prosecco - Restoranų verslas

restoranuverslas.lt

prosecco - Restoranų verslas

Informacinis rëmëjas:

VISOS LIETUVOS RESTORANAI,

KAVINËS, BARAI, KLUBAI,

PICERIJOS, GREITASIS MAISTAS,

SPEC. PARDUOTUVËS,

INFORMACIJA HORECA SEKTORIUI

REST RESTORANØ REST ORANØ RINK RINKOS RINK OS NA NAUJIENOS

NA UJIENOS

LED LEDAINËS LED AINËS

PRABANGÛS PRABANGÛS INTERJERAI

INTERJERAI

KARPINIØ KARPINIØ ÐEIMOS ÐEIMOS ÞUVYS

ÞUVYS

JUODOJI JUODOJI ARBA ARBATA ARBA

VIEÐBUÈIØ VIEÐBUÈIØ PRIST PRISTATYMAI

PRIST TYMAI

ISSN 1822-3168

Nr Nr. Nr . 3/2007 3/2007 (19)

(19)

Leidinys eidinys eidinys HORECA HORECA ir

ir

pramogø pramogø srities srities specialistams

specialistams

http://horeca.meniu.lt

http://horeca.meniu.lt

Magazine Magazine for for HoR HoReCa HoR eCa and

and

Entertainment Entertainment P PProfessionals

P rofessionals

REST RESTAURANT REST AURANT BUSINESS

BUSINESS

www www.menu.lt

www .menu.lt - - all all restaurants, restaurants, cafes, cafes, bars bars and and and clubs clubs of of Lithuania

Lithuania

ÁRENGIMAS ÁRENGIMAS / / INTERJERAS INTERJERAS IR IR EKSTERJERAS EKSTERJERAS / / / VIR VIRTUVË VIR TUVË / / BARAS BARAS / / PRODUK PRODUK PRODUKTAI

PRODUK AI / / K KKONSUL

K ONSUL ONSULTACIJOS ONSUL CIJOS / / INFORMA INFORMACIJA INFORMA CIJA VIEÐBUÈIAMS

VIEÐBUÈIAMS


BRANGÛS BRANGÛS SKAITYT SKAITYT SKAITYTOJAI,

SKAITYT SKAITYT OJAI,

Vasara – atostogø metas, taèiau ne

restoranø ir vaiðingumo rinkos specialistams.

Iðsiilgusiems pramogø ir poilsio duris viena

po kitos veria naujos ir viena uþ kità

ámantresnës maitinimo bei pramogø ástaigos,

didieji miestai pasipildo naujais, iðskirtiná

komfortà turistams ir verslo þmonëms

siûlanèiais vieðbuèiais. Vietoje nestovi ir

kultûrinis gyvenimas.

Ðtai neseniai „Vyno èempionatu“ duoklæ

atidavëme auganèiai vyno kultûrai, „Atvirame

Lietuvos grilio èempionate“ iðsirinkome

gardþiausius grotelinius patiekalus

gaminanèius virtuvës meistrus. Nurimti

neleidþia ir artëjantis ruduo – ávairiø, mums

visiems aktualiø parodø metas. Ir tai tik maþa

dalelë HORECA rinkos aktualijø.

Vasara nebûtø vasara ir be gardþiø,

burnoje tirpstanèiø ledø desertø. Ledai,

populiariausios pasaulio ir Lietuvos ledainës,

ledainiø áranga – ðio „Restoranø verslo“

pagrindinë tema.

Nuoðirdþiai jûsø,

„Restoranø verslo“ ir Meniu.lt kolektyvas

Leidinio eidinio redaktorius: redaktorius: Vytautas Mickevièius,

mob. tel. 8 652 07520, el. p. vytas@meniu.lt

Redaktoriaus edaktoriaus pavaduotoja: pavaduotoja: Gintarë Jankauskaitë,

mob. tel. 8 650 33893, el. p. redakcija@meniu.lt

Interjero Interjero rubrikos rubrikos rubrikos redaktorë: redaktorë: redaktorë: Elena Pipiraitë,

mob. tel. 8 652 07522, el. p. elena@meniu.lt

Dizainas Dizainas ir ir maketas: maketas: Vilija Diglienë,

mob. tel. 8 652 07523, el. p. dizainas@meniu.lt

Reklama eklama ir ir ir informacija, informacija, Vilnius:

Vilnius:

Auksë Bakanienë,

mob. tel. 8 652 01020, el. p. reklama@meniu.lt

Ieva Padegimaitë,

mob. tel. 8 656 07555, el. p. horeca@meniu.lt

Reklama eklama ir ir informacija, informacija, K KKaunas:

K Kaunas:

aunas:

mob. tel. 8 652 07520, el. p. kaunas@meniu.lt

Reklama eklama eklama ir ir informacija, informacija, Klaipëda:

Klaipëda:

mob. tel. 8 652 07521, el. p. klaipeda@meniu.lt

Rinkodaros Rinkodaros skyrius: skyrius: Artûras Neèejauskas,

mob. tel. 8 699 37833, el. p. arturas@meniu.lt

Leidinio eidinio bendraautoriai: bendraautoriai: J. Katkutë, Þ. Kleivaitë,

J. Vitkauskaitë, A. Vyðniauskas

Biuras

Biuras: Biuras Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

Redakcija: edakcija: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas,

tel. (8 37) 705627; internete: http://rv.meniu.lt

Prenume renume renume renumerata:

renume rata: leidinio platinimo ir ásigijimo klausimais

kreiptis tel. (8 5) 2735919, (8 37) 705627,

el. p. prenumerata@meniu.lt

ISSN 1822-3168. Tiraþas 3300.

Spauda ir pozityvai: UAB „Regrafas“.

Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.

Nuotrauka virðelyje: www.stockxpert.com, kitos

nuotraukos: R. Urbakavièiaus, Meniu.lt archyvas,

www.sxc.hu, „Mineraliniai vandenys“

Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriø

bei paðnekovø nuomone.

Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys ir

stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø

projektø vystymo grupë” ir yra saugomi LR ástatymø.

Norëdami naudoti medþiagà ið leidinio, privalote

gauti raðtiðkà leidëjo sutikimà.

© „Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2007

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

Leidinio eidinio

partneriai:

partneriai:

NA NAUJIENOS

NA UJIENOS

Naujos Naujos maitinimo maitinimo ástaigos ástaigos / / 7 7

7

Rinkos Rinkos Rinkos naujienos naujienos / / 8

8

K KKONCEPCIJA

K ONCEPCIJA

Lietuviðkos Lietuviðkos ledainës ledainës / / 10

10

Populiariausios opuliariausios pasaulio pasaulio ledainës ledainës / / 12

12

ÁRENGIMAI

ÁRENGIMAI

Savos Savos gamybos gamybos ledai ledai restorane. restorane. restorane. K KKokios

K okios árangos árangos prireiks? prireiks? / / 16

16

Sensacija Sensacija profesionalioje profesionalioje virtuvëje virtuvëje / / 22

22

INTERJERAS

INTERJERAS

Neáprastas Neáprastas vietos vietos pojûtis pojûtis pojûtis / / 18

18

PRIST PRIST PRISTATOME

PRIST OME

Tarptautinë arptautinë gurmanø gurmanø draugija draugija „Cha Cha Chaîne Cha ne des des R RRôtisseurs”

RR

tisseurs” veikia veikia ir

ir

Lietuvoje Lietuvoje / / 21

21

PRODUK PRODUKTAI

PRODUK AI

Kuo uo ypatingos ypatingos karpiniø karpiniø ðeimos ðeimos þuvys þuvys / / 24

24

BARAS

BARAS

Apie Apie juodàjà juodàjà arbatà arbatà / / 28

28

Juodosios Juodosios arbatos arbatos rûðys rûðys / / 29

29

VIEÐBUÈIAMS

VIEÐBUÈIAMS

Nauji Nauji Nauji ir ir atnaujinti atnaujinti vieðbuèiai vieðbuèiai vieðbuèiai / / 34

34

Ámantrûs Ámantrûs istorijos istorijos þenklai þenklai / / 36

36

SPRENDIMAI

SPRENDIMAI

„P „PoolJet „P „PoolJet

oolJet oolJet“ oolJet “ – – patogi patogi biliardo biliardo valdymo valdymo sistema sistema / / 35 35

35

UAB AB AB „ „UCS „ UCS Baltic“ Baltic“ uþtikrina uþtikrina patikimà patikimà Jûsø Jûsø kompiuterinës kompiuterinës árangos

árangos

aptarnavimà aptarnavimà aptarnavimà / / 35 35

35

INFORMA INFORMACIJA

INFORMA INFORMACIJA

CIJA

Pasisekimo asisekimo sulaukusios sulaukusios „ „Vyno „ yno dienos dienos dienos 2007“ 2007“ / / / 30

30

VMVT VMVT informacija informacija / / 31 31

31

LRVVKA LRVVKA informacija informacija informacija / / 32 32

32

LBKA LBKA informacija informacija / / 33 33

33

Tarptautinës arptautinës parodos parodos / / 38

38

Meniu.lt Meniu.lt ámoniø ámoniø rodyklë rodyklë / / 42

42

EN

REST RESTAURANT REST URANT URANT BUSINESS BUSINESS is the professional

magazine for restaurant owners, handlers, chiefs

and employees. It is specialized in various actualities

of restaurant and hospitality. It is free payable

for all restaurants, bars and clubs of

Lithuania. Also it is the effective marketing tool

for HoReCa companies and suppliers. Periodicity

– 6 times per annum.

WWW WWW.MENU

WWW .MENU .MENU.L .MENU .L .LT .L – the biggest internet portal

in Lithuania about all restaurants, cafs, bars,

pubs, clubs, catering service. All restaurants, cafs,

bars, clubs of Lithuania are presented in special

catalog, divided by cities, categories and other

filters.

TURINYS

TURINYS

There is the catalog of all HoReCa companies

and suppliers in Lithuania and other information

for restaurant owners, handlers, cooks and

employees too. Here companies can present products

and services for restaurant business.

For or advertisements advertisements questions questions and and offers offers please

please

contact contact us:

us:

“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSC

Head Head office: office: Konstitucijos pr. 23C-618,

Vilnius, Lithuania, tel./fax.: +370 5 2735919,

e-mail: info@menu.lt

Editorial: Editorial: Savanoriø pr. 271-207,

Kaunas, Lithuania, tel.: +370 37 705627,

e-mail.: kaunas@menu.lt

Leidinio eidinio eidinio „R „R „Restoranø „R „R estoranø verslas verslas verslasverslas verslas “ uþsakymo uþsakymo kortelæ kortelæ rasite rasite

rasite

internete internete adresu adresu http://kuponas.meniu.lt

http://kuponas.meniu.lt

http://kuponas.meniu.lt

www.meniu.lt www.sangaida.lt www.cafe-future.net www.mv.lt

Redakcijos skiltis

5


6 Informacija

TAPKITE TAPKITE MENIU MENIU.L MENIU .L .LT .L T KLIENTU KLIENTU IR IR NA NAUDOKITËS NA UDOKITËS VIENA

VIENA

EFEK EFEKTYVIA EFEK TYVIA TYVIAUSIØ TYVIA USIØ REKLAMOS REKLAMOS FORMØ

FORMØ

Men Meniu.lt Men Men iu.lt – – tai tai tai didþiausias didþiausias ir ir labiausiai labiausiai lankomas lankomas specializuotas

specializuotas

interneto interneto portalas, portalas, kuriame kuriame yra yra visos visos Lietuvos Lietuvos maitinimo maitinimo bei

bei

pramogø pramogø ástaigos. ástaigos. P PPortale

P ortale Meniu.lt Meniu.lt pateikiama pateikiama aktuali aktuali informacija

informacija

tiek tiek maitinimo maitinimo ir ir pramogø pramogø ástaigø ástaigø ástaigø lankytojams, lankytojams, tiek tiek darbuotojams

darbuotojams

bei bei savininkams. savininkams. P PPuslapis

PP

uslapis uslapis atnaujinamas atnaujinamas kasdien, kasdien, kasdien, todël todël dauguma

dauguma

restoranø, restoranø, kaviniø kaviniø ir ir klubø klubø lankytojø lankytojø informacijos informacijos ieðko ieðko bûtent

bûtent

Meniu.lt Meniu.lt portale.

portale.

Meniu.lt Meniu.lt portalas portalas – – tai:

tai:

• Didelis tiksliniø lankytojø skaièius – Meniu.lt sulaukia virð

10 000 lankytojø per dienà, kurie paþiûri virð 30 000 puslapiø, ið

jø – ir Jûsø ástaigos pristatymà!

• Patogi paieðkos ir rûðiavimo sistema (ástaigos pasirinkimas

pagal miestà, tipà, virtuvæ; paieðka valgiaraðèiuose, naujienose

bei recenzijose).

• Meniu.lt vardas ir interneto adresas nuolatos reklamuojami

ávairiuose leidiniuose, internete, specializuotø parodø metu.

• Meniu.lt portale dirba ta pati profesionali komanda, kuri

leidþia þurnalà „Restoranø verslas”, leidinius „Meniu kelyje“,

„Pasaulio virtuvës“.

Be Be anksèiau anksèiau iðvardintø iðvardintø privalumø, privalumø, Meniu.lt Meniu.lt klientams klientams skirta:

skirta:

• Prioritetinë vieta maitinimo ástaigø sàraðe.

• Iðsamus ástaigos pristatymas (logotipas, nuotraukos bei

maitinimo ástaigos valgiaraðtis, kuris nuolatos atnaujinamas).

• Profesionalaus þurnalisto paraðyta (arba Jûsø pateikta)

recenzija apie ástaigà.

• Naujienø bei specialiø Jûsø ástaigos pasiûlymø publikavimas

Meniu.lt portalo naujienø, renginiø, akcijø ir dienos pietø rubrikose.

• Ðventiniø arba proginiø pasiûlymø pristatymas specialiose

ðventinëse rubrikose, pasiûlymai vaikams.

• Pobûviø pristatymas ir pobûviø uþsakymø nukreipimas maitinimo

ástaigoms per automatinæ pobûviø paieðkos sistemà.

• Jûsø ástaigos rekomendavimas Meniu.lt lankytojams, kurie,

ieðkodami pobûviams vietos, kreipiasi á redakcijà tiesiogiai.

• Pageidaujant, patalpinamas reklaminis skydelis (banner –

angl.) Meniu.lt portale (apmokestinamas papildomai, pagal atskirà

sutartá).

Meniu.lt informacija

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


NA NAUJOS NA UJOS IR IR A AATNA

A TNA TNAUJIN TNA UJIN UJINTOS UJIN OS ÁST ÁSTAIGOS ÁST AIGOS

VANDENS ANDENS ANDENS P PPARKAS

P ARKAS „ „ „VICHY” „ VICHY”

Vasaros pradþioje besikurianèiame Vilniaus pramogø

parke buvo atidarytas egzotiðkø Polinezijos salynø dvasia

alsuojantis vandens pramogø parkas „Vichy“, vienu metu

galintis priimti iki 1,5 tûkst. pramogautojø. Vandens parko

statyboms ir vystymui buvo skirta 72 mln. litø, ið kuriø

daugiau nei 7 mln. – parko temai sukurti. Parke árengtos

9 èiuoþyklos, kuriø bendras nusileidimo ilgis siekia

kilometrà, 280 kv. m ploto bangø baseinas, 137 m ilgio

upës vaga, 5 pirtys, vaikø þaidimø aikðtelë, prieþiûros

kambarys ir kt. Atlikëjai ið Taièio parke rengia polinezietiðkus

ðou, supaþindina su ðios kultûros tradicijomis.

Uþkàsti tradiciniø ar polinezietiðkø patiekalø bei atsigaivinti

gërimais kvieèiama á 7 maitinimo taðkus: egzotiðkà 60

vietø restoranà „Aloha“, ávairiame aukðtyje ásikûrusià 80

vietø uþkandinæ „Bounty“, vandens barà „Alita“, antrajame

aukðte esantá „Kanibalø“ barà, pirèiø zonoje veikiantá barà

„Ðvyturys“, ðiltuoju sezonu lauko terasoje ásikûrusá „Vichy

Classique“, parko hole esantá kioskelá „Shaka“.

„ÈILI „ÈILI PICA PICA PICA“ PICA

Birþelio pradþioje Neringoje, Nidos prieplaukoje, duris

pravërë franðizës pagrindu valdomas bendrovës „Èilija“

restoranas „Èili pica“. Atidaryti antràjá restoranà paskatino

pirmojo, Nidoje pradëjusio veikti praëjusià vasarà,

populiarumas lankytojø tarpe. Nidos gyventojai ir

poilsiautojai áprastais „Èili pica“ valgiaraðèiø patiekalais

kvieèiami mëgautis 150 vietø lauko terasoje, ið kurios

atsiveria unikali kraðto panorama, ir 125 kv. m restorano

salëje, kur vienu metu gali susësti apie 50 lankytojø.

Naujoji „Èili pica“ yra 11 bendrovës „Èilija“ franðiþës

pagrindu valdoma ástaiga. Ðiuo metu restoranø ir kaviniø

tinklui „Èili“ priklauso 71 restoranas penkiose ðalyse. 2006

m. ámonës konsoliduota apyvarta sudarë 94,9 mln. litø.

„GAN GAN BEI BEI CITY”

CITY”

Kauno prekybos ir laisvalaikio centre „Akropolis“

geguþës mënesá buvo atidarytas rytietiðkos virtuvës

restoranas „Gan Bei City“. Restoranas stebina áspûdingu

interjeru, didþiule atvira virtuve bei maloniu aptarnavimu.

Restorane siûlomi kinø ir japonø virtuvës patiekalai.

Antrasis „Gan Bei City“ restoranas birþelio pabaigoje buvo

atidarytas kitame Kauno prekybos centre – „Megoje“.

Artimiausiu metu restoranas þada pradëti tiekti maistà ir á

namus. Ðie restoranai priklauso Latvijos ámonei, nuo 2000

m. Rygoje pradëjusiai steigti ávairiø Azijos ðaliø virtuviø

restoranus. Ðiuo metu ávairiuose Rygos prekybos centruose

atidaryta 17 barø ir restoranø, siûlanèiø kinø, japonø,

tailandieèiø, indø, kaukazieèiø patiekalø, maistas tiekiamas

ir á namus. Dar du ðio tinklo restoranai veikia Jûrmaloje.

RESTORANØ VERSLAS VERSLAS3/2007 2/2007

„L „L „L‘AMOUR „L AMOUR AMOUR” AMOUR

Birþelio pabaigoje sostinës senamiestyje, Vokieèiø g.

2, duris pravërë baras, naktinis klubas „L‘Amour“, galintis

priimti iki 400 pramogø iðtroðkusiø Vilniaus gyventojø ir

sveèiø. Baro lankytojams siûlomi ávairûs kokteiliai ir gera

muzika. „L‘Amour“, savininkø manymu, turëtø bûti puiki

vieta publikai, kuri vengia progresiviø naktiniø klubø,

taèiau mëgsta naktiná gyvenimà. Uþsukusieji á „L‘Amour“,

kurio interjeras primena buduarà, mëgautis kokteiliais ir

gyva muzika gali ásitaisæ patogiuose minkðtasuoliuose.

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir ðeðtadieniais nuo 20 val.

iki paryèiø veikianèiame bare savo muzikà gyvai atlieka

ávairiø muzikos stiliø atlikëjai.

„PRAMOGØ „PRAMOGØ BANKAS“

BANKAS“

Ámoniø grupë „Nesë Group“ Palangoje, J. Basanavièiaus

gatvëje, áspûdingos architektûros grafø Tiðkevièiø

viloje, atidarë treèiàjá Lietuvoje laisvalaikio kompleksà

„Pramogø bankas“, á kurá buvo investuota apie 7,8 mln.

litø. Pramogø komplekse ásikûrë iki 200 pramogautojø

galintis priimti naktinis klubas „Relax“, 100 vietø Europos

ir kinø virtuvës patiekalus siûlantis baras, kvieèiantis prisësti

pastato viduje arba stiklo terasoje. 100 vietø lauko kavinë

lankytojø laukia jaukiame „Pramogø banko“ kiemelyje su

áspûdingu fontanu. Naujasis „Pramogø bankas“ kurorto

gyventojams ir poilsiautojams siûlo solidesná naktiná

gyvenimà, kokybiðkesnes ir saugesnes paslaugas. Palangos

pramogø komplekse buvo ádarbinta apie 50 þmoniø.

AIGOS (2007 (2007 m. m. geguþë-birþelis)

geguþë-birþelis)

REST RESTORANAI

REST REST ORANAI

„ALOHA“ – restoranas (polinezieèiø virtuvë), Ozo

g. 14C, („Vichy“ vandens parkas), Vilnius.

„BRAVARIA“ – alaus darykla-restoranas (vokieèiø

virtuvë), Tilþës g. 109 (p. c. „Saulës miestas“), Ðiauliai.

„DA ANTONIO“ – restoranas (italø virtuvë),

Europos centro golfo klubas, Girijos k., Vilniaus r.

„DAUGIRDAS“ – restoranas, baras, kokteiliø baras,

vieðbutis (Europos virtuvë), T. Daugirdo g. 4, Kaunas.

„FORTO DVARAS“ – restoranas (lietuviø virtuvë),

K. Barðausko g. 66A (p. c. „Molas“), Kaunas.

„KLAIPËDA HOTEL“ – restoranas (miðri virtuvë), V.

Kuzmos g. 8, Kaunas.

„GAN BEI CITY“ – restoranas, maistas á namus

(kinø ir japonø virtuvë), Karaliaus Mindaugo pr. 49 (p.

c. „Akropolis“), Kaunas.

„GAN BEI CITY“ – restoranas, maistas á namus (kinø

ir japonø virtuvë), Islandijos g. 32 (p. c. „Mega”), Kaunas.

„PANEMUNËS RESTORANËLIS“ – restoranas

(Europos virtuvë), Smëlio g. 5, Kaunas.

„PARK PALACE” – restoranas (miðri virtuvë), Tilþës

g. 16, Ðilutë.

„PRAMOGØ BANKAS“ – restoranas (Europos, kinø

virtuvë), loðimo namai, J. Basanavièiaus g. 24A, Palanga.

KA KAVINËS KA VINËS VINËS-BARAI

VINËS -BARAI

„IN VINO IN NIDA“ – vyno baras (Vidurþemio jûros

regiono virtuvë), Taikos g. 32, Nida.

„MILK BAR“ – kavinë-baras (kokteiliai), Pylimo g.

21, Vilnius.

„MOJITO NAKTYS” – kokteiliø baras (kokteiliai),

Arkliø g. 5, Vilnius.

„PREMJERA“ – kavinë-baras (lietuviø virtuvë), Sedos

g. 34A, Telðiai.

„RAGANË“ – kavinë-baras (miðri virtuvë), Sirutiðkio

k., Surviliðkio sen., Këdainiø r.

PICERIJOS

PICERIJOS

„BELLA ITALIA“ – picerija (italø virtuvë), H. Manto

g. 4, Klaipëda.

„ÈILI PICA“ – picerija (miðri virtuvë), boulingas ir

kiti þaidimai, Nagliø g. 16 (Nidos prieplauka), Nida.

„GARDI PICA“ – picerija (miðri virtuvë), Ðeðkinës

g. 32 (p. c. „IKI“), Vilnius.

„MAMBOPIZZA” – picerija (miðri virtuvë), Tilþës g.

109 (p. c. „Saulës miestas“), Ðiauliai.

„PIZZA FUN” – picerija (miðri virtuvë), Zamenhofo

g. 3, Vilnius.

GREIT GREITASIS GREIT GREITASIS

ASIS MAIST MAISTAS MAIST MAISTAS

AS

„ANGLIÐKI VIÐÈIUKAI“ – greito aptarnavimo baras,

maistas á namus (miðri virtuvë), Savanoriø pr. 16, Kaunas.

„EUROPUB BISTRO” – greito aptarnavimo baras,

Laisvës pr. 3 (verslo centras „L3“), Vilnius.

PRAMOGØ PRAMOGØ K KKOMPLEKSAI

K OMPLEKSAI

„VICHY“ VANDENS PARKAS – vandens parkas,

barai, restoranas, Ozo g. 14C, Vilnius.

„HONOLULU“ – naktinis klubas, disko klubas,

picerija, baras, S. Nëries g. 39 (buvusi „Vasara”), Palanga.

NAK NAKTINIAI NAK NAK TINIAI KL KLUBAI KL UBAI

„ANI“ – restoranas, naktinis klubas (kaukazieèiø

virtuvë), Ðvitrigailos g. 7/16, Vilnius. Atsidarë naktinio

klubo salë.

„L‘AMOUR” – naktinis gyvos muzikos klubas,

Vokieèiø g. 2, Vilnius.

„VERONA” – naktinis klubas, Nagliø g. 29, Nida.

NA NAUJØ NA UJØ REST RESTORANØ

REST RESTORANØ

ORANØ

VADO ADO ADOVØ ADO Ø DËMESIUI!

DËMESIUI!

Informuokite mus apie naujai atidarytà ar

renovuotà savo maitinimo ar pramogø ástaigà, ir mes

nemokamai nemokamai apie jà paskelbsime Meniu.lt portale bei

„Restoranø versle“.

Pasikvieskite Meniu.lt portalo atstovà á Jûsø ástaigos

atidarymà, ir apie Jûsø ástaigà ið Meniu.lt portalo

naujienø suþinos visa Lietuva.

Portale Meniu.lt suraskite nuorodà „Anketa“ (po

miestø sàraðu), atsisiøskite jà á savo kompiuterá ir

uþpildykite. Tuomet uþpildytà anketà persiøskite mums

el. paðtu info@meniu.lt.

Jei kyla klausimø, skambinkite telefonu Kaune (8

37) 705627 arba telefonu Vilniuje (8 5) 2735919,

raðykite elektroniniu paðtu info@meniu.lt.

Naujienos

7


Naujienos

NA NAUJI NA UJI PRODUK PRODUK PRODUKTAI PRODUK PRODUK AI AI

Naujienos

8 Kompanija „Danisco Sugar“ pristatë naujà

produktà – uogieniø uogieniø cukrø cukrø. cukrø cukrø Tai specialus produktas,

skirtas uogienëms ir dþemams gaminti. Didþiàjà

cukraus dalá sudaro smulkus baltasis cukrus, taèiau

jis yra papildytas natûraliu pektinu, suteikianèiu

uogieniø cukrui unikaliø ir konservavimo procesui

labai svarbiø savybiø. Dël uogieniø cukruje esanèio

pektino, net ir trumpai ar su perpus maþesniu

cukraus kiekiu virta vaisiø ar uogø masë yra

pakankamai tirðta, puikiai stingsta, nerûgsta ir

nepelija. Uogieniø cukrus puikiai tinka ir vaisiø

sriuboms bei kompotams virti.

Kavos, arbatos, alkoholiniø gërimø ir maisto

produktø tiekëjas UAB „Eurokornus“ pristato

Nuo ðiø metø birþelio 11 dienos ámonë UAB

„Sanitex“ tapo oficialia pasaulinës maisto

kompanijos „Kraft „Kraft F FFoods”

F oods” produkcijos produkcijos platintoja

platintoja

Lietuvoje. Pasaulinë maisto kompanija „Kraft

Foods“ Lietuvos rinkoje siejama su gerai þinomais

prekiniais þenklais „Karûna“, „Jacobs“, „Estrella“

ir kt.

Bendrovë „Alita“ pristatë kelias naujoves.

Artimiausiu metu pasirodys trys naujai alkoholiniø

kokteiliø kokteiliø „Mix“ „Mix“ linijai linijai „Barline“ „Barline“ priklausantys

priklausantys

kokteiliai kokteiliai: kokteiliai „Mix Barline Mojito”, „Mix Barline

Strawbery Daiquiri“ ir „MIX Barline Manhattan“.

Pavasará rinkai buvo pristatyti „Mix Exploder“ ir

„Mix Cactus & Greenapple“ kokteiliai. Ðiandien

SISTEMOS SISTEMOS „HO „HOTEX „HO TEX TEX“ TEX

AK AKCIJA! AK CIJA!

UAB „UCS Baltic“, IT sprendimø vieðojo

maitinimo ámonëms lyderë Lietuvoje, siûlo

vieðbuèio procesø automatizavimo sistemà

„Hotex“, atliekanèià visas vieðbuèio

administravimo funkcijas. Programa „Hotex“

yra modulinë, sudaryta ið pagrindinës

programinës árangos bei atskirø moduliø. Ði

naujovæ alaus rinkoje – kiniðkà kiniðkà alø alø „ „Tsingtao „ „ singtao singtao“. singtao Ðis ámonë gamina jau vienuolikos skoniø kokteilius sistema patogi ávairaus dydþio vieðbuèiams:

alus pagamintas ið aukðèiausios kokybës natûraliø

produktø: Kinijoje iðaugintø apyniø, mieþiø ir kalnø

ðaltinio vandens. Jis pasiþymi elegantiðku skoniu.

Parduodamas 0,33 l talpos buteliuose. Tai daugelio

tarptautiniø aludariø konkursø nugalëtojas bei

prizininkas, þinomas ir pripaþástamas visame

pasaulyje. „Tsingtao” – 2008 m. Pekino vasaros

olimpiniø þaidyniø alus.

„Mix“.

Kita „Alitos“ naujovë – degtinës gamyboje

ádiegta nauja technologija „Octal”. Ta proga buvo

atnaujinta atnaujinta pagal naujàjà technologijà gaminamos

degtinës degtinës „P „Premium „P remium gera gera“ gera “ iðvaizda iðvaizda iðvaizda – sukurtas

naujas butelio dizainas, atkartojantis degtinës

prekiná þenklà, bei pradëtas naudoti nuo

klastojimo apsaugantis kamðtelis.

veiklos pradþioje uþtenka ásigyti programinæ

árangà, atitinkanèià vieðbuèio poreikius,

vëliau, daugëjant paslaugø, gali bûti

nesunkiai integruojami papildomi sistemos

moduliai.

Dabar vykstanèios akcijos metu kaina, á

kurià áskaièiuoti diegimo darbai ir mokymai,

yra nuo 1800 Lt (be PVM)!

Viena svarbiausiø ir seniausiø vyno

gamintojø visoje Pietø Amerikoje – „Santa

Rita“ – vasarà siûlo mëgautis ðvelnaus

aromato ir gaivaus skonio rausvuoju vynu

Santa Rita Rose Cabernet Sauvignon.

Ðá vynà, kuriame atsispindi senos Èilës

vyno gaminimo tradicijos ir puikios ðalies

gamtinës sàlygos, sukûrë viena geriausiø

vyndariø – Cecilia Torres, 2007 metais

pripaþinta geriausia Èilës vyndare. Santa Rita

Rose Cabernet Sauvignon vynas gaminamas ið

Cabernet Sauvignon vynuogiø, iðaugintø Maipo

slënyje, kur klimato sàlygos idealiai tinka

aukðtos kokybës vynø gamybai – þiemos ðaltos,

RA RAUSV RA USV USVOJO USV OJO VYNO VYNO V VVASARA

V ASARA SU SU SANT SANTA SANT A RIT RITA RIT

ROSE ROSE CABERNET CABERNET SAUVIGNON

SAUVIGNON

pavasariai ðvelnûs, o vasaros karðtos, sausos ir

saulëtos. Ðiandien „Santa Rita“ naudoja

paèius moderniausius pasaulyje vyno gamybos

metodus – vynas fermentuojamas, tiksliai

kontroliuojant ir palaikant þemà temperatûrà,

o brandinamas – atidþiai priþiûrint. Santa Rita

Rose vynas anksti iðpilstomas á butelius, todël

jis toks puikus, elegantiðkas, sodraus vaisiø

aromato ir ðvelnaus skonio.

Ðis rausvasis vynas dvejus metus ið eilës

Lietuvos vyno èempionatuose (2006 ir 2007

metais) buvo apdovanotas sidabro medaliu

rausvojo vyno kategorijoje, Olandijoje ðiais

metais pripaþintas geriausiu metø rausvuoju

VIEÐBUÈIØ

VIEÐBUÈIØ

ADMINISTRA

ADMINISTRAVIMO

ADMINISTRA VIMO

vynu, o Danijoje gavo „Super“

produkto apdovanojimà konkurse

„Grilio testas 2007“.

Santa Rita Rose Cabernet

Sauvignon vynà rekomenduojama

patiekti 12-14 °C

temperatûros. Juo tinka mëgautis

kiekviena proga, o

ypaè dera prie kepsninëje

paruoðtø patiekalø.

Ðá vynà importuoja UAB

„AMKA”.

Daugiau informacijos

www.amka.lt

2/2007 3/2007

RESTORANØ VERSLAS


„VYNO VYNO ÈEMPIONA ÈEMPIONATO“

ÈEMPIONA O“

MED MEDALIØ MED ALIØ LIETUS

LIETUS

2007 metø Lietuvos vyno èempionate „Mineraliniø vandenø“

importuojamiems vynams áteiktas didþiausias apdovanojimø kiekis –

net 47 medaliai. „Grad Prix“ apdovanojimas áteiktas „Mineraliniø

vandenø“ importuojamam Australijos vynui „Rosemout Estates

Balmoral Syrah Mc Laren Vale“ (2000 metø). 22 „Mineraliniø vandenø“

vynai ávertinti aukso medaliais, 20 – sidabro, 4 – bronzos.

Ðiemetinis vyno èempionatas sulaukë dvigubai didesnio vyno

didmenininkø dëmesio nei pernykðtis, pirmasis vyno èempionatas. Ðiais

metais èempionate dalyvavo net 338 vynai, dvigubai daugiau nei

2006 metais. Èempionatui vynus pateikë beveik visos ámonës,

veþanèios á Lietuvà vynus (ið viso net 14 ámoniø).

„Manau, kad mûsø sëkmæ èempionate nulëmë tai, kad ðiemet

mes ásiveþëme nemaþai naujø ir gerø vynø bei atidþiau rinkome vynus

èempionatui. Èempionatui pateikëme 50 vyno rûðiø, ið kuriø beveik

visi gavo aukðtus ávertinimus. Be to, daugelio pateiktø vyno rûðiø kaina

yra maþesnë nei 20 litø“, – teigë „Mineraliniø vandenø“ vyno ekspertas

Gintautas Jaðinskas.

„Mus labiausiai pradþiugino þinia, kad ðiame vyno èempionate

aukso ir sidabro medalius laimëjo mûsø importuojamas vynas „Dionis

Club Kagor Blagovest” ið Moldovos ir gruziniðkas vynas „Tiflisi Marani

Saperavi”. Dar visai neseniai mes kritikavome ið Gruzijos ar Moldovos

áveþamø vynø kokybæ, todël praëjusiais metais pradëjome intensyvià

geriausiø tø kraðtø vynø paieðkà. Dþiugu, kad ir vyno ekspertai ðiuos

vynus ávertino aukðèiausiais balais“, – pridûrë G. Jaðinskas.

Á Lietuvà „Mineraliniai vandenys“ importuoja vynus ið 14 pasaulio

ðaliø ir atstovauja tokiems pasaulinio garso vyno gamintojams kaip

„Antinori“, „Farnese“, „Albet i Noya”, „Enate”, „J.P. Chenet”, „Zenato”,

„Rothschild”, „Santa Helena”, „Perrin”, „Hugel”, „Rosemount”,

„Laroche”, „Moët”.

„ENA „ENATE” „ENA TE” VYND VYNDARIO VYND ARIO VIZIT VIZITAS VIZIT AS

Vilniuje pirmà kartà lankësi „Enate“

vyndarys Jesus Artajona Serrano. Ðia proga

„Mineraliniai vandenys“ surengë netradicinæ

„Enate“ vynø degustacijà.

Vilniaus ir Kauno restoranø vadovai ne

tik ragavo gardø vynà, bet ir iðbandë savo

jëgas ruoðdami restorano „Stirniø malûnas“

tvenkinyje pagautus upëtakius. Po kruopðèios

ir nuotaikingos þuvies patiekalo gaminimo

ceremonijos vyndarys Jesus Artajona Serrano

rinko geriausius þuvies patiekalo ir vyno

derinius, áspûdingiausios upëtakio paruoðimo

idëjos savininkus apdovanojo specialiu „Enate“ prizu.

„Mineraliniai vandenys“ Lietuvos vyno mëgëjams „Enate“ vyninës

vynà siûlo jau nuo 2005 metø. Ispanijos ðiaurinëje dalyje esanèio

Aragono kraðto vynas nëra tiesiog dar vienas naujas vardas. Bûdami

Ispanijos vyndariø „Dream Team“ nariais, „Enate“ vyndariai iðsiskiria

neregëtu poþiûriu á vynuogynø prieþiûrà, vyno apipavidalinimà ir verslo

socialinæ atsakomybæ.

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

PROSECCO PROSECCO – – MADINGAS

MADINGAS

PASIRINKIMAS

ASIRINKIMAS

Prosecco – ne tik

prabangus putojantis

vynas, bet ir Ðiaurës

Italijos Trevizo

provincijoje auganèiø

vynuogiø rûðis.

Ðis putojantis vynas

ne tik vienas

mëgstamiausiø italø

gërimø, bet ir jø

pasididþiavimas.

Pagal skoná ir

kokybæ Prosecco nenusileidþiageriausioms

ðampano rûðims,

taèiau iðlaiko

savità, italiðkà skoná

ir iðskirtinumà.

Vyno namai „Conte di Capri“ á Lietuvà atveþë keturis skirtingø

gamintojø aukðèiausios rûðies Prosecco.

Pasak bendrovës vykdanèiosios direktorës Vinifridos

Èesnulevièiûtës, „Lietuvoje pigus putojantis vynas, atsiduriantis

prekybos centrø lentynose, neturi nieko bendra su mûsø ámonës

pristatomu Prosecco. Lietuviai neþino, kad yra gero, kokybiðko

italiðko putojanèio vyno, tad kilo noras ðá gërimà pristatyti Lietuvos

rinkai.“

„Prosecco kur kas ádomesnis ir subtilesnis uþ kitus gërimus.

Ðio gërimo skonis – ypatingas, italiðkas, ne toks aðtrus kaip

ðampano,“ – patirtimi dalinasi p. Vinifrida. „Manau ðis gërimas

tinka visokioms progoms! O jeigu ruoðiatës ðvæsti, nesukite sau

galvos dël gërimø, nes „Conte di Capri“ Prosecco – ðventëms

tiesiog idealus!“

Ðiø Prosecco vynø galite paskanauti tik geriausiuose

restoranuose. Taip pat galite kreiptis á Vinifridà (mob. tel. +370

652 57666).

Tik praneðkite, kada ir kur jûs norëtumëte uþsisakyti „Conte

di Capri“ Prosecco!

Daugiau informacijos www.conte-di-capri.lt.

Naujienos

9


10

Koncepcija

LIETUVIÐK LIETUVIÐKOS LIETUVIÐK OS LED LEDAINËS LED AINËS

Parengë Gintarë Jankauskaitë

Ledainës edainës Lietuvoje Lietuvoje jau jau tampa tampa neatsiejama neatsiejama didþiøjø didþiøjø prekybos prekybos ir

ir

laisvalaikio laisvalaikio centrø centrø dalimi. dalimi. Juose Juose apsipirkti apsipirkti ar ar laisvalaiká laisvalaiká praleisti

praleisti

susirinkusiems susirinkusiems smaliþiams smaliþiams gardþiø gardþiø ávairiø ávairiø ávairiø skoniø skoniø ledø, ledø, pagamintø pagamintø ið


natûraliø natûraliø ir ir ðvieþiø ðvieþiø produktø, produktø, siûloma siûloma tiek tiek tiek ledainëse ledainëse-kavinukëse,

ledainëse ledainëse-kavinukëse,

-kavinukëse,

saldumynø saldumynø mëgëjus mëgëjus mëgëjus dþiuginanèiose dþiuginanèiose platesniu platesniu desertø desertø desertø bei bei bei gërimø

gërimø

pasirinkimu, pasirinkimu, tiek tiek maþytëse maþytëse ledainëse, ledainëse, ledus ledus parduodanèiose parduodanèiose parduodanèiose tik

tik

iðsineðti. iðsineðti. Be Be to, to, ledainëse ledainëse ledainëse Lietuvos Lietuvos vartotojams vartotojams daþniausiai daþniausiai siûlomi

siûlomi

pagal pagal italiðkas italiðkas receptûras receptûras ir ir ið ið italiðkø italiðkø þaliavø þaliavø gaminami gaminami ledai. ledai. Na, Na, o

o

lietuviðki, lietuviðki, áprastu áprastu áprastu bûdu bûdu bûdu pagaminti pagaminti ledai ledai ledai neuþleidþia neuþleidþia neuþleidþia pozicijø pozicijø fasuotø

fasuotø

ledø ledø rinkoje rinkoje bei bei eilinëse eilinëse maitinimo maitinimo ástaigose. ástaigose. Bet Bet kuriuo kuriuo atveju, atveju, jaukiø

jaukiø

ástaigø, ástaigø, kuriose kuriose karðtà karðtà vasaros vasaros dienà dienà bûtø bûtø galima galima atsigaivinti atsigaivinti gaiviu

gaiviu

desertu, desertu, tikrai tikrai yra. yra. PP

Pristatome PP

ristatome ristatome keletà keletà þymiausiø. þymiausiø.

þymiausiø.

„Valentino” alentino” alentino” ledainëse smaliþiams siûlomi apie 50 rûðiø skirtingø

skoniø, aukðèiausios kokybës natûralûs italiðki ledai, pagaminti

naudojant moderniausias technologijas, puikûs kokteiliai, gaivieji bei

karðtieji gërimai. Ledø asortimentà sudaro vaisiniai (braðkiniai,

avietiniai, apelsininiai, kriauðiniai, mëlyniniai, persikiniai, greipfrutiniai,

melioniniai, þemuoginiai, bananiniai ir kt.) bei pieniniai (plombyras

su ðokolado gabalëliais, karameliniai, kokosiniai, pistacijø, kiauðininiai

su vynu „Marsala“, ðokoladiniai su rieðutais, amareto ir kt.) ledai.

Vieni populiariausiø „Valentino“ ledainëse – jogurtiniai ledai su apelsinø

þieveliø ar vyðniø uþpilu. Puikø skoná „Valentino“ ledams suteikia

kruopðèiai atrenkami aukðtos kokybës produktai (pienas, grietinëlë,

vaisiai, cukrus), moderni technologija bei specialus maiðymo bûdas ir

seka. Suformuoti á rutulëlius, ledai „Valentino“ ledainëse specialiu

ðaukðtu dedami á kûgio formos vaflinius indelius. Ledø pasiûla ir

ávairovë nuolat pleèiama, tad smaliþiai kiekvienà kartà gali mëgautis

vis nauju ir nepakartojamu gaiviø desertø skoniu. Ledaines rasite

prekybos ir laisvalaikio centruose „Akropolis“ (Vilnius, Kaunas ir

Klaipëda), „Mega“ (Kaunas), „Babilonas“ (Panevëþys).

Vis kità ávairaus skonio, burnoje tirpstantá desertà tiek maþus, tiek

didelius smaliþius kvieèia susikurti ledainiø tinklas „Soprano” „Soprano”, „Soprano” siûlantis

natûralius italiðkus ledus. Puikûs „Soprano“ ledai gaminami pagal

senas italø Zanchetta ðeimos tradicijas nuo 1959 metø. Baltijos ðalyse

ðie ledai buvo pristatyti 2003 metais ir dël puikaus skonio bei plaèios

ávairovës tapo neatsiejama eilinës dienos ar ðventës dalimi. Vaisiniams

ledams gaminti naudojami ðvieþi vaisiai ir uogos, pieniniams – ðvieþias

pienas ir grietinëlë. „Soprano“ ledai, parduodami tiek vafliniuose

kûgeliuose, tiek patogiose ðventinëse pakuotëse iðsineðti, visada yra

„Caffe Rosso“

patys ðvieþiausi, nes gaminami kiekvienà rytà. Ledø natûralumà, gerà

skoná ir kokybæ uþtikrina ne tik aukðèiausios kokybës, kruopðèiai

atrinktos þaliavos, bet ir ðiuolaikiðkos ledø gaminimo maðinos,

kvalifikuotø darbuotojø kruopðtumas. Ledainës ásikûrusios Vilniaus

senamiestyje (Pilies g. 3), prekybos ir laisvalaikio centruose „Akropolis“

(Vilnius, Klaipëda), „Europa“ (Vilnius), „Hyper Maxima“ (Kaunas).

Daugiau nei 60 skoniø ledø, gaiviø kokteiliø ir ðerbetø siûlo

didþiuosiuose prekybos centruose veikianèios ledainës „R „Rafaela „R afaela afaela”. afaela Pagal

italiðkas receptûras gaivûs vaisiniai desertai gaminami ið ðvieþiausio

„Rafaela“

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


lietuviðko pieno, cukraus, natûraliø uogø ar egzotiniø vaisiø bei

kokybiðkos italiðkos þaliavos. Aukðtà natûraliø ledø kokybæ taip pat

uþtikrina modernios technologijos, kruopðtus paruoðimo procesas,

ðiuolaikiðki ledø gamybos aparatai bei kvalifikuoti darbuotojai. Laiko

patikrintos receptûros pirkëjams garantuoja nekintanèià ledø

konsistencijà bei skoná. Ledø kokteiliai ir ðerbetai „Rafaela“ ledainëse

parduodami vienkartiniuose indeliuose, ledai – vafliniuose kûgeliuose

arba spalvingose pakuotëse. Visose „Rafaela“ tinklo ledainëse ledø

rûðys nuolat keièiamos, kuriamos naujos receptûros. Ledaines rasite

prekybos ir laisvalaikio centruose „Akropolis“ (Kaunas), „Molas“

(Kaunas), „Savas” (Kaunas).

Neseniai atidarytos ledainë „Tommazzo” ommazzo” ommazzo” ir kavinës-ledainës „Caffe Caffe

Rosso” osso” osso” priklauso ámonei „Terra Florida“, kuri Lietuvos rinkai pristato

garsiø pasaulio kompanijø produktus, susijusius su kava, kavos

aparatais, baro saldumynais, italiðkais ledais ir desertais. Ledainëse

Lietuvos smaliþiams siûlomi ávairiø skoniø italiðki ledai, gaminami ið

garsios italø kompanijos „Fabbri“ þaliavø. „Fabbri“ – ðeimos verslas,

iðsaugojæs 100 metø tradicijas bei sukaupæs neákainuojamà ilgametæ

savos srities patirtá. Ið ðios kompanijos þaliavø gaminami gaivûs desertai

iðsiskiria aukðta kokybe ir produkcijos autentiðkumu, gaminiø

natûralumu. Ypatingas dëmesys skiriamas gamybos procesui bei

nuoðirdþiam bendravimui su vartotoju. „Tommazzo“ bei „Caffe Rosso“

ledainëse smaliþiams siûloma paskanauti ne tik ledø, bet ir pyragaièiø,

kokteiliø, iðgerti firminës kavos ir arbatos. Ðios ledainës lankytojus

traukia moderniu, taèiau jaukiu interjeru. Ledais bei jø desertais

„Tommazzo“ ir „Caffe Rosso“ ledainëse galima mëgautis tiek vietoje,

tiek iðsineðti. Ledainës ásikûrusios prekybos ir laisvalaikio centruose

„Akropolis“ (Kaunas), „Gedimino 9“ (Vilnius).

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

„Tomazzo“

„Soprano“

„Valentino“

Koncepcija

11


12

Koncepcija

POPULIARIA POPULIARIAUSIOS POPULIARIA USIOS P PPASA

P ASA ASAULIO ASA ULIO LED LEDAINËS LED AINËS

Pagal „Food Service Europe & Middle East” ir uþsienio spaudà parengë Gintarë Jankauskaitë

Kas as galëtø galëtø galëtø atsisakyti atsisakyti atsisakyti gaiviø, gaiviø, gaiviø, burnoje

burnoje

tirpstanèiø tirpstanèiø ir ir aká aká viliojanèiø viliojanèiø ledø ledø karðtà karðtà vasaros

vasaros

dienà... dienà... T TTaèiau

T aèiau jûs jûs klystate, klystate, jeigu jeigu manote, manote, jog

jog

saulëtuose saulëtuose saulëtuose P PPietuose

P ietuose ledø ledø suvalgoma suvalgoma daugiau

daugiau

negu negu negu Ðiaurëje. Ðiaurëje. Statistiniai Statistiniai Statistiniai duomenys duomenys rodo, rodo, rodo, kad

kad

Europoje Europoje ledø ledø daugiausia daugiausia suvartoja suvartoja ðvedai.

ðvedai.

O O ðtai ðtai italai italai ir ir ispanai ispanai jais jais daþniausiai

daþniausiai

mëgaujasi mëgaujasi vasarà vasarà vasarà ir ir yra yra priskiriami priskiriami prie

prie

vidutiniðkai vidutiniðkai ledø ledø suvartojanèiø suvartojanèiø Europos Europos tautø.

tautø.

Tad ad pasiþvalgykime pasiþvalgykime pasiþvalgykime po po didþiausius didþiausius ir ir ir þino-

þino

miausius miausius pasaulio pasaulio ledainiø ledainiø tinklus tinklus bei bei

bei

pasidomëkime, pasidomëkime, kà kà jie jie siûlo siûlo gaiviøjø gaiviøjø desertø

desertø

mëgëjams.

mëgëjams.

„Baskin-R „Baskin-R „Baskin-Robbins”

„Baskin-R obbins” – vienas didþiausiø

specializuotø parduotuviø tinklø pasaulyje,

kuriam ðiuo metu priklauso daugiau nei 5600

ledainiø (ið jø 2800 – Jungtinëse Amerikos

Valstijose) daugiau nei 30 pasaulio ðaliø.

Pirmàjà ðios kompanijos ledainæ Glendale,

Kalifornijoje, 1945 metais atidarë Irv Robbins

ir Burt Baskin, tad iðskirtiniais gardumynais

„Baskin-Robbins” smaliþius lepina jau daugiau

nei 60 metø. Nuo pirmosios ledainës ákûrimo

kompanija viso pasaulio smaliþiams pasiûlë

daugiau nei 1000 skirtingø skoniø ledø, o

didþiausio populiarumo „Baskin-Robbins”

sulaukë tuomet, kai rinkai pristatë 31 skonio

koncepcijà – skirtingo skonio ledus kiekvienai

mënesio dienai. Prekës þenklas „Baskin-

Robbins” priklauso kompanijai „Dunkin‘-

Brands”, taip pat, kaip ir prekiniai þenklai

„Dunkin‘Donuts” ir „Togo‘s”.

„Baskin-Robbins” ledainiø desertø pasiûla

priklauso nuo ðalies, regiono, kuriame ledainë

veikia, ir sezono, t. y. kiekvienoje ledainëje

siûlomi vis kitokiø skoniø ledø desertai. Ledø

pasiûlà sudaro nuolatos gaminami ir parduodami

ledai, sezoniniai ledai, ledai-ðerbetai,

ðerbetai, becukriai ledai, specialûs (tik tam

tikruose regionuose gaminami) ledai ir

neriebûs ledai. Specializuotose parduotuvëlëse

smaliþiams taip pat siûloma ledø,

pagardintø ávairiais vaisiais, sirupais, kitais

priedais. Pastaruosius lankytojai gali „pasigaminti”

patys, tereikia pasirinkti savo mëgstamo

skonio ledus, patiekiamus vafliniame arba

plastmasiniame puodelyje, ir iðsirinkti priedà:

karðtà karamelæ, zefyrà, rieðutø sviesto

padaþà, cukruje apkepintø rieðutø karamelæ,

ðokolado ar kavos sirupà, rieðutus, bananus,

vyðnias ir kt. „Baskin-Robbins” parduotuvëse

gaminami ir ledø tortai.

Karðtà dienà puikiai atgaivins ávairiø

skoniø „Baskin-Robbins” ledø ar pieno

kokteiliai. Be ledø kompanija gamina ir

kitokius desertus, ávairiø skoniø saldainius.

„Baskin-Robbins” „Gimtadienio klubo” nariai

per savo gimimo dienà firminëse parduotuvëlëse

ledais vaiðinami nemokamai, iðtisus metus

sulaukia specialiø pasiûlymø, patys pirmieji

suþino apie gardþias naujienas bei turi progà

pirmieji jø paragauti.

Internete: www.baskinrobbins.com

JAV kompanijos „H „Häagen-Dazs”

„H „H agen-Dazs”

agen-Dazs”, agen-Dazs” gaminanèios

vienus geriausiø ledø pasaulyje,

filosofija paprasta – ið viso pasaulio ðaliø

surinkti tik paèius kokybiðkiausius bei

natûraliausius produktus ir ið jø pagaminti

paèius geriausius ledus, ðerbetus ir ðaldytus

jogurtus. Toks poþiûris yra pagrindinë prieþastis,

kodël „Häagen-Dazs” gaminiai pirkëjø yra

mëgiami jau beveik keturis deðimtmeèius

(pirmoji ledainë duris atvërë 1970 metais JAV).

Nuo Paryþiaus iki Tokijo ar Rio de Þaneiro, „Häagen-Dazs”

gaminiai yra pripaþinti daugiau nei

860 kaviniø 50 pasaulio ðaliø.

„Häagen-Dazs” lankytojams siûlo daugiau

nei 40 skoniø ledø, 8 skoniø ðerbetus,

iðskirtiniø ledø linijà (pastarieji yra gaminami

su ypatingais ingredientais ir parduodami tik

tam tikrose pardavimø vietose), visas geràsias

savybes iðsaugojusius 6 skoniø ðaldytus

jogurtus, neriebius 14 skoniø ledus, ledus,

ðerbetus ir ðaldytus jogurtus ant pagaliukø.

„Häagen-Dazs” taip pat galima nusipirkti 11

rûðiø ledø tortø ir pyragø, ávairiø kokteiliø, ledø

su ávairiais vaisiais, sirupais ir kitais priedais,

kuriuos, pasirinkæ mëgiamus ledus ir priedus,

lankytojai gali pasigaminti patys.

Savo artimam þmogui „Häagen-Dazs”

gimtadienio ar kitos ðventës proga siûlo

padovanoti „Häagen-Dazs” kavinukës dovanø

kortelæ. Kiekvienais metais savo nuolatinius

klientus „Häagen-Dazs” dþiugina vis naujomis,

nepakartojamo skonio naujienomis. Dauguma

ðiø ledainiø lankytojø – suaugæ, 18-

44 metø amþiaus þmonës, turintys universitetiná

iðsilavinimà, daþniau moterys negu

vyrai.

„Häagen-Dazs” franðizës bûdu Europoje

siûlo atidaryti 5 tipø ledaines: pagrindines

ledaines (150-250 kv. m patalpos plotas,

maþiausiai 50 sëdimø vietø su terasa,

valgiaraðtis, kuriame – uþkandþiai, lengvi

patiekalai ir gërimai, 24 skoniø ledai valgyti

vietoje ir iðsineðti), klasikinio tipo ledaines (40-

150 kv. m plotas, 48 sëdimos vietos,

aptarnavimas prie staliukø arba bufeto, 16

skoniø ledai), maisto iðsineðti ástaigos

(atidaromos prekybos centruose ir poilsio

zonose, iki 80 kv. m ploto), kioskai (10-15

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


kv. m plotas ir keletas sëdimø vietø), ledø

skyriai kitø prekiniø þenklø ástaigose (atskiri

prekystaliai kitose specializuotose parduotuvëse,

pavyzdþiui, kavos parduotuvëlëse).

Internete: www.haagen-dazs.com

„Ben „Ben „Ben & & & Jerry Jerry Jerry’s” Jerry Jerry ’s” – ledø, ðaldyto jogurto,

ðerbetø ir nuolat pristatomø naujø ledø

produktø, gaminamø ámonës „Ben & Jerry’s

Homemade Holding, Inc.”, prekës þenklas.

Nuo 2002 m. ámonë priklauso tarptautinei kompanijai

„Unilever”, kuri valdo apie 400 maisto

ir gërimø bei namø ir asmens prieþiûros

produktø prekiniø þenklø. „Unilever” apyvarta

2006 m. sudarë 40 milijardø eurø.

Pirmàjà „Ben & Jerry’s” ledainæ Ben

Cohen ir Jerry Greenfield atidarë 1978 metais

Burlingtone, Vermonto valstijoje (JAV). Ið

ðvieþio Vermonto apylinkëse besigananèiø

karviø pieno ir grietinëlës pagaminti ledai

netruko iðpopuliarëti ne tik vietiniø gyventojø

tarpe, bet ir visame pasaulyje.

Kiekvienø metø balandþio pabaigoje arba

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

geguþës pradþioje visose „Ben & Jerry’s”

ledainëse vyksta ðventë – nemokamø ledø

diena, per kurià kiekvienais metais iðdalinama

daugiau nei milijonas porcijø ledø. Ðia diena

paþymimas pirmosios ámonës ledainës

atidarymas. Pirmoji nemokamø ledø diena

buvo surengta 1979 m. geguþës 5 d., o ðiø

metø geguþës 17 dienà „Ben & Jerry’s”

gimtadienis buvo ðvenèiamas jau 29 kartà.

„Ben & Jerry’s” ledø rûðys nuolat keièiasi,

o ledø pasiûla priklauso nuo sezono ir ðalies,

kurioje ledainë ásikûrusi. Smaliþiams „Ben &

Jerry’s” siûlo daugiau nei 40 skoniø áprastus

ledus su ávairiais priedais (pradedant

amerikietiðko pyrago ledais su obuoliø bei

pyrago gabalëliais ir baigiant kavos likerio

ledais su ðokoladiniø sausainiø gabalëliais ar

áprastais ðokoladiniais bei vaniliniais ledais),

keturiø skoniø neriebius ledus (vanilinius,

ðokoladinius, avietinius ir braðkinius), neriebø

ðaldytà jogurtà (braðkiná, vyðniná, ðokoladiná

ir vaniliná), keliø rûðiø ðerbetus (mëlyniø ir

gervuogiø, ananasø, citrinø, mangø ir kiviø),

ledus be cukraus (vanilinius), natûralius ledus

(ðokoladinius, braðkinius ir vanilinius), eilæ

naujienø bei apie 300 skoniø ledus, priklausanèius

linijai „Skoniø kapinës” (Flavor

Graveyad).

Internete: www.benjerry.com

„Yogurtlandia ogurtlandia ogurtlandia ogurtlandia”

ogurtlandia ” – ledainiø tinklas, priklausantis

italø kompanijai „YO.GA s.r.l.”. Prekës

þenklas „Yogurtlandia” buvo sukurtas 1995

metais Italijoje. Kompanija smaliþiams siûlo

minkðtus jogurtinius ledus ir natûralø neðaldytà

jogurtà, paskanintus ðvieþiais vaisiais, sirupais

ir padaþais. Kompanijos atstovø teigimu,

„Yogurtlandia” desertai yra populiarûs todël,

kad jogurtas yra puiki pamaina ledams.

Jogurtà ir jo desertus dël sveikatai naudingø

savybiø bei maþesnio kalorijø kiekio mieliau

renkasi jaunesnio amþiaus moterys bei grieþtos

dietos besilaikantys þmonës.

Ledams gaminti „Yogurtlandia” naudoja

tik ðvieþià jogurtà, pagamintà ið Alpiø Alto

Adige slëniuose besigananèiø karviø pieno,

t. y. parenkamas tik paèios aukðèiausios

kokybës, geriausias rinkoje siûlomas jogurtas.

Natûralaus jogurto naudojimas „Yogurtlandia”

desertams gaminti pasiteisina ir tuo, jog tiek

ámonës gaminamus jogurtinius ledus, tiek

jogurtà gali valgyti laktozei alergiðki þmonës.

Taèiau „Yogurtlandia” verslo sëkmæ lemia

ne tik aukðèiausios kokybës þaliavos, bet ir

aistra bei atsidavimas darbui. Franðizinës

„Yogurtlandia” ledainës daþniausiai ásikûrusios

10-80 kv. metrø patalpose be sëdimø vietø.

Internete: www.yogurtlandia.com

Ispaniðkose ledainëse „Giangrossi”

Giangrossi”

smaliþiams siûlomi ledai, gaminami naudojant

receptus, sukurtus garsiausiø Italijos virtuvës

meistrø. Ávairiais desertais „Giangrossi”

kvieèiama mëgautis rafinuoto prancûziðko

stiliaus ledainëse, aká dþiuginanèiose klasikine

elegancija. Tradicinës paryþietiðkos cukrainës

su jai bûdingais kvapais ávaizdis kuriamas

naudojant naujausias konstrukcijas ir kruopðèiai

parinktas interjero bei baldø spalvas.

Unikalià atmosferà nepakartojamam

Nukelta á 14 psl. �

Koncepcija

13


14 Koncepcija

Atkelta ið 13 psl. �

desertø skoniui pajusti kuria ne tik moderni

bei ámantri aplinka, bet ir natûralûs produktai,

gaminami ið aukðèiausios kokybës þaliavø. Tad

„Giangrossi” desertai vilioja visais penkiais

pojûèiais, kuriuos sustiprina ir puikus aukðto

lygio aptarnavimo.

„Giangrossi” lankytojams siûlomi penkiø

linijø ledai: ávairiø rûðiø ðokoladiniai, Dulces

de Leche, grietinëlës, egzotiniai bei vaisiniai.

Be ledø „Giangrossi” ið sezoniniø vaisiø

gaminami ðerbetai bei neáprasti ledai

gurmanams (pavyzdþiui, ið aukðèiausios

markës vyno pagaminti ledai), kuriø ávairovæ

kiekvienà sezonà papildo profesionalûs

virtuvës meistrai. Ledø desertai tinklo ledainëse

gaminami ne industrializuotai, o „naminiu”

bûdu. Besidomintys ledø gamyba, visà

procesà gali stebëti pagrindinëje ámonës

ledainëje, esanèioje Madride, Ispanijoje.

„Giangrossi” ledainëse laukiami tiek

pavieniai asmenys, tiek smaliþiø grupës,

desertø galima skanauti tiek vietoje, tiek

uþsisakyti á namus. Prie ledø kavinukëse

patiekiama italiðka „Lavazza” kava, kurios (kà

tik sumaltos) galima parsineðti namo.

Internete: www.giangrossi.es

„Australian Australian Homemade” Homemade”

Homemade” – tai aukðèiausios

kokybës, visiðkai natûralûs ledai,

ðokoladas ir kava. Nepakartojamo skonio ðios

ámonës ledai ir ðokoladas gaminami pagal

senovines, laiko patikrintas receptûras.

Produkcijai gaminti naudojami kokybiðkiausi

natûralûs produktai ið viso pasaulio, tai reiðkia,

kad ðiuose produktuose nëra dirbtiniø daþikliø

ir kvapø, emulsikliø ir stabilizatoriø, cheminiø

priedø.

Lankytojams „Australian Homemade”

ledainëse siûlomi ávairiø skoniø ðerbetai,

gaminami ið sultingø, sunokusiø vaisiø (citrinø,

braðkiø, mëlyniø, avieèiø, melionø, mangø ir

kt.), pieniniai ledai, gaminami ið aukðèiausios

rûðies pieno ir kiauðiniø tryniø (vaniliniai,

bananø, belgiðkø saldainiø, kavos skonio su

rieðutais, ðokoladiniai, pistacijø ir kt.) bei

„miksai” – ledai su ávairiais priedais (ledai su

rieðutø sviestu ir karamele, su ðokolado

gabalëliais, su sausainukais ir medaus padaþu

ir kt.). Ledai gaminami tiesiog parduotuvëlëse,

prieðais lankytojus.

Ledai pardavinëjami vafliniuose indeliuose

su specialiu ðokoladiniu kraðteliu, ledø skoniui

suteikianèiu papildomà prieskoná, bei trijø

dydþiø kibirëliuose: 125 ml (ideali porcija

vienam), 250 ml (dviguba porcija pirkëjams,

ypaè mëgstantiems ledus), 475 ml (idealus

pasiûlymas keliems þmonëms ar „sudauþytai”

ðirdþiai gydyti).

Be ledø „Australian Homemade” smaliþiams

siûlo rankø darbo, tik ið natûraliø

produktø pagamintus ðokoladinius saldainius:

su migdolais ir imbieru, rieðutais, cinamonu,

kava, apelsinais, arbatos, kokosø ir kitokiais

ádarais. Saldainiai parduodami maþose

pakuotëse, kuriose telpa 5 skirtingi ðokoladiniai

saldainiai, dëþutëse, popieriniuose

maiðeliuose. Prie rankø darbo ðokolado ar

natûraliø ledø siûlomas kà tik sumaltos kavos

puodelis ar karðtas ðokoladas. Ið ðaltøjø

gërimø lankytojai gali rinktis visada atðaldytus

energetinius gërimus, mineraliná ir kitokiø rûðiø

vandená, pieno kokteilius.

Internete: www.australianhomemade.com

Prekinis þenklas „Mon „Mon Glace” Glace” – tai 14

rûðiø puikûs aukðèiausios kokybës ledai,

gaminami tik ið natûraliø produktø (be

dirbtiniø kvapø, spalvø, kitokiø cheminiø

priedø). „Mon Glace” iðsiskiria ypatinga verslo

strategija: ámonës ledø nenusipirksi jokiame

prekybos centre, pinigai nëra ðvaistomi ir

brangioms rinkodaros kampanijoms. Ámonës

atstovø ásitikinimu, geriausios kokybës ledams,

parduodamiems uþ prieinamà kainà, reklamos

nereikia.

Visø skoniø „Mon Glace” ledø galima

nusipirkti 100 ml indeliuose, kuriuose yra

ádëtas ir ðaukðtelis. Taip pat ledai parduodami

80 ml, 4 litrø ir 10 litrø pakuotëse prekybai.

Ypatingas „Mon Glace” pasiûlymas – ledai

„Pop it out” (angl. pop it out – staiga iðdëti).

Tai trijø populiariausiø skoniø (vaniliniai,

ðokoladiniai ir braðkiniai) ledai nedideliuose

kauðelio formos indeliuose. Ðie ledai lengvai

iðsiverèia tiesiai á desertui patiekti skirtà

lëkðtutæ, visada yra vienodo dydþio (iðsprendþia

nevienodø porcijø problemà) ir

nepriekaiðtingai atrodo (restoranø ir kaviniø

virëjai þino, kaip sunku padaryti nepriekaiðtingos

iðvaizdos kauðelio formos ledus).

Ðie ledai uþtikrina: 100 proc. porcijos

kontrolæ, 100 proc. higienos kontrolæ,

sutaupo laiko ir erdvës, nereikalauja pastangø,

padidina pardavimus.

Be puikiø ledø „Mon Glace” smaliþiams

karðtomis vasaros dienomis siûlo ávairiø skoniø

ðerbetus ir ðaldytà jogurtà, puikius tiksliø

porcijø dydþio ledø desertus. Ðie desertai

(„Truffon”, „Chocolate Trio”, „Cherry Heart”,

„Fruit Charlotte” ir kt.) parduodami dëþutëse,

kuriose yra po 16 vienodo dydþio (85 g)

skanumynø. Visais ðios ámonës ledais gali

mëgautis ir vegetarai.

Internete: www.monglace.com

Vienos didþiausiø pasaulyje JAV kompanijos

„Dairy „Dairy Queen Queen” Queen greitojo maisto

restoranai yra ásikûræ JAV, Kanadoje ir dar 20

uþsienio ðaliø bei sudaro 5900 ástaigø tinklà.

Pirmoji ámonës kavinukë atidaryta 1940

metais Joliet mieste, Ilinojaus valstijoje, JAV.

Pirmoji tarptautinë tinklo ástaiga duris pravërë

1953 m. Kanadoje.

Koncepcijà „Dairy Queen” sudaro trijø

tipø restoranai: „Dairy Queen”, „Dairy Queen

Brazier” ir „DQ Grill & Chill”. Juose

apsilankiusiems siûlomi ávairûs skanumynai:

burnoje tirpstantys ledai su pageidaujamais

priedais (saldainiais, sausainiais, vaisiais ir t.

t.), kavos skonio ledai „MooLatte”, papuoðti

grietinëlës karûna, pusiau uþðaldyti ávairiø

vaisiø skonio negazuoti gërimai „Arctic Rush”,

saldûs ledø desertai „Banana Split” su

kvapniomis braðkëmis, ananasais, ðokoladu,

bananais ir plakta grietinële, ledai su þemës

rieðutais ir karðtos karamelës padaþu „Peanut

Buster”, ávairiø skoniø pieno ir ledø kokteiliai,

grietininiai ledai su karðta karamele, sirupais

ir kitais priedais, ávairiø skoniø ledai vafliniuose

kûgeliuose, ledai ant pagaliukø, padengti

gardþiu ðokoladu, ledø „sumuðtiniai” (gardûs

ledai, besislepiantys sausainiø apvalkale),

ávairiø skoniø ir ávairioms progoms siûlomi ledø

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


tortai su sausainiø, karamelës ir kitais ádarais

bei kiti gardumynai.

„Dairy Queen” taip pat siûlo eilæ ledø

desertø, skirtø diabetikams ir sergantiems

alergija, þmonëms, turintiems svorio problemø.

Be desertø ðiuose restoranuose taip pat

gaminami deðrainiai, mësainiai, sûrainiai ir

sumuðtiniai su ávairiais priedais, skrudintos

bulvytës ir kukurûzø spragësiai, keliø rûðiø

salotos. Ðie restoranai yra mëgiami tiek mokiniø

ir studentø, tiek verslininkø.

„Dairy Queen” sëkmës

paslaptis paprasta – restoranø

sëkmæ lemia paslaugomis

patenkinti klientai. Tarptautinius

„Dairy Queen” restoranus

1998 metais ásigijo kompanija

„Berkshire Hathaway Inc.”. „Dairy

Queen” taip pat priklauso specializuotos

parduotuvëlës „Orange

Julius” ir „Karmelkorn”.

Internete: www.dairyqueen.com

1892 metais ledø gamintojas

Carlos Bornay emigravo á Ispanijà ir

apsigyveno Sanlucar de Barrameda.

Ten jis atidarë savo pirmàjà ledainæ. Verslas

nuo pat pirmøjø dienø labai gerai sekësi,

todël netrukus ledainës ákûrëjas uþpatentavo

prekiná þenklà „L „La „L a Ibense Ibense Bornay Bornay” Bornay ir savo

produkcijà ëmë garsinti ir uþ ðalies ribø.

Visa kompanija iki ðiol priklauso vien tik

Bornay ðeimai (jau penktajai jos kartai) ir savo

produkcijà eksportuoja á Didþiàjà Britanijà,

Savarankiðka Savarankiðka paieðka paieðka visame visame portale

portale

Þmonës, ketinantys uþsisakyti pobûvá ar

banketà, narðydami Meniu.lt portale, gali

patys susirasti pageidavimus atitinkanèià

maitinimo ar pramogø ástaigà. Svetainëje

labai patogiai pristatomi visos Lietuvos

restoranai, kavinës, klubai ir kitos maitinimo

bei pramogø ástaigos. Daþniausiai portalo

lankytojai naudojasi pilnais ástaigø pristatymais,

nes juose yra interjero ar fasado

nuotraukos, recenzija apie ástaigà, pateikiamas

valgiaraðtis ar net salës planas.

Paieðka, aieðka, atliekama atliekama naudojantis naudojantis specialiu

specialiu

portalo portalo filtru

filtru

Portalo Meniu.lt lankytojai taip pat gali

naudotis specialia ir patogia vietos banketams

paieðkos sistema, padësianèia

lengvai atsirinkti ástaigà pagal konkreèius

kriterijus. Lankytojams tereikia pasirinkti

pagrindinius kriterijus (miestà, maitinimo

ástaigos tipà, papildomai – virtuvës tipà,

nurodyti, ar reikalinga atskira pobûviø salë,

lauko terasa, ðokiø aikðtelë), ir sistema

automatiðkai iðfiltruoja tinkamiausiø

maitinimo ir pramogø ástaigø sàraðà.

Paieðkà aieðkà gali gali atlikti atlikti portalo portalo specialistai

specialistai

Tie, kurie neturi laiko ir galimybiø ieðkoti

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

Prancûzijà, Portugalijà,

Ðveicarijà, Jungtines

Amerikos Valstijas ir Kanadà.

Ledø gamybos tradicijos

ámonëje buvo

perduodamos ið kartos

á kartà, o pro-

GA GAUKITE GA UKITE POBÛVIØ POBÛVIØ IR

IR

BANKET BANKETØ BANKET Ø UÞSAK UÞSAKYMUS!

UÞSAK YMUS!

duktaigaminami tik

ið aukðèiausios

kokybës þaliavø.

Smaliþiams kompanija

siûlo 60 skoniø tradiciniø ir

firminiø ledø. Be ledø taip pat siûlo tokius

daugumos mëgiamus skanumynus: platø

pasirinkimà firminiø pyragëliø, pyragø ir tortø,

grietininiø ledø, pagardintø grietinële,

vyðniomis, sirupais ir kitokiais priedais, taip

pat pieno kokteilius ir kt.

Internete: www.laibensebornay.com

savo pageidavimus atitinkanèio

restorano, kavinës

ar klubo, tiesiogiai kreipiasi

á Meniu.lt redakcijà. Meniu.lt

vietos banketams paieðkos

tarnybos specialistai tokiems

þmonëms suras tinkanèià

ástaigà bet kurioje Lietuvos

vietoje.

Paieðka aieðka pagal pagal papildomà papildomà papildomà sàraðà

sàraðà

„P „Pobûviai „P obûviai obûviai“ obûviai

Meniu.lt portale, pasirinkus norimà miestà

bei skiltá „Pobûviai“ (esanèià pagrindinio lango

virðutinëje juostoje), pateikiami Meniu.lt

klientø, teikianèiø pobûviø ir banketø

paslaugas, sàraðai, nepriklausomai nuo to,

ar tai prabangus restoranas, ar kavinë, klubas.

Speciali Speciali rubrika rubrika „P „Pasiûlymai „P asiûlymai pobûviams pobûviams“ pobûviams

Kairiojoje pagrindinio portalo Meniu.lt

lango pusëje pateikiamas rubrikø sàraðas.

Jame yra nuoroda „Pasiûlymai pobûviams“.

Pastarojoje rubrikoje portalo klientai,

suskirstyti pagal miestus, trumpai pristato savo

maitinimo ir pramogø ástaigas, galimybes

organizuoti ávairias ðventes. Visi pristatymai yra

su nuotraukomis, kuriose atsispindi ruoðiamø

banketø ar pobûviø lygis, yra detaliai

„Mia „Mia Dolce Dolce Dolce Julia Julia” Julia – nuo 2001 metø

Rusijoje veikiantis kaviniø-ledainiø

tinklas, lankytojams siûlantis pagal italø

receptà bei italiðka áranga pagamintus

ledus ið natûraliø ingredientø, taip pat

atveþamø ið Italijos. Ledainëse parduodami

tik ðvieþiausi, kà tik pagaminti

ledai be konservantø (ledai

gaminami kiekvienà dienà, todël

klientai gali bûti tikri, kad jie perka

desertà, pagamintà prieð porà valandø).

Ledainëse siûloma daugiau nei 20

skoniø ir pavadinimø ledø. „Mia Dolce

Julia” ledai – tai italiðkø tradicijø ir naujausiø

technologijø derinys. Ðios ledainës yra skirtos

visai ðeimai: maþieji gali mëgautis nepakartojamu

natûraliø ledø skoniu, o tëveliai

– pajusti ðimtametes italiðkø ledø gaminimo

tradicijas. „Mia Dolce Julia” ledainës, kuriø

maþiausias uþimamas plotas – 5 kv. m, veikia

prestiþiniuose prekybos centruose ir sëkmingai

konkuruoja su kitais þinomais ðios srities

prekiniais þenklais.

Be ledø ðiø ledainiø lankytojai gali

mëgautis karðtaisiais gërimais (arbata, kava,

karðtu ðokoladu) bei pieno kokteiliais. Ledai,

pirkëjams pageidaujant, gardinami ávairiais

sirupais. „Mia Dolce Julia” lankytojus vilioja

ne tik nepriekaiðtinga desertø kokybe, bet ir

kaina. Ledainiø tinklà „Mia Dolce Julia”

valdanèiai kompanijai taip pat priklauso

picerijø tinklas „Pica Sole Mio”.

Internete: www.miadolcejulia.com

apraðomos galimybës ir kitos smulkmenos,

susijusios su pobûviø uþsakymais.

Specialios Specialios Specialios rubrikos rubrikos prieð prieð ðventes ðventes –


„Ðventiniai „Ðventiniai „Ðventiniai pasiûlymai pasiûlymai“ pasiûlymai

Kairiajame portalo Meniu.lt rubrikø

sàraðe prieð ðventes aktyvuojama nuoroda

„Ðventiniai pasiûlymai“. Ðioje rubrikoje

portalo lankytojams pateikiami ávairûs

pasiûlymai tam tikros artëjanèios ðventës

proga. Rubrika „Ðventiniai pasiûlymai“

aktyvuojama prieð ðv. Kalëdas ir Naujuosius

metus, prieð ðv.Valentino dienà, ðv.Velykas

ir kt.

Kontaktai: tel. Vilniuje (8 5) 2735919,

Kaune (8 37) 705627, raðykite el. p.

info@meniu.lt.

Meniu.lt informacija

Koncepcija

15


16 Árengimai

SA SAVOS SA OS GAMYBOS GAMYBOS LED LEDAI LED AI REST RESTORANE

REST ORANE ORANE. ORANE

KOKIOS KOKIOS ÁRANGOS ÁRANGOS PRIREIKS?

PRIREIKS?

Vytautas Mickevièius

Ðiame Ðiame Ðiame „R „Restoranø „R estoranø verslo verslo“ verslo “ numeryje numeryje numeryje nagrinëjame nagrinëjame ledainiø

ledainiø

koncepcijà, koncepcijà, koncepcijà, tad tad trumpai trumpai apþvelgsime, apþvelgsime, kokios kokios kokios árangos árangos gali gali prireikti

prireikti

maitinimo maitinimo ástaigai, ástaigai, lankytojams lankytojams norinèiai norinèiai pasiûlyti pasiûlyti savos savos gamybos gamybos ledø.

ledø.

Tiek Lietuvoje, tiek ir kitose ðalyse ledainës atidaromos þmoniø

susibûrimo vietose – daþniausiai prekybos centruose, pasilinksminimø

ir laisvalaikio parkuose. Galima iðskirti dviejø tipø ledaines: paprastas,

nedideles, kuriose prekiaujama tik ledais, ir didesnes, daþnai siûlanèias

ne tik ledus, bet ir uþkandþius, kavos gërimus. Bûtent pastarajam ástaigø

tipui prognozuojama nebloga ateitis.

Daugumos ledainiø ledai gaminami jø paèiø virtuvëse, arba jau

pagaminti atsiveþami ið centrinio ledø gamybos cecho. Tokiu bûdu

pagaminti ðvieþi ledai yra minkðtos konsistencijos ir dël Italijoje iðrastos

technologijos bei italiðkø ingredientø vadinami „italiðkais“. Jie skirstomi

á tradicinius (pieno pagrindo), jogurtinius (vietoje pieno naudojamas

jogurtas) ir vaisinius ðerbetus (sulèiø, vandens pagrindo). „Italiðki“ ledai

gaminami specialiais árengimais, á kuriuos supilamas pagal atitinkamà

receptûrà paruoðtas ledø þaliavinis miðinys. Per tam tikrà laikà paruoðta

masë suðaldoma – gaunami minkðti ledai. Jie gali bûti leidþiami tiesiai

ið aparato á vafliná ar kitoká indelá ir ið karto patiekiami vartotojui, arba

didesniame, daþniausiai GN tipo metaliniame inde laikomi ðaldiklyje.

Kad taip pagamintus ledus bûtø galima ilgiau sandëliuoti, ledø

gamybai paruoðtà masæ reikia pasterizuoti (pakaitinti iki atitinkamos

temperatûros ir joje iðlaikyti tam tikrà laikà). Pasterizavimui bûna skirti

specialûs árengimai, nors nedidelius þaliavos kiekius ámanoma

pasterizuoti ir ant viryklës ar orkaitëje. Nepasterizuoti ledai turi bûti

suvartojami per keletà dienø.

Nemaþiau svarbi yra ledø vitrina, kurioje lankytojui siûlomi savos

gamybos ledai. Þinoma, galima apsieiti ir be jos, bet judrioje vietoje

esanèiame bare stovinti vitrina, pilna ávairiaspalviø ðvieþiø ledø, pirkëjus

traukia savaime. Ledø vitrina – tai ðaldiklis, kuriame palaikoma -13-

18 °C temperatûra, atitinkama drëgmë. Tokios vitrinos daþniausiai

bûna pastatomos ant þemës, yra su iðgaubtu stiklu, ávairaus dizaino ir

dydþio. Bûna ir nedideli modeliai, pastatomi ant baro. Renkantis vitrinà

ledams, svarbu atkreipti dëmesá á ðaldymo sistemà – vitrina gali turëti

statiná ðaldymà (kai ðaltis skleidþiamas nuo vitrinos sieneliø, o

paprastesniuose modeliuose – tik nuo dugno) arba dinaminá ðaldymà

(kai ðalèiui paskirstyti naudojamas ventiliatorius). Pastarojo tipo vitrinos

ðaldo efektyviau, bet jose esantys produktai greièiau apdþiûsta. Taip

pat prie vitrinø, kaip papildoma áranga, siûlomi laikikliai vafliukams,

ledø samteliø plautuvai.

Alternatyva negalintiems ar nenorintiems ásigyti minkðtøjø ledø

gamybos árangos (kuriai reikia nemaþø investicijø), bet norintiems savo

maitinimo ástaigoje ruoðti savos gamybos „naminius“ ledus, gali bûti

ðveicariðkas universalus virtuvës kombainas „Pacojet“. Tai greitaeigio

smulkintuvo principu veikiantis nedidelis (bet ir nepigus) árengimas,

kurio metaliniuose indeliuose galima uþðaldyti ávairiausius produktø

miðinius, o vëliau, lankytojui uþsakius, uþðaldytus produktus greitai

paruoðti naudojimui – tiesiog ið ðaldiklio iðimti atitinkamà indelá, ástatyti

já á árengimà ir nustatyti, kiek porcijø paruoðti. Smulkinimo peilis

„prigræð“ atitinkamà kieká produkto, o likusá nesunaudotà produktà

vël galësite sandëliuoti ðaldiklyje. Taip galima pasigaminti ávairiø,

originalios receptûros ledø (ávairius produktus uþpylæ grietinële ar pienu

gausite ledus, o vaisius ir uogas uþpylæ sultimis – ðerbetus). Ðis

árengimas universalus – juo galima smulkinti, maiðyti, plakti, t. y.

paruoðti ávairius padaþus, trintas sriubas, paðtetus ir kt.

Maitinimo ástaigose, kuriose ledai tëra viena ið siûlomø patiekalø

rûðiø, daþnai apsiribojama tiekëjø pristatomomis didesnëmis,

pramoniniu bûdu pagamintø ledø pakuotëmis. Tokiems ledams

sandëliuoti restorane uþteks paprasto ðaldiklio. Þinoma, ledai, kaip ir

visi kiti pieno produktai, turëtø bûti laikomi atskirai nuo kitø maisto

produktø – negalima viename ðaldiklyje laikyti ledø ir, pavyzdþiui,

ðaldytø þuvies ar jûrø gërybiø produktø. Ið tokiø ledø taip pat galima

paruoðti puikius ledø desertus, taèiau paèiø ledø konsistencija skiriasi

nuo minkðtøjø „italiðkø“ ar „naminiø“ ledø konsistencijos. Be to, áprastø

ledø þmonës gali ásigyti parduotuvëse ir juos valgyti namuose, o á

ledaines juos vilioja iðskirtiniai, gurmaniðki ledø desertai...

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


18 Interjeras

NEÁPRAST NEÁPRASTAS NEÁPRAST AS

VIET VIETOS VIET OS

POJÛTIS

POJÛTIS

Audrius Vyðniauskas

Galvodami Galvodami apie apie egzotiðkesnæ egzotiðkesnæ restorano

restorano

ar ar kavinës kavinës interjero interjero koncepcijà, koncepcijà, koncepcijà, daþnai

daþnai

atsispiriame atsispiriame atsispiriame nuo nuo geografinio geografinio regiono regiono ar

ar

pateikiamos pateikiamos virtuvës virtuvës specifikos. specifikos. Originalø

Originalø

interjero interjero sprendimà sprendimà gali gali sàlygoti sàlygoti paèios

paèios

maitinimo maitinimo maitinimo ástaigos ástaigos paskirtis. paskirtis. P PPastaruoju

P astaruoju metu

metu

sostinëje sostinëje vienas vienas vienas po po kito kito atsidaro atsidaro barai,

barai,

restoranai, restoranai, kavinës, kavinës, skirti skirti specifinëms specifinëms specifinëms vartotojø

vartotojø

grupëms grupëms arba arba neáprastiems neáprastiems kulinariniams

kulinariniams

poreikiams poreikiams tenkinti. tenkinti. Daþnai Daþnai tokiu tokiu atveju

atveju

remiamasi remiamasi uþsienio uþsienio patirtimi, patirtimi, kadangi

kadangi

„gastronominiø „gastronominiø „gastronominiø uþgaidø uþgaidø“ uþgaidø “ ten ten ten yra yra kur kur kas

kas

daugiau, daugiau, nei nei Lietuvoje. Lietuvoje. Ðiaip Ðiaip ar ar taip, taip, specifiniai

specifiniai

ðiø ðiø ðiø ástaigø ástaigø tikslai tikslai tikslai skatina skatina ádomiø ádomiø ir ir originaliø

originaliø

interjerø interjerø atsiradimà.

atsiradimà.

Terminas „Lounge“ dar neturi tikslaus

atitikmens lietuviø kalboje. Kol kas já bûtø

galima versti kaip „dykinëjimà“ arba

„drybsojimà“. Tai ne baras, juolab ne

restoranas, o vieta, kur ateinama atsipûsti po

darbo dienos, neformaliai pabendrauti, galbût

pasiruoðti tolimesniems nakties nuotykiams.

Lietuvoje dar nëra tokiø ástaigø veiklos

tradicijos – mat taupumo sumetimais, prieð

iðvykdami á naktiná barà, dauguma tautieèiø

ið anksto „apsiformina“ namie. Tam, kad

pasikeistø situacija, bûtina nuo kaþko pradëti,

tad „Liv Lounge“ atidarymas Vilniuje laikytinas

ne atsitiktiniu reiðkiniu, o proceso pradþia.

Baras „Liv Lounge” yra naujame komplekse „Vilniaus vartai”

Originalus baro stovas su vidaus apðvietimu

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


Naujoji ástaiga duris atvërë moderniame

„Vilniaus vartø“ komplekse. Piltuvo formos

statinio architektûra apsprendë rotondinæ

pagrindinës salës kompozicijà. Paprastai

tokiu atveju pasirenkama „ácentrinë“

schema, sutelkiant dëmesá á svarbius

objektus salës centre. Taèiau ðiuo atveju

interjero architektai Rytis Mikulionis ir Laura

Janavièiûtë (architektø grupë „Plazma“)

pasielgë prieðingai: pagrindinës sëdëjimo

vietø grupës yra atsuktos á iðoræ, suteikiant

galimybæ „dykinëtojams“ pro stiklinæ sienà

stebëti þmones ir aplinkà. O beþiûrint ir

laikas greièiau praeina... Drybsojimui

minkðtieji baldai yra specialiai pritaikyti:

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

Solidûs baldai ir uþuolaidos

sofos kur kas gilesnës, nei áprasta, o reikalui

esant, galima nusiauti ir jaukiai uþsikelti

kojas ant pufo. Prie baro, kaip pridera, yra

sumontuotas didþiulis LCD ekranas, taèiau

pagrindinis lankytojø uþsiëmimas visgi lieka

bendravimas, o ne televizoriaus þiûrëjimas.

Staliukai nëra skirti valgymui – tam jie yra

per þemi, uþtat puikiai tinka pasidëti taurëms

ir uþkandai, kaip namø svetainëje. Beje,

apie maistà: „Live Lounge“ meniu iðvis nëra

áprastø porcijiniø patiekalø: viskas yra

padalinama maþais kàsneliais ir imama

rankomis – jei tingëti, tai jau tingëti...

Ir vis dëlto „Liv Lounge“ – ne namai. Tai

pabrëþiama dalykiðka rudai gelsva minkðtø

„L‘amour“ interjero idëja – ðiuolaikinis klasikos traktavimas

baldø gobelenø gama (daugumà minkðtøjø

baldø pagamino firmos „Sedes Regia“ ir

„Ergoline“), taisyklinga korpusiniø baldø

(visø pirma, prabangaus baro stovo)

geometrija, sentimentaliø aksesuarø stoka

ir netgi atsainiai mandagiais aptarnaujanèio

personalo þvilgsniais. „Jauskitës kaip namie,

bet nepamirðkite, kad esat Lounge“ – taip

bûtø galima iðreikðti ðio interjero moto. Prie

bendro dalykiðkumo prisideda ir erdvës

pojûtis: pastato konstrukcija lëmë áspûdingà

lubø aukðtá ir didelá salës tûrá. Nors interjero

autoriai su „Plazmai“ bûdingu meistriðkumu

pritaikë septintojo deðimtmeèio stilistines

detales, jø tarpe membraninius ðviestuvus,

suformuotus ið átempiamos „Barisol“

plëvelës ir ðiek tiek nuslepianèius atraminiø

kolonø aukðtá, bendra erdvë liko vieninga

ir ne itin jauki. Besikeièianèios apðvietimo

spalvos sklaido melancholiðkà nuotaikà, bet

neprideda ðilumos ir jaukumo. Belieka

guostis tuo, kad tik per vienà þingsná,

antrame pastato aukðte prasideda kur kas

intensyvesnis naktinis gyvenimas...

Skirtingai nuo „Liv Lounge“, Senamiesèio

ðirdyje duris atvëræs baras „L‘amour“

yra ne tarpinë, o galutinë marðruto stotelë.

Ir keleiviai èia kitokie: ne parodomàja

jaunyste trykðtantys nuotykiø ieðkotojai, o

solidûs lankytojai „virð 35“, kuriems Vilniaus

naktinio gyvenimo verpetuose ypaè trûksta

ramaus pasisëdëjimo ir bendravimo oaziø.

Erdviuose rûsiuose, po Ðiuolaikinio meno

centru, vienas paskui kità jau veikë du

klubai, taèiau nei vienas jø nesugebëjo

suformuoti pastovaus lankytojø kontingento.

Naujojo klubo koncepcijos autorius Martynas

Tyla, turintis ilgametæ pramogø

industrijos kûrimo patirtá, nusprendë

orientuotis ne á klubams áprastos „progresyvios“

muzikos lavinà (ne paslaptis,

daþnai lydimà pigaus alkoholio ir narkotikø

vartojimo), bet á aukðtà alkoholio vartojimo

kultûrà bei gyvo garso ðou, sudarantá

Nukelta á 20 psl. �

Interjeras

19


20

Interjeras

Atkelta ið 19 psl. �

neákyrø fonà lankytojø bendravimui ir kartu formuojantá nuosaikià

baro atmosferà. Interjero architektui Eugenijui Juozapavièiui beliko

suteikti ðioms idëjoms materialøjá pavidalà, suskaidant didþiulá salës

tûrá, pagrindinëje aðyje árengiant jaukià scenà ir nedidelæ ðokiø

aikðtelæ, þenkliai padidinant sëdimø vietø skaièiø ir prislopinant

bendràjá apðvietimà. Architekto þodþiais tariant, numatytø lankytojø

amþius orientavo á klasikiná sprendimà, taèiau aplinka reikalavo

ðiuolaikinës jo interpretacijos. Taip ir buvo padaryta: greta solidþiø

odiniø sofø, ámantriø ðviestuvø ir prabangiø uþuolaidø salëje atsirado

neobarokiniai staliukai „Romance“ (gam. „Contraforma“, diz. Neringa

Dervinytë). Vëliau ðiø staliukø dekoro motyvas buvo perkeltas á salës

kolonas, baro lentynas ir netgi grindø kiliminæ dangà. E. Juozapavièius

savo kuriamuose interjeruose mëgsta naudoti didelio formato

spaudinius, ypaè nuotraukas, taèiau ðákart tam sutrukdë bûtinybë

prislopinti bendràjá salës apðvietimà koncertø metu. Tad buvo nuspræsta

Dekoras gaubia DJ pultà, kolonas ir barà Bendras „L‘amour“ salës vaizdas

apsiriboti vien tik grafiniais ornamentais, atliekant juos ta paèia

technologija, kaip ir „Romance“ staliukus – pjaunant lazeriu ið

metalo lakðto. Pjautiniams ornamentams interjere kur ne kur antrina

kaltinës rankø darbo atitvaros. Belieka pridurti, kad dauguma

„L‘amour“ ornamentiniø kompozicijø – nuo kolonø apsiuvimo iki

baro lentynø – yra apðvieèiama ðviesos diodais RGB reþimu, kitaip

tariant, jos gali bûti pakaitomis nuspalvinamos visomis spektro

spalvomis. Nereikia nei aiðkinti, koká poveiká kartu su ryðkiu scenos

ir ðokiø aikðtelës apðvietimu tai daro ásiaudrinusiai baro publikai...

Dël neáprastos koncepcijos ir autoriø kûrybinës fantazijos Vilniuje

atsirado dar pora originaliai árengtø laisvalaikio traukos centrø.

Ar publika pateisins rengëjø lûkesèius ir ávertins architektø

entuziazmà – suþinosime jau netrukus. Jei taip ávyks, sëkmingi

interjero sprendimai taps sektinu pavyzdþiu barams, kavinëms bei

kitiems pramogø industrijos objektams.

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


TARPT TARPTAUTINË TARPT UTINË GURMANØ GURMANØ DRA DRAUGIJA DRA UGIJA „ „CH „ CH CHAÎNE CH

DES DES R RRÔT

R ÔT ÔTISSEURS” ÔT ISSEURS” VEIKIA VEIKIA IR IR LIETUV LIETUVOJE LIETUV OJE

„Chaîne des Rôtisseurs” yra tarptautinë gastronomø organizacija,

vienijanti daugiau nei 24 000 nariø ið beveik 80 ðaliø. Ðios

organizacijos nariai – profesionalai ir ne tik, vertinantys vynà, kulinarijà

bei propaguojantys taurøjá pietavimà („fine dining“). Nuo praëjusiø

metø lapkrièio mënesio Lietuvoje taip pat veikia „Chaîne des Rôtisseurs”

padalinys, kuriam dabar priklauso 43 nariai ið ávairiø Lietuvos miestø.

Idëja sukurti „Chaîne des Rôtisseurs” padaliná Lietuvoje prieð pusæ

metø kilo Eirikui Bergvolui (Vilniaus vieðbuèio „Radisson SAS Astorija“

direktoriui) ir Jolantai Smièienei. Ágyvendinti ðá projektà padëjo prof.

dr. Wolfgang von Stetten, kuris yra ne tik draugijos padalinio Vokietijoje

prezidentas, bet ir „Chaîne des Rôtisseurs“ valdybos narys Paryþiuje.

„Chaîne des Rôtisseurs” draugija buvo ákurta XVI a. Prancûzijoje,

po Prancûzijos revoliucijos draugijos veikla buvo nutrûkusi, o 1950

metais Paryþiaus mieste vël atkurta. Ðiandien organizacija vienija

profesionalus (virtuvës gamybos vadovus, restoranø bei vieðbuèiø

savininkus ir vadovus) ir neprofesionalus – þmones, vertinanèius puikø

vynà bei maistà. Pagrindinis organizacijos tikslas – populiarinti

gurmaniðkus patiekalus ir iðsaugoti stalo etiketo bei gero maisto ir

vyno vartojimo tradicijas.

„Chaîne des Rôtisseurs” veikia ávairiose ðalyse, kuriose yra kuriami

vadinamieji „Bailliage“ – draugijos, susivienijusios miesto ar ðalies

ribose. Gildijos nariai rengia susitikimus, kuriø metu yra pristatomas

bei degustuojamas vynas, ávairûs patiekalai, vyksta paskaitos, susijusios

su maistu bei gërimais, aptariama tai, kas ragauta. Kiekvieno susitikimo

metu draugijos nariai uþsideda skiriamuosius þenklus – skirtingø spalvø

puoðnius kaspinus, kuriø spalva iðduoda, kokiai sferai priklauso narys

(pavyzdþiui, vieðbuèiø atstovø spalva – violetinë, draugijos prezidento

– þalia ir pan.).

Lietuva kandidate á „Chaîne des Rôtisseurs” tapo jau 1992 metais,

po lietuviø virëjø vizito á Jungtines Amerikos Valstijas, kuomet ir

prasidëjo lietuviø bendravimas su ðia organizacija. Tapæ kandidatais,

grupelë lietuviø virëjø buvo kvieèiami á degustacijas kitose ðalyse, taip

pat gaudavo ávairius gastronominius þurnalus, sulaukdavo daug

naujienø ið kitø ðaliø. Vëliau prasidëjo bendravimas su uþsienio ðaliø

ambasadomis, labiausiai – su Prancûzijos ambasada, kuri lietuviams

suteikë stipendijas studijoms Prancûzijoje bei Briuselyje. Lietuviai ne

tik tvirtai þengë á prieká gastronomijos pasaulyje, bet ir iðsiskyrë ið kitø

Lietuvos virëjø savo þiniomis bei gabumais.

Jau 1998 metais Lietuvoje norëta atidaryti „Chaîne des Rôtisseurs”

padaliná, taèiau tuo metu dar nebuvo daug restoranø, galinèiø

pretenduoti á ðià organizacijà. Oficialiai organizacija Lietuvoje ákurta

2006 metø lapkrièio mënesá. Pirmajame susitikime dalyvavo net 30

nariø. Klubo atidarymas ávyko Vilniaus Rotuðëje, kurioje vokieèiø

padalinio, priþiûrinèio lietuvius, prezidentas baronas Wolfgang von

Stetten ceremonijos metu priëmë naujus narius á organizacijà, kurios

prezidentu Lietuvoje paskirtas Romas Zakarevièius.

Lietuvos draugijos nariai susirenka kas du mënesius á renginius,

kuriø metu, kaip ir kitø padaliniø susitikimuose, yra ragaujamas vynas,

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

Visa asociacijos valdyba: prezidentas Romas Zakarevièius, pavaduotojas Eirik Bergvol,

finansininkë Renate Frers, atstovë spaudai Jolanta Smièiene ir vyno ekspertë Rasa

Suþiedelienë.

gurmaniðki patiekalai, vyksta ávairios paskaitos bei diskusijos,

dalijamasi patirtimi. Draugija taip pat turi savo mokyklà, á kurià

kvieèiami virtuvës gamybos vadovai bei virëjai ið ávairiø Lietuvos rajonø.

Ði organizacija yra atvira, kartà per metus vyksta naujø nariø

priëmimas. „Chaîne des Rôtisseurs“ nariai ne tik rengia susitikimus,

bet ir yra kvieèiami á degustacijas bei priëmimus kitose ðalyse, sulaukia

specialiø, tik draugijos nariams skirtø leidiniø, kiekvienam „Chaîne

des Rôtisseurs“ nariui restoranui ar viebuèiui suteikiamas oficialus

draugijos þenklas, árodantis, kad ði vieta atitinka aukðèiausius kriterijus,

o sveèiø laukia aukðtos kokybës gërimai bei patiekalai.

Lietuvos padalinio prezidentas – Romas Zakarevièius (vieðbutisrestoranas

„Stikliai“). Viceprezidentas – Eirik Bergvol (vieðbutis

„Radisson SAS Astorija“). Valdybos nariai: Renate Frers, Jolanta

Smièienë, Rasa Suþiedelienë.

Daugiau apie „Chaîne des Rôtisseurs“ draugijà internete:

www.chaine-des-rotisseurs.net.

Atstovë ryðiams Lietuvoje – Jolanta Smièienë (tel. 8 685 25899,

el. p. J.Smiciene@aaa.lt).

Pristatome

21


22 Árengimai

SENSA SENSACIJA SENSA CIJA PROFESION

PROFESIONALIOJE PROFESION ALIOJE VIR VIRTUVËJE! VIR TUVËJE!

Vokieèiø okieèiø kompanija kompanija „ „CONV „ CONV CONVOTHERM

CONV THERM THERM“ THERM

pristato pristato visiðkai visiðkai naujà naujà naujà ir ir unikalià unikalià konvekciniø

konvekciniø

konvekciniø

garo garo krosniø krosniø serijà serijà „+3“, „+3“, „+3“, sukurtà sukurtà ávertinus

ávertinus

kiekvieno kiekvieno kiekvieno kliento kliento poreikius. poreikius. Dizainas,

Dizainas,

visapusiðkumas, visapusiðkumas, individualumas, individualumas, meist- meist

riðkumas, riðkumas, ilgaamþiðkumas ilgaamþiðkumas ir ir patikimumas patikimumas –


technikos technikos revoliucijos revoliucijos virðûnë.

virðûnë.

Pirmaujanèiomis pasaulyje „+3“ serijos

„CONVOTHERM“ krosnys laikomos dël ðiø

poþymiø:

+ + + Ástumiamø Ástumiamø durø durø, durø uþtikrinanèiø saugumà.

Ðios lengvai judanèios durys nuo ðiol

yra ámontuotos á visus „CONVOTHERM“

krosniø modelius.

+ + + „P „Paþangios „P aþangios uþdaros uþdaros sistemos” sistemos” ( (Ad- ( d

vanced vanced Closed Closed System) System) su su funkcija funkcija „ „Traðku „ raðku

ir ir skanu skanu” skanu ” ( (Crisp ( Crisp Crisp&T Crisp &T &Tasty &T asty asty), asty garantuojanèios nepriekaiðtingà

kokybæ. Tai pranoksta viskà,

kà Jûs esate matæ! Funkcija „Traðku ir skanu“ pasirinkti jam reikalingus priedus prie

leidþia pasiekti idealø kepimo rezultatà! konvekcinës garo krosnies ir, þinoma, mokëti

„Paþangi uþdara sistema“ yra pasaulinës

kulinarijos revoliucija, nes dël jos Jûsø

tik uþ juos.

patiekalai bus traðkûs ir sultingesni, o Tiesiog iesiog skonio skonio reikalas

reikalas

produktai nepraras savo svorio.

„CONVOTHERM“ visada dirba su áþy-

+ + F FFunkcijos

F unkcijos „Spausk „Spausk „Spausk ir ir dirbk dirbk dirbk” dirbk miausiais virtuvës meistrais. Paul Bocuse ir

(Press ress ress&Go ress &Go &Go), &Go kuri trokðtamà rezultatà leidþia Johann Lafer yra nepamainomi partneriai,

pasiekti tepaspaudus mygtukà. Paprasèiau padedantys tobulëti ir diegti naujoves.

bûti nebegali! Aukðèiausia kokybë (te- Jaunøjø virëjø tobulëjimas yra vienas ið

paspaudus mygtukà!) garantuojama visada. svarbiausiø „CONVOTHERM“ tikslø, todël

ámonë aktyviai palaiko oficialø virëjø

Naujose „CONVOTHERM“ konvek- pasaulio èempionatà „Bocuse d’Or“.

cinëse garo krosnyse yra ámontuota nauja Kitas svarbus naujø „CONVOTHERM“

patentuota dujinë dujinë technologija

technologija technologija su didelio krosniø poþymis – modernus dizainas.

galingumo ventiliatoriumi, visø kitø dujiniø „CONVOTHERM“ krosnys pelnë daugybæ

krosniø gamintojø gaminius lenkianèiu dau- dizaino srities apdovanojimø, tokiø kaip „IF

giau nei 80 % naudingumo koeficientu.

Specialiai ðiai krosniai yra pagamintas

design award 2005”, „Good Design” ir kt.

pakeièiamas dujinis degiklis, tinkantis ir Pagamintos agamintos agamintos V VVokietijoje

V okietijoje

visiems kitiems „CONVOTHERM“ mo- „CONVOTHERM“ konvekcinës garo

deliams, taip pat ir kitos techninës detalës, krosnys – tikras vokiðkas gaminys. Ilga-

tinkanèios tiek dujiniams, tiek ir elektriniams amþiðkumas ir aukðtøjø technologijø

modeliams.

taikymas yra pagrindiniai ðios kompanijos

konvekciniø garo krosniø poþymiai.

„CONVOTHERM“ siûlomi 29 29 kon- Naujoviø gausa ið kitø gamintojø iðsisvekciniø

garo krosniø modeliai modeliai – – didþiausia kiriantis „CONVOTHERM“ klientams siûlo

pasiûla pasaulyje. Kiekvienas klientas, gaminá, kuris yra labai praktiðkas ir visiðkai

iðsirinkæs vienà ið OS serijos modeliø, gali patikimas.

„CONVOTHERM“ krosnys, pasiþyminèios

techniniu rafinuotumu (ástumiamos

durys, energijos taupymo sistema ACS,

patogus valdymas), sëkmingai parduodamos

ir naudojamos daugiau nei 30 metø

bei daugiau nei 70 ðaliø.

Keletas gaminiø linijø ir skirtingi gaminiø

dydþiai atitinka kiekvieno kliento poreikius.

1998 m. „CONVOTHERM” tapo „Enodis”

koncerno nariu ir veikia kartu su didþiausiais

virtuvinës technikos gamintojais pasaulyje.

Daugiau informacijos ieðkokite

www.convotherm.com.

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


24 Produktai

KUO KUO YP YPATINGOS YP TINGOS KARPINIØ KARPINIØ ÐEIMOS ÐEIMOS ÞUVYS?

ÞUVYS?

Jolita Vitkauskaitë

Praëjusiame raëjusiame „R „Restoranø „R estoranø verslo verslo“ verslo verslo “ numeryje numeryje numeryje raðëme raðëme apie apie laðiðiniø

laðiðiniø

ðeimos ðeimos þuvis, þuvis, o o ðá ðá kartà kartà kartà stengsimës stengsimës pateikti pateikti kuo kuo kuo iðsamesnæ iðsamesnæ informacijà

informacijà

apie apie karpiniø karpiniø ðeimà ðeimà ðeimà – – gal gal gal kiek kiek paprastesnes, paprastesnes, pigesnes pigesnes þuvis, þuvis, taèiau

taèiau

nenusileidþianèias nenusileidþianèias savo savo savo skonio skonio subtilybëmis subtilybëmis ir ir ir paruoðimo paruoðimo galimybëmis.

galimybëmis.

Galime Galime teigti, teigti, teigti, kad kad karpiniø karpiniø ðeimos ðeimos þuvys þuvys yra yra yra „lietuviðkos „lietuviðkos“: „lietuviðkos “: karðiai,

karðiai,

lynai, lynai, karosai, karosai, karosai, karpiai karpiai gyvena gyvena Lietuvos Lietuvos eþeruose eþeruose ir ir upëse, upëse, auginami

auginami

tvenkiniuose. tvenkiniuose. tvenkiniuose. Ðioms Ðioms þuvims þuvims þuvims mûsø mûsø ðalyje ðalyje klimatas klimatas ir ir veisimosi veisimosi sàlygos sàlygos

sàlygos

yra yra tinkamos. tinkamos. T TTik

T ik ar ar restoranø restoranø virëjai virëjai noriai noriai noriai gamina gamina ir ir atvykusiam

atvykusiam

klientui klientui siûlo siûlo ðiø ðiø ðiø þuvø?

þuvø?

Karpiniø ðeimai (lot. Cyprinidae) priklauso karðis, eþerø ir tvenkiniø

karpis, kuoja, karosas, ûsorius, lynas, amûras, raudë, saulaþuvë,

Kaspijos mekðras, þiobrys, ðapalas.

Ðios ðeimos þuvø kûnas aukðtas, ypaè tarp nugaros ir pilvo pelekø.

Nugarinë kiek storesnë, ðonai suspausti, kûnas padengtas standþiais,

prigludusiais þvynais, nugaros viduryje yra vienas ávairaus dydþio ir

formos pelekas. Ryðki ðoninë linija, plaukimo pûslë padalinta á priekinæ

ir uþpakalinæ dalis, þandai be dantø. Ðiø þuvø mësa ðvelni, vidutinio

riebumo, kartais riebi, vienas pagrindiniø trûkumø – mësoje yra daug

smulkiø tarpraumeniniø kaulø, kuriuos ið pagaminto patiekalo

nepatogu iðrinkti. 100 g karpio mësos turi 115,2 kcal, 18,0 g baltymø

ir 4,8 g riebalø.

Populiariausios opuliariausios Lietuvoje Lietuvoje auganèiø auganèiø karpiniø karpiniø ðeimos ðeimos þuvys

þuvys

Karpis arpis arpis – naminë, tvenkiniø þuvis.

Yra iðvesta keliolika veisliø,

pagrindinës ðios: þvynuotasis

karpis (visas kûnas

apaugæs þvynais), veidrodinis

karpis (su nedaug stambiø

blizganèiø þvynø, auganèiø keliomis

eilëmis arba padrikai), plikasis (visai be þvynø, jie skirstomi á

aukðtanugarius ir þemanugarius), sazanas (laukinis karpis, jo kûnas

apaugæs stambiais gelsvais þvynais). Karpiø mësa riebi, maþai kaulëta.

Tai mësinga þuvis. Augdami aukðtanugariai karpiai mësà kaupia

vertikalioje nugaros plokðtumoje, o plaèianugariai – horizontalioje.

Lietuvoje karpiai veisiami tvenkiniuose, þuvininkystës ûkiuose. Uþauga

iki 15 kg ir daugiau.

Karosas arosas yra pati nereikliausia þuvis. Lietuvoje

karosai gyvena upëse, eþeruose, tvenkiniuose,

kûdrose. Didþiausi

karosai uþauga iki 50 cm ir

sveria 5 kg. Maþuose vandens

plotuose karosai tamsëja, smulkëja,

jø kûnas þemëja, augimas

lëtëja. Tokie nykðtukiniai karosai neuþauga

didesni kaip 7-15 cm. Þuvininkystës ûkiuose auginami ir daugelyje

eþerø áveisti sidabriniai karosai. Jie panaðûs á paprastuosius karosus,

tik su kiek ilgesniu nugariniu peleku. Sidabriniai karosai uþauga iki

40 cm ir sveria iki 1,1 kg. Nugara tamsiai pilka, ðonai ir pilvas tamsiai

sidabriðko atspalvio.

Lyno yno kûnas storas ir gana aukðtas. Visø

pelekø pakraðèiai apskriti, o uodeginis ðiek

tiek ádubæs. Kûno spalvos labai

ávairios, taèiau daþniausiai nugara

bûna þalia, ðonai rudi, pilvas

– balsvai gelsvas. Lynai gyvena

beveik visuose eþeruose, Kurðiø mariose,

lëtos tëkmës upëse, liûnuose. Labiausiai

mëgsta negilius, vasarà gerai áðylanèius eþerus, o gilesniuose eþeruose

aptinkami apþëlusiuose jø pakraðèiuose. Lynas labai maistinga ir skani

þuvis, todël restoranuose gana populiari. Chemine audiniø sudëtimi

ði þuvis daug vertingesnë uþ karpá.

Karðis arðis yra aukðtas, kuprotas, plokðèiaðonis, uþauga iki 75 cm ilgio

ir sveria 6-7 kg. Nugara tamsi, pilvas sidabrinës spalvos, þvynai

stambûs, pelekai pilki. Maþi karðiai sidabriðkai pilki, didþiuliai – bronzinio

geltonumo spalvos. Lietuvoje karðiai paplitæ

eþeruose, upëse, taip pat gyvena

Baltijos jûroje. Tai labai daþna

verslinë þuvis.

Kuojos uojos gyvena beveik visoje mûsø

ðalies teritorijoje. Kûnas sidabriðkas su tamsia

nugarële, stambios kuojos –

aukso spalvos. Nugaros ir uodegos pelekai pilki,

kiti ryðkiai raudoni arba oranþiniai.

Kuojø pasitaiko net 45 centimetrø ilgio

ir sverianèiø iki 2 kg, o paprastai jos bûna

10-15 cm ir sveria 100-250 g.

Amûras mûras daþniausiai veisiamas þuvivaisos

ámonëse, jo kûnas kresnas, kakta plati.

Nugara gelsvai pilka, ðonai

ðviesiai auksinio atspalvio.

Þvynai stambûs su tamsiomis dëmelëmis

pakraðèiuose. Gali sverti iki 15 kg.

Kur ur ásigyti ásigyti karpiniø karpiniø karpiniø ðeimos ðeimos þuvø? þuvø?

þuvø?

Pasak þuvø ûkiø specialistø, karpis – sàlyginai brangi þuvis, nes já

darinëjant iðmetama daug atliekø. Restoranø ðefai daþniausiai pageidauja

karpiø, amûrø, lynø, maþiau karosø, seliavos. Pavyzdþiui, karpá tiekëjai

ákainuoja 7-9 Lt/kg, amûrà – 14-16 Lt/kg (su PVM). Pasak tiekëjø,

blogiausia yra tai, kad kai kurios ið ðiø þuvø yra sezoninës, pavyzdþiui,

amûrà klientui galima pristatyti pavasará ir rudená, o uþsakovui, þinoma,

bûtø patogu tokià þuvá gauti iðtisus metus. Ið þuvininkystës ûkiø þuvys klientui

yra pristatomos gyvos, specialiuose induose su vandeniu ir deguonimi.

Pagal Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) reikalavimus,

tik gavæs tokias þuvis uþsakovas jas turi iðkart nugalabyti.

Karpiniø ðeimos þuvis restoranai gali ásigyti jiems artimiausiuose

þuvininkystës ûkiuose, prekybos centruose. Ðvieþio karpio, karoso ar

kitos karpiniø ðeimos þuvies akys turi bûti skaidrios, þiaunos raudonos

(jeigu þiaunos baltos – pirmas poþymis, kad þuvis neðvieþia), kûnas

nesustingæs, neðiurkðtus.

Kaip aip teisingai teisingai iðdarinëti iðdarinëti þvynuotas þvynuotas þuvis?

þuvis?

• Prieð ruoðiant þuvá, bûtina gerai jà iðdarinëti, kad kuo maþiau

iðmestume tinkamos ruoðimui mësos. Pirmiausia peiliu ar tam specialiai

skirtu árankiu nuskutami þuvies þvynai. Kad bûtø lengviau jà skusti,

patariama pamirkyti ðaltame vandenyje arba nuplikyti, panardinant

5-10 sekundþiø á karðtà vandená (80-90 °C). Tada þvynai lengvai

nusiskuta neaðtriàja peilio puse.

• Nuskutus þvynus, nupjaunami pelekai. Uodegos pelekas

pjaunamas trikampiu, taip, kaip yra uþaugæs.

• Nupjovus pelekus, þuvis skrodþiama, paðalinami viduriai.

Maþos þuvys, sverianèios iki 200 g, skrodþiamos perpjaunant jø papilvæ

ir paliekant galvà. Pjûvis daromas nuo iðeinamosios angos iki pakaklës

ir, stumiant peilá nuo savæs, iðvalomi viduriai. Ið galvos iðimamos akys

ir þiaunos, nes jos patiekalui suteikia kartumo.

• Iðskrosta þuvis nuplaunama.

• Didesnës þuvys (0,7-1 kg) skrodþiamos per nupjautà galvos angà,

prieð tai nuskutus þvynus ir nupjovus pelekus. Galva pjaunama ástriþai,

45 laipsniø kampu kaire ranka, paëmus uþ paþastinio peleko. Pjaunama ið

vienos pusës, paskui ið kitos pusës iki stuburo kaulo, tik tada nupjaunamas

stuburas. Gaunama 29-42 % atliekø. Taip iðskrosta þuvis gali bûti pjaustoma

ástriþai, iðilgai, gabaliukais, þiedais, tokià þuvá galima ir ádaryti.

• Didesnës nei 1 kg þuvys, nuskutus þvynus ir nupjovus pelekus,

darinëjamos taip: pirma nupjaunamos galvos, paskui þuvys

iðskrodþiamos per prapjautà papilvæ. Stambios þuvys perpjaunamos

per nugarkaulá á dvi dalis, kurios vadinamos nugarinëmis (filë).

Nugarinë gali bûti su kaulais, be kaulø, su oda, be odos. Norëdami

nupjauti nugarinæ, þuvá guldome ant lentos. Pirmiausia daromas iðilginis

pjûvis prie pat nugarkaulio iki ðonkauliø. Tada, prilaikant þuvá, atpjaunama

(pradedama nuo galvos). Ið jos ruoðiami kepti, virti, ðutinti pusgaminiai.

• Norëdami ið nugarinës iðimti ðonkaulius, jà dedame skersai ant lentos,

oda á apaèià. Viena ranka ðonkauliai prilaikomi, kita nupjaunami kartu su

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


juos jungianèia plëvele, nepalieèiant mësos. Norëdami nupjauti nugarinës

odà, nugarinæ dedame ant sudrëkintos lentos, oda á apaèià. Prie uodegos

oda atpjaunama. Kairës rankos pirðtais oda lengvai prilaikoma, o

deðiniàja ranka, aðtriu peiliu, nupjaunama.

Karpiø arpiø gaminimo gaminimo subtilumai

subtilumai

Apie karpiniø ðeimos þuvis, o tiksliau – jø gaminimà, kalbëjomës

su restorano „Karpynë“ (Vilnius-Klaipëda 173 km, Raseiniø r.) virtuvës

ðefe p. Danguole Vitkauskiene.

Pasak p. Danguolës, daþniausiai restoranuose ruoðiama þuvis yra

karpis ir lynas. Jos nuomone, savo skoninëmis savybëmis karpiui

nedaug tenusileidþia ir karðis.

Ðios ðeimos þuvys gali bûti ruoðiamos ávairiai: verdamos, kepamos

su maþai ir daug riebalø, kepamos ant þarijø ir orkaitëje. Vertinantys

sveikà maistà tokià þuvá gali ruoðti garuose. Ðiuo metu labai populiarus

ir ádarytas karpis. Virtuvës ðefë prasitaria apie savo mëgstamiausià

patiekalà – troðkintà ir sluoksniuotà karpá su darþovëmis. Rûkyti ðaltu ar

karðtu bûdu karpiniø ðeimos þuvis galima beveik visas. Toks paruoðimo

bûdas yra labai populiarus, o ðios rûðies þuvys kaip tik tam tinkamos.

Karpiniø ðeimos þuvys, nors ir priklauso vienai ðeimai, yra skirtingø

skoniniø savybiø: þvynuotieji karpiai yra tamsesnës spalvos, ne tokie

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

riebûs, sunkiai apdorojami, todël juos patariama rûkyti, o ið veidrodiniø

ir plikøjø karpiø specialistë pataria gaminti ávairius patiekalus.

„Karpynës“ restorane patiekalai gaminami tik ið ðvieþios þuvies.

Ðeimininkë pasakoja, kad savo restorane karpio filë marinuoja

specialiame marinate, kad þuvis ágautø iðskirtiná skoná. Ponios Danguolës

nuomone, su karpinëmis þuvimis galima eksperimentuoti, tik niekada

nereikia perlenkti lazdos jas sûdant arba gardinant prieskoniais –

geriau pasirinkti tinkamà garnyrà arba pagaminti padaþà.

„Dirbdami jau ne vienus metus pastebëjome, kad pastaraisiais metais

lankytojai uþsuka vis daþniau, þuvis mûsø kraðte vis labiau mëgstama ir

vertinama“, – dþiaugiasi restorano „Karpynë“ virtuvës ðefë. Mes nuolat

stengiamës pasitempti, savo sveèià norime nustebinti. Þuvies patiekalams

gaminti reikia daug kruopðtumo ir atidumo: þuvis yra labai greitai gendantis

produktas, o gaminimo procesas yra sudëtingesnis nei kitos mësos.

Anot specialistës, þuvies kainos restorane nëra didelës – nuo 15

Lt (paprastas patiekalas, skirtas vienam asmeniui) iki 35 Lt (ádarytas,

sluoksniuotas karpis keliems asmenims).

Tokià þuvá galima kepti iki 200 °C karðtumo ákaitintoje orkaitëje,

nes karpis – riebi þuvis. Patiekalas bûna labai skanus, kai ant þuvies

susidaro apkepusi plutelë, o riebalai neiðteka. Jeigu kepsite maþesnëje

temperatûroje ir ilgai, neliks karpio riebalø ir gero þuvies skonio.

PA PATEIKIAME PA TEIKIAME VISØ VISØ LIETUV LIETUVOS LIETUV OS ÞUVININK ÞUVININKYSTËS ÞUVININK ÞUVININKYSTËS

YSTËS ÁMONIØ ÁMONIØ BEI BEI LIETUV LIETUVOS LIETUV LIETUVOS

OS V VVALSTYBINIO

V ALSTYBINIO ÞUVIV ÞUVIVAISOS ÞUVIV AISOS IR IR ÞUVININK ÞUVININKYSTËS ÞUVININK YSTËS TYRIMO TYRIMO CENTRO

CENTRO

(L (LVÞÞT (L (L VÞÞT VÞÞTC) VÞÞTC)

C) FILIAL FILIALØ FILIAL Ø SÀRAÐÀ.

SÀRAÐÀ.

NR.

NR.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ÁMONËS ÁMONËS P PPAVADINIMAS

P ADINIMAS

UAB „Akvilegija”

UAB „Armolë“

UAB „Arvydai”

UAB „Bartþuvë“

UAB „Birvëtos tvenkiniai“

UAB „Daugø þuvis“

AB „Iðlauþo þuvis”

UAB „Juodasis gandras”

UAB „Karpis”

UAB „Kintai”

UAB „Kabeliø þuvis“

UAB „Þemaitijos þuvis”

UAB „Raseiniø þuvininkystë“

UAB „Ðalèininkø þuvininkystës ûkis“

UAB „Ðilo-Pavëþupis”

UAB „Ðventjonis”

AB „Vasaknos”

UAB „Kapliø þuvø veislynas“

VÁ „Laukystos þuvø veislynas”

Lietuvos valstybinis þuvivaisos ir þuvininkystës tyrimø centras

ADRESAS

ADRESAS

Þvejø g. 1, Kalveliai, Vilniaus r.

Arnioniø k., Molëtø r.

Arvydø k., Vilniaus r.

Kietaviðkës, Kaiðiadoriø r.

Navikø k., Ignalinos r.

Skabeikiø k., Alytaus r.

Iðlauþas, Prienø r.

Baltoji Vokë, Ðalèininkø r.

Bebruliðkiø k., Marijampolë

Kintai, Ðilutës r.

Kabeliø k., Varënos r.

Gedrimø k., Telðiø r.

Gapðiø k., Raseiniø r.

Triboniø k., Ðalèininkø r.

Laiðkiø k., Kelmës r.

Kurtuvënai, Ðiauliø r.

Vasaknø k., Zarasø r.

Kapliø k., Këdainiø r.

Manèiûnø k., Kaiðiadoriø r.

Konstitucijos pr. 23, Vilnius

TELEFONAS/F

TELEFONAS/FAKSAS

TELEFONAS/F AKSAS

(8 5) 2495271

(8 383) 42144

(8 5) 2546138

(8 346) 44662

(8 386) 59114

(8 315) 40644

8 685 26971

(8 380) 43160

(8 343) 91539

(8 441) 47149

(8 310) 48137

(8 444) 45748

(8 428) 70376

(8 5) 2705050

(8 427) 45425

(8 41) 370135

(8 385) 56221

(8 347) 40225

8 612 73458

(8 5) 2727916

Produktai

25


26

RESTORANØ VERSLAS

1/2007


RESTORANØ VERSLAS 1/2007

27


28 Baras

APIE APIE JUODÀJÀ

JUODÀJÀ

ARBA ARBATÀ ARBA TÀ

Þivilë Kleivaitë

Prieð rieð rieð penketà penketà metø metø juodoji juodoji arbata arbata arbata uþleido

uþleido

vietà vietà þaliajai. þaliajai. „ „Taèiau „ „ aèiau vyrai vyrai yra yra didesni

didesni

konservatoriai konservatoriai nei nei nei moterys, moterys, todël todël daþniau

daþniau

renkasi renkasi klasikinæ klasikinæ juodàjà juodàjà arbatà arbatà be be priedø, priedø, o

o

moterys moterys nuo nuo senø senø laikø laikø mëgsta mëgsta skanauti,

skanauti,

ragauti ragauti ir ir labiau labiau labiau domisi domisi naujienomis

naujienomis

naujienomis“, naujienomis

naujienomis –


ásitikinusi ásitikinusi „K „Kavos „K avos ir ir arbatos arbatos“ arbatos “ namø namø direktorë

direktorë

Rima Rima Zinkevièienë. Zinkevièienë. Zinkevièienë. Jos Jos manymu, manymu, þmonës,

þmonës,

pradedantys pradedantys rytà rytà puodeliu puodeliu puodeliu arbata, arbata, yra yra yra ramesni

ramesni

bei bei subtilesni.

subtilesni.

Juodosios arbatos daugiausiai iðauginama

Kinijoje, Indijoje ir Ðri Lankoje, todël

ávairiuose regionuose skiriasi ðios arbatos

gaminimo metodai. Taèiau visgi yra keturi

pagrindiniai gaminimo proceso etapai:

vytinimas, vyniojimas, fermentavimas ir

dþiovinimas. Pirmiausia nuskinti arbatos lapai

vytinami tol, kol pakankamai suminkðtëja, kad

bûtø galima juos vynioti nepaþeidþiant lapo

pavirðiaus. Vëliau, vyniojimo etapo metu,

iðlaisvinamos cheminës medþiagos, augalinës

làstelës irsta ir pradeda oksiduotis – vyksta

fermentacija. Susukti arbatos lapeliai kelioms

valandoms paliekami vësioje ir drëgnoje

patalpoje absorbuoti deguoná. Fermentacijos

procesas yra, turbût, pats svarbiausias ir

atsakingiausias arbatos gaminimo etapas, nes

bûtent jo metu arbatþolës ágyja tø savybiø,

kurios nulemia arbatos skoná, aromatà,

stiprumà ir spalvà.

Ið esmës juodoji arbata – tai þalioji

fermentuota arbata. Fermentacijos laipsnis

gali bûti nuo 5 iki 100 proc. (5 proc. – truputá

fermentuota arba beveik þalia arbata. 100

proc. – juoda arbata). Kuo arbata daugiau

fermentuota, tuo ji stipresnë.

Ðri Lankoje auginamos Ceilono arbatos.

Todël, jei produktas pagamintas ið 100 proc.

Ceilono arbatos ir supakuotas ðioje ðalyje, ant

pakelio turëtume rasti liûto atvaizdà. Ceilono

arbatos pavadinimus daþniausiai gauna pagal

augimo vietos pavadinimà.

Kinijoje juodosios arbatos iðauginama

daug maþiau nei þaliosios, taèiau pati

skaniausia uþauga Keemun, kur gaminama

rûkyta, dûmø kvapà turinti arbata, ir Yunnan

provincijose.

Indijoje iðauginama daugiausia juodosios

arbatos. Ypaè vertinama èia iðauginta

Dardþelingo provincijos arbata – tai viena

reèiausiø ir geriausiø arbatø, kuri dar

vadinama „arbatø ðampanu“, nes yra labai

aromatinga, intensyvaus ir ryðkaus skonio. Ji

auginama aukðtikalnëse, netoli Kinijos sienos,

2000 metrø virð jûros lygio aukðtyje.

Dardþelingo arbatos lapeliai surenkami tik

vienà ar du kartus per metus.

Priklausomai nuo to, kur arbata auginama,

skiriasi jos skonis ir, þinoma, kaina.

Kuo arbatos plantacijos maþesnës, o arbata

ðvieþesnë – tuo kaina didesnë.

Su Su juodàja juodàja arbata arbata pasitinkamas pasitinkamas garbus

garbus

sveèias

sveèias

Daþniausiai pasaulyje geriama ðvieþiai

uþplikyta arbata. O ðtai Rusijoje vis dar

naudojamas „samovaras” su vandeniu ir

„zavarka” juodajai arbatai gaminti. Sakoma,

jei ant stalo turësi ðimto metø senumo

„samovarà“, pilnà verdanèio vandens, pilnà

lëkðtæ blynø, didþiulá pyragà ir ðalia jo – daug

maþø pyragaièiø, keleto rûðiø uogienes,

medaus, kondensuoto pieno, grieþinëliais

pjaustytos citrinos ir cukraus, tada suprasi, kas

yra tikroji rusiðka laimë.

Juodoji arbata, pasak R. Zinkevièienës,

ypaè mëgiama Turkijoje. Daþnas turkas

sveèius pasitinka bûtent su juodàja arbata.

Juodosios arbatos gërimo turistams siûloma

parduotuvëse, laukiant eilëje ar ðiaip uþsukus

kur pasiþvalgyti. Ðalyje nedideliais kiekiais

geriama labai stipri ir saldi juodoji arbata,

kuri pilama á nedidelius stiklinius taurelës

formos puodelius be àseliø.

Prancûzijoje ilgà laikà arbata buvo retesnis

ir brangesnis gërimas uþ kavà. Ji asocijavosi

su brangiais servizais ir sidabru. Prieðingai nei

kavos, kuri ið karto buvo pardavinëjama

tiesiog gatvëse, arbatos buvo galima ásigyti

tik vaistinëse. Palaipsniui Prancûzijoje atsirado

arbatos kambariai, kuriuose daugiausia

iðgeriama juodosios arbatos su citrina.

Anglijoje tradiciðkai arbata geriama

ketvirtà ar penktà valandà popiet. Nors dabar

vis daþniau arbata patiekiama nuo trijø iki

penkiø valandø po pietø kartu su trimis

ypatingais patiekalais: maþyèiais sumuðtiniais,

paplotëliais su dþemu ar grietine ir pyragaièiais.

Anglai juodà arbatà visada gardina

pienu.

Kuo uo pagardinti pagardinti pagardinti juodàjà juodàjà arbatà?

arbatà?

Prie juodosios arbatos tinka tokie prieskoniai

kaip vanilë, cinamonas ar ðokoladas.

„Pagal indiðkà juodosios arbatos receptà,

pirmiausia verdamas vanduo su prieskoniais,

kurie gali bûti arba tradiciniai (kardamonas,

gvazdikëlis ir cinamonas), arba aðtresni

(imbieras ar pipiras). Prieskoniai paverdami,

uþpilami pienu, uþverdami. Pabaigoje

ádedama juodosios arbatos“, – arbatos

ruoðimo subtilybes iðduoda „Kavos ir arbatos

namø“ direktorë. Taip paruoðta arbata labai

tinka ryte. Ji labai skani, sodri, tonizuojanti ir

svarbiausia – soti.

Karðtà vasaros dienà galima pasigaminti

gaivinantá juodosios arbatos gërimà: juodàjà

arbatà atðaldyti ir pagardinti citrinos

grieþinëliu ar, pavyzdþiui, vyðniø sirupu. Ðalta

arbata daþniausiai patiekiama stikliniame

puodelyje.

„Juodàjà arbatà, kitaip nei þaliàjà,

rekomenduojama gerti nors su þiupsneliu

cukraus“, – primena Rima Zinkevièienë.

Pagal angliðkàjà tradicijà, juodoji arbata

turi bûti geriama su pienu, o ne su

grietinële, nes ði neatskleidþia tikrojo

arbatos skonio.

Juodajai arbatai, kitaip nei þaliajai,

vandens temperatûra nëra labai svarbi. Jà

galima uþpilti ir kà tik uþvirtu vandeniu.

Kuo uo yra yra naudinga naudinga juodoji juodoji arbata? arbata?

arbata?

Vartojant juodàjà arbatà maþëja rizika

susirgti ðirdies ir kraujagysliø ligomis, ji

padeda sumaþinti mûsø kraujagysles

uþkemðanèio cholesterolio kieká kraujyje. Ryte

itin gerai tonizuoja, o geriama su pienu – valo

ðlakus. Labai stipri ir saldi juodoji arbata su pienu

veikia kaip antitoksinë priemonë apsinuodijus

alkoholiu. Ið 17 amino rûgðèiø, esanèiø arbatoje,

svarbiausia yra gliutelininë rûgðtis, kuri

padeda atstatyti iðsekusià nervø sistemà.

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


JUODOSIOS JUODOSIOS ARBA ARBATOS ARBA OS RÛÐ RÛÐYS RÛÐ YS

Vytautas Mickevièius

Tik juodoji arbata yra rûðiuojama pagal tarptautinius standartus,

nurodant arbatos kokybæ didþiosiomis raidëmis. Yra skiriamos 4 pagrindinës

juodosios arbatos kategorijos: sveiki lapeliai, sulauþytisusmulkinti

lapeliai, subyrëjæ lapeliai (sveikø ir sulauþytø lapeliø

nuotrupos) ir dulkës. Ðios kategorijos nusako skirtingà lapø dydá, o

tuo paèiu ir arbatos stiprumà.

Orange Pekoe pavadinimas apibûdina juodosios arbatos lapelius.

Kad arbata bûtø klasifikuojama kaip Pekoe, ji turi bûti surinkta iðimtinai

1.

1.

LAPELIAI LAPELIAI ( (ANGL ( ANGL ANGL. ANGL . – – LEAF LEAF) LEAF ) – – A AAUKÐÈIA

A UKÐÈIA UKÐÈIAUSIOJI UKÐÈIAUSIOJI

USIOJI RÛÐIS RÛÐIS: RÛÐIS

TGFOP TGFOP TGFOP – Tippy Golden Flowery Orange Pekoe

TFOP TFOP – Tippy Flowery Orange Pekoe

GFOP GFOP – Golden Flowery Orange Pekoe

FOP FOP – Flowery Orange Pekoe

OP OP – Orange Pekoe

FP FP – Flowery Pekoe

P – Pekoe

2.

2.

SMULKINT SMULKINTA SMULKINT A ( (ANGL ( ANGL ANGL. ANGL . – – BROKEN BROKEN) BROKEN ) – – PIRMOJI PIRMOJI RÛÐIS RÛÐIS: RÛÐIS

TGFBOP TGFBOP – Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe

TGBOP TGBOP – Tippy Golden Broken Orange Pekoe

GFBOP GFBOP – Golden Flowery Broken Orange Pekoe

TBOP TBOP TBOP – Tippy Broken Orange Pekoe

GBOP GBOP – Golden Broken Orange Pekoe

FBOP FBOP – Flowery Broken Orange Pekoe

BOP BOP – Broken Orange Pekoe

BP BP – Broken Pekoe

BPS BPS – Broken Pekoe Souchong

PS PS – Pekoe Souchong

S – Souchong

BM BM – Broken Mixed

BT BT – Broken Tea

Terminø paaiðkinimai:

tippy tippy – virðutinis neiðsiskleidæs arbatþolës pumpurëlis;

golden golden – auksinis, aukðèiausios rûðies;

flowery flowery – puoðnus, gëlëtas, turintis gëliø kvapà;

pekoe pekoe – aukðèiausia juodos arbatos rûðis (pumpuras su 2 lapeliais);

broken broken – smulkintas, sulauþytas;

souchong ouchong – „Suðongo“ arbatos rûðis, auginama Indijoje ir Ðri Lankoje;

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

tik nuo naujø krûmeliø – skinamas pumpuras su dviem jaunais lapeliais

(kiti lapai naudojami þemesnës kokybës arbatos gamybai). Þodis

Orange neturi nieko bendro su apelsinais – istoriðkai susiklostë, kad

kokybiðkiausiai arbatai olandø prekybininkai suteikë karaliðkos ðeimos

– Orange – vardà.

Pateikiame tarptautiná juodosios arbatos rûðiø þymëjimà raidëmis

(pirmiausia suraðytos aukðtesnës kategorijos arbatos, gale yra angliðkø

terminø paaiðkinimai). Ðis rûðiavimas turëtø padëti renkantis arbatà.

3.

3.

SIJO SIJOTA SIJO A A ( (ANGL ( ANGL ANGL. ANGL . – – F FFANNINGS)

F ANNINGS) – – ANTROJI ANTROJI ANTROJI RÛÐIS RÛÐIS: RÛÐIS

TGOF TGOF – Tippy Golden Orange Fannings

GOF GOF – Golden Orange Fannings

FBOPF FBOPF FBOPF – Flowery Broken Orange Pekoe Fannings

BOPF BOPF – Broken Orange Pekoe Fannings

FOF FOF – Flowery Orange Fannings

OF OF – Orange Fannings

OPF OPF – Orange Pekoe Fannings

BPF BPF – Broken Pekoe Fannings

PF PF – Pekoe Fannings

FF FF – Flowery Fannings

F – Fannings

BMF BMF – Broken Mixed Fannings

4.

4.

NUO NUOTRUPOS NUO TRUPOS ( (ANGL ( ( ANGL ANGL. ANGL . – – DUST DUST) DUST DUST ) – – TREÈIOJI TREÈIOJI TREÈIOJI RÛÐIS RÛÐIS: RÛÐIS

BOPD BOPD – Broken Orange Pekoe Dust

PD PD – Pekoe Dust

D – Dust

FD FD – Fine Dust

CD CD – Churamoni Dust

RD RD – Red Dust

mixed mixed – maiðytas;

tea tea – arbata;

fannings fannings – sijotos, vëtytos arbatþolës;

dust dust – dulkës, labai smulkios dalelës;

fines fines – smulkios dalelës, dulkës;

Pastaba astaba astaba: astaba JAV þodis „fines” vartojamas vietoje þodþio „dust”.

Baras

29


30 Informacija

30

PASISEKIMO PASISEKIMO SULA SULAUK SULA UK UKUSIOS UK USIOS „ „VYNO „ VYNO DIENOS DIENOS 2007“

2007“

Geguþës Geguþës pradþioje pradþioje V VVilniuje

V Vilniuje

ilniuje ávyko ávyko vyno

vyno

þinovø, þinovø, mëgëjø mëgëjø ir ir restoranø restoranø atstovø atstovø tarpe

tarpe

populiarus populiarus populiarus renginys renginys „ „Vyno „ yno dienos dienos 2007“,

2007“,

kuriame kuriame dauguma dauguma á á Lietuvà Lietuvà vynà vynà impor-

impor

tuojanèiø tuojanèiø ámoniø ámoniø bei bei bei keli keli uþsienio uþsienio ðaliø ðaliø vyno

vyno

gamintojai gamintojai siûlë siûlë susipaþinti susipaþinti su su daugiau daugiau nei

nei

1500 1500 1500 skirtingø skirtingø vynø. vynø. K KKas

K as metus metus metus V VVilniuje

V ilniuje

rengiama rengiama vyno vyno paroda paroda buvo buvo jau jau treèioji.

treèioji.

Tiek dalyviø, tiek pristatomø vynø skaièiumi,

tiek ir lankytojø gausa ðios „Vyno

dienos“ buvo didþiausios. Tai árodo tokiø

parodø bûtinumà, nes Lietuvoje didëja

susidomëjimas vynu, auga vyno suvartojimas,

importuotojus skatinantis áveþti naujas vyno

rûðis. Parodos metu vyko teminës degustacijos,

paskaitas apie vynà skaitë vyno

ekspertai. Pagrindinëje salëje, dalyviø

stenduose, visi parodos lankytojai galëjo

degustuoti siûlomus vynus. Bûtent tokios

galutiniam vartotojui atviros parodos, kuriø

metu galima degustuoti pageidaujamus

gërimus, yra puikus bûdas supaþindinti

vartotojus su nauja produkcija.

Dar didesná susidomëjimà „Vyno dienomis“

lëmë ir ðio renginio organizatoriø („Vyno

klubo“ ir Lietuvos someljë asociacijos) prieð

renginá suorganizuotas Lietuvos vyno èempionato

laureatø paskelbimas. Èempionate

dalyvavusieji ir apdovanojimus pelniusieji

vynai buvo populiariausi jiems atstovaujanèiø

ámoniø stenduose. Èempionatø medalius

pelniusieji vynai prekyboje galës bûti puoðiami

pelnytø apdovanojimø medaliais-lipdukais.

Lietuvos vyno èempionate ðiemet dalyvavo

apie 350 vynø, kuriuos pateikë 14 vyno

tiekëjø. Pagal savo rûðá vynai buvo suskirstyti á

ðeðias kategorijas (baltieji, roþiniai, raudonieji,

natûraliai saldûs, likeriniai, putojantys). Juos

vertino komisija, sudaryta ið 18 ekspertø – vyno

profesionalø. Vertinimas iki 100 balø vyko

„akluoju“ bûdu, t. y. vertintojams buvo þinoma

tik vyno kategorija ir pagaminimo metai.

Apdovanojimai buvo skirstomi atsiþvelgiant á

surinktø balø skaièiø: 85-86 balus surinkusieji

vynai buvo apdovanoti bronzos medaliais, 87-

88 balus – sidabro medaliais, 89 ir daugiau

balø – aukso medaliais. Kiekvienoje kategorijoje

geriausiai ávertintas vynas gavo

„Grand Prix“ apdovanojimà.

Ið viso Lietuvos vyno èempionate medaliais

buvo apdovanoti net 313 vynø. Aukso

medalius pelnë 126 vynai, sidabro medalius

– 115 vynø, bronzos – 66 vynai. „Grand Prix“

nominacija nebuvo skirta roþiniø vynø

kategorijai (nes nei vienas ið pateiktøjø vynø

nepelnë net aukso medalio), o raudonøjø vynø

kategorijoje „Grand Prix“ buvo nominuoti net

trys vynai, nes jie surinko vienodà balø skaièiø.

Visø apdovanotø vynø sàraðus rasite

interneto svetainëje www.vynozurnalas.lt.

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


PASA PASAULINIO PASA ULINIO L LLYGIO

L YGIO SPECIALIST SPECIALISTO SPECIALIST O NUOMONË NUOMONË APIE

APIE

MAIST MAISTO MAIST O SA SAUGÀ SA UGÀ LIETUV LIETUVOJE LIETUV OJE

Lietuvoje vieðëjo Vokietijos federalinës maisto grandinës rizikos

vertinimo instituto prezidentas, veterinarijos mokslø daktaras, profesorius

Andreas Henzelis. Savo pasisakymuose profesorius pabrëþë, kad maisto

sauga yra prioritetinë sritis Europoje. Visos Europos Sàjungos ðalys, tarp

jø ir Lietuva, skiria didelá dëmesá rizikos vertinimui bei maisto saugai ir

kokybei. Andreas Henzelis trumpai apþvelgë pokyèius maisto saugos

sisteminimo, rizikos vertinimø srityse, paminëjo pagrindines problemas.

Kaip vienà ið ðiandienos aktualijø mokslininkas iðskyrë bioterorizmo

grësmæ. Kompetentingos institucijos, besiremdamos moksliniais tyrimais

ir bendradarbiaudamos tarpusavyje, privalo stebëti ir vertinti galimà rizikà.

„Vartotojams labai svarbu, kad informacija, kurià jie gauna apie maisto

produktø saugà, bûtø paremta tik moksliniais rizikos vertinimais ir bûtø

nepriklausoma nuo lobistiniø interesø. Todël, pagal naujà Europos politikà,

bûtina atskirti rizikos valdymà nuo rizikos vertinimo. Taigi Lietuvai reikalinga

nepriklausoma maisto saugos ir rizikos vertinimo mokslinë institucija“, –

akcentavo prof. A. Henzelis.

Kalbëdamas apie daug diskusijø kelianèius genetiðkai modifikuotus

organizmus, sveèias akcentavo, jog moksliniu poþiûriu ðie produktai

nekelia grësmës þmoniø sveikatai, bet skirtingai nei Amerikos, Europos

ðaliø visuomenë yra nusiteikusi prieðiðkai ðiø produktø atþvilgiu. A. Henzelio

þodþiais, tai daugiau psichologinis nusistatymas prieð genoinþinerines

naujoves ir nanotechnologijas, nei moksliðkai pagrásta argumentacija.

Vertindamas padëtá Lietuvoje, mokslininkas paþymëjo, kad Valstybinë

maisto ir veterinarijos tarnyba dirba pagal tinkamà ir funkcionalià sistemà

bei adekvaèià teisinæ bazæ, skiria daug dëmesio vartotojø ir gamintojø

informavimui apie nustatytus nesaugiø ir nekokybiðkø produktø patekimo

á rinkà atvejus. Sveèias atkreipë dëmesá á kvalifikuotà mûsø ðalies maisto

inspektoriø bendradarbiavimà su muitinës ir policijos pareigûnais bei

visuomeninëmis vartotojø teises ginanèiomis organizacijomis. Susitikime

su prekybos centrø vadovais A. Henzelis kaip didþiausius rizikos faktorius

ávardino maisto gaminimà bei netinkamà þaliavø ir produktø laikymà,

saugojimà. Jo nuomone, ir Vakarø Europos ðalyse pasitaiko atvejø, kai

prekybininkai mësos ar kitø greitai gendanèiø produktø nuraðymà vilkina

iki „kritinio taðko”. Mokslininko þodþiais, daugelis galvojame, kad maisto

saugos klausimai yra Vyriausybës rûpestis, bet pagal visoje Europos

Sàjungoje ágyvendintà teisiná principà uþ maisto saugà atsakingi gamintojai

ir rinkai maistà tiekiantys asmenys (fiziniai ir juridiniai).

Profesorius pabrëþë, kad labai svarbu uþtikrinti saugà visose maisto

grandyse, taèiau ypatingai svarbi yra prekybos grandis, nes prekybininkai

– tarpininkai tarp gamintojo ir vartotojo. Jie privalo kontroliuoti savo

tiekëjus, stebëti þaliavø laikymo sàlygas, turi daug investuoti á personalo

mokymus higienos klausimais. Atsakingi prekybos darbuotojai turëtø

suvokti, kad pagrindinis jø uþdavinys – jausti atsakomybæ prieð vartotojà

ir tuo paèiu pateisinti savo prekybos tinklø vardà, kuriø reklamai pastarieji

naudoja ávairias átikinëjimo formas.

Papraðytas pareikðti savo nuomonæ apie aplankytus stambiausius mûsø

prekybos centrus, sveèias iðskyrë gerà, tarptautinius standartus atitinkantá

techniná parduotuviø aprûpinimà. Taèiau prof. A. Henzelis sakë, kad rimtai

pagalvotø prieð pirkdamas salotas su majonezu mûsø parduotuvëse

ankstyvà ðeðtadienio rytà. Profesoriaus teigimu, ðiø salotø ruoðimas

parduotuvëse vyksta tam nepritaikytose patalpose. „Europoje pusfabrikaèiø

era baigiasi, Vokietijos gyventojai gráþta prie maisto gaminimo namuose“,

– teigë mokslininkas.

Profesoriaus nuomone, kiekvienas pirkëjas turi ávertinti rizikà ir þinoti,

kad ásigijæs saugø produktà parduotuvëje, gali juo apsinuodyti ar apnuodyti

kitus, jei gamins nesilaikydamas elementariø higienos reikalavimø –

neplaus rankø prieð maisto gaminimà bei po þaliø maisto produktø

apdorojimo, ypaè paukðtienos, nenaudos skirtingø pjaustymo lenteliø,

nekeis peiliø, skirtø þaliems ir termiðkai apdorotiems produktams ruoðti.

Be to, bûtina laikytis jau pagamintø ir skirtø tiesiogiai vartoti maisto

produktø laikymo ir saugojimo taisykliø – juos laikyti ðaldytuve, tokiu bûdu

maþinti rizikà apsinuodyti maistu. Didesná dëmesá á ðiuos dalykus reikia

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

kreipti vasarà, nes ðilumoje mikroorganizmai þymiai sparèiau dauginasi,

jie mutuoja ir vis sunkiau pasiduoda naikinimui.

A. Henzelio vadovaujamo instituto mokslininkai atliko tyrimus

Vokietijoje ir nustatë, kad pagrindinis þarnyno infekcijø sukëlëjø uþkrato

plitimo kelias yra nesaugiai pagaminti maisto produktai. „Visi mes turime

þinoti, suprasti ir bûti sàmoningi, jog maisto gaminimas yra taip pat

atsakingas darbas. Nuo mûsø supratimo apie gaminimo higienà

priklausys, ar jausimës sveikai ir þvaliai. Galbût vartotojas suprastø mano

þodþiø svarbà, jei mikrobai, kurie dauginasi virtuvëje, bûtø þiurkiø dydþio.

Esu tikras, kad jø bûtø labai didelës spûstys“, – sakë A. Henzelis.

Apibendrindamas susitikimo su Andreasu Henzeliu rezultatus,

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Kazimieras Lukauskas

pritarë, kad pusgaminiø gamybà ið parduotuviø bûtina iðkelti á atskiras,

maisto gaminimui pritaikytas patalpas. „Rizikos taðkus randame, taèiau

neretai trûksta glaudesnio bendradarbiavimo su prekybininkais, kai reikia

paðalinti ar nuolat kontroliuoti ðiuos rizikos taðkus“, – teigë direktorius.

„Ligos, plintanèios per maistà, yra globalizacijos pasekmë. Kad

sumaþëtø susirgimø rizika, maisto produktø uþsakovai ir tiekëjai turëtø

keisti poþiûrá á pigiø ir nesaugiø prekiø áveþimà á Lietuvà ið treèiøjø ðaliø.

Tik bendromis visø ðioje srityje dirbanèiøjø pastangomis galima uþtikrinti

vartotojø aprûpinimà kokybiðku ir saugiu maistu. Sveika visuomenë –

gyvenimo kokybës garantas“, – sakë Kazimieras Lukauskas.

Susitikimas su vienu ið vedanèiøjø maisto saugos ir rizikos vertinimo

specialistø Europoje ir pasaulyje – profesoriumi Andreasu Henzeliu dar

kartà átikino, kad maisto tvarkymas yra kompleksiniø þiniø apie visà maisto

grandinæ „nuo lauko, tvarto – iki stalo“ reikalaujantis suvokimas. Be to,

bûtina ásidëmëti ir tai, kad maisto tvarkymas tampa globalus, t. y. maisto

þaliavos, pusgaminiai ir maisto produktai á Lietuvos ir Europos Sàjungos

rinkà patenka ið ávairiø pasaulio ðaliø. Ðiuolaikinæ maisto saugos valdymo

sëkmæ garantuoja tinkama maisto kontrolës sistema, naujausios mokslo

þinios apie maisto rinkà ir jos valdymà, kvalifikuoti specialistai, ðiuolaikinës

informacinës duomenø bazës apie sukauptus ávairiø ðaliø laboratoriniø

tyrimø rezultatus ir naujausias tyrimo metodikas, ávykusiø „maisto kriziø“

analitinës iðvados ir pamokos.

„Mûsø tarnyba pasirengusi naujiems iððûkiams. Ðalyje bûtina kurti

nepriklausomà nacionalinæ maisto grandinës rizikos vertinimo mokslinæ

institucijà, besivadovaujanèià naujausiomis mokslo þiniomis. Ji turëtø tapti

ne tik Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos mokslinio konsultavimo,

bet ir maisto saugos politikos formavimo ir ágyvendinimo centru Lietuvoje

ir vieningoje europinëje erdvëje. Lietuva jau pripaþinta lygiaverte Europos

Sàjungos partnere maisto saugos ir kokybës srityje“, – sakë Kazimieras

Lukauskas.

VMVT informacija

Informacija

31


32 Informacija

LRVVKA LRVVKA INFORMA INFORMACIJA

INFORMA CIJA

ÁVYK ÁVYK ÁVYKO ÁVYK O K KKURSAI

K KURSAI

URSAI „IT „ITALIÐK „IT ALIÐK ALIÐKOS ALIÐKOS

OS VIR VIRTUVËS VIR VIRTUVËS

TUVËS P PPAGRIND

P GRIND GRIND GRINDAI“, GRIND AI“,

„MËSA „MËSA IT ITAL IT AL ALØ AL Ø VIR VIR VIRTUVËJE“, VIR TUVËJE“, „ÞUVIS „ÞUVIS IT ITAL IT AL ALØ AL Ø VIR VIRTUVËJE“ VIR TUVËJE“

Ðiais metais Lietuvos vyriausiøjø virëjø ir konditeriø

asociacija (LRVVKA) jau spëjo surengti net trejus visame pasaulyje

gerai þinomos italø akademijos „ALMA“ profesionalø tobulinimosi

kursus. Á Lietuvà dalintis þiniomis ir patirtimi atvyko italø akademijos

„ALMA“ dëstytojas Silvio Salmoiraghi, Italijos virtuvës paslapèiø iðmokæs

ið bendradarbio – þymiausio Italijos virëjo Gualtiero Marchesi.

Á kursus suguþëjo virëjai ið visos Lietuvos: Kauno, Vilniaus, Palangos,

Klaipëdos, Druskininkø, Raseiniø, Radviliðkio ir kitø ðalies miestø. Kursø

dalyviai per vienà dienà galëjo stebëti 10 patiekalø gamybà.

Silvio Salmoirghi ðiø metø sausio pabaigoje (kaip vienas ið 24

geriausiø pasaulio virëjø) dalyvavo Prancûzijoje vykusiame pasaulinio

lygio konkurse „Bocuse d’Or“. Dalyvavusiems kursuose Lietuvoje

pasisekë, nes susirinkusieji galëjo patys pamatyti dviejø labai sudëtingø

konkursiniø patiekalø – „Ceasar“ bei rutulio ið oto, Bucatini makaronø,

ikrø ir sidabro – gamybà.

Italams labai svarbus maisto skonis, todël, kad patiekalas bûtø

skanus, reikia „gerbti“ visus produktus ir neuþgoþti jø padaþais, patiekti

tik su vienu garnyru, kuris pabrëþtø patiekalo skoná, nenaudoti daug

skirtingø produktø vienam patiekalui, nes tuomet nebelieka savitumo.

Dëstytojo nuomone, klientui yra svarbesnë kokybë, o ne kiekybë.

Á kursus ið visos Lietuvos susirinkæ virëjai liko patenkinti gauta

informacija, paragautais naujais patiekalais, nekantravo naujienas

kuo greièiau iðbandyti, pritaikyti praktikoje.

ÁVYK ÁVYK ÁVYKO ÁVYK ÁVYK O K KKURSAI

K URSAI „ „TA „ TA TA TAUTINË TA UTINË LIETUVIØ LIETUVIØ VIR VIRTUVË“ VIR VIRTUVË“

TUVË“

Ðiø metø balandþio 12-13 dienomis Vilniuje LRVVKA organizavo

profesionalø tobulinimosi kursus „Tautinë lietuviø virtuvë“. Ið ávairiø

Lietuvos regionø suvaþiavæ klausytojai daugiau suþinojo apie primirðtà

Lietuvos virtuvæ, lietuviðkus bajoriðkus patiekalus. Daugelis mûsø

tradiciniais lietuviðkais patiekalais laikome kaimiðkuosius valgius –

cepelinus, þemaièiø blynus, bulviø plokðtainá ir pan., pamirðdami

galybæ patiekalø ið þvërienos, laukiniø paukðèiø, Lietuvoje auganèiø

miðko, sodo bei darþo gërybiø. Ðiø kursø tikslas – prisiminti bei

ðiuolaikiðkai patiekti dvarø virtuvës patiekalus, gaminamus ið ávairesniø

produktø, nepamirðtant ir nesumenkinant kaimiðkosios lietuviø virtuvës

tradicijø bei mums geriau þinomø bulviniø patiekalø.

LRVVKA tarybos narë Ona Jurkðienë, remdamasi istoriniais

ðaltiniais bei senovinëmis valgiø gaminimo knygomis, taip pat

ðiuolaikiniais ðaltiniais, papasakojo apie lietuviø valgymo kultûrà bei

patiekalø gaminimo tradicijas, kurios skirtinguose Lietuvos regionuose

yra nevienodos, apie ðventinius ir apeiginius lietuviø valgius, apie

pasauliná ir Lietuvos kulinariná paveldà, renginio dalyvius paragino

branginti tai, kà turime. Po ádomaus pasakojimo apie Lietuvos kulinariná

palikimà, pripaþinti Lietuvos virtuvës meistrai (Aldona Geèienë, Rûta

Ðiuðienë, Valius Èepanonis ir Rita Gylienë) gamino ádomius lietuviðkus

patiekalus: sardinæ su laðinukais ir varðkës kremu, troðkintà sterkà su

baltuoju krienø padaþu, virtomis pupelëmis ir burokais, pieninio

parðiuko vyniotiná su rozmarinu, bulviø-ðpinatø apkepu bei morkøgarstyèiø

padaþu, elnienos nugarinës kepsná su brukniø padaþu ir

karamelizuotomis kriauðëmis, pipiriná varðkës tortà bei grietinëlës, mëtø

ir medaus þelë.

Iðklausæ kurso „Tautinë lietuviø virtuvë“ medþiagà bei paragavæ

neprastø lietuviðkø patiekalø, kursø dalyviai liko patenkinti ir truputá

apgailestavo dël to, kad daug neþinojo apie tautinæ lietuviø virtuvæ,

bet dþiaugësi naujai atradæ senus dalykus. Tikimës, kad ði LRVVKA

iniciatyva paskatins daugelá kursuose dalyvavusiø klausytojø nepamirðti

savo tautinës virtuvës, ja nuolat domëtis ir deramai jai atstovauti

uþsienyje rengiamuose renginiuose.

AR ARTIMIA AR AR TIMIA TIMIAUSI TIMIAUSI

USI RENGINIAI:

RENGINIAI:

Liepos 13 d. – atrankinis kulinarinis konkursas „Þalioji Bonduelle

kepurë“.

Rugsëjo 7 d. – kursai „Ðiuolaikinis þvilgsnis á senovës lietuviø

apeiginius ir ðventinius valgius“.

Rugsëjo 16 d. – prezentacija Kaune.

Spalio 21 d. – prezentacija Vilniuje, skirta Pasaulinei virëjo dienai

„Ciuppin“

„Ravioli su þirniø ádaru ir langustø uodegomis“

„Tunas su pupomis“

paminëti.

Spalio 3-6 d. – Kremliaus kulinarinës taurës èempionatas

Maskvoje.

Spalio 31 – lapkrièio 4 d. – Taline rengiamas atrankinis Ðiaurës

Europos regiono turas „Global Chefs‘ Challenge”, kurio finalas vyks

2008 m. Dubajuje, WACS Kongreso metu.

Lapkrièio 24-25 d. – „Talentø konkursas“, dalyviø amþius

neribojamas (kategorijos: Art klasë, konditerija, namø darbai, Master

klasë ir t. t.).

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


II- II-ASIS II- ASIS „ „ATVIRAS „ ATVIRAS LIETUV LIETUVOS LIETUV OS GRILIO GRILIO ÈEMPIONA ÈEMPIONATAS“

ÈEMPIONA AS“

PATEIKË TEIKË D DDAUG

D UG ST STAIGMENØ

ST AIGMENØ

Geguþës 26 d. Druskininkø miesto ðventës

metu ávyko antrasis „Atviras Lietuvos grilio

èempionatas“. Èempionatà organizavusios

Lietuvos barbekiu kepëjø asociacijos (LBKA)

duomenimis, dël geriausio maisto ant þarijø

kepimo profesionalo vardo ðiemet varþësi vieni

pajëgiausiø ðalies restoranø ðefø, kurie

atstovavo tiek savo restoranams, tiek susibûrë

á nepriklausomas komandas. Aðtuonios

komandos pristatë po 4 ant groteliø keptus

konkursinius patiekalus: ið þuvies, kalakutienos

ir kiaulienos, taip pat desertà.

Pagal jau tradicija tapusius teisëjavimo

principus, teisëjø komandà sudarë 32 teisëjai,

padalinti á „akluosius“ (patiekalus vertino

uþdaroje patalpoje, neþinodami, kuri

komanda já ruoðë) ir „neakluosius“ teisëjus

(patiekalus ir jø serviravimà vertino komandos

darbo vietoje). Teisëjai pakaitomis vertino vis

kità patiekalà – pagal teisëjavimo schemà

vienam teisëjui keturiose rungtyse reikëjo

paragauti vis kitos komandos patiekalà.

Teisëjø skaièius nustatomas tokiu principu:

komandø skaièius dauginamas ið konkursiniø

patiekalø skaièiaus. Be to, teisëjas, patiekalà

degustavæs „akluoju“ bûdu, sekantá patiekalà

degustuoja „neakluoju“ bûdu, t. y. du

patiekalai degustuojami „aklai“, du „neaklai“.

Toks vertinimo bûdas uþtikrina objektyvius

rezultatus. Teisëjø komandà sudarë ávairûs

asmenys, profesine veikla bei patirtimi susijæ

su visuomeninio maitinimo ir gastronomijos

sfera.

Susumavus ir suskaièiavus balsavimo

rezultatus èempionato nugalëtojais tapo „SPA

Vilnius“ (Druskininkai) komanda, antra vieta

atiteko jungtinei Pirèiupiø ir Trakø restoranø

ðefø komandai, treèioji – Vilniaus „Pramogø

banko“ virtuvës meistrams.

Lietuvos barbekiu kepëjø asociacijos

(LBKA) kvietimu á „Grilio èempionatà“ atvyko

Pasaulio barbekiu kepëjø asociacijos (WBQA)

prezidentas Rolfas Zubleris. Pagrindinë vizito

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

prieþastis – Lietuvos barbekiu kepëjø

asociacijos (LBKA) oficialus ástojimas á Pasaulio

barbekiu kepëjø asociacijà (WBQA).

Èempionatà stebëjæs WBQA prezidentas

dþiaugësi Lietuvos „grilio“ meistrø gabumais,

èempionato organizatoriø profesionalumu ir

Druskininkø kraðtovaizdþiu, kurá sàmojingai

apibûdino tokiais þodþiais: „Dievas turbût

buvo lietuvis, kad sukûrë toká nuostabø

kraðtà“.

Spaudos konferencijos metu WBQA

prezidentas Rolfas Zubleris pristatë WBQA,

papasakojo apie pagrindinius asociacijos

bendradarbiavimo principus, kurie grindþiami

skirtingø tautø ir tautybiø þmoniø bendravimo

puoselëjimu ir renginiø, skirtø suburti kaskart

kuo daugiau skirtingø ðaliø kepsniø ant

groteliø kepëjø – profesionalø, mëgëjø bei jø

ðeimø ir draugø, organizavimu. Anot Rolfo

Zublerio, WBQA asociacijos misija – skleisti

taikà ir draugystæ visame pasaulyje. Po

spaudos konferencijos buvo pasiraðyta stojimo

sutartis, kuri tapo reikðmingu LBKA asociacijos

laimëjimu.

„Atviras grilio èempionatas“ – tai ne tik

profesionalams skirtas, bet ir pramoginis

Druskininkø gyventojø bei sveèiø renginys.

„Grilio èempionato“ metu buvo pasiektas

Lietuvos rekordas – iðkeptas ilgiausias

ðaðlykas. Ðventës metu buvo iðkeptas 48 m

ilgio ðaðlykas. Rekordinio dydþio ðaðlykui

prireikë net 200 kg mësos. Oficialø rekordà

uþfiksavo agentûra „Factum“.

Lietuvos barbekiu kepëjø asociacija (LBKA)

ákurta prieð trejus metus. Bendradarbiaudama

su Pasaulio barbekiu kepëjø asociacija, o nuo

ðiol – bûdama oficiali jos narë, LBKA buria

vieðojo maitinimo ámonëse dirbanèius kepsniø

ant groteliø specialistus ir kelia asociacijos

nariø profesionalumo lygá bei populiarina ðià

profesijà.

„Restoranø verslo” ir Meniu.lt informacija

Informacija

33


34

Vieðbuèiai

NA NAUJI NA UJI IR IR A AATNA

A TNA TNAUJINTI TNA UJINTI VIEÐBUÈIAI

VIEÐBUÈIAI

VIEÐBUTIS VIEÐBUTIS „BEST „BEST WESTERN WESTERN CENTRAL CENTRAL” CENTRAL

Druskininkuose, restauruotame pastate (Ðv. Jokûbo

g. 22), atidarytas 4 þvaigþduèiø vieðbutis „Best Western

Central“ pasiþymi iðskirtiniu interjeru, kurio svarbiausias

akcentas – atkurtos autentiðkos pastato vidaus detalës.

Ketinantiems apsistoti siûlomi 36 elegantiðki, ðiuolaikiðki

kambariai, kuriems prabangos suteikia àþuolo masyvo baldai,

natûralios medþiagos, M. K. Èiurlionio paveikslø reprodukcijos.

Treèiojo aukðto kambariai árengti mansardoje. Kambariuose

yra oro kondicionavimo sistema, palydovinë

televizija, internetas, telefonas, mini baras ir seifas, darbo

stalas, prabangus vonios kambarys. Vieðbutyje taip pat

teikiamos drabuþiø skalbimo ir valymo, bagaþo saugojimo,

aptarnavimo kambariuose ir kitos paslaugos. Árengtos dvi

(12 ir 15 vietø) posëdþiø salës su visa reikalinga konferencine

technika. Numalðinti alká ir atgauti jëgas kvieèiama á vieðbuèio

restoranà ir SPA centrà. Vieðbuèio kieme árengta automobiliø

stovëjimo aikðtelë.

VIEÐBUTIS VIEÐBUTIS „SANDIJA „SANDIJA” „SANDIJA

Kaune po rekonstrukcijos iðsiplëtë ðalia Neries upës

ir Vilniaus-Kauno-Klaipëdos greitkelio esantis vieðbutis

„Sandija“ (Jonavos g. 45, Kaunas). Naujame modernios

iðvaizdos pastate sveèiams siûlomi 24 jaukûs kambariai.

Èia taip pat veiks dviejø saliø, 140 vietø europietiðkos

virtuvës restoranas. Atvykusieji darbo reikalais visà parà

gali naudotis vieðbutyje esanèiu faksu, kompiuteriu. Taip

pat teikiamos skalbimo, lyginimo, taksi iðkvietimo

paslaugos. Sveèiø automobiliai visà parà saugomi

automobiliø stovëjimo aikðtelëje.

Statistikos departamento iðankstiniais duomenimis,

2007 m. sausio-kovo mën. Lietuvos apgyvendinimo

ástaigose apsistojo 24,5 procento daugiau sveèiø nei 2006

m. tuo paèiu laikotarpiu.

2007 m. I ketv. apgyvendinimo ástaigose (vieðbuèiuose,

sveèiø namuose, moteliuose, poilsio namuose

(nameliuose), sveikatinimo ástaigose ir kt.) nakvojo 280,9

tûkst. sveèiø, ið jø 40 procentø uþsienieèiø. Vieðbuèiuose

ir sveèiø namuose apsistojo 208,8 tûkst. sveèiø, poilsio

namuose (nameliuose) – 8,7 tûkst., sveikatinimo ástaigose

– 29,1 tûkst. sveèiø. Palyginti su 2006 m. pirmuoju

ketvirèiu, Druskininkø sav. apgyvendinimo ástaigose

apsistojo 41,5 procento daugiau sveèiø, Neringos sav. –

VIEÐBUTIS VIEÐBUTIS „KLAIPËD „KLAIPËDA“ „KLAIPËD

Kauno senamiestyje veikæs vieðbutis „Monela“

(Rotuðës a. 5 / V. Kuzmos g. 8) pakeitë ðeimininkus. Nuo

birþelio mënesio èia ásikûrë 3 þvaigþduèiø vieðbutis

„Klaipëda“. Vieðbutyje árengti 28 jaukûs bei patogûs

vienvieèiai, dvivieèiai ir liukso klasës kambariai. Klientø

patogumui kambariuose yra palydovinë televizija, bevielis

internetas, mini baras, telefonas, vonia arba duðas. Vieðbutyje

veikia 70 vietø restoranas, kuriame patiekiami tiek pusryèiai,

pietûs, tiek ir vakarienë, rengiamos kavos pertraukëlës,

teikiama uþsakomøjø banketø, furðetø paslauga. 20 vietø

konferencijø salëje su visa reikalinga organizacine technika

kvieèiama organizuoti konferencijas, seminarus, kitokio

pobûdþio renginius. Salëje árengtas oro kondicionierius.

Vieðbutyje taip pat teikiamos skalbimo, valymo, paðto

paslaugos, galima iðsinuomoti automobilá, daiktus saugoti

depozitiniame seife, automobilá – stovëjimo aikðtelëje.

MO MOTELIS MO TELIS „RA „RAGANË“ „RA GANË“

Motelis „Raganë“ ásikûræs Sirutiðkio kaime, Surviliðkio

seniûnijoje, Këdainiø rajone, prie Nevëþio upës. Iðsiplëtæs ir

galintis priimti iki 35 sveèiø, motelis siûlo 12 jaukiø, patogiai

árengtø vienvieèiø, dvivieèiø bei keturvieèiø kambariø, kurie

yra unikalûs savo dizainu bei aplinka. Kiekviename kambaryje

yra duðo kabinos, palydovinë televizija. Motelyje taip pat

leidþiama pasinaudoti internetu bei telefonu. „Raganëje“ gali

bûti rengiamos konferencijos, naujoje ir erdvioje 80 vietø

pokyliø salëje kvieèiama organizuoti ðventes. Skaniai pavalgyti

ir gerai praleisti laikà motelio sveèiai gali naujai

atsidariusioje kavinëje. Dviejø aukðtø kavinukëje telpa iki 60

þmoniø. Vaikams yra árengtas atskiras þaidimø kambarys –

kavinë. Motelio sveèiø automobiliai saugomi nemokamoje

automobiliø stovëjimo aikðtelëje.

VIEÐBUTIS VIEÐBUTIS „EMBASSY „EMBASSY „EMBASSY HO HOTEL HO TEL BALA BALATONAS”

BALA ONAS”

Keturiø þvaigþduèiø vieðbutis „Embassy Hotel

Balatonas“ ásikûræs sostinës centre, prestiþiniame Þvëryno

mikrorajone, Latviø g. 38 (15 minuèiø kelio iki oro uosto ir

tik 7 minutës kelio iki senamiesèio). Vieðbutyje árengti 28

erdvûs, taèiau jaukûs standartinës ir liukso klasës vienvieèiai

ir dvivieèiai kambariai su patogiais baldais, duðo ar vonios

kambariais, palydovine televizija, mini baru, telefonu,

nemokamu bevieliu internetu. Atvykusieji darbo reikalais

vieðbutyje gali naudotis kompiuteriu, faksu, kopijavimo

aparatu, vieðbutyje taip pat yra árengta patogi konferencijø

salë. Papusryèiauti, papietauti ar pavakarieniauti kvieèia

jaukus vieðbuèio restoranas, pro kurio stikliná stogà

vieðbuèio sveèiai gali stebëti saulëtà ar þvaigþdëtà dangø.

Sveèiø automobiliai saugomi uþdarame vieðbuèio kieme.

APG APGYVENDINIMO APG YVENDINIMO ÁST ÁSTAIGOS ÁST AIGOS SULA SULAUKË SULA UKË D DDAUGIA

D UGIA UGIAU UGIA U SVEÈIØ

SVEÈIØ

35,5 procento, Palangos sav. – 23,1 procento, o Birðtono

sav. apgyvendinta 29,3 procento maþiau sveèiø.

Vieðbuèiuose ir sveèiø namuose pirmàjá ðiø metø

ketvirtá, palyginti su praëjusiø metø pirmuoju ketvirèiu,

apgyvendinta 23,8 procento daugiau sveèiø, uþsienieèiø

– 20,3 procento daugiau. Sveèiø ið ES (27) ðaliø

apgyvendinta 15,3 procento daugiau. Padaugëjo sveèiø ið

kaimyniniø ðaliø – Rusijos (44,5 %), Lenkijos (36,5 %), Latvijos

ir Estijos (18,4 %), Baltarusijos (10,6 %), taip pat ið Vakarø

Europos ðaliø – Norvegijos (86,8 %), Prancûzijos (37,6 %),

Nyderlandø (30,3 %), Ispanijos (30 %), Belgijos (28,8 %),

Ðvedijos (24,5 %). Daugiausia sveèiø atvyko ið Rusijos –

12 tûkst. (2006 m. I ketv. – 8,3 tûkst.), Lenkijos – 10,5

VIEÐBUTIS VIEÐBUTIS „D „D „DAUGIRD „D UGIRD UGIRD UGIRDAS” UGIRDAS”

AS”

Neseniai Kauno senamiestyje, XVI-XIX a. pastate,

netoli miesto Rotuðës (T. Daugirdo g. 4), duris atvërë UAB

„Perkûno namai“ priklausantis 4 þvaigþduèiø verslo klasës

vieðbutis „Daugirdas“. Vieðbutis sudarytas ið dviejø sujungtø

pastatø – naujai statyto ir autentiðko architektûrinio paminklo.

Vieðbutyje siûlomi 48 vienvieèiai, dvivieèiai, liukso

klasës kambariai bei gotikinio stiliaus apartamentas (su

pirtimi ir sûkurine vonia), ið kuriø 25 yra senajame pastate,

o 23 – naujai pastatytoje vieðbuèio dalyje. Kambariuose

árengta oro kondicionavimo sistema, vonioje – neslidi

grindø danga ir ðildomos grindys. Kiekviename kambaryje

taip pat yra mini baras, palydovinë televizija, laidinis ir

bevielis internetas, telefonas. Vieðbutyje veikia 120 vietø

didþioji ðiuolaikinë ir 30 vietø gotikinë konferencijø salës.

Iðalkusiøjø laukia XVI a. gotikiniuose rûsiuose árengtas

restoranas su trejomis salëmis bei du barai – „Miesto

baras“ ir ant pastato stogo esantis „Þiemos sodas“.

tûkst. (2006 m. I ketv. – 7,7 tûkst.), Latvijos – 8,3 tûkst.

(2006 m. I ketv. – 6,9 tûkst.), Vokietijos – 7,1 tûkst. (2006

m. I ketv. – 7,9 tûkst.), Jungtinës Karalystës – 5,5 tûkst.

(2006 m. I ketv. – 5,2 tûkst.). 2007 m. Pirmojo ketvirèio

vieðbuèiø ir sveèiø namø numeriø uþimtumas sudarë 33,9

procento (2006 m. I ketv. – 30,4 %).

Vilniaus miesto vieðbuèiuose ir sveèiø namuose 2007

m. sausio-kovo mën. buvo priimta 84,8 tûkst. sveèiø, arba

15,5 procento daugiau nei 2006 m. tuo paèiu laikotarpiu,

uþsienieèiø apgyvendinta 58,8 tûkst. – 11,5 procento

daugiau. 2007 m. I ketvirèio Vilniaus miesto vieðbuèiø ir sveèiø

namø numeriø uþimtumas sudarë 38,6 procento (2006 m. I

ketv. – 35,6 %).

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


„POOL „POOL JET” JET” – – P PPATOGI

P OGI

BILIARDO BILIARDO V VVALD

V ALD ALDYMO ALD YMO SISTEMA

SISTEMA

Biliardo klubai Lietuvoje tampa vis labiau

mëgiami ir populiarûs. Pleèiantis tokiø klubø

veiklai, savininkams daþnai tenka susidurti su

apskaitos problemomis, kurias sprendþiant

eikvojamas brangus laikas ir pinigai. Kompanija

„UCS Baltic“, diegianti specializuotas kompiuterines

apskaitos ir valdymo sistemas

maitinimo ir pramogø ástaigoms, biliardo klubø

ðeimininkams siûlo visavertá sprendimà –

specializuotà biliardo valdymo sistemà „Pool Jet“.

Sistema „Pool Jet“ atlieka biliardo laiko

apskaità, pagal numatytus tarifus skaièiuoja

þaidimo kainà, taip pat uþtikrina biliardo stalø

valdymà ájungiant/iðjungiant ðviesà virð jø.

Sistema tinka tiek maþoms biliardinëms, tiek

dideliems biliardo klubams.

Sistema „Pool Jet“ gali veikti paprastame

kompiuteryje, jai nereikalingi brangûs POS

terminalai. Patogumui uþtikrinti, sistemoje

ádiegta funkcija, leidþianti èekius spausdinti ið

UAB AB „ „UCS „ UCS BAL BALTIC“ BAL TIC“ UÞTIKRINA UÞTIKRINA P PPATIKIMÀ

P TIKIMÀ JÛSØ

JÛSØ

KOMPIUTERINËS OMPIUTERINËS ÁRANGOS ÁRANGOS APT APTARNA APT ARNA ARNAVIMÀ ARNA VIMÀ

HORECA HORECA NA NAUJIENOS

NA UJIENOS – maitinimo ir

pramogø verslo profesionalams skirtos

naujienos: HORECA sektoriaus naujovës,

ástatymø ir norminiø aktø pasikeitimai, naujø

produktø pristatymai ir kita naudinga operatyvi

informacija. Tiesiogiai: http://horeca.meniu.lt

ÁMONIØ ÁMONIØ KA KATAL KA AL ALOGAS AL OGAS – dar patogesnis ir

iðsamesnis, kasdien priþiûrimas HORECA

sektoriø aptarnaujanèiø ámoniø katalogas,

kuriame pateikiama tiksliausia ir iðsamiausia

informacija Lietuvoje apie HORECA srities

tiekëjus bei aptarnaujanèias ámones. Tiesiogiai:

http://imones.meniu.lt

HORECA HORECA STRAIPSNIAI STRAIPSNIAI – iðsamûs bei

informatyvûs straipsniai maitinimo ir pramogø

verslo profesionalams. Pagrindinæ tekstø dalá

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

prie kompiuterio prijungto spausdintuvo arba

tradiciðkai – – ið kasos aparato.

Pagrindiniai privalumai:

• Sistema „Pool Jet” leidþia patogiai

valdyti biliardo tarifus – keisti priklausomai

nuo paros ar savaitës laiko.

• Sistemoje gali bûti patogiai grafiðkai

pavaizduoti stalai ir patalpos.

• Nuolaidø kortelëms gali bûti nustatomas

skirtingas nuolaidos dydis, priklausantis

nuo konkreèios kortelës ir galiojanèiø tarifø.

• Patogus stalø valdymas: þaidimo

ájungimas be apribojimø, þaidimo ájungimas

su laiko ar kainos apribojimu, tarifikavimo

ájungimas, þaidimo apmokëjimas, nuolaidø

nustatymas tam tikriems klientams, stalø

valdymui gali bûti naudojami delniniai

kompiuteriai.

• Yra galimybë gauti ávairias naudingas

ataskaitas.

Ámonë „UCS Baltic“ pleèia savo paslaugas

ir siûlo klientams programinës programinës bei bei techninës

techninës

kompiuterinës kompiuterinës árangos árangos aptarnavimo aptarnavimo paslaugà paslaugà. paslaugà

Ði paslauga leis Jûsø ámonei efektyviai

iðnaudoti informaciniø technologijø galimybes

bei koncentruotis á tiesioginæ ámonës veiklà.

UAB „UCS Baltic“ specialistai suteiks Jums

konsultacijas kompiuteriø naudojimo klausimais,

taip pat atliks standartinës programinës

árangos ádiegimà kompiuteriuose, jos

atnaujinimà, konfigûravimà ir prieþiûrà,

techninës árangos remonto paslaugas paslaugas. paslaugas

Ðia paslauga ypaè patogu naudotis –

ámonë turi visà parà veikianèià klientø

IÐSAMI IÐSAMI INFORMA INFORMACIJA INFORMA CIJA PROFESIONALAMS

PROFESIONALAMS

(http://horeca.meniu.lt)

(http://horeca.meniu.lt)

sudaro „Restoranø versle“ publikuoti straipsniai.

Tiesiogiai: http://verslui.meniu.lt

SKELBIMAI SKELBIMAI – vis labiau populiarëjanti

specializuotø skelbimø rubrika, kurioje kiekvienà

dienà nemokamai savo skelbimus paskelbti gali

tiek ieðkantys darbo specialistai, tiek darbà

siûlantys maitinimo ámoniø atstovai. Èia taip pat

rasite patalpø nuomos, árangos ir kitø srièiø

skelbimø. Tiesiogiai:

http://skelbimai.meniu.lt

HORECA HORECA RENGINIAI RENGINIAI – maitinimo ir

pramogø verslo profesionalams skirtas kalendorius,

pavadintas „HORECA renginiai”.

Jame rasite parodø, seminarø bei kitø renginiø,

skirtø visuomeninio maitinimo ir pramogø srities

profesionalams, anonsus.

aptarnavimo aptarnavimo linijà linijà linijà 8 8 8 700 700 700 55051 55051, 55051 á kurià

paskambinus Jums bus suteikta informatyvi

konsultacija ar pagalba.

Jeigu pasirinksite UAB „UCS Baltic“

aptarnavimo paslaugas, Jums nemokamai

bus ádiegta AVG ® , Spyboot–Search&Destroy ®

ir Free Registry Fix ® programinë áranga.

Teikiant paslaugà, taikomos nuolaidos

nuolaidos

didesniam kompiuterinës árangos kiekiui ar

pasiraðant aptarnavimo sutartá ilgesniam laikui.

Dël papildomos informacijos praðome

kreiptis á UAB „UCS Baltic” pardavimø pardavimø skyriø

skyriø

tel. tel. tel. (8 (8 5) 5) 2107247 2107247 arba arba elektroniniu elektroniniu paðtu

paðtu

sales@ucs.lt.

sales@ucs.lt.

Sprendimai

35


36 Vieðbuèiai

ÁMANTRÛS ÁMANTRÛS IST ISTORIJOS IST ORIJOS ÞENKLAI

ÞENKLAI

Audrius Vyðniauskas

Þingsniuodami Þingsniuodami V VVilniaus

V Vilniaus

ilniaus Senamiesèio Senamiesèio gatvëmis gatvëmis daþnai daþnai net

net

nesusimàstome nesusimàstome apie apie gausybæ gausybæ mus mus supanèiø supanèiø istorijos istorijos paminklø,

paminklø,

áspûdingos áspûdingos praeities praeities liudininkø. liudininkø. Juk Juk Juk kone kone kone kiekvienas kiekvienas pastatas pastatas turi turi savo

savo

turiningà turiningà biografijà, biografijà, menanèià menanèià menanèià ne ne vien vien tik tik garsius garsius ávykius ávykius bei bei istorines

istorines

asmenybes, asmenybes, asmenybes, bet bet ir ir kasdieniná kasdieniná daugelio daugelio miestelënø miestelënø kartø kartø gyvenimà.

gyvenimà.

Pastatas, ðiandien paþymëtas Pilies g. 24-uoju numeriu, pirmàkart

kronikose paminëtas 1581 m., taèiau archeologiniai tyrimai rodo,

kad statinio èia bûta gerokai anksèiau, dar XV a. Nuo pat pirmojo

raðytinio paminëjimo pastatas iðlaikë tà paèià paskirtá – èia nuolat

veikë uþeigos namai, apsigyvendavo keliauninkai ir miesto sveèiai.

Pokario metais pastate ákurtas vieðbutis „Naruèio“ pavadinimu, po

devintajame deðimtmetyje atliktos radikalios rekonstrukcijos virtæs vienu

ástabiausiø miesto turizmo industrijos objektø.

Bendràjà pastato struktûrà ir jo vidaus erdviø árengimà lëmë du

faktoriai: turtingas istorinis paveldas ir ðiuolaikiniai komforto

reikalavimai. Praktikoje ðie veiksniai daþnai prieðtarauja vienas kitam,

todël rekonstrukcijos autoriams teko ádëti nemaþai pastangø, kad

pavyktø juos maksimaliai suderinti. Visi 50 vieðbuèio kambariø,

susitelkæ aplink stiklo stogu perdengtà vidiná kiemà, turi skirtingà

Naktinis apðvietimas pabrëþia senojo fasado detales

iðplanavimà, sàlygotà pastato istorinio plano, taèiau prancûzø

dizainerës Anne Toulous sukurti interjerai vienodai dvelkia rimtimi

ir prabanga tiek apartamentuose, tiek deluxe klasës kambariuose:

visur dominuoja ryðkios, ðiltos spalvos, klasikinio stiliaus baldai ir

gausybë tekstilës elementø. Kur tik ámanoma yra iðsaugoti senojo

dekoro, freskø fragmentai, atidengtos senos konstrukcijø detalës.

Pats vidaus kiemas, kuriame árengta vieðbuèio recepcija, yra labai

jaukaus dydþio, graþiai papuoðtas architektûriniais elementais,

ðviestuvais ir taikomosios dailës kûriniais ir tik atviros struktûros lifto

konstrukcija primena apie privalomuosius komforto reikalavimus.

Kaip ir kiekvienas Senamiesèio pastatas, „Naruèio“ vieðbutis turi

iðplëtotà poþeminiø erdviø sistemà. Tiesa, pritaikyti jà vieðbuèio

reikmëms pasirodë neátikëtinai sunku. Reikëjo ne vien tik iðveþti rûsiuose

susikaupusias ðiukðles ir atliekas, bet ir sutvarkyti komunikacijas, árengti

tinkamas ventiliacijos, nuotekø, drëgmës paðalinimo sistemas. Pastaroji

problema pasirodë itin opi giliai rûsyje árenginëjant SPA kompleksà.

Teko netgi sumontuoti tarpinæ siurblinæ, kelianèià vandená arèiau

pavirðiaus. Uþtat dabar mozaikomis ir keraminëmis plytelëmis

tviskanèioje baseino salëje nebeliko jokiø uþuominø apie slegianèià

rûsio atmosferà.

Vidaus kiemelá puoðia þeldiniai ir ðviestuvai

Kambariuose daug puoðnios tekstilës

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


Kitas nemaþiau áspûdingas rûsyje esantis objektas – vieðbuèio

restoranas, þemyn nuleistas ne vien dël vietos stokos. „Naruèio“

direktoriaus Augustino Barausko teigimu, vieðbuèio sveèiams buvo

stengiamasi parodyti autentiðkos senosios architektûros fragmentus,

o taip pat sukurti jaukià, ðiek tiek kamerinæ atmosferà, kurios apsuptyje

galima bûtø ne vien pavalgyti, bet ir ramiai praleisti laikà. Kruopðèiai

rekonstruoti XV-XVI a. skliautai perdengia keletà nedideliø restorano

saliø, kadaise naudotø vynui laikyti. Saliø grindis puoðia kilimai, o

sienas – autentiðki tapybos darbai ið vieðbuèio ir miesto Dailës

muziejaus kolekcijø. Rûsyje tvyranti prieblanda nei kiek netrukdo,

veikiau pabrëþia nepakartojamà istorinæ atmosferà, kurià sukurti

padeda originalûs sienø ðviestuvai bei rekonstruoti autentiðki XVIII-

XIX a. baldai. Kadangi antikvariato parduotuvëse nebeámanoma

rasti vienodø to laikmeèio stalø ar këdþiø, buvo susitaikyta su tuo,

kad visi baldai restorane ir recepcijos zonoje bus skirtingi, taèiau

autentiðki.

Dar vienas ne maþiau svarbus reprezentacinis vieðbuèio objektas

– I aukðte esanti kavinë, atvira ne vien tik vieðbuèio gyventojams, bet

ir þmonëms „ið gatvës“, kurie ðiandien sudaro didesniàjà lankytojø

dalá. Jos interjero sprendimas taip pat pagrástas istoriniais motyvais,

bet ðiuokart dizainerë Anne Toulous „kreipësi“ á visai kità laikotarpá,

prisimindama tarpukariu vyravusá Art Deco stiliø. Tiesioginë

nuoroda á já – sienas puoðiantys autentiðki vyriðkø bei moteriðkø

madø eskizai, taip pat subtilus ðviesios tekstilës panaudojimas baldø

uþdengimui bei langø drapiravimui. Apskritai, ðviesus interjero

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

sprendimas labai taikliai atspindi kavinës kaip dienos susitikimø,

dalykiniø pusryèiø bei pietø vietos specifikà. Panaðiai árengta ir Pilies

gatvëje esanti terasa, kurioje panaudoti originalûs, o ne kaip áprasta,

alaus gamintojø pateikti markizai bei baldai. Lengvi ir grakðtûs pinti

baldai nuteikia nors ir trumpam, bet turiningam poilsiui, galimam

bendravimui su pro ðalá judanèia publika, sàmoningam „savæs

árodymui“, o tauriai raudona tentø ir staltiesiø spalva susiðaukia su

vieðbuèio interjero spalviniais motyvais. Deja, patogi strateginë

vieðbuèio padëtis judrioje Pilies ir Ðv. Jono gatviø sankryþoje ne tik

pritraukia potencialiø lankytojø, bet ir verèia atsitverti nuo vakarais ir

savaitgaliais pro ðalá srûvanèiø þmoniø masiø bei apriboja tinkamà

naudoti terasos plotà.

Ðiuolaikinio vieðbuèio negalëtume pavadinti visiðkai árengtu, jei

jis neturëtø konferencijoms ir priëmimams skirtos salës. „Narutyje“ ðá

vaidmená atlieka priestate ið kiemo pusës árengta Kolonø salë. Galëèiau

teigti, kad tai viena ið nedaugelio miesto vieðøjø erdviø, turinèiø klasikiná

interjerà. Èia matome ir freskos technika atliktà lubø plafonà, ir

atraminæ kolonadà, ir sienø tapybà, prabangø parketà. Visa tai yra

kruopðèiai atkurta naudojant autentiðkà dokumentacijà. Kartu salëje

yra visa konferencijoms ir verslo veiklai reikalinga áranga: stacionarus

vaizdo projektorius, sinchroninio vertimo ir duomenø perdavimo

áranga, skaitmeninio ryðio kanalai, oro kondicionavimo ir apðvietimo

sistemos. Autentiðko klasikinio interjero kontekste ðios priemonës

perteikia svarbiausiàjá viso „Naruèio“ vieðbuèio bruoþà – neperskiriamà

istorinës aplinkos ir modernaus komforto vienovæ.

Kavinës interjeras yra ðviesaus kolorito Gotikiniai skliautai restorano salëje

Kolonø salë paruoðta konferencijai

Vieðbuèiai

37


38

Parodos

TARPT ARPT ARPTAUTINË ARPT UTINË P PPAROD

P AROD ARODA AROD A „BRA „BRAU „BRA U BEVIALE“ BEVIALE“ VËL VËL KVIEÈIA KVIEÈIA EUROPOS

EUROPOS

GËRIMØ GËRIMØ PRAMONËS PRAMONËS SPECIALISTUS SPECIALISTUS Á Á NIURNBERGÀ

NIURNBERGÀ

Ðiø metø lapkrièio 14-16 dienomis Niurnbergo mugiø centre

(Vokietija) vyks tarptautinë paroda „Brau Beviale“, kurios metu daugiau

nei 1400 mugës dalyviø, gaminanèiø gërimø þaliavas, siûlanèiø

technologijas ir logistikos bei atitinkamos produkcijos realizacijos

sprendimus, suburs gërimø gamintojus ið visos Europos.

„Brau Beviale” paroda skirta visiems, dirbantiems gërimø (alaus,

nealkoholiniø gërimø, pieno, vyno, stipriøjø gërimø) gamybos ir tiekimo

srityje, vieðbuèiø bei restoranø vadovams. Parodos dalyviai bei

lankytojai aktualia informacija keisis èia vyksianèiuose forumuose,

specialiuose pristatymuose, seminaruose ir ypaè vertinamuose

asmeniniuose pokalbiuose su klientais, tiekëjais, kolegomis ir

konkurentais. Dalyviai savo gaminius pristatys ðiose produktø grupëse:

• Maðinos ir árengimai.

• Gamybos ir laboratorijø áranga.

• Energetikos ûkis, gamybos ir pakavimo medþiagos.

• Þaliavos ir gërimai.

• Realizavimas ir restoranø áranga.

• Paslaugos ir reklama.

• Transporto ir pardavimo áranga.

Didelis dëmesys parodoje bus teikiamas energetikos klausimams

– vienoje ið saliø veiks atskiras paviljonas „Energija“. Visgi didþiausias

dëmesys ir ðiemet bus skiriamas informacijai apie situacijà rinkoje,

naujovëms, naujø gaminiø kûrimui, ypaè priimant sprendimus dël

naujø investicijø. Be to, parodos metu jau ketvirtà kartà suþibës

Restorano interjerui, indams,

staltiesëms ir servetëlëms, apðvietimui

ir uþuolaidoms restoranø vertintojø

straipsniuose skiriama nemaþiau

dëmesio, nei patiekiamø valgiø kokybei

ir skoniui, nors restoranø meniu yra

keièiamas daug daþniau, negu dekoro

elementai. Apie naujas ir madingas

interjero árengimo tendencijas, apie

naujà þvilgsná á stalo serviravimà, apie

smulkius aksesuarus, kurie per

Kalëdas padës atnaujinti Jûsø restorano

ar vieðbuèio atmosferà,

suþinosite didþiausioje rudeninëje

aukðtos kokybës plataus vartojimo

prekiø parodoje „Tendence Lifestyle”,

vyksianèioje Frankfurte prie Maino...

Toks parodos pavadinimas parinktas

neatsitiktinai – bûtent èia

vyksta susipaþinimas su ateinanèio

sezono tendencijomis, bûtent èia

susitinka interjero mados pradininkai,

o jauniems dizaineriams suteikiamas specialus plotas jø dràsiø idëjø

demonstravimui. Prekës, pristatomos parodoje „Tendence”, geriausiai

ir visiðkai atskleidþia þmogaus individualumà bei padeda kiekvienam

sukurti savo nepakartojamà stiliø.

Paroda „Tendence Lifestyle” padalinta á 5 dalis:

„Modern „Modern Living” Living” – – klasikinis interjeras, baldai, serviravimo

reikmenys, porcelianas, kriðtolas ir stalo árankiai, papuoðalai ir dovanos

tø firmø, kurios jau seniai tapo aukðtos klasës simboliu.

„F „Function „F unction unction” unction ” – – virtuvës áranga, stambiausiø gamintojø serijinës

gamybos namø apyvokos ir stalo reikmenys.

„Emotion „Emotion” „Emotion ” – – uþmiesèio namo stiliaus gaminiai visiems gyvenimo

atvejams: poilsiui, maisto gaminimui, ðvenèiø organizavimui ir kt.

Lengvi, natûralûs, etninio ar Rytø stiliaus baldai ir aksesuarai, paveikslai

„European Beer Star“ – tai

apdovanojimai, kuriø metu

iðrenkamos nepadirbtos,

charakteringo skonio ir

aukðtos kokybës alaus rûðys.

2006 metais „Brau Beviale“

parodoje dalyvavo

1437 dalyviai, ið kuriø net 39

% atvyko ið uþsienio ðaliø.

Parodoje apsilankë 36358

lankytojai, ið jø – 23 % uþsienio

specialistø. Praëjusiais

metais paroda uþëmë 80000 m 2 plotà, toká plotà tikimasi uþimti ir ðiais

metais. Planuojama, kad parodoje apsilankys virð 36000 lankytojø ið

visos Europos. Ðie skaièiai árodo, jog gërimø gamybos ir tiekimo specialistai

„Brau Beviale“ parodoje randa tai, ko jiems labiausiai reikia – naujausios

informacijos, kontaktø bei konkreèiø sprendimø.

Kvieèiame apsilankyti „Brau Beviale“, Niurnberge, ir pasinaudoti

ðio renginio siûlomomis galimybëmis bei perspektyvomis.

Parodos interneto svetainë – www.brau-beviale.de.

„NrnbergMesse“ atstovybë Baltijos ðalyse, Baltarusijoje ir

Ukrainoje:

UAB „SDC“, Ðaltiniø g. 11/15-18, Vilnius

Tel. (8 5) 2334536, faks. (8 5) 2133700

El. p. lithuania@nuernbergmesse.de

NA NAUJA NA UJA UJAUSIOS UJA USIOS TENDENCIJOS TENDENCIJOS P PPARODOJE

P ARODOJE „ „TENDENCE „ TENDENCE LIFESTYLE”

LIFESTYLE”

ir rëmeliai, veidrodþiai ir ðviestuvai kaip savarankiðki dekoro elementai.

„Joy Joy Joy Joy” Joy ” – – dovanos ir suvenyrai ið viso pasaulio.

„P „Passione” „P assione” – – biþuterija ir brangenybës, laikrodþiai, parfumerija ir

kosmetika, SPA tematika, taip pat madingø aksesuarø salonas:

rankinukai, ðalikai, dirþai ir kt.

Parodos devizas – Tai, ai, kà kà prekyba prekyba privalo privalo duoti duoti vartotojui,

vartotojui,

„Tendence endence Lifestyle” Lifestyle” duoda duoda prekybai! prekybai!

prekybai!

Tiems, kurie dirba restoranø ir vieðbuèiø versle, bus ádomu ir naudinga

aplankyti kai kuriuos renginius, vyksianèius parodos metu – ekspozicijà

„Talents”, gurmanø ðou „Taste it!” (iðskirtiniai patiekalai ir gërimai,

patiekiami tokiø þinomø firmø kaip „Alfi”, „Le Creuset”, „Leonardo”,

„Kahla”, „Koziol”, „Mastard”, „Michelin”, „Seltmann-Weiden”, „Stelton”

induose ir gaminami naudojant ðiø ámoniø virtuvës reikmenis).

Frankfurtas prie Maino parodos dienomis taps skonio ir stiliaus

ðventës vieta – daugelis kaviniø, parduotuviø ir miesto parkø dalyvaus

parodos projekte „Fresh”, kurio tikslas – integruoti parodos eksponatus

á realø gyvenimà. Specialiai parodai iðleistas þurnalas „Decorate Life“

(já gausite áeidami á parodà) pristatys 8 paèias ádomiausias Frankfurto

kavines po atviru dangumi, kurios Jûsø lauks laisvu nuo parodos metu.

Ávairiapusës kûrybinës prezentacijos supaþindins su originaliomis

patalpø ir parduotuviø vitrinø árengimo idëjomis, iðmokys iðdëlioti

gaminius patraukliausiu bûdu.

Paroda „Tendence Lifestyle” vyks 2007 m. rugpjûèio 24-28

dienomis Frankfurte prie Maino.

„Messe „Messe F FFrankfurt

F rankfurt rankfurt” rankfurt ” atstovybëje, esanèioje Vilniuje, galite gauti

atsakymus á visus klausimus, susijusius su apsilankymu ar dalyvavimu

parodoje: iðankstiniø bilietø kainà, dalyviø katalogà (dalyviai suskirstyti

pagal produktø grupes), informacijà apie optimaliausius kelionës ir

apgyvendinimo variantus.

„Messe Frankfurt“ atstovybë Baltijos ðalims ir Baltarusijai:

UAB „SDC”, Ðaltiniø g. 11-18, 03214 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 2135534, faks. +370 5 2784560

El. p. info@lithuania.messefrankfurt.com

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


TARPT ARPT ARPTAUTINËS ARPT UTINËS P PPARODOS

P ARODOS 2007 2007 RUGSËJIS

RUGSËJIS

FEDOBA – ðokolado ir konditerijos gaminiø paroda-mugë. Vieta: Briuselis,

Belgija. Data: 2007 rugsëjo 1-4 d.

Internete: http://www.fedoba.com/

SHOP – Airijos tarptautinis kasmetinis maþmeninës prekybos, maisto ir gërimø

renginys. Vieta: Dublinas, Airija. Data: 2007 rugsëjo 2-4 d.

Internete: http://www.expo-events.com/shopexpo/

SPECIALITY & FINE FOOD FAIR – LONDON – firminio ir aukðèiausios kokybës

maisto renginys. Vieta: Londonas, Anglija. Data: 2007 rugsëjo 2-4 d.

Internete: http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/

ASIA PACIFIC TRAVEL CATERING – maitinimui lëktuvuose, laivuose, traukiniuose

skirtas renginys. Vieta: Bankokas, Tailandas. Data: 2007 rugsëjo 5-7 d.

Internete: http://www.asiapacificinflight.com/

HOTELS & RESTAURANTS – specializuota vieðbuèiø ir restoranø árangos bei

technologijø paroda. Vieta: Novosibirskas, Rusija. Data: 2007 rugsëjo 5-7 d.

Internete: http://www.sibfair.ru/

FOOD AND HOSPITALITY INDONESIA – tarptautinë kepyklø, vieðbuèiø, vieðojo

maitinimo, árangos, maisto ingredientø bei þaliavø, prieskoniø, gërimø ir pan. paroda.

Vieta: Dþakarta, Indonezija. Data: 2007 rugsëjo 5-8 d.

Internete: http://www.interfoodindonesia.com/

IFHS – INTERNATIONAL FOOD & HOSPITALITY SHOW – tarptautinë vieðbuèiø,

vieðojo maitinimo, maisto ir gërimø paroda. Vieta: Bankokas, Tailandas. Data: 2007

rugsëjo 5-8 d.

Internete: http://www.besallworld.com/food/

RIGA FOOD – tarptautinë maisto, maisto gamybos, pakavimo, vieðbuèiø ir

restoranø paslaugø paroda-mugë. Vieta: Ryga, Latvija. Data: 2007 rugsëjo 5-8 d.

Internete: http://www.bt1.lv/bt1/rigafood/

FLORIDA RESTAURANT & LODGING SHOW – Floridos maitinimo rinkos parodamugë.

Vieta: Orlandas, Florida (JAV). Data: 2007 rugsëjo 7-9 d.

Internete: http://www.fraexpo.com/

TEA AND COFFEE – arbatos ir kavos paroda-festivalis. Vieta: Taðkentas,

Uzbekistanas. Data: 2007 rugsëjo 7-9 d.

Internete: http://www.ieguzexpo.com/eng/index.asp

GASTRONOMIA PORDENONE – gastronomijos renginys. Vieta: Pordenonas,

Italija. Data: 2007 rugsëjo 8-16 d.

Internete: http://www.multifierapordenone.it/

DAILYFOOD-BUSINESS – ledainiø, kepyklø, konditerijos cechø, mësiniø

darbuotojams bei maisto ir gërimø tiekëjams skirta paroda-mugë. Vieta: Esenas,

Vokietija. Data: 2007 rugsëjo 9-11 d.

Internete: http://www.dailyfood-business.de/

EXPO COMIDA LATINA LOS ANGELES – ispaniðko maisto ir gërimø parodamugë.

Vieta: Los Andþelas, Kalifornija (JAV). Data: 2007 rugsëjo 10-11 d.

Internete: http://www.expo-comida-latina.com/tx07/

ALCO + SOFT, INPRODMASCH / UPAKOWKA, SWEETS UKRAINE – tarptautinës

specializuotos gërimø, maisto gaminiø perdirbimo árangos, gyvulinës ir augalinës

produkcijos, konditerijos rinkos parodos, mugës. Vieta: Kijevas, Ukraina. Data: 2007

rugsëjo 11-14 d.

Internete: http://www.acco.kiev.ua/

INTERFOOD GEORGIA – tarptautinë Gruzijos maitinimo rinkos paroda. Vieta:

Tbilisis, Gruzija. Data: 2007 rugsëjo 13-15 d.

Internete: http://www.interfoodgeorgia.ge/en/

FOOD INGREDIENTS – Poznanës maisto paroda. Vieta: Poznanë, Lenkija. Data:

2007 rugsëjo 18-20 d.

Internete: http://dodatki.mtp.pl/

POLAGRA-FOOD – tarptautinë maisto rinkos paroda-mugë. Vieta: Poznanë,

Lenkija. Data: 2007 rugsëjo 17-20 d.

Internete: http://www.polagra-food.pl/

OBA & OKONDA – kepiniø ir konditerijos gaminiø paroda. Vieta: Velsas, Austrija.

Data: 2007 rugsëjo 15-19 d.

Internete: http://www.oeba-oekonda.at

ALL CANDY EXPO – saldainiø paroda. Vieta: Èikaga, Ilinojus (JAV). Data: 2007

rugsëjo 17-19 d.

Internete: http://www.allcandyexpo.com/

SEAFOOD EXPO LATIN AMERICA – jûrø produktø ir jø gamybos technologijø

paroda. Vieta: San Paulas, Brazilija. Data: 2007 rugsëjo 17-19 d.

Internete: http://www.allcandyexpo.com/

RESTORANØ VERSLAS 3/2007

Platesná parodø sàraðà rasite internete: http://parodos.meniu.lt

HD BOUTIQUE – paroda ir konferencija, skirtos vaiðingumo rinkos dizainui,

projektavimui. Vieta: Majamis, Florida (JAV). Data: 2007 rugsëjo 18-19 d.

Internete: http://www.hdboutique.com

EXPO IS – maitinimo rinkos sprendimø ir technologijø paroda. Vieta: San Paulas,

Brazilija. Data: 2007 rugsëjo 18-20 d.

Internete: http://www.expois.com.br/

WORLD FOOD MOSCOW – tarptautinë maisto produktø ir gërimø paroda.

Vieta: Maskva, Rusija. Data: 2007 rugsëjo 18-21 d.

Internete: http://www.worldfood-moscow.com

ATYRAU FOOD, INTERFOOD ATYRAU – tarptautinë Kazachstano bei regioninë

maisto, gërimø, pakuoèiø ir árangos, skirtos maitinimo rinkai, parodos. Vieta: Atyrau,

Kazachstanas. Data: 2007 rugsëjo 19-21 d.

Internete: http://caspianworld.com/en/country_events/

HOTEL – tarptautinë vieðbuèiø, kelioniø ir turizmo rinkø paroda. Vieta: Banska

Bystrica, Slovakija. Data: 2007 rugsëjo 20-22 d.

Internete: http://www.bbexpo.sk/index_en.htm

DECOREX INTERNATIONAL + HOTEL@DECOREX – tarptautinë paroda, skirta

profesionaliems interjero dizaineriams, architektams, vadybininkams, dirbantiems

4-5 þvaigþduèiø vieðbuèiø sektoriuje. Vieta: Londonas, Anglija. Data: 2007 rugsëjo

23-26 d.

Internete: http://www.decorex.com/

FINE FOOD AUSTRALIA, HOTEL AUSTRALIA – tarptautinës maisto, gërimø,

vieðbuèiø, moteliø bei árangos parodos. Vieta: Sidnëjus, Australija. Data: 2007 rugsëjo

24-27 d.

Internete: http://www.foodaustralia.com.au/

FINE WINE AND SPIRITS – vyno ir kitø gërimø paroda. Vieta: Sidnëjus, Australija.

Data: 2007 rugsëjo 24-27 d.

Internete: http://www.wineandspirits.com.au/

FI ASIA – tarptautinë maisto produktø paroda. Vieta: Bankokas, Tailandas. Data:

2007 rugsëjo 26-28 d.

Internete: http://www.fi-events.com/

BIOFACH AMERICA – pasaulio natûraliø produktø paroda-mugë ir kongresas.

Vieta: Baltimorë, Merilendas (JAV). Data: 2007 rugsëjo 26-29 d.

Internete: http://www.biofach-america.com/

MOSCOW GOLF & LUXURY TRAVEL RECEPTIONS – Maskvos golfo ir prabangiø

kelioniø paroda. Vieta: Maskva, Rusija. Data: 2007 rugsëjo 27 d.

Internete: http://www.eliteevents.ru/

TROFOTECH – FOODTECH – maisto rinkos árangos ir árankiø, maisto

technologijø paroda. Vieta: Atënai, Graikija. Data: 2007 rugsëjo 27-30 d.

Internete: http://www.foodtech-expo.com/

EXPO FOOD & DRINKS YEREVAN – maisto ir gërimø paroda. Vieta: Jerevanas,

Armënija. Data: 2007 rugsëjo 28 – spalio 1 d.

Internete: http://www.expo.am/

MIAMI INTERNATIONAL WINE FAIR – Majamio tarptautinë vyno paroda. Vieta:

Majamis, Florida (JAV). Data: 2007 rugsëjo 29-30 d.

Internete: http://www.miamiwinefair.com/

2007 2007 SP SPALIS SP ALIS

AGROFOOD SKOPJE – tarptautinë maisto, gërimø ir plataus vartojimo

prekiø, vyno ir stipriøjø gërimø paroda. Vieta: Skopje, Makedonija. Data: 2007

spalio 2-6 d.

Internete: http://www.skopjefair.com.mk/e_index.htm

FI INDIA – tarptautinë maisto ingredientø paroda. Vieta: Mumbai, Indija. Data:

2007 spalio 3-4 d.

Internete: http://www.fi-events.com/

FOODTECH ODESSA, TRADE EQUIPMENT – tarptautinës maisto ir gërimø,

produktø, technologijø ir árangos, baldø ir árangos parduotuvëms, kavinëms, barams,

restoranams bei vieðbuèiams parodos. Vieta: Odesa, Ukraina. Data: 2007 spalio

3-5 d.

Internete: http://www.expohome.com.ua/

PIR HOSPITALITY INDUSTRY – vieðbuèiø interjeras ir dizainas, áranga vieðbuèiams,

gastronomija, gërimai, maisto priedai. Vieta: Maskva, Rusija. Data: 2007 spalio 3-6 d.

Internete: http://www.pir.ru/

SUDBACK – kepiniai ir konditerijos gaminiai. Vieta: Ðtutgartas, Vokietija. Data:

2007 spalio 6-9 d.

Internete: http://www.messe-stuttgart.de/suedback/

Nukelta á 40 psl. �

Parodos

39


40

Parodos

Atkelta ið 39 psl. �

IBIE – tarptautinë kepiniø rinkos paroda. Vieta: Orlandas, Florida (JAV). Data:

2007 spalio 7-10 d.

Internete: http://www.bakingexpo.org/

RESTAURANT SHOW – maisto ir vieðojo maitinimo renginys. Vieta: Londonas,

Anglija. Data: 2007 spalio 8-10 d.

Internete: http://www.therestaurantshow.co.uk/

HOSPITALITY DESIGN ASIA – vaiðingumo ámoniø dizaino paroda. Vieta:

Honkongas, Honkongas. Vieta: 2007 spalio 9-10 d.

Internete: http://www.hdasiaexpo.com/hdasia/3595/index.jsp

HOTELEX BEIJING – tarptautinë vaiðingumo rinkos paroda. Vieta: Beijingas,

Kinija. Data: 2007 spalio 9-11 d.

Internete: http://www.hotelex.cn/

BIOFACH JAPAN – pasaulio natûraliø produktø paroda-mugë ir kongresas.

Vieta: Tokijas, Japonija. Data: 2007 spalio 10-12 d.

Internete: http://www.biofach-japan.com/main/Page.html

RURALIA – aukðtos kokybës produktø paroda-turgus. Vieta: Goricija, Italija.

Data: 2007 spalio 11-14 d.

Internete: http://www.goriziafiere.it/

FOIRE BERNOISE DU VIN – Berno vyno paroda. Vieta: Bernas, Ðveicarija.

Data: 2007 spalio 12-21 d.

Internete: http://www.bernerweinmesse.ch/

MODERN BAKERY – tarptautinë kepyklø árangos ir maisto ingredientø parodamugë.

Vieta: Maskva, Rusija. Data: 2007 spalio 15-18 d.

Internete: http://www.modernbakery-moscow.com

BIOFACH AMERICA LATINA – pasaulio natûraliø produktø paroda-mugë ir

konferencija. Vieta: San Paulas, Brazilija. Data: 2007 spalio 16-18 d.

Internete: http://www.biofach-americalatina.com.br/

GASTROSET – tarptautinë restoranø árangos paroda. Vieta: Praha, Èekija.

Data: 2007 spalio 16-18 d.

Internete: http://www.igastroset.cz/

MIFFEL – Vidurþemio jûros vaisiø ir darþoviø paroda-mugë. Vieta: Avignonas,

Prancûzija. Data: 2007 spalio 16-18 d.

Internete: http://www.miffel.com/

SIESTA – tarptautinë maisto ir gërimø paroda-mugë. Vieta: Praha, Èekija. Data:

2007 spalio 16-18 d.

Internete: http://www.terinvest.com/

RIWSF – Rusijos tarptautinë vyno ir stipriøjø alkoholiniø gërimø paroda. Vieta:

Maskva, Rusija. Data: 2007 spalio 17-19 d.

Internete: http://www.winerussia.com

ROMHOTEL – tarptautinë árangos, þaliavø ir baldø vieðbuèiams, restoranams,

kazino, turizmo reikmenø ir paslaugø paroda. Vieta: Bukareðtas, Rumunija. Data:

2007 spalio 17-20 d.

Internete: http://www.romhotel.ro/

GASTRONOMY SHOW – gastronomijos renginys. Vieta: Bukareðtas, Rumunija.

Data: 2007 spalio 18-21 d.

Internete: http://www.romhotel.ro/

SIHRE – tarptautinë vieðbuèiø ir restoranø árangos paroda. Vieta: Sofija,

Bulgarija. Data: 2007 spalio 17-20 d.

Internete: http://www.bulgarreklama.com/

VITEFF – putojantys vynai ir ðampanas, gamybos technologijos. Vieta: Epernay,

Prancûzija. Data: 2007 spalio 17-20 d.

Internete: http://www.viteff.com/

GASTRO-TECH – gastronomijos, maisto gamybos technologijø ir árangos

paroda. Vieta: Kielcas, Lenkija. Data: 2007 spalio 18-20 d.

Internete: http://www.targikielce.pl/targi/gastro-tech/en/

TOUREXPO – tarptautinë turizmo, vieðbuèiø, laisvalaikio paroda. Vieta: Lvovas,

Ukraina. Data: 2007 spalio 18-20 d.

Internete: http://www.galexpo.lviv.ua/

EXPO DRINKS – tarptautinë vyno, stipriøjø alkoholiniø ir bealkoholiø gërimø bei gërimø

gamybos árangos paroda. Vieta: Bukareðtas, Rumunija. Data: 2007 spalio 18-21 d.

Internete: http://www.expodrink.ro/

VINUM LOCI – nacionalinis senø vynø renginys. Vieta: Goricija, Italija. Data:

2007 spalio 19-21 d.

Internete: http://www.udinefiere.it/

HOREQ – vieðbuèiø, restoranø, vieðojo maitinimo ir árangos savaitë. Vieta:

Madridas, Ispanija. Data: 2007 spalio 19-22 d.

Internete: http://www.horeq.ifema.es/default.html

SALON DU CHOCOLAT – PARIS – ðokolado renginys. Vieta: Paryþius,

Prancûzija. Data: 2007 spalio 19-22 d.

Internete: http://www.salonduchocolat.fr/

HOST, SIC – tarptautinës vaiðingumo ir kavos rinkø parodos. Vieta: Milanas,

Italija. Data: 2007 spalio 19-23 d.

Internete: http://host.expocts.it/

NATEXPO – natûraliø, sveikø bei sportuojantiems skirtø produktø paroda-mugë.

Vieta: Paryþius, Prancûzija. Data: 2007 spalio 20-22 d.

Internete: http://www.comexpo-paris.com

AUTOCHTONA – vyno paroda. Vieta: Bolzanas, Italija. Data: 2007 spalio 22-23 d.

Internete: http://www.fierabolzano.it/autochtona2007/

HOTEL BOLZANO – tarptautinë vieðbuèiø, barø ir restoranø paroda-mugë.

Vieta: Bolzanas, Italija. Data: 2007 spalio 22-25 d.

Internete: http://www.fierabolzano.it/calendario-e.htm

IFE FRESH PRODUCE – Rusijos ðvieþiø produktø paroda-mugë. Vieta: Maskva,

Rusija. Data: 2007 spalio 24-26 d.

Internete: http://www.ifeworldwide.com/

GASTRO-INVEST-HOTEL – produktø ir paslaugø, skirtø vieðbuèiams ir vieðojo

maitinimo rinkai, paroda. Vieta: Poznanë, Lenkija. Data: 2007 spalio 24-27 d.

Internete: http://www.tour-salon.pl/en

WINE FOR ASIA – tarptautinë Azijos vynø ir stipriøjø alkoholiniø gërimø paroda.

Vieta: Singapûras, Singapûras. Data: 2007 spalio 25-27 d.

Internete: http://www.wineforasia.com/2007/index.htm

CUISINEZ! – maisto gaminimas – menas. Vieta: Paryþius, Prancûzija. Data:

2007 spalio 26-28 d.

Internete: http://www.saloncuisinez.com/

SACHSENBACK LEIPZIG – kepiniø ir konditerijos gaminiø paroda-mugë. Vieta:

Leipcigas, Vokietija. Data: 2007 spalio 27-29 d.

Internete: http://www.sachsenback.de/

ARCO FOGGIA – maisto ir restoranø renginys. Vieta: Foggia, Italija. Data:

2007 spalio 27-30 d.

Internete: http://www.dmpubbliespo.it/

AAGE – EXPO D‘AUTUNNO – gastronomija, vynas. Vieta: Bielle, Italija. Data:

2007 spalio 27 – lapkrièio 4 d.

Internete: http://www.biellafiere.com/

BASLER WEINMESSE – vyno paroda. Vieta: Basel, Ðveicarija. Data: 2007

spalio 27 – lapkrièio 4 d.

Internete: http://www.weinweb.ch/

LFL ALGERIE – tarptautinë vaisiø ir darþoviø rinkos paroda. Vieta: Alþyras,

Alþyras. Data: 2007 spalio 28-30 d.

Internete: http://www.lflalgerie.com/FR/index.php

SALONE DEL VINO – paroda, skirta vyno profesionalams ir gamintojams.

Vieta: Torinas, Italija. Data: 2007 spalio 28-31 d.

Internete: http://www.salonedelvino.com/

IFE AMERICAS – Amerikos maisto ir gërimø renginys bei konferencija. Vieta:

Majamis, Florida (JAV). Data: 2007 spalio 29-31 d.

Internete: http://www.ifeworldwide.com/

FI EUROPE, NATURAL INGREDIENTS – tarptautinë maisto produktø paroda,

natûralûs produktai. Vieta: Londonas, Anglija. Data: 2007 spalio 30 – lapkrièio 1 d.

Internete: http://www.fi-events.com/

FOOD & PACKING – maistas, gërimai, gaminimo ir pakavimo technologijos,

áranga, kulinarinio meno varþybos. Vieta: Perm, Rusija. Data: 2007 spalio 30 –

lapkrièio 2 d.

Internete: http://www.fair.perm.ru/eng

TALLINN FOOD FAIR – maisto renginys. Vieta: Talinas, Estija. Data: 2007

spalio 30 – lapkrièio 2 d.

Internete: http://www.profexpo.ee/foodfair/

WORLD FOOD UKRAINE – tarptautinë maisto ir gërimø technologijø paroda.

Maisto produktai ir gërimai. Vieta: Kijevas, Ukraina. Data: 2007 spalio 30 –

lapkrièio 2 d.

Internete: http://www.worldfood-ukraine.com/

WORLDFOOD KAZAKHSTAN / WORLDFOODTECH KAZAKHSTAN –

Centrinës Azijos tarptautinë maisto rinkos paroda. Vieta: Almata, Kazachstanas.

Data: 2007 spalio 30 – lapkrièio 2 d.

Internete: http://www.worldfood.kz/en/

GIDA – tarptautinë maisto ir gërimø paroda. Vieta: Stambulas, Turkija. Data:

2007 spalio 31 – lapkrièio 3 d.

Internete: http://www.itf-gida.com/

RESTORANØ VERSLAS

3/2007


RESTORANØ VERSLAS 3/2007

41


42

Informacija

MENIU MENIU MENIU.L MENIU MENIU .L .LT .LT

T ÁMONIØ ÁMONIØ ÁMONIØ ROD RODYKLË ROD ROD YKLË

MAIST MAISTO MAIST MAIST O PRODUK PRODUKTAI PRODUK AI IR IR GAIVIEJI GAIVIEJI GËRIMAI

GËRIMAI

„Accuratus” Accuratus” U UUAB

U UAB

AB

(mineralinis vanduo, sultys)

„Litbana „Litbana” „Litbana „Litbana ” BÁ BÁ U UUAB

U AB

(vaisiai ir darþovës)

Rièardo Rièardo R RReikerto

R eikerto struèiø struèiø ferma

ferma

Fabijoniðkiø g. 96, Vilnius,

tel. (8 5) 2153032

Kirtimø g. 57D, Vilnius,

tel. (8 5) 2601933

(strutienos produktai)

Liepø g. 16, Tiskûnai, Këdainiø r.,

tel. 8 614 41794

„Vilkë” ilkë” U UUAB

U AB

(mësa ir mësos gaminiai)

Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës aps.,

tel. (8 46) 390222

„Ðokolado „Ðokolado „Ðokolado namai” namai” U UUAB

U AB

(ðokoladas)

Trakø g. 13-1, Vilnius,

tel. (8 5) 2121423

ALK ALKOHOLINIAI ALK OHOLINIAI GËRIMAI

GËRIMAI

„Amka mka mka“ mka “ U UUAB

U AB

(vynai)

Bernardinø g. 6-1/Ðiltadarþio g. 5-1, Vilnius,

tel. (8 5) 2430304

„Conte onte di di Capri Capri“ Capri “ U UUAB

U AB

Didþioji g. 11-39, Vilnius,

tel. 8 652 57666

„Mineraliniai „Mineraliniai vandenys vandenys vandenys“ vandenys vandenys “ U UUAB

U AB

(ávairûs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gërimai)

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel. (8 5) 2786069

„Ðiauliø „Ðiauliø tara tara“ tara “ U UUAB

U AB (vynai ir konjakas)

Liejyklos g. 4, Ðiauliai,

tel. (8 41) 450388

„Vyno yno slënis slënis“ slënis “ U UUAB

U UAB

AB

(vynai ir konjakas)

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8 5) 2138469

KA KAVA, KA KA A, ARBA ARBATA ARBA

„Esida „Esida” „Esida UAB AB

Þirniø g. 10, Vilnius,

tel. (8 5) 2152237

„Eurokornus” urokornus” U UUAB

U UAB

AB

(taip pat kavos aparatai, alkoholiniai gërimai)

V. Putvinskio g. 72, Kaunas,

tel. (8 37) 407130

„Gurmelitas” urmelitas” U UUAB

U AB

(taip pat áranga)

Aludariø g. 2, Vilnius,

tel. (8 800) 22212

„Gustav ustav ustav P PPaulig

P Paulig

aulig L LLTD

L LTD

TD TD” TD”

” AS AS atstovybë

atstovybë

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2479611

„Ðvieþia „Ðvieþia „Ðvieþia kava kava” kava ” U UUAB

U AB

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8 5) 2332782

VIRTUVËS VIRTUVËS IR IR BARO BARO ÁRANGA

ÁRANGA

„Arvitra Arvitra Baltic” Baltic” U UUAB

U AB

(taip pat indai, árankiai, baldai, barai, projektavimas)

S. Þukausko g. 49, Vilnius,

tel. (8 5) 2102227

„Baltic „Baltic professionals” professionals” UU

UAB UU

AB

(taip pat kava)

Kalvarijø g. 29B, Vilnius,

tel. 8 685 53914

E. . V VVyðniauskaitës

V yðniauskaitës IÁ


Paneriø g. 51, Vilnius,

tel. (8 5) 2306480

„Gastrolinija Gastrolinija Gastrolinija Gastrolinija” Gastrolinija ” U UUAB

U AB

(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, stalo

indai ir árankiai)

Kastyèio g. 16, Palanga,

tel. 8 675 02690

„Hotel „Hotel and and and Gastro” Gastro” U UUAB

U AB

Kalvarijø g. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2306480

„Árangos „Árangos „Árangos detaliø detaliø sistema sistema” sistema ” UU

UAB U AB

(servisas)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8 5) 2660667

„K „K „Kompanija „K „K ompanija Vitrum Vitrum” Vitrum ” U UUAB

U AB

(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, stalo

indai ir árankiai)

Verkiø g. 50, Vilnius,

tel. (8 5) 2788022

„MBR „MBR parduotuviø parduotuviø ir ir restoranø restoranø restoranø áranga áranga“ áranga BÁ BÁ U UUAB

U AB

(taip pat baldai ir barai, projektavimas)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8 5) 2660008

„R „Rolvika „R olvika olvika” olvika ” U UUAB

U AB

(taip pat prekybiniai baldai)

Kirtimø g. 59, Vilnius,

tel. (8 5) 2602088

„Skonio „Skonio „Skonio technologijos” technologijos” U UUAB

U AB

(taip pat indai, árankiai, inventorius)

Neries kr. 16, Kaunas,

tel. (8 37) 338378

„Spekas” „Spekas” ir ir ir K KKo

K o U UUAB

U AB

(taip pat indai, árankiai, baldai, barai)

Laisvës pr. 125A, Vilnius,

tel. (8 5) 2740380

„Vendor endor Lietuva Lietuva” Lietuva ” U UUAB

U AB

(taip pat kava)

Sporto g. 11, Vilnius,

tel. (8 5) 2611242

IND INDAI, IND AI, ÁRANKIAI, ÁRANKIAI, INVENT INVENTORIUS

INVENT ORIUS

„Arkietë” Arkietë” U UUAB

U AB

Konstitucijos pr. 15/5 (biuras), Vilnius,

tel. (8 5) 2711818

„Balticdecor „Balticdecor” „Balticdecor ” U UUAB

U AB

(taip pat ðvaros prekës, áranga)

Ðvitrigailos g. 40A, Vilnius,

tel. (8 5) 2333037

„iittala „iittala „iittala” „iittala ” U UUAB

U AB

J. Jasinskio g. 16F, Vilnius,

tel. 8 616 43449

„Mantvilë” „Mantvilë” U UUAB

U AB

Taikos g. 100C, Kaunas,

tel. (8 37) 353323;

Dubysos g. 37, Klaipëda,

tel. (8 46) 300592

„Sangaida „Sangaida” „Sangaida „Sangaida”

” U UUAB

U AB

(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës, staltiesës)

Paneriø g. 20A, Vilnius

(filialai: Klaipëdoje, Kaune),

tel. (8 5) 2161223

„Scilis” „Scilis” UU

UAB U AB

Smolensko g. 19, Vilnius,

tel. (8 5) 2724411

PRIESK PRIESK PRIESKONIAI PRIESK PRIESK ONIAI IR IR PRIED PRIEDAI PRIED AI

„Santa „Santa „Santa Maria Maria” Maria ” AS AS atstovybë atstovybë Lietuvoje

Lietuvoje

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2479611

„Unilever Unilever Lietuva Lietuva“ Lietuva “ U UUAB

U AB

(prieskoniai, priedai, padaþai, sultiniai ir kt.)

Buivydiðkiø g. 22, Vilnius,

tel. 8 620 64331

BALD BALDAI BALD AI IR IR BARAI

BARAI

„Dalios „Dalios baldai” baldai” U UUAB

U AB

(taip pat indai ir ðviestuvai)

„L „L „Lauksva „L auksva auksva” auksva ” UU

UAB UU

AB

MUZIKA, MUZIKA, V VVAIZD

V AIZD AIZDAS AIZD AS AS, AS , APÐ APÐVIETIMAS

APÐ APÐ VIETIMAS

Þirmûnø g. 70, Vilnius,

tel. (8 5) 2775748

P. Vaièaièio g. 13, Ðakiai,

tel. (8 345) 60538

„Megaomas” egaomas” U UUAB

U AB

(taip pat baldai, barai)

Taikos pr. 15 (p. c. „Avitela“), Klaipëda,

tel. (8 46) 381917

„Muzikos „Muzikos ekspresas”

ekspresas”

R. Jankausko g. 6, Vilnius,

tel. (8 5) 2402404

APSKAIT APSKAITOS APSKAIT OS SISTEMOS SISTEMOS IR IR ÁRANGA

ÁRANGA

„UCS UCS Baltic” Baltic” U UUAB

U AB

Mindaugo g.14B, Vilnius,

tel. (8 5) 2107247

Filialai: Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Rygoje

„Baltic „Baltic „Baltic Hotel Hotel and and R RRestaurant

R estaurant Systems”

Systems”

Gedimino pr. 50, Vilnius

tel. 8 699 90398, 8 699 18722

ÁRANGA ÁRANGA VIEÐBUÈIAMS

VIEÐBUÈIAMS

„BHD „BHD” „BHD ” U UUAB

U AB

TEKSTILË, TEKSTILË, DARBO DARBO DRABUÞIAI

DRABUÞIAI

„K „Korlëja „K orlëja orlëja” orlëja”

” ir ir K KKo

K o U UUAB

U UAB

AB

„Flokatis” „Flokatis” U UUAB

U UAB

AB

IÐKABOS IÐKABOS, IÐKABOS , REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

3/2007

RESTORANØ VERSLAS

RESTORANØ VERSLAS

2/2007

Metalo g. 2A/7-204, Vilnius,

tel. (8 5) 2306148

Gerovës g. 29, Vilnius,

tel. (8 5) 2677252

A. Mickevièiaus g. 40, Kaunas,

tel. (8 37) 202703

„Strateginiø trateginiø projektø projektø projektø vystymo vystymo grupë” grupë” U UUAB

U AB

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

„Vaizdinë aizdinë dizaino dizaino dizaino idëja idëja” idëja idëja ” U UUAB

U AB

(taip pat baldai, barai)

Ðv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,

tel. (8 5) 2121490

KONSUL KONSULTACIJOS

KONSUL CIJOS

„Bar ar ar and and R RRestaurant

R estaurant Consulting” Consulting” Consulting” U UUAB

UU

AB

Smëlio g. 29-33, Vilnius,

tel. 8 672 04364

„RHM RHM RHM” RHM

Restoranø estoranø estoranø vieðbuèiø vieðbuèiø vadyba vadyba

vadyba

Veiveriø g. 134, Kaunas,

tel. 8 615 32106, 8 615 29876

„Strateginiø trateginiø projektø projektø vystymo vystymo grupë” grupë” U UUAB

U AB

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

KIT KITA KIT

LRVVKA LRVVKA – Lietuvos Lietuvos restoranø restoranø vyriausi vyriausiøjø vyriausi vyriausiøjø

øjø virëjø virëjø ir

ir

konditeriø konditeriø asociacija

asociacija

P. d. 2453, Vilnius, tel. (8 5) 2723370, info@lrvvk.lt,

svetainë: www.lrvvk.lt

LBKA LBKA – Lietuvos Lietuvos barbekiu barbekiu kepëjø kepëjø asociacija asociacija

asociacija

S. Konarskio g. 32-28, Vilnius,

svetainë: www.grilis.com

LVRA VRA – Lietuvos Lietuvos vieðbuèiø vieðbuèiø ir ir restoranø restoranø restoranø asociacija

asociacija

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel./faks. (8 5) 2497478, faksas 2723327,

el. p. info@lvra.lt

LSA LSA – Lietuvos Lietuvos someljë someljë asociacija

asociacija

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. 8 687 89994, el. p. info@somelje.lt,

svetainë: www.somelje.lt

VMVT VMVT VMVT – – V VValstybinë

V alstybinë maisto maisto ir ir veterinarijos veterinarijos tarnyba

tarnyba

Siesikø g. 19, Vilnius,

tel. (8 5) 2404361, faksas 2404362,

el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.lt

VT VTAK VT VTAK

AK AKT AK – Valstybinë alstybinë tabako tabako ir ir alkoholio alkoholio kontrolës kontrolës tarnyba

tarnyba

Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8 5) 2725746, faksas 2723401,

el. p. tarnyba@vtakt.lt, svetainë: www.vtakt.lt

Dël reklamos leidiniuose „Restoranø verslas“, „Pasaulio

virtuvës“, „Meniu kelyje“ ir portale Meniu.lt kreiptis

Vilniuje tel. (8 5) 2735919,

Kaune tel. (8 37) 705627, Klaipëdoje 8 652 07521.

More magazines by this user
Similar magazines