Views
3 years ago

Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras

Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras

2

2 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centrasgiminaičių pasiduoti. Tai darydami šie pareigūnai atvirai ignoruoja Rusijos ir tarptautinę teisę.Viena iš šios politikos apraiškų – tai aktyvių ar įtariamų sukilėlių šeimoms priklausančių būstųdeginimas. Human Rights Watch ţino apie 30 atvejų laikotarpyje tarp 2008 m. liepos ir 2009 m.liepos mėn., kai buvo nusitaikyta į tam tikroms šeimoms priklausančius namus ir jie buvo padegti.Human Rights Watch ataskaita, kurioje uţfiksuoti mūsų tyrimo, atlikto vietoje, nustatyti faktai, yrapavadinta ,,Tai, ką daro jūsų vaikai, atsilieps ir jums“. Tai citata iš aukšto rango Čečėnijospareigūno viešo pareiškimo.Visos šeimos, kurių namai buvo sudeginti, artimų giminaičių tarpe turi įtariamų sukilėlių,paprastai tai sūnūs arba sūnėnai. Prieš namų sudeginimą jie visi patyrė teisėsaugos iradministracijos pareigūnų spaudimą siekiant priversti jų giminaičius pasiduoti ir jiems buvopagrasinta, kad jiems skaudţiai atsilieps, jei jie to nepadarys. Niekas nebuvo patrauktasatsakomybėn dėl namų sudeginimo“.Toliau Human Rights Watch aprašė pasikartojantį namų padegimo braiţą. Nusikaltimovykdytojai pirmiausia išvaro tuos, kurie gyvena namuose ir pašalina bet kokius liudininkus, tadasukrauna į krūvą baldus uţdėdami ant viršaus lengvai padegamus daiktus. Tada apipila benzinu,uţdega ir maţdaug valandą stebi įsidegančią ugnį, kad įsitikintų, kad nei namo gyventojai, neikaimynai nepabandys gaisro uţgesinti kol jis visas neskendės liepsnose.Nors Čečėnijos valdţia nepripaţįsta atsakomybės uţ baudţiamąjį namų padeginėjimą, bet,kaip minėta, jau keletą metų oficialūs Čečėnijos pareigūnai daro viešus pareiškimus apie tai, kadkovotojų giminės sumokės didelę kainą. Nors tokie pareiškimai, minėtos ţmogaus teisių gynimoorganizacijos nuomone, nėra tiesioginiai nurodymai teisėsaugos įstaigų darbuotojams sunaikintikovotojų giminių namus, jie skatina tokius policijos ir saugumo pajėgų veiksmus siųsdami stiprųsignalą, kad neteisėti baudţiamieji veiksmai bus toleruojami ir neuţtrauks atsakomybės. Vienametokių pareiškimų 2008 m. Kadyrovas pasakė, kad kovotojų šeimos nariai visada palaiko ryšius sukovotojais miškuose ir perduoda jiems informaciją, todėl tai reiškia, kad jie yra jų nusikaltimųbendrininkai. Kovotojų šeimos narius jis pavadino ,,teroristai, ekstremistais, vachabistais irvelniais“. Jo nuomone, net viešai pasmerkę savo kovojančius šeimos narius tikėdamiesi, kad buspalikti ramybėje, jie slapta jiems padeda.“Neilgai trukus po R. Kadyrovo pareiškimo Grozno meras Muslimas Kuchievas televizijoslaidoje, kurioje dalyvavo kovotojų giminės, Čečėnijos vidaus reikalų ministerijos viceministras irtos pačios ministerijos Kriminalinės policijos tarnybos vadovas N. Simakovas, kreipėsi į įtariamųkovotojų giminaičius aiškiai grasindamas kerštu:,,Šiandien mes nedalyvaujame su jumis dialoge, kuris būtų grįstas valstybės įstatymais; mesveiksime pagal čečėnų papročius... Jūs labai gerai ţinote, ką daro jūsų giminaičiai... Ateityje jūsturėsite susirasti savo giminaičius ir parsivesti namo. Ateityje, jei jūsų giminaičiai įvykdyspiktadarystę, tas blogis bus uţtrauktas ant jūsų, kitų jūsų šeimos narių ir net jūsų palikuonių...Jūsųgiminių miškuose įvykdytos piktadarystės sugrįš į jūsų namus ir labai greitai kiekvienas iš jūsųpajusite tai savo kailiu.“Aptardamas namų padeginėjimus su Human Rights Watch ombudsmenas NurdiNuchadţijevas pripaţino, kad teisėsaugos atstovai tai daro ir kad tai yra nusikaltimas. Bet kartupapildė, kad jie taip elgiasi ,,impulsyviai ir išimtinai savo iniciatyva“. Kai N. Nuchadţijevas, gavęsţmogaus teisių gynimo grupių pareiškimą, kreipėsi į R. Kadyrovą ir iškėlė padeginėjimų klausimą,Čečėnijos respublikos prezidentas pareiškė, kad jo vardu padegėjai neturėtu dangstytis ir turėtųelgtis pagal įstatymą, nes ,,niekas neturi teisės išvaryti ţmonių į gatvę ir sudeginti jų namus“.

3 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centrasNepaisant to, kad prezidentas paţadėjo 2008 m. Europos Tarybos Ţmogaus teisių komisaruipanaikinti padegimų praktiką, namų padeginėjimas tęsiasi iki šiol. 3Human Rights Watch taip pat rašo apie atsakomybės uţ vykdytus nusikaltimus nebuvimą:,,Uţpuolikai aiškiai leido suprasti aukoms, kad bandymas pasiskųsti dėl namo sudeginimoar atkreipti dėmesį į savo padėtį duos priešingų rezultatų ir nulems neigiamus atgarsius. Tik šešiaisatvejais, apie, kuriuos ţino Human Rights Watch, aukos išdrįso pateikti skundus prokuratūrai,betnei vienas iš jų nesibaigė veiksmingu tyrimu. Memorial ţmogaus teisių centras ir Human RightsWatch taip pat pranešė prokuratūrai apie daugumą kitų atvejų, apie kuriuos suţinojo. Galiausiaiprokuratūra perdavė informaciją atsakingam policijos skyriui, kuris įgaliotas tirti padegimus.Tačiau taip padarydama ji sukūrė uţburtą ratą, kadangi įtariama, kad būtent Čečėnijos vidausreikalų ministerijos kadrai buvo atsakingas uţ padegimą. Pavyzdţiui, vienai šeimai, pranešusiaiapie sudegintą namą valdţios institucijoms, rajono teisėsaugos atstovų buvo pagrasinta ir ji buvopriversta raštiškai pareikšti, kad ugnis kilo dėl jų pačių aplaidumo.“2010 m. Jungtinės Karalystės Parlamento ţmogaus teisių grupė, vadovaujama lordo FrenkoDţado, lankydamasi Čečėnijoje taip pat iš ţmogaus teisių gynėjų išgirdo apie besitęsiantį kovotojųšeimų persekiojimą. Savo misijos ataskaitoje be padeginėjimų taip pat kalbama ir apie įtariamųkovotojų giminių suėmimus antiteroristinių operacijų metu tol, kol operacijos baigiasi, kartais jiekankinami arba dingsta. Ataskaitoje taip pat cituojamas R. Kadyrovas: ,,Jei nenorite prisiimtiatsakomybės uţ savo vaikus, tada eikite į mečetę ir pasmerkite juos“. 4Kavkazkij Uzel – tinklalapis, kuris stebi besiklostančią situaciją Čečėnijoje po to, kai buvoatšauktas antiteroristinių operacijų reţimas ir fiksuoja ten vykstančius teroro aktus, susišaudymus irgrobimus. Tiek aukščiau minėtos ţmogaus teisių organizacijos, tiek Kavkazkij Uzel straipsniuoseapie nuo valdţios atstovų nukentėjusius asmenis islamistų kovotojų artimuosius vadinaapibendrintai giminėmis, giminaičiais, tačiau aprašyti atvejai aiškiai rodo, kad persekiojamidaugiausiai tėvai ar kiti labai artimi giminaičiai: padegami įtariamų kovotojų tėvų namai, jiesulaikomi, iš jų reikalaujama susigrąţinti vaikus ,,iš miško“, jie naudojami kaip gyvasis jaukas.2010 m. balandţio 6 d. straipsnyje Kavkazkij Uzel rašė, kad po teroristinių išpuoliųMaskvoje kovo 29 d. Rusijos visuomenė susiskirstė į dvi stovyklas: vieni rėmė mintį, kad kovotojųšeima turi atsakyti uţ tai, ką padarė jų vaikai, kiti prieštaravo kolektyvinės bausmės taikymuiteroristų giminaičiais. Straipsnyje minima, kad tokia praktika jau seniai taikoma Čečėnijoje irpabrėţiama, kad Prezidentas Medvedevas 2010 m. balandţio 5 d Valstybės Dūmos deputatamspasakė, kad baudţiamoji atsakomybė kovotojų rėmėjams turi būti grieţtinama - ,,nesvarbu ką jisbedarytų: virtų sriubą ar skalbtų drabuţius“. Ţmogaus teisių gynėjai pranešė šiam Kaukazo įvykiusnušviečiančiame tinklapiui, kad po to, kai 2009 m. liepos mėn. susisprogdino teroristas Grozne, jomotinos namas buvo sudegintas, o ji kartu su savo artimais giminaičiais dingo“. 52010 m. rugsėjo 9 d. ţmogaus teisių centras Memorial perdavė Kavkazkij Uzel informacijąapie tai, kad jėgos struktūrų atstovai naudoja kovotojų tėvus kaip ,,gyvąjį jauką”:,,rugsėjo 3 d., 3 val. Vedeno rajone jėgos struktūrų darbuotojai pagrobė keturiųkovotojų, kurie išėjo į mišką 2008 m., tėvus. Dvi šeimos gyvena Vedeno kaime, dar dvi – Dyšne3 States News Service , Address to President Medvedev Regarding Human Rights Situation in North Caucasus ,19 May2010. Prieiga per internetą:< http://global.factiva.com/ha/default.aspx>4 Houses of Parliament, United Kingdom, Parliamentary Human Rights Group (PHRG) Report, Chechnya Fact-FindingMission 15-19 February 2010, June 2010.5 Caucasian Knot, Opinions on the idea to punish parents for terrorists' crimes diverge,Apr 06 2010. Prieiga perinternetą:< http://chechnya.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/13457/>

giria žaliuoja vpu biblioteka – informacinių resursų centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras