ne tik kaip

pasilinksminimo ástaiga, kurioje renkasi netradicinës

seksualinës orientacijos þmonës. Ðis klubas gali bûti puikus

pavyzdys, kaip anksèiau veikusio pramoninio pastato rûsá

paversti modernia ir funkcionalia vieta. Taip pat 550 kv.m.

ploto „Men‘s factory“ pretenduoja tapti bene vienintele

pasilinksminimø vieta Lietuvoje, kurioje árengtas rûsys...rûsyje!

Klubo savininkas Aleksejus Terentjevas pasakojo, kad pirmà

kartà analogiðkà koncepcijà pamatë viename Varðuvos

naktiniø klubø. „Mane pribloðkë suvokimas, kai supratau esàs

maþdaug dviejø aukðtø name...po þeme“, – áspûdþiais dalinosi

p. Aleksejus, – áspûdingiausia tai, kad pro ðalá eidamas gatve

negirdëjau jokio, bûdingo naktiniams klubams, triukðmo, jis

tarsi „susigërë“ á þemæ, netrukdydamas aplinkiniø namø

gyventojams“. Tokià idëjà parsiveþæs á Lietuvà, p. Aleksejus ëmësi

jà ágyvendinti viename pramoniniø Vilniaus pastatø.

„Men‘s factory“ savininkas neslëpë, kad kasant po rûsiu

iðkilo nenumatytø nesklandumø. „Didþiausia staigmena buvo

suþinoti, kad po pastatu teka gruntiniai vandenys ir mums

nepavyks iðkasti suplanuoto 2,20 metro porûsio gylio, – kalbëjo

p. Aleksejus. Tam, kad klubas nerizikuotø bûti apsemtas,

prireikë árengti vandens pumpavimo sistemà, kuri lietingà dienà

ar polaidþio metu pakilus vandens lygiui, ásijungia automatiðkai


ir iðpumpuoja vandená jam dar nepasiekus klubo sienø.

Neáprastas technologinis sprendimas yra áleidþiama po rûsiu

klubo scena, kuri tolygiai iðkeliama specialiais árengimais, o

tada, kai programø ar pasirodymø nebûna, tampa paprastomis

grindimis ir neuþgriozdina erdvës.

Rekonstruojant buvusio pramoninio pastato rûsá teko ne

tik griauti statinio pertvaras, bet ir tam tikrose vietose jas

pristatyti. „Tiek kasdami, tiek statydami, jautëme didelæ

atsakomybæ, nes virð mûsø klubo – trys buvusios pramoninës

gamyklos aukðtai, o kai kuriuose ið jø dar liko árengimø,

sverianèiø po keliolika tonø, tad „simuliuoti“ nei pertvarø

kiekiu, nei medþiagø patvarumu negalëjome“, – pasakojo p.

Aleksejus. Klubà árengusiems statybininkams buvo liepta daryti

20 cm storio perdangas (kai statant standartiná gyvenamàjá

namà, uþtenka 10 cm), o visos rûsio sienos yra pusës metro

storio. „Tam sunaudojome beveik 80 tonø sauso cemento,

neskaitant kitø medþiagø, reikalingø tvirtam betonui“,

pripaþino klubo savininkas. Tad nenuostabu, kad statybos

uþtruko apie dvejus su puse metø. Árengiant klubà, itin didelis

dëmesys buvo skiriamas apðiltinant sienas ir lubas. Taip klubas

tapo daug ekonomiðkesnis, nes þiemà èia beveik nereikia ðildymo,

taèiau vasarà bûtina ájungti kondicionierius, kadangi rûsyje tampa

pernelyg tvanku.

Klubo pagrindinë patalpa suprojektuota taip, jog, kad ir

kur bestovëtum, gali matyti bet kurià klubo vietà. Tai buvo

padaryta specialiai tam, kad lankytojai galëtø kuo daugiau

vizualiai kontaktuoti.

Ieðkantiems privatumo „Men‘s factory“ sveèiams skirtas rûsio

rûsys, kuriame galima atitrûkti nuo klubo aplinkos ir pabendrauti

artimiau. O ið èia, uþsigeidusiems paþvelgti, kas visgi vyksta klube,

galima tai padaryti pro specialias angas po balkonais.

Nepaisant to, kad „Men‘s factory“ labiau skirtas netradiciniø

seksualiniø pakraipø publikai, ðis klubas interjero,

Koncepcija

árengimo ir technologiniø sprendimø prasme neabejotinai yra

rimtas konkurentas kitoms madingoms sostinës pasilinksminimo

vietoms.

Naktinis klubas „Men’s factory“, Vilnius

Tinkamai apðvietus rûsá ámanoma sukurti ypatingà aplinkà

Ne paslaptis, kad suplanuoti, kaip tinkamai apðviesti rûsá

taip pat nëra lengva. Ðviestuvais daþnai ir taip þemø rûsio sienø

nenukabinësi, tad patarimø ieðkoti reikia pas profesionalus.

Apie apðvietimo árengimo rûsiuose subtilumus sutiko

papasakoti UAB „Megaomas” direktorius Linas Leniauskas.

Pasak jo, pagrindinë patalpø rûsyje problema – drëgmë. Kad

ir kaip kokybiðkai atliktas remontas, vis tiek rûsyje drëgmës

yra keletà kartø daugiau. Árengiant apðvietimà rûsyje, reikia

naudoti tik labai kokybiðkas medþiagas (atitinkanèias visus IP

drëgmës reikalavimus). O laidus ir jungtis instaliuoti reikia labai

kruopðèiai, kadangi ir maþiausi vëlesni pakeitimai daromi

sudëtingai ir atsieis brangiau.

Nukelta á 14 psl.

13


Koncepcija

Atkelta ið 11 psl.

Ðviesa rûsyje daþniausiai projektuojama taip, kad sklistø ið

apaèios á virðø. Tai savotiðkas privalumas, nes taip sklindanèia

ðviesa galima akcentuoti senø plytø sienas, lubas ar arkas.

Ponas Linas, teigë, kad tinkamai ádiegus ðviesos ðaltinius,

galima net gi vizualiai padidinti daþnai ankðtokà rûsio plotà.

Rûsyje árengiant naktinio klubo ðokiø aikðtelæ, ámantrûs

ðviesos efektai kuriami LED (ðviesos diodø) technologija. LED

proþektoriø sunaudojama elektros energija yra keletà kartø

maþesnë nei áprastø proþektoriø, o ir tarnauja jie gerokai

ilgiau. Ðie proþektoriai nekaista, jiems ádiegti nereikia storø

kabeliø ar sudëtingø ir brangiø valdymo pultø.

Árengiant apðvietimà rûsiuose svarbu apðviesti laiptus ir

pakopas, padaryti bendrà ðviesos fonà virð stalø, praëjimø,

iðëjimo ir avariniø durø. Pasak p. Lino, kokybiðkai apðvietimas

yra árengtas tada, kai paklausus eilinio kliento apie tai, kaip

apðviesta ástaiga, jis teigia neatsimenàs. Juk technologiniai ðviesos

ðaltiniø niuansai turi rûpëti tik restorano ar klubo vadovui bei

ðias sistemas diegianèiø ámoniø atstovams. Tuo tarpu, klientas

turi mëgautis buvimu tinkamai apðviestoje patalpoje.

Iðvada

Pastaraisiais metais tiek restoranø, tiek ir naktiniø klubø

rûsiuose daugëja. Tam labiausiai daro átakà itin palanki

nuomos kaina arba, deja, daþniausiai jau uþimtos pirmøjø

aukðtø patalpos þmoniø lankomose miesto vietose. Þinoma,

nemaþas nepatogumas yra laiptai – èia sunku patekti ðeimoms

su maþais vaikais, taip pat neágaliesiems. Rûsio visada vengs ir

Daugelis restoranø ar kaviniø, esanèiø Meniu.lt klientais,

tiesiog ant durø, ðalia bankø korteliø lipdukø jau turi uþklijuotus

lipdukus „Meniu.lt narys“. Toks lipdukas kavinës lankytojui yra

tarsi þenklas, kad „reikalui esant informacijà apie ðià kavinæ að

rasiu Meniu.lt portale“ (net ir minimalià bei nemokamà, bet

svarbiausia - tikslià).

Meniu.lt – tai didþiausias ir labiausiai lankomas specializuotas

internetinis portalas, kuriame yra visos Lietuvos

maitinimo bei pramogø ástaigos. Portale Meniu.lt pateikiama

14

blogai besijauèiantys ankðtose patalpose þmonës. Rûsyje

árengtà ástaigà sunkiau reklamuoti – lankytojus pritraukiantis

fasadas daþniausiai bûna uþimtas kitø. Nemaþai laiko ir lëðø

atima ir patalpø árengimas, reikia nepriekaiðtingai iðspræsti

statybos, drëgmës ir ventiliacijos problemas. Vis tik, daþniausiai

pasitaiko kombinuotø variantø, kai pirmame aukðte esantis

restoranas pleèia patalpas rûsyje, ten árengdamas papildomas

sales ar klubà.

Kiti, ádomesni restoranai rûsiuose:

Pavadinimas Tipas Adresas

„Senieji rûsiai”

„Degantis rûsys“,

„Ida Basar“

„Vaidilos rûsys“

„Grasas”

„Tores”

„Prie angelo”

„Senatoriø kolonos“

„Crazy House”

„La Provence”

restoranas

kavinë

kavinë-baras

restoranas

restoranas

kavinë-baras

kavinë-baras,

greitas maistas

uþeiga

restoranas

Vilniaus g. 34, Kaunas

Subaèiaus g. 1, Vilnius

A. Jakðto g. 9, Vilnius

Vokieèiø g. 2, Vilnius

Uþupio g. 40, Vilnius

Uþupio g. 9/Paupio d. 2,

Vilnius

Tilto g. 2A, Vilnius

Vilniaus g. 16, Kaunas

Vokieèiø g. 22, Vilnius

LIPDUKAS „MENIU.LT NARYS” – TAI JÛSØ ÁVAIZDÞIO DALIS

Ðiandien ðiuolaikinis Lietuvos vartotojas jau puikiai þino

– nori pavalgyti, atðvæsti ðventæ ar pasëdëti su draugais –

reikia internete tiesiai taikyti adresu www.meniu.lt.

aktuali informacija tiek maitinimo

ir pramogø ástaigø lankytojams,

tiek darbuotojams bei savininkams.

Puslapis atnaujinamas kasdien.

Jei neturite, bet pageidaujate

lipduko „Meniu.lt narys“ – susisiekite

su mumis ir mes pasirûpinsime,

kad jis atsirastø ant Jûsø

ástaigos durø.

Daugiau informacijos tel.

(5) 273 59 19, (37) 70 56 27


REKLAMINIØ IÐKABØ SPECIFIKA

Jolita Vitkauskaitë

Atidarydamas restoranà ar kavinæ savininkas bûtinai

turi galvoti apie jos iðkabà, kuri yra svarbi, norint

sudominti lankytojus ir patraukti jø dëmesá. Reklaminë

iðkaba yra bûtina, kad bûsimas klientas pamatytø,

susidomëtø ir uþsuktø.

Randame ávairiø tokio pobûdþio reklamø: áþûliai

ðaukianèiø, þibanèiø ávairiomis spalvomis, solidþiø,

paslëptø ar vos pastebimø. Jos kabinamos ant stulpø,

pastatø fasadø, stogø, ant reklamos stovø ir daugybëje

kitø lankytojams matomø vietø. Tikslas – lankytojai turi

jas pamatyti.

Rodos, pagaminti iðkabà – paprasta ir nesudëtinga,

taèiau nustembame suþinojæ, kiek smulkmenø dar

nenumatyta...

Ðiuo klausimu kalbinome UAB „Vaizdinë dizaino idëja“

projektø vadovà Martynà Adomaitá, sutikusá mums papasakoti

apie sunkumus, su kuriais susiduria ðeimininkas, norintis

pagaminti iðkabà savo maitinimo ámonei.

Ilgiausiai uþtrunka derinimas

Restorano ar klubo savininkas pirmiausia turi kreiptis á

reklamos agentûrà ar dizainerá, kuris suprojektuoja pageidaujamà

iðkabà. Po to, ðeimininkas ar reklamos agentûra

(ðeimininko uþsakymu), padariusi projektà, kreipiasi á miesto

savivaldybës darbuotojus. Èia bûtina konsultuotis su kalbos

specialistu, vëliau – su teritorijos, kurioje bus kabinama iðkaba,

architektu ir galiausiai su miesto vyriausiuoju dailininku.

Kiekvienas specialistas turi perþvelgti projektà ir raðtiðkai

patvirtinti savo sutikimà, kad maitinimo ástaigos iðkaba

tinkama ir leistina kabinti pageidaujamoje vietoje. Jeigu iðkabà

norima kabinti miesto senamiestyje, klientas papildomai dar

turi kreiptis ir á kultûros paveldo departamentà. Restorano

vadovas, norintis gauti projekto patvirtinimà savivaldybëje,

be projekto dar turi pateikti ávairiø dokumentø bei paþymø:

kadastro paþymà apie patalpas, jei patalpos nuomojamos –

patalpos nuomos sutartá ir patalpø savininko sutikimà (arba

subnuomos sutartá), ámonës registravimo paþymëjimà,

uþsakovo sutikimà su projektu, kaimynø sutikimus (jei reklama

ðvieèianti), patalpø eksplikacijà. Iðkabos gamyba pradedama

vykdyti tik savivaldybës darbuotojams davus sutikimà.

Pasak M. Adomaièio, pagaminti iðkabà neprireikia daug

laiko – daugiausia jo sugaiðtama projektà tvirtinant

savivaldybëje (kartais toks procesas nuo dviejø savaièiø gali

uþtrukti net 1-2 mënesius). Sostinëje ir kituose didþiuosiuose

miestuose projekto derinimas uþtrunka daug ilgiau, nes ðiø

miestø atskiroms zonoms taikomi atitinkami apribojimai.

Projektø vadovas primena, kad tvirtinant projektà dirbama

su skirtingø profesijø þmonëmis, todël pasitaiko, kad projektas

patinka uþsakovui, taèiau vienas ar kitas specialistas

savivaldybëje draudþia tokià reklamà gaminti. Taigi priimamas

kitas sprendimas ir darbas keièiamas.

Konsultacijos

Senamiesèiuose – ypatingi reikalavimai

M. Adomaitis teigia, kad daugiausia problemø iðkyla norint

pasikabinti iðkabà senamiestyje. Pagal iðorinës vaizdinës

reklamos specialøjá 2003-øjø metø planà, pagrindinei senamiesèio

zonai, kurioje dominuoja saugomos urbanistinës, architektûrinës,

istorinës, kultûrinës ir kraðtovaizdþio vertybës taikomi grieþèiausi

reikalavimai. Èia iðkabø uþraðai ir reklama neturi uþdengti

architektûriniø pastato detaliø bei derëti prie fasado bei gatvës

iðklotinës dalies savo forma, stilistika, spalvine gama.

Ðioje zonoje maksimalus reklaminiø raidþiø aukðtis gali bûti

iki 0,36 m, reklamai leistinos naudoti tik tradicinës medþiagos:

metalas, medis, tekstilë, keramika, gipsas, stiklas, akmuo,

polichrominis dekoras, draudþiama naudoti neilgaamþes,

nepatvarias, plastikines iðkabas. Ið plastiko leidþiama gaminti

tik kai kurias reklamos árenginio dalis.

Neono, lazeriø ir kitokios intensyvios elektros ðviesos bei

kinetinës iðkabos ir reklamos draudþiamos. Galimas aureolinis

– lokalus iðkabos apðvietimas, priderintas prie pastato

apðvietimo.

Komponuojant ant fasado tûriniø raidþiø uþraðà, bûtina

derinti prie tam tikro stiliaus pastato architektûros, parinkti

ðriftà ir mastelá. Reikalaujama komponuoti reklaminæ árangà

ne aukðèiau antro aukðto palangës, pirmo ir antro aukðtø

tarpuaukðtyje.

Draudþiama kabinti iðkabas tiesiog ant balkonø ar kitø pastatø

architektûros detaliø (langø, durø, stulpø, langø apvadø, langiniø,

architektûros skaidymus imituojanèio tinko ir pan.) arba jomis

uþdengti pavienes architektûrines detales bei jø junginius.

Tolimesnëse miestø zonose, pastatams, kurie priskiriami

prie nekilnojamøjø kultûros vertybiø, leistinas reklaminiø

iðkabø árengimas vadovaujantis tais paèiais vietos, gabaritø,

medþiagiðkumo, apðvietimo principais kaip ir senamiesèio

zonoje. Teritorijose, ásikûrusiose toliau nuo miesto centro ir

pakraðèiuose, daugiausia stovi nauji pastatai, todël èia

netaikoma tokia grieþta tvarka ir reikalavimai, galima naudoti

ávairesnes medþiagas, ryðkesná apðvietimà ir labiau pastebimà

reklaminæ iðkabà.

Iðsamiau susipaþinti su reklaminiø iðkabø reikalavimais

galima savivaldybëse arba savivaldybiø internetinëse

svetainëse skelbiamuose dokumentuose.

15


Kiauliena

16

KIAULIENOS IÐPJAUSTYMAS IR PANAUDOJIMAS

Vytautas Mickevièius

Praeitame „Restoranø verslo“ numeryje aptarëme

jautienos panaudojimà maitinimo ámonëse, pateikëme

iðpjaustymo schemà. Ðá kartà pateikiame kiaulienos

iðpjaustymo schemà bei apraðome jos iðpjaustymo

specifikà.

Kiaulienos patiekalai lietuviø yra vieni mëgstamiausiø.

Tradiciðkai susiklostë, kad kasdienà vartojame ávairius

kiaulienos produktus. Ðiandien sunku bûtø rasti tokià

maitinimo ástaigà, kurioje nebûtø nors vienas patiekalas ið

kiaulienos. O kiaulienos karbonadas ir ðaðlykas jau tampa

beveik nacionaliniais patiekalais.

Lietuvos mësos rinkoje ðiuo metu susiklosèiusi tokia

situacija, kad kiauliø supirkimo kaina yra viena didþiausiø

visoje ES. Tai lemia didelis kiekis vietiniø mësos perdirbëjø ir

santykinai maþesnis uþauginamø kiauliø skaièius nei kitos

ðalyse, dël ko perdirbëjams trûksta kiaulienos ir tenka dalá jos

importuoti ið uþsienio. Atsiveþant kiauliø skerdenas ið kitø ðaliø

prisideda gabenimo iðlaidos, todël vietiniai augintojai gali

praðyti didesnës kainos uþ lietuviøkas kiaules.

Kiauliø skerdena ir jos dalys

Dauguma ðvieþios mësos tiekëjø maitinimo ámonëms siûlo

platø asortimentà ávairaus iðpjaustymo kiaulienos. Tai gali bûti

á priekiná, viduriná ir galiná treèdalius sudalintos skerdenø pusës,

mentë, kumpis, nugarinë ir smulkesnës skerdenos dalys.

Lietuvoje kiauliø skerdenø tiekimà rinkai reglamentuoja

Lietuvos standartas LST 1921 „Kiauliø skerdenos ir jø dalys“

(tapatus Europos standartui UN/ECE/AGRI?135:1998).

Pagrindiniai kokybës ir prekinio bûvio reikalavimai:

· Kiauliø skerdenos, skerdenø pusës ir jø dalys turi bûti

nepaþeistos (atsiþvelgiant á pateikimo formà), ðvarios (be jokiø

matomø paðaliniø medþiagø ar neðvarumø), be paðalinio kvapo,

be matomø kraujo dëmiø (iðskyrus neþymias), be sumuðimo þymiø.

· Skerdenø pusës ir jø dalys turi bûti be stuburo smegenø.

· Mësos spalva neturi bûti ypaè blanki ir ypaè tamsi.

· Skerdenos ir jø dalys turi bûti be nuðalimo þymiø (kadangi

pasikeièia nuðalusios mësos spalva, kvapas, konsistencija).

· Tiekiama mësa gali bûti atðaldyta arba ðvieþia (mësos

temperatûra -1 - +7 °C), suðaldyta (mësos temperatûra ne

aukðtesnë kaip -12 °C), giliai suðaldyta (mësos temperatûra ne

aukðtesnë kaip -18 °C).

Mësa turi bûti supakuota, laikoma ir gabenama laikantis

higienos normø reikalavimø, uþtikrinant jos apsaugà nuo

uþterðimo ar fizinio bûvio pasikeitimo. Þenklinime turi bûti

nurodytas prekinis bûvis (ðvieþia, atðaldyta, suðaldyta, giliai

suðaldyta), prekinio apibûdinimo kodas, pakavimo data.

Prekinio apibûdinimo kodas (pagal minëtà standartà LST

1921:2003) susideda ið vienuolikos skaitmenø, kur pirmasis

þymi skerdenos rûðá (kiauliena – 3), kiti du þymi skerdenos dalá,

ketvirtasis iðpjaustymo variantà, penktasis – kaulingumà,

ðeðtasis – odos kieká, septintasis – laðiniø kieká, aðtuntasis –

masës ribas, devintasis – iðpjaustymo lygá, deðimtasis – ðaldymo

bûvá, vienuoliktasis – papildomai pasirinktus poþymius.

Kiauliø skerdenos daliø sàraðas ( ðalia nurodomi prekinio

kodo trys pirmieji skaitmenys): skerdena arba skerdenos pusë

(301); uþpakalinis skerdenos treèdalis (302); kumpis (303);

nugarinë (304); priekinis skerdenos treèdalis (305); sprandinë

su virðutine mentës dalimi (306); dalis krûtininës su priekine

koja (307); mentë (308); pomentë (309); ðoninë (310); iðpjova

(311); nugaros kauliukai (312); ðonkauliai (313); nugaros

lašiniai (314); paþandë (315); mësos nuopjovos (316).

Likæ aðtuoni skaitmenys prekiniame kode gali bûti ávairûs,

priklausomai nuo mësos kokybës ir iðpjaustymo.

Iðpjaustymas

Iðpjaustant kiauliø skerdenà á stambiagabalinius pusgaminius

(iðpjovà, mentæ, kumpá, nugarinæ ir ðoninæ)

pirmiausia yra iðimamas vertingiausias raumuo – iðpjova. Jà

iðimti reikia su storàja dalimi („galvute“), daugiau naudojant

plëðimo, nei pjovimo principà. Toliau kiaulës skerdenos pusë

dalinama á tris dalis: priekiná treèdalá (mentinæ dalá), uþpakaliná

treèdalá (kumpinæ dalá) ir viduriná treèdalá. Jei skerdena buvo

su kojomis ir galva, jos irgi atskiriamos, paðalinami pakraujavimai,

kaklinëje dalyje esantys lifmazgiai. Vidurinis

skerdenos treèdalis gali bûti sudalintas á nugarinæ ir ðoninæ. Ið

jo gali bûti paðalinami ðonkauliai ir stuburkaulis. Nugarinë gali

bûti ruoðiama be odos – ji atskiriama su dalimi laðiniø.

Iðpjaustant priekiná treèdalá atskiriama sprandinë, karka. Ið jos,

kaip ir ið mentinës, gaunami ávairûs stambiagaliai ar smulkintos

mësos gaminiai. Dalinant uþpakaliná kiaulës skerdenos treèdalá,

pirmiausia atskiriama kulninë. Ið likusios dalies gaunama

kumpinë – kumpio raumenys be kremzliø, sausgysliø ir raiðèiø.

Ji gali bûti be odos, sudalinta á maþesnes dalis.


Kiauliena

KIAULIØ SKERDENOS IÐPJAUSTYMAS IR PANAUDOJIMAS MAITINIMO ÁMONËSE

Ði iðpjaustymo chema yra rekomendacinio pobûdþio. Sudaryta remiantis Belgijos VLAM organizacijos kiauliø iðpjaustymo

scemomis ir Lietuvos standartu LST 1921 „Kiauliø skerdenos ir jø dalys“.

17


Árengimai

18

MAITINIMO ÁMONËSE NAUDOJAMI KEPIMO ANT GROTELIØ

ÁRENGINIAI

Kæstutis Borkertas

Kepsninë gali tapti ne tik eiliniu ðiluminiu árengimu

virtuvëje, praturtinanèiu valgiaraðèio pasiûlà, bet, esanti

ðalia lankytojø, tapti aptarnavimo koncepcijos pagrindu –

klientai gali dþiaugtis kepsniø kvapais, stebëti jo gaminimo

eigà, patys dalyvauti ðiame procese. Juk „valgymas be

malonumo virsta nuobodþia mityba...“ (L. da Vinèi).

Gabiose rankose kepsninës yra pajëgios konkuruoti su

kitais ðiluminiais árengimais ruoðiamo maisto gausa ir

greièiu, naujais skonio atradimais, ekonomiðkumu,

eksploatacijos paprastumu ir kitomis savybëmis.

Kepimas þarijø kaitroje, niekuo neapsaugant, yra vienas

seniausiø maisto ðiluminio paruoðimo bûdø. Já þino visos tautos,

uþsiimanèios medþiokle ir þvejyba, gyvulininkyste ir paukðtininkyste.

Tad vis nerimstanèios vieðumoje diskusijos apie tai,

kad tai vienos ar kitos tautos, ar þmoniø grupës atradimas yra

be pagrindo ir tuðèios.

Grilis (pranc. grille – kepti) – bendras pavadinimas, jungiantis

keletà maisto ðiluminio ruoðimo árengimø, kurie tarpusavyje

skiriasi tiek veikimo principu, tiek konstrukcinëmis ypatybëmis.

Yai bûtø ávairûs keptuvai ir kepsninës: tradicinis þarijø kaitros

grilis, lavos akmenø grilis, rotorinis (paukðtienos kepimo) grilis,

gyros (kebabo) grilis, salamander tipo grilis, drëkinantis (vapor)

grilis, kontaktinis (presinis) grilis, grilis-kepimo plokðtuma, ritininis

(deðreliø) grilis ir t.t. Nepaisant griliø rûðinës ávairovës, net ir vienos

rûðies griliai bûna ávairiø konstrukcijø, dydþiø bei formø.

Susiformavo nuomonë, kad grilis – tai árengimas, darantis

ðiluminá poveiká maistui per atstumà infraraudonàja spinduliuote

ir ðio proceso metu yra iðvengiama maisto kontakto su kepimo

pavirðiumi, verdanèiu vandeniu, arba garu. Taèiau tarp árengimø,

atitinkanèiø ðià formuluotæ yra ir taip vadinami „netikrieji“ griliai,

kuriais dirbant gaunamas panaðus kepimo efektas maistui

kontaktuojant su kaitinimo pavirðiumi, garais ir pan.

Ið visos griliø, keptuvø, kepsniniø gausybës ðá kartà trumpai

aptarsime virtuvëse naudojamus kepimo ant groteliø árenginius.

Pagal naudojamà kurà bei energijà, kepsninës (griliai) gali

bûti kietojo kuro, dujinës ir elektrinës. Jos gali bûti stacionarios

ir nestacionarios. Nestacionarios kepsninës gali bûti kilnojamos,

arba ant ratukø gabenamos á numatytà vietà. Jø konstrukcijose

gali bûti numatyti pagalbiniai staliukai bei viryklës. Nestacionarios

kepsninës gali bûti naudojamos rengti lauke uþdaram renginiui

Grill–party, kurio dëmesio centre yra ðis árengimas ir maistas,

kepamas sveèiams matant.

Pagal techniná iðpildymà kepsninës gali bûti:

• Kaip elementas, kuris montuojamas prie sienos ar ant bendro

stovo vienoje linijoje su kitais sekcijiniais-moduliniais ðiluminio

paruoðimo árengimais.

• Kaip elementas, kuris yra integruojamas á bendrà su kitais

ðiluminiais árengimais stalvirðá.

• Kaip stacionarus árengimas (su stovu) statomas ant grindø.

• Kaip nestacionarus árengimas, perneðamas ir padedamas ant

stalo, arba ant ratukø nugabenamas á numatytà vietà.

Pagal sudaromas kepimo sàlygas yra skiriamos atviros kaitros

kepsninës, be gaubto ir uþdaros kaitros kepsninës – su gaubtu,

durelëmis arba kitokios konstrukcijos uþdara erdve.

Kieto kuro kepsninës

Maistas ruoðiamas ant groteliø per saugø atstumà nuo

þarijø kaitros (ákaitusiø þarijø pavirðiaus temperatûra siekia

500-700 °C). Bûdingas didelis darbinis pavirðius, nesudëtinga

konstrukcija. Ðiø árenginiø konstrukcijai didelæ átakà daro kieto

kuro degimo ypatumai: degimui bûtinas oras turi bûti tiekiamas

ið apaèios, nuolat ðalinami degimo produktai (dûmai ir pelenai),

keliami specifiniai reikalavimaikonstrukciniø

medþiagø termocheminiam

atsparumui

ir t.t. Kepsninës gali bûti

pramoninës ir individualios

gamybos. Pagaminta

pagal individualø

projektà, paremtà originaliais

dizainerio sprendimais,

ji gali tapti unikaliu, iðskirtiniu jûsø ástaigos akcentu.

Atvira kepsninë–krosnelë gali bûti vienos arba dviejø

sekcijø. Pakura ið visø pusiø uþdengta korpuso sienelëmis su

ðilumine izoliacija. Prie pakuros patenkama pro priekinëje

dalyje esanèias ir atsidaranèias á ðonà dureles. Kaitros

intensyvumas reguliuojamas pakeliant arba nuleidþiant

padëklo formos pakuros padà su krumpliaratiniø pavarø

mechanizmu. Po pakuros padu yra peleninë, dugne angos

pelenams iðkristi. Pakuros virðuje yra kepimo grotelës,

pagamintos ið nerûdijanèio plieno arba ið ketaus. Visa

konstrukcija pastatoma ant kojeliø, kurios gali turëti ratukus.

Lovinë kepsninë (ðaðlykinës tipo) turi staèiakampio formos lová

ákaitusioms þarijoms, groteles ir nerûdijanèio plieno gaubtà. Lovys

pagamintas ið plieno, dugnas gali bûti iðklotas ðamotinëmis

plokðtëmis. Grotelës chromuotos su karðèiui atspariomis

rankenëlëmis, turi átaisà, leidþiantá lengvai ir saugiai reguliuoti

atstumà tarp ákaitusiø þarijø ir ruoðiamo produkto. Konstrukcija

pastatoma ant kojeliø, kurios gali turëti ratukus.

Uþdara kepsninë-orkaitë suteikia galimybæ naudotis þarijø

krosnelës ir orkaitës privalumais. Maistas ruoðiamas ant

groteliø, esanèiø virð ákaitusiø þarijø, uþdaroje erdvëje. Kaitros

intensyvumas reguliuojamas korpuso ðonuose esanèiø

kreipianèiøjø pagalba. Po pakura yra peleninë. Masyvaus

ketaus korpuso priekinëje dalyje yra durelës su termometru.

Kepimo kameros virðuje yra dûmtraukis su pasukamàja uþkaiða

ir kibirkðèiø gesintuvu.

Þidinys – dekoratyvus, stacionarus, paprastos konstrukcijos

universalus árenginys, kurá galima pritaikyti ir kepimui ant

groteliø. Kepti galima uþdëjus stovà su grotelëmis virð ákaitusiø

þarijø. Stovas gali bûti pastovaus arba reguliuojamo aukðèio.

Þidinys gali bûti natûraliu lauko arba patalpos erdviø

kompoziciniu elementu, suteikianèiu jaukumo. Bûna

ávairiausios iðvaizdos, formos ir dydþiø. Jie gali bûti atviri ið

vienos, dviejø, trijø ir visø keturiø pusiø (t.y. su atvira pakura).

Dujinës kepsninës

Jos gali bûti su viena, dviem ir daugiau kaitinimo zonomis

ir galimais skirtingais ðiluminiais reþimais. Maistas ruoðiamas

ant groteliø, kurios gali bûti ávairios konstrukcijos, pagamintos

ið nerûdijanèio plieno, chromuotos vielos ar ketaus (kurio

pavirðius gali bûti padengtas ðilumai atsparia emale). Grotelës

gali bûti universalios ir specializuotos: mësai kepti (ið

kampuoèio elementø, pritvirtintø prie bendro rëmo V raidës

padëtyje), þuviai kepti (ið apvaliø strypeliø, pritvirtintø prie

bendro rëmo) ir suderintos (vienoje pusëje mësai, kitoje pusëje

þuviai kepti – aukðèiau apraðytøjø derinys).

Kepsniniø dujinei árangai taikomi tokie pat grieþti

reikalavimai jos konstrukcijai, saugiai eksploatacijai, kaip ir

bet kuriam kitam dujiniam árengimui. Todël degikliai turi turëti

automatinæ apsauginæ dujø nuotëkio blokavimo sistemà, kuri

automatiðkai atjungia dujas, jeigu darbo metu dingo liepsna

virð degiklio, dujø uþdegimo átaisus, uþtikrinanèius saugø

degikliø eksploatavimà. Dujos gali bûti gamtinës, tiekiamos

magistraliniais vamzdynais ir suskystintos, tiekiamos ið

autonominiø talpø – balionø, cisternø. Pagrindinë bet kokio


dujinio árengimo dalis yra degiklis – átaisas dujø ir oro miðiniui

sudaryti bei tiekti á degimo zonà. Kepsninëse naudojami

vamzdiniai dujø degikliai – ilgi, cilindro arba U formos su angomis

virðutinës dalies ðonuose per visà jø ilgá. Tokia degikliø konstrukcija

leidþia tolygiai paskirstyti ðilumà po visà kaitinimo plotà, didelis

degimo angø skaièius sàlygoja nedidelio aukðèio liepsnos srautà.

Priklausomai nuo galios árengimuose, gali bûti 2-16 degikliø.

Kaitinimo intensyvumui reguliuoti, skirtinguose modeliuose,

bûna numatyti ðie bûdai: a) pakeliant arba nuleidþiant kepimo

groteles antrinio ðilumos ðaltinio atþvilgiu; b) pakeliant arba

nuleidþiant tam tikromis pakopomis antriná ðilumos ðaltiná kepimo

groteliø atþvilgiu. Priklausomai nuo modelio, pakopø gali bûti

net keturios.

Dujiniø kepsniniø konstrukcija turi ir nepatogumø: dujinis

degiklis yra apaèioje, o ruoðiamas maistas virðuje, todël pro

groteles, ant ðilumos ðaltinio gali patekti maisto likuèiø, kurie

gali pradëti svilti ir netgi uþsidegti. Taip gali nukentëti ruoðiamo

maisto juslinës savybës. Siekdami iðvengti ðiø neigiamø padariniø,

konstruktoriai ávairiuose modeliuose numato tam tikras

priemones, kuriø keletà paminësime:

• dujø degikliai ið virðaus uþdengiami apsauginiais gaubtais,

arba keramikinëmis plokðtelëmis tarp jø paliekant tarpus nubëgti

maisto likuèiams á apaèioje esantá padëklà su vandeniu (kad greitai

atauðtø);

• kaip antrinis ðilumos ðaltinis naudojami lavos akmenys,

pasiþymintys geromis absorbcinëmis savybëmis;

• ávairios konstrukcijos kepimo grotelës, kuriø pavirðius turi

KAI KURIØ ÁRANGOS TIEKËJØ DUJINIØ LAVOS AKMENØ GRILIØ PASIÛLA LIETUVOJE

GAMINTOJAS

(PREKËS

ÞENKLAS) /

KILMËS ÐALIS

FIMAR / Italija

FIMAR / Italija

MBM / Vokietija

MBM / Vokietija

KRONUS /

Vokietija

KRONUS /

Vokietija

ELECTROLUX

PROFESSIONAL /

Italija

OZTIRYAKILER /

Turkija

OZTIRYAKILER /

Turkija

DEXION / Italija

DEXION / Italija

SER GAZ / Graikija

ZANUSSI

PROFESSIONAL /

Italija

MODELIO

PAVADINIMAS

B 50

GL 40

GPL45

GPL90

7040GRL

7070GRL

168105/7CGTG1

7864.40653.20;

7864.40908.32

7864.70653.20;

7864.80908.30

MG077-03-008

MG047-03-004

GR 1

PGGV700

ATSTOVAS

LIETUVOJE

UAB „Spekas” ir Ko

UAB „Spekas” ir Ko

BÁ UAB „MBR

parduotuviø ir

restoranø áranga”

BÁ UAB „MBR

parduotuviø ir

restoranø áranga“

BÁ UAB „MBR

parduotuviø ir

restoranø áranga“

BÁ UAB „MBR

parduotuviø ir

restoranø áranga“

UAB „Rolvika”

UAB „Resvilë“

UAB „Resvilë“

UAB „Gastrolinija”

UAB „Gastrolinija”

UAB „Trys meistrai”

UAB „Sangaida”

DARBINIO

PAVIRÐIAUS

MATMENYS, mm

320x540

490x310

415x535

(430+430)

x582

350x500

650x500

320x567

350x510;

350x710

650x510;

750x710

630x600

350x600

400x600

676x542

DUJØ SÀNAUDOS,

m³/h

0,576

~0,5

0,61

1,12

-

-

0,69

-

-

1,4

0,7

0,95

-

GALINGUMAS, kW

8,5

9

11

22

5,5

11

7

nuo 5,4

iki 15

14

7

9

14

GABARITINIAI

MATMENYS, mm

MASË, kg

ORIENTACINË

KAINA, Lt. (su PVM)

IÐSKIRTINIAI

PRIVALUMAI

Árengimai

nuolydá á grilio priekinëje pusëje esantá latakà, vedantá á padëklà

maisto likuèiams surinkti.

Kepsninës konstrukcijoje, virð dujiniø degikliø, atliekanèiø

pirminio ðilumos ðaltinio vaidmená, yra numatyti antriniai ðilumos,

arba infraraudonosios spinduliuotës ðaltiniai, sudarantys visoje

kaitinimo zonoje galingà, tolygø ir pastovø ðilumos srautà. Pagal

tai, kokia antriniø ðilumos ðaltiniø konstrukcija numatyta, skiriamos

paprastos, keraminiø plokðteliø ir lavos akmenø kepsninës.

Paprastose kepsninëse antrinis ðilumos ðaltinis yra kaitinanèioji

plokðtuma, kuri pagal formà gali bûti puscilindrio, arba dviðlaièio

stogelio formos gaubtas. Gaubtas atlieka dvejopas funkcijas:

atlieka antrinio ðilumos ðaltinio funkcijas ir apsaugo degiklius nuo

uþterðimo. Gali bûti pagamintas ið nerûdijanèio plieno arba ketaus.

Darbinis reþimas pasiekiamas per tris minutes, minimali darbinë

temperatûra 177 °C. Konstrukcija lengvai iðardoma prieð valymà.

Keraminiø plokðteliø kepsninëse antrinis ðilumos ðaltinis yra

keraminës, atsparios aukðtoms temperatûroms plokðtelës,

papildomai apsauganèios degiklius nuo maisto likuèiø. Darbinis

reþimas pasiekiamas maþdaug per 10 minuèiø. Konstrukcija

lengvai iðardoma prieð valymà.

Lavos akmenø kepsninëse antriniu ðilumos ðaltiniu tarnauja

lavos akmenø sluoksnis. Lavos akmenys sudedami ant specialiø

groteliø virð degikliø, uþdengtø gaubtais. Darbinis reþimas

pasiekiamas per 10-15 minuèiø. Lavos akmenys turi porëtà

struktûrà, pasiþymi dideliu ðiluminiu talpumu. Ákaitusiø akmenø

ðiluminis spinduliavimas yra du kartus intensyvesnis uþ medþio

490x700x330

545x390x363

450x900x850

900x900x850

400x700x850

700x700x850

350x700x275

400x650x300;

400x900x850

700x650x300;

800x900x850

700x700x850

400x700x850

470x650x320

700x700x850

44

26

65

110

62

79

32

nuo 29

iki 160

60

30

-

74

3300

2300

-

-

-

-

3750

1935;

4407

3520;

6740

7512

4695

3250

5155

Nukelta á 20 psl.

Grotelës ðpiþinës (ketaus) 2 vnt., grotelës vartomos –

viena pusë skirta mësai, kita þuviai. Kepimo

pavirðiaus pasvirimo kampas reguliuojamas rankena.

Apvalios nerûdijanèio plieno grotelës.

Su spintelëmis ir rankenëlëmis. Skirtingos grotelës

þuviai ir mësai.

Dvigubas. Su spintelëmis, skirtingos grotelës þuviai ir

mësai su rankenëlëmis arba ½ þuviai ir ½ mësai, 2

nepriklausomos kepimo zonos.

Grûdintos geleþies grotelës su rankenëlëmis, atskiras

stalèius riebalams surinkti, plieninis degiklis su

piezoelektriniu uþdegimu.

Dvigubas. Dvi nepriklausomos kepimo zonos,

grûdintos geleþies grotelës su rankenëlëmis, atskiras

stalèius riebalams surinkti, plieninis degiklis su

piezoelektriniu uþdegimu.

Ketaus grotelës, dujø nuotëkio apsauga, pjezo

uþdegimas.

Viengubos, itin paprastai priþiûrimos plieninës

grotelës, taupûs, pritaikyti naudoti tiek su

gamtinëmis, tiek su suskystintomis dujomis, turi

apsaugos voþtuvus.

Dvigubos, itin paprastai priþiûrimos plieninës

grotelës, taupûs, pritaikyti naudoti tiek su

gamtinëmis, tiek su suskystintomis dujomis, turi

apsaugos voþtuvus.

Higieniðka ir lengva valyti; patikima ir saugu.

Grotelës þuviai ir mësai. Dviejø daliø.

Higieniðka ir lengva valyti; patikima ir saugu.

Grotelës þuviai ir mësai. Vienos dalies.

Grilis gali bûti pagamintas ið lenktø strypø, skirtas

kepti þuviai, mësai, kiauðiniams, pyragams. Kaitiklis

reguliuojamas, atsiþvelgiant á dujø rûðá.

-

19


Árengimai

Atkelta ið 19 psl.

anglá. Dujiniai degikliai iki raudonumo ákaitina ðiuos akmenis,

nuo kuriø ðiluma tolygiai perduodama produktui. Be to, lavos

akmenys pasiþymi absorbcinëmis savybëmis,

t.y. sugeria iðtekëjusius ið termiðkai ruoðiamos

mësos riebalus bei sultis ir

neleidþia jiems degti (atsirasti dûmams).

Taip galima gaminti vienas po

kito, pavyzdþiui, þuvá ir mësà, nebijant,

kad patiekalas ágaus jam nebûdingà

kvapà. Gamintojai teigia, kad esant intensyviai

eksploatacijai, lavos akmenø darbinis resursas turëtø bûti iki

trejø metø, po to jie netenka savo absorbciniø savybiø.

Atitarnavusius lavos akmenis reikëtø pakeisti naujais. Galima

pabandyti atstatyti jø savybes – virinti puode su vandeniniu

druskos arba sodos tirpalu. Po to vanduo nupilamas, o akmenys

iðdþiovinami orkaitëje.

Elektrinës kepsninës

Kaip ðilumos ðaltinis naudojami hermetiðkai

uþdari vamzdiniai kaitinimo

elementai (VEK’ai), kuriø kaitinanèioji

spiralë uþdengta hermetiniu vamzdeliu,

apsauganèiu jà nuo oro deguonies,

maisto likuèiø, skysèiø patekimo.

Kaitinimo elementø segmentai

vienodai iðdëstomi po visà

darbiná pavirðiø, kad bûtø sukuriamas

tolygus ðilumos srautas. Galimi du kaitinimo organizavimo bûdai:

· numatytas ruoðti maistas dedamas ant groteliø (gali bûti

ketinës, nerûdijanèio plieno), po kuriomis yra iðdëstyti vamzdiniai

kaitinimo elementai, skleidþiantys ðilumà;

· numatytas ruoðti maistas dedamas tiesiogiai ant vamzdiniø

kaitinimo elementø, kurie funkcionuoja ir kaip grotelës.

Kaitinimo elementai atkartoja groteliø matmenis ir formà.

Kad kepimo metu ið ruoðiamo maisto iðtekëjusios maistinës

medþiagos termiðkai neskiltø ir neturëtø átakos jo skoninëms

savybëms, po kaitinimo elementais yra padëklas su vandeniu

maisto likuèiams greitai atauðinti ir surinkti.

Po elektriniais kaitinimo elementais gali bûti lavos akmenø

sluoksnis, akumuliuojantis ðiluminio spinduliavimo energijà,

sudarantis tolygø temperatûriná laukà, pasiþymintis absorbcinëmis

savybëmis.

Drëkinanti kepsninë (Vapo, Vapor, angl. vapor – garas) –

tai kepsniniø tipas, tinkantis mësai, þuviai ir darþovëms kepti. Ji

20

gali bûti tiek dujinë, tiek elektrinë, su viena, dviem, trimis kepimo

zonomis. Maistas kepamas ant nerûdijanèio plieno groteliø.

Dujiniame variante pirminio ðilumos ðaltinio vaidmená

atlieka po grotelëmis sumontuoti vamzdiniai dujø degikliai,

kuriø kiekvienas ið virðaus uþdengtas puscilindrio formos

nerûdijanèio plieno gaubtu. Ðie gaubtai atlieka antrinio

infraraudonosios spinduliuotës ðaltinio vaidmená, bei apsaugo

degiklius nuo uþterðimo. Po vamzdiniais dujø degikliais yra

talpa su vandeniu, vandens prileidimo ir iðleidimo átaisais,

apsauginiu vandens lygio atvamzdþiu. Ákaitinti vamzdiniø dujø

degikliø gaubtai skleidþia ðilumà, uþtikrindami tolygø maisto

kepimà ir vandens kaitinimà. Garai, kylantys nuo vandens

pavirðiaus, kepimo zonoje sudaro drëgnà atmosferà. Dël to

kepamas maistas bûna ðvelnesnis, sultingesnis, minkðtesnis,

maþesni kepimo nuostoliai. Kepimo metu ið produkto iðteka

dalis riebalø bei mësos sulèiø kurie, patekæ á talpà su vandeniu,

atauðinami. Taip iðvengiama nepageidaujamo kvapo

atsiradimo bei uþtikrinamas prieðgaisrinis saugumas.

Optimaliam kepimo reþimui nustatyti, kaitinimo intensyvumas

reguliuojamas keièiant atstumà tarp groteliø ir kaitinimo

elementø.

Elektriniame variante kaip ðilumos ðaltinis yra naudojamas

vamzdinis elektrinis kaitinimo elementas, ant kurio tiesiogiai

ruoðiamas maistas. Turi apsauginá termostatà, kuris automatiðkai

atjungia kaitinimà, jeigu talpa su vandeniu tuðèia.

Panaðus á kepimà ant groteliø efektas

pasiekiamas maistui kontaktuojant su

kaitinimo pavirðiumi, t.y. naudojant

kepimo plokðtumà ar kontaktiná grilá.

Kepimo plokðtumos bûna ávairiø

dydþiø, elektrinës ir dujinës. Jø

pavirðius gali bûti lygus, groteliø tipo

arba kombinuotas. Kepimo plokðtë yra iðtisinë, pagaminta ið

plieno ar ketaus, gali bûti chromuota – tokias kepimo plokðtes

yra lengviau valyti.

Kontaktinis grilis gali bûti tik elektrinis. Konstrukciðkai –

tai kepimo plokðtuma, papildomai aprûpinta virðutine,

kilnojama kaitinanèiàja plokðtuma su rankena, kuria kepsnys

prispaudþiamas ið virðaus. Tokiu bûdu kepama ið abiejø pusiø

ir produktas greièiau iðkepa. Darbinis pavirðius gali bûti

rievëtas, lygus arba apatinis lygus, o virðutinis rievëtas.

Taèiau ðiuose árengimuose ðiluma maistui perduodama

kontaktiniu bûdu – tai jau panaðiau á kepimà keptuvëje, nei

virð ugnies kaitros.


ALUS RESTORANUOSE

Vidmantas Laurinavièius

Dauguma istorikø dar iki ðiol ginèijasi dël alaus kilmës,

bet dël vieno dalyko jie sutaria vienbalsiai – alus yra

seniausias alkoholinis gërimas pasaulyje. Beje, ir labiausiai

paplitæs. Pasaulyje alus negaminamas viso labo deðimtyje

ðaliø, kuo negali pasigirti nei vienas kitas alkoholinis gërimas.

Alaus rûðiø skaièiuojama bent penkis kartus daugiau nei

bet kurio kito alkoholinio gërimo, iðskyrus vynà.

Alaus kilmë ir istorija

Alus kildinamas ið Babilono ir Senovës Egipto teritorijø.

Kasinëjant Egipto piramides buvo rasti indai su keisto gërimo

likuèiais, kurá iðtyrus, jie buvo priskirti alui, kaip artimiausiam

ðiuolaikiniam atitikmeniui. Kartu su alumi buvo rasti ir daigintø

grûdø likuèiai – salyklo pagrindas. Alus buvo gaminamas ir

Amerikoje, iki jà atrado europieèiai. Jeigu europieèiai alø

gamina ið mieþinio ar kvietinio salyklo, ðalyse, kur ðios kultûros

auga prastai, naudojamos kitos medþiagos, Amerikoje

naudojami kukurûzai ar manijokø ðaknys, Azijoje alus

verdamas ið ryþiø, Afrikoje ið sorgo ir kitø vietiniø augalø.

Kontroliuojama alaus gamyba labiausiai iðsivystë viduramþiais

Europoje, ypaè vienuolynuose. Pavyzdþiui, apyniai á

alø pradëti dëti tik apie XIII mûsø eros amþiø, o pasterizacijos

procesas atrastas viso labo XIX amþiaus pradþioje. Mielës imtos

naudoti irgi tik XVIII amþiaus pabaigoje, kai galø gale suþinota,

kad jos yra gyvas organizmas, gaminantis alkoholá aluje.

Pastarøjø dviejø atradimø autorius – prancûzø mokslininkas

Lui Pasteras. Po jo atradimø suklestëjo alaus pramonë, tuo

pat metu buvo sukurti ðaldymo árenginiai, pagerëjo

susisiekimas, buvo lengviau gauti medþiagø ið tolimesniø

regionø. Prasidëjo dideliø alaus daryklø era.

Lietuviðkas alus, jo gamybos technologija

Alus Lietuvoje pirmà kartà raðytiniuose ðaltiniuose

paminimas XI amþiuje, bet didþiausià populiarumà pasiekë

maþdaug XVI amþiuje. XVIII a. viduryje Lietuvoje buvo

atidaryta daug alaus daryklø, prasidëjo alaus rinkos

komercializacija. Iki tol Lietuvoje veikë vos keli didesni

bravorai, visi kiti alø gaminosi tiesiog namuose. Pagrindiniai

Lietuvos aludariø kraðtai – vidurio ir ðiaurës Lietuva. Pietinëje

Lietuvos dalyje pirmieji aludariai atsirado vos prieð kelis

deðimtmeèius. Ðiuo metu Lietuvoje veikia bemaþ 90 oficialiø

alaus daryklø, kurios rinkai siûlo virð 500 alaus rûðiø. Dël alaus

rinkoje susiklosèiusiø aplinkybiø visos alaus daryklos prekiauja

pilstomu alumi (sunku Lietuvoje surasti daryklà, prekiaujanèià

tik buteliniu alumi). Kadangi penki stambiausieji aludariai uþima

beveik 97 procentus Lietuvos rinkos, todël tarp smulkiøjø aludariø

yra dar stipresnë konkurencija nei tarp stambiøjø.

Gërimai

Alaus gamybos procesà sudaro keturios pagrindinës dalys

– salyklo paruoðimas, misos virimas, rûgimas ir brandinimas.

Salyklas visø pirma turi bûti sutraiðkomas, kad jame liktø ir

didesniø gabalø ir visiðkø miltø. Gauta masë maiðoma su

vandeniu ir paðildoma iki 76 °C, vëliau visa tai filtruojama ir

uþverdama iki visiðko uþvirimo. Virimo metu ádedama apyniø,

vëliau skysèiui leidþiama nusistovëti. Á atvësusá alø dedamos

mielës. Alaus rûgimas uþtrunka iki 14 dienø. Jis filtruojamas ir

supilamas á specialias metalines talpyklas, kuriose bræsta nuo

vienos savaitës iki keliø mënesiø. Toks alus yra jau tinkamas

pilstyti á stiklo butelius, skardines, aliuminines statines. Alus

daþnai yra pasterizuojamas, o tai prailgina alaus galiojimà,

kadangi taip uþmuðami mieliø likuèiai galintys sukelti tolimesná

rûgimà. Pasterizuotas alus praktiðkai nepraranda savo skoniniø

savybiø, bet netenka nemaþai vitaminø.

Pastaruoju metu labai populiarëja nepasterizuotas alus,

dar vadinamas „gyvu“. „Gyvo“ alaus gamybos technologijoje

alus iðpilstomas á alaus statines ið karto po brandinimo. Jis

nepasterizuojamas, todël aluje lieka gyvø mieliø, kuriose gausu

B grupës vitaminø. Norint uþtikrinti aukðtà kokybæ, alus ilgai

brandinamas þemoje temperatûroje, taip natûraliu bûdu

susikaupia angliarûgðtë. „Gyvas“ alus dël savo iðskirtiniø savybiø

pasiþymi trumpu galiojimo terminu (iki 5 parø), todël baruose jis

visada yra ðvieþias. Tikrasis „gyvas“ alus nefiltruojamas, taèiau

dalis aludariø já filtruoja – tada alus tampa skaidresnis ir jo

galiojimo terminas pailgëja (iki 20 parø), bet sumaþëja mieliø ir

vitaminø. Lietuvoje „gyvàjá“ alø gamina keletas didþiøjø ir daug

maþøjø aludariø. Maitinimo rinkoje didþiausias nefiltruoto

„gyvo“ alaus tiekëjas yra UAB „Vilkmergës alus“.

Didþiøjø Lietuvos aludariø siûlomas alus yra gaminamas

pasitelkiant kitas technologijas ir atitolæs nuo tradicinio kaimiðko

lietuviðko alaus. Taèiau kaimiðkas alus yra neprastesnis nei

gamyklinis ir negalima teigti, kad jis nevertas restoranø – gal

greièiau restoranai, nesugebantys parduoti statinës alaus per

savaitæ, dirba prastai?

Po pasaulá keliaujantys Kanadoje áregistruoto tinklapio

www.ratebeer.com atstovai-alaus ekspertai, pernai apkeliavæ visà

Europà ir Azijà, didþiausiu metø atradimu ir geriausiu alumi, ragautu

tais metais, pripaþino bûtent tikràjá lietuviðkà kaimiðkà alø.

Alaus klasifikacija

Alus, kaip ir bet kuris kitas produktas, yra skirstomas á

skirtingus porûðius. Jeigu tarybiniais laikas klasifikacija bûdavo

tik „tamsus“ ir „ðviesus“, dabar Lietuvoje gaminama tiek alaus

rûðiø ir porûðiø kaip ir visame pasaulyje. Vien tik pasaulio alaus

èempionate yra net 76 skirtingos alaus kategorijos. Visø pirma,

alus skirstomas á dvi technologines grupes: virðutinio rûgimo

Nukelta á 22 psl.

21


Gërimai

Atkelta ið 21 psl.

ir apatinio rûgimo alus, t.y., rûgimo metu mielës bûna talpos

virðuje arba apaèioje.

Virðutinio rûgimo alus daþniausiai yra tamsus, bet yra ir

iðskirtinumø (pvz. kvietinis alus) . Prie virðutinio rûgimo alaus

priskiriamas bitter, mild, brown ale, pale ale, strong ale, scotch

ale, barley wine, porter, stout, red irish ale, lambic, weizen

tipo alus. Lietuvoje gaminamas porter tipo alus, kvietinis

(baltas, weizen), mieþiø vyno (barley wine) tipo alus. Ðis alus

daþniausiai paplitæs buteliuose ir skardinëse, bet restoranuose

pasitaiko pilstomo tamsaus ar balto/kvietinio alaus, kaip „Baltijos”,

„Baltas”, „Kvietinis” ir kt.

Apatinio rûgimo alus – tai kà Lietuvoje geriame daþniausiai.

Pilstomas alus baruose daþniausiai priskiriamas lager kategorijai.

Jai priklauso beveik visos garsesnës lietuviðko alaus rûðys ið

didþiøjø alaus daryklø. Apatinio rûgimo alui priskiriamos tokios

rûðys, kaip pilsner, vienna, bock, munchen, shwarzbier (juodas),

export, dortmunder, dry, ice. Ðioms kategorijoms galime priskirti

populiariausias alaus rûðis Lietuvos restoranuose, kaip „Ðvyturys“,

„Kalnapilis“, „Utenos“, „Horn”, „Tauras” ir kt.

Alus restoranuose ir baruose

Pagrindinis restoranø (netgi alaus restoranø) trûkumas –

maþas alaus pasirinkimas, kuris maþina alaus vartojimo

patrauklumà. Daþniausiai turima 2-3 rûðiø alaus, bet beveik

visada – tik ðviesaus. O juk kartais viena netradicinë alaus rûðis

padaro restoranà iðskirtiniu tarp kitø restoranø.

Viskas paprasta – bent kiek besidomintis alumi þmogus

bûtinai paragaus tos alaus rûðies, kurios nëra kitur. Tiesa,

gaminti savo alaus kiekvienas restoranas neiðgalëtø, nes ðis

procesas, o teisingiau áranga, yra gana brangi (nors savos

gamybos alus iðeina dvigubai pigesnis, nei jau pagamintas),

bei reikalauja ir didesniø patalpø, ir aludario, ir, þinoma, noro.

Toks alaus daryklos-restorano modelis populiarus uþsienyje,

ypaè JAV, kur tokiø restoranø, verdanèiø savo alø, skaièiuojama

tûkstanèiais ir kiekvienas jø yra unikalus savo ávaizdþiu, alumi

ir istorija. Daþniausiai tai bûna ðeimyninis verslas, kuris

pradedamas vertinti ir Lietuvoje, kaip atspara didiesiems rinkos

monstrams ar picerijø bei uþkandiniø tinklams. Paprastesnis

bûdas – susitarti su maþesniais aludariais dël firminio alaus

gamybos. Nors gal tai atrodo gana sudëtingas procesas, bet

dauguma smulkiø aludariø sutinka tiekti savo alø jûsø

restorano pavadinimu. Gerais pavyzdþiais galëtø bûti

„Geltonojo submarino”, „Ilonos uþeigos”, „Pilies menës“,

„Berneliø uþeigos“ ar kitas alus pavadintas baro ar restorano

vardu. Daþnai alus tiesiog pervadinamas Jums norimu pava-

22

dinimu, bet yra atvejø, kai gaminamas iðskirtinis naujas alus.

Firminiam alui, þinoma, reikia ávaizdþio. Gana nebrangios

priemonës yra paprasti alaus padëkliukai, kuriø vienoje pusëje

pristatomas alus, o antroje uþraðoma restorano legenda. Ir

nebandykite sakyti, kad Jûsø restoranas ar baras neturi

legendos – jà tik reikia suþinoti ar sugalvoti. Gali tikti ir pastato,

kuriame ásikûræs restoranas, istorija, gatvës ar netgi rajono istorija.

Maþesniuose miestuose – jø legendos. Paèiu kraðtutiniu atveju –

pasakojimas, susijæs su restorano pavadinimu ar netgi ðeimos

istorija. Netgi nesugalvojus legendos galima taip reklamuoti

firminá patiekalà, uþkandà prie alaus. Juk ðiais laikais ámanoma

nebrangiai pasigaminti tokios atributikos. Galima atsiþvelgti netgi

á begalinæ alaus atributikos kolekcionieriø (ypaè ið uþsienio)

armijà, visi jie – potencialûs klientai. Bent po vienà kartà jie

stengsis apsilankyti, o jei patiks, taps nuolatiniais klientais.

Kita svarbi bet kurio restorano ávaizdþio dalis – bokalai. Nors

ðiais laikais aludariai uþverèia restoranus savo firminiais bokalais,

retai galima rasti bokalø, dekoruotø restorano logotipu. Svarbu,

kad alus bûtø pilamas á tik tos rûðies bokalà – nesinorëtø gerti ðio

gërimo su kito pavadinimo logotipu. Bet daþnai taip atsitinka.

Tai blogas tonas, menkinantis ástaigos ávaizdá. Kartà pabandëme

apgauti savo draugà, papraðydami vieno garsaus restorano

barmenà ápilti alaus á kitos daryklos bokalà, ir jis sutiko. Kai tà

patá pabandëme padaryti maþoje aludëje, padavëjas grieþtai

atsisakë tai daryti ir taip uþsitarnavo mûsø pagarbà.

Dar vienas gero ávaizdþio prieðas – padavëjø abejingumas

parduodamam alui. Daþnai restoranuose uþsisakius alaus

padavëjas tiesiog paklausia kiek, ir tingi pasiûlyti kitø rûðiø,

atneðdamas jam palankiausià parduoti. Toká padavëjà reikia

tardyti, kokio alaus yra, ar jie turi tamsaus alaus ir pan. Viename

restorane, verdanèiame savo firminá alø, buvo atneðta uþsakyto

populiaraus alaus, o tik vëliau valgiaraðtyje pastebëjome

informacijà apie èia gaminamà alø. Kokia tada prasmë já

gaminti, jei padavëjas nesivargina jo pasiûlyti?

Taigi Lietuvoje turëdami puikaus alaus, barai ir restoranai

dar daþnai nesugeba jo tinkamai pateikti ir reklamuoti, tuo

sumenkindami já prieð kitus alkoholinius gërimus. Pagal

apklausas, alø lietuviai geria daþnai ir daug. Vidutiniðkai alaus

per metus statistinis Lietuvis iðgeria apie 72-76 litrus (tiesa, tai

yra maþdaug dvigubai maþiau, nei iðgeria vokieèiai ar èekai).

22 procentai alø vartojanèiø lietuviø tai daro kasdien, nors

kelis kartus per savaitæ alø geria 40 procentø apklaustøjø. Kartà

per savaitæ tai daro dar 23 procentai, tai reikðtø, kad alø bent

kartà per savaitæ geria iki 90 procentø apklaustøjø. Jo Lietuvoje

suvartojama daugiausiai ið visø alkoholiniø gërimø.


ALUDARIAI, TIEKIANTYS ALØ MAITINIMO ÁSTAIGOMS LIETUVOJE

ÁMONËS PAVADINIMAS, ADRESAS, TELEFONAS

È. Kuprinsko IÁ, Këdainiø g. 103, Ðeduva, Radviliðkio r., tel. (8~422) 56010

AB „Kalnapilio-Tauro grupë“, Taikos al. 1, Panevëþys, tel. (8~45) 505285

UAB „Davra“, Ðiauliø g. 5, Pakruojis, tel. (8~421) 51154

G. Ðurnos IÁ „G.T.“, Sodø g. 33, Pakruojis, tel. (8~421) 60201

UAB „Ðvyturys-Utenos alus“, Pramonës g. 12, Utena, tel. (8~5) 2397600

UAB „Maþeikiø Lokys“, Tirkðliø g. 1, Maþeikiai, tel. (8~443) 35357

AB „Kauno alus“, Savanoriø pr. 7, Kaunas, tel. (8~37) 201838

V. Doèkaus IÁ, Manieþo g. 19, Ðeduva, Radviliðkio r., tel. (8~422) 60315

R. Èiþo IÁ, Dusetø vienkiemis, Dusetø sen., Zarasø r., tel. (8~385) 56653

UAB „Vilkmergës alus“, Antakalnio III k., Ukmergës r., tel. (8~340) 63565

Èygo – Kalkio TÛB „Rinkuðkiai“, Alyvø g. 8, Birþø k., Ðirvënos sen., Birþø raj., tel. (8~450) 35293

UAB „Birþø alus“, Rotuðës g. 22, Birþai, tel. (8~450) 36141

ÞÛK „Þemës ðauksmas“, Bukoniø k., Bukoniø sen., Jonavos r., tel. (8~349) 49794

UAB „Ponoras”, Plento g. 39, Birþai, tel. (8~450) 33714

AB „Gubernija”, Dvaro g. 179, Ðiauliai, tel. (8~41) 440250

AB „Ragutis”, Kaunakiemio g. 2, Kaunas, tel. (8~37) 324345

UAB „Pasvalio gërimai“, Papyvesiø k., Pasvalio s-ja, Pasvalio r., tel. (8~451) 49412

UAB „Chimkora”, Stoties g. 32, Pasvalys, tel. (8~4251) 34197

R. Paðakinsko IÁ „Mintis“, Pramonës g. 10, Pakruojis, tel. (8~421) 52402

UAB „Daiga“, Pramonës g. 37, Alytus, tel. (8~315) 35504

UAB „Apynys“, Liepø g., Linksmakalnio gyv., Garliavos sen., Kauno r., tel. (8~37) 383531

Udrienës IÁ, Alyvø g. 2, Jovarø k., Pakruojo r., tel. (8~421) 51754

UAB „Piniavos alutis“, Eglyno g. 4, Piniavos k., Panevëþio r., tel. (8~45) 552431

Muko alaus gamybos IÁ „Puta“, Paþangos g. 29, Jonava, tel. (8~349) 53992

UAB „Pyvesos vingis“, Papyvesiø g. 40, Papyvesiø k., Pasvalio r., tel. (8~451) 49321

UAB „Giedrija“, Pramonës g. 7, Utena, tel. (8~389) 69009

UAB „Habilitas“, Venslaviðkio g. 15, Panevëþys, tel. (8~45) 588962

UAB „Taura“, Senamiesèio g. 29, Panevëþys, tel. (8~45) 582827

UAB „Armeniukas“, Klausuèiø k., Seredþiaus sen., Jurbarko r., tel. (8~447) 43800

UAB „Vilniaus alus“, Arimø g. 29, Vilnius, tel. (8~5) 2606956

UAB „Habiterus“, Trakiðkio k., Panevëþio r., tel. (8~45) 580214

UAB „Fulgor”, Venslaviðkio g. 15, Panevëþys, tel. (8~45) 439563

BARAMS SIÛLOMOS ALAUS RÛÐYS *

ðviesus tamsus „gyvas” kitos rûðys

+ +

+

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ + +

+ +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ +

+

+ +

+ + +

+

+

+ +

+ +

+ + +

+ +

Raudonas

Pusiau tamsus

Baltas (kvietinis)

Gërimai

Tamsus su medumi

Ðalto rauginimo

Medaus alus

Medaus alus

Pusiau ðviesus

Pusiau ðviesus

Spec. brandintas

Lentelë sudaryta pagal www.alutis.lt, www.meniu.lt, ir aludariø pateiktus duomenis.

* Dauguma aludariø á barus tiekia nepasterizuotà („gyvà“) alø, bet gali pasiûlyti ir tos paèios rûðies pasterizuotà alø. „Gyvas“ alus gali bûti filtruotas

arba ne.

23


Informacija

Vieðojo maitinimo ámoniø dëmesiui

Primename, kad vieðojo maitinimo ámonëje leidþiama

vartoti tik joje ásigytus alkoholinius gërimus.

Dël iðorinës alkoholio reklamos

Primename, kad Lietuvoje yra draudþiama iðorinë alkoholio

reklama, iðskyrus alaus bei natûralios fermentacijos vyno ir

sidro iðorinæ reklamà.

Alaus bei natûralios fermentacijos vyno ir sidro iðorinëje

reklamoje (iðskyrus tuos atvejus, kai iðorinëje reklamoje

pateikiami tik alkoholinius gërimus gaminanèiø arba jais

prekiaujanèiø ámoniø pavadinimai ir (ar) jø prekiø þenklai)

turi bûti áspëjamasis tekstas apie þalingà alkoholio poveiká

sveikatai. Ðio teksto forma, turinys ir jo vieta reklamoje

nustatyti Sveikatos apsaugos ministro 1997 m. spalio 13 d.

ásakyme Nr.545 „Dël áspëjamojo teksto apie alkoholio þalà

sveikatai ant iðoriniø reklamos priemoniø“.

Importuotojø dëmesiui

Atkreipiame dëmesá, kad importuoti alkoholio produktus

(iðskyrus vynà, vynuogiø misà ir þemës ûkio kilmës etilo

alkoholá) leidþiama tik ámonëms informavusioms apie tai

Valstybinæ tabako ir alkoholio kontrolës tarnybà prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybës.

Informavimo tvarka nustatyta Valstybinës tabako ir

alkoholio kontrolës tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybës direktoriaus 2004 m. balandþio 30 d. ásakymu

Nr. 1S-224 (Þin., 2004, Nr. 76-2633) patvirtintomis taisyklëmis.

24

VALSTYBINË ALKOHOLIO IR TABAKO

KONTROLËS TARNYBA INFORMUOJA

ÁSIGALIOJO HIGIENOS NORMA,

REGLAMENTUOJANTI PIRÈIØ ÁRENGIMÀ

Rugpjûèio 2 d. paskelbus „Valstybës þiniose”, ásigaliojo

visuomenës sveikatos specialistø parengta ir Sveikatos apsaugos

ministro ásakymu patvirtinta higienos norma HN 39:2004 „Pirtys:

árengimo ir prieþiûros saugos sveikatai reikalavimai” (patvirtinta

SAM 2005 m. liepos 21 d. ásakymu Nr. V-595, skelbta „Valstybës

þiniose” (Þin., 2005, Nr. 93-3483). Ji reglamentuoja ávairaus tipo

pirèiø árengimo, prieþiûros, inventoriaus ir naudojimo

reikalavimus, kuriø esmë – þmogaus sveikatos sauga.

Bendrose nuostatose pabrëþiama, kad pirtyse turi bûti

teikiamos saugios sveikatai paslaugos ir sudaroma sveika aplinka,

kad tokias paslaugas teikiantys asmenys turi turëti specialø

leidimà ðiai veiklai. Higienos normoje iðdëstomi konkretûs

reikalavimai, kaip árengti pirties patalpas, kokios paskirties jos

turi bûti, kokie minimalûs plotai, kokia áranga bûtina jose.

Pavyzdþiui, minimalus persirengimo patalpos plotas vienam

lankytojui – 1,3 kv.m, poilsio – taip pat 1,3 kv. m, priepirèio – 1,5

kv. m, kaitinimosi, priklausomai nuo patalpos pobûdþio, plotai

skirtingi – nuo 0,8 iki 1,2 kv.m.

Dokumente iðvardyti reikalavimai apðvietimui, patalpø

ðildymui ir vëdinimui. Ypaè akcentuojama, kaip teisingai árengti

oro cirkuliavimo, ventiliacijos, vandens tiekimo ir nuotekø

ðalinimo sistemas. Antai vëdinimui turi bûti árengtos angos tarp

patalpø, atidaromi langai, orlaidës, bet kaitinimosi patalpos orà

draudþiama iðvesti á kitas pirties patalpas. Higienos reikalavimai

skirtingi áprastoms ir maþoms tradicinëms pirtims, kuriø bendras

patalpø plotas iki 30 km. metrø.

Ði higienos norma reglamentuoja pirèiø statybà ir árengimà

ir privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims, tai yra ástaigoms,

organizacijoms bei privatiems pirèiø savininkams.

Valstybinës visuomenës sveikatos prieþiûros tarnybos informacija


Sprendimai

SAUGOKITËS SPRENDIMO BE IDËJOS, KAIP RAITELIO BE GALVOS

Mindaugas Stongvilas

„Atidarome restoranà. Reikia muzikos. Kiek man tai

kainuos?“. Toká klausimà nuolat iðgirsta garso ir vaizdo sistemø

pardavëjai. Tikriausiai panaðiai pasijaustø restorano vadovas,

jei jo paklaustø „Noriu pas jus surengti gimtadienio vakarëlá.

Gal galite pasakyti, kiek pinigø turëèiau atsineðti?“. Abiem

atvejais, tenka apsiðarvuoti kantrybe ir pradëti pokalbá ið naujo,

kadangi jau pats klausimas parodo, kad su ðia problema

susiduriama pirmà kartà.

Jei jubiliatas ir padarys kvailø klaidø, turës galimybæ jas

iðtaisyti po metø. Restorano savininkui progø iðtaisyti klaidas

pasitaiko gerokai reèiau. Todël jos kainuoja þymiai brangiau.

Didþiausia klaida – ágarsinimo ir vaizdo sistemos árengimo

klausimas, o neretai ir biudþetas imamas planuoti paskutinæ

minutæ. Mokykloje neparuoðti namø darbai vertinami

þemiausiu paþymiu. Versle tai gresia papildomomis iðlaidomis

arba negautomis pajamomis. Todël pabandykite atsakyti á ðiuos

klausimus, prieð iðleisdami pinigus, o ne po to.

Taigi pats pirmasis klausimas - kà norësime groti ar rodyti?

Galime iðvardinti ðimtus restoranø, kuriuose puikus interjeras

ir nuostabûs patiekalai, taèiau groja klaiki ar neskoninga

muzika, o klientas yra priverstas spoksoti á kalbanèias galvas

televizoriø ekranuose. Labiau iðprusæ uþsienieèiai, besilankantys

Lietuvoje, pastebi, kad pas mus daþniausiai grojama

10-20 metø senumo muzika. Aiðku, ne visur tinka vaikytis

populiarios muzikos diktuojamø madø, bet net pop ir roko

muzikos „klasika” daþnai yra ne tai, kà mes ásivaizduojame.

Manyèiau, kad didþiausia nepagarba klientui – radijo stoèiø

retransliacija. Tai labai „neskanu” ir nesubtilu. Þinoma, iðsamus

atsakymas á ðá klausimà nëra lengvas ir daþnai reikalauja

papildomos kompetencijos, taèiau tai yra taip svarbu, kaip

sukurti firminá patiekalà. Atsakius á ðá klausimà, bus þymiai

lengviau rinktis sistemos komponentus – grotuvus ar

kompiuterines transliavimo sistemas, stiprintuvus, garsiakalbius

ir vaizdo árenginius.

Kitas klausimas – kokio kokybës standarto siekiama? Tai

labai subjektyvu, taèiau jei jau ryþtatës ásigyti árangà, tai

nustatykite ir ðá kriterijø. Þinomas prekinis þenklas ne visada

garantuoja kokybæ, taèiau nereikia apsigauti ir ásigyjant pigø,

neþinomo gamintojo árenginá. Daþnai árangos pardavëjai ir

gamintojai kuria mitus ir pateikia ávairiø privalumø, bet jie

parduoda atskirus gaminius, o jums reikalinga suderinta ir

veikianti sistema, galinti realizuoti Jûsø sumanymà. Jûsø

restorano interjeras ar patalpos dydis gali daryti þenklià átakà

kokybiniams parametrams, todël net ir puikiai kitur veikianèios

sistemos kopija Jûsø restorane gali bûti visiðkai nesëkminga.

Iðeitis paprasta – kuo anksèiau pateiksite informacijà árangos

tiekëjui ir suformuluosite savo reikalavimus, tuo geresná

rezultatà pasieksite. Todël árangos tiekëjà pradëkite rinktis jau

tuomet, kai turësite pirmuosius architektûrinius projektus.

Sistemos iðplëtimo galimybës – ne maþiau svarbus

faktorius. Norint, kad skirtingose patalpose grotø skirtinga

muzika ar bûtø rodomos vaizdo programos, reikia tai numatyti

ið anksto. Kartais net laikinas lauko ágarsinimas ar noras

reguliuoti garso lygá atskiroje patalpoje gali bûti sunkiai

realizuojamas. Padaryti tinkamà instaliacijà vykstant statybos

darbams, nëra sudëtinga, net jeigu veiklos pradþioje nesate

ásitikinæ ar jums reikës visø siûlomø papildomø funkcijø. Taèiau

jø prisireikus ateityje, sutaupysite

ir laiko ir pinigø. Teisingiausias

þingsnis – pareikalauti

ið árangos tiekëjo visø

reikalingø árengimø sàraðo ir

visos instaliacijos projekto, o

po to pasirinkti pradiná variantà.

Taigi laikui bëgant ir

keièiantis poreikiui galësite

daryti pakeitimus tik ásigydami

papildomos árangos.

Personalo mokymas ir

sistemos prieþiûra – bene

subtiliausias klausimas. Beveik

90 procentø gedimø

prieþastis – netinkamas árangos

naudojimas arba nemokëjimas su ja elgtis. Tik retais

atvejais galima rasti árangos tiekëjo paliktà sistemos naudojimo

ir suderinimo instrukcijà, todël daþnai personalas neþino ne

tik sistemos galimybiø, bet ir nemoka ja naudotis. Nepamirðkite,

kad árangà reikia nuolat priþiûrëti – valyti, patikrinti

jungtis ir praëjus tam tikram laikui suderinti naujai. Todël Jums

reikia arba pasirinkti ámonæ, kuri tai atliks, arba paskirti kompetentingà

þmogø, kuris ðiais klausimais domësis nuo pat

projekto realizavimo pradþios.

Skaudi praktika rodo, kad neturint aiðkaus suvokimo, ko

reikalauti, nesuvokiamas ir pats gautas rezultatas. Blogiausia

tai, kad visos klaidos „iðlenda“ po pirmøjø dviejø eksploatacijos

metø – tada neretai tenka investuoti dar tiek pat. Todël

norëtume patarti laiku padaryti namø darbus: reikia suvokti

savo poreikius, pasirinkti patikimà árangos ir paslaugø tiekëjà

ir reikalauti, kad visi darbai bûtø padaryti iki galo. Saugokitës

„raitelio be galvos” – sprendimo be idëjos.

25


Asociacijø informacija

26

LRVVKA INFORMACIJA

KREMLIAUS KULINARINËS TAURËS

ÈEMPIONATAS

Spalio 26-29 d. LRVVKA komanda, sudaryta ið

stipriausiø Lietuvos virtuvës meistrø, planuoja dalyvauti

Maskvoje vyksianèiame tarptautiniame virëjø ir konditeriø

Kremliaus kulinarinës taurës èempionate (www.cookchamp.ru).

Tuo pat metu vyks ir VI Rusijos kulinarijos èempionatas bei

restoranams ir vieðbuèiams skirta paroda „PIR 2005".

LIETUVOS JAUNØJØ VIRËJØ ÈEMPIONATAS

Ðiø metø lapkrièio 4-6 dienomis LRVVKA organizuoja

Lietuvos jaunøjø virëjø èempionatà, kuris vyks UAB „Baltic

Master“ mokymo centre, Dariaus ir Girëno g. 175, Vilniuje.

Èempionate gali dalyvauti virëjai ne vyresni nei 30 metø.

Èempionatà stebës ir jame teisëjaus garbingi sveèiai ið

Pasaulinës virëjø draugijø asociacijos (WACS).

Iðsamesnë informacija bus vëliau pateikta www.lrvvk.lt

tinklapyje. Telefonai pasiteirauti: 8~5 272 31 71, (611) 26 658.

SEMINARAS-PREZENTACIJA DRUSKININKUOSE

Rugsëjo mën. 11d. Druskininkuose, „SPA Vilnius”

vieðbutyje, vyks seminaras-prezentacija LRVVKA nariams.

Telefonai pasiteirauti: 8~5 272 31 71, (611) 26 658.

LVRA INFORMACIJA

Rûkymui skirtø patalpø problematika

Geguþës mënesá („Valstybës þinios“, 2005 Nr.

50-1662) pasirodë HN 122 „Rûkymui skirtø patalpø

(vietø) ámonëse, ástaigose ir organizacijose, taip pat

restoranø, kaviniø, barø ir kitø þmonëms aptarnauti skirtø

patalpø, kuriose neuþdrausta rûkyti, patalpø (vietø) rûkantiems

asmenims árengimo ir eksploatavimo reikalavimai” pataisos,

kuriomis Sveikatos ministerija siûlë restoranuose, kavinëse, baruose,

klubuose uþdrausti rûkyti, iðskyrus specialias uþdaras patalpas.

Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacija (LVRA) kreipësi á

Ûkio ministerijà su praðymu nepritarti tokiems Sveikatos

ministerijos siûlymams, kadangi daugelis maitinimo ámoniø jau

ásirengë arba planuoja ásirengti specialiai ventiliuojamas,

neuþdaras vietas rûkantiesiems.

Á LVRA kreipimàsi raðtu atsakë Ûkio ministerijos sekretorë

A.Maèiulytë: „Atsiþvelgiant á tai, kad verslininkai jau pradëjo

darbus ir investavo lëðas patalpø (vietø) rûkantiems restoranuose

ir kitose þmonëms aptarnauti skirtose patalpose

Flairing‘as (þongliravimas buteliais) – visame pasaulyje

populiarus ir kultivuojamas barmenø darbo stilius. Kiekvienais

metais pasaulyje vyksta ne vienas didelis flairing‘o èempionatas.

Lietuvoje tokio tipo èempionatas bus organizuojamas jau treèià

kartà ir pirmà kartà Vilniuje. Nors pirmuose èempionatuose

dalyviø skaièius nebuvo didelis, tai paskatino nemaþai barmenø

susidomëti ðiuo, Lietuvoje gan nauju, darbo stiliumi o Pirmasis

atviras Lietuvos barmenø èempionatas ávyko 2003 spalio 18–19

dienomis. Ðiuo metu kiekvienas save gerbiantis klubas stengiasi,

kad jame dirbtø bent vienas barmenas, iðmanantis flairing‘à.

Jie yra labai mëgstami ir vertinami klubø lankytojø, darbuotojø

ir darbdaviø.

Ðiø metø èempionatas numatytas spalio mënesio pradþioje.

Dalyviø registracija – iki rugsëjo 15 d. Èempionate bus

atliekamos privalomos uþduotys bei numatomi geriausiø

Informacija

ÁVYKO SEMINARAS GRAIKØ VIRTUVËS TEMA

Birþelio 11-12 d. Lietuvos vyriausiøjø virëjø ir konditeriø

asociacija (LRVVKA) organizavo jau antruosius ðiais metais

profesionalø tobulinimosi kursus. Ðá kartà Lietuvos virëjai

mintimis persikëlë á tolimàjà

Graikijà. UAB „Baltic master“

mokymo centre susirinkæ virtuvës

ðefai sëmësi naujø kulinariniø

idëjø ið graikiðkos

virtuvës diplomuoto meistro

Theofilos Vafidis. Þymiø Europos

restoranø kulinarijos konsultantas

ir ekspertas dvi dienas trukusiame

seminare Lietuvos virëjams

pristatë graikiðkos virtuvës

ypatumus: gamino salotas,

ðaltuosius ir karðtuosius uþkandþius bei patiekalus, padaþus,

desertus ir pyragaièius. Siekdamas atskleisti graikiðkø patiekalø

skonines savybes, diplomuotas ðefas naudojo ne tik lietuviðkà

produkcijà, bet ir originalius graikiðkus produktus. Ádomu

pastebëti tai, kad beveik visuose patiekaluose mokytojas

naudojo sûrá „Feta“. LRVVKA nuoðirdþiai dëkoja seminaro

rëmëjams: UAB „Baltic Master“.

árengimui pagal ðiuo metu galiojanèias Tabako kontrolës

ástatymo ir Lietuvos higienos normos HN 122:2004 nuostatas,

uþ kuriø nesilaikymà nuo 2006 metø geguþës 1 d. pradedamos

taikyti Tabako kontrolës ástatyme numatytos sankcijos, Sveikatos

ministerijos siûlymui keisti ástatymà, kad restoranuose bûtø

árengtos tik uþdaros patalpos, nepritarta”.

Sekantis Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacijos þingsnis

– iðsiaiðkinti, kaip ir kur ámonës savikontrolës tikslais galës atlikti

patalpø (vietø) rûkantiems asmenims oro tyrimus.

Ávyko mokymai konferencijø organizatoriams

LVRA, vykdydama projektà „Vieðbuèiø ir restoranø

personalo kvalifikacijos këlimas, paremtas Italijos, Prancûzijos,

Didþiosios Britanijos svetingumo standartais“, liepos 19-20 d.

Vilniuje organizavo pirmuosius mokymus savo asociacijos

nariams tema „Konferencijø ir renginiø organizavimas“.

Seminaro lektorius buvo Tony Carey (Didþioji Britanija) –

susitikimø ir konferencijø versle labai þinoma asmenybë.

LBA ORGANIZUOJA LIETUVOS BARMENØ

FLAIRING‘O ÈEMPIONATÀ

barmenø ið ávairiø ðaliø pasirodymai. Tikslus dalyviø skaièius ir

pavardës bus þinomos pasibaigus registracijai, t.y. po rugsëjo

15 dienos ir bus paskelbtos www.barmenai.lt . Barmenai rungsis

pagal IBA (International Bartenders Asociation) patvirtintas

taisykles. Èempionato dalyviai varþysis dël „Geriausio Lietuvos

barmeno” vardo. Juo taps èempionato dalyvis, kuris surinks

didþiausià balø skaièiø pagal visus vertinimo kriterijus.

Èempionato dalyviø pasirodymà stebës ir vertins specialiai tam

sudaryta kompetentinga komisija.

Registruotis: info@barmenai.lt

Daugiau informacijos tel. +370 656 67 805

Internete www.barmenai.lt

Lietuvos barmenø asociacija


Asociacijø informacija

NACIONALINËS GRILIO IR BARBEKIU ASOCIACIJOS

INFORMACIJA

SEPTINTASIS PASAULIO BARBEKIU

ÈEMPIONATAS VENGRIJOJE

2005 metø liepos 2-3 dienomis, Vengrijoje ávyko jau

septintasis pasaulio barbekiu èempionatas (World Barbecue

Championship), kuriame rungësi ir savo sugebëjimus

demonstravo 38 komandos ið daugiau kaip 20 pasaulio ðaliø.

Ðiame èempionate dalyvavo ir Lietuvos komanda, kurià

atstovavo Nacionalinës grilio ir barbekiu asociacijos (NGBA)

nariai: V.Teterevkov, D.Dabrovolskas, L.Macijauskas, T.Burinskaja,

I.Juodickienë, V.Kaliukevièienë.

Èempionato metu virëjai turëjo pagaminti 5 patiekalus (vienam

patiekalui gaminti buvo skirta viena valanda laiko) ið ðonkauliukø,

Balatono sterko, kiaulienos sprandinës ir nugarinës,

jautienos nugarinës ir pademonstruoti savo sugebëjimus

gaminant desertà. Visi patiekalai privalëjo bûti ruoðiami grilyje

ir patiekti su skirtingu garnyru. Èempionato teisëjai vertino

ne tik patiekalø skoná, bet ir darbo vietos apipavidalinimà,

komandos nuotaikà, savo ðalies originalø pristatymà.

Renginyje dirbo net 117 teisëjø (Lietuvos teisëjø komandà

atstovavo: V.Judickis ir J.Kaminskas), kurie dalyvius vertino anonimiðkai,

t.y. kiekvienas teisëjas ragavo po 5 patiekalus,

neþinodamas kokios tai ðalies ir kokio dalyvio gaminys.

Lietuvos komanda uþëmë garbingà 9 vietà uþ patiekalà ið

kiaulienos sprandinës ir nugarinës, o komandos narë

I.Juodickienë pelnë þiûrovø simpatijas uþ graþiausià ðypsenà.

Susumavus duomenis, Lietuvos komanda pasiekë 26 vietà ið

38 dalyvavusiø komandø – taigi pirmasis debiutas pavyko

puikiai.

Pirma vieta pasaulio barbekiu èempionate atiteko

Ðveicarijos komandai, antra – Austrijos, o treèia – taip pat

dalyviams ið Ðveicarijos.

Asociacijø informacija

Èempionate Lietuva pristatë savo gaminius, kuriø galëjo

paragauti visi norintieji. Èempionato þiûrovai ir dalyviai

mëgavosi skilandþiais, sûriais, alumi, trauktinëmis, gira, juoda

duona, ðakoèiais, meduoliais ir kitais Lietuvoje gaminamais

produktais. NGBA nariai ne tik vaiðino, bet ir stengësi kitø ðaliø

atstovus kuo daugiau informuoti apie Lietuvà: buvo dalijami

lankstinukai, bukletai, suvenyrai, kompaktinës plokðtelës.

Lietuvos stendas sulaukë didelio lankytojø susidomëjimo.

Dalyvaudami ðiame renginyje specialistai turëjo puikios

progos susipaþinti su kitø ðaliø virëjais, ágyti naujos patirties,

þiniø, paþinti kitø ðaliø ne tik virtuvës subtilybes, bet ir darbo

technologijà.

ÞUVIES KEPIMO GRILYJE KONKURSAS LENKIJOJE

Birþelio 3-5 dienomis, Lenkijoje vyko „Sielawa Blues“ þuvies,

meðkerës ir muzikos festivalis, kuriame dalyvavo ir Nacionalinës

grilio ir barbekiu asociacijos (NGBA) nariai. Virëjai

Þ.Barusevièiûtë ir L.Macijauskas savo sugebëjimus demonstravo

þuvies kepimo grilyje surengtame konkurse.

Konkurso metu, 20 dalyvavusiø komandø turëjo gaminti

patiekalus ið upëtakio ir starkio. Uþ starkio patiekalà dalyvius

vertino net dvi komisijos: Lenkijos virtuvës meistrai ir aktoriø,

televizijos laidø, ðou verslo atstovø komisija, o 50 pagamintø

upëtakio porcijø buvo iðdalinti juos vertinusiems þiûrovams.

Garbingà pirmàjà vietà laimëjo Lenkijos „Radisson SAS”

vieðbuèio virtuvës meistrai. Lietuvos komanda buvo apdovanota

prizu kaip geriausiai pasirodþiusi uþsienio komanda, o

uþ dalyvavimà þuvienës virimo konkurse lietuviø komandai

atiteko pakvietimas dalyvauti ðiame festivalyje ir kitais

metais.

27


TARPTAUTINËS PARODOS

SPECIALITY & FINE FOOD FAIR

Vieta: Londonas (Didþioji Britanija). Data: 2005

m. rugsëjo 4-6 d.

Svetainë http://www.freshrm.co.uk

RIGA FOOD - Tarptautinë maisto, maisto

gaminimo ir pakavimo, vieðbuèiø ir restoranø

serviso paroda. Vieta: Ryga (Latvija) Data: 2005

rugsëjo 7-10 d.

Svetainë http://www.bt1.lv/rigafood/

TEA & COFFEE WORLD CUP - Tarptautinis

arbatos ir kavos gamintojø ir pardavëjø

suvaþiavimas bei arbatos ir kavos paroda. Vieta:

Hamburgas (Vokietija). Data: 2005 m. rugsëjo

11-13 d.

Svetainë http://www.tcworldcup.net/

EXPO FOOD & DRINKS YEREVAN - Maisto ir

gërimø paroda. Vieta: Jerevanas (Armënija).

Data: 2005 rugsëjo 14-17 d.

Svetainë http://www.expo.am/armenia/food

GIDA - Tarptautinë maisto ir gërimø bei maisto

apdorojimo paroda. Vieta: Stambulas (Turkija).

Data: 2005 rugsëjo 15-18 d.

Svetainë http://www.itf-gida.com/

OBA & OKONDA - Kepiniø ir saldumynø paroda.

Vieta: Velsas (Austrija). Data: 2005 m. rugsëjo

17-21 d. Svetainë http://www.oeba-oekonda.at/

RESTAURANT SHOW - Maisto ir maitinimo

paroda. Vieta: Londonas (Didþioji Britanija).

Data: 2005 m. rugsëjo 19-21 d.

Svetainë http://www.therestaurantshow.co.uk/

KaBaRe I OTEL - Tarptautinë specializuota baldø

bei reikmenø restoranams ir vieðbuèiams

paroda. Vieta: Kijevas (Ukraina). Data: 2005 m.

rugsëjo 21-23 d.

Svetainë www.expoua.com/rus/showexhib/

8967.html

INWEHOT - Tarptautinë paroda vieðbuèiø,

kaviniø, restoranø, naktiniø klubø ir kazino

vadovams. Vieta: Sankt Peterburgas (Rusija).

Data: 2005 m. spalio 5-7 d.

Svetainë http://www.restec.ru/calendar.en.html

MIR POSUDI/CROCKERY WORLD - Tarptautinë

specializuota indø restoranams, barams paroda.

Vieta: Sankt Peterburgas (Rusija). Data: 2005 m.

spalio 5-7 d.

Svetainë http://www.restec.ru/cgi-bin/showburl/

75?382

TOURISM & RESORTS - Turizmo ir vieðbuèiø

paroda. Vieta: Sankt Peterburgas (Rusija). Data:

2005 m. spalio 12-14 d.

Svetainë http://www.restec.ru/calendar.en.html

TRADE EQUIPMENT - Tarptautinë specializuota

baldø ir árangos parduotuvëms, kavinëms,

barams, restoranams ir vieðbuèiams paroda.

Vieta: Odesa (Ukraina). Data: 2005 m. spalio 6-8 d.

Svetainë http://www.expohome.com.ua

ANUGA - Tarptautinë maisto ir gërimø paroda.

Vieta:Kelnas (Vokietija). Data: 2005 m. spalio 8-

10 d. Svetainë http://www.anuga.de

VINUM LOCI - Nacionalinë senovinio vyno

paroda. Vieta: Gorizija (Italija). Data: 2005 m.

spalio 13-16 d.

Svetainë http://www.goriziafiere.it

SUDBACK - Kepiniø ir saldumynø paroda. Vieta:

Ðtutgartas (Vokietija). Data: 2005 m. spalio 15-19 d.

Svetainë http://www.messe-stuttgart.de/

suedback/

SALON DEL VINO - Tarptautinë vyno paroda.

Vieta: Madridas (Ispanija). Data: 2005 m. spalio

19-22 d. Svetainë http://www.salondelvino.com

GASTRO-INVEST-HOTEL - Produktø ir paslaugø

vieðbuèiams bei maitinimo industrijai paroda.

Vieta: Poznanë (Lenkija). Data: 2005 m. spalio

19-22 d. Svetainë http://www.tour-salon.pl

GASTRONOMY SHOW - Gastronomijos ðou.

Vieta: Bukareðtas (Rumunija). Data: 2005 m.

spalio 20-23 d. Svetainë http://www.romhotel.ro

ROMHOTEL - Tarptautinë architektûros, árangos,

medþiagø ir baldø vieðbuèiams, restoranams,

kazino bei turizmo árangos paroda. Vieta:

Bukareðtas (Rumunija). Data: 2005 m. spalio 20-23 d.

Svetainë http://www.romhotel.ro

HOREQ - Vieðbuèiø ir restoranø árangos paroda.

Vieta: Madridas (Ispanija). Data: 2005 m. spalio

21-24 d. Svetainë http://www.horeq.ifema.es

HOST - Tarptautinë svetingumo industrijos

paroda. Vieta: Milanas (Italija). Data: 2005 m.

spalio 21-25 d. Svetainë http://host.expocts.it

HOTEL BOLZANO - Tarptautinë paroda

vieðbuèiams, barams ir restoranams. Vieta:

Bolzano (Italija). Data: 2005 m. spalio 25-28 d.

Svetainë http://www.fierabolzano.it/hotel2005/

PIR 2005 - Tarptautinë svetingumo industrijos

paroda. Kulinarijos èempionatas. Vieta: Maskva

(Rusija). Data: 2005 m. spalio 26-29 d.

Svetainë http://www.pir.ru

SALON DEL VINO - Paroda vyno gamintojams ir

specialistams. Vieta: Torino (Italija). Data: 2005

m. spalio 27-30 d.

Svetainë http://www.lingottofiere.it

SACHSENBACK LEIPZIG - Kepiniø ir saldumynø

gamybos paroda.

Vieta: Leipcigas (Vokietija). Data: 2005 m. spalio

29-31 d.

Svetainë http://www.leipziger-messe.de

GASTE - Tarptautinë paroda vieðbuèiø,

restoranø ir maitinimo industrijai.

Vieta: Leipcigas (Vokietija). Data: 2005 m. spalio

30 – lapkrièio 2 d.

Svetainë http://www.leipziger-messe.de

SACHSENBACK STUTTGART - Paroda kepiniø ir

saldumynø srièiø atstovams. Vieta: Ðtutgartas

(Vokietija). Data: 2005 m. spalio 30 – lapkrièio 1 d.

Svetainë http://www.messe-stuttgart.de/

sachsenback

PASAULINË MAISTO

PRAMONËS PARODA

„ANUGA 2005"

Tai viena didþiausiø ir reikðmingiausiø maisto

pramonës parodø Europoje, vyksianti 2005 m.

spalio 8-12 dienomis, Kelno parodø centre.

„Anuga” kas dvejus metus sukvieèia geriausius

ðios srities specialistus ið viso pasaulio. Daugiau

nei 6000 dalyviø ið 95 pasaulio ðaliø pristato

ávairiausiø pasaulio firmø produkcijà. Parodoje

tikimasi sulaukti daugiau nei 165 000 lankytojø,

ið kuriø apie 50 % sudaro sveèiai ið ES ðaliø. Ðiuos

áspûdingus skaièius papildykite ir Jûs!

Informacija internete www.anuga.com

arba „KölnMesse” atstovybëje:

Lietuvos ir Vokietijos UAB PROBIZNIS

Vytenio 9/25-410 (vieðbutis „Centrum”), Vilnius;

tel.: (5) 268 54 65, (698) 81 402, faks. (5) 268 54 64;

el. p. info@probiznis.lt; www.probiznis.lt

SALËS PLANAI

REZERVACIJOMS,

BANKETAMS,

LANKYTOJAMS,

PADAVËJOMS IR KT.

DËMESIO,

ALUDARIAI

Parodos

Meniu.lt portalo specialistai

nubraiþys Jûsø ástaigos planà, kuris

bus naudingas lankytojams ar pobûviø

uþssakovams, o greitai bus

reikalingas staliukø rezervavimo

internetu paslaugos ádiegimui.

Meniu.lt portalas ruoðiasi teikti

naujà paslaugà – staliukø rezervacijà

internetu bei SMS þinutëmis. Pirmas

þingsnis ádiegti ðià sistemà – tai uþsisakyti

pas mus salës plano „brëþiná”,

kuris bus publikuojamas tiek internete,

tiek Jûsø apskaitos ir valdymo sistemoje

– kompiuterinëje kasoje. Brëþiná bus

galima lengvai pakoreguoti ar pakeisti,

priklausomai nuo susiklosèiusios situacijos

– perstatyti staliukai, kitaip

suplanuota salës erdvë ir pan.

Restoranø, kaviniø, sporto barø,

picerijø ir klubø vadovus kvieèiame

ðiandien uþsisakyti Jûsø ástaigos salës

planà, kuris jau greitai bus reikalingas

Jûsø klientams, tam, kad ðie galëtø pas

Jus rezervuoti staliukà!

Kreiptis á Meniu.lt redakcijà, Vilnius,

tel. (5) 2735919, mob. (8-652) 07523, el.

p. dizainas@meniu.lt

2006 m. lapkrièio 15-17 dienomis Niurnbergo

parodø centre vyks alaus ir nealkoholiniø

gërimø pramonës paroda „Brau Beviale”.

Pristatomos produktø grupës: alus ir nealkoholiniai

gërimai, þaliavos, technologijos,

gamybos áranga, pakavimas, transportavimas.

Kiekvienais metais parodos metu vyksta specialus

konkursas: ið vidutinio dydþio privaèiø

alaus daryklø yra iðrenkamos ádomiausios („European

Beer Star“). Praëjusiais metais ðiame

konkurse varþësi 120 alaus daryklø ið Europos ir

Amerikos. 2004 m. parodoje buvo 1477 dalyviø,

jà aplankë net 36933 lankytojai.

„NürnbergMesse“ atstovybë Baltijos ðalyse:

UAB „SDC”, Ðaltiniø 11/15-18, Vilnius

Tel. (5) 233 45 36, faks. (5) 213 37 00

29


Informacija

MENIU.LT ÁMONIØ RODYKLË

30

MAISTO PRODUKTAI

„Accuratus” UAB

Fabijoniðkiø g. 96, Vilnius,

tel.: (8~5) 215 50 32

„Almarûnas” UAB

Sietyno g. 8, Vilnius,

tel.: (8~5) 270 66 69, 216 96 48

„Malsena” AB

J. Janonio g. 12, Panevëþys

tel. (8~45) 58 33 51

„Margiris” UAB

A. Gustaièio g. 6-1, Kaunas

tel. (8~37) 22 52 78

(taip pat árengimai deðrainiams)

„Sanitex” UAB

Raudondvario pl. 121, Kaunas,

tel. (8~37) 40 11 11

(taip pat gërimai, higienos prekës ir kt.)

„Smulkus urmas” UAB

Ukmergës g. 126, Vilnius,

tel. (8~5) 272 77 45

(taip pat prieskoniai ir priedai)

„Struèiø genetikos centras” ÞÛK

Europos pr. 124, Kaunas,

tel. (8~37) 33 79 10

(strutienos produktai)

„Vilkë” UAB

Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës apsk.

tel. (8~46) 39 02 22

(mësa ir mësos gaminiai)

„Dûda ir kompanija“ UAB

Radvilaitës g. 7/2, Vilnius,

tel. (8~5) 231 21 14

„L.I.O.N gërimai“ UAB

Motorø g. 6, Vilnius,

tel. (8~5) 230 64 46

„Ðiauliø tara“ UAB

Liejyklos g. 4, Ðiauliai,

tel. (8~41) 45 03 88

„Vilniaus degtinë“ AB

Paneriø g. 47/2, Vilnius

tel. (8~5) 233 03 85

ALKOHOLINIAI GËRIMAI

KAVA, ARBATA

„Eurokornus” UAB

V. Putvinskio g. 72, Kaunas,

tel. (8~37) 40 71 30

(taip pat kavos aparatai, alkoholiniai gërimai)

„Gurmelitas” UAB

Aludariø g. 2, Vilnius,

tel. 8-800 22212

(taip pat áranga)

„Kavinukas” UAB

Ateities g. 10, Vilnius,

tel. (8~5) 279 67 41

„Paulig Lietuva” UAB

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8~5) 247 96 11

(taip pat prieskoniai)

„Ðvieþia kava” UAB

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8~5) 233 27 82

VIRTUVËS IR BARO ÁRANGA

„Arvitra” UAB

S. Þukausko g. 49, Vilnius,

tel. (8~5) 210 22 27

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)

„I.D.S.” UAB

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8~5) 266 06 67

„Hotel and Gastro” UAB

Kalvarijø g. 125, Vilnius,

tel. (8~5) 230 64 80

„Kamaja” UAB

Draugystës g. 12, Kaunas,

tel. (8~37) 31 09 22

„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“ BÁ UAB

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8~5) 266 00 08

(taip pat baldai ir barai)

„Spekas” ir Ko UAB

Laisvës pr. 125A, Vilnius,

tel. (8~5) 274 03 80

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)

INDAI, ÁRANKIAI, INVENTORIUS

„Arkietë” UAB

Ateities g. 10, Vilnius,

tel. (8~5) 271 18 14

„Berghoff Baltija” UAB

Kalvarijø g. 41/17, Vilnius,

tel. (8~5) 275 09 00

„Mantvilë” UAB

Taikos g. 100C, Kaunas,

tel. (8~37) 35 33 23

Dubysos g. 37, Klaipëda,

tel. (8~46) 30 05 92

„R. Juodkienës gamybos ir prekybos ámonë” IÁ

Popieriaus g. 106-12, Vilnius

tel. (8~5) 235 30 08

(taip pat iðkabos, reklama)

„Sangaida” UAB

Paneriø g. 20a, Vilnius (filialai: Klaipëdoje, Kaune)

tel. (8~5) 213 55 20

(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës, staltiesës)

BALDAI IR BARAI

„Baldø sistemos” UAB

Dariaus ir Girëno g. 25, Vilnius,

tel. (8~5) 216 43 06

„Dalios baldai” UAB

Þirmûnø g. 70, Vilnius,

tel. (8~5) 277 57 48

(taip pat indai ir ðviestuvai)

MUZIKA, VAIZDAS, APÐVIETIMAS

„Assensus” UAB

Þirmûnø g. 129-44, Vilnius,

tel. 8~699 40280

„Megaomas” UAB

Birutës g. 2, Klaipëda,

tel. (8~46) 38 19 17

APSKAITOS SISTEMOS IR ÁRANGA

„UCS Baltic” UAB

Mindaugo g.14b, Vilnius,

tel. (8~5) 210 72 47

Filialai: Klaipëdoje, Kaune, Ðiauliuose

DARBO DRABUÞIAI, TEKSTILË

„Korlëja ir Ko” UAB

Gerovës g. 29, Vilnius,

tel. (8~5) 267 72 52

IÐKABOS, REKLAMA

„Vaizdinë dizaino idëja” UAB

Ðv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,

tel. (8~5) 212 14 90

„Nailinga” UAB

Ozo g. 25, Vilnius,

tel. 8~659 00815

RENGINIØ ORGANIZAVIMAS

KITA

LRVVKA – Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjø ir

konditeriø asociacija

P.d. 2453, Vilnius, tel. (8~5) 272 33 70,

info@lrvvka.lt

LBA – Lietuvos barmenø asociacija

Laikinoji bûstinë: Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel./

faks. (8~5) 273 59 19, info@barmenai.lt, svetainë:

www.barmenai.lt

NGBA – Nacionalinë grilio ir barbekiu asociacija

S. Konarskio g. 32-28, Vilnius,

tel. 8~615 43371

LVRA – Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacija

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel./faks. (8~5) 249 74 78, faksas 272 33 27,

el. p. info@lvra.lt

VKI – Valstybinë kalbos inspekcija

Þvejø g. 14, Vilnius,

tel. (8~5) 272 33 80, faksas 272 33 27,

el. p. vki@takas.lt, svetainë: http://vki.lrs.lt

VMVT – Valstybinë maisto ir vet. tarnyba

Siesikø g. 19, Vilnius,

tel. (8~5) 240 43 61, faksas 240 43 62,

el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.lt

VTAKT – Valstybinë tabako ir alkoholio tarnyba,

Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8~5) 272 57 46, faksas 272 34 01

el. p. tarnyba@vtakt.lt

Dël reklamos leidinyje kreiptis

Vilniuje tel. (8~5) 273 59 19,

Kaune tel. (8~37) 70 56 27

More magazines by this user
Similar magazines