Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt
  • No tags were found...

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Lietuvos standartizacijos departamentoBIULETENIS2008Nr. 02VILNIUS, 2008


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLietuvos standartizacijos departamentasT. Kosciuðkos g. 30LT-01100 Vilnius4Telefonas: (8~5) 270 9360El. paðtas: lstboard@lsd.ltInterneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02STANDARTIZACIJAIÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAITK 1 ELEKTRONIKALST EN 50173-1:2008 enInformacijos technologija. Bendrosios paskirties kabeliøsistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiNuo 2010-05-01 pakeièia LST EN 50173-1+AC:2003,LST EN 50173-1+AC:2003/AC:2005XB (86 Lt)LST EN 50173-2:2008 enInformacijos technologija. Bendrosios paskirties kabeliøsistemos. 2 dalis. Biurø patalposNuo 2010-05-01 pakeièia LST EN 50173-1+AC:2003,LST EN 50173-1+AC:2003/AC:2005P (46 Lt)LST EN 50173-3:2008 enInformacijos technologija. Bendrosios paskirties kabeliøsistemos. 3 dalis. Gamybinës patalposR (50 Lt)LST EN 50173-4:2008 enInformacijos technologija. Bendrosios paskirties kabeliøsistemos. 4 dalis. Gyvenamosios patalposS (53 Lt)LST EN 50494:2008 enPalydoviniø signalø paskirstymas individualiø namø árenginiamsnaudojant vienà bendraaðá kabeláP (46 Lt)LST EN 60730-1+A11:2002/AC:2008 enBuitiniø ir panaðios paskirties prietaisø automatiniai elektriniaivaldymo átaisai. 1dalis. Bendrieji reikalavimai(IEC 60730-1:1999, modifikuotas)LST EN 61097-1:2008 enPasaulinë jûrø nelaimiø ir saugos sistema. 1 dalis. Radarinisatsakiklis. Paieðka ir gelbëjimas jûroje. Veikimo ir eksploataciniøcharakteristikø reikalavimai, bandymø metodai ir bûtiniejibandymo rezultatai (IEC 61097-1:2007)Nuo 2010-08-01 pakeièia LST EN 61097-1:2002H (30 Lt)LST EN 61131-2:2008 enProgramuojamieji valdikliai. 2 dalis. Árangos reikalavimai irbandymai (IEC 61131-2:2007)Nuo 2010-08-01 pakeièia LST EN 61131-2:2004XB (86 Lt)LST EN 61804-2:2008 enFunkcijø blokai (FB), naudojami procesø valdymui. 2 dalis.Funkcijø bloko sampratos apraðas (IEC 61804-2:2006)Nuo 2010-05-01 pakeièia LST EN 61804-2:2004XH (124 Lt)LST EN 61804-3:2008 enFunkcijø blokai (FB), naudojami procesø valdymui. 3 dalis.Elektroniniø átaisø apraðymo kalba (EDDL) (IEC 61804-3:2006)Nuo 2010-05-01 pakeièia LST EN 61804-2:2004XJ (132 Lt)LST EN 62137-1-1:2008 enPavirðinio montavimo technologija. Pavirðiuje montuojamølituojamøjø jungèiø aplinkos poveikio ir patvarumo bandymometodai. 1-1 dalis. Atsparumo atplëðimui bandymas(IEC 62137-1-1:2007)H (30 Lt)LST EN 62137-1-2:2008 enPavirðinio montavimo technologija. Pavirðiuje montuojamølituojamøjø jungèiø aplinkos poveikio ir patvarumo bandymometodai. 1-2 dalis. Atsparumo ðlyèiai bandymas(IEC 62137-1-2:2007)J (33 Lt)LST EN 62317-1:2008 enFeritinës ðerdys. Matmenys. 1 dalis. Bendrieji techniniaireikalavimai (IEC 62317-1:2007)D (21 Lt)LST EN 140401-801:2008 enDetalusis apraðas. Maþos galios pastovieji plëveliniai pavirðiujemontuojami varþai. Staèiakampiai varþai. Stabilumo klasës0,1; 0,25; 0,5; 1Nuo 2010-05-01 pakeièia LST EN 140401-801:2003,LST EN 140401-801:2003/A1:2004Q (48 Lt)LST EN 140401-802:2008 enDetalusis apraðas. Maþos galios pastovieji plëveliniai pavirðiujemontuojami varþai. Staèiakampiai varþai. Stabilumo klasës 1; 2Nuo 2010-05-01 pakeièia LST EN 140401-802:2003,LST EN 140401-802:2003/A1:2004P (46 Lt)LST EN 140401-803:2008 enDetalusis apraðas. Maþos galios pastovieji plëveliniai pavirðiujemontuojami varþai. Cilindriniai varþai. Stabilumo klasës 0,05;0,1; 0,25; 0,5; 1; 2Nuo 2010-05-01 pakeièia LST EN 140401-803:2003,LST EN 140401-803:2003/A1:2004Q (48 Lt)LST IEC 61239:2008 enBranduolinë matavimo aparatûra. Neðiojamieji gamaspinduliuotës matuokliai ir spektrometrai, naudojami þvalgymodarbuose. Apibrëþtys, reikalavimai ir kalibravimas (tapatusIEC 61239:1993)E (23 Lt)LST IEC 62089:2008 enBranduolinë matavimo aparatûra. Dujiniø proporcingøjø alfa ir(arba) beta daleliø skaitikliø kalibravimas ir naudojimas (tapatusIEC 62089:2001)P (46 Lt)TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAILST EN ISO 14501:2008 enPienas ir pieno milteliai. Aflatoksino M1 kiekio nustatymas.Gryninimas imuninio giminiðkumo chromatografija ir nustatymasefektyviàja skysèiø chromatografija (ISO 14501:2007)Pakeièia LST EN ISO 14501:1999G (28 Lt)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST EN 60034-9:2005/A1:2008 enSukiosios elektros maðinos. 9 dalis. Triukðmo ribos(IEC 60034-9:2003/A1:2007)D (21 Lt)LST EN 60335-2-79:2004/A2:2008 enBuitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.2-79 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami didelio slëgio ir garovalytuvams (IEC 60335-2-79:2002/A2:2007)H (30 Lt)LST EN 60745-2-21:2008 enRankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-21 dalis.Ypatingieji reikalavimai, keliami drenø valytuvams(IEC 60745-20-21:2002, modifikuotas)E (23 Lt)TK 7 DANGOSLST EN ISO 4628-6:2008 enDaþai ir lakai. Dangø blogëjimo vertinimas. Defektø skaièiaus irmatmenø bei iðorinio vaizdo tolygiøjø pokyèiø intensyvumoþymëjimas. 6 dalis. Kreidëjimo laipsnio ávertinimas lipniosiosjuostos metodu (ISO 4628-6:2007)Pakeièia LST EN ISO 4628-6:2004E (23 Lt)LST EN ISO 17132:2008 enDaþai ir lakai. T lenkimo bandymas (ISO 17132:2007)F (25 Lt)5


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02TK 68 PLASTIKAILST EN ISO 1856:2002/A1:2008 enLanksèios akytosios polimerinës medþiagos. Liekamosiosgniuþdymo deformacijos nustatymas. 1 keitinys(ISO 1856:2000/Amd.1:2007)XZ (5 Lt)LST EN ISO 11833-1:2008 enPlastikai. Neplastifikuoto polivinilchlorido lakðtai. Tipai, matmenysir charakteristikos. 1 dalis. Ne maþesnio kaip 1 mm storio lakðtai(ISO 11833-1:2007)H (30 Lt)LST EN ISO 15013:2008 enPlastikai. Ekstruziniai polipropileno (PP) lakðtai. Reikalavimai irbandymo metodai (ISO 15013:2007)Pakeièia LST EN ISO 15013:2003G (28 Lt)LST EN ISO 15015:2008 enPlastikai. Ekstruziniai smûgiui atspariø akrilnitrilo ir stirenokopolimerø (ABS, AEPDS arba ASA) lakðtai. Reikalavimai irbandymo metodai (ISO 15015:2007)G (28 Lt)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST 0-1:2008 ltStandartizacija. 1 dalis. Bendrosios nuostatosPakeièia LST 0-1:1999H (30 Lt)LST 0-2-1:2008 ltStandartizacija. 2 dalis. Bendrosios standartizacijos darbotaisyklës. 1 podalis. Nacionalinis lygmuoPakeièia LST 0-2:2002M (41 Lt)LST 0-2-2:2008 ltStandartizacija. 2 dalis. Bendrosios standartizacijos darbotaisyklës. 2 podalis. CEN ir CENELEC lygmuoS (53 Lt)LST 0-2-3:2008 ltStandartizacija. 2 dalis. Bendrosios standartizacijos darbotaisyklës. 3 podalis. ETSI lygmuoT (56 Lt)LST 0-3-1:2008 ltStandartizacija. 3 dalis. Standartø ir kitø leidiniø sandara iráforminimas. 1 podalis. Bendrosios nuostatosPakeièia LST 0-3-1:1999, LST 0-3-1:1999/K1:2001W (70 Lt)LST 0-3-2:2005/P:2008 ltStandartizacija. 3 dalis. Standartø ir kitø leidiniø sandara iráforminimas. 2 podalis. Terminø standartai ir ne terminøstandartø terminø skyriai (nelygiavertis ISO 10241:1992)LST 0-3-3:1999/P:2008 ltStandartizacija. 3 dalis. Standartø ir kitø leidiniø sandaraáforminimas. 3 dalis. Atitikties ávertinimo aspektaiLST 0-3-4:2004/P:2008 ltStandartizacija. 3 dalis. Standartø ir kitø leidiniø sandara iráforminimas. 4 podalis. Aplinkos apsaugos aspektaiLST 0-4:2008 ltStandartizacija. 4 dalis. Tarptautiniø, regioniniø ir uþsieniovalstybiø standartizacijos ir standartizaciniø organizacijø irinstitucijø standartø bei kitø leidiniø taikymasPakeièia LST 0-4:1999B (16 Lt)LST 0-5-1:2008 ltStandartizacija. 5 dalis. Tarptautiniø standartø ir kitø leidiniøperëmimas regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu. 1 podalis.Tarptautiniø standartø perëmimas (tapatusISO/IEC Guide 21-1:2005)Pakeièia LST 0-5:2002L (39 Lt)LST 0-5-2:2008 ltStandartizacija. 5 dalis. Tarptautiniø standartø ir kitø leidiniøperëmimas regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu. 2 podalis.Tarptautiniø leidiniø, iðskyrus tarptautinius standartus,perëmimas (tapatus ISO/IEC Guide 21-2:2005)Pakeièia LST 0-5:2002E (23 Lt)LST 0-6:2008 ltStandartizacija. 6 dalis. Europos standartizacijos organizacijøstandartø ir kitø leidiniø perëmimas nacionaliniu lygmeniuPakeièia LST 0-6:1999K (35 Lt)LST EN 225-1:2008 enPurðkiamieji mazuto degikliai. Mazuto degikliø siurbliai ir varikliai.Prijungimo matmenys. 1 dalis. Mazuto degikliø siurbliaiPakeièia LST EN 225+AC1:2001D (21 Lt)LST EN 225-2:2008 enPurðkiamieji mazuto degikliai. Mazuto degikliø siurbliai ir varikliai.Prijungimo matmenys. 2 dalis. Mazuto degikliø varikliaiC (18 Lt)LST EN 1127-1:2008 enSprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuojo. 1 dalis. Pagrindinës sàvokos ir metodikaPakeièia LST EN 1127-1:2002U (59 Lt)LST EN 1398:2000/AC:2008 frIðlyginamosios aikðtelësLST EN 1443:2003 ltDûmtraukiai. Bendrieji reikalavimaiL (39 Lt)LST EN 13297:2008 enTekstilinës grindø dangos. Neaustiniø pûkuotøjø grindø dangøklasifikavimasPakeièia LST EN 13297:2002M (41 Lt)LST EN 13814:2005 ltAtrakcionø aikðèiø ir parkø árenginiai bei statiniai. SaugaXD (97 Lt)LST EN 13814:2005/P:2008 enAtrakcionø aikðèiø ir parkø árenginiai bei statiniai. SaugaLST EN 13852-1:2004+AC:2007 ltKranai. Jûriniai kranai. 1 dalis. Bendrosios paskirties jûriniaikranaiX (75 Lt)LST EN 14439:2007 ltKranai. Sauga. Bokðtiniai kranaiS (53 Lt)LST EN 15468:2008 enLaminuotosios grindø dangos. Elementai su tiesiogiai dengtuparuoðiamuoju ir guminiu pavirðiniu sluoksniu. Specifikacijos,reikalavimai ir bandymo metodaiE (23 Lt)Parengë Dalia Reginienë9


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAINetekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaTK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAILST EN ISO 14501:1999 Pienas ir sausasis pienas. Aflatoksino M1 kiekio nustatymas. LST EN ISO 14501:2008Gryninimas imuninio giminiðkumo chromatografija ir nustatymas didelës skyros skysèiøchromatografija (IS0 14501:1998)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST 1596:2000 Plokðtieji liftø kabeliai su polivinilchlorido apvalkalu (HD 359 S2:1990) LST EN 50214:2007LST EN 50088+A1+A2:2000, LST EN 50088+A1+A2:2000/A3:2002 en, LST EN 62115:2005LST EN 50088+A1+A2:2000/A3:2004 lt, LST EN 50088+A1+A2:2000/A4:2006,LST EN 50088+A1+A2:2000/AC:2007 Elektriniø þaislø saugaLST EN 50214:2000 en, LST EN 50214:2001 lt Lankstieji liftø kabeliai LST EN 50214:2007TK 7 DANGOSLST EN ISO 4628-6:2004 Daþai ir lakai. Dangø paþeidimo vertinimas. Bûdingøjø LST EN ISO 4628-6:2008defektø ryðkumo, skaièiaus ir dydþio nustatymas. 6 dalis. Kreidëjimo laipsnionustatymas lipniosios juostos metodu (ISO 4628-6:1990)TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKALST EN 847-1:2005 en, LST EN 847-1:2007 lt Medienos apdirbimo árankiai.Saugos reikalavimai. 1 dalis. Frezavimo árankiai, diskiniø pjûklø geleþtësLST EN 847-1:2005+A1:2008TK 19 BETONAS IR GELÞBETONISLST EN 445:2000 Átemtos armatûros kanalø injekcinis skiedinys. Bandymo metodai LST EN 445:2008LST EN 446:2000 Injekcinis átemptosios armatûros kanalø skiedinys. Injekavimas LST EN 446:2008LST EN 447:2000 Átemtos armatûros kanalø injekcinis skiedinys. LST EN 447:2008Áprastinio injekcinio skiedinio reikalavimaiTK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGALST EN 12586:2000, LST EN 12586:2000/AC:2003 Vaiko prieþiûros gaminiai. LST EN 12586:2008Èiulptuko laikiklis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodaiTK 21 TEKSTILËLST EN ISO 5981:2000 Guma arba plastiku padengtos medþiagos. LST EN ISO 5981:2008Atsparumo lankstymo ir trinties sudëtiniam poveikiui nustatymas (ISO 5981:1997)TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST EN 13501-2:2003 en, LST EN 13501-2:2003/P:2004, LST EN 13501-2:2004 lt LST EN 13501-2:2008Statybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagal degumà. 2 dalis.Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymø duomenis, iðskyrus ventiliacijos árangàTK 32 SVEIKATALST EN 14349:2004 Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis neakyto pavirðiaus LST EN 14349:2008be mechaninio poveikio tyrimas cheminiø dezinfekantø ir antiseptikø, vartojamøveterinarijoje, baktericidiniam aktyvumui ávertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai(2 fazë, 2 pakopa)LST EN ISO 9917-1:2004 Odontologija. Vandeniniai cementai. 1 dalis. LST EN ISO 9917-1:2008Milteliniai ir skystieji rûgðtiniai-baziniai cementai (ISO 9917-1:2003)TK 34 METROLOGIJALST EN ISO 748:2001 Skysèio tekëjimo atviruose kanaluose matavimas. LST EN ISO 748:2008Greièio ir ploto metodai (ISO 748:1997)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 1127-1:1999 en, LST EN 1127-1:2002 lt Sprogioji aplinka. Sprogimø LST EN 1127-1:2008prevencija ir apsauga.1 dalis. Pagrindinës sàvokos ir metodikaLST EN 13138-2:2003 Mokomosios plûdriosios plaukimo priemonës. 2 dalis. LST EN 13138-2:2008Plûdriøjø priemoniø bandymo metodai ir joms keliami saugos reikalavimaiLST EN 13138-3:2004 Mokomosios plûdriosios plaukimo priemonës. 3 dalis. LST EN 13138-3:2008Naudojamøjø plaukimo sëdyniø saugos reikalavimai ir bandymo metodaiLST EN 13287:2004 Asmeninë apsauginë áranga. Avalynë. Bandymo metodas LST EN ISO 13287:2008nustatyti atsparumà slydimuiLST EN 470-1+A1:1999 en, LST EN 470-1+A1:2000 lt Apsauginiai drabuþiai, LST EN ISO 11611:2008dëvimi suvirinant ir jungiant. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaTK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN 10216-2:2003, LST EN 10216-2:2003/A1:2004 Besiûliai plieno vamzdþiai, LST EN 10216-2:2003+A2:2008tinkami naudoti esant slëgiui. Techninës tiekimo sàlygos. 2 dalis. Aukðtesnëjetemperatûroje nurodytø savybiø nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdþiaiLST EN 10272:2003 en, LST EN 10272:2003 lt Slëginiø árenginiø nerûdijanèiojo LST EN 10272:2008plieno strypaiTK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST IEC 60970:2002 Izoliaciniuose skysèiuose esanèiø daleliø skaièiavimo ir jø dydþiø LST EN 60970:2008ávertinimo metodai (tapatus IEC 60970:1989)TK 47 INFORMACIJA IR DOKUMENTAVIMASLST 1350:1994 Bibliografinis áraðas. Pagrindiniai terminai ir apibrëþimai LST ISO 5127:2008LST 1357:1994 Leidiniai. Pagrindiniai terminai ir apibrëþimai LST ISO 5127:2008LST 1425:1996 Autorystë. Leidyba. Tekstai. Pagrindiniai terminai ir apibrëþimai LST ISO 5127:2008LST 1427:1995 Katalogavimas. Katalogai ir kartotekos. Pagrindiniai terminai ir apibrëþimai LST ISO 5127:2008LST 1474:1997 Bibliotekø fondai. Pagrindiniai terminai ir apibrëþimai LST ISO 5127:2008LST 1475:1997 Bibliotekos fondo organizavimas. Pagrindiniai terminai ir apibrëþimai LST ISO 5127:2008LST 1515:1998 Bibliotekos fondo komplektavimas. Terminai ir apibrëþimai LST ISO 5127:2008TK 60 LANGAI IR DURYSLST CEN/TS 13126-7:2006 Langø ir prancûziðkøjø langø statybiniai apkaustai ir jun- LST EN 13126-7:2008giamosios detalës. Reikalavimai ir bandymo metodai. 7 dalis. Nuspaudþiamieji spragtukaiTK 68 PLASTIKAILST EN ISO 15013:2003 Ekstruziniai polipropileno (PP) lakðtai. LST EN ISO 15013:2008Reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 15013:1998)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST 0-1:1999 Standartizacija. 1 dalis. Bendrosios nuostatos LST 0-1:2008LST 0-2:2002 Standartizacija. 2 dalis. Lietuvos standartø rengimas LST 0-2-1:2008LST 0-3-1:1999, LST 0-3-1:1999/K1:2001 Standartizacija. 3 dalis. Lietuvos standartø LST 0-3-1:2008turinys ir áforminimas. 1 dalis. Bendrosios nuostatosLST 0-4:1999 Standartizacija. 4 dalis. Tarptautiniø, regioniniø ir uþsienio ðaliø LST 0-4:2008standartizacijos organizacijø ir institucijø standartø bei kitø leidiniø taikymasLST 0-5:2002 Standartizacija. 5 dalis. Tarptautiniø standartizacijos organizacijø leidiniø LST 0-5-1:2008,perëmimas kaip Lietuvos standartø (nelygiavertis ISO/IEC Guide 21:1999) LST 0-5-2:2008LST 0-6:1999 Standartizacija. 6 dalis. Europos standartizacijos organizacijø leidiniø LST 0-6:2008perëmimas Lietuvos standartaisLST EN 13297:2002 Tekstilinës grindø dangos. Neaustiniø pûkuotøjø grindø LST EN 13297:2008dangø klasifikavimasLST EN 225+AC1:2001 Purðkiamieji mazuto degikliai. Siurbliai su sukiuoju LST EN 225-1:2008velenu ir iðorine pavara. MatmenysParengë Dalia Reginienë* * *Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-01-24 posëdþio protokolas Nr. TKP-2) nuo2008 m. kovo 1 d. skelbiami netekusiais galios ðie Lietuvos standartai ir kiti leidiniai:Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUSPOILSIO ÁRANGALST EN 13538-1:2002 Miegmaiðiø matmenø nustatymas. 1 dalis. Vidaus matmenys –LST TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR AUGALINIAI RIEBALAI BEI ALIEJUSLST EN ISO 9167-2:2000 Rapsø sëklos. Gliukozinolatø kiekio nustatymas. 2 dalis. Rentgeno –fluorescencinës spektrometrijos metodas (ISO 9167-2:1994)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST L ENV 1071-5:2002 Modernioji techninë keramika. Keraminiø dangø bandymo metodai. 5 dalis. –Akytumo nustatymasLST CEN/TS 1071-7:2004 Modernioji techninë keramika. Keraminiø dangø bandymo metodai. –7 dalis. Kietumo ir Jungo modulio nustatymas instrumento áspaudimo bandymuParengë Marijana Simutienë ir Ramunë Rukðënienë11


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS* * *Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-02-08 posëdþio protokolas Nr. TKP-3) nuo 2008 m.balandþio 1 d. skelbiami netekusiais galios ðie Lietuvos standartai:Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaLST TK 7 DANGOSLST EN 456:2002 Daþai, lakai ir su jais susijæ produktai. Pliûpsnio temperatûrosnustatymas. Greitasis pusiausvyros metodas (modifikuotas ISO 3679:1983)LST EN 927-4:2002 Daþai ir lakai. Konstrukcijø iðoriniø mediniø elementø –dengimo medþiagos ir dangø sistemos. 4 dalis. Pralaidumo vandens garamsvertinimasLST EN ISO 4535:2000 Stiklinis ir porcelianinis emaliai. Atsparumo karðtiems –valikliø tirpalams, naudojamiems audiniams plauti, nustatymo prietaisas(ISO 4535:1983)LST EN ISO 4617:2005 Daþai ir lakai. Lygiaverèiø terminø sàraðas (ISO 4617:2000) –LST EN ISO 8502-10:2005 Plieninio pagrindo paruoðimas prieð padengiant –daþais ir su jais susijusiais produktais. Tyrimai pavirðiaus ðvarumui ávertinti.10 dalis. Titrimetrinis lauko bandymø metodas nustatyti vandenyje tirpiuschloridus (ISO 8502-10:1999)LST EN ISO 8290+AC:2001 Stikliniai ir porcelianiniai emaliai. Atsparumo –sieros rûgðèiai nustatymas kambario temperatûroje (ISO 8290:1998)LST TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN 1225:2002 Plastikiniø vamzdynø sistemos. Termoreaktingøjø stiklaplasèiø(GRP) vamzdþiai. Valkðnumo nustatymas drëgnoje aplinkoje ir þiedo ilgalaikiosavitojo standumo apskaièiavimasLST EN 1227:2002 Plastikiniø vamzdynø sistemos. Termoreaktingøjø stiklaplasèiø –(GRP) vamzdþiai. Ilgalaikio santykinio þiedo álinkio didþiausios vertës nustatymasdrëgnoje aplinkojeLST EN 1448:2002 Plastikiniø vamzdynø sistemos. Termoreaktingøjø stiklaplasèiø –(GRP) komponentai. Standþiai sujungtø moviniø jungèiø su elastomeriniaissandarikliais konstrukcijos bandymo metodaiLST EN 1449:2002 Plastikiniø vamzdynø sistemos. Termoreaktingøjø stiklaplasèiø –(GRP) komponentai. Suklijuotø moviniø jungèiø konstrukcijos bandymo metodaiLST EN 1450+A1:2002 Plastikiniø vamzdynø sistemos. Termoreaktingøjø –stiklaplasèiø (GRP) komponentai. Bandymo priverþiamøjø jungiø jungèiøkonstrukcijai patikrinti metodaiLST TK 68 PLASTIKAILST EN ISO 183:2000 Plastikai. Kokybinis daþikliø blukinimo ávertinimas (ISO 183:1976) –LST EN ISO 1157:2000 Plastikai. Praskiestas celiuliozës acetato tirpalas.Klampos skaièiaus ir klampø santykio nustatymas (ISO 1157:1990)–LST EN ISO 1597:2000 Plastikai. Neplastifikuotas celiuliozës acetatas.Acto rûgðties iðeigos nustatymas (ISO 1597:1994)–LST EN ISO 6427:2001 Plastikai. Organiniais tirpikliais ekstrahuojamø medþiagønustatymas (áprastiniai metodai) (ISO 6427:1992)–LST TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONASLST EN 25651:2002 Popierius, kartonas ir plauðiena. Savybiø mato vienetai –(ISO 5651:1989)Parengë Ramunë RukðënienëRekomenduojama taikytiLST EN ISO 3679:2004 Pliûpsniotemperatûros nustatymas. Greitasisuþdarojo tiglio metodas (ISO 3679:2004)* * *Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST TK 32 SVEIKATALST EN 475:1999 Medicinos priemonës. Elektriniai pavojaus signalai –LST EN 829:2000 Diagnostikos in vitro sistemos. Pakuotës medicininëms ir biologinëmsmedþiagoms gabenti. Reikalavimai, bandymai–LST EN 866-4:2000 Biologinës sterilizatoriø ir sterilizavimo procesø bandymo sistemos.4 dalis. Ypatingosios ðvitinimo sterilizatoriø sistemos–LST EN 1658:2000 Diagnostikos in vitro árankiø þymëjimo reikalavimai –LST EN ISO 9703-3:2000 en, LST EN ISO 9703-3:2003 lt Anestezijos ir kvëpavimo –prieþiûros árangos pavojaus signalai. 3 dalis.Pavojaus signalø naudojimo nurodymai(ISO 9703-3:1998)LST EN ISO 10993-8:2002 Biologinis medicinos priemoniø ávertinimas. 8 dalis. –Pamatiniø medþiagø biologiniams tyrimams parinkimas ir tinkamumo nustatymas(ISO 10993-8:2000)LST EN ISO 14727+AC:2002 Dantø implantatai. Standartinës dalys, suprastruktûromsprijungti prie dantø implantatø. Techninës bylos turinys (ISO 14727:1998)–Parengë Vida Julë Jocienë12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN ISO 15011-3:2003 Suvirinimo ir panaðiø procesø higiena bei sauga. –Laboratorinis lankinio suvirinimo dûmø ir dujø mëginio ëmimo metodas. 3 dalis.Ozono koncentracijos nustatymas matuojant fiksuotuose taðkuose (ISO 15011-3:2002)LST EN 288-9:2000 Metalø suvirinimo procedûrø apraðas ir patvirtinimas. –9 dalis. Magistraliniø vamzdynø sandûriniø jungèiø suvirinimas statybos aikðtelëseant þemës ir jûroje. Procedûrø patvirtinimo bandymaiParengë Violeta Peèiukënaitë* * *Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST L ENV 13563:2001 Eismo kontrolës áranga. Transporto priemonës detektoriai –LST L ENV 13459-2:2001 Keliø þenklinimo medþiagos. Kokybës kontrolë. 2 dalis.Medþiagø naudojimo kokybës planø rengimo principai–LST L ENV 13459-3:2001 Keliø þenklinimo medþiagos. Kokybës kontrolë. 3 dalis. –Eksploataciniai parametraiLST TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJALST 643-92 Stogo lentelës ir skiedros. Techninës sàlygos –LST 1633:2001 Nevientisos stogo dangos bendrieji reikalavimai (CR 833:1992) –Parengë Jolanta Vëjelienë* * *Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaLST TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST CWA 13988:2003 Dublino Centro informacijos naudojimo Europoje vadovas –LST CWA 14168:2002 Saugi paraðo formavimo áranga “EAL 4” –LST TK 17 MEDIENALST EN 22:2002 Medienos konservantai. Naikinamojo poveikio Hylotrupes bajulus(Linnaeus) lervoms nustatymas (laboratorinis metodas)LST EN 1084:2000 Sluoksniuotoji mediena. Formaldehido iðsiskyrimo klasës, –nustatytos dujø analizës metoduLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST EN ISO/IEC 11172-1:2003 Informacijos technologija. Judanèiø paveikslø ir –su jais susijusios garso informacijos kodavimas skaitmeninës atminties terpëjeiki 1,5 Mbit/s greièiu. 1 dalis. Sistemos (ISO/IEC 11172-1:1993)LST EN ISO/IEC 11172-2:2003 Informacijos technologija. Judanèiø paveikslø ir –su jais susijusios garso informacijos kodavimas skaitmeninës atminties terpëjeiki 1,5 Mbit/s greièiu. 2 dalis. Vaizdo kodavimas (ISO/IEC 11172-2:1993)LST EN ISO/IEC 11172-3:2003 Informacijos technologija. Judanèiø paveikslø ir –su jais susijusios garso informacijos kodavimas skaitmeninës atminties terpëjeiki 1,5 Mbit/s greièiu. 3 dalis. Garso kodavimas (ISO/IEC 11172-3:1993)LST EN ISO/IEC 11172-4:2001 Informacijos technologija. Judanèiø paveikslø ir –su jais susijusios garso informacijos kodavimas skaitmeninëje atminties terpëjeiki 1,5 Mbit/s greièiu. 4 dalis. Atitikties tikrinimas (ISO/IEC 11172-4:1995)LST EN ISO/IEC 11544:2001 Informacijos technologija. Vaizdinës ir garsinës –informacijos kodavimas. Paþangusis dvilygmenis vaizdø glaudinimas(ISO/IEC 11544:1993+AC1:1995)LST EN ISO/IEC 13818-9:2003 Informacijos technologija. Judanèiø paveikslø –ir su jais susijusios garso informacijos bendrasis kodavimas. 9 dalis. Dekoderiniøsistemø realaus laiko sietuvø laipsniai (ISO/IEC 13818-9:1996)Rekomenduojama taikytiLST EN 1390:2006 Medienoskonservantai. Naikinamojo poveikioHylotrupes bajulus (Linnaeus) lervomsnustatymas.Laboratorinis metodasParengë Valteris Mûþas –13


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISINFORMACIJA APIE SIÛLOMUS SKELBTI NETEKUSIAISGALIOS LIETUVOS STANDARTUSLietuvos standartizacijos departamentas siûlo skelbti netekusiais galios ðiuos Lietuvos standartus:Þymuo, leidimo metai ir LST TK numeris, Siûlymo pagrindas Informacijà teikiantisantraðtë pavadinimas Departamento darbuotojas |(v., pavardë, tel., el.p. adresas)LST 1251:2004 LST TK 15 Galioja Privalomieji grûdø, miltø ir Ona Laurinavièiûtë,Mieþiø kruopos Grûdai, grûdø kruopø kokybës reikalavimai, tel. (8 ~ 5) 270 93 65,produktai ir patvirtinti Lietuvos Respublikos el. paðtas ona.laurinaviciute@lsd.ltLST1548:2004 paðarai þemës ûkio ministro 2001 m. kovo 8 d.Manø kruopos ásakymu Nr. 52 (Þin., 2001,Nr. 22-746)LST 1497:1997Rekomenduojama taikytiMaistiniai ir paðariniai LST EN ISO 20483:2007grûdai bei jø produktai.Varpiniø ir ankðtiniø javø grûdai.Bendrojo baltymø kiekioAzoto kiekio nustatymas ir þalio baltymonustatymaskiekio apskaièiavimas. Kjeldalio metodas(ISO 20483:2006)Juridinius ir fizinius asmenis, pageidaujanèius pareikðti pastabø ir pasiûlymø dël siûlomø skelbti netekusiaisgalios Lietuvos standartø, praðom raðtu juos pateikti Lietuvos standartizacijos departamentui iki 2008 m. geguþës5 d. Iðkilus klausimø galima kreiptis á nurodytà Departamento darbuotojà.Ði informacija skelbiama ir Lietuvos standartizacijos departamento interneto tinklalapio http://www.lsd.lt skyriujeInformacija apie standartus.Parengë Ona LaurinavièiûtëPATVIRTINTOS LIETUVOS HIGIENOS NORMOS2007 m. IV ketvirtá Lietuvos sveikatos apsaugos ministras patvirtino ðias Lietuvos higienos normas (HN):2007 m. spalio 15 d. ásakymu Nr. V-827/A1-287 – HN 23:2007 Cheminiø medþiagø profesinio poveikio ribiniaidydþiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai. Áregistruota 2007 m. spalio 30 d. Nr. 147;2007 m. gruodþio 21 d. ásakymu Nr. V-1055 – HN 92:2007 Paplûdimiai ir jø maudyklø vandens kokybë. Áregistruota2008 m. sausio 25 d. Nr. 148.14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØBEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO SAUSIO MËN.TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAIISO ISO/IEC Guide 76:2008Development of service standards - Recommendationsfor addressing consumer issuesISO ISO/IEC Guide 77-1:2008Guide for specification of product properties andclasses - Part 1: Fundamental benefitsJTC 1 ISO/IEC 9796-2:2002/Amd 1:2008Information technology - Security techniques - Digitalsignature schemes giving message recovery - Part 2:Integer factorization based mechanisms - Amendment1JTC 1 ISO/IEC 23001-2:2008Information technology - MPEG systems technologies- Part 2: Fragment request unitsJTC 11 ISO/IEC 18000-7:2008Information technology - Radio frequency identificationfor item management - Part 7: Parameters foractive air interface communications at 433 MHzJTC 18 ISO/IEC 28360:2007/Cor 1:2008Information technology - Office equipment - Determinationof chemical emission rates from electronicequipment - Technical Corrigendum 1JTC 19 ISO/IEC ETSI TR 14496-24:2008Information technology - Coding of audio-visual objects- Par 24: Audio and systems interactionJTC 19 ISO/IEC 23000-2:2008Information technology - Multimedia application format(MPEG-A) - Part 2: MPEG music player applicationformatTC 106 ISO 3630-1:2008Dentistry - Root-canal instruments - Part 1: Generalrequirements and test methodsTC 108 ISO 13374-2:2007Condition monitoring and diagnostics of machines -Data processing, communication and presentation -Part 2: Data processing (corrected)TC 1318 ISO 8426:2008Hydraulic fluid power - Positive displacement pumpsand motors - Determination of derived capacityTC 135 ISO/TS 21432:2005/Cor 1:2008Non-destructive testing - Standard test method fordetermining residual stresses by neutron diffraction -Technical Corrigendum 1TC 138 ISO 13950:2007/Cor 1:2008Plastics pipes and fittings - Automatic recognition systemsfor electrofusion joints - Technical Corrigendum 1TC 150 ISO 14630:2008Non-active surgical implants - General requirementsTC 150 ISO 18192-1:2008Implants for surgery - Wear of total intervertebral spinaldisc prostheses - Part 1: Loading and displacementparameters for wear testing and correspondingenvironmental conditions for testTC 158 ISO/TS 29041:2008Gas mixtures - Gravimetric preparation - Masteringcorrelations in compositionTC 163 ISO 23993:2008Thermal insulation products for building equipmentand industrial installations - Determination of designthermal conductivityTC 206 ISO 14704:2008Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technicalceramics) - Test method for flexural strength ofmonolithic ceramics at room temperatureTC 206 ISO 14705:2008Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technicalceramics) - Test method for hardness of monolithicceramics at room temperatureTC 206 ISO 15490:2008Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technicalceramics) - Test method for tensile strength ofmonolithic ceramics at room temperatureTC 21 ISO 21927-1:2008Smoke and heat control systems - Part 1: Specificationfor smoke barriersTC 215 ISO 11073-90101:2008Health informatics - Point-of-care medical device communication- Part 90101: Analytical instruments - Pointof-caretestTC 22 ISO 7637-1:2002/Amd 1:2008Road vehicles - Electrical disturbances from conductionand coupling - Part 1: Definitions and generalconsiderations - Amendment 1TC 22 ISO 7637-2:2004/Amd 1:2008Road vehicles - Electrical disturbances from conductionand coupling - Part 2: Electrical transient conductionalong supply lines only - Amendment 115


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTC 22 ISO 11451-1:2005/Amd 1:2008Road vehicles - Vehicle test methods for electricaldisturbances from narrowband radiated electromagneticenergy - Part 1: General principles and terminology- Amendment 1TC 22 ISO 11452-1:2005/Amd 1:2008Road vehicles - Component test methods for electricaldisturbances from narrowband radiated electromagneticenergy - Part 1: General principles and terminology- Amendment 1TC 22 ISO 22241-2:2006/Cor 1:2008Diesel engines - NOx reduction agent AUS 32 - Part 2:Test methods - Technical Corrigendum 1TC 22 ISO 25981:2008Road vehicles - Connectors for the electrical connectionof towing and towed vehicles - Connectors forelectronically monitored charging systems with 12 Vor 24 V nominal supply voltageTC 220 ISO 21011:2008Cryogenic vessels - Valves for cryogenic serviceTC 23 ISO 15077:2008Tractors and self-propelled machinery for agriculture- Operator controls - Actuating forces, displacement,location and method of operationTC 29 ISO 13399-1:2006/Cor 1:2008Cutting tool data representation and exchange -Part 1: Overview, fundamental principles and generalinformation model - Technical Corrigendum 1TC 31 ISO 3739-3:2008Industrial tyres and rims - Part 3: RimsTC 33 ISO 10081-2:2003/Cor 1:2008Classification of dense shaped refractory products -Part 2: Basic products containing less than 7 % residualcarbon – Technical Corrigendum 1TC 33 ISO 20182:2008Refractory test-piece preparation - Gunning refractorypanels by the pneumatic-nozzle mixing type gunsTC 33 ISO 21078-1:2008Determination of boron (III) oxide in refractoryproducTS - Part 1: Determination of total boron (III)oxide in oxidic materials for ceramics, glass and glazesTC 34 ISO 3432:2008Cheese - Determination of fat content - Butyrometerfor Van Gulik methodTC 34 ISO 3433:2008Cheese - Determination of fat content - Van GulikmethodTC 34 ISO 5544:2008Caseins - Determination of “fixed ash” (Referencemethod)TC 34 ISO 5545:2008Rennet caseins and caseinates - Determination of ash(Reference method)TC 34 ISO 5547:2008Caseins - Determination of free acidity (Referencemethod)TC 34 ISO 22855:2008Fruit and vegetable products - Determination of benzoicacid and sorbic acid concentrations - High-performanceliquid chromatography methodTC 44 ISO 5182:2008Resistance welding - Materials for electrodes andancillary equipmentTC 45 ISO 37:2005/Cor 1:2008Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determinationof tensile stress-strain properties - TechnicalCorrigendum 1TC 45 ISO 124:1997/Amd 2:2008Latex, rubber - Determination of total solids content -Amendment 2: Determination at temperatures higherthan 105 degrees CTC 45 ISO 1798:2008Flexible cellular polymeric materials - Determinationof tensile strength and elongation at breakTC 59 ISO 22263:2008Organization of information about construction works- Framework for management of project informationTC 68 ISO 19092:2008Financial services - Biometrics - Security frameworkTC 79 ISO 22960:2008Titanium and titanium alloys - Determination of iron -Molecular absorption spectrometry using1, 10-phenanthrolineTC 79 ISO 22961:2008Titanium and titanium alloys - Determination of iron -Atomic absorption spectrometryTC 79 ISO 22962:2008Titanium and titanium alloys - Determination of iron -Inductively coupled plasma atomic emission spectrometryTC 79 ISO 22963:2008Titanium and titanium alloys - Determination of oxygen- Infrared method after fusion under inert gasTC 8 ISO/PAS 30000:2008Ships and marine technology - Ship recycling managementsystems - Specifications for managementsystems for safe and environmentally sound ship recyclingfacilitiesTC 85 ISO 22875:2008Nuclear energy - Determination of chlorine and fluorinein uranium dioxide powder and sintered pelletsTC 89 ISO 18775:2008Veneers - Terms and definitions, determination ofphysical characteristics and tolerancesTC 96 ISO 10245-1:2008Cranes - Limiting and indicating devices - Part 1: GeneralTC 96 ISO 10245-3:2008Cranes - Limiting and indicating devices - Part 3: Towercranes16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAIIEC IECEE 01:2008Basic Rules of the IEC System for Conformity Testingand Certification of Electrotechnical Equipment andComponents (IECEE)IEC IECEE 02:2008Rules of Procedure of the Scheme of the IECEE forMutual Recognition of Test Certificates forElectrotechnical Equipment and Components(CB Scheme)IEC CISPR 16-1-4:2008Specification for radio disturbance and immunitymeasuring apparatus and methods - Part 1-4: Radiodisturbance and immunity measuring apparatus - Ancillaryequipment - Radiated disturbancesTC 108 IEC 62075:2008Audio/video, information and communication technologyequipment - Environmentally conscious designTC 17 IEC 62271-205:2008High-voltage switchgear and controlgear - Part 205:Compact switchgear assemblies for rated voltagesabove 52 kVTC 18 IEC 60092-507:2008Electrical installations in ships - Part 507: Small vesselsTC 34 IEC 60598-2-22-am2:2008Amendment 2 - Luminaires - Part 2-22: Particular requirements- Luminaires for emergency lightingTC 34 IEC 61228:2008Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning - Measurementand specification methodTC 34 IEC 62031:2008LED modules for general lighting - Safety specificationsTC 4 IEC 62256:2008Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines- Rehabilitation and performance improvementTC 40 IEC 60384-20:2008Fixed capacitors for use in electronic equipment -Part 20: Sectional specification - Fixed metallizedpolyphenylene sulfide film dielectric surface mountd.c. capacitorsTC 40 IEC 60384-20-1:2008Fixed capacitors for use in electronic equipment -Part 20-1: Blank detail specification - Fixed metallizedpolyethylene sulfide film dielectric surface mount d.c.capacitors - Assessment level EZTC 44 IEC 61496-1:2008Safety of machinery - Electro-sensitive protectiveequipment - Part 1: General requirements and testsTC 46 IEC/PAS 62562:2008Cavity resonator method to measure the complexpermittivity of low-loss dielectric platesTC 47 IEC/PAS 60191-6-18:2008Mechanical standardization of semiconductor devices- Part 6-18: General rules for the preparation of outlinedrawings of surface mounted semiconductor devicepackages - Design guide for ball grid array (BGA)TC 47 IEC/PAS 60191-6-19:2008Mechanical standardization of semiconductor devices- Part 6-19: Measurement methods of packagewarpage at elevated temperature and the maximumpermissible warpageTC 47 IEC 60747-16-2:2008Semiconductor devices - Part 16-2: Microwave integratedcircuits - Frequency prescalersTC 48 IEC 60352-5:2008Solderless connections - Part 5: Press-in connections- General requirements, test methods and practicalguidanceTC 59 IEC 60704-2-13-am1:2008Amendment 1 - Household and similar electrical appliances- Test code for the determination of airborneacoustical noise - Part 2-13: Particular requirementsfor range hoodsTC 61 IEC 60335-2-6-am2:2008Amendment 2 - Household and similar electrical appliances- Safety - Part 2-6: Particular requirementsfor stationary cooking ranges, hobs, ovens and similarappliancesTC 61 IEC 60335-2-13-am2:2008Amendment 2 - Household and similar electrical appliances- Safety - Part 2-13: Particular requirementsfor deep fat fryers, frying pans and similar appliancesTC 61 IEC 60335-2-23-am1:2008Amendment 1 - Household and similar electrical appliances- Safety - Part 2-23: Particular requirementsfor appliances for skin or hair careTC 61 IEC 60335-2-32-am1:2008Amendment 1 - Household and similar electrical appliances- Safety - Part 2-32: Particular requirementsfor massage appliancesTC 61 IEC 60335-2-94:2008Household and similar electrical appliances - Safety -Part 2-94: Particular requirements for scissors typegrass shearsTC 61 IEC 60335-2-105-am1:2008Amendment 1 - Household and similar electrical appliances- Safety - Part 2-105: Particular requirementsfor multifunctional shower cabinetsTC 61 IEC 60335-2-108:2008Household and similar electrical appliances - Safety -Part 2-108: Particular requirements for electrolysersTC 62 IEC 60601-1-3:2008Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirementsfor basic safety and essential performance- Collateral Standard: Radiation protection in diagnosticX-ray equipmmentTC 65 IEC/PAS 62443-3:2008Security for industrial process measurement and control- Network and system securityTC 80 IEC 61097-2:2008Global maritime distress and safety system (GMDSS)- Part 2: COSPAS-SARSAT EPIRB - Satellite emergencyposition indicating beacon operating on406 MHz - Operational and performance requirements,methods of testing and required test resultsTC 89 IEC/TR 60695-8-2:2008Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summaryand relevance of test methodsTC 90 IEC 61788-6:2008Superconductivity - Part 6: Mechanical propertiesmeasurement - Room temperature tensile test ofCu/Nb-Ti composite superconductors17


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso, jei jie neperimtikaip Lietuvos standartai.SS N21 EN ISO 6327:2008Gas analysis - Determination of the water dew point ofnatural gas - Cooled surface condensation hygrometers(ISO 6327:1981)SS N21 EN ISO 15403-1:2008Natural gas - Natural gas for use as a compressedfuel for vehicles - Part 1: Designation of the quality(ISO 15403-1:2006)TC 104 EN 934-1:2008Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 1:Common requirementsTC 139 EN 1062-3:2008Paints and varnishes - Coating materials and coatingsystems for exterior masonry and concrete - Part 3:Determination of liquid water permeabilityTC 153 TR 15623:2007Food processing machinery - Route map - Materialsfor food areaTC 162 EN 1149-5:2008Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5:Material performance and design requirementsTC 163 EN 12764:2004+A1:2008Sanitary appliances - Specification for whirlpool bathsTC 163 EN 14428:2004+A1:2008Shower enclosures - Functional requirements and testmethodsTC 165 EN 752:2008Drain and sewer systems outside buildingsTC 172 TR 15645-1:2008Paper and board intended to come into contact withfoodstuffs - Calibration of the odour test - Part 1: OdourTC 172 TR 15645-2:2008Paper and board intended to come into contact withfoodstuffs - Calibration of the off flavour test - Part 2:Fatty foodTC 172 TR 15645-3:2008Paper and board intended to come into contact withfoodstuffs - Calibration of the off-flavour test - Part 3:Dry foodTC 187 EN ISO 20182:2008Refractory test-piece preparation - Gunning refractorypanels by the pneumatic-nozzle mixing type guns(ISO 20182:2008)TC 187 EN ISO 21078-1:2008Determination of boron (III) oxide in refractory products- Part 1: Determination of total boron (III) oxide inoxidic materials for ceramics, glass and glazes(ISO 21078-1:2008)TC 218 EN ISO 1307:2008Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum andmaximum inside diameters, and tolerances on cut-tolengthhoses (ISO 1307:2006)TC 218 EN ISO 5774:2008Plastics hoses - Textile-reinforced types for compressed-airapplications - Specification(ISO 5774:2006)TC 218 EN ISO 7233:2008Rubber and plastics hoses and hose assemblies -Determination of resistance to vacuum(ISO 7233:2006)TC 218 EN ISO 8308:2008Rubber and plastics hoses and tubing - Determinationof transmission of liquids through hose and tubingwalls (ISO 8308:2006)TC 230 EN ISO 17852:2008Water quality - Determination of mercury - Methodusing atomic fluorescence spectrometry(ISO 17852:2006)TC 250 EN 1992-1-1:2004/AC:2008Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1:General rules and rules for buildingsTC 256 EN 15227:2008Railway applications - Crashworthiness requirementsfor railway vehicle bodiesTC 264 EN 15445:2008Fugitive and diffuse emissions of common concern toindustry sectors - Qualification of fugitive dust sourcesby Reverse Dispersion ModellingTC 264 EN 15446:2008Fugitive and diffuse emissions of common concern toindustry sectors - Measurement of fugitive emission ofvapours generating from equipment and piping leaksTC 285 EN ISO 14630:2008Non-active surgical implants - General requirements(ISO 14630:2008)TC 287 EN ISO 19128:2008Geographic information - Web map server interface(ISO 19128:2005)TC 33 EN 179:2008Building hardware - Emergency exit devices operatedby a lever handle or push pad, for use on escaperoutes - Requirements and test methodsTC 33 EN 1125:2008Building hardware - Panic exit devices operated by ahorizontal bar, for use on escape routes - Requirementsand test methodsTC 33 EN 13126-15:2008Building hardware - Requirements and test methodsfor windows and doors height windows - Part 15: Rollersfor horizontal sliding and sliding folding windowsand doorsTC 33 EN 13126-16:2008Building hardware - Requirements and test methodsfor windows and doors height windows - Part 16:Hardware for Lift&Slide windows and doorsTC 33 EN 13126-17:2008Building hardware - Requirements and test methodsfor windows and doors height windows - Part 17:Hardware for Tilt&Slide windows and doorsTC 333 EN 15496:2008Cycles - Requirements and test methods for cyclelocksTC 337 EN 15431:2008Winter and road service area maintenance equip-18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02ments - Power system and related controls - Interchangeabilityand performance requirementsTC 337 EN 15432:2008Winter and road service area maintenance equipments- Front-mounted equipments - InterchangeabilityTC 338 EN ISO 21415-2:2008Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 2: Determinationof wet gluten by mechanical means(ISO 21415-2:2006)TC 51 EN 15368:2008Hydraulic binder for non-structural applications: definition,specifications and conformity criteriaTC 70 TR 15642:2008Unified tests procedures for the tests of EN 3-7TC 79 EN 13274-7:2008Respiratory protective devices - Methods of test -Part 7: Determination of particle filter penetrationTC 79 EN 14387:2004+A1:2008Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combinedfilter(s) - Requirements, testing, markingTC 79 EN 15333-1:2007Respiratory equipment - Open-circuit umbilical suppliedcompressed gas diving apparatus - Part 1: DemandapparatusRATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETOSTANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso, jei jieneperimti kaip Lietuvos standartai.CENELEC CLC/TR 50456:2008Alarm systems - Guidelines to achieving compliancewith EC directives for equipment of alarm systemsCENELEC EN 50131-2-2:2008Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectorsCENELEC EN 50131-2-4:2008Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -Part 2-4: Requirements for combined passive infraredand microwave detectorsCENELEC EN 50131-6:2008Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6:Power suppliesCENELEC EN 50410:2008Household and similar electrical appliances - Safety -Particular requirements for decorative robotsCENELEC EN 50482:2008Instrument transformers - Three-phase inductive voltagetransformers having Um up to 52 kVCENELEC EN 60085:2008Electrical insulation - Thermal evaluation and designationCENELEC EN 60300-3-4:2008Dependability management - Part 3-4: Applicationguide - Guide to the specification of dependabilityrequirementsCENELEC EN 60335-2-76:2005/A11:2008Household and similar electrical appliances - Safety -Part 2-76: Particular requirements for electric fenceenergizersCENELEC EN 60584-3:2008Thermocouples - Part 3: Extension and compensatingcables - Tolerances and identification systemCENELEC EN 60641-1:2008Specification for pressboard and presspaper for electricalpurposes - Part 1: Definitions and general requirementsCENELEC EN 61058-1:2002/A2:2008Switches for appliances Part 1: General requirementsCENELEC EN 61189-3:2008Test methods for electrical materials, printed boardsand other interconnection structures and assemblies- Part 3: Test methods for interconnection structures(printed boards)CENELEC EN 61274-1:2008Adaptors for fibre optic connectors - Part 1: GenericspecificationCENELEC EN 61753-021-6:2008Fibre optic interconnecting devices and passive componentsperformance standard - Part 021-6: GradeB/2 single-mode fibre optic connectors for category O- Uncontrolled environmentCENELEC EN 61753-062-6:2008Fibre optic interconnecting devices and passive componentsperformance standard - Part 062-6: Nonconnectorizedsingle-mode fibre optic pigtailed isolatorsfor category O - Uncontrolled environment andsequential testCENELEC EN 61753-092-6:2007/Cor.:2008Fibre optic interconnecting devices and passive componentsperformance standard - Part 092-6: Nonconnectorizedsingle-mode circulators for categoryO - Uncontrolled environment and sequential testCENELEC EN 61915-1:2008Low-voltage switchgear and controlgear - Device profilesfor networked industrial devices - Part 1: Generalrules for the development of device profilesCENELEC EN 61966-2-5:2008Multimedia systems and equipment - Colour measurementand management - Part 2-5: Colour management- Optional RGB colour space - opRGBCENELEC EN 62264-1:2008Enterprise-control system integration - Part 1: Modelsand terminologyCENELEC EN 62264-2:2008Enterprise-control system integration - Part 2: Objectmodel attributesCENELEC EN 62353:2008Medical electrical equipment - Recurrent test and testafter repair of medical electrical equipmentCENELEC EN 62366:2008Medical devices - Application of usability engineeringto medical devices19


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso, jei jieneperimti kaip Lietuvos standartai.ETSI TS 100 929 V8.6.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Security-related network functions (3GPPTS 03.20 version 8.6.0 Release 1999)ETSI TS 101 855 V8.19.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Technical Specifications and TechnicalReports for a GERAN-based 3GPP system (3GPPTS 01.01 version 8.19.0 Release 1999)ETSI TS 102 027-3 V4.2.5 (2008-01)Methods for Testing and Specification (MTS); ConformanceTest Specification for SIP (IETF RFC 3261);Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial ProtocolImplementation eXtra Information for Testing (PIXIT)proformaETSI TS 102 333 V1.2.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Gate control protocolETSI TS 102 412 V8.0.0 (2008-01)Smart Cards; Smart Card Platform RequirementsStage 1 (Release 8)ETSI TS 102 517 V2.0.1 (2008-01)Methods for Testing and Specification (MTS); InternetProtocol Testing (IPT): IPv6 Core Protocol;Interoperability Test Suite (ITS)ETSI TS 102 550 V1.3.1 (2008-01)Satellite Earth Stations and Systems (SES); SatelliteDigital Radio (SDR) Systems; Outer Physical Layer ofthe Radio InterfaceETSI TS 121 101 V3.17.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version3.17.0 Release 1999)ETSI TS 121 101 V4.14.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version4.14.0 Release 4)ETSI TS 121 101 V5.13.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version5.13.0 Release 5)ETSI TS 121 101 V6.8.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version6.8.0 Release 6)ETSI TS 121 101 V7.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version7.1.0 Release 7)ETSI ETSI TR 121 900 V8.1.1 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Technical Specification Group workingmethods (3GPP ETSI TR 21.900 version 8.1.1Release 8)ETSI TS 123 122 V7.11.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications20System (UMTS); Non-Access-Stratum (NAS) functionsrelated to Mobile Station (MS) in idle mode (3GPPTS 23.122 version 7.11.0 Release 7)ETSI TS 123 167 V7.7.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions(3GPP TS 23.167 version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 123 198 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);OpEN Service Access (OSA); Stage 2 (3GPPTS 23.198 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 123 218 V7.8.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); IP Multimedia (IM) session handling;IM call model; Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 7.8.0Release 7)ETSI TS 123 508 V7.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunications and Internetconverged Services and Protocols for AdvancedNetworking (TISPAN); Presence Service; Architectureand functional description [Endorsement of 3GPPTS 23.141 and OMA-AD-Presence_SIMPLE-V1_0](3GPP TS 23.508 version 7.0.0 Release 7)ETSI TS 124 109 V6.9.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Bootstrapping interface (Ub) and network applicationfunction interface (Ua); Protocol details (3GPPTS 24.109 version 6.9.0 Release 6)ETSI TS 124 109 V7.6.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Bootstrapping interface (Ub) and network applicationfunction interface (Ua); Protocol details (3GPPTS 24.109 version 7.6.0 Release 7)ETSI TS 124 147 V7.7.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Conferencing using the IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.147 version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 124 167 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3 (3GPPTS 24.167 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 124 173 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);IMS Multimedia telephony service and supplementaryservices; Stage 3 (3GPP TS 24.173 version 7.3.0Release 7)ETSI TS 124 206 V7.4.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Voice call continuity between CircuitSwitched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS);Stage 3 (3GPP TS 24.206 version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 124 247 V6.9.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Messaging service using the IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.247 version 6.9.0 Release 6)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02ETSI TS 124 247 V7.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Messaging service using the IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.247 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 124 279 V7.7.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Combining Circuit Switched (CS) and IP MultimediaSubsystem (IMS) services; Stage 3 (3GPP TS 24.279version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 124 341 V7.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Support of SMS over IP networks;Stage 3 (3GPP TS 24.341 version 7.2.0 Release 7)ETSI TR 124 930 V7.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Signalling flows for the session setupin the IP Multimedia core network Subsystem (IMS)based on Session Initiation Protocol (SIP) and SessionDescription Protocol (SDP); Stage 3 (3GPPETSI TR 24.930 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 125 302 V7.6.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Services provided by the physical layer (3GPPTS 25.302 version 7.6.0 Release 7)ETSI TS 125 304 V7.4.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) procedures in idle mode andprocedures for cell reselection in connected mode(3GPP TS 25.304 version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 125 306 V7.6.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306 version7.6.0 Release 7)ETSI TS 125 308 V7.5.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 7.5.0Release 7)ETSI TS 125 319 V7.4.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Enhanced uplink; Overall description; Stage 2 (3GPPTS 25.319 version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 125 321 V7.7.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 125 322 V7.5.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPPTS 25.322 version 7.5.0 Release 7)ETSI TS 125 402 V7.5.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Synchronization in UTRAN Stage 2 (3GPP TS 25.402version 7.5.0 Release 7)ETSI TS 125 423 V7.7.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface Radio Network Subsystem ApplicationPart (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 125 425 V7.6.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPPTS 25.425 version 7.6.0 Release 7)ETSI TR 181 011 V2.0.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Fixed Mobile Convergence; Requirements analysisETSI TS 182 021 V2.0.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Support of Short Message Service SMS over NGNIMS subsystem; Stage 2 [3GPP TS 23.204 (Release7), modified]ETSI TS 183 007 V1.3.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);PSTN/ISDN simulation services; Originating IdentificationPresentation (OIP) and Originating IdentificationRestriction (OIR); Protocol specificationETSI TS 102 515 V1.1.2 (2008-01)Methods for Testing and Specification (MTS); InternetProtocol Testing (IPT): IPv6 Core Protocol; ConformanceTest Suite Structure and Test Purposes(TSS&TP)ETSI TS 122 011 V7.8.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Service accessibility (3GPPTS 22.011 version 7.8.0 Release 7)ETSI TS 122 101 V7.10.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Service aspects; Service principles (3GPP TS 22.101version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 122 273 V7.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunications and Internetconverged Services and Protocols for AdvancedNetworking (TISPAN); Multimedia Telephony withPSTN/ISDN simulation services (3GPP TS 22.273 version7.0.0 Release 7)ETSI TS 123 003 V6.15.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Numbering, addressing and identification(3GPP TS 23.003 version 6.15.0 Release 6)ETSI TS 123 003 V7.6.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Numbering, addressing and identification(3GPP TS 23.003 version 7.6.0 Release 7)ETSI TS 123 008 V7.8.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Organization of subscriber data(3GPP TS 23.008 version 7.8.0 Release 7)ETSI TS 123 082 V7.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Call Forwarding (CF) SupplementaryServices; Stage 2 (3GPP TS 23.082 version 7.2.0Release 7)ETSI TS 123 093 V7.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Technical realization of Completionof Calls to Busy Subscriber (CCBS); Stage 2 (3GPPTS 23.093 version 7.2.0 Release 7)ETSI TS 123 205 V7.7.0 (2008-01Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Bearer-independent circuit-switched core network;Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 123 333 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multimedia Resource Function Controller (MRFC) -Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mpinterface; Procedures descriptions (3GPP TS 23.333version 7.3.0 Release 7)21


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 124 008 V6.17.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Mobile radio interface Layer 3 specification;Core network protocols; Stage 3 (3GPPTS 24.008 version 6.17.0 Release 6)ETSI TS 124 008 V7.10.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Mobile radio interface Layer 3 specification;Core network protocols; Stage 3 (3GPPTS 24.008 version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 125 101 V7.10.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 125 346 V7.6.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Introduction of the Multimedia Broadcast/MulticastService (MBMS) in the Radio Access Network (RAN);Stage 2 (3GPP TS 25.346 version 7.6.0 Release 7)ETSI TS 125 434 V7.2.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface data transport and transportsignalling for Common Transport Channel data streams(3GPP TS 25.434 version 7.2.0 Release 7)ETSI TS 125 435 V7.7.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPPTS 25.435 version 7.7.0 Release 7)ETSI ETSI TR 125 905 V7.2.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Feasibility study on improvement of the MultimediaBroadcast / Multicast Service (MBMS) in UTRAN(3GPP ETSI TR 25.905 version 7.2.0 Release 7)ETSI TR 125 993 V7.5.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Typical examples of Radio Access Bearers (RABs)and Radio Bearers (RBs) supported by Universal TerrestrialRadio Access (UTRA) (3GPP ETSI TR 25.993version 7.5.0 Release 7)ETSI TR 125 994 V5.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Measures employed by the UMTS Radio Access Network(UTRAN) to overcome early User Equipment(UE) implementation faulTS (3GPP ETSI TR 25.994version 5.0.0 Release 5)ETSI TR 125 995 V5.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Measures employed by the UMTS Radio Access Network(RAN) to cater for legacy User Equipment (UE)which conforms to superseded versions of the RANinterface specification (3GPP ETSI TR 25.995 version5.0.0 Release 5)ETSI TR 125 999 V7.0.1 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);High Speed Packet Access (HSPA) evolution; FrequencyDivision Duplex (FDD) (3GPP ETSI TR 25.999version 7.0.1 Release 7)ETSI TS 126 114 V7.3.1 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony;Media handling and interaction (3GPP TS 26.114 version7.3.1 Release 7)ETSI TS 126 131 V7.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal acoustic characteristics for telephony; Requirements(3GPP TS 26.131 version 7.1.0 Release 7)ETSI TS 126 132 V7.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Speech and video telephony terminal acoustic testspecification (3GPP TS 26.132 version 7.1.0 Release7)ETSI TS 126 142 V7.2.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Dynamic and Interactive Multimedia Scenes (DIMS)(3GPP TS 26.142 version 7.2.0 Release 7)ETSI TS 126 235 V7.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Packet switched conversationalmultimedia applications; Default codecs (3GPPTS 26.235 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 126 244 V7.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Transparent end-to-end packetswitched streaming service (PSS); 3GPP file format(3GP) (3GPP TS 26.244 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 126 346 V7.6.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocolsand codecs (3GPP TS 26.346 version 7.6.0Release 7)ETSI TR 126 902 V7.1.2 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Video codec performance (3GPPETSI TR 26.902 version 7.1.2 Release 7)ETSI TR 126 935 V7.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Packet Switched (PS) conversationalmultimedia applications; Performance characterizationof default codecs (3GPP ETSI TR 26.935 version7.2.0 Release 7)ETSI TS 129 060 V7.8.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); General Packet Radio Service(GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across theGn and Gp interface (3GPP TS 29.060 version 7.8.0Release 7)ETSI TS 129 212 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Policy and charging control over Gx reference point(3GPP TS 29.212 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 129 214 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Policy and charging control over Rx reference point(3GPP TS 29.214 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 129 228 V7.8.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); IP Multimedia (IM) Subsystem Cxand Dx Interfaces; Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.228 version 7.8.0 Release 7)ETSI TS 129 229 V7.7.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Cx and Dx interfaces based on theDiameter protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 129 230 V7.9.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Diameter applications; 3GPP specificcodes and identifiers (3GPP TS 29.230 version7.9.0 Release 7)ETSI TS 129 232 V5.20.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway(MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232 version5.20.0 Release 5)ETSI TS 129 232 V6.11.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway(MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232 version6.11.0 Release 6)ETSI TS 129 232 V7.8.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway(MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232 version7.8.0 Release 7)ETSI TS 129 234 V7.8.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN)interworking; Stage 3 (3GPP TS 29.234 version 7.8.0Release 7)ETSI TS 131 130 V7.7.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); (U)SIM Application ProgrammingInterface (API); (U)SIM API for Java Card (3GPPTS 31.130 version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 131 133 V7.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); IP Multimedia Services Identity Module(ISIM) Application Programming Interface (API);ISIM API for Java Card (3GPP TS 31.133 version7.2.0 Release 7)ETSI TS 132 101 V7.4.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Principles and high level requirements (3GPPTS 32.101 version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 132 102 V7.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Architecture (3GPP TS 32.102 version 7.2.0 Release7)ETSI TS 132 300 V7.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Configuration Management (CM); Name conventionfor Managed Objects (3GPP TS 32.300 version 7.2.0Release 7)ETSI TS 132 385 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Partial Suspension of Itf-N Integration Reference Point(IRP): eXtensible Markup Language (XML) file formatdefinition (3GPP TS 32.385 version 7.1.0 Release7)ETSI TS 132 395 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Delta synchronization Integration Reference Point(IRP): eXtensible Markup Language (XML) file formatdefinition (3GPP TS 32.395 version 7.1.0 Release7)ETSI TS 132 401 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Performance Management (PM); Concept and requirements(3GPP TS 32.401 version 7.1.0 Release 7)ETSI TS 132 405 V7.7.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Performance Management (PM); Performance measurementsUniversal Terrestrial Radio Access Network(UTRAN) (3GPP TS 32.405 version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 132 441 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Trace Management Integration Reference Point (IRP):Requirements (3GPP TS 32.441 version 7.1.0 Release7)ETSI TS 132 635 V6.7.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Configuration Management (CM); Core network resourcesIntegration Reference Point (IRP): Bulk CMeXtensible Markup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.635 version 6.7.0 Release 6)ETSI TS 132 635 V7.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Telecommunication management;Configuration Management (CM); Core network resourcesIntegration Reference Point (IRP): Bulk CMeXtensible Markup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.635 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 132 642 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Telecommunication management; Configuration Management(CM); UTRAN network resources IntegrationReference Point (IRP): Network Resource Model(NRM) (3GPP TS 32.642 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 132 643 V6.8.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Telecommunication management; Configuration Management(CM); UTRAN network resources IntegrationReference Point (IRP): Common Object RequestBroker Architecture (CORBA) Solution Set (SS) (3GPPTS 32.643 version 6.8.0 Release 6)ETSI TS 132 643 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Telecommunication management; Configuration Management(CM); UTRAN network resources IntegrationReference Point (IRP): Common Object RequestBroker Architecture (CORBA) Solution Set (SS) (3GPPTS 32.643 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 132 645 V6.9.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Telecommunication management; Configuration Management(CM); UTRAN network resources IntegrationReference Point (IRP): Bulk CM eXtensible MarkupLanguage (XML) file format definition (3GPPTS 32.645 version 6.9.0 Release 6)ETSI TS 132 645 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Telecommunication management; Configuration Management(CM); UTRAN network resources IntegrationReference Point (IRP): Bulk CM eXtensible MarkupLanguage (XML) file format definition (3GPPTS 32.645 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 133 108 V7.9.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);3G security; Handover interface for Lawful Interception(LI) (3GPP TS 33.108 version 7.9.0 Release 7)ETSI TS 133 110 V7.4.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Key establishment between a UICC and a terminal(3GPP TS 33.110 version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 133 203 V7.8.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); 3G security; Access security for IPbasedservices (3GPP TS 33.203 version 7.8.0 Release7)ETSI TS 133 220 V7.10.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications23


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISSystem (UMTS); Generic Authentication Architecture(GAA); Generic bootstrapping architecture (3GPPTS 33.220 version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 182 028 V2.0.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);IPTV Architecture; Dedicated subsystem for IPTV functionsETSI TR 183 052 V2.2.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Solution for REFER interworking problemsTSI TS 102 610 V1.1.0 (2008-01)Railways Telecommunications (RT); Global System forMobile communications (GSM); Usage of the User toUser Information Element for GSM Operation on RailwaysETSI TS 121 111 V8.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 121 111 V8.0.1 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111version 8.0.1 Release 8)ETSI TR 121 905 V8.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Vocabulary for 3GPP Specifications(3GPP ETSI TR 21.905 version 8.2.0 Release 8)ETSI TR 121 905 V8.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Vocabulary for 3GPP Specifications(3GPP ETSI TR 21.905 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 122 004 V8.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); General on supplementary services(3GPP TS 22.004 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 122 011 V8.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Service accessibility (3GPPTS 22.011 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 122 011 V8.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Service accessibility (3GPPTS 22.011 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 122 041 V8.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Operator Determined Call Barring(3GPP TS 22.041 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 122 067 V8.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); enhanced Multi-Level Precedenceand Pre-emption service (eMLPP); Stage 1 (3GPPTS 22.067 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 122 101 V8.6.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Service aspects; Service principles (3GPP TS 22.101version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 122 101 V8.7.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Service aspects; Service principles (3GPP TS 22.101version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 122 105 V8.4.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Services and service capabilities (3GPP TS 22.105version 8.4.0 Release 8)24ETSI TS 122 115 V8.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Service aspects; Charging and billing(3GPP TS 22.115 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 122 115 V8.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Service aspects; Charging and billing(3GPP TS 22.115 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 122 129 V8.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Handover requirements betweenUTRAN and GERAN or other radio systems (3GPPTS 22.129 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 122 129 V8.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Handover requirements betweenUTRAN and GERAN or other radio systems (3GPPTS 22.129 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 122 228 V8.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Service requirements for the InternetProtocol (IP) multimedia core network subsystem(IMS); Stage 1 (3GPP TS 22.228 version 8.2.0 Release8)ETSI TS 122 228 V8.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Service requirements for the InternetProtocol (IP) multimedia core network subsystem(IMS); Stage 1 (3GPP TS 22.228 version 8.3.0 Release8)ETSI TS 123 002 V8.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Network architecture (3GPPTS 23.002 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 123 002 V8.1.1 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Network architecture (3GPPTS 23.002 version 8.1.1 Release 8)ETSI TS 123 002 V7.4.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Network architecture (3GPPTS 23.002 version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 123 206 V7.5.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Voice Call Continuity (VCC) betweenCircuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem(IMS); Stage 2 (3GPP TS 23.206 version 7.5.0 Release7)ETSI TS 123 221 V7.2.0 (2008-01Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Architectural requirements (3GPPTS 23.221 version 7.2.0 Release 7)ETSI TS 123 228 V8.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); IP Multimedia Subsystem (IMS);Stage 2 (3GPP TS 23.228 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 123 228 V8.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); IP Multimedia Subsystem (IMS);Stage 2 (3GPP TS 23.228 version 8.3.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02ETSI TS 124 229 V8.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia callcontrol protocol based on Session Initiation Protocol(SIP) and Session Description Protocol (SDP);Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 229 V8.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia callcontrol protocol based on Session Initiation Protocol(SIP) and Session Description Protocol (SDP);Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 125 102 V7.9.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 7.9.0 Release 7)ETSI TS 125 104 V7.9.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 7.9.0 Release 7)ETSI TS 125 113 V8.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base station and repeater electromagnetic compatibility(EMC) (3GPP TS 25.113 version 8.0.0 Release8)ETSI TS 125 123 V7.7.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resource management(TDD) (3GPP TS 25.123 version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 125 133 V6.20.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resource management(FDD) (3GPP TS 25.133 version 6.20.0 Release6)ETSI TS 125 133 V7.10.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resource management(FDD) (3GPP TS 25.133 version 7.10.0 Release7)ETSI TS 125 141 V7.10.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPPTS 25.141 version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 125 201 V7.5.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer - general description (3GPP TS 25.201version 7.5.0 Release 7)ETSI TS 125 213 V7.4.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Spreading and modulation (FDD) (3GPP TS 25.213version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 125 306 V8.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306 version8.0.0 Release 8)ETSI TS 125 306 V8.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306 version8.1.0 Release 8)ETSI TS 125 307 V8.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supportinga release-independent frequency band (3GPPTS 25.307 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 125 323 V5.10.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification(3GPP TS 25.323 version 5.10.0 Release 5)ETSI TS 125 323 V6.11.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification(3GPP TS 25.323 version 6.11.0 Release 6)ETSI TS 125 323 V7.7.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification(3GPP TS 25.323 version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 125 331 V4.18.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 25.331 version 4.18.0 Release 4)ETSI TS 125 331 V5.21.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 25.331 version 5.21.0 Release 5)ETSI TS 125 413 V6.16.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version6.16.0 Release 6)ETSI TS 125 413 V7.8.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version7.8.0 Release 7)ETSI TS 125 433 V7.7.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)signalling (3GPP TS 25.433 version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 125 461 V8.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461 version8.0.0 Release 8)ETSI TS 127 007 V8.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); AT command set for User Equipment(UE) (3GPP TS 27.007 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 127 007 V8.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); AT command set for User Equipment(UE) (3GPP TS 27.007 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 129 002 V7.10.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Mobile Application Part (MAP) specification(3GPP TS 29.002 version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 129 061 V7.6.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Interworking between the PublicLand Mobile Network (PLMN) supporting packetbased services and Packet Data Networks (PDN)(3GPP TS 29.061 version 7.6.0 Release 7)ETSI TS 129 109 V6.8.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Generic Authentication Architecture(GAA); Zh and Zn Interfaces based on the Diameterprotocol; Stage 3 (3GPP TS 29.109 version 6.8.0 Release6)ETSI TS 129 109 V7.8.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Generic Authentication Architecture(GAA); Zh and Zn Interfaces based on the Diameterprotocol; Stage 3 (3GPP TS 29.109 version 7.8.0 Release7)ETSI TS 129 199-12 V7.1.1 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Open Service Access (OSA); Parlay X web services;Part 12: Multimedia conference (3GPP TS 29.199-12version 7.1.1 Release 7)25


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 129 199-14 V7.4.1 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Open Service Access (OSA); Parlay X web services;Part 14: Presence (3GPP TS 29.199-14 version 7.4.1Release 7)ETSI TS 129 199-15 V7.2.1 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Open Service Access (OSA); Parlay X web services;Part 15: Message broadcast (3GPP TS 29.199-15version 7.2.1 Release 7)ETSI TS 129 213 V7.3.1 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Policy and charging control signallingflows and Quality of Service (QoS) parametermapping (3GPP TS 29.213 version 7.3.1 Release 7)ETSI TS 129 328 V7.8.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); IP Multimedia Subsystem (IMS) Shinterface; Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.328 version 7.8.0 Release 7)ETSI TS 129 329 V7.5.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Sh interface based on the Diameterprotocol; Protocol details (3GPP TS 29.329 version7.5.0 Release 7)ETSI TS 129 332 V6.11.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Media Gateway Control Function (MGCF) - IM MediaGateway (IM-MGW); Mn interface (3GPP TS 29.332version 6.11.0 Release 6)ETSI TS 129 332 V7.9.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Media Gateway Control Function (MGCF) - IM MediaGateway (IM-MGW); Mn interface (3GPP TS 29.332version 7.9.0 Release 7)ETSI TS 129 333 V7.2.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multimedia Resource Function Controller (MRFC) -Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mpinterface; Stage 3 (3GPP TS 29.333 version 7.2.0Release 7)ETSI TS 131 102 V7.11.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Characteristics of the Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application (3GPP TS 31.102 version7.11.0 Release 7)ETSI TS 131 121 V7.2.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UICC-terminal interface; Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application test specification (3GPPTS 31.121 version 7.2.0 Release 7)ETSI TS 133 221 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Generic Authentication Architecture(GAA); Support for subscriber certificates (3GPPTS 33.221 version 7.1.0 Release 7)ETSI TS 133 222 V7.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Generic Authentication Architecture(GAA); Access to network application functions usingHypertext Transfer Protocol over Transport LayerSecurity (HTTPS) (3GPP TS 33.222 version 7.3.0 Release7)ETSI TS 133 246 V7.6.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);3G Security; Security of Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) (3GPP TS 33.246 version7.6.0 Release 7)ETSI TS 133 259 V7.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Key establishment between a UICChosting device and a remote device (3GPP TS 33.259version 7.2.0 Release 7)ETSI TR 133 920 V7.4.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); SIM card based GenericBootstrapping Architecture (GBA); Early implementationfeature (3GPP ETSI TR 33.920 version 7.4.0Release 7)ETSI TS 134 108 V8.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Common test environments for User Equipment (UE);Conformance testing (3GPP TS 34.108 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 134 121-1 V8.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Radio transmission and reception (FDD); Part 1: Conformancespecification (3GPP TS 34.121 - 1 version8.1.0 Release 8)ETSI TS 134 121-2 V8.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Radio transmission and reception (FDD); Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) (3GPPTS 34.121-2 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 134 121-2 V8.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Radio transmission and reception (FDD); Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) (3GPPTS 34.121-2 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 134 122 V7.3.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal conformance specification, Radio transmissionand reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version7.3.0 Release 7)ETSI TS 134 123-1 V8.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Part 1: Protocol conformance specification (3GPPTS 34.123-1 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 134 123-2 V8.1.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Part 2: Implementation conformance statement (ICS)specification (3GPP TS 34.123-2 version 8.1.0 Release8)ETSI TS 134 123-3 V6.5.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Part 3: Abstract test suites (ATSs) (3GPP TS 34.123-3 version 6.5.0 Release 6)ETSI TS 134 124 V8.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Electromagnetic compatibility (EMC) requirements formobile terminals and ancillary equipment (3GPPTS 34.124 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 134 229-1 V6.4.1 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Internet Protocol (IP) multimedia call control protocolbased on Session Initiation Protocol (SIP) and SessionDescription Protocol (SDP); Part 1: Protocol conformancespecification (3GPP TS 34.229-1 version6.4.1 Release 6)ETSI TS 134 229-1 V7.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Internet Protocol (IP) multimedia call control protocolbased on Session Initiation Protocol (SIP) and Ses-26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02sion Description Protocol (SDP); Part 1: Protocol conformancespecification (3GPP TS 34.229-1 version7.0.0 Release 7)ETSI TS 134 229-2 V7.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Internet Protocol (IP) multimedia call control protocolbased on Session Initiation Protocol (SIP) and SessionDescription Protocol (SDP); Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) specification(3GPP TS 34.229-2 version 7.0.0 Release 7)ETSI TS 134 229-2 V6.4.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Internet Protocol (IP) multimedia call control protocolbased on Session Initiation Protocol (SIP) and SessionDescription Protocol (SDP); Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) specification(3GPP TS 34.229-2 version 6.4.0 Release 6)ETSI TS 134 229-3 V6.0.0 (2008-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Internet Protocol (IP) multimedia call control protocolbased on Session Initiation Protocol (SIP) and SessionDescription Protocol (SDP); Part 3: Abstract testsuite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 6.0.0 Release6)ETSI TS 141 101 V4.17.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Technical Specifications and TechnicalReports for a GERAN-based 3GPP system (3GPPTS 41.101 version 4.17.0 Release 4)ETSI TS 141 101 V5.13.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Technical Specifications and TechnicalReports for a GERAN-based 3GPP system (3GPPTS 41.101 version 5.13.0 Release 5)ETSI TS 141 101 V6.10.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Technical Specifications and TechnicalReports for a GERAN-based 3GPP system (3GPPTS 41.101 version 6.10.0 Release 6)ETSI TS 141 101 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Technical Specifications and TechnicalReports for a GERAN-based 3GPP system (3GPPTS 41.101 version 7.1.0 Release 7)ETSI TS 143 020 V4.5.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Security-related network functions (3GPPTS 43.020 version 4.5.0 Release 4)ETSI TS 143 020 V5.4.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Security-related network functions (3GPPTS 43.020 version 5.4.0 Release 5)ETSI TS 143 020 V6.5.1 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Security-related network functions (3GPPTS 43.020 version 6.5.1 Release 6)ETSI TS 143 020 V7.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Security-related network functions (3GPPTS 43.020 version 7.2.0 Release 7)ETSI TS 144 004 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Layer 1; General Requirements (3GPPTS 44.004 version 7.1.0 Release 7)ETSI TS 144 031 V7.7.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Location Services (LCS); Mobile Station(MS) - Serving Mobile Location Centre (SMLC) RadioResource LCS Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version7.7.0 Release 7)ETSI TS 145 001 V7.6.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Physical layer on the radio path; Generaldescription (3GPP TS 45.001 version 7.6.0 Release7)ETSI TS 145 002 V7.6.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Multiplexing and multiple access on theradio path (3GPP TS 45.002 version 7.6.0 Release 7)ETSI TS 145 004 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Modulation (3GPP TS 45.004 version7.1.0 Release 7)ETSI TS 145 010 V7.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Radio subsystem synchronization (3GPPTS 45.010 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 148 031 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Location Services LCS: Serving MobileLocation Centre - Serving Mobile Location Centre(SMLC - SMLC); SMLCPP specification (3GPPTS 48.031 version 7.1.0 Release 7)ETSI TS 149 031 V7.5.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Location Services (LCS); Base StationSystem Application Part LCS Extension (BSSAP-LE)(3GPP TS 49.031 version 7.5.0 Release 7)ETSI TS 155 216 V3.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3specification (3GPP TS 55.216 version 3.0.0 Release1999)ETSI TS 155 216 V4.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3specification (3GPP TS 55.216 version 4.0.0 Release4)ETSI TS 155 216 V5.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3specification (3GPP TS 55.216 version 5.0.0 Release5)ETSI TS 155 216 V6.3.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3specification (3GPP TS 55.216 version 6.3.0 Release6)ETSI TS 155 216 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3specification (3GPP TS 55.216 version 7.1.0 Release7)ETSI TS 155 217 V3.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 2: Implementors’test data (3GPP TS 55.217 version 3.0.0 Release 1999)ETSI TS 155 217 V4.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 2: Implementors’test data (3GPP TS 55.217 version 4.0.0 Release 4)27


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 155 217 V5.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 2: Implementors’test data (3GPP TS 55.217 version 5.0.0 Release 5)ETSI TS 155 217 V6.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 2: Implementors’test data (3GPP TS 55.217 version 6.2.0 Release 6)ETSI TS 155 217 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 2: Implementors’test data (3GPP TS 55.217 version 7.1.0 Release 7)ETSI TS 155 218 V3.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 3: Design andconformance test data (3GPP TS 55.218 version 3.0.0Release 1999)ETSI TS 155 218 V4.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 3: Design andconformance test data (3GPP TS 55.218 version 4.0.0Release 4)ETSI TS 155 218 V5.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 3: Design andconformance test data (3GPP TS 55.218 version 5.0.0Release 5)ETSI TS 155 218 V6.2.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 3: Design andconformance test data (3GPP TS 55.218 version 6.2.0Release 6)ETSI TS 155 218 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 3: Design andconformance test data (3GPP TS 55.218 version 7.1.0Release 7)ETSI TR 155 919 V3.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 4: Design andevaluation report (3GPP ETSI TR 55.919 version 3.0.0Release 1999)ETSI TR 155 919 V4.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 4: Design andevaluation report (3GPP ETSI TR 55.919 version 4.0.0Release 4)ETSI TR 155 919 V5.0.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 4: Design andevaluation report (3GPP ETSI TR 55.919 version 5.0.0Release 5)ETSI TR 155 919 V6.2.1 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 4: Design andevaluation report (3GPP ETSI TR 55.919 version 6.2.1Release 6)ETSI ETSI TR 155 919 V7.1.0 (2008-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithmsfor GSM and ECSD, and the GEA3 encryptionalgorithm for GPRS; Document 4: Design andevaluation report (3GPP ETSI TR 55.919 version 7.1.0Release 7)ETSI TS 182 018 V2.0.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Control of Processing Overload; Stage 2 RequirementsETSI TS 183 004 V2.4.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);PSTN/ISDN simulation services: CommunicationDiversion (CDIV); Protocol specificationETSI TS 183 004 V1.5.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);PSTN/ISDN simulation services: CommunicationDiversion (CDIV); Protocol specificationETSI TS 183 008 V2.7.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);PSTN/ISDN simulation services Terminating IdentificationPresentation (TIP) and Terminating IdentificationRestriction (TIR); Protocol specificationETSI TS 183 008 V1.5.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);PSTN/ISDN simulation services Terminating IdentificationPresentation (TIP) and Terminating IdentificationRestriction (TIR); Protocol specificationETSI TS 183 011 V1.3.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);PSTN/ISDN simulation services: Anonymous CommunicationRejection (ACR) and Communication Barring(CB); Protocol specificationETSI TS 183 023 V1.4.0 (2008-01)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);PSTN/ISDN simulation services; Extensible MarkupLanguage (XML) Configuration Access Protocol(XCAP) over the Ut interface for Manipulating NGNPSTN/ISDN Simulation ServicesETSI TS 183 029 V2.5.0 (2008-01)Telecommunications and Internet Converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);PSTN/ISDN simulation services: Explicit CommunicationTransfer (ECT); Protocol specificationETSI TS 183 058 V2.0.0 (2008-01)Telecommunications and Internet Converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);SIP Transfer of IP Multimedia Service Tariff Information;Protocol specificationPASTABA. Su ðiais standartais galima susipaþinti Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje.Parengë Lyda Maþeikienë28


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02KOKYBËS IR APLINKOS VADYBAAPLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMØTAIKYMO LIETUVOJE APÞVALGAProf. Juozas RUÞEVIÈIUSÐio straipsnio tikslas – identifikuoti aplinkos apsaugos vadybos priemoniø tarptautinæ tipologijà, iðanalizuoti jødiegimo raidà mûsø ðalyje ir uþsienio ðalyse bei suformuluoti veiksmingesnio jø taikymo áþvalgas. Metodika. Straipsnisparengtas naudojant mokslinës, norminës ir teisinës literatûros bei ekonominës veiklos loginæ analizæ ir apibendrinimus,apimanèius teoriniø, metodiniø teiginiø ir verslo praktikos veiksmø sisteminimà, bei remiantis autoriaus atliktø kokybësproblemø sisteminiø tyrimø rezultatais.1. Tausojamoji plëtra ir aplinkos apsaugos vadybos priemonës. Pasauliniu mastu padidëjæs poreikis saugotiaplinkà – orà, vandená, þmonijos gyvenimà, gyvûnø ir augalø pasaulá, gamtos iðteklius ir ekosistemas – lemiaesminius visø veiklos srièiø – gamybos, paslaugø, rinkodaros, vartojimo, valstybës valdymo bei tarptautiniø ekonominiøir politiniø organizacijø politikos, pokyèius. Ekologinëms problemoms spræsti nebepakanka kai kuriø valstybiøaplinkosauginës veiklos – reikia suvienytø ir koordinuotø visø ðaliø ir tarptautiniø organizacijø pastangø.Praëjusio ðimtmeèio aðtuntajame deðimtmetyje intensyviai pradëta rengti aplinkos apsaugos ástatymus, techniniusreglamentus ir norminius dokumentus. Tuo pat metu moksliniuose straipsniuose, dokumentuose pasirodë sàvokosverslas, á aplinkos apsaugà orientuota veikla, tolydi plëtra, subalansuota plëtra, darni plëtra, tausojamoji plëtra (angl.sustainable development). Pagal subalansuotos plëtros principà reikia taip orientuoti ðalies ekonominæ ir socialinæplëtrà, kad ðiø dienø poreikiø patenkinimas nesumaþintø ateinanèiø kartø reikmiø patenkinimo galimybiø. Deklaracijà,kurioje ði nuostata átvirtinta pasauliniu mastu, Rio de Þaneiro konferencijoje 1992 m. kartu su kitomis ðalimis pasiraðëir Lietuva. Kiekviena valstybë turi turëti aplinkos apsaugos politikà, jungianèià visø ûkio ðakø ir teritorijø plëtrosstrategijas.1987 m. Gro Brundtland komisijos * ataskaitoje „Mûsø bendra ateitis“ pabrëþta, kad vyriausybë, visuomeninësorganizacijos, ámonës ne tik gali, bet ir privalo sujungti bei skirti jëgas aplinkos problemoms spræsti, nes jos keliagrësmæ egzistuoti paèiai visuomenei. Kiek vëliau, 1992 m., Tarptautinëje prekybos rûmø veiklos chartijoje dëlsubalansuotos plëtros (angl. ICC Business Charter for Sustainable Development) buvo suformuluota 16 principø,kuriais rekomenduojama vadovautis ámonëms aplinkos apsaugos srityje. Beveik tuo pat metu suformuluota ir priimtaEuropos Sàjungos bendros atsakomybës politika, kurioje daugiausia dëmesio skiriama pagrindiniams ekonomikossektoriams ir visuomenei. Joje numatyti nauji rinkos metodai, siekiant sumaþinti ir reguliuoti neigiamà poveikáaplinkai, bei platus informacijos skleidimas. Politikos ðerdis – visuotinës atsakomybës principas ir savanoriðkosveiklos aplinkos apsaugos srityje rëmimas.Tarptautinës organizacijos, vyriausybës pradeda pabrëþti, kad tradiciniai aplinkos apsaugos kontrolës bûdai irvalstybinis reguliavimas, pagrástas grieþtais administraciniais metodais ir prievarta, nebegali uþtikrinti stabiliosekologinës padëties. Svarbu, kad paèios ámonës nuolatos gerintø savo veiklà aplinkos apsaugos srityje. Tam tiksluiðalia privalomø aplinkosauginiø reikalavimø, kurie apibrëþiami ástatymuose ir kituose teisës aktuose, pradëta kurtinaujos priemonës, kurios skatintø ámones laisva valia siekti geresniø ekologiniø rezultatø.Yra sunkumø dël termino tausojamoji plëtra (angl. sustainable development, pranc. développment durable)atitikmens kitø ðaliø kalbomis, taip pat ir lietuviø kalba. Lietuvos mokslinëje ir verslo literatûroje vartojama daug ðiotermino variantø – harmoningas vystymasis, tausojamasis vystymasis, tvarusis vystymasis, tvari plëtra, subalansuotojiraida, subalansuotas vystymas, subalansuotoji plëtra, tausojanti plëtra, tausojamoji plëtra, tolydi plëtra ir kt. Ðiamedarbe vartojamas terminas tausojamoji plëtra.Europos Sàjungos tausojamosios plëtros strategijoje apsiribojama ðeðiais svarbiausiais tausojamosios plëtrosprioritetais:– pasaulinës klimato kaitos suðvelninimas;– transporto poveikio aplinkai maþinimas;– pavojaus þmoniø sveikatai maþinimas;– efektyvesnis gamtos iðtekliø naudojimas;* Aplinkos apsaugos komisija, analizuojanti þmonijos ateities gyvenimo aplinkoje problemas.29


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS– skurdo ir socialinës atskirties maþinimas;– visuomenës senëjimo problemø sprendimas.Mûsø ðalies Nacionalinës darnaus vystymo strategijos tausojamosios plëtros strateginiai prioritetai ir principaisuformuluoti atsiþvelgiant á nacionalinius Lietuvos interesus bei savitumus ir á Europos Sàjungos tausojamosiosplëtros strategijos bei kitø programiniø dokumentø nuostatas. 2007 m. patvirtinta mûsø ðalies Nacionalinë þaliøjøpirkimø ágyvendinimo programa. Apibendrinant galima iðskirti ðiuos svarbiausius Lietuvos valstybës tausojamosiosplëtros prioritetus:– nuosaiki, tarp ûkio ðakø ir regionø suderinta ekonomikos plëtra;– regionø gyvenimo lygio skirtumø iðlyginimas, iðsaugant jø savitumà;– pagrindiniø ûkio ðakø (transporto, pramones, energetikos, þemës ûkio, namø ûkio, turizmo) poveikio aplinkaimaþinimas;– efektyvesnis gamtos iðtekliø naudojimas ir atliekø tvarkymas;– pavojaus þmoniø sveikatai maþinimas;– pasaulinës klimato kaitos ir jos padariniø ðvelninimas;– efektyvesnë biologinës ávairovës apsauga;– efektyvesnë kraðtovaizdþio apsauga ir racionalus jos tvarkymas;– nedarbo, skurdo ir socialinës atskirties maþinimas;– ðvietimo ir mokslo vaidmens tausojant aplinkà didinimas;– ðalies kultûrinio (nacionalinio identiteto) savitumo iðsaugojimas.Aplinkai tausoti yra taikomos direktyvose numatytos (privalomosios) ir savanoriðkosios – organizacijø iniciatyvataikomos, aplinkos apsaugos priemonës. Didëjantis savanoriðkø aplinkos apsaugos priemoniø naudojimas uþsienioðalyse ir vis didëjantis teigiamas Vakarø ðaliø vartotojø poþiûris á jas gali turëti átakos ir lietuviðkø prekiøkonkurencingumui. Pagal tausojamosios plëtros koncepcijà reikia taip orientuoti ðalies ekonominæ ir socialinæplëtrà, kad ðiø dienø poreikiø patenkinimas nesumaþintø ateinanèiø kartø reikmiø patenkinimo galimybiø. Savanoriðkaaplinkos apsaugos veikla tampa svarbiu veiksniu, didinanèiu ámonës ávaizdá ir vertæ. Be to, ði veikla vis daþniaupasiteisina ekonominiu poþiûriu. Taigi savanoriðka ámoniø aplinkos apsaugos veikla tarptautinës organizacijos,vyriausybë ir visuomenë susidomëjo palyginti neseniai – tik praëjusio ðimtmeèio devintojo deðimtmeèio pabaigoje,nors pavieniø ryðkiø iniciatyvos pavyzdþiø buvo þinoma. Remiant ðià veiklà sukuriamos specialios priemonës –aplinkosauginis þenklinimas ir aplinkos apsaugos vadybos standartai, kuriø reikalavimai papildo privalomus irvalstybës institucijø reglamentuojamus aplinkosauginius reikalavimus. Prie savanoriðkøjø priemoniø priskiriamosaplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkanèios standartà ISO 14001 (toliau – ISO 14001 aplinkos apsaugosvadybos sistemos), ir EMAS (angl. Environmental Management and Audit Scheme) bei produktø aplinkosauginisþenklinimas. Aplinkos apsaugos vadybos priemoniø tarptautinë sistema apibendrinta 1 paveiksle.Aplinkosapsaugos vadybaSistemų(organizacijų veiklos)ISO 14001EMASProduktųAplinkosauginisženklinimas (I tipas)Savęs įvertinimupagrįstas ženklinimas(II tipas)Deklaracijomispagrįstas ženklinimas(III tipas)1 paveikslas. Aplinkos apsaugos vadybos priemonës [22]30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 022. ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Vienu ið svarbiausiø aplinkos apsaugos vadybos raidosir internacionalizavimo reiðkiniø laikytinas aplinkos apsaugos vadybos sistemø (AVS) standartizuotø modeliø kûrimas,sistemingas jø tobulinimas bei taikymas verslo ir vieðojo sektoriaus organizacijose. Vienas ið sëkmingø bûdø spræstiaplinkos apsaugos problemas yra AVS diegimas. Aplinkos apsaugos vadybos sistema - organizacijos vadybossistemos dalis, naudojama aplinkos apsaugos politikai sukurti ir ágyvendinti bei jos aplinkos apsaugos aspektamsvaldyti. Tai dalis bendrosios ámonës valdymo sistemos, kuri apima organizacijos struktûrà, planavimà, atsakomybæ,praktikà, procedûras, procesus ir iðteklius, skirtus aplinkos apsaugos politikos plëtrai, ágyvendinimui, pasiekimui,perþiûrai ir palaikymui. AVS visà laikà siekia tobulëjimo, todël ir sukurta sistema yra nuolat tobulinama.Daugelis veiksniø skatina ámones diegti AVS, didelæ átakà tam daro nuolat grieþtëjantys aplinkos apsaugàreguliuojantys valstybës teisiniai aktai, tarptautiniu mastu pripaþinti nutarimai, taèiau vienu ið esminiø veiksniø yradidëjantis visuomenës dëmesys aplinkos apsaugai, nes ámonës priklauso nuo visuomenës poþiûrio á jas, o AVSdiegimas – vienas ið tvirtø ávaizdþio gerinimo aspektø. Taip pat ir dauguma akcininkø reikalauja, kad bendrovësmaþintø verslo poveiká aplinkai, atvirai rodytø, kà jos daro, kaip gerina savo veiksmus. Aplinkos apsaugos vadybossistema padeda organizacijai sëkmingai valdyti svarbiausius aplinkos apsaugos aspektus, pvz., terðalø kieká, atliekøvaldymà, natûraliø iðtekliø panaudojimà bei energijos efektyvumà.Standarto ISO 14001 tikslas – padaryti tvarkà ámonës aplinkos apsaugos srityje. Tai yra tarptautinis standartas,jis gali bûti taikomas bet kokio tipo ir dydþio organizacijoje bei skirtingomis geografinëmis, socialinëmis, kultûrinëmissàlygomis. ISO 14001 skirtas ámonei, kuri nori ágyvendinti, palaikyti ir tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemà;uþtikrinti, kad ji atitiktø paèiø suformuotà aplinkos apsaugos politikà, pasiryþti ávykdyti reikalavimus ir vieðaidemonstruoti atitikimà; uþtikrinti atitiktá aplinkos apsaugos ástatymams ir teisinëms normoms; siekti, kad aplinkosapsaugos vadybos sistemà sertifikuotø iðorinë organizacija. Pagrindiniai ISO 14001 taikymo principai: aplinkosapsaugos teisës normø atitiktis ir nuolatinis organizacijos aplinkos apsaugos sistemos tobulinimas [9; 14; 21; 26].ISO 14001 pranaðumas yra tas, kad jis yra pripaþástamas tarptautiniu mastu, jame aiðkiai nustatyti sertifikavimokriterijai ir pagal já atliekamas nepriklausomas auditas. ISO 14001 lengviau taikomas stambiø kompanijø, nes norintjá ágyvendinti reikia daug pastangø ir lëðø. Tai nuolatinis, ilgalaikis procesas. Maþos ir vidutinës ámonës gali pasinaudotiðio standarto principais, taèiau nesant poreikio veiklos sertifikuoti nebûtina. Neigiamas aspektas, kad darbo grupëjeneskatinamos galimybës ir informacijos mainai tarp ámoniø. Minëtas standartas apima pagrindinius efektyviosaplinkos apsaugos vadybos sistemos elementus ir remiasi E. Demingo „planuok-daryk-tikrink-veik“ vadybostobulinimo ciklu. Standartas reikalauja, kad bendrovë laikytøsi sistemos procesø, procedûrø ir veiksmø plano.Pagrindiniai standarto elementai [4; 10; 21]:– Aplinkos apsaugos politika. Tai yra organizacijos AVS strategija ir ágyvendinimo pagrindas. Ji turi atitiktiorganizacijos veiklos pobûdá ir aplinkai daromà átakà, aprëpti nuolatinio gerinimo, tarðos prevencijos ásipareigojimus,atitikti teisinius reikalavimus. Ji turi bûti áforminta dokumentais, prieinama visuomenei, su ja supaþindinti visidarbuotojai.– Planavimas. Taikomas lanksèiai, atsiþvelgiant á esamà situacijà. Nustatomos svarbiausios valdymo sritys(reikðmingi aplinkos apsaugos aspektai, privalomi reikalavimai, gerinimo programos, tikslai ir uþdaviniai, atsakomybë,priemonës, terminai).– Ádiegimas ir vykdymas. Nustatomi reikalavimai taikomi pareigø, ágaliojimø, atsakomybës paskirstymui; darbuotojømokymo poreikiø nustatymui; informacijos judëjimui, dokumentams; veiklos valdymui; avariniø situacijø rizikosnustatymui ir atsakomiesiems veiksmams.– Tikrinimas ir koregavimas. Tikrinamas AVS veikimas ir taisomi trûkumai bei tobulinamos silpnosios vietos(stebima ir matuojama veikla, vertinama atitiktis teisiniams reikalavimams; nustatomi veiksmai, aptikus reikalavimøneatitikimà, ir kaip to iðvengti; daromi atitinkami áraðai apie veiklos valdymà ir gerinimà; atliekami vidaus auditai,ávertinama, ar AVS yra tinkama ir rezultatyvi siekiant nustatytø tikslø).– Vadovybës analizë. Organizacijos vadovybë nustato, ar AVS yra tinkama ir rezultatyvi, ar reikia keisti politikà,tikslus, kitus sistemos elementus (remiamasi vidaus auditø, stebësenos, matavimø, atitikties teisiniams, kokybës irtechniniams reikalavimas vertinimo rezultatø bei ávairiø duomenø analize).AVS gali bûti ádiegta ávairiais bûdais; tai priklauso nuo konkretaus sektoriaus, veiklos, taèiau, kaip nurodoAplinkos apsaugos agentûra, visuomet privalo bûti keletas bendrø pagrindiniø elementø: aplinkos politika, aplinkosapsaugos programa ar veiksmø planas, organizacinë struktûra, integravimas á vykdomas operacijas, dokumentøsistema, koregavimo ir prevenciniai veiksmai, AVS auditas, valdymo analizë, mokymai ir ryðiai su visuomene [3; 6;13; 16].Lietuvos organizacijose kol kas diegiami tik ISO 14001 serijos standartai. Pirmieji ðios serijos standartai oficialiaibuvo priimti ir paskelbti 1996 m. pabaigoje. Dabar galioja minëtø standartø 2004 m. versija. Ðiø standartø reikalavimaisuderinami su kokybës vadybos sistemø standartu ISO 9000. Sprendþiant aplinkos apsaugos problemas, ðiuostandartu dar 2007 m. pradþioje pasinaudojo 140 pasaulio ðaliø beveik 130 tûkst. organizacijø. ISO 14001 AVSdiegimo raida mûsø ðalyje ir pasaulyje apibendrinta 2 ir 3 paveiksluose.31


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS2 paveikslas. ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemø raida Lietuvoje 1998 – 2007 m. [21; 24]Sertifikuotų įmoniųskaičius140000120000100000800006000040000200000129199899374944022897788714911996 1998 2000 2002 2004 2006Metai3 paveikslas. ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemø raida pasaulyje 1996 – 2006 m.(sudaryta autoriaus pagal The ISO Survey, 2006; 2005; 2004; 2003)2008 m. sausio 1 d. ISO 14001 AVS buvo ádiegusios 299 Lietuvos ámonës. AVS kûrimas padeda iðsiaiðkinti,nustatyti ir suaktyvinti daugybæ ámonës technologiniø, techniniø ir organizaciniø galimybiø, kurios gali bûtipanaudojamos sprendþiant aplinkos problemas. Labai svarbu tai, kad ði savanoriðka aplinkos apsaugos priemonëyra prieinama daugeliui ir gamybos, ir ne gamybos ámoniø. Pavyzdþiui, ðias AVS yra ádiegæ Ðveicarijos UBS bankas,Ðvedijos Malardaleno universitetas, Prancûzijos „Auchan“ prekybos tinklas ir kiti [7; 9; 10]. Ji yra susijusi su maþaiiðlaidø ar net visai iðlaidø nereikalaujanèiø priemoniø ir metodø ádiegimu. Pasaulinë praktika árodë, kad AVS leidþiasumaþinti 20 – 30 proc. neigiamà ámonës poveiká aplinkai [20-23]. Daugiausia sertifikuotø pagal ISO 14001 ámoniøyra Japonijoje (2007 m. pradþioje 22 593), Kinijoje (18 842), Ispanijoje (11 125), Italijoje (9 825), þr. 4 paveikslà.32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02PrancūzijaŠvedijaVokietijaJAVPietų KorėjaJungtinė KaralystėItalijaIspanijaKinijaJaponija30474411541555855893607098251112518842225930 5000 10000 15000 20000 25000Sertifikuotų įmonių skaičius4 paveikslas. Daugiausia sertifikuotø pagal ISO 14001 ámoniø turinèiø pasaulio ðaliø deðimtukas (2007-01-01)(sudaryta autoriaus pagal The ISO Survey, 2006; 2005; 2004; 2003)Nors 2000–2006 m. Lietuvoje savo aplinkos apsaugos veiklà sertifikavusiø ámoniø skaièius padidëjo apie 25kartus, o pasaulio mastu ðis rodiklis iðaugo tik apie ðeðis kartus, mûsø ðalis smarkiai atsilieka ir nuo pirmaujanèiøpasaulio ðaliø (þr. 5 paveikslà), ir nuo naujøjø ES ðaliø (Èekijos, Slovënijos, Estijos, Vengrijos), skaièiuojant1000 gyventojø (þr. 6 paveikslà).ItalijaJaponijaSuomijaDanijaSlovėnijaČekijaIspanijaŠveicarijaŠvedijaLichtenšteinas0,16690,17660,17720,18280,18940,21710,25120,27580,48370,49280,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000Sertifikuotų įmonių skaičius 1000 gyventojų5 paveikslas. Daugiausia sertifikuotø pagal ISO 14001 ámoniø turinèiø pasaulio ðaliø deðimtukas (2006 m.)(sudaryta autoriaus pagal The ISO Survey, 2006; 2005; 2004; 2003)33


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLenkijaLatvijaSlovakijaRumunijaKiprasLietuvaVengrijaEstijaSlovėnijaČekija0,02200,04440,05660,06780,06900,07430,11370,12960,18940,21710,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500Sertifikuotų įmonių skaičius 1000 gyventojų6 paveikslas. Daugiausia sertifikuotø pagal ISO 14001 ámoniø turinèiø naujøjø ES nariø deðimtukas(2006 m.), skaièiuojant 1000 gyventojø(sudaryta autoriaus pagal The ISO Survey, 2006; 2005; 2004; 2003)3. Europos Bendrijos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema – tai savanoriðka sistema, skirta bendrovëms,pageidaujanèioms ávertinti, valdyti ir pagerinti savo aplinkos apsaugos programà. Ði sistema atvira visomsvisuomeninëms ar privaèioms organizacijoms, veikianèioms ES ar Europos ekonominëje erdvëje (Islandijoje,Lichtenðteine ir Norvegijoje). EMAS buvo sukurta 1993 m., pradëjo veikti nuo 1995 m. balandþio mën. ir atnaujinta2001 m. Ið pradþiø EMAS buvo taikoma tik pramonës sektoriaus ámonëms. Ðiuo metu ji taikoma visø sektoriøorganizacijoms. Dalyvaudama EMAS projektuose, bendrovë ásipareigoja vertinti ir gerinti savo aplinkos apsaugosprogramà ir teikti apie tai visà reikiamà informacijà visuomenei. Bendruoju poþiûriu EMAS turi toká pat aplinkosapsaugos sistemos kûrimo ciklà kaip ir ISO 14001 AVS, panaðûs ir aplinkos apsaugos politikos, vadybos sistemos,veiklos programos ir audito reikalavimai. Svarbiausias skirtumas, palyginti su ISO 14001 AVS, yra tas, kad pagalEMAS modelio reikalavimus privalu patvirtinti ámonës vadovybës aplinkos apsaugos pareiðkimà (deklaracijà). Ðispareiðkimas yra organizacijos veiklos objekto aplinkosauginës bûklës ataskaita, t.y. reikðmingø aplinkos apsaugosproblemø ávertinimas, duomenys apie tarðà, atliekø susidarymà, þaliavø, energijos ir vandens suvartojimà, triukðmolygá ir kt. Ðá pareiðkimà ávertina notifikuota (akredituota) ástaiga. Kai sprendimas teigiamas, ámonë áregistruojamaEMAS registre [7; 6; 8; 12; 19-21].34


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 02EMAS diegimo raida Europoje 2003–2007 m. pavaizduota 7 paveiksle, ið kurio matyti, kad organizacijø, diegianèiøminëto tipo AVS, sparèiai daugëja ir per 4 pastaruosius metus iðaugo apie 50 proc.Sertifikuotų įmonių skaičius6000500040003000200010000538047713760 387241822003 06 2004 06 2005 06 2006 06 2007 06Metai7 paveikslas. EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemø raida Europoje 2003–2007 m.(sudaryta autoriaus, remiantis http://ec.europa.eu/)EMAS sistemø reikalavimai yra aukðtesni, palyginti su ISO 14001 AVS. EMAS reglamentas kelia tokiusreikalavimus organizacijoms:• privaloma aplinkos apsaugos bûklës analizë;• vertinimo kriterijai turi bûti prieinami visuomenei;• darbuotojø dalyvavimas nustatant aplinkos apsaugos tikslus;• tiekëjai ir subrangovai taip pat turi tenkinti aplinkosaugos politikos reikalavimus;• aplinkos apsaugos auditas atliekamas ne reèiau nei kas trejus metus;• siûloma naudoti aplinkos apsaugos veiksmingumo indikatorius;• vieða organizacijos aplinkos apsaugos veiksmingumo ataskaita.Kai kuriø JAV ekologø teisininkø ir Didþiosios Britanijos pramonës ekologijos specialistø nuomone, EMAS principaiyra paþangesni ir sukuria patikimesná pagrindà, siekiant pagrindinio standartø diegimo tikslo – sumaþinti pramonëssektoriaus neigiamà átakà aplinkai. EMAS kûrëjai mano, kad ámoniø sertifikavimas pagal ISO 14001 gali bûti tarpinisþingsnis derinant ámonës veiklà prie EMAS reikalavimø. Autoriaus atlikti tyrimai leidþia padaryti tokius apibendrinimus.Nustatyta, kad vienas ið svarbiausiø aplinkos apsaugos vadybos sistemø diegimo mûsø ðalies ámonëse motyvø yrasiekis maþinti ekologinæ rizikà, didinti konkurencingumà, iðlaikyti ir iðplësti savo padëtá uþsienio rinkose, kuriosekeliami aukðti aplinkos apsaugos reikalavimai, ir kt. Ðie diegimo motyvai gerina ir ámonës ávaizdá. Svarbu atkreiptidëmesá, kad dauguma tirtø ámoniø savo produkcijà eksportuoja. Taigi rûpinimasis ávaizdþiu yra susijæs su siekiuásitvirtinti uþsienio rinkose [20-23].Ir kiti autoriai patvirtina, kad pagrindinis veiksnys, lemiantis aplinkos apsaugos sistemø diegimà Lietuvospramonëje, yra naujos rinkos, t. y. eksportas ir jo skatinimas, maþinant prekybos netarifines kliûtis. Daugelis Vakarøðaliø ámoniø tikisi ið verslo partneriø palankaus poþiûrio á aplinkos apsaugà, aiðkiai reikalaudamos ádiegti sertifikuotàaplinkos apsaugos sistemà, nes tinkama aplinkos apsaugos vadyba yra neatskiriama geros viso verslo vadybosdalis. Taèiau èia ir yra problema: iðorës spaudimas daþnai iðkreipia Lietuvos organizacijø sertifikuotø sistemødiegimo motyvacijà. Daþnai svarbiausias tikslas yra gauti sertifikatà. Autoriaus 2005 m. atliktas tyrimas parodë, kadpadidëjo (palyginti su 2001 m. tyrimu) ámoniø siekis maþinti ekologinæ rizikà, diegti naujoves ir gerinti bendràjàvadybà. Respondentø atsakymai rodo, kad didþiausiø sunkumø kilo dël stokos þiniø apie paèià sistemà, jos keliamusreikalavimus, procesø vadybà, sistemos áforminimà dokumentais ir vidaus audità. Ámonës pasigedo ir reikiamosvalstybës paramos – neskatinanti aplinkos mokesèiø valstybës politika, biurokratizmas ir kt. Aktualus yra ir darbuotojømotyvavimo aplinkos apsaugos veiklai klausimas. Ekspertai paþymi dar vienà problemà – ámoniø finansiniø irtechniniø iðtekliø stokà. Daþnai maþos ir vidutinës ámonës (ðiai kategorijai priklauso dauguma Lietuvos ámoniø,turinèiø sertifikuotas aplinkos apsaugos sistemas) negali skirti pakankamai iðtekliø veiksmingai aplinkos apsaugosvadybos sistemai sukurti ir uþtikrinti reikiamà kompetencijà. Viena ið reikðmingiausiø problemø, kylanèiø siekiantveiksmingai diegti aplinkos apsaugos sistemà tokiose ámonëse, yra techniniø priemoniø aplinkos apsaugosveiksmingumo parametrams nustatyti ir vertinti stoka. Lietuvos ámonëms siûloma diegti integruotà aplinkos apsaugosir kokybës vadybos sistemà, leisianèià ne tik sumaþinti minëtø sistemø kûrimo ir palaikymo iðlaidas, dokumentøskaièiø ir projektavimo trukmæ, bet ir pasiekti aukðtesná sistemos veiksmingumà [3; 10; 20; 25].35


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISKol kas Lietuvoje nëra ádiegtø EMAS aplinkos apsaugos sistemø, nors jos yra sëkmingai diegiamos kitoseES ðalyse (þr. 8 ir 9 paveikslus). 2007 m. viduryje EMAS aplinkos apsaugos sistemas buvo ádiegæ 5380 Europosorganizacijø – daugiausia Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Austrijoje. Pagal ádiegtø EMAS sistemø skaièiø, skaièiuojant1000 gyventojø, Europoje pirmauja Austrija, Danija ir Belgija.VokietijaIspanijaItalijaAustrijaJungtinė Karaly stėBelgijaDanijaŠv edijaPortugalijaGraikija47136533327872625895884119840 500 1000 1500 2000 2500Sertifikuotų įmonių, įstaigų ir valdžios institucijų skaičius8 paveikslas. Daugiausia EMAS turinèiø Europos ðaliø deðimtukas (2005 m.)(sudaryta autoriaus pagal The ISO Survey, 2006; 2005; 2004; 2003)AustrijaDanijaBelgijaVokietijaIspanija0,02410,02370,03210,05100,0575ItalijaSuomijaŠvedijaJungtinė KaralystėPortugalija0,01450,00920,00800,00600,00580,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700Sertifikuotų įmonių, įstaigų ir valdžios institucijų skaičius 1000-iui gyventojų9 paveikslas. Daugiausia EMAS, skaièiuojant 1000 gyventojø, turinèiø Europos ðaliø deðimtukas (2005 m.)(sudaryta autoriaus remiantis http://ec.europa.eu/)Lietuvos aplinkos apsaugos politikà formuojanèios valdþios institucijos turëtø paskatinti organizacijas diegtiEMAS, kadangi jos laiduoja aukðtesnio lygmens gamtos apsaugà, palyginti su ISO 14001 AVS. Kita vertus,pirmaujanèiø Europos ðaliø patirtis rodo, kad EMAS diegia ne tik pramonës ámonës, bet ir paslaugø ir vieðojosektoriaus organizacijos – vieðbuèiai, restoranai, valstybës institucijos, ðvietimo ástaigos (1 lentelë). Tai yra sektinaspavyzdys mûsø ðalies tiek pramonës, tiek ir vieðojo sektoriaus organizacijoms.36


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 021 lentelë. EMAS diegimas Europoje pagal veiklos sritisPirmaujantys pramonës sektoriai:Organizacijø skaièius• Chemijos 263• Maisto produktø ir gërimø 263• Nuotekø ir atliekø ðalinimo 242• Metalo gaminiø, iðskyrus maðinas ir árangà 230• Elektros, dujø, garo ir karðto vandens tiekimo 181Pirmaujantys paslaugø sektoriai:Organizacijø skaièius• Vieðbuèiai ir restoranai 220• Valstybës institucijos 189• Transportas 114• Kitos verslo paslaugos 153• Ðvietimas 151(Ðaltinis: EMAS informacinis biuletenis, 2007 m. balandþio 4 d., http://ec.europa.eu/environment/emas)4. AVS ir vaikø aplinkosauginis ugdymas. Sprendþiant ekologines problemas ne maþiau svarbus yra ir mûsøðalies vaikø aplinkos apsauginis ðvietimas ir ugdymas. JTO, UNESCO ir ISO remia naujà ir labai perspektyviàtarptautinæ iniciatyvà „ISO 14000 vaikams“ (angl. Kid’s ISO 14000) programà. Aplinkos apsaugos programà vaikams2000 m. sukûrë Japonijos ne pelno siekianti, nevyriausybinë organizacija Artech. Programos iðskirtinæ svarbàpripaþino ir Tarptautinë standartizacijos organizacija, suteikdama jai teisæ programos pavadinime vartoti santrumpàISO. Pagrindinis programos tikslas – sukurti „aplinkos apsaugai subrendusiø“ vaikø pasauliná tinklà. Gerai þinoma,kad aplinkos problemø neveikia valstybiø sienos, viena atskirai veikianti ðalis negali sustabdyti pasaulinio atðilimo.Be to, vaikams tai yra puiki galimybë suprasti bendradarbiavimo reikalingumà sprendþiant pasaulines aplinkosproblemas.Ðiuo metu „ISO 14000 vaikams“ programoje dalyvauja daugiau kaip 1 000 000 pasaulio vaikø. Vaikøaplinkosauginis ugdymas yra svarbus, nes jis formuos jø poveiká aplinkai, kai jie uþaugs ir imsis verslo ar kitosveiklos. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad 20 % viso pasaulio gyventojø yra nuo 10 ir 19 metø amþiaus. Tai, kà vaikai irjauni þmonës màsto bei daro dël aplinkos ðiandien, neabejotinai paveiks aplinkà, kurioje jie gyvens rytoj. Mokymassuprasti aplinkà ir jà saugoti, kai jie yra jauni, ateityje suformuos jø, jau suaugusiø þmoniø, tausojamàjá poveikáaplinkai [2; 22].Vaikø aplinkosauginis lavinimas – viena ið svarbiø priemoniø ðalies ir pasaulinëms aplinkos apsaugos problemomsspræsti. Tokios programos diegimas mûsø ðalyje yra labai aktualus ir turëtø bûti finansuojamas valstybës bei socialiaiatsakingà verslà deklaruojanèiø organizacijø lëðomis.5. Kitos aplinkos apsaugos priemonës. Be ðiame straipsnyje iðnagrinëtø AVS, sprendþiant problemas visplaèiau ir veiksmingiau taikomas gaminiø ir paslaugø ekologinis sertifikavimas ir þenklinimas. Aplinkosauginiaiþenklai ir sertifikatai suteikiami vartojamosioms prekëms, paslaugoms (vieðbuèiams, kaimo sodyboms, pramoginiamslaivams ir kt.), paplûdimiams, pastatams, mokykloms, miðkams bei medienos tiekimo grandinës subjektams ir kt.Iðvados1. Lietuvos organizacijos naudoja ávairias veiklos ir produktø aplinkosauginio sertifikavimo sistemas, kuriosdidina ámoniø konkurencingumà ir ávaizdá bei skatina ir palengvina tarptautinæ prekybà. Nors ISO 14001 AVS diegimasper pastaruosius metus þymiai iðaugo, taèiau pagal ádiegtø sistemø skaièiø, skaièiuojant 1000 ðalies gyventojø,pastebimai atsiliekame ne tik nuo pirmaujanèiø pasaulio ðaliø, bet ir nuo kai kuriø naujøjø ES ðaliø. Daugelis Vakarøðaliø vis plaèiau taiko „þaliuosius pirkimus“. Lietuviðkø produktø aplinkosauginës kokybës identifikavimo stoka jaudabar tampa rimta kliûtimi kai kuriø prekiø eksporto ir turizmo plëtrai. Taigi minëtos mûsø ðalies AVS ir kitø priemoniødiegimo problemos gali maþinti Lietuvos ámoniø tarptautiná konkurencingumà.2. Lietuvos aplinkos apsaugos politikà formuojanèioms valdþios institucijoms siûloma stiprinti sertifikavimoinfrastruktûrà, plësti „þaliuosius pirkimus“, skatinti mûsø ðalies organizacijas kurti ir sertifikuoti EMAS, o mokyklasátraukti á pasaulyje labai pasiteisinusias ir veiksmingas „ISO 14000 vaikams“ programas. Tokios programos diegimasmûsø ðalyje yra labai aktualus ir turëtø bûti finansuojamas valstybës bei socialiai atsakingà verslà deklaruojanèiøorganizacijø lëðomis. Vaikø aplinkosauginis lavinimas – viena ið svarbiø priemoniø ðalies ir pasaulinëms aplinkosapsaugos problemoms spræsti bei ekologinei pusiausvyrai iðlaikyti. Veiksmingas ekologinis ugdymas turëtø apimtiir visø specialybiø studentijà, verslo ámones, vieðojo sektoriaus bei valstybës administravimo institucijas.3. Lietuvos vieðøjø pirkimø ástatyme tikslinga padaryti pataisà, áteisinanèià, kaip konkurencinis pranaðumasteikiamas vieðuosiuose pirkimuose dalyvaujanèioms ámonëms, turinèioms AVS (ISO 14001 arba EMAS), kokybësvadybos sistemà (ISO 9001, ISO 22000), socialinës atsakomybës sistemà (SA 8000), darbuotojø saugos ir sveikatosvadybos sistemà (OHSAS), produktø aplinkosauginës kokybës sertifikatus.Literatûra1. About ISO; News and Media. Management standarts. ISO – International Organization for Standartization. Prieiga perinternetà: http://www.iso.org (þiûrëta 2007 m. spalio 12 d.).2. About Kids’ ISO 14000 Program. Prieiga per internetà: http://www.artech.or.jp/english/kids/envedu/index.html (þiûrëta37


2008 Nr. 02 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS2007 m. spalio 12 d).3. Aplinkos apsaugos vadybos sistemø diegimas Lietuvos Respublikos ámonëse, 2004 metais. (2005). Aplinkos apsaugosagentûra. Prieiga per internetà: aaa.am.lt/VI/files/0.805588001128950294.doc (þiûrëta 2007 m. spalio 13 d).4. Ekoþenklinimo bei Europos bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) galimybiø studija. LietuvosRespublikos ûkio ministerija, 2006. 32 p.5. EMAS – Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema. Aplinkos apsaugos agentûra. Prieiga per internetà:http://aaa.am.lt/emas/ (þiûrëta 2007 m. spalio 6 d.).6. EMAS – The Eco-Management and Audit scheme. European Commission. Prieiga per internetà: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (þiûrëta 2007 m. spalio 12 d.). Newsletter, issue: #01 June 2002, #01 June 2003, #01 June2004, #03 June 2005, #02 May 2006, #02 June 2007.7. Environmental Management in Financial Institutions. http://www.unep.ch/eco/index.htm8. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 761/2001 “Dël organizacijø savanoriðko dalyvavimo Bendrijosaplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS)” programa (2002 09 02). Tarðos prevencija: Aplinkos apsaugos vadybos iraudito schema. Prieiga per internetà: http://www.am.lt/VI/article.php3-article_id=678 (þiûrëta 2007 m. spalio 12 d.).9. Frost R. (2007 01 19). Overview of ISO 9001 and ISO 14001. ISO Marketing and Communication Department. 30 p.10. Hillary R. ISO 14001. Case Studies and Practical Experiences. London: Network for Environmental Management, 2000.11. ISO Managements Systems.(2007 05/06). ISO Central Secretariat. Vol. 7, No.3, 52 p.12. Kairys A. (2007). EMAS – ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistema. Aplinkos apsaugos agentûra. 17 p. Prieiga perinternetà: http://aaa.am.lt (þiûrëta 2007 m. spalio 20 d.).13. Laisvanoriðkai pasirenkamø aplinkosaugos priemoniø diegimas Lietuvos organizacijose (2007). Prieiga per internetà:aaa.am.lt/VI/files/0.024895001195565994.doc (þiûrëta 2007 m. spalio 20 d.).14. Lister N. ISO 14000: A European View. Prieiga per internetà: http://www.qualitydigest.com/dec98/html/iso14000.html(þiûrëta 2007 m. spalio 13d).15. Miestø EMAS tarpusavio perþiûros projektas. EMAS ágyvendinimo vadovas Europos Sàjungos savivaldybëms, 2004. 88 p.Prieiga per internetà: http://www.ubc-action21.net/documents/EMAS%20Implementation%20Guidebook_lit.pdf (þiûrëta 2007 m.spalio 12 d).16. Peglau R. (2006). Qua vadis? ISO 14001 certification. Federal Environmental Agency (UBA) - Germany. 24 p. Prieiga perinternetà:www.iema.net/download/conferences/emsforum2006/plenary/Reinhard%20Peglau.pdf (þiûrëta 2007 m. spalio 13d).17. Prevencinë aplinkos vadyba ir EMAS: pagrindiniai principai ir nauda. Aplinkos vadybos sistemø diegimas pagal ES EMASreglamentà 2006 m. sausio mën. 27 d. Aplinkos apsaugos agentûra. Prieiga per internetà: aaa.am.lt/VI/files/0.980251001143613170.pdf (þiûrëta 2007 m. spalio 13d.).18. Ramanauskienë A. (2003). LST SERT – tarp sertifikavimo ástaigø lyderiø. Lietuvos standartizacijos departamentas prieLietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Sertifikacijos skyrius. 5 p.19. Ruþevièius J. Aplinkosaugos priemoniø tarptautinë tipologija ir jø taikymo Lietuvos ámonëse tyrimas // Ekonomika: mokslodarbai. 2003, Nr.62, p.140-156.20. Ruþevièius J., Kasparavièienë G. (2003). Investigation into Motivation and Utility of Implementing Environmental ManagementSystems // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 2003, vol. XI, Supplement 1, p. I a – I h.21. Ruþevièius, J. (2007a). Kokybës vadybos metodai ir modeliai. Vilnius, Vilniaus universitetas, 316 p.22. Ruþevièius, J. (2007b). Management de la Qualité . Vilnius, Maison d – édition de l’ – Université de Vilnius, 235 p.23. Ruþevièius, J., Waginger Eva (2007c). Eco-labelling in Austria and Lithuania: a comparative study // Economics andManagement, No.12, p. 1043-105024. Sertifikuotos aplinkos vadybos sistemos (2008 01 01). Lietuvos standartizacijos departamentas prie Lietuvos Respublikosaplinkos ministerijos. Prieiga per internetà: http://www.lsd.lt/ (þiûrëta 2008 m. sausio 15 d.).25. Staniðkis J.K., Arbaèiauskas V. (2003). Europos Bendrijos aplinkos vadybos ir audito sistema (EMAS). Kaunas: Technologija.26. The ISO Survey of Certifications - 2004 (2005-09/1). ISO Central Secretariat. 21 p.27. The ISO Survey of Certifications - 2005 (2006-09/1). ISO Central Secretariat. 22 p.28. The ISO Survey of Certifications - 2006 (2007-01/10). ISO Central Secretariat. 24 p.29. The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates - 2003. (2004-09/1). ISO Central Secretariat. 25 p.30. The Kids’ ISO 14000 Program (2003 12/2). ISO Central Secretariat, Artech. 28 p.Profesorius, habilituotas daktaras Juozas RUÞEVIÈIUSEuropos kokybës universitetø tinklo EUN.TQM (EFQM, Briuselis) Mokslo ir akademinës tarybos narys,Tarptautinës prekiø mokslo ir technologijø asociacijos IGWT (Viena) vykdomojo komiteto narys,VU Kokybës vadybos magistro programos vadovasEl. paðtas juozas.ruzevicius@ef.vu.lt38


Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius ...................................................................................................................................................... 270 9360Direktoriaus pavaduotojas ............................................................................................................................ 270 9345Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131Faksas 212 6252203 kab.206 kab.309 kab.401 kab.204 kab.310 kab.1-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361Þaislai, kokybë, techniniai brëþiniai, paslaugos ...................................................................................................... 279 1134Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, kietasis biokuras ................................................................................... 279 1134Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365Cheminë analizë, tràðos, klijai, aplinkos apsauga, plastikai,kosmetika ................................................................ 270 9365312 kab.318 kab.318 kab.311 kab.311 kab.2-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika ....................................................................................... 234 8399Baldai, mediena, juvelyriniai dirbiniai, akiø optika .................................................................................................. 234 8397Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai .......................................................................................... 234 8397Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341Mechanika, metalai, suvirinimas, gabenamieji dujø balionai ................................................................................. 279 1141Sveikata, prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, pakavimas,ugniai atsparios medþiagos .................................................................................................................................... 234 8396302 kab.304 kab.304 kab.304 kab.202 kab.313 kab.303 kab.3-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 270 9342Elektrotechnika ir elektronika ................................................................................................................................... 279 1151Informacijos technologija ir telekomunikacijos ...................................................................................................... 270 9342218 kab.215 kab.218 kab.PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366Standartizacijos darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371 279 1153Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138212 kab.210 kab.209 kab.217 kab.317 kab.INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364BIBLIOTEKA ................................................................................................................................................... 279 1142213 kab.214 kab.213 kab.213 kab.315 kab.LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUSVedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139307 kab.306 kab.305 kab.FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja ............................................................................................................................................................. 270 9346201 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius ...................................................................................................................................................... 270 9344Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356Faksas 270 9356


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu susuinteresuotomis Lietuvos RespublikosVyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis irorganizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikàstandartizacijos srityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiøstandartizacijos darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvosstandartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinësuþklausø tarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

More magazines by this user
Similar magazines