Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2010 m. II ketv. - Ober-Haus

ober.haus.lt
  • No tags were found...

Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2010 m. II ketv. - Ober-Haus

2 0 0 01 8 0 01 6 0 01 4 0 01 2 0 01 0 0 08 0 06 0 04 0 02 0 00Gyvenamojo nekilnojamojo turto2010 II ketv.RINKOS KOMENTARASApžvelgus pastarojo pusmečio rezultatus matyti, jog Lietuvos būstorinkoje atsiranda ne tik daugiau stabilumo, bet ir pirmųjų atsigavimopožymių. Antrąjį 2010 m. ketvirtį Lietuvos didmiesčiuose užfiksuotasmažiausias butų kainų sumaž÷jimas nuo būsto kainų kritimopradžios – tik 0,5%. O per pirmuosius šešis šių metų m÷nesius butųkainos sumaž÷jo 3,3%. Atsižvelgiant į pokyčius, užfiksuotus nuo2008 m. III ketv. iki 2009 m. III ketv., kai butų kainos Lietuvosdidmiesčiuose kiekvieną ketvirtį maž÷jo po 6–11%, esami kainųpokyčiai (nors vis dar neigiami) jau suteikia optimizmonekilnojamojo turto savininkams.3%2%1%0%-1%-2%Vidutiniai būsto kainų pokyčiaiper ketvirtį (proc.)Atsigaunantis rinkos aktyvumas taip pat suteikia daugiau optimizmo.VĮ Registrų centro negalutiniais duomenimis, per pirmąjį šių metųpusmetį Lietuvoje sudaryta apie 22% daugiau būsto pirkimo–pardavimo sandorių nei prieš metus. Nors procentinis augimas ištiesatrodo nemažas, tačiau nereikia pamiršti, kad dabartinis rinkosaktyvumas vis dar yra du kartus mažesnis, nei buvo fiksuojamas2004–2008 metais. Tad esamą sandorių skaičiaus augimą darankstoka įvardyti kaip būsimo rinkos pakilimo požymį, tačiau šįrodiklį susiejus su vis stabilesn÷mis kainomis, galima teigti, kad popustrečių metų trukusio nesustabdomo kritimo žemyn būsto rinkaįgauna vis tvirtesnį pagrindą po kojomis.Pasiektas dabartinis būsto kainų lygis, stabilesn÷ šalies ekonomikospad÷tis, gana patrauklios skolinimosi sąlygos ir po truputį maž÷jantipasiūla l÷m÷ teigiamus kainų pokyčius tam tikruose būstosegmentuose. Kaip ir reik÷jo tik÷tis, labiausiai domimasi pigesniu,lengviau įperkamu būstu. Tod÷l antrojo šių metų ketvirčio pabaigoje,pavyzdžiui, Vilniuje, pirmą kartą nuo 2007 m. pabaigos išaugo 1-2kambarių butų, esančių gyvenamuosiuose rajonuose, kainos. Norsaugimas siek÷ tik kelis procentus (t. y. maždaug 2.000-3.000 Lt),tačiau jau pats faktas patvirtina augantį potencialių pirk÷jų skaičiųšiame segmente. Svarbu pamin÷ti, kad išaugo tiek senos, tieknaujos statybos butų kainos. Nors senos statybos būsto finansavimosąlygos n÷ra tokios patrauklios kaip naujų butų, tačiau šį trūkumąkompensuoja mažesn÷ tokio būsto kaina. Pavyzdžiui, Vilniausgyvenamuosiuose rajonuose 1 kambario butai šiuo metu kainuojaapie 100.000–140.000 Lt, o 2 kambarių – apie 130.000–170.000 Lt. Tokio paties ploto neįrengti naujos statybos butaikainuoja apie 20% daugiau, tačiau šiuo metu kreditavimo įstaigossiūlo patrauklias skolinimosi sąlygas tokiam būstui įsigyti, o taipadidina potencialių pirk÷jų skaičių ir šiame segmente.-3%100%80%60%40%20%0%3000250020001500Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žysNaujos statybos butai Senos statybos butai Individualūs namaiŠaltinis: „Ober-Haus“15502009 m. pastatytų ir parduotųbutų skaičius73811140 0Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys DruskininkaiPastatyta (vnt.)Šaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: per 2010 II ketv.Sandorių skaičius Lietuvoje (per m÷nesį)89Nupirkta/rezervuota (%, skal÷ kair÷je)Duomenys: 2010 II ketv.Vasarai įsib÷g÷jant, būsto nuomos rinka taip pat stabilizuojasi. Požymaus nuomos kainų sumaž÷jimo per pastaruosius kelerius metus(40–45%), antrąjį šių metų ketvirtį nuomos kainos iš esm÷snebekito. Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje tradiciškai galimabus tik÷tis žymesnio aktyvumo ir šiame segmente, kai Vilniuje,Kaune ar Klaip÷doje išaugus būsto paklausai turto savininkai vienukitu šimtu litų tradiciškai tur÷tų kilstel÷ti paklausiausių butų nuomoskainas. Tačiau tolesn÷s šio segmento perspektyvos priklausys nuobendrų nuotaikų šalies ekonomikoje ir nekilnojamojo turto rinkoje.100050002008-052008-082008-112009-022009-052009-082009-112010-022010-05NamaiButaiŠaltinis: VĮ „Registrų centras“ Duomenys: 2008 – 2010 m.www.ober-haus.lt 1


Gyvenamojo nekilnojamojo turtoRINKOS KOMENTARAS2010 II ketv.Nors pastaruoju metu spaudoje pasirodo nemažai naujienų apieatsinaujinančias gyvenamųjų projektų statybas, tačiau iš tiesų šisprocesas vyksta gana vangiai. Ir statytojai, ir projektų finansuotojaidar atsargiai vertina naujų projektų pl÷trą ir laukia didesnių pokyčiųbūsto rinkoje. Tod÷l 2010 metai bus vieni skurdžiausių naujo būstopasiūlos atžvilgiu, kadangi šalies didmiesčiuose (Vilniuje, Kaune irKlaip÷doje) bus pastatyta tik po 2-6 naujus daugiabučius. O jaupastatyto būsto kiekis pirmin÷je rinkoje, nedideliais tempais stabiliaimenksta. Per antrąjį 2010 m. ketvirtį naujos statybos butų pasiūla(jau pastatytuose daugiabučiuose) Vilniuje, Kaune, Klaip÷doje,Šiauliuose ir Panev÷žyje sumaž÷jo nuo 3.700 iki 3.200 butų.Šiuo metu 2007-2010 m. statytuose daugiabučiuose Vilniujesiūloma įsigyti apie 1.600 butų, Kaune – apie 650, Klaip÷doje –apie 850, o Šiauliuose ir Panev÷žyje kartu – apie 100 naujosstatybos butų.Nepaisant prieštaringų nuomonių apie Lietuvos būsto rinkosperspektyvas, manome, kad rinka įgauna gana tvirtą pagrindą:perteklin÷ pasiūla išsisemia, pardavimo ir nuomos kainosstabilizuojasi bei rodo augimo požymius, taip pat auga sandoriųskaičius, atgyja naujų projektų statybos. Tačiau artimiausiu metuvargu ar pamatysime didesnių neigiamų ar teigiamų pokyčių šiamesektoriuje, kadangi didžiąja dalimi būsto rinkos perspektyvospriklausys nuo bendros ekonomin÷s situacijos šalyje, ypač nuonedarbo lygio, darbo užmokesčio pokyčių, emigracijos mąsto beibankų skolinimo politikos, taip pat nuo šalies valdžios sprendimų(pvz. nekilnojamojo turto mokesčio ir fizinių asmenų bankrotoklausimai). Tod÷l labiausiai tik÷tina, kad būsto rinkos pulsasartimiausius kelerius metus sutaps su bendru Lietuvos ir atskirųšalies regionų ekonomikos pulsu, o tai panašu į l÷tą ir ilgą kopimąaukštyn, kurio metu gali pasitaikyti ir duobių.62503950Vidutin÷s butų kainos senamiestyje,centre, prestižiniuose rajonuose (Lt/m 2 )530031505100 525047504250Vidutin÷s butų kainosgyvenamuosiuose rajonuose (Lt/m 2 )3700 3850260028503050250019502250 2300 24501750Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys DruskininkaiNauja statyba (dalin÷ apdaila)2350 2350Sena statyba46003350Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys DruskininkaiŠaltinis: „Ober-Haus“Nauja statyba (dalin÷ apdaila)Sena statybaDuomenys: 2010 II ketv.Šaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: 2010 II ketv.Vidutin÷s butų nuomos kainossenamiestyje, centre, prestižiniuoserajonuose (Lt/m÷n.)Vidutin÷s butų nuomos kainosgyvenamuosiuose rajonuose (Lt/m÷n.)18008001050650 800 10008006001050400 500550 250 300350 400400 4505501050850450 550 700450 550 700300 400450 200 250300 250 300350Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys DruskininkaiVilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys Druskininkai1 kambario 2 kambarių 3 kambarių1 kambario 2 kambarių 3 kambariųŠaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: 2010 II ketv.Šaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: 2010 II ketv.Naudojant apžvalgos duomenis, nuoroda į UAB "Ober-Haus" Nekilnojamasis turtas būtina.Nor÷dami gauti papildomos informacijos apie nekilnojamojo turto rinką Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje arba užsisakyti specializuotus Jumsaktualios rinkos dalies ar vykdomo projekto rinkos tyrimus, prašome kreiptis į „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto rinkos analitikus.Vertinimo ir rinkotyros skyriaus vadovas Saulius VagonisTel.: (8-5) 210 97 17, el. p. saulius.vagonis@ober-haus.ltwww.ober-haus.lt2

More magazines by this user
Similar magazines