Restoranų verslas 2007/1 (17)

restoranuverslas.lt
  • No tags were found...

Restoranų verslas 2007/1 (17)

Nr. . 1/2006 (17)Leidinys HORECA irpramogø srities specialistamshttp://horeca.meniu.ltMagazine for HoReCa andEntertainment ProfessionalsRESTAURANT BUSINESSInformacinis rëmëjas:VISOS LIETUVOS RESTORANAI,KAVINËS, BARAI, KLUBAI,PICERIJOS, GREITASIS MAISTAS,SPEC. PARDUOTUVËS,INFORMACIJA HORECA SEKTORIUIRESTORANØ RINKOS NAUJIENOSSUÐIØ BARAI UÞSIENYJEJAPONØ RESTORANØ INTERJERAIKÀ REIKIA ÞINOTI APIE ÞUVIS?ARBATA A – VIENAS SENIAUSIØ GËRIMØKOKOKTEILIØ KLASIFIKAVIMASINFORMACIJA VIEÐBUÈIAMSISSN 1822-3168www.menu.lt- all restaurants, cafes, bars and clubs of LithuaniaÁRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / VIRTUVË / BARAS / PRODUKTAIAI / KONSULONSULTACIJOS / INFORMACIJA VIEÐBUÈIAMS


BRANGÛS SKAITYTOJAI,NAUJIENOSTURINYS5Dar niûrus ir drëgnas, taèiau uþ lango – taipNaujos maitinimo ástaigos / 7ilgai lauktas pavasaris. „Restoranø verslas“ jáRinkos naujienos / 8pasitinka ypatingomis nuotaikomis – kupinasjaponiðkosios egzotikos. Tad norintiems pasidþiaugtiatgimimà pranaðaujanèiu metø laiku ypatingai,KONCEPCIJAsiûlome pasidairyti po Europoje ir AmerikojeGreita, lengva, egzotiðka / 10populiariausius suðiø barus ir restoranus, þvilgtelëti,Japoniðkø restoranø ypatumai / 13kuo gi panaðios ar skirtingos Europos ir Lietuvosjaponiðkø maitinimo ástaigø koncepcijos. KadJaponiðki restoranai Lietuvoje / 13RESTORANØ VERSLAS 1/2007kelionë po japonø virtuvæ bûtø prasmingesnë,trumpai supaþindiname su egzotiðkosios ðaliesINTERJERASkulinarinëmis ir architektûrinëmis tradicijomis,Tolimøjø Rytø aidas / 14Japonijoje turinèiomis itin gilias ðaknis. Domimës,ar Lietuvoje veikianèiø japonø restoranø interjeraiatspindi tikràjà japoniðkàjà dvasià.ÁRENGIMAIPraeitais metais raðëme apie espresso kavosÐaldymas, jo veikimo principai / 16niuansus, o ðiais pradedame gilintis á arbatøpasaulá. Ðiame numeryje supaþindinsime jus su ðiopuikaus gërimo istorija, klasifikavimu, skirtingø rûðiøPRODUKTAIypatybëmis.Kà reikia þinoti apie þuvis / 18Galiausiai pavasaris – puikus metas kibti ánaujus darbus. Ðiuo principu besivadovaudamos,bûsimus metø darbus pristato asociacijos, durisBARASpraveria ir apsilankyti kvieèia naujos ar atnaujintosmaitinimo ástaigos, vieðbuèiai, savo naujienasArbata – vienas seniausiø gërimø / 22pristato maitinimo ir vaiðingumo rinkos ástaigasBarmenø darbo paslaptys (4). Kokteiliø klasifikavimas / 24aptarnaujanèios ámonës.Sutikite pavasará kartu su „Restoranø verslu“.SPRENDIMAINuoðirdþiai jûsø,Su „R-K-Keeper“ integruota vaizdo sistema – patikima maitinimo„Restoranø verslo“ ir Meniu.lt kolektyvasámonës kontrolë / 29„UCS Baltic“ servise – efektyvus ir taupus Jûsø kompiuterinës POSárangos remontas / 29Leidinio redaktorius: Vytautas Mickevièius,mob. tel. 8 652 07520, el. p. vytas@meniu.ltRedaktoriaus pavaduotoja: Gintarë Jankauskaitë,VIEÐBUÈIAMSmob. tel. 8 650 33893, el. p. redakcija@meniu.ltNauji ir atnaujinti vieðbuèiai / 30Interjero rubrikos redaktorë:Elena Pipiraitë,mob. tel. 8 652 07522, el. p. elena@meniu.lt2006 m. Lietuvos apgyvendinimo ástaigø statistika / 30Dizainas ir maketas: Vilija Diglienë,Vieðbuèiø rinkos naujienos / 31mob. tel. 8 652 07523, el. p. dizainas@meniu.ltReklama ir informacija, Vilnius:Atsisveikinus su sportine praeitimi / 32Auksë Bakanienë,mob. tel. 8 652 01020, el. p. reklama@meniu.ltINFORMACIJAIeva Padegimaitë,mob. tel. 8 656 07555, el. p. horeca@meniu.ltVMVT informacija / 28Reklama ir informacija, Kaunas:LRVVKA informacija / 34mob. tel. 8 652 07520, el. p. kaunas@meniu.ltLSA informacija / 34Reklama ir informacija, Klaipëda:mob. tel. 8 652 07521, el. p. klaipeda@meniu.ltRestoranø rinkos naujienos / 35Rinkodaros skyrius: Artûras Neèejauskas,mob. tel. 8 699 37833, el. p. arturas@meniu.ltLeidinio bendraautoriai: Þ. Kleivaitë, J. Vitkauskaitë,Tarptautinës parodos / 36Meniu.lt ámoniø rodyklë / 38A. VyðniauskasBiuras: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,ENtel. (8 5) 2735919RESTAURANT BUSINESS is the professional There is the catalog of all HoReCa companiesand suppliers in Lithuania and other infor-Redakcija:Savanoriø pr. 271-207, Kaunas,magazine for restaurant owners, handlers, chiefstel. (8 37) 705627; internete: http://rv.meniu.ltPrenumerenumerata:rata: leidinio platinimo ir ásigijimo klausimaisand employees. It is specialized in various actualitiesof restaurant and hospitality. It is free payablemation for restaurant owners, handlers, cooks andemployees too. Here companies can present prod-for all restaurants, bars and clubs of ucts and services for restaurant business.kreiptis tel. (8 5) 2735919, (8 37) 705627,el. p. prenumerata@meniu.ltLithuania. Also it is the effective marketing tool For advertisements questions and offers pleaseISSN 1822-3168. Tiraþas 3300.for HoReCa companies and suppliers. Periodic-contact us:ity – 6 times per annum.“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSCSpauda ir pozityvai: UAB „Regrafas“.Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.WWW.MENU.MENU.L.LT – the biggest internet portalin Lithuania about all restaurants, cafs, bars,pubs, clubs, catering service. All restaurants, cafs,Head office: Konstitucijos pr. 23C-618,Vilnius, Lithuania, tel./fax.: +370 5 2735919,e-mail: info@menu.ltNuotrauka virðelyje: www.sxc.hu, kitos nuotraukos:bars, clubs of Lithuania are presented in specialEditorial: Savanoriø pr. 271-207,Meniu.lt archyvas, „FoodService Europe & Middlecatalog, divided by cities, categories and other Kaunas, Lithuania, tel.: +370 37 705627,East“, www.sxc.hu, D. Matvejev, R. Urbakavièius,filters.„GCW“, „Martialis“, „Mineraliniai vandenys“e-mail.: kaunas@menu.ltUþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriøbei paðnekovø nuomone.Leidinio „Restoranø verslas“ “ uþsakymo kortelæ rasiteinternete adresu http://kuponas.meniu.ltLeidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys irstilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiøprojektø vystymo grupë” ir yra saugomi LR ástatymø.Norëdami naudoti medþiagà ið leidinio, privalote Leidiniogauti raðtiðkà leidëjo sutikimà.partneriai:© „Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2007www.meniu.ltwww.sangaida.lt www.cafe-future.net www.mv.ltRedakcijos skiltis


RENGINIO „PASAASAULIO VIRTUVËS 2007“ REZULTATAIAI6InformacijaParodoje „Vivattur 2007“, vykusioje ðiø metø kovo 2-4 dienomisparodø centre „Litexpo“, Meniu.lt ir UAB „Visus plenus“ pristatë projektà„Pasaulio virtuvës“, kurio tikslas buvo parodos lankytojus ir dalyviussupaþindinti su skirtingø pasaulio ðaliø nacionalinëmis virtuvëmis bei jasreprezentuojanèiais restoranais.Renginio metu „SteakHouse Helios“ pristatë Europos virtuvæ,restoranas „Pas Rudolfà II“ – èekø, restoranas „Sevano eþeras“ –kaukazieèiø, restoranas „Berneliø uþeiga“ – lietuviø, o „Pub and Kebab“– turkø virtuvæ. Ið penkiø skirtingø ðaliø virtuviø, pristatytø parodos metu, komisijaiðrinko autentiðkiausià restoranà, o parodos lankytojai – populiariausiàparodos pasaulio virtuvæ.Autentiðkiausias parodoje „Vivattur 2007“ veikæs restoranasProjekto „Pasaulio virtuvës“ dalyviø – restoranø valgiø autentiðkumàvertino kompetentinga komisija: kruizinio laivo vieðbuèio vadovas JoseVagos, turintis 25 metø patirtá svetingumo versle, ir profesionalus virtuvësðefas Mher Gevorkian, 15 metø gaminantis gurmaniðkus ávairiø pasauliovirtuviø patiekalus. Rinkdama autentiðkiausià virtuvæ, komisija atsiþvelgëá ðeðis kriterijus: patiekalø skoná, prezentacijà, vertæ, temperatûrà,autentiðkumà bei aptarnavimà.Komisijos nariai restoranuose smalsiai ir su nekantrumu laukëatneðamø, autentiðkus pavadinimus turinèiø, patiekalø. Ir jie nenusivylë. JoseVagos ir Mher Gevorkian dþiaugësi ne tik valgiø kokybe, bet ir aptarnavimu.Jose Vagos pastebëjo, kad Lietuvoje daugelyje restoranø aptarnavimasyra geras: padavëjai tvarkingai apsirengæ, turi nemaþai þiniø apie jørestorane gaminamus patiekalus, yra mandagûs ir malonûs, prieðingainei Ispanijoje, kur aptarnaujantis personalas neretai yra arogantiðkas.Susumavus visus balus, autentiðkiausia virtuve iðrinktas 45 balussurinkæs ir Europos virtuvæ pristatæs restoranas „SteakHouse Helios”. 41,5balo surinko ir antrà vietà uþëmë èekø virtuvæ pristatæs restoranas „PasRudolfà II“. Nuo jo tik puse balo atsiliko kaukazieèiø virtuvei atstovavæs„Sevano eþeras“, surinkæs 41 balà.Populiariausia parodos „Vivattur 2007“ virtuvëParodos „Vivattur 2007“ lankytojai ir dalyviaine tik ragavo ávairiø ðaliø virtuviø patiekalus, juosvertino, bet ir aktyviai dalyvavo rinkdamipopuliariausià parodos pasaulio virtuvæ.Uþ populiariausià virtuvæ visas parodos dienasbalsavo 1252 þmonës. Daugiausia balsø (409 balsai),surinko ir populiariausia virtuve buvo pripaþinta kaukazieèiø virtuvë beijai atstovavæs restoranas „Sevano eþeras”. „Bernelio uþeiga“, pristaèiusilietuviø virtuvæ, surinko 315 balsø ir uþëmë antrà vietà, o treèioji vietaatiteko restoranui „SteakHouse Helios”, gaminusiam Europos virtuvës valgius(185 balsai). Balsavimo árangà pateikë UAB „UCS Baltic“, o balsavimo irbalsø kaupimo sistemà suprogramavo UAB „Corpus integrum“.Populiariausios 2007 metø pasaulio virtuvës portale Meniu.ltUþ mëgiamiausià pasaulio virtuvæ portalo Meniu.lt lankytojai internetegalëjo balsuoti visà vasario mënesá. Konkurso metu buvo uþregistruota1760 balsø. Balsavimo rezultatai atskleidë interneto portalo Meniu.ltlankytojø, o kartu ir Lietuvos gyventojø pomëgius bei simpatijas tautinëmspasaulio virtuvëms.Populiariausiø tautiniø virtuviø deðimtukas Lietuvoje (balsavimorezultatai): I vieta – kinø (24,31 % visø balsø), II vieta – italø (16,13%), III vieta – lietuviø (9,89 %), IV vieta – kaukazieèiø (7,11 %)(áskaitant armënø ir gruzinø virtuves), V vieta – prancûzø (5,81 %),VI vieta – Vidurþemio jûros (5,38 %), VII – japonø (4,09 %), VIII vieta– ispanø (4,08 %), IX vieta – Europos (2,58 %), X vieta – tailandieèiø(2,57 %).Kitos tautinës virtuvës iðsidëstë taip: graikø (2,55 %), meksikieèiø (2,54%), armënø (2,15 %), indø (1,93 %), gruzinø (1,51 %), turkø (1,29 %),libanieèiø (1,08 %), èekø (1,05 %). Visos likusios tautinës virtuvës gavo maþiaunei 1 % balsø.Meniu.lt informacijaRESTORANØ VERSLAS1/2007


NAUJOS IR ATNATNAUJINUJINTOSÁSTAIGOSAIGOSAIGOS (2007 m. sausis-vasaris)„PAPAPA A JAZZ“RESTORANAIÐiø metø vasario pradþioje Kaune, Savanoriø„PENKTADIENIS” – restoranas; adresas: Bokto g. 19pr. 178, antrame interjero ir dizaino centro „Artis“/Ðv. Kazimiero g. 12, Vilnius; virtuvë: miðri.„IBIZA” – restoranas; adresas: Savanoriø pr. 1 („Heliosaukðte, duris pravërë restoranas ir muzikinis klubasCity”), Vilnius; virtuvë: ispanø, Europos.„Papa Jazz“. 120 vietø restorane, kurio interjerà (kaip„KINØ ROÞË“ – restoranas; adresas: Savanoriø pr. 1ir viso pastato) kûrë kaunietis architektas Tautvydas(„Helios City“), Vilnius; virtuvë: kinø.Macys, kaunieèiams ir miesto sveèiams siûloma„ÈILI KAIMAS“ – restoranas; adresas: Savanoriø pr. 1paragauti tarptautinæ patirtá turinèio virtuvës meistro(„Helios City“), Vilnius; virtuvë: lietuviø.7RESTORANØ VERSLAS 1/2007kurtø Vidurþemio jûros virtuvës patiekalø bei tris„PAPA JAZZ“ – restoranas, dþiazo klubas; adresas:vakarus per savaitæ (ketvirtadiená, penktadiená irSavanoriø pr. 178, Kaunas; virtuvë: Europos.„KINØ BAMBUKAS“ – restoranas; adresas: H. Mantoðeðtadiená) atvykti pasiklausyti garsiø atlikëjø atliekamog. 43, Klaipëda; virtuvë: kinø.dþiazo, sudalyvauti karaokës vakarëliuose. „Papa„ROÞYNAS“ – kavinë-baras; adresas: Piniavos sk. 10Jazz“ taip pat galima uþsukti pavalgyti nebrangius(p. c. „Roþynas“), Panevëþys; virtuvë: lietuviø.dienos pietus, dideliame ekrane pasiþiûrëti krepðinio„SOFIJOS REZIDENCIJA” – restoranas-vieðbutis;varþybas ar koncertø transliacijas.adresas: Jaunimo g. 6, Birðtonas; virtuvë: miðri.„ROÞYNAS“KAVINËSVINËS-BARAI„COUNTRY SMUKLË“ – kavinë-baras; adresas: TiltoPanevëþyje, Piniavos sk. 10, prekybos ir g. 13, Vilnius; virtuvë: miðri.pramogø centre „Roþynas“, atidaryti lietuviðkø „DORO“ – kavinë; adresas: Bokðto g. 1, Vilnius;patiekalø restoranas „Roþynas“ ir europietiðko virtuvë: kava, arbata, ðokoladas.„DOUBLE COFFEE KNYGØ NAMAI“ – kavinë-baras;stiliaus jauki kavinë „Alex club cafe“. Pirmajameadresas: Gedimino pr. 50, Vilnius; virtuvë: Europos.aukðte ásikûrusio 100 vietø restorano „Roþynas“„ÐNEKUTIS” – alaus baras; adresas: Polocko g. 7A,interjere dominuoja kaimiðka aplinka, siûlomi Vilnius; virtuvë: miðri.tradiciniai lietuviø virtuvës patiekalai. 80 vietø „ALEX CLUB CAFE“ – kavinë-baras; adresas: PiniavosEuropos virtuvës kavinëje „Alex club cafe“, esanèioje sk. 10 (p. c. „Roþynas“), Panevëþys; virtuvë: Europos.antrame prekybos ir pramogø centro aukðte,lankytojams patiekiami gurmaniðki mësos, þuvies,PICERIJOS„ÈILI PICA“ – picerija; adresas: H. Manto g. 31paukðtienos patiekalai, siûlomi reti alkoholiniai ir(„Þemaitija“), Klaipëda; virtuvë: miðri.nealkoholiniai gërimai. Kavinëje gali bûti rengiami„ÈILI PICA“ – picerija; adresas: Klaipëdos g. 92verslo susitikimai, verslo pietûs, organizuojamos („Maxima”), Panevëþys; virtuvë: miðri.konferencijos. Tiek restorane, tiek kavinëje „ÈILI PICA“ – picerija; adresas: Kudirkos g. 3,organizuojami gimtadieniai, pobûviai, firmø ðventës. Marijampolë; virtuvë: miðri.Po soèiø pietø kvieèiama apsilankyti centre „Roþynas“ „ÈILI PICA“ – picerija; adresas: Vilniaus al. 13 (vandensásikûrusiame boulingo ir biliardo klube „Bilaro“. parkas), Druskininkai; virtuvë: miðri.GREITASIS MAISTASAS„PENKTADIENIS“„TATA” – greitojo maisto restoranas; adresas:Naujas restoranas „Penktadienis“, kurioSavanoriø pr. 180, Vilnius; virtuvë: miðri.autentiðkà interjerà kûrë garsus interjero autoriusNAKTINIAI KLUBAIAntanas Puþauskas, ásikûrë vienoje seniausiø Vilniaus„MOROCCO“ – baras-naktinis klubas; adresas: A.gatviø, ðalia gynybinës miesto sienos (Bokðto g. 19 /Vienuolio g. 4 („GCW“), Vilnius; virtuvë: miðri.Ðv. Kazimiero g. 12). Dël ðviesaus ir kartu elegantiðko„STORM“ – naktinis klubas; adresas: Vilniaus g. 8/2,interjero restorane „Penktadienis“ visada jauku,Ðvenèionys; virtuvë: kokteiliai.dominuoja intymi, atpalaiduojanti atmosfera. Dël ðiosprieþasties ir buvo pasirinktas restorano pavadinimasBOULINGO, , BILIARDO KLUBAI„Penktadienis“. Restorano valgiaraðtyje, kurio„CUE CLUB” – „snukerio” klubas; adresas: Þirmûnøg. 2 (p. c. „Iki“), Vilnius; virtuvë: miðri.patiekalus kûrë pats restorano ðeimininkas ir virtuvës„BILARO“ – boulingo-biliardo klubas; adresas:meistras Mindaugas Kalesnykas, gausu ávairiø salotø,Piniavos sk. 10 (p. c. „Roþynas“), Panevëþys; virtuvë:þuvies patiekalø. Siûloma paragauti firminiolietuviø, miðri.ðeimininko sûrio pyrago su ðvieþiomis uogomis. 65vietø restorane organizuojami pobûviai, banketai,furðetai iki 200 þmoniø.„KINØ ROÞË“Vasario pabaigoje pirmuosius lankytojuspakvietë nauja kinø restoranø tinklo „Kinø roþë“maitinimo ástaiga, ásikûrusi naujajame Vilniaus„Helios City“ pastate, Savanoriø pr. 1. Naujosios„Kinø roþës“ interjerà puoðia bambukai, specialiairestoranui pinti baldai, prancûziðki tapetai sukinroþëmis bei tokio pat stiliaus dizainerës kurtiðviestuvai, staliukø erdvës atskirtos gyvomis gëlëmis. „COUNTRCOUNTRY SMUKLË“Ant kiekvieno restorano stalelio árengti monitoriai, Neseniai Vilniuje, Tilto g. 13, duris pravërusikuriuose – iðsamus restorano valgiaraðtis su kavinë „County smuklë“ yra vienintelë countrynuotraukomis, patiekalø sudëtimi ir apraðymais. stiliaus maitinimo ástaiga Vilniuje. Gana paprastoKaip ir kituose tinklo restoranuose, naujojoje „Kinø interjero kavinës sienas puoðia kaubojiðka atributikaroþëje“ kinø tradicijø grieþtai laikomasi tiek bei smuikininko Algirdo Klovos specialiai smukleigaminant valgá, tiek já patiekiant.dovanota fotografijø kolekcija. Smuklës valgiaraðtisiðsiskiria patiekalø ávairove bei gausa, þaviintriguojanèiais patiekalø pavadinimais. 190 vietøNAUJØ RESTORANØ VADOADOVØ Ø DËMESIUI!smuklëje patiekalai gaminami tik uþsakius, todëlInformuokite mus apie naujai atidarytà ar renovuotàvisada yra ðvieþi. Savaitgaliais „Country smuklës“Portale Meniu.lt suraskite nuorodà „Anketa“ (po miestøsavo maitinimo ar pramogø ástaigà, ir mes nemokamaisàraðu), atsisiøskite jà á savo kompiuterá ir uþpildykite. Tuomet lankytojus dþiugina gyvo garso country, blues, swingapie jà paskelbsime Meniu.lt portale bei „Restoranø versle“. uþpildytà anketà persiøskite mums el. paðtu info@meniu.lt. muzikos stiliaus koncertai, organizuojami patiesPasikvieskite Meniu.lt portalo atstovà á Jûsø ástaigos Jei kyla klausimø, skambinkite telefonu Kaune (8 37) smuikininko Algirdo Klovos. Ateityje prie „Countryatidarymà, ir apie Jûsø ástaigà ið Meniu.lt portalo naujienø 705627 arba telefonu Vilniuje (8 5) 2735919, raðykite smuklës“ mikrofono jëgas galës iðbandyti ir naujisuþinos visa Lietuva.elektroniniu paðtu info@meniu.lt.talentingi muzikantai.Naujienos


8NaujienosNAUJI PRODUKTAIUAB „Gastrolinija“ pristato naujà iðskirtinëskokybës konvekcinæ garo krosná „Convotherm“.Atnaujintoje „Convotherm“ garo krosnyje ádiegtapatentuota ástumiamø-slankiojanèiø durø sistema,suteikianti krosniai kompaktiðkumo. Naudojant„Crisp&Taste“ funkcijà, paruoðti patiekalai bus sutraðkia plutele ir sultingu vidumi. Dël patentuotos„Closed system“ technologijos sutaupysite laiko,o aukðèiausios kokybës patiekalus paruoðitemaþiausiomis sànaudomis. Paspaudus vos vienà„Press&Go“ mygtukà, pasirinktà pagal maistoproduktus, Jûsø patiekalui automatiðkai busparinkta kepimo programa. Galite rinktis vienà ið„Convotherm“ garo krosniø variantø: OS –„Individual“ serijà, skirtà pradedantiesiems arbamaþoms virtuvëms (su garo ápurðkimo sistema)arba OB – „Premium“ serijà, skirtà dideliammaisto kiekiui ruoðti (su boileriu). Abiejø serijøkrosnys yra ir elektrinës, ir dujinës.Ispanø kompanijos „Ascaso“ atstovai LietuvojeUAB „Baltic professionals“ pristato naujàilgalaikës, profesionalios koncepcijos, ypaè geroskokybës, paprastai ádiegiamà ir subtilaus dizainoespresso kavos aparatø linijà, skirtà vieðbuèiams,restoranams ir namams. Ðie kavos aparatai yranedideli, jø korpusas pagamintas ið aliuminio,rankenëlës ið nerûdijanèio plieno, vandens boilerisið þalvario, todël jie patvarûs ir ilgaamþiai. Kadkavos aparatus bûtø paprasta derinti prie interjero,dizaineris Marc Aranyo siûlo 12 spalvø paletæ ir3 rûðiø raðtus. Kompanijos „Ascaso“ tikslas –sujungti þinias ir naujas technologijas su espressokultûra, nes tikra kavos kultûra yra profesionali,ieðkanti ir siekianti kavos tobulumo.Ámonë „Giftika“ klubø vadovams, renginiø irvakarëliø organizatoriams siûlo spalvotaskontrolines juosteles, kurios padës identifikuotiklube ar mokamame renginyje jau buvusiuslankytojus, bei neáleisti dar nesusimokëjusiø uþáëjimà. Ði problema tapo ypaè aktuali pastaruojumetu, kai ásigaliojo draudimas rûkyti maitinimo irpramogø ástaigose – dauguma lankytojø parûkytiiðeina á laukà, taip papildomai apsunkindamikontrolieriø darbà. Siûlomos kontrolinës juostelësyra segamos ant rankos, patogios dëvëti, jø dydisreguliuojamas. Vienkartinio naudojimo juostelësgali bûti ávairiø spalvø, su pieðinëliais.„UCS“ KOMPOMPANIJØ GRUPËS 2006 METØREZULTATAIAI„UCS“ kompanijø grupë, diegianti specializuotaskompiuterines apskaitos ir valdymosistemas maitinimo ámonëse, pramogøástaigoms bei vieðbuèiams Baltijos ðalyse,Vidurio ir Rytø Europoje, pateikia 2006 metøámonës darbo rezultatus.Sparèiai besiplësdama, „UCS“ kompanijøgrupë praeitais metais naujus klientø aptarnavimocentrus atidarë Estijoje, Uzbekistane ir Serbijoje.Apskaitos sistemos „R-Keeper“ pardavimaivisø valstybiø mastu ðiais metais iðaugo 25procentais – per visus metus buvo automatizuoti2332 restoranai.„UCS“ kuriama vieðbuèiø sistema praëjusiaismetais buvo ádiegta 49 vieðbuèiuose (ið visoámonë yra automatizavusi 146 vieðbuèius).2006 metais „UCS“ kompanijø grupëVidurio ir Rytø Europoje ádiegë 55 sistemas kinoNAUJI „MONIN” PADADAÞAIAÞAIteatrams „UCS Premjera“ ir 39 sistemas „GameKeeper“ vaikø þaidimo pramogø centruose,todël „UCS“ specialistai tikisi, kad ðios sistemos2007 metais Baltijos ðalyse bus taip patpopuliarios ir paklausios.Baltijos ðalyse „UCS“ kompanijø grupë savosistemas ðiais metais ádiegë daugiau nei 200pramogø ástaigø.Vieni ið svarbesniø ávykiø praëjusiais metaisbuvo Vengrijos atstovybës „UCS Hungary“pasiraðytas kontraktas su tarptautiniu restoranøtinklu „Pizza San Marzano“, priklausanèiutarptautiniam restoranø tinklui „Pizza Express“,bei „UCS Bulgarija“ sudaryta sutartis sukompanija „Samex“, valdanèia franðiziná tinklà„KFC“ ir „Dunkin‘ Donuts“.UAB „UCS Baltic“ informacijaPasaulinis profesionaliøsirupø lyderis „Monin“ kartu suUAB „Sangaida“ pristato naujàproduktà – 3 rûðiø (karamelës,baltojo ðokolado ir tamsausðokolado) „Monin“ padaþus.Jie gali bûti naudojami gaminantkavos ir ðokoladogërimus, puoðiant bei gardinantdesertus: ledus,blynelius, sûrio pyragà ir kt.Ðie padaþai nepakeièiamitada, kai reikia tirðtesnëskonsistencijos produkto,tinkanèio indø, tauriø, patiekalø dekoravimui.RESTORANØ VERSLAS1/2007


12KoncepcijaAtkelta ið 11 psl.„Akakiko“, Austrijarestoranø stiliumi ir dekoracijomis: ryðkios,gyvybingos ir patrauklios, „Akakiko“ ástaigostinka kiekvienam lankytojui. Lankytojai „Akakiko”restoranuose vidutiniðkai uþtrunka 30 min. irpatiekalø bei gërimø uþsisako santykiu 80:20.Vidutinë sàskaita paprastai yra 10 eurø(pristatymo á namus – 23 EUR). Ðalti patiekalaitinklo ástaigose kainuoja nuo 3,70 iki 24 EUR(atskirai suðiai – nuo 1,60 iki 3,20 EUR),karðtieji patiekalai – nuo 6,95 iki 12,90 EUR.Restoranø tinklas taip pat plëtoja koncepcijàpaslaugà„Go Wok“, siûlomà dviejuoseVienos restoranuose. Ðios paslaugos esmë yralankytojams, kurie nemëgsta suðiø ar kitønacionaliniø japonø patiekalø, pasiûlytiazijietiðkø wok keptuvëse pagamintø valgiø.2004 m. bendros tinklo pajamos sudarë 13mln. eurø, tinkle dirbo 160 darbuotojø,apsilankë 1,1 mln. lankytojø ir buvo parduota1,3 mln. patiekalø.„El Japones del Tragaluz“, IspanijaSuðiai ir saðimiai Ispanijoje buvo neþinomiþodþiai iki tol, kol japonø kompanijos, tokioskaip „Sony”, „Sanyo” ar „Nissan”, Barselonoje1970-siais atidarë savo filialus su valgyklomis,kuriose japonø virtuvës meistrai gaminotradicinius Japonijos valgius. ÐiandienIspanijoje japonø virtuvës restoranø yra visagalybë. Vien Barselonoje jø priskaièiuojamaapie 50, o Madride galbût ir dar daugiau.Ispanijoje suðiø barø koncepcijos yra labaiávairios. Barselonos restorane „SatoruMiyanu“ derinamos japonø ir prancûzøvirtuvës, restoranuose „La Fábrica” ir „LaBóbila” – japonø ir katalonø. Barselonosrestorane „Spora” netgi siûloma „japoniðkospicos“. Restoranai „Hana Ichi”, „Bus Sichi”,„El Japonès del Tragaluz” specializuojasi Vidurþemiojûros ðaliø ir japonø virtuvëse. Puikusfusion virtuvës pavyzdys yra Madride irBarselonoje veikianèios tinklo „Sushi Itto“ástaigos (www.sushi-itto.com). Klubø ir maistosektoriuje veikia Barselonos „Taira”, priklausantis„Otto Zutz group” (www.grupoottozutz.com).Jame lankytojus vilioja „DaiClub“ su DJ, gërimø baras ir poilsio zona susuðiø baru. Japoniðko maisto pristatymo ánamus sektoriuje tvirtai ásitvirtinæ jau minëtas„Sushi Itto“ bei „Sushi Express“, sumuðtiniøbarø tinklo „Delina‘s“ ástaigos (www.telesushi.com).Suðiai Ðvedijoje ypatingo populiarumo,ypaè didþiuosiuose ðalies miestuose, susilaukëpastaràjá deðimtmetá. Suðiai siûlomi specialiuosesuðiø baruose, japonø ir Azijosvirtuvës restoranuose, gaminanèiuose miðrios(tailandieèiø, japonø, kinø, korëjieèiø) virtuvësvalgius. Toks pavyzdys yra Stokholme veikiantisazijietiðkos virtuvës restoranas „Ljunggrens“,siûlantis platø suðiø pasirinkimà.Restoranas „East” (www.east.se) Stokholmeduris pravërë 1989 metais ir tapopirmuoju bei geriausiai þinomu moderniuazijietiðku restoranu Ðvedijoje. Restoranepatiekiami ávairûs Azijos ðaliø virtuviø valgiai,veikia atskiras suðiø baras.Dauguma suðiø barø Ðvedijoje yra maþiir labiau orientuoti á maisto iðsineðti arpristatymo á namus koncepcijà. Nedidelëmisiðimtimis gali bûti laikomi trijø ástaigøStokholmo tinklas „Roppongi” ir keturiø ástaigøStokholme bei Gavle veikiantis tinklas „DepaSushi & Coffee” (www.depa.se).Suðiø Ðvedijoje galima nusipirkti irprekybos centruose. Suðiai tapo populiarûs irkaip dalinë koncepcija kitokio tipo restoranuosebei greitojo maisto tinkluose.Pavyzdþiui, vienoje ið sumuðtiniø ir salotø tinklo„Panini“ ástaigoje (www.panini.nu) lankytojamspasiûlytas atskiras suðiø skyrius.Rusijosgyventojai su suðiais susipaþinoprieð gerà deðimtmetá, kuomet buvo pradëtiatidarinëti pirmieji pilno aptarnavimo japonøvirtuvës restoranai. Paprastesnës suðiussiûlanèios ástaigos pradëjo populiarëti tik 1999m., kuomet bene kartu atsidarë „Planeta Sushi“(www.rosinter.ru) ir „Yakitoria” (www.yakitoriya.ru), per penkerius metus virtæ dideliaistinklais. Ðiandien japonø patiekalai jau nëradelikatesas ir jø galima rasti ne tik didþiuosiuoseRusijos miestuose, bet ir maþesniuosemiesteliuose. Be jau minëtø restoranøRusijoje taip pat populiarûs „Gin-No-Taki“(www.ginnotaki.ru), „Kido” (www.kido.ru),„Eurasia” (www.evrasia.spb.ru) ir kiti.Rusijos rinkos lyderis, pirmaujantis tinkloástaigø skaièiumi, yra „Planeta Sushi” – tinklas,priklausantis kompanijai „Rosinter Restaurants“,esanèiai korporacijos „Rostik GroupCorporation“ dalimi. Ðiuo metu tinkluipriklauso daugiau nei 40 maitinimo ástaigøRusijoje (Maskvoje, Sankt Peterburge,Jekaterinburge, Novosibirske ir kituosemiestuose) bei uþsienyje (Baltarusijoje,Kazachstane, Latvijoje bei Ukrainoje). Pirmoji„Planeta Sushi“ ástaiga duris pravërë 1999metø rugsëjá Maskvoje. Tinklo vyriausiasvirëjas – Ðigeru Kasadþima. Visuose tinkloástaigose pateikiamas vienodas valgiaraðtis,atnaujinamas du kartus per metus. Jamelankytojai gali rasti daugiau nei 50 ávairiøsuðiø rûðiø bei daug kitø ávairiø tradicinës japonøvirtuvës patiekalø. Suðiai „Planeta Sushi“gaminami tik ið paèiø kokybiðkiausiø ir ðvieþiausiøproduktø, atveþamø ið Japonijos ir Prancûzijos.Prie patiekalø siûloma puiki þalioji arbata,tikras japoniðkas alus, slyvø vynas ir sakë.Priklausomai nuo restorano, vidutinë vienoþmogaus sàskaita – 15-25 JAV doleriai.Suðiø barai visose Jungtinëse AmerikosValstijoselankytojams siûlo ðvieþià ir labai ádomiàskoniø bei kvapø kombinacijà. Suðiø barø tinklaiJAV kol kas maþi, taèiau auga. Patiekalø kainosjuose nëra ypatingai didelës. Ið auganèiø JAVjaponø restoranø ir suðiø barø tinklø þymiausiyra „Monster Sushi“ (www.mons tersushi.com),„Sushi Samba” (www.sushi samba.com), „SushiZushi” (www.sushi zushi.com), „Ra Sushi”(www.rasushi.com), „Nobu” (www.myriadrestaurantgroup.com) ir kiti.Niujorke esantis restoranas „Nobu” –vizitinë restorano ðefo Nobu Matsuhisa kortelë– buvo japonø virtuvës patiekalus siûlanèiørestoranø simboliu nuo pat atsidarymopradþios 1994 metais. Restoranas priklausorestoranø rinkos specialistui Drew Nieporentpriklausanèiai kompanijai „Myriad RestaurantGroup“, valdanèiai labai skirtingus, taèiauunikalius restoranus („Tribeca Grill“, „Montrachet“,„Rubicon“). Kurdami moderniàrestorano „Nobu“ koncepcijà, ámonëssavininkas ir virtuvës meistras konsultavosi suaktoriumi Robert De Niro, prodiuseriu MeirTeper, ámonës partneriu Richard Notar.Pasinaudojæs patirtimi, ágyta Tokijo suðiøbaruose, gyvenant Peru, Argentinoje ir kitosepasaulio ðalyse, virtuvës meistras NobuMatsuhisa sukûrë naujà japonø kulinarijoskryptá. Restorano interjerà kûræs architektasDavid Rockwell atvaizdavo Japonijos kraðtovaizdþiogroþá, naudodamas natûraliasmedþiagas, berþo medienà, medines grindisir ið upës akmenø padarytà sienà. Restoranasyra pelnæs tris þvaigþdes ið „New York Times“ir vienà Michelin þvaigþdæ. Dël didelës sëkmës,1998 metais duris pravërë antrasis kompanijaipriklausantis Niujorko japonø restoranas„Nobu Next Door“, kurio interjere DavidRockwell atspindëjo Japonijos paplûdimionuotaikà. O 2005 m. Niujorko uþmiestyjeatsidarë „Nobu Fifty Seven“. Vienà ðiorestoranø tinklo ástaigø kompanija dar 1997metais atidarë ir Europoje, Londone. Tai buvopirmoji kelionë á Europos maitinimo rinkà tiekvirtuvës meistrui, tiek kompanijai „MyriadRestaurant Group“. Londono „Nobu“ restoranesiûlomas toks pat valgiaraðtis, kaip irkituose „Nobu“ restoranuose, o interjeredominuoja jaukus, taèiau modernus minimalizmas.Ðis restoranas buvo pirmojiazijietiðkos virtuvës ástaiga, pelniusi Michelinþvaigþdæ. 2005 metais Londono „Nobu“ buvoiðrinktas populiariausiu miesto restoranu.RESTORANØ VERSLAS1/2007


JAPONIÐKØ RESTORANØ YPATUMAIVytautas Mickevièius13Japonø virtuvë labai skiriasi nuo kitø pasaulio vynas), alus. Populiarios darþovës ir salotos, gamta. Maistas valgomas lazdelëmis, kurios irgivirtuviø. Dël savo ðalies geografinës padëties, daþni valgiø ingredientai – sojos padaþas, gali bûti meno kûriniai. Sriuboms valgytijaponai tradiciðkai vartoja labai daug þuvies ir japoniðki krienai, imbieras, èesnakas. nenaudojami ðaukðtai – jos tiesiog geriamos.jûrø produktø, didelá dëmesá skiria produktø Japonai nesupranta, kas yra antri arba Graþi tradicija aukðtesnio lygio japonøparinkimui ir maisto patiekimui. Pagrindinë pagrindiniai patiekalai, todël valgymo metu restoranuose – prieð sveèiui pradedant valgyti,uþduotis gaminant patiekalus – iðlaikyti produktø patiekiamas labai didelis patiekalø skaièius. yra atneðama drëgna ðilta servetëlë oshibori,pirmines savybes. Galbût todël japonai pasiþymi Japonai pirmenybæ teikia patiekalø ávairovei, o skirta veidui ir rankoms nusivalyti.RESTORANØ VERSLAS 1/2007ilgiausia gyvenimo trukme, o jø virtuvë laikoma ne jø dydþiui.Gilias tradicijas yra iðsaugojusi arbatossveikiausia.Valgydami japonai visà dëmesá pirmiausia gërimo ceremonija, jos metu naudojamiskiria vaizdui ant stalo – visø pirma valgo akimis. specialûs indai. Jai gerti bûna skirti atskiriPaproèiai ir tradicijos japonø restoranuoseMëgstamos ávairiø formø prieðingybës – jei kambarëliai ar net nameliai. GarsiausiaReikia paminëti, kad dalis tradicijø ir patiekalai apvaliø formø, naudojamos keturkampësjaponiðka arbata matcha ruoðiama ypatingupatiekalø Japonijoje yra perimta ið Kinijos, taèiaulëkðtës, jei ingredientai kampuoti ar bûdu – iðplakama specialia bambukine ðluotele.metams bëgant jie irgi tapo saviti.susmulkinti gabalëliais, maistas tiekiamas Atskira meno rûðis, neatsiejama nuoJaponai labai maþai vartoja mësos – tik apvaliose lëkðtëse. Japonijoje labai vertinamas japoniðkø restoranø, – stalo ar patalpos puoðybapaukðtienà, kiaulienà. Galvijai nebuvo auginami,tuðtumos groþis, minimalizmas – lëkðtës niekada tradicinëmis puokðtëmis ikebanomis. Jostodël ðalyje beveik nevartojami pieno neperkraunamos patiekalais.specialiai derinamos prie sveèio ar metø laikø.produktai, o jautiena – retenybë, laikoma dideliu Didelis dëmesys skiriamas indams, ið kuriø Netgi patiekalø puoðimas ar jø dydis priderinamasdelikatesu. Labai daug suvalgoma þuvies, kuri valgoma. Labai vertinami vienetiniai, rankø prie metø laiko ar netgi þmogaus amþiaus.kuo maþiau apdorojama termiðkai, daþnai darbo indai. Tai daþniausiai storasieniai moliniai Tradiciniame japonø restorane karðtiejivalgoma þalia. Taip pat gausiai vartojamos indai, papuoðti ávairiø spalvø glazûromis. patiekalai daþnai ruoðiami ant iðtisinio stalokeptuvës,ávairios jûrø gërybës. Kone gausiausiai vartojami Keièiantis metø laikams, yra áprasta pakeisti irdaþnai ðalia lankytojø. Tokiu bûdu labairyþiai, ið jø gaminami ir tradiciniai japoniðki indus, kaip ir patiekalus ar viso restorano greitai ir be riebalø apkepinami mësos, þuvies irmakaronai ar tradicinis gërimas sakë (ryþiø interjerà. Taip stengiamasi iðlaikyti harmonijà su darþoviø gabalëliai, kurie ið karto patiekiami.JAPONIÐKI RESTORANAI LIETUVOJELietuvoje pirmasis japoniðkas restoranas atidarytas ir restoranas „Kabuki Fusion”, kuriame m. atidaryto prekybos pasaþo „Europa“buvo atidarytas gana seniai – 1995 m. Tuomet greitai uþkàsti siûloma skubantiems.treèiame aukðte. Tradicinio japoniðko interjeroVilniuje restoranà „Tobira“ atidarë Lietuvos Laisvalaikio centre „GCW“, paèiame restoranas iðsiskyrë tuo, kad jame pradëjoambasadorius Japonijoje su þmona. Tai buvo Vilniaus centre, 2003 m. taip pat atsidarë dirbti pirmasis Lietuvoje japonø virtuvës ðefaspavienis, taèiau sveikintinas bandymas parodyti restoranas „Tokyo“. Jis ásikûrë ðalia loðimo namø – Katsumi Hinohara.lietuviams tolimosios ðalies tradicijas. Deja, ðis ir naktinio klubo, tad tradicinë japoniðka Klaipëdoje ir Vilniuje 2004 m. buvorestoranas prieð keletà metø uþsidarë. ramuma ar atskiri kambarëliai jame nerado atidaryti japoniðki restoranai „Minamoto”,Kiti japoniðki restoranai Lietuvoje buvo vietos. Taèiau ðiame restorane labai akcentuojamataèiau jie neiðdirbo nei metø.atidaryti tik prabëgus kone deðimtmeèiui, kaimaisto produktø kokybë, interjeras Vilniuje 2006 m. buvo atsiradusi bendrovëðalyje, prasidëjus ekonominiam pakilimui, keièiamas atsiþvelgiant á metø laikus.„Osaka“, japoniðkø patiekalø siûlanti uþsisakytinatûraliai atsirado egzotiðkø restoranø poreikis. Kauno senamiestyje taip pat 2003 m. á namus ar biurus.Restoranas „Kabuki”, ðalia Vilniaus rotuðës atsidarë nedidelis japoniðkas restoranëlis Ðiais metais Kaune, o vëliau ir kituoseatidarytas 2003 m., pasiûlë ne tik tradicinius „Yakata“. Vasaros metu jis iðsiskiria áspûdinga miestuose, latviø bendrovë planuoja atidarytiatskirus poilsio ar arbatos kambarëlius, bet ir tradicinio japoniðko þvejybinio laivelio formos japonø ir kinø virtuvëms atstovaujanèiusruoðia patiekalus ant kepimo stalo tapanyaki. lauko terasa.restoranus „Gan bei”.Po keleto metø Vilniaus „Akropolyje“ buvo Restoranas „Miyako” ásikûræs Vilniuje, 2004Koncepcija


15Didþiosios „Miyako“ salës aplinka nuteikia atsipalaidavimui ir poilsiuiKabinete susëdama kaip tikruose japonø namuose („Miyako“)Maþosios „Miyako” salës intriga – stiklinës grindys Tolimøjø Rytø dvasia dvelkia ne tik patiekalø aromatai („Tokyo“)Specifinës formos indai – ir stalo, ir interjero puoðybos dalis („Miyako“)Salës centre akvariumas, simbolizuojantis gyvenimo pilnatvæ („Tokyo“)RESTORANØ VERSLAS 1/2007Interjeras


ÐALDALDYMASYMAS, , JO VEIKIMO PRINCIPAIParengë Vytautas Mickevièius16ÁrengimaiIð ð visø maisto ar kitose pramonës srityse naudojamø ðaldymo árengimø,maitinimo ámonëse naudojami kone maþiausi ir paprasèiausi ðaldymoárengimai. Taèiau maitinimo ámonëse galima sutikti paèiø ávairiausiø tipøðaldymo árangos, kuri skiriasi ne tik paskirtimi, bet ir veikimo principais.Ðaltis nuo senø laikø buvo naudojamas maisto produktø saugojimui– buvo árengiamos tam tikros vësios patalpos, daþniausiai rûsiuose, kurioseoro temperatûra bûdavo þemesnë nei áprastinës aplinkos. Kadtemperatûra sumaþëtø, bûdavo naudojamas natûralus ledas, kurisdideliais luitais þiemos metu bûdavo sukaupiamas saugyklose, kurioseiðsilaikydavo gana ilgai. Ðiltesnio klimato ðalyse ledas bûdavo imamasið aukðtikalniø.XIX amþiaus, dar vadinamo „iðradimø amþiumi“, pabaigoje buvoiðrastas ðaldytuvas, savo veikimo principu panaðus á ðiuolaikiniusðaldytuvus. Palaipsniui ðaldymo sistemos buvo tobulinamos, ir dabar,naudojant ávairius ðaldymo agentus, galima pasiekti neátikëtinai þemàtemperatûrà.Ðiuolaikinis ilgalaikis maisto produktø saugojimas vyksta -18-35 °Ctemperatûrose, priklausomai nuo maisto produktø rûðies. Maitinimoámonëse dideliø kraðtutinumø nesiekiama – nustaèius, kad neilgalaikiammaisto produktø saugojimui pakanka -18 °C temperatûros, þemesnëtemperatûra (-25 °C) naudojama tik staigiam giluminiam produktøuþðaldymui, bet ne produktø saugojimui.Ðaldymo tipaiÐaldymas yra ðilumos atëmimo procesas, kurio metu kûno (produkto)temperatûra nukrenta ir/arba pasikeièia jo agregatinis bûvis (skystis virstaledu). Yra skiriamos dvi ðaldymo rûðys: natûralus ir dirbtinis.Natûraliu ðaldymu vadinamas toks procesas, kai ðaldomojo kûnoðiluma atiduodama já supanèiai aplinkai (pvz., orui, skysèiams), kai aplinkostemperatûra yra þemesnë uþ kûno temperatûrà. Natûralus ðaldymas vykstabe papildomos dirbtinës energijos, nes ðiluma savaime iðsiskiria ið ðiltesniokûno (jis atvësta). Taip ðaldomo (tiksliau vësinamo) kûno temperatûrasumaþëja iki já supanèios aplinkos temperatûros. Beje, atðildant produktus,vyksta analogiðkas procesas.Dirbtiniu ðaldymu vadinamas kûno ar produkto atðaldymas ikitemperatûros, þemesnës uþ já supanèios aplinkos temperatûrà. Tamreikalinga papildoma energija, dël kurios iðgaunama þemesnëtemperatûra. Ðiam tikslui naudojami ávairûs ðaldymo árengimai.Ðaldymo procese iðskiriamos trys fazës:1) ðaldymas, kurio metu produkto ðiluma iðspinduliuoja ir produktotemperatûra pasiekia uþðalimo taðkà (vyksta greitai);2) iðspinduliuojama produkto slaptoji ðiluma ir vanduo, esantisprodukte, virsta kristalais (vyksta lëèiau, priklauso nuo produkto savybiø);3) ðaldant toliau, produkto temperatûra nukrenta þemiau uþðalimotaðko ir yra „privedama” prie norimos arba idealios laikymo temperatûros(vyksta greitai).Uþðaldymo metodaiUþðaldymo sistemos skirstomos pagal tai, kokiu bûdu ðaldomiproduktai netenka ðilumos:1. Uþðaldymas apipuèiant (konvekcija). Ðaltas oras yra puèiamas áðaldymo kamerà ir dideliu greièiu cirkuliuoja virð produkto. Oras pasiimaðilumà ið produkto ir perduoda jà garintuvui prieð recirkuliacijà.2. Betarpikas uþaldymas (kontaktinis). Produktai patalpinami tarpðalto metalo pavirðiø. Ðaltá produktai perima besiliesdami su ðaltaispavirðiais, kurie yra ðaldomi ið kitos pusës.3. Uþðaldymas ðaldymo miðiniu (konvekcija ir/arba kontaktiniubûdu). Produktai patalpinami aplinkoje, kurios temperatûra þemesnë nei-60 °C, ir kuri pasiekiama purðkiant skystà nitrogenà arba skystà angliesdioksidà á ðaldymo kamerà. Tai pramoninis maisto produktø ðaldymobûdas.4. Kriomechaninis uþaldymas (konvekcija ir/arba kontaktiniu bûdu).Pradþioje maisto produktai uþaldomi kriogeniniu bûdu, o galutinaiuþðaldomi mechaninio ðaldymo proceso metu.Ðaldymo veikimo principaiÐaldymo veikimo principà apibrëþia ðie trys fiziniai medþiagø virsmoprocesai: lydymasis (arba tirpimas – tai ledo virtimas skysèiu), garavimas(arba virimas – skysèio virtimas garais), sublimacija (ledo virtimas ið kartogarais, o ne skysèiu).Ðaldymui naudojant tirpimo ir sublimacijos procesus, darbinëðaldanèioji medþiaga, atëmusi ðilumà, pati pakeièia savo bûsenà (ledasvirsta skysèiu arba garais), kuriai atstatyti reikëtø analogiðko ar dar didesnioðalèio kiekio. Todël ðaldant tokiu bûdu negalima ðaldyti nepertraukiamai.Prie tokiø ðaldymo bûdø galima priskirti:• Ðaldymas natûraliu ledu (produktus galima atðaldyti iki +1 °C).Ledas gali bûti natûralus arba gaunamas dirbtiniu bûdu. Maisto pramonëjedaþnai naudojami ledo droþliø generatoriai, o maitinimo ámonëse – ledukøgeneratoriai. Ðaldymas natûraliu ledu patogus todël, kad jis saugus, ledàgalima sudëti á bet koká indà. Be to, ið geriamo vandens pagamintasledas nekenkia maisto produktams.• Ðaldymas ledu su druska. Tam naudojamas susmulkinto ledo irvalgomosios druskos miðinys. Kad ledas tirptø, jam reikalinga ðiluma iðaplinkos, taigi ðalia jo esantys produktai atðàla iki temperatûros,artimos jo tirpimo temperatûrai. Pridëjus druskos á ledà, jo tirpimotemperatûra tampa þemesnë nei 0 °C (kuo daugiau druskospridedama, tuo þemesnë bûna tirpimo temperatûra, pvz., miðinyjeesant 33 proc. druskos, jo tirpimo temperatûra yra -21 °C). Todëlproduktus galima atðaldyti iki temperatûros, þemesnës nei 0 °C. Ledosu druska ðaldymo bûdas gali bûti panaudotas ðaldymo kamerose.• Ðaldymas sausu ledu. Sausas ledas – tai pramoniniu bûdusuðaldyta angliarûgðtë. Ji yra kietos bûsenos ir prie -78,9 °Csublimuojasi – virsta garais. Todël normaliose temperatûrose ji labaigreitai garuoja, taip atvësindama aplinkà. Be to, garuodamaangliarûgðtë virsta nekenksmingomis CO 2dujomis (anglies dvideginiu),kurios turi konservuojanèiø savybiø. Sausas ledas panaudojamasgabenant ávairius produktus ar kitur, kai neámanoma naudoti dirbtinioðaldymo árangos. Já reikia laikyti sandariuose termokonteineriuose.Norint, kad bûtø ðaldoma nepertraukiamai (ðiuolaikiniai ðaldytuvaiir ðaldikliai), naudojamas garavimo (virimo) – skysèio virtimo garais –procesas. Garavimui (virimui) yra reikalinga ðiluma, kurià atiduodantiskûnas atvësta. Garai gali kondensuotis ir vël virsti skysèiu – jiemskondensuojantis iðsiskiria tas pats ðilumos kiekis. Garavimo irkondensacijos procesai vyksta esant pastoviai temperatûrai. Jeigariname skysèius, kuriø virimo temperatûra yra þema (ávairiø ðaldymoagentø virimo temperatûros yra þemesnës nei 0 °C), tai su jaisbesilieèiantys kûnai atðàla iki jø virimo temperatûros.RESTORANØ VERSLAS1/2007


Ðaldymo procesas valdomas reguliavimo ventiliu, kuriuo reguliuojamasá garintuvà paduodamo skysto ðaldymo agento kiekis. Taip skystoðaldymo agento slëgis sumaþinamas iki virimo slëgio garintuve. Ágarintuvà per tam tikrà laikà turi patekti tiek ðaldymo agento, kiek joiðgaruoja ir iðsiurbiama kompresoriumi. Ðis procesas bûna automatizuotas– reguliavimà atlieka termoreguliavimo ventilis, kuris reguliuojasi savaime,priklausomai nuo ðaldymo kameroje esanèios temperatûros. Kai kamerojetemperatûra nukrinta iki nustatytos ribos, kompresorius bûna iðjungiamasir ðaldymas sustabdomas. Kameroje temperatûrai pakilus,kompresorius vël ásijungia ir vël prasideda ðaldymas.17Ðaldymo sistemos gali bûti skirstomos á statines ir dinamines.Statinëse sistemose oras ðaldymo kameroje priverstinai necirkuliuoja,todël ore esanti ið produktø iðsiskyrusi drëgmë kondensuojasi antkameros galinës sienelës ir gali virsti ðerkðnu. Kai kompresoriusiðsijungia, ðerkðnas tirpsta ir subëga á specialø rezervuarà, árengtà virðkompresoriaus. Jam ásijungus, skystis iðgaruoja – taip vykstaautomatinis atitirpinimas. Tokiu bûdu ðaldytuve palaikomas natûralusdrëgmës lygis, produktai nedþiûna. Ðis metodas netinka ðaldikliams,nes dël þemesnës temperatûros susidaro pastovus ledas. Kad bûtøgalima iðvalyti ledà, ðaldiklius kartais reikia iðjungti ir atitirpinti.Dinaminëse ðaldymo sistemose ðaltis á ðaldymo kamerà yraápuèiamas ventiliatoriumi. Taip oras pasiskirsto tolygiai. Dël oroKompresorinë ðaldymo sistema bûna sumontuota ðaldytuvø,cirkuliacijos, drëgmë kondensuojasi ne ant ðaldymo kameros sieneliø,ðaldikliø ir kitø ðaldymo kamerø ðaldymo agregatuose. Jà sudaroo ant ðaldymo agregato ir subëga á specialià vonelæ (ið kurios retkarèiaisgarintuvas, kompresorius, kondensatorius. Pastarieji vamzdeliais bûnareikia iðpilti vandená) arba iðgarinama á aplinkà. Tokia sistemasujungti á hermetiðkà sistemà, kurioje cirkuliuoja ðaldymo agentas.vadinama „No Frost“.Garintuve ðaldymo agentas verda þemoje temperatûroje ir taip perimaðilumà ið ðaldomojo objekto (kontaktiniu bûdu per metalines sieneles).Ðaldymo agentaiKompresoriaus paskirtis yra ið garintuvo iðtraukti susidariusius garusKaip ðaldymo agentai ilgà laikà buvo naudojami keliø tipø freonaibei palaikyti jame þemà slëgá. Taip pat kompresorius sukelia aukðtà(chloro-fluoro junginiai). Tai nenuodingos, nedegios, nesprogiosslëgá kondensatoriuje, kad jame lengviau kondensuotøsi iðgaravusiobespalvës ir beveik bekvapës dujos, kurios verda þemoje temperatûrojeðaldomojo agento garai. Kondensatoriuje ðaldomojo agento garai(freonas R12 – prie -29,8 °C, freonas R22 – prie -40,8 °C). Pastebëjus,virsta skysèiu, taip iðskirdami ðilumà, kuri atiduodama á aplinkà (todëlkad freonas labai kenkia atmosferai (gadina ozono sluoksná),ðaldytuvø agregatai kaista).stengiamasi maþinti jo vartojimà ir pereiti prie maþiau kenksmingø joKompresorius yra varomas elektros variklio, o garavimo irdariniø, kuriuose nebûtø chloro. Todël dabar yra gana platus ávairiøkondensacijos procesams papildomos mechaninës energijos nereikia.ðaldymo agentø pasirinkimas.RESTORANØ VERSLAS 1/2007Árengimai


KÀ REIKIA ÞINOTI APIE ÞUVIS?Jolita Vitkauskaitë18ProduktaiKiekvieno restorano virtuvës ðefas supranta,kad þuvies patiekalai yra ne tik bûtina valgiaraðèiodalis, bet ir maitinimo ámonës pasididþiavimas.Ne paslaptis, kad þuvies patiekalai tampa vispopuliaresni, o þuvies tiekëjai maitinimo ámoniøðefams siûlo vis ávairesniø þuvies rûðiø.Rinkdamasis þuvá, profesionalus virëjas turiþinoti jos ðeimai bûdingus bruoþus, medþiagø sudëtáir, þinoma, kelià, kurá þuvis „nukeliavo” iki atsiduriantant jo stalo. Gerai paruoðti þuvies patiekalai ámaitinimo ámonæ pritrauks daugiau sveèiø, oþuvies mëgëjai taps nuolatiniais jos klientais.Ðiame „Restoranø verslo” straipsnyjeskaitytojams pateiksime teoriniø þiniø apieþuvá: þuvø ðeimas, gyvos, atðaldytos, ðaldytos,rûkytos þuvies ypatumus bei daþniausiaivartojamos þuvies medþiagø sudëtá.Pateikiame ir þuvies tiekëjø Lietuvoje lentelæ.Kituose þurnalo numeriuose tæsime ðià temà– spausdinsime ávairià naudingà informacijàapie atskiras þuvø rûðis ir jø panaudojimàvirtuvëje.Þuvø rûðysÞuvys skirstomos á du antklasius:kremzliniø ir kauliniø. Kremzlinës þuvys – taiávairûs rykliai ir rajos, kai kurios jø yranaudojamos maistui, laikomos delikatesais.Kaulinës þuvys skirstomos á dvi klases:mësingapelekiø (senovinës, iðlikæ keletas rûðiø)ir stipinpelekiø (visos áprastos þuvys). Pastarajaiklasei priklauso virð 20 tûkst. ávairiausiø jûriniøir gëlavandeniø þuvø, toliau skirstomø ápoklasius, antbûrius, bûrius ir pobûrius, kurievëlgi skirstomi á ðeimas, gentis, o ðios – á rûðis.Vien komerciniø (maistui naudojamø irplaèiai þvejojamø) þuvø rûðiø þinoma virð 400,tad þuvø ávairovë yra didþiulë, o ðioje lentelëjepateikiami tik populiariausiø þuvø apraðymai.Þinodami, kuriai ðeimai priklauso þuvis,lengvai vienà þuvá pakeisime kita tos paèiosðeimos þuvimi: virtuvës ðefas turës galimybædaugiau eksperimentuoti, o lankytojas buspatenkintas vis kitokiu patiekalo skoniu.ÐEIMAAnèiuviøIÐVÐVAIZDAIZDASmulkios, kûnas ilgas, didelë burna,þvynai smulkûs. Nugaros centre yravienas pelekas.KOKIOS RÛÐYSPRISKIRIAMOSEuropinis anèiuvis,kitø rûðiø anèiuviai.KOKIOS BÛKLËSÞUVYS PRISTATOMOSTIEKËJØÐaldytos, rûkytos,konservai.MËSABalta mësa, skonispanaðus á silkiniøðeimos þuvø.KAIP RUOÐIAMARûkoma, sûdoma, kepama,ruoðiami paðtetai, padaþai,konservuojama.Pasûdþius mësa subræsta.ErðkëtiniøKûnas pailgas, verpstës formos, beþvynø, vietoj kuriø yra penkios eilëskauliniø plokðteliø. Snukis smailëjanèiokûgio formos. Nugaros pelekas – virðpauodegio peleko. Stuburas kremzlinis,jo viduje yra iðtisinë styga – chorda.Didysis, Sibiro,rusiðkas, sidabrinis,erðketas, sterlë ir kt.Atðaldytos, ðaldytos,ðvieþios, karðtai,ðaltai rûkytos,konservuotos.Riebi, labaivertinama, panaði áverðienà, baltamësa.Troðkinama, verdama irkepama, rûkoma, naudojamiikrai.EðeriniøVerpstës formos kûnas, nugaroje yra dupelekai (dygus ir minkðtas), jie kartaisbûna suaugæ, kûnas iðmargintasskersiniais dryþiais. Þvynai smulkûs,labai tankiai prigludæ, yra ðoninë linija.Sterkas, eðerys,pûgþlys ir kt.Gyvos, atðaldytos,ðaldytos, rûkytos.Liesa, be smulkiøkaulø, labai daugekstraktiniømedþiagø, todëltinka þuvienei. Mësabalta, tvirta, puri.Troðkinama, kepama,verdama, farðiruojama,dþiovinama.KarpiøKûnas aukðtas (ypaè tarp nugaros ir pilvopelekø). Nugarinë kiek storesnë, ðonaisuspausti, kûnas padengtas standþiais,prigludusiais þvynais, nugaros viduryjeyra vienas ávairaus dydþio ir formospelekas. Ryðki ðoninë linija.Karðis, eþerø irtvenkiniø karpis,kuoja, Kaspijosmekðras, þiobrys,ðapalas, karosas,ûsorius, amûras,lynas ir kt.Gyvos, atðaldytos,ðaldytos, rûkytos.Ðvelni, vidutinioriebumo (kartaisriebi). Mësoje yradaug smulkiøtarpraumeniniøkaulø, mësa balta.Verdama, troðkinama,kepama, rûkoma,farðiruojama.LaðiðiniøKûnas pailgas, verpstës formos,padengtas smulkiais sidabriniais þvynais.Ant nugaros yra du pelekai (trumpasnugaros pelekas ir riebalinis). Laikomosaptvaruose, tokios þuvys tampa riebios,todël labiau vertinamos sugautos jûrosear gëluose vandenyse.Taurioji, Baltijos,Kaspijos, raudonoji,Ramiojo vandenynolaðiða, keta, kuprë,sykas, seleva,upëtakis ir kt.Ðvieþios, ðaldytos,atðaldytos, sûdytos,rûkytos.Minkðta, riebi, nuoroþinës iki raudonosspalvos, nëratarpraumeniniøkaulø.Ðvieþia, verdama, kepama,farðiruojama, naudojami ikrai.Pasûdyta mësa subræsta, todëltinka valgyti termiðkaineapdorota.LydekiniøStrëlës formos, padengtas þvynais, galvadidelë, priekyje suplota, nugaros pelekasyra liemens gale.Lydeka.Gyvos, atðaldytos,ðaldytos, ávairûskonservai.Malonaus skonio,liesa, ganakaulinga. Maþølydekø mësasausoka.Kepama, troðkinama,verdama, farðiruojama,rûkoma, gaminamaspaðtetas.MenkiniøKûnas pailgas, padengtas minkðtaisþvynais, nugaroje trys pelekai ir dupauodegio pelekai. Ryðki ðoninë linija.Ant apatinës lûpos iðaugæs ûselis.Baltijos juodaðonë,þydroji, rudagalvë,Ledjûrio,ilgauodegë menkë,saida ir kt.Ðaldytos, rûkytos,konservai, ikrai.Balta, sultinga, besmulkiø kaulø, liesa,taukai kaupiasikepenyse. Baltamësa.Rûkoma, naudojami ikrai,kepama, verdama,troðkinama.PlekðniniøKûnas plokðèias, nesimetriðkas, ið ðonø Plekðnë, otas, jûrossuplotas. Abi akys vienoje kûno pusëje. lieþuvis, uotas ir kt.Virðutinë kûno pusë tamsi, grunto spalvos,gali keistis, apatinë – ðviesi.Ðaldytos, rûkytos,ávairûs konservai.Ðvelni, balta mësa,maþai kaulø,vidutinio riebumo.Kepama, verdama, rûkoma,troðkinama.SilkiniøKûnas pailgas, padengtas sidabriniaisplonais þvynais. Nugaros centre – vienaspelekas, galva be þvynø.Atlanto, Ramiojovandenyno, Baltosiosjûros silkë, sardinë,kilkë (ðprotas),strimelë ir kt.Sûdytos, rûkytos,marinuotos, ávairûskonservai.Vertingiausios irskaniausios yrasuþvejotos nuogeguþës iki rugsëjomënesio. Balta mësa.Sûdoma, rûkoma, kepama.Sûdytø silkiø mësa subræsta,mësos riebumas priklauso nuogyvenamos vietos, amþiaus.RESTORANØ VERSLAS1/2007


ÐEIMAIÐVAIZDAIZDAKOKIOS RÛÐYSPRISKIRIAMOSKOKIOS BÛKLËSMËSAÞUVYS PRISTATOMOSTIEKËJØKAIP RUOÐIAMASkorpeniniøKûno forma ir pelekais panaðios á upiøeðerius, bet jø galva didelë, sudaro iki30 proc. kûno. Pavirðius ryðkiairaudonos arba roþinës spalvos.Ávairûs jûriniai eðeriai.Ðaldytos, rûkytos, filë,nugarinë.Mësa balta, tvirta,sultinga, ðvelni, besmulkiø kaulø, turimaþai aðakø.Rûkoma, gaminama filë,nugarinë, kepama.19SkumbriniøKûnas pailgas, verpstës formos su labai Skumbrë, pelamidës, Ðaldytos, sûdytos, Aromatinga, maloniai Kepama ant groteliø,suplonëjusiu uodegos stiebeliu, tunas, makrelë ir kt. rûkytos, ávairûs rûgðtoka, bet turi stiprø troðkinama, rûkoma.RESTORANØ VERSLAS 1/2007padengtas lengvai nuskutamaiskonservai.þuvø kvapà, riebi.sidabriniais þvynais, mëlynai þalsvanugara su tamsiomis skersinëmisjuostomis. Uþ antro nugarinio irpauodegio pelekø – 4-6 maþipelekiukai.StintiniøKûnas pailgas, þvynai ploni, lengvai Stinta, didstintë, Atðaldytos, ðaldytos, Mësa skleidþia ðvieþiø Kepama, karðtai rûkoma,skutami, apatinis þandikaulis iðsikiðæs á stintenë ir kt.rûkytos.agurkø kvapà, ðvelni, konservuojama,prieká, nugaroje du pelekai.ávairaus riebumo. dþiovinama.ÐamaþuviøKûnas ilgas, be þvynø, gleivëtas, galva Ðamas.Gyvos, atðaldytos, Balta, riebi mësa, nes Rûkoma, kepama,didelë, ið virðaus suplota, su ilgaisðaldytos, rûkytos, filë, su metais ðios þuvys farðiruojama.ûsais, nugaros pelekas trumpas,ávairûs konservai. ágauna taukø prieskoná,apaèioje – ilgas, pereinantis á uodegosðvelni, saldi, maþaipelekà.kaulø.UnguriniøKûnas ilgas, gyvatës formos, gleivëtas, Upinis ungurys. Gyvos, atðaldytos, Ðvelnaus skonio, riebi, Verdama, kepama,galva nedidelë, kiek suplota, nugaros irðaldytos, rûkytos. geriausi unguriai bûna marinuojama, rûkoma.pauodegio pelekai ilgi, þemi, suaugæ sunuo birþelio ikiuodegos peleku.rugpjûèio mën.VëgëliniøKûnas þemas, nugaros ir pauodegio Áv. vëgëlës, brosmë, Ðaldytos.Vidutinio riebumo, Farðiruojama, kepama,pelekai suaugæ su uodegos pelekais. molva.balta mësa.verdama, rûkoma,troðkinama, ið galvos irkaulø gaminamassultinys.Gyvos ir ðvieþios þuvies ypatumaibûtina greitai sunaudoti, nes ilgiau laikantÐaldytos þuvysGyvos þuvys yra vertingiausios maistiniu pradeda irti baltymai.Þuvis ðaldoma tam, kad ilgiau iðsilaikytø.poþiûriu. Nuo atðaldytø ar ðaldytø jos skiriasi Ðvieþiø þuvø þiaunos bûna skaisèiai Kad þuvies raumenø temperatûra nukristø ikisavo medþiagø sudëtimi, kokybe bei laikymo raudonos, ðvarios, nesulipusios. Kad þuvis -6-10 °C, þuvá reikia ðaldyti -18-35 °Cypatumais. Kol kas restoranø virëjai dar turi neðvieþia ir netinkama vartojimui, rodo jos temperatûroje. Tokiø þuvø vanduo audiniøgalimybæ ásigyti gyvos þuvies, nes ðiuo metu pilkðvos þiaunos arba jø gleivëtumas. Þuvies làstelëse virsta ledu, o mikrobø ir fermentøLRS priimtas þuvø tvarkymo maþmeninës kûnas turi bûti standus, oda ir þvynai – drëgni, veikla nutraukiama.prekybos subjektuose ástatymas to nedraudþia. blizgantys, stipriai besilaikantys. Pelekai ar Jeigu þuvis tiekiama uþaldyta, ji turiValstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos uodega negali bûti apdþiûvæ. Ðvieþia þuvis blizgëti, tokia pat taisyklë galioja ir þuvies filë(VMVT) specialistai teigia, kad ástatymo neturi kvapo, nebent jodo ar jûros. Þuvá ar grieþinëliams. Liesesnes uþðaldytas þuvispakeitimai, ar laikui bëgant restoranø virëjai paspaudus pirðtu, negali likti duobutë, mësa bûtina suvartoti per tris mënesius, o riebesnesgalës ásigyti gyvos þuvies (toks ástatymas turi bûti standi, elastinga.– per trumpesná laikà. Turite þinoti, kad antràtaikomas ir asmenims, perkantiems gyvas þuviskartà þuvies uþðaldyti negalima – atðildþiusparduotuvëse), gali bûti priimti ne anksèiau Kokios turi bûti atðaldytos þuvys?reikia suvartoti visà kieká.kaip 2007 m. liepos 1 dienà. Dël ástatymo Þuvys atðaldomos kà tik sugautos, jø kûno Þuvis atðildoma vandenyje arba laikanttobulinimo ir priëmimo tariasi Lietuvos temperatûra nukrenta iki -1-5 °C. Tokioje ðaldytuve. Nestambios þvynuotos arbaprekybos ámoniø asociacijos nariai, Nacionalinësakvakultûros ir þuvø produktø sistencija iðlieka tokia, kaip gyvø. Atðaldytos ðaltu vandeniu (10-12 °C). Vienam kilogramuitemperatûroje þuvø maistinë vertë ir kon-beþvynës þuvys atðildomos voniose, uþpylus jasgamintojø asociacijos bei smulkûs verslininkai, þuvys turi bûti laikomos leduose, o ið jø iðimtos, þuvies imami 1,5-2 litrai vandens. Smulkiosprekiaujantys maþuose prekybos taðkuose. kuo greièiau ruoðiamos vartojimui.þuvys (iki 1 kg) atðyla per 1,5-2 valandas, oÐiandien gyvas þuvis restoranø virëjai ar Prieð atðaldant, þuvys yra surûðiuojamos stambios – per 3-4 valandas. Atðildyta þuvisjø padëjëjai daþniausiai perka parduotuvëse, pagal dydá ir iðdarinëjamos. Maþos þuvys netenka net iki 8 % joje esanèiø mineraliniøkuriose yra árengti specialûs gyvoms þuvims daþniausiai tiekiamos neiðdorotos, menkinës druskø. Atðildant vandenyje, þuvies audiniailaikyti skirti akvariumai. Tokie akvariumai þuvys iðdorojamos, paðalinami visi vidaus ðiek tiek iðbrinksta, svoris padidëja iki 10atitinka tam tikrus reikalavimus: vanduo krinta organai, pelekai, ikrai, bet paliekamos galvos, proc., atsistato drëgnumas. Gerai atðildytasrove, sistema, skirta laikyti gyvas þuvis, visà o laðiðinës ir erðkëtinës iðdorotos tiekiamos be þuvis savo kokybe beveik prilygsta ðvieþiaivandená pakeièia per vienà valandà. Viename galvø.þuviai – dël odos ið jos neiðbëga sultys.akvariume gali bûti laikomos tik giminingø Þuvys atðaldomos smulkiu ledu, ledodruskosmiðiniu arba druskos tirpalu. Ðiltu Kuo ypatinga rûkyta þuvis?gyvos þuvys gali iðbûti 1-2 dienas. Sveikos ir metu ledo imama 100 proc.,o ðaltu 60-70 Þuvys daþniausiai rûkomos dûmais. Prieðrûðiø þuvys. 10 °C temperatûros vandenyjetinkamos valgyti þuvys vandenyje yra judrios, proc., priklausomai nuo þuvies masës. rûkant, jos pasûdomos. Ðio proceso metu iðjø þiaunø dangteliai tolygiai kilnojasi, iðëmus Atveþtos atðaldytos þuvys turi bûti nesuþalotos,pavirðius ðvarus, natûralios spalvos, yra antiseptiniø medþiagø, þuvims suteikiaprodukto garuoja drëgmë, o dûmai, kuriuoseið vandens – plakasi. Virëjas turi þinoti, kadgyvø þuvø akys turi bûti drëgnos, vaiskios, þiaunos – nuo tamsiai raudonos iki roþinës specifiná skoná ir spalvà. Tinkamai iðrûkytosryðkiø spalvø ir iðsipûtusios. Gyva þuvis prieð spalvos. Atðaldytas þuvis reikia laikyti -1-5° Cdarinëjant turi bûti uþmuðama. Tokias þuvis temperatûroje, neilgiau kaip 2 paras.Nukelta á 20 psl.Produktai


20ProduktaiAtkelta ið 19 psl.þuvys turi malonø kvapà, oda ir mësa yralygios, graþios spalvos, be jokiø dëmiø (odair mësa negali bûti balkðvos).Ðaltai rûkytos þuvys rûkomos 18-40 °Cdûmuose keletà parø. Per toká laikà iðgaruojadaug drëgmës, mësa pasidaro elastinga,standi, jos spalva pilkðva. Maþos þuvysrûkomos neiðdorotos, stambios – iðdorotos sugalvomis ar be jø. Ðaltai rûkomos laðiðiniø,karpiniø, silkiniø, skumbriniø, menkiniø ðeimøþuvys.Karðtai rûkytos þuvys daþniausiai rûkomosðaldytos. Tokios þuvys rûkomos 80-170 °Ctemperatûroje keletà valandø. Jos iðsirûko,iðverda ir iðkepa, pasidaro trapios, ðvelnios,sultingos, mësa iðlieka balta. Maþos karðtairûkytos þuvys, kaip ir ðaltai rûkytos, rûkomosneiðdorotos, o stambios – iðdorotos be galvøar su jomis. Karðtai rûkomos erðkëtinës,karpinës, silkinës, skumbrinës þuvys. Karðtairûkytø þuvø pavirðius bûna ðvarus, sausas, nuoauksinës iki rudos spalvos, jø mësa ðvelni,sultinga.Sûdytos þuvysSûdyta þuvis turi nuo 6-30 proc. druskos(nuo bendros masës). Prieð gaminant, þuvis 30-60 minuèiø palaikoma ðaltame vandenyje,kad iðbrinktø, po to nuvalomi þvynai,nukertama uodega, pelekai, galva. Þuvámirkyti reikia neilgai, kad ji nepradëtø gesti.Þuvis gali bûti mirkoma kas kelias valandaskeièiamame arba tekanèiame vandenyje.Palyginus su ðvieþia arba atðaldyta, sûdytaþuvis yra maþiau vertinama, nes mirkant þuvispraranda daug maistingøjø medþiagø.Druskai veikiant, koaguliuoja (pakinta)baltymai, todël þuvis sukietëja, pasikeièia josskonis. Paþeidus sûdymo technologijà arneteisingai laikant, sûdytos þuvies mësapaþaliuoja, surûgsta, atsiranda áplyðimø bei„suvirimo“, „surûgimo“ áspûdis.Sûdytos laðiðinës þuvys yra puikûs delikatesiniaiproduktai, vartojami maistui bekulinarinio paruoðimo.Sûdytos silkinës þuvys yra labiausiaimëgstamos ir paklausios. Tokiø pasûdytø þuvømësa turi bûti minkðta, sultinga, standi, skonisir kvapas malonûs.Kokiø naudingø medþiagø yra þuvyse?Në vienas, vertinantis gerà maistà, nepaneigs, kad þuvis yra nepamainomas produktasþmogaus organizmui. Þuvyje yra subalansuotas þmogaus organizmui reikalingø medþiagøkiekis: vitaminai A, D, E, B, mineralinës medþiagos (kalcis, magnis, fosforas), mikroelementai(jodas, cinkas ir selenas), þuvis taip pat turi reikiamà baltymø kieká. Þuvyse gausumikroelementø mangano, vario, kurie bûtini normaliai medþiagø apytakai þmogausorganizme palaikyti, taip pat aktyvina liaukø veiklà.Lentelëje pateikiama informacija gali praversti sveikos mitybos restoranams ar maitinimoámonëms, klientams siûlanèioms specialø sveiko maisto valgiaraðtá.ÞUVIES PAVADINIMASADINIMAS(ÐVIEÞIA ÞUVIS) (100 G)ErðketasJuodasis otasJûrinë plekðnëKardþuvëKarosasKarpisLaðiðaLydekaMaþaþiotë plekðnëMenkëRaudonasis eðerysSkumbrëSterkasÐamasTunasUngurysUotasUpëtakisUpinis eðerysPAGRINDINËS MEDÞIAGOS (MG)BALTYMAI18,113,2217,119,49,018,019,918,417,417,718.218,719,215,321,115,016,719,518,4RIEBALAI1,99,781,94,41,24,813,60,850,850,643,6111,90,7311,315,524,51,732,730,8ENERGIJA (KCAL)89,5140,9185,5117,266,0115,2202,081,2577,2576,53105,29181,983,37162,9225,5280,582,37102,5780,8TIEKËJAI, LIETUVOS MAITINIMO ÁMONËMS TIEKIANTYS ÞUVIES PRODUKTUSÁMONËADRESASTELEFONASPRODUKTAIAI„Auksinis erðketas”, UABSavanoriø pr. 176-101, Vilnius(8 5) 2311721Ðaldyta fasuota laðiða, vytinta þuvis, raudonieji ikrai.„Lignesa”, UABTaurai, Tauragës r.(8 446) 62005Ðaldyta, sûdyta, rûkyta, vytinta þuvis, þuvies gaminiai.„Makvela”, UABGëliø g. 2, Aviþieniai, Vilniaus r.(8 5) 2403934Silkës gaminiai, sûdyta, rûkyta laðiða, rûkyta, vytinta þuvis.„Norvelita”, UABGabðiai, Raseiniø r.(8 428) 53993Silkës gaminiai, ávairi laðiða, rûkyta þuvis, surimi gaminiai.„Nowaco Lietuva”, UABPalemono g. 171, Kaunas LT-52107(8 37) 474038Ávairi ðaldyta þuvis, kiti jûrø produktai.„Palink”, UABLentvario g. 33, Vilnius(8 5) 2601700Ávairios atvësintos, ðaldytos þuvys, þuvies ir jûrø gërybiø produktai.Pristatymas tik Vilniuje.„Reaton”, UABAlgirdo g. 40 / Kauno g. 73-13, Vilnius(8 5) 2330390Ávairios ðvieþios, atvësintos, ðaldytos þuvys, jûrø gërybës ir jø produktai.„Saldoga”, UABJiesios g. 6, Ilgakiemis, Kauno r.(8 37) 536274Silkës gaminiai, jûrø kopûstai.„Salø þuvys”, UABSavanoriø pr. 178, Graièiûno g. 22, Vilnius(8 5) 2602247Ávairios þuvys, jûrø gërybës.„Vièiûnai“ ir Ko, UABV. Krëvës pr. 97, Kaunas(8 37) 314484Ávairios atvësintos, ðaldytos þuvys, þuvies ir jûrø gërybës, silkësgaminiai, surimi produktai.RESTORANØ VERSLAS1/2007


ATNATNAUJINKITE SAVO ÁSTAIGOS DUOMENIS MENIU.L.LT PORTALEKartu su Meniu.lt portalu, „Restoranø verslas“ ragina visos Lietuvosmaitinimo ir pramogø ástaigas NEMOKAMAI atnaujinti savo duomenisinterneto svetainëje www.meniu.lt.darbo laikà, kontaktus, vietø skaièiø,vidutinæ patiekalø kainà, papildomaspaslaugas ir kt.Apie naujai atidaromà maitinimo ástaigà, kurios atstovai uþpildysir atsiøs þemiau pateiktà anketà, leidinyje „Restoranø verslas“paskelbsime nemokamai.Portalas Meniu.lt jums taip pat gali pasiûlyti ðias reklamospaslaugas:Anketas siøskite:• jûsø ástaigos prisistatymà, kurá paraðys Meniu.lt þurnalistai;• paðtu: UAB „Strateginiø projektø vystymo grupë“, Konstitucijos • interjero pristatymà nuotraukomis;RESTORANØ VERSLAS 1/2007pr. 23C-618, Vilnius• aktyvuotà nuorodà á jûsø interneto svetainæ;• faksu: (8 5) 2735919 (Vilnius)• valgiaraðèio pristatymà;• el. paðtu: info@meniu.lt• akcijø ir renginiø pristatymà specialiose rubrikose;Anketà galite rasti ir internete (http://anketa.meniu.lt) bei atsisiøsti • nuolatiná ir reguliarø naujienø apie jus skelbimà Meniu.ltjà á savo kompiuterá.portale;Kodël verta pateikti savo ástaigos anketinius duomenis ir taip • banketø ir furðetø uþsakymø nukreipimus tiesiogiai jums iðnemokamai tapti Meniu.lt nariu? Portalas Meniu.lt – vienas didþiausiø Meniu.lt portalo sistemos.specializuotø portalø, Lietuvos rinkoje dirbantis jau 6 metus ir kasdienà sulaukiantis vidutiniðkai 12 000 lankytojø. Ðie lankytojai apiejûsø ástaigà galëtø rasti tikslià pagrindinæ ir aktualiausià informacijà:Kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 5 2735919, el. p.info@meniu.lt.Informacija


ARBATA A – VIENASSENIAUSIØ GËRIMØÞivilë Kleivaitë, Vytautas Mickevièius22BarasArbatos atsiradimas apipintas ávairiausiomis legendomis, gaminimasir vartojimas – paproèiais bei ritualais. Dar senø senovëje tikëta, kadarbata þvalina, suteikia energijos, didina atsparumà ligoms, gerinavirðkinimà bei kraujotakà.Kaip pasakoja arbatos ceremonijos vedantysis RamûnasDaugelavièius, pats arbatos pavadinimas kilo ið þodelio „èa“, kuris reiðkiajaunà arbatos augalo lapà. Vëliau, priklausomai nuo to, kur arbatanukeliavo, pavadinimas pakito: Kinijos ðiaurëje arbata buvo pavadintaèa, þemyn á pietus tea, po to thea, tee ir pan. Lietuviðkasis þodis „arbata“kilo ið savito lenkø kalbos þodþio herbata (iðvertus ið lotynø kalbos – „þolë“).Daugelis mitø apie arbatos atsiradimà pasakoja skirtingai. Manoma,kad arbatos istorija prasidëjo beveik 2800 m. pr. Kr. Tuo metu gyvenæskinø imperatorius Ðen Nung kartà virësi vandená po arbatmedþiu, kuriokeli lapeliai ákrito á indà. Valdovui taip patiko viralas, kad jis ëmë arbatmedáauginti. Kituose ðaltiniuose minimas budistø vienuolis Budhidharma, kurismedituodamas uþsnûdo, o nenorëdamas, kad tai atsitiktø dar kartà,nusiplëðë blakstienas ir metë jas ant þemës – toje vietoje iðaugo arbatoskrûmas. Tai buvo tarsi þenklas medituojanèiajam – jis uþpylë to krûmolapus karðtu vandeniu ir gavo þvalinantá skystá, ðiandien vadinamà arbata.Arbatos plitimas pasaulyjeSenovëje Kinijoje arbata buvo laikoma gydomàjá poveiká turinèiuimperatoriðkuoju gërimu. Gydytojai raðë, jog arbata ið þmogaus organizmopaðalina 64 rûðiø nuodus – tiek, kiek jis kiekvienà dienà gauna ið aplinkosbei kartu su maistu. Iki VII a. prieð Kr. arbata buvo naudojama religinëseapeigose. Nuo V a. prieð Kr. arbata pradedama naudoti maistui, á jàpaþvelgiama kaip á meno rûðá. XIII a. po Kr., Kinijà uþkariavus mongolams,arbata tapo kasdieniu gërimu, o jos gërimo ceremonijos supaprastëjo.Apie IX a. po Kr. budistø vienuoliai tris metus praleido kinø vienuolyne,mokydamiesi, kaip arbatos augalà panaudoti koncentracijai irdëmesingumui iðlaikyti. Po trijø metø vienuoliams buvo leista iðveþti augalàið ðalies. Taip arbatos sodinukai pateko á Japonijà.Á Vakarø Europà arbata arabø pirkliø, portugalø bei olandø jûrininkøpradëta gabenti apie 1600-uosius metus. Pirmiausia ji paplito Olandijoje,kur buvo labai vertinama gydytojø.1664 m. Ost-Indijos prekybos bendrovë, priklausiusi olandams irturëjusi prekybos monopolá Azijoje, arbatþoliø áteikë Anglijos karaliuiKaroliui II, kurio þmona Portugalijos princesë Kotryna já ir jo dvariðkiusiðmokë gerti arbatà. Manoma, kad nuo to laiko ir prasidëjo ðio gërimoþygis per vienà stipriausiø to meto karalysèiø.Á Rusijà arbata atkeliavo sausuma 1638 metais. Pasakojama, jog tuometu, kai Kinijai ið pasaulio nieko nereikëjo, o pasauliui ið jos reikëjovisko, ji neturëjo tik sabalø kailiø, á kuriuos arbatà ir iðmainë.Lietuvon arbata atkeliavo XVIII a. ið Rusijos. Iki tol ðalyje buvovartojamos ávairiø þoleliø arbatos.Á Gruzijà arbata buvo atveþta 1923 m. – gruzinas Michailas Aristavelisá savo ðalá atsiveþë ne tik arbatmedþio sëklø, bet ir 10 kinø valstieèiø.XX a. viduryje arbata paplito visose pasaulio ðalyse. Kaip ir senovëje,taip ir dabar, daugiausia arbatos iðgeriama Kinijoje, o maþiausiai – ðalyse,kuriose vartojama daug vyno (Ispanijoje, Graikijoje, Italijoje bei Prancûzijoje).Arbatos kultûra ir jos gërimo ceremonijosEuropoje arbatos kultûra, tokia kaip Rytuose, kur vertinamas patsarbatos gërimo laikas, kreipiamas dëmesys á ávairius atributus, estetikà,prasidëjo XX a. pabaigoje, o Lietuvoje – XXI a.Anot Ramûno Daugelavièiaus, kuo toliau á Vakarus, tuo arbatos kultûravartotojiðkesnë, o kuo toliau á Rytus – tuo dvasingesnë. Vartotojiðkojekultûroje naudojami didesni puodeliai ir maþiau laiko skiriama arbatosruoðimui. Vienkartinës stiklinëlës ir gazuota arbata – artyn Amerikos, omaþesni puodeliai ir vandens kokybë – artyn Rytø.Skirtingose ðalyse susiformavo vis kitokios arbatos gërimo tradicijos.Anglijoje arbata geriama per pusryèius, prieðpieèius (13 val.) beipavakarius (17 val.). Daþniausiai geriama ið porcelianiniø indø. Ðiojeðalyje puodeliai nemaþi, taèiau grakðèiø formø. Á paðildytà puodelá pilamaspakaitintas, bet neuþvirintas pienas, o tik po to arbata (mëgiamas pienoir tamsios arbatos derinys), kad bûtø iðlaikytas arbatos skonis ir kvapas.Anglams labai svarbi ne tik aplinka, kurioje ruoðiamas arbatos gërimas,bet ir gerianèiøjø manieros, bûtini apsikeitimai mandagiomis frazëmis.Rusijoje arbatos ritualà veda geraðirdë rusø moteris. Ji vaiðingumàparodo nukraudama stalà riestainiais ir ávairiais kepiniais, o pagrindinisarbatos gërimo atributas – ðnypðèianèio virdulio garsas, kuriame ruoðiamasvanduo arbatai, citrina bei gabaliukas skrudinto cukraus, kuriuouþkandama, kad bûtø galima palyginti skonius. Arbatos puodeliai dideliir pripilami pilni, kad bûtø parodyta pagarba sveèiui.O ðtai Japonijoje arbatos puodeliai didesni nei Kinijoje, bet maþesninei Rusijoje. „Japonijoje ir Kinijoje arbatos sveèiui ápilama maþai – kuomaþesnis puodelis ir jame maþiau pripilta, tuo sveèias labiau gerbiamas.Kinai lieja vandená ðildydami indus bei linkëdami turto, o rusai stato irðildo indus ant virdulio“, – ceremonijos subtilybes iðduoda arbatosceremonijos vedantysis. Japonijoje labiausiai mëgstamos þaliosios beigeltonosios arbatos.Indijoje daþniausiai geriama angliðka su pienu arba atðaldyta arbata. Duðaukðteliai arbatþoliø uþplikomi stiklinëje kà tik uþvirusio vandens. Á didesnápuodelá ádedami keli gabaliukai ledo, keli grieþinëliai citrinos, áberiama cukraus,viskas uþpilama atauðusia arbata. Indai geria lëtai ir maþais gurkðneliais.Arbatos rûðys, gamyba bei jos klasifikavimo bûdaiSkiriamos dvi arbatmedþio rûðys: kininis smulkialapis arbatmedisCamellia (arba Thea) sinensis, kuris auginamas ir Japonijoje, beiplaèialapis, tropiniame klimate augantis Camelia (Thea) assamica, tikXIX a. pradþioje atrastas Indijoje. Sukryþminus ðiuos krûmus, gautiarbatmedþiø hibridai, kurie dabar auginami visame pasaulyje. Ðiuo metuþinoma apie 3000 arbatos rûðiø, kurios gaminamos ið minëtø augalø,skirtingai jas apdorojant ir paruoðiant.Arbata yra gërimas, paruoðtas uþpylus apdorotus minëtø augalølapus karðtu vandeniu. Joje gausu aromatiniø medþiagø – taninø,nemaþai kofeino.Arbatos klasifikuojamos trimis pagrindiniais bûdais: pagalarbatþoliø spalvà, uþpiltos arbatos spalvà bei fermentacijos laipsná –tai populiariausia klasifikacija.Tiek juodoji, þalioji, tiek ir baltoji, geltonoji, Ulongo, Pu-erh, Senèaarbatos yra to paties kininio arbatmedþio (Camellia sinensis) sudþiovintilapai. Skiriasi tik ðiø arbatø gamybos procesas.Nuskinti arbatmedþio lapeliai turi bûti ið karto apdorojami.Priklausomai nuo gaminamos arbatos rûðies, jie atitinkamai vytinami,sukami, fermentuojami ir dþiovinami. Arbatos vytinimas atliekamas siekiantsumaþinti lapeliø drëgmæ iki reikiamo kiekio. Arbatos lapeliai 8-24valandoms paskleidþiami ant metalinio sieto, pro kurá puèiamas ðiltas,25-36 °C oras. Nevisiðkai sudþiûvæ arbatmedþio lapeliai susukami – taipsuardomos làsteliø sienelës. Tada oras pasiekia làsteliø skystá ir prasidedafermentacijos (tiksliau – oksidacijos) procesas, kurio metu lapeliuose esantiscukrus virsta krakmolu, o þalià spalvà suteikiantis chlorofilas ir kitosmedþiagos virsta aromatiniais junginiais. Oksidacija trunka apie 26 °Ctemperatûroje nuo 0,5 iki 2 val., ir turi lemiamà átakà arbatos skoniui beispalvai. Tuomet arbata greitai sudþiovinama aukðtoje temperatûroje irtaip nutraukiamas oksidacijos procesas, ji stabilizuojama.Beveik neapdirbtas arbatos lapas – pati ðviesiausia arbata (baltoji).Visiðkai fermentuota – tamsiausia arbata (juodoji). „Arbatà galime palygintisu obuoliø sultimis: kà tik iðspaustos yra natûralios spalvos bei paèiosðviesiausios, turinèios daugiausia vitaminø, bet jos nëra tokios kvapniosir neturi tiek skoniniø atspalviø, kiek turi jau fermentuotas obuoliø vynas“,– pasakoja R. Daugelavièius.Þaliosios ir juodosios arbatþolës – tai to paties arbatmedþio lapai,perdirbti skirtingais bûdais. Vieni fermentuojami (juodoji arbata), kiti neRESTORANØ VERSLAS1/2007


23(þalioji), todël þalioji arbata natûralesnë, bet ne tokia kvapni kaip juodoji. rûðis itin stimuliuoja bei þvalina.Kuo tamsesnæ spalvà nurodo pavadinimas (kuo tamsesnë arbatþolë), tuomaþiau gyvøjø medþiagø yra arbatos lape, bet tuo daugiau atsiskleidþiaJuodoji arbata. Tai labiausiai paplitusi arbata,aiðkiai juntamas aromatas bei skonis (pavyzdþiui, raudonoji, Pu-ehr,gaminama Kinijoje, Indijoje, Ðri Lankoje ir kitur.Ulongo bei turkio spalvos arbatos).Gamybos metu arbata vytinama, susukama,Europoje beveik neþinomos maþai fermentuotos arbatos rûðys, nesvisiðkai fermentuojama ir dþiovinama, todël yrajas eksportuoti á kità ðalá tiesiog neámanoma, kadangi jos pakankamaitamsios spalvos. Turi savo atskirà klasifikavimogreitai genda.sistemà.Visas birias arbatas galima pagardinti bei pakvëpinti ávairiaispriedais. Kvapûs priedai dedami á jau iðdþiovintà bei apdorotà, Raudonoji arbata. Kinijoje mums áprastadaþniausiai vidutinës kokybës, dël ko nors kvapnumo netekusià arbatà. juodoji arbata vadinama raudonàja. TaiRESTORANØ VERSLAS 1/2007Po dþiovinimo á sausà, dar ðiltà arbatà pridedama ávairiausiø natûraliø daugiausiai fermentuota kiniðka arbata. Jojekvapiøjø aliejø, prieskoniø, vaisiø, uogø, jazminø, citrinmedþio, taninø ir katechinø yra beveik dvigubai daugiauþenðenio, migdolø ar lotoso þiedø. Palaikius kelias valandas ar paras, nei kitose arbatose, todël jos atsparesnëspriedai daþniausiai iðimami, o arbata dar kartà trumpai padþiovinama, þalingam oro poveikiui bei ilgiau iðlaiko geràsiaskad kvapas ilgiau iðbûtø arbatþolëse.savybes. Raudonoji arbata itin vertinama uþDaþnai arbatomis vadinami ir ið kitokiø augalø ar þoleliø paruoðti kepenø veiklos gerinimà.karðtieji gërimai. Pastaruoju metu labai paplitusi Rooibos krûmo (lot.Aspalathus Linearis) arbata, daþnai vadinama raudonàjà. Þinomos irUlongo arbata. Ulongo arbata – tai dalinës„Matë“, „Lapaèio“, taip pat ávairios vaistaþoliø ar vaisinës arbatos.fermentacijos arbata, gaminama Kinijoje,Taivanyje. Ji turi ir juodajai, ir þaliajai arbataiBaltoji arbata. Visiðkai nefermentuota irbûdingø savybiø. Ulongo arbata yra maþiaunesukta baltoji arbata tik vytinama ir sudþiovinama.fermentuota nei juodoji, bet daugiau nei þalioji. BeJi gaminama tik Kinijoje, ið arbatos krûmo pumpurøto, ji yra þalsvai mëlynos (turkio) spalvos, maþinair virðutiniø lapeliø, ant kuriø daþnai iðlaikomascholesterolio kieká kraujyje, pagerina virðkinimà.nenutrintas arbatos lapo pûkelis. Þmogui,pripratusiam prie saldikliø, baltosios arbatos skonis Puu-ehrehr. Tai specialios fermentacijos juodojiatrodo labai ðvelnus. Ðviesiai þalsvos spalvos baltoji arbata, gaminama tik Kinijoje. Ji yra papildomaiarbata – puikus vitamino C ðaltinis, joje maþai kofeino ir taninø. fermentuojama (rauginama) antrà kartà, todëlágyja ypatingø kraujà valanèiø, toksinus sutrau-Þalioji arbata. Tai tradicinë Kinijos ir Japonijoskianèiø, kraujagysliø elastingumà didinanèiøarbata. Jà gaminant, kad nevyktø fermentacija,savybiø. Ði arbatos rûðis dar labai vertinama dëllapeliai pirmiausia apdorojami karðèiu arbalieknëjimà skatinanèio efekto.nuplikomi garais, paskui lyginami ir dþiovinami.Þalioji arbata itin vertinama dël turimø vitaminøArbatos paruoðimui bûtinas kokybiðkas vanduoir mikroelementø junginiø, kurie vertingi þmogausKokia bus arbata, priklauso ne tik nuo arbatþoliø, bet ir nuo vandens.sveikatai. Taèiau visas ðias savybes þalioji arbataKinai arbatos virimui daþniausiai naudoja tik tyrà ðaltinio vandená.iðlaiko tik iki metø. Kad arbata nëra ðvieþia, iðduoda tai, jog ji yra Kietame vandenyje virta arbata daþnai bûna nekvapi, drumsta,aromatizuojama.netekusi skonio. Vandentiekio vandeniui, dël chloro ir kitø priemaiðø,bûtina leisti nusistovëti arba naudoti specialius filtrus.Geltonoji arbata. Tai viena brangiausiø Parinkus tinkamà (minkðtà bei skaidrø) vandená, labai svarbu já tinkamaiarbatø, nes labai ilgai ir kruopðèiai gaminama – uþvirinti. Itin svarbu stebëti vandens uþvirimo procesà. Arbatai vanduovisa tai simbolizuoja Kinijos vertybes. Ði arbata verdamas ant nekaitrios ugnies ir neilgiau kaip iki antrosios virimo stadijosdar vadinama imperatoriðkàja. Ji gaminama – kol nuo virdulio dugno ima kilti daugybë smulkiø burbuliukø. Mat perviræsKinijoje ið vos prasiskleidusiø arbatmedþio lapeliø, vanduo arbatà gali sugadinti lygiai taip pat, kaip ir kietas.kurie ið lëto vytinami (ðiek tiek oksiduojasi), „Arbata yra tarpininkas tarp dvasinës ir fizinës sveikatos. Kiek lietuvisnuplikomi garais ir dþiovinami. Uþplikyta geltonoji gali mylëti, tiek jis yra subrendæs arbatos kultûrai“, – pokalbá baigia arbatosarbata panaði á þaliàjà, taèiau turi retà bei subtilø skoná. Ði arbatos ceremonijos vedantysis.Baras


BARMENØ DARBO PASLAPTYS (4)KOKOKTEILIØ KLASIFIKAVIMASPagal knygà „Barmenø Biblija“ parengë Vytautas Mickevièius24BarasMaiðydami ávairius alkoholinius gërimus su kitais komponentais,galime paruoðti gërimø, tinkanèiø prie bet kurio patiekalo, ávairiausiomsprogoms ir bet kuriai kiðenei. Jie yra ypaè populiari prekë bare, uþkurio dirba sumanus barmenas. Maiðytieji baro gërimai daþniausiaivadinami vienu bendriniu pavadinimu – kokteiliais. Baro gërimai pagalsavo sudëtá, paskirtá ir iðvaizdà skirstomi á daug rûðiø.Daþnai kokteiliai paprasèiausiai suskirstomi á ilgai geriamus, trumpaigeriamus ir vieno gurkðnio. Bet taip suskirstyti visus kokteilius yraneámanoma, nes kiekvienas jø gali skirtis pagal savo sudëtá, skoná ir paskirtá.Kai kurie þinovai mëgina visus pasaulyje þinomus maiðytus gërimussuskirstyti á atskiras grupes, bet tai labiau primena bereikalingàuþsiëmimà þmoniø, kurie mieliau leidþia laikà su raðikliu rankoje, one uþ baro. Juk bandant suskirstyti visus maiðytus gërimus, jø grupiøgalima iðskirti be galo daug, o tai tik sukels bereikalingà painiavà.Nepaisant to, maiðytieji gërimai yra skirstomi á keletà pagrindiniøgrupiø. Ðis skirstymas paplitæs visame pasaulyje. Reikia nepamirðti,kad kai kurie kokteiliai gali bûti priskiriami ið karto kelioms grupëms.Skirstymas pagal tûrá ir stiprumàAtsiþvelgiant á kokteilio tûrá ir stiprumà, skiriamos ðios kokteiliøgrupës:• Ilgai geriami (angl. Long Drinks). Tai nestiprûs, ið dideliø tauriøar bokalø ilgai geriami kokteiliai, kuriø tûris sudaro 120-220 ml (beledo). Stiprumas – nuo 7 iki 18 proc. alkoholio.• Trumpai geriami (Short Drinks). Tai stiproki arba stiprûs, iðnedideliø tauriø ar bokalø geriami kokteiliai, kuriø tûris bûna nuo 60iki 120 ml, o alkoholio koncentracija – 17-45 proc.• Vieno gurkðnio kokteiliai (angl. Shot Drinks, Shooters). Taiávairaus stiprumo kokteiliai, ið nedideliø taureliø iðgeriami vienugurkðniu. Jø tûris bûna 40-60 ml.Skirstymas atsiþvelgiant á maisto patiekimàPriklausomai nuo to, ar kokteilis pateikiamas prieð maistà, valgiometu, ar po valgio, skiriamos ðios trys kokteiliø rûðys:• Aperityvai. Ðiø gërimø pagrindinë paskirtis yra suþadinti apetitàprieð patiekiant maistà, taèiau jokiu bûdu nesukelti alkio. Pagrindinëtaisyklë – aperityvai turi bûti nesaldûs, patiekiami be ðiaudelio ir beledo. Ávairiose ðalyse, nusistovëjus skirtingiems mitybos áproèiams,skiriasi ir prieð valgymà siûlomi aperityvai.Klasikiniai aperityvai – tai visame pasaulyje paplitæ ir pripaþintinesaldûs kokteiliai,tokie kaip „Dry Martini”,„Manhattan”,„Kir”. Populiarus aperityvas– atðaldytassausas ðampanas arputojantis vynas.Vidurþemio jûrosaperityvai – tai kokteiliaisu pietinëje Europosdalyje gaminamaisvermutais arkarèiosiomis trauktinëmis(bitter), pvz.,„Negroni”, „Americano”ir pan.• Gërimaipovalgio. Tai didþestyvai(digestiv) bei kokteiliaipo valgio (After Dinner Coctail). Jie daþniausiai yra pakankamai stiprûs.Didþestyvai – tai gërimai, pagerinantys virðkinimà. Daþniausiai taiyra karèiøjø þoleliø likeriai ir trauktinës, karèiosios degtinës ar kokteiliaisu ðiais gërimais.Kokteiliai po valgio – tai taip pat virðkinimui padedantys kokteiliai,daþnai ruoðiami su konjaku ar kavos likeriu. Klasikiniai kokteiliai –„White Russian”, „Alexander”.• Universalûs kokteiliai (Any Time Drinks). Tai bet kuriuo momentuprie maisto tinkantys kokteiliai. Ðiai grupei priskiriami ir ávairûs trumpaigeriami kokteiliai (pvz., „Margarita”, „Gimlet”), ir ilgai geriamikokteiliai (pvz., „Atsuktuvas”, „Gin Fizz”, „Tequila Sunrise”).Rûgðèiai saldþiø kokteiliø skirstymasJei á kokteilio sudëtá áeina vienas stiprusis alkoholinis gërimas, citrinøsultys ir cukrus, tai já galima priskirti vienai ið ðiø grupiø:• „Saueriai”(Sour) – rûgðtûs (iðvertus ið anglø kalbos) gërimai. Taitrumpai geriami kokteiliai, kilæ ið Amerikos. Be stipraus alkoholinio gërimoá jø sudëtá áeina paprastos arba þaliosios citrinos sultys, cukrus (geriaunaudoti ðvieþiai spaustas sultis ir cukraus pudrà). Daþniausiai jie suplakamiplaktuve ir puoðiami vyðnia. Klasikinis kokteilis – „Whiskey Sour”.• „Deiziai” (Daisy) – tai trumpai geriami kokteiliai, á kuriø sudëtábe vieno stipraus gërimo, citrinø sulèiø ir cukraus dar bûtinai áeina irRESTORANØ VERSLAS1/2007


25Grenadinø sirupas. Patiekiami ant grûsto ledo þemoje plaèioje taurëje kokteilius taip pat pridedama tarkuoto muskato rieðuto. Vienas(old fashioned), puoðiami vyðnia ir apelsino grieþinëliu.populiariausiø – „Brandy Egg-Nog”.• „Fiksai”(Fix). Egzistuoja keletas nuomoniø, kokie turëtø bûti • „Flipai” (Flip). Ðiuos kokteilius daþniausiai ruoðia maiðytuveðios grupës kokteiliai. Vieni mano, kad juose bûtinas komponentas – („mikseryje“) ið kiauðinio trynio, cukraus ir alkoholinio gërimo.gazuotas limonadas, kitø nuomone, – likeris „Curacao“. Taèiau visisutaria, kad „fiksai“ – tai su dideliu ledo kiekiu paruoðti rûgðtûs Kokteiliø su mëtomis skirstymaskokteiliai. Plaktuve iðplaktos citrinø sultys su cukrumi perpilamos á plaèià • „Dþiulepai” (Juleps). Ruoðiant ðiuos kokteilius, mëtos lapeliaitauræ, pripildytà grûsto ledo. Ant virðaus supilamas alkoholinis kokteilio kartu su cukrumi yra trinami tiesiog taurëje. Vëliau pridedama grûstokomponentas – taip kokteilis „uþfiksuojamas”.ledo, supilamas alkoholinis gërimas. Taip gaunamas gaivaus aromato• „Kolinsai”(Collins). Tai kokteiliai, paruoðti ið nesvarbu kokio ðvieþias kokteilis. Vienas populiariausiø – klasikinis „Mint Julep“,alkoholinio gërimo, citrinø sulèiø, cukraus, gazuoto vandens ar ruoðiamas su burbonu.RESTORANØ VERSLAS 1/2007limonado ir ledo. Jie sumaiðomi aukðtoje tiesioje stiklinëje (high ball), • „Smeðai”(Smash). Tai ne toks stiprus ir gazuotas „dþiulepø“kurioje ir patiekiami. Tai per ðiaudelá ilgai geriamas kokteilis, variantas. Á jo sudëtá áeina alkoholinis gërimas, mëtos lapeliai, cukruspuoðiamas vyðnia. Klasikinis ðios grupës kokteilis – „John Collins“. ir gazuotas vanduo ar limonadas. Jis patiekiamas þemoje plaèioje• „Fizai”(Fizz). Ðiø kokteiliø bûtinasis komponentas yra stipriai taurëje, puoðiamas citrinos þievele.gazuotas vanduo ar limonadas. Plaktuve suplakami kiti komponentai(citrinø sultys, cukrus ir alkoholinis gërimas) ir perpilami á aukðtà stiklinæsu ledu. Þinomiausias ðios grupës kokteilis – „Gin Fizz“.• „Slingai” (Sling). Ðie kokteiliai ruoðiami ið didelio kiekio citrinøsulèiø, stipraus alkoholinio gërimo, ðiek tiek gazuoto vandens irðaukðtelio cukraus. Þinomiausias – „Singapore Sling”.• „Kuleriai”(Cooler) ir „kobleriai” (Cobbler). Jei á „kolinso“ tipokokteilá pamirðime ádëti cukraus ar citrinos sulèiø, ar netgi jø abiejø,paruoðime „kulerio“ tipo kokteilá. Taigi tai kokteilis, paruoðtas ið betkokio stipraus alkoholinio gërimo, ledo ir gazuoto vandens ar limonado(pvz., „Ginger Ale”). Jei „kuleris“ patiekiamas su grûstu ledu, jisvadinamas „kobleriu“. Pastaruosius bûtina papuoðti vyðnia ir citrinos Karðtøjø maiðytø baro gërimø skirstymasar apelsino skiltele.• Grogas – tai maiðytas gërimas, paruoðtas ið citrinos sulèiø,• „Svizlai” (Swizzle). Pagrindinis ðiø kokteiliø skirtumas nuo kitø cukraus, alkoholinio gërimo (daþniausiai romo), arbatos arba vandensrûgðèiai saldþiø kokteiliø yra tas, kad be gazuoto komponento á juos ir prieskoniø.dar privaloma ðiek tiek ápilti karèiosios trauktinës (bitter).• Punas– tai ið sulèiø, alkoholinio gërimo, cukraus ir prieskoniøparuoðtas gërimas.Kokteiliø su ðampanu skirstymas• „Todþiai”(Toddies) – tai panaðûs á punðà gërimai, á kuriuosKokteilius su ðampanu (putojanèiu vynu) galima suskirstyti á kelias vietoje cukraus galima dëti medaus, vietoje sulèiø – pilti vandens.grupes:• Kavos kokteiliai – tai ávairûs alkoholiniai kavos kokteiliai, á• Stipriøjø alkoholiniø gërimø ir ðampano kokteiliai. Þinomiausias kuriuos be kavos, alkoholinio gërimo ir cukraus dar galima dëti– „Champagne Cocktail”.grietinëlës. Bûna ir nealkoholiniø.• Likeriø ir ðampano kokteiliai. Klasikinis ðio tipo kokteilis – „KirRoyal”.Kitos kokteiliø grupës• Vaisiø sulèiøir ðampano kokteiliai. Rekomenduojama naudoti • Tonizuojantys kokteiliai. Ðie kokteiliai neklasifikuojami pagal átik labai ðvieþiø vaisiø sultis. Kokteiliø pavyzdþiai – „Bellini“, „Buck‘s Fizz“. jø sudëtá áeinanèius komponentus. Tonizuojantys kokteiliai yra arbalabai stiprûs (turi 30-35 proc. alk.), arba labai kaloringi – tirðtø vaisiøKokteiliø su kiauðiniu skirstymasar sultinio. Þinomiausi – „Bloody Mary”, „Bullshot”.Kokteiliai, kuriø gamyboje naudojamas kiauðinis, yra skiriami á • Sluoksniuoti kokteiliai. Tai ávairiaspalviai sluoksniuoti kokteiliai,dvi pagrindines grupes:kuriø paruoðimui bûtinas kruopðtumas ir komponentø maiðymosi• „Egnogai” (Egg Nog). Tai ilgai geriami kokteiliai, ruoðiami iðmanymas. Kad sluoksniai nesusimaiðytø, gërimus á tauræ reikia piltiplaktuve. Jo pagrindiniai komponentai – kiauðinio trynys, cukrus arba per apverstà baro ðaukðtelá, pradedant nuo sunkiausiø gërimø (turinèiøcukraus sirupas, grietinëlë arba pienas ir alkoholinis gërimas. Á ðiuos daugiausiai cukraus).Baras


26RESTORANØ VERSLAS1/2007


RESTORANØ VERSLAS 1/200727


28ÁnformacijaVALSTYBINË MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBAINFORMUOJAPer 2006 metus uþregistruoti ir iðtirti 2464 vartotojø skundai2006 metais uþregistruoti ir iðtirti 2464 vartotojø skundai dëlnekokybiðkø maisto produktø ir su maistu susijusiø paslaugø. Ið jø 874(35 %) skundai pasitvirtino. Palyginus su 2005 m. (buvo gautas 2601skundas), vartotojø skundø skaièius 2006 metais sumaþëjo, taèiau skundøpagrástumas padidëjo 1 proc.Daugiausiai vartotojø skundø dël maisto produktø ir vieðojo maitinimoástaigø 2006 m., kaip ir 2005 m., gauta didþiuosiuose Lietuvos miestuose:Vilniaus mieste uþregistruota 820 vartotojø skundø, Kauno mieste – 383skundai, Klaipëdos mieste – 230 vartotojø skundø. Maþiausiai skundøpaprastai uþregistruojama Klaipëdos apskrityje, Palangos ir Druskininkømiestuose.Iðnagrinëjus vartotojø skundus pagal produktø grupes, galimapaþymëti, kad 2006 m. daugiausiai praneðimø pasitvirtino dël vieðojomaitinimo teikiamø paslaugø ir patiekalø – 164 pasitvirtinæ atvejai,dël mësos, mësos gaminiø – 113 pagrástø atvejø, dël pieno, pienoproduktø – 85 atvejai. 2005 m. daugiausiai skundø buvo gauta dëlmësos, mësos gaminiø – 141 pagrástas atvejis.Nepagrástø skundø skaièiø lemia ávairios prieþastys: produktasnebuvo rastas tikrinimo metu, ámonë tikrinimo metu nedirbo, ámonëminëtu produktu iðvis neprekiavo, buvo skøstasi dël fizinës tarðos,vartotojas suklydo pateikdamas informacijà, paskambino praëjus ilgamlaiko tarpui nuo nekokybiðko produkto ásigijimo dienos, prieðpaskambindamas á Valstybinæ maisto ir veterinarijos tarnybà dëlnekokybiðko produkto, kreipësi á pardavëjà, gamintojà ar paslaugosteikëjà.Iðnagrinëjus 2001-2006 m. vartotojø skundø duomenis pagalproduktø grupes, paþymëtina, kad praeitais metais sumaþëjo vartotojøskundø dël mësos, mësos gaminiø, taèiau padaugëjo vartotojø skundødël vieðojo maitinimo patiekalø. Nuo 2004 m. daugëja vartotojøskundø dël pieno, pieno produktø, taèiau nuo 2004 m. maþëja skundødël þuvø, þuvø gaminiø. Palyginus su 2005 m., praëjusiais metaissumaþëjo vartotojø skundø dël darþoviø ir vaisiø.Kiekvienais metais vartotojai labiausiai nepatenkinti maisto produktøkokybe: skundai dël kokybës 2006 m. sudaro 38 % visø pagrástø atvejø,2005 m. – 36 %. Pagrásti vartotojø skundai dël maisto produktø supasibaigusiais tinkamumo vartoti terminais: 18 % pagal pagrástus atvejus(2005 m. – taip pat), 17 % sudaro pagrásti atvejai dël higienos paþeidimømaisto tvarkymo ámonëse. Vartotojai pastebi ir informuoja Valstybinæ maistoir veterinarijos tarnybà apie produkcijos þenklinimo paþeidimus – 2006m. pagrásti atvejai sudaro 9 % (2005 m. – 11 %), taip pat apie netinkamasmaisto produktø laikymo sàlygas – 6 % (2005 m. – 5 %).Iðnagrinëjusi vartotojø skundus, VMVT uþ nustatytus paþeidimus maistotvarkymo ámonëms praëjusiais metais taikë 1196 poveikio priemones. Iðjø 365 ribojimo priemones: uþdraustas produkto tiekimas rinkai (248atvejai), reikalauta produktà paðalinti ið rinkos (107 atvejai), sustabdytasprodukto tiekimas rinkai (10 atvejø), uþdraustas nesaugaus produktotiekimas rinkai (3 atvejai), sustabdytas nesaugaus produkto tiekimas rinkai(2 atvejai).Maisto tvarkymo ámonëms taikytos 703 administracinës nuobaudos,ið jø 112 áspëjimø ir 591 piniginë bauda uþ 72920 Lt (2005 m. – uþ68405 Lt). Atlikus patikrinimus pagal vartotojø skundus, uþ ávairiuspaþeidimus 2006 m. laikinai sustabdyta 72 ámoniø veikla (2005 m. –73) ir uþdrausta 4 ámoniø veikla (2005 m. – 6).Ásigalioja nauja tvarka norintiems ðvenèiø ir renginiø metu teikti maistoir vieðojo maitinimo paslaugasValstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) nuo 2007 m. vasario27 d. supaprastina reikalavimus verslininkams, kurie ðvenèiø ir renginiømetu teikia maisto ar vieðojo maitinimo paslaugas. Ðis sprendimas buvopriimtas atsiþvelgus á ES maisto saugà reglamentuojanèius teisës aktønuostatas, ðalies maisto tvarkymo ámones, ðvenèiø, pramogø ir kitø masiniørenginiø organizatoriø patirtá ir siekiant paðalinti esamas kliûtis smulkausverslo plëtojimui.Renginiø ir ðvenèiø metu tiekti rinkai maistà ar teikti vieðojo maitinimopaslaugas gali maisto tvarkymo subjektai, turintys Maisto tvarkymo subjektopatvirtinimo paþymëjimà arba gyvûninio maisto tvarkymo subjektøveterinariná patvirtinimà.Pagal naujà tvarkà, ðvenèiø ir renginiø organizatoriai, likus ne maþiaukaip 3 darbo dienoms iki ðventës ar renginio pradþios, atitinkamaiapskrities, miesto ar rajono Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai turipateikti maisto tvarkymo vietø planà, dalyvaujanèiø ðventëje ar renginyjemaisto tvarkymo subjektø sàraðà, nurodant veiklos rûðá.Ðvenèiø ir renginiø organizatoriai privalo uþtikrinti higienos sàlygømaisto tvarkymo subjektams sudarymà ðventës ar renginio metu.Verslininkams, atvykstantiems á renginio vietà, nereikës, kaip seniau,papildomai kreiptis á teritorinæ Maisto ir veterinarijos tarnybà, kad darkartà árodytø, jog jie turi teisæ uþsiimti maisto verslu.VMVT visà informacijà apie maisto tvarkymo ámones ar fizinius asmenisyra sukaupusi Maisto kontrolës informacinëje sistemoje (FIS). Ðiojesistemoje, veikianèioje metus laiko, yra sukaupta informacija apie kiekvienàámonæ, inspektoriø patikrinimo duomenis, ámonës higieninæ bûklæ beiávertintas kiekvienos ámonës rizikos laipsnis.Nauja tvarka supaprastina procedûras verslininkams, teikiantiemsvieðojo maitinimo paslaugas renginiø metu. Taèiau apskrièiø, miestøar rajonø valstybiniø maisto ir veterinarijos tarnybø inspektoriø pareigaiðlieka – renginiø ir ðvenèiø metu, vadovaujantis informacinëjesistemoje turima informacija ir rizikos vertinimo duomenimis, busatliekama maisto saugos kontrolë, praneða VMVT.Genetiðkai modifikuotø organizmø kontrolë maisto produktuoseVMVT informuoja, kad palyginus dviejø pastarøjø metø atliktøtyrimø rezultatus pastebëta, kad genetiðkai modifikuotø organizmø(GMO) maisto produktuose nustatymo atvejø skaièius sumaþëjo 8proc.Teritoriniø VMVT inspektoriai, siekdami ávertinti parduotuvëseparduodamø ir gamybos ámonëse gaminamø maisto produktø,kuriuose naudojamos þaliavos, turinèios genetiðkai modifikuotøorganizmø, atsekamumà ir þenklinimà, patikrino 696 prekybos ámones,kuriose buvo prekiaujama 22 pavadinimø augaliniais aliejais, 6pavadinimø margarinais, 2 pavadinimø majonezais. Patikrinimø metunustatyta, kad minëtø produktø þenklinimo etiketëse buvo nurodyta,kad á ðiø produktø sudëtá áeina sojø aliejus, pagamintas ið genetiðkaimodifikuotø sojø pupeliø.Praëjusiais metais VMVT inspektoriai, patikrinæ 587 duonos,konditerijos gaminiø gamybos, vieðojo maitinimo ámones, nustatëpaþeidimø, kad 44 maisto tvarkymo ámonëse buvo naudojamasmargarinas, augalinis aliejus, pagamintas ið genetiðkai modifikuotø sojøpupeliø, taèiau konditerijos gaminiø þenklinimo etiketëse, vieðojo maitinimopatiekalø receptûrose tai nebuvo nurodyta. Neteisingai paþenklintø maistoproduktø realizacija buvo sustabdyta, atsakingi asmenys nubaustiadministracinëmis nuobaudomis.Ir 2007 metais bus vykdoma genetiðkai modifikuotø maisto produktøkontrolë, nes genetiðkai modifikuotø maisto produktø sauga yra viena iðaktualiausiø ir prioritetiniø VMVT kontrolës srièiø. VMVT pagrindinisuþdavinys yra siekti, kad vartotojas bûtø teisingai informuotas apie maistoproduktø kilmæ ir galëtø rinktis maisto produktus, kurie yra genetiðkaimodifikuoti, arba natûralûs.Genetiðkai modifikuoti maisto produktai, ðiuo metu parduodamiLietuvos Respublikos rinkoje:8 pavadinimø saldumynai: ðokoladinës plytelës „Dinastija”, „Samari”,ðokoladiniai vafliai „Smakdown”, saldainiai „Vkus leðèiny-siurpriz”,ðokoladinis kremas „Cikonella”, rieðutinis tepamasis kremas „Finetti”.22 pavadinimø augaliniai aliejai: „Brolio”, „Lankø”, „Sodþiaus”,„Kolumbo”, „Tëviðkës”, „Augalinis aliejus”, „Dolores”, „Maxima”, „Optimalinija”, „Perla”, „Karolina”, „Þemaièio”, „Aukselis”, „Saulutë”, „Omili”,„Huilor”, „Oilio”, „Vitela”, „Luccija”, „Jasmine”, „Caroli”, „Zitos sojøaliejus”.6 pavadinimø margarinai: „Optima linija”, „Aukselis”, „Aima”,„Lisette”, „Extra”, „Osrini”.2 pavadinimø majonezai: „Sodþiaus”, „Provanso”.RESTORANØ VERSLAS1/2007


SU „R-KEEPER-KEEPER“ INTEGRUOTA VAIZDO SISTEMA –PATIKIMA MAITINIMO ÁMONËS KONTROLËIki ðiol maitinimo ámoniø ir pramogø ástaigø savininkai, norëdami Vaizdo kontrolës sistema leidþia vykdyti kontrolæ ið bet kuriosvykdyti vaizdo kontrolæ savo ámonëje, iðleisdavo didelius pinigus, kurie pasaulio vietos realiu laiku, todël atostogaujantis ar iðvykæs ðeimininkasdaþnai neatsipirkdavo. Negana to, kad vaizdo sistema reikalaudavo taip pat gali stebëti jo maitinimo ámonëje vykstantá darbà. Naktiniopapildomos darbo jëgos ir nuolatiniø investicijø, ji atlikdavo daugiau klubo ðeimininkas neprivalo bûti darbe – personalo darbà jis gali 29apsaugos, o ne kontrolës funkcijà: padëdavo vagysèiø, muðtyniø, matyti ir namuose.nesusipratimø atvejais. Tokia sistema nepateisindavo ðeimininkø lûkesèiø, „UCS Baltic“ specialistai yra ásitikinæ, kad sukurta sistemanes nuolat pasitaikydavo darbuotojø apgavysèiø: barmenas ar padavëjas pasiteisins, nes vaizdo kontrolë dar niekada nebuvo tokia patogi irgalëdavo ápilti vienos rûðies gërimo, o á kasà ávesti pigesnio gërimo kainà, paprasta: ðeimininkas sutaupo atsisakydamas papildomos darboarba priëmus vienà uþsakymà, á apskaitos sistemà ávesti kità. jëgos, sutaupo kontrolei skirtas iðlaidas, sumaþina laiko sànaudas.Jeigu maitinimo arba pramogø ámonës ðeimininkas nusprendëNuo ðiol „UCS Baltic“ maitinimo ir pramogø ámoniø savininkams investuoti á vaizdo sistemà, „UCS Baltic“ specialistai siûlo ásigyti bûtentsiûlo naujà sprendimà, kuris ateityje neabejotinai palengvins vaizdo jø sukurtà vaizdo kontrolës sistemà: kaina panaði á bet kurios tradicinëskontrolæ ir stebëjimà maitinimo ámonëse. Lengvai valdoma sistema vaizdo sistemos, bet ðioji atsipirks daug greièiau, nes atliks ir kontrolëslabiausiai patenkins naktiniø klubø ir greitojo maisto restoranø funkcijà.ðeimininkø lûkesèius: tokiose ástaigose daþniausiai pasitaiko barmenø,pardavëjø sukèiavimø, nes èia atvykæ klientai atsiskaito prie kasos.Nuo ðiol „UCS Baltic“ specialistai pramogø ástaigoms visiðkaiádiegia vaizdo sistemà, kurià dar ir integruoja su „R-Keeper“ apskaitossistema: iðrenkamos tinkamos kameros, atliekami vaizdo kamerosádiegimo darbai, ádiegiamas vaizdo serveris, kuriame saugoma irapdorojama informacija.Naujas sprendimas lengvai atlieka ir kontrolës funkcijà, kuri ikiðiol reikalaudavo daug papildomo laiko. Vaizdo kameros,priklausomai nuo sistemos konfigûracijos, vaizdà filmuoja norimumomentu: kai atsiranda judesys, garsas, kai èekis muðamas á kasà irpan. Pagal tam tikrus parametrus pasirinktà informacijà (kontrolæ pagallaikà, èeká, garsus ir t. t.) sistema áraðo á atminties diskà. Vëliau, vykdantpaieðkà, sistema iðkart pateikia pasirinktus duomenis – kontrolævykdanèiam asmeniui nereikia sëdëti ir laukti reikiamo momento.Sistema uþkerta kelià barmenø ir padavëjø sukèiavimui: anksèiaudarbuotojas, ápylæs reikiamo gërimo, prieidavo prie kasos, taèiau èekiogalëdavo ir neiðspausdinti, tik bandyti apgauti sistemà, imituodamas,kad spausdina, arba ávesdamas ne to gërimo kainà. Ðiuo atveju sistemaiðkart parodo, kad èekio operacija nebuvo atlikta arba buvo ávestane ta informacija – spausdinamas èekis matomas ekrane, jo turinys Pirmoji tokia vaizdo kontrolës sistema Lietuvoje ádiegta dar neseniaititrø pavidalu ir ávedimo laikas áraðomas á atminties diskà.duris atvërusiame sostinës klube „Life Club“. Ðio klubo rinkodarosRestoranø ir kaviniø savininkams sistema naudinga tuo, jog leidþia vadybininkas Jurgis Gylys teigia esàs patenkintas pasirinktu sprendimu.matyti ne tik spausdintus èekius, bet ir ávestus priimtus uþsakymus bei „Didþiausias privalumas yra tas, kad UAB „UCS Baltic“ ádiegta vaizdouþsakymus, spausdintus bare, virtuvëje. Tokiu atveju kontroliuojamas kontrolës sistema yra integruota su kitomis restorano valdymone tik padavëjo darbas, bet ir darbas virtuvëje: galima suþinoti, ar sistemomis, todël leidþia patogiai, greitai ir tiksliai vykdyti kontrolægaminamas bûtent uþsakytas patiekalas.mûsø klube“, – teigia J. Gylys.UAB „UCS Baltic“ informacija„UCS BALTIC“ SERVISE – EFEKTYVUS IR TAUPUSJÛSØ KOMPIUTERINËS POS ÁRANGOS REMONTASUAB „UCS Baltic“, jau 8 metus sëkmingai dirbanti maitinimo ir monitoriø, POS terminalø, specializuotø klaviatûrø, magnetiniø korteliøpramogø ámoniø rinkoje, ne tik diegia POS árangà, bet ir siûlo savo skaitytuvø ir kitos POS árangos gedimus.serviso bei remonto paslaugas, atliekamas kvalifikuotø elektronikos Didþiausias „UCS Baltic“ serviso privalumas yra tas, jog patyræspecialistø. Ne paslaptis, kad verslininkai, turintys maitinimo ámones ar specialistai, atpaþinæ gedimà, siûlo keisti ne visà brangià detalæ,pramogø ástaigas, susiduria su ávairiø gamintojø POS árangos gedimais, pavyzdþiui, pagrindinæ plokðtæ, bet tik paðalinti jos gedimà – pakeistikuriø prieþasties nustatymas daug kainuoja ir daþnai atima nemaþai sugedusià mikroschemà. Tokiu atveju asmuo, nepirkdamas naujospapildomo laiko, ieðkant tinkamø specialistø gedimui paðalinti. detalës ar net naujos árangos, sutaupo pinigø.Serviso paslaugas UAB „UCS Baltic“ siûlo ne tik savo klientams,bet ir visø verslo ámoniø savininkams, kurie naudoja POS árangà. UAB Gedimas randamas greitai, remonto darbø uþsakovas iðkart„UCS Baltic“ specialistai sutaupys jûsø brangø laikà ir pinigus. Pasiraðæ informuojamas apie esamà padëtá, jam pasiûlomi keli gedimoaptarnavimo sutartá, klientai á servisà gali kreiptis visà parà, 7 dienas paðalinimo variantai. Sugedusi áranga pataisoma efektyviai, klientasper savaitæ.patiria maþiau iðlaidø, net ir nepakenkus árangos kokybei. Atlikusárangos remontà, pataisytai detalei suteikiama garantija.„UCS Baltic“ serviso specialistai apþiûrës ir paðalins „Star“, „Epson“,„Citizen“ gamintojø specializuotø prekybiniø spausdintuvø, sensoriniøUAB „UCS Baltic“ informacijaRESTORANØ VERSLAS 1/2007Sprendimai


30VieðbuèiaiNAUJI IR ATNATNAUJINTI VIEÐBUÈIAI„SOFIJOS REZIDENCIJA“Ðiø metø sausio pabaigojeBirðtone (Jaunimo g. 6) durispravërë prabangus vieðbutisrestoranas„Sofijos rezidencija“.Vieðbutyje, pasiþyminèiameaukðta aptarnavimokokybe ir jaukumu, sveèiamssiûlomi baldakimais puoðtikambariai, pavadinti garsiøLietuvos didikø vardais (VytautoDidþiojo, Sofijos Vytautaitës,Karaliaus Mindaugo ir kitø garsiø asmenybiø kambariai). Kiekvienaskambarys árengtas pagal aukðèiausius standartus – kiekvienamekambaryje yra televizorius ir daugiakanalë TV, DVD grotuvas, telefonas,plaukø dþiovintuvas, kosmetinis veidrodis. Pavalgyti sveèiai galinedideliame jaukiame restorane, vieðbuèio sveèiams siûlanèiameávairiø pasaulio ðaliø gurmaniðkø patiekalø. Vieðbutyje taip pat veikiaverslo kompleksas (galima rengti konferencijas, patiekiami verslopietûs), yra baseinas, pirtis, atsipalaiduoti kvieèiama á groþioprocedûras atliekanèià sanatorijà „Tulpë“.„HOTEL PANORAMAANORAMA“Rekonstruotame ekonominësklasës trijø þvaigþduèiøvieðbutyje „Hotel Panorama“,ásikûrusiame paèiame Vilniaussenamiestyje, ðiø metø sausiopabaigoje buvo baigtas atnaujintikonferencijø centras beirestoranas. Atnaujinimo darbamsbuvo skirti 8 mln. litø.Atnaujintame konferencijø centre, kuris dabar gali priimti iki 700þmoniø, buvo árengtos 8 skirtingo dydþio salës. Naujasis centrasárengtas laikantis tarptautiniø konferencijø saliø standartø:paaukðtintomis lubomis, su efektyvia ventiliacija, modernia sinchroniniovertimo áranga. Rekonstruoto vieðbuèio erdvëse kvieèiama rengti irávairius furðetus, ðventinius susibûrimus. Vieðbutyje pradëjo veiktiEuropos virtuvës restoranas, kuriame dirba patyrusiø virtuvës ðeføkomanda. Prie vieðbuèio árengta 100 vietø automobiliø stovëjimoaikðtelë. Ðiuo metu vieðbutyje sveèiai apgyvendinami 203kambariuose.„AQUQUA MEDÛNA“Viename Druskininkø vandenspramogø parko korpuseatsidarë naujas vieðbutis„Aqua Medûna“ (Vilniaus al.13). Vieðbutyje sveèiamsárengti 92 jaukûs ir patogûskambariai, ið kuriø 5 liuksai ir2 apartamentai. Kambariuosesumontuota automatinë ðildymoir vësinimo áranga.Vieðbuèio pastate veikia naktinis klubas, kvieèiama apsilankyti ðalia„Aqua Medûna“ árengtame boulinge, paþaisti biliardà, þaidimøautomatais. Atgauti jëgas siûloma ðalia esanèiame vandens pramogøir pirèiø komplekse, groþio salone. Vieðbutyje taip pat veikia ir iðskirtiniointerjero 250 vietø restoranas „Èili pica“. Norintiems surengtikonferencijà siûloma 150 vietø konferencijø salë, lengvaitransformuojama á kino salæ. Netrukus pirmuosius lankytojus turëtøpakviesti ir didþioji 250 vietø konferencijø salë su 8 sinchroninio vertimokabinomis. Automobilius galima palikti vieðbuèio saugomojepoþeminëje aikðtelëje.2006 M. LIETUVOS OS APGYVENDINIMO ÁSTAIGØ STATISTIKATISTIKA2006 metais apgyvendinimo ástaigos sulaukë 15 procentø daugiausveèiøStatistikos departamento iðankstiniais duomenimis, 2006 m.sausio-gruodþio mën. Lietuvos apgyvendinimo ástaigose apsistojo 15,1procento daugiau sveèiø nei 2005 m. tuo paèiu laikotarpiu.2006 m. apgyvendinimo ástaigose (vieðbuèiuose, sveèiø namuose,moteliuose, poilsio namuose (nameliuose), sveikatingumo ástaigoseir kt.) nakvojo 1,5 mln. sveèiø, ið jø 50 procentø uþsienieèiø.Vieðbuèiuose ir sveèiø namuose apsistojo 1,1 mln. sveèiø, poilsionamuose (nameliuose) – 116,8 tûkst., sveikatingumo ástaigose – 124,8tûkst. sveèiø. Palyginti su 2005 m., Birðtono sav. apgyvendinimoástaigose apsistojo 33,6 procento daugiau sveèiø, Druskininkø sav. –18,4 procento, Neringos sav. – 5,2 procento, Palangos sav. – 0,6procento daugiau sveèiø.2006 m. vieðbuèiuose ir sveèiø namuose, palyginus su 2005 m.,apgyvendinta 18,9 procento daugiau sveèiø, uþsienieèiø – 11 procentødaugiau. Sveèiø ið ES ðaliø apgyvendinta 8,5 procento daugiau.Padaugëjo sveèiø ið kaimyniniø ðaliø – Latvijos ir Estijos (27,9 %),Baltarusijos (30,6 %), Rusijos (15,1 %), Lenkijos (6,3 %), taip pat iðVakarø Europos ðaliø – Airijos (45 %), Norvegijos (36,8 %), JungtinësKaralystës (21,2 %), Ðvedijos (17,3 %), Nyderlandø (8,6 %), Ispanijos(7,8 %). Daugiausia sveèiø atvyko ið Vokietijos – 116,1 tûkst. (2005VTAKAKT INFORMUOJAm. – 120,5 tûkst.), Lenkijos – 89,3 tûkst. (2005 m. – 84 tûkst.), Rusijos– 43,4 tûkst. (2005 m. – 37,7 tûkst.), Latvijos – 48,7 tûkst. (2005 m.– 36,8 tûkst.). 2006 m. vieðbuèiø ir sveèiø namø numeriø uþimtumassudarë 42,3 procento (2005 m. – 40,8 %).Vilniaus miesto vieðbuèiuose ir sveèiø namuose 2006 m. buvopriimta 0,5 mln. sveèiø, arba 12,3 procento daugiau nei 2005 m.,uþsienieèiø apgyvendinta 0,4 mln. – 9,8 procento daugiau. 2006 m.Vilniaus miesto vieðbuèiø ir sveèiø namø numeriø uþimtumas sudarë52,3 procento (2005 m. – 51,0 %).2006 m. kaimo turizmo sodybose ilsëjosi 59,1 procento daugiaupoilsiautojø nei 2005 m.2006 m. tyrimo duomenimis, kaimo turizmo sodybose ilsëjosi246,5 tûkst. poilsiautojø, ið jø 25,8 tûkst. uþsienieèiø (2005 m.apgyvendinta 155 tûkst. poilsiautojø, ið jø 17,9 tûkst. uþsienieèiø).Uþsienieèiai sudarë 10 procentø visø poilsiautojø, daugiausia jø atvykoið Vokietijos (6,9 tûkst.), Latvijos (3,9 tûkst.), Lenkijos (3,5 tûkst.), Rusijos(1,9 tûkst.). Vidutinë poilsiautojø buvimo trukmë – 1,9 nakvynës (2005m. – 2,8 nakvynës). Apgyvendinimo paslaugas teikë 531 kaimo turizmosodyba. Sodybø skaièius, palyginus su 2005 m., padidëjo 33procentais. Daugiausia kaimo turizmo sodybø yra Utenos apskrityje.Ðioje apskrityje apsistojo penktadalis visø poilsiautojø.Dël alkoholiniø gërimø prekybos laikoValstybinë tabako ir alkoholio kontrolës tarnyba (VTAKT)informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004-05-20nutarimu Nr. 618 patvirtintø Didmeninës ir maþmeninës prekybosalkoholio produktais licencijavimo taisykliø 34 punkto antra pastraipanumato, kad ámonë, turinti licencijà verstis maþmenine prekybaalkoholiniais gërimais, privalo laikytis licencijoje nurodyto prekybosalkoholiniais gërimais laiko. Atsakomybë uþ alkoholiniø gërimø(áskaitant alø) pardavimà prekybos ir vieðojo maitinimo ámonëse,nesilaikant leidime (licencijoje) nurodytø apribojimø (prekybosalkoholiniais gërimais laiko), numatyta Lietuvos Respublikosadministraciniø teisës paþeidimø kodekse. Primename, kad paþeidusaukðèiau ávardintà reikalavimà, licencijos turëtojas áspëjamas apiegalimà licencijos galiojimo sustabdymà.RESTORANØ VERSLAS1/2007


VIEÐBUÈIØ RINKOS NAUJIENOSBENDROVË „INVALDALDA“ IEÐKOS INVESTUOTOJØ OJØ VIEÐBUÈIAMSVieðbuèio statybos projekto kaina sudaro 22 mln. litø, ið kuriø„HOLIDAY INN“ IR „ECOTELTEL“4,19 mln. litø skyrë Europos Sàjunga, o 2,09 mln. – valstybë. ÁInvesticijø bendrovë „Invalda“ pradeda investuotojø, norinèiø gyvenamojo namo projektà bus investuota 50 mln. litø. Vieðbutyje irinvestuoti á grupei priklausantá vieðbuèiø sektoriø, paieðkà.konferencijø centre bus ádarbinti 54 þmonës.Bendrovë „Invalda“ vieðais ir atskirais konkursais ieðkos investuotojøketuriø þvaigþduèiø vieðbuèiui „Holiday Inn“ bei ekonominës klasësKLAIPËDOS SENAMIESTYJE BANKO PASTASTATÀ TÀ UÞIMS VIEÐBUTIS31dviejø þvaigþduèiø vieðbuèiui „Ecotel“. Taip pat investuotojø busBendrovë „Antantë“ Klaipëdos senamiestyje, prie Teatro aikðtës,ieðkoma ir kitiems jau iðvystytiems ir ðiuo metu iðnuomotiemsbuvusiame banko „Hermis“ pastate, planuoja atidaryti 27 kambariønekilnojamojo turto objektams.trijø þvaigþduèiø vieðbutá su konferencijø sale. Bendrovë statybosdarbams jau pasiruoðusi.VIEÐBUÈIØ TINKLAS „REVAL HOTELS“ PRISTATË TË PREKËS ÞENKLÀÐalia dabartinio pastato, kuris yra átrauktas á valstybës saugomø„REVAL INN“kultûros vertybiø registrà, planuojama pastatyti trijø aukðtø priestatàDidþiausiam vieðbuèiø tinklui Baltijos ðalyse „Reval Hotels“ su mansarda, nes esamame pastate tilptø tik 8 kambariai. Vieðbutispriklausantys buvæ „Baltpark“ vieðbuèiai Vilniuje ir Klaipëdoje bei bus skirtas laivais ar autobusais á Klaipëdà atvykstantiems turistams.„Reval Express Hotel“ Taline nuo ðiø metø vasario 1 dienos pakeitë Bendrovë „Antantë“ taip pat planuoja sutvarkyti kelius á kaimyniniøpavadinimà á „Reval Inn“.namø kiemus, automobiliø stovëjimo aikðteles, þeldinius.Naujieji ekonominës kategorijos vieðbuèiai turistams,keliaujantiems po Baltijos ðalis automobiliu, siûlo patrauklià nakvynëskainà, greità ir draugiðkà aptarnavimà. Naujieji „Reval Inn“ vieðbuèiai2008 METØ PRADÞIOJE ÐIAULIAI TURËS TARPTARPTAUTINIO LYGIO– puiki alternatyva aukðtesnës kategorijos „Reval Hotels“ vieðbuèiams.VIEÐBUTÁKaip daugiafunkcinio prekybos ir pramogø miesto „Bruklinas“ dalis,„Reval Inn“ vieðbuèiai nuo vasario 1 dienos sveèius dþiugina ir2008 metø pirmàjá ketvirtá Ðiauliuose bus atidarytas modernus biurønaujienomis: vieðbuèiø kavinëse dienos metu patiekiamas sriubø– vieðbuèio kompleksas, uþimsiantis 8 tûkst. kv. m. Trijø þvaigþduèiøbufetas, o kavinëse, vestibiuliuose ir konferencijø salëse veikiavieðbutyje planuota árengti 120 kambariø, skirtø verslo klientams.nemokamas bevielio interneto ryðys.Nekilnojamojo turto bendrovë „Ogmios centras“ su partnere UAB„Rivona“ dël vieðbuèio valdymo sàlygø derasi su vienu didþiausiøGEGUÞÆ VILNIUJE ATIDTIDAROMAS NAUJAS UAB „CITY HOTELS“Baltijos ðalyse vieðbuèiø tinklu. Jeigu abiem ðalims pavyks susitarti,VIEÐBUTIS„Brukline“ ásikursiantis vieðbutis bus pirmasis tokio lygio paslaugøUAB „City Hotels“ ðiø metø geguþës pradþioje Vilniaus centre vieðbutis Ðiauliø mieste ir regione.(Algirdo g. 24) planuoja atidaryti naujà trijø þvaigþduèiø vieðbutá „City Planuojama, kad devyniø aukðtø vieðbutyje taip pat bus teikiamosHotel Algirdas“. Naujai atidaromame vieðbutyje bus 46 jaukûs konferencijø organizavimo, laisvalaikio ir maitinimo paslaugos.kambariai ir vienas liukso apartamentas, kuriø kiekviename lankytojø Ðalia vieðbuèio ir verslo centro veiks dar ðiø metø rudená durispatogumui árengti duðas, palydovinë televizija ir telefonas, individualiai praversiantis prekybos ir pramogø kompleksas, biurø ir verslo centras,reguliuojama kondicionavimo sistema. Vieðbutyje veiks restoranas, statybiniø ir apdailos medþiagø centras, baldø ir namø reikmenøárengta konferencijø salë. Prie vieðbuèio bus saugoma automobiliø galerija. Bus árengta 900 vietø automobiliø stovëjimo aikðtelë.stovëjimo aikðtelë.Á projektà „Bruklinas“, kuris vystysis iki 2009 m. ir uþims 9 hateritorijà (pastatø uþstatymo plotas – 55 tûkst. kv. m), bus investuotaIÐSIPLËTË KAUNO VIEÐBUTIS „DANIELA“virð 100 mln. litø.Kauno centre, A. Mickevièiaus gatvëje, esantis 4 þvaigþduèiøvieðbutis „Daniela“ kovo mënesá þada atidaryti sveikatingumo centrà„SPA VILNIUS“ VIEÐBUÈIO UÞIMTUMAS 2006 M. SIEKË 60,8su treniruokliø sale, pirtimi, baseinu ir taip uþbaigti jau du metusPROC.vykstanèius plëtros darbus. Neseniai atidaræs naujà korpusà, vieðbutisDël padidëjusio paslaugø asortimento, geresnës paslaugø kokybës beipadidino kambariø skaièiø iki 75. Vieðbutyje yra dvi konferencijø salësdaugëjanèiø klientø ið uþsienio skaièiaus, bendrovës „Raminora“ valdanèio(120 ir 35 vietø), 80 vietø restoranas.Druskininkø sveikatinimo centro „SPA Vilnius“ apyvarta 2006 metais,palyginus su 2005-aisiais, iðaugo 53 proc. ir sudarë 16,44 mln. litø.KAUNO SENAMIESTYJE NETRUKUS US ATSIDTSIDARARYS VIEÐBUTIS2005 metais „SPA Vilnaius“ vieðbuèio, kurio net 30 proc. lankytojø„DAUGIRDUGIRDAS”pernai sudarë turistai ið Rusijos, Lenkijos, Vokietijos ir Skandinavijos,Paèioje Kauno senamiesèio ðirdyje, T. Daugirdo g. 4, tarp Rotuðës uþimtumas siekë 60,8 proc. Prognozuojama, kad ðiemet vieðbuèioaikðtës ir Nemuno, netrukus turi atsidaryti naujas verslo klasës uþimtumas iðaugs iki 65-70 proc., o centro apyvartà dar labiauvieðbutis „Daugirdas“, priklausantis vienam pirmøjø privaèiø Kauno padidins atidarytas naujas konferencijø centras.vieðbuèiø – „Perkûno namø“ savininkams. Vieðbutis ásikursrestauruotame pastate, ðalia kurio prijungtas modernaus stikliniofasado priestatas.VIETOJE KAUNO „SPINDULIO“ SPAUSTUVËS – EKONOMINËSKLASËS VIEÐBUTISIki 2008 metø pabaigos Kaune, „Spindulio“ spaustuvës teritorijoje,iðkils ekonominës klasës trijø þvaigþduèiø vieðbutis, modernûskonferencijø ir sveikatingumo centrai, o ðalia – devyniø aukðtøgyvenamasis namas. Projektà vykdo bendrovë „Jungtinis turto centras“.Vieðbutis prisiglaus Miðko gatvëje, rekonstravus kultûros paveldulaikomus pastatus, o konferencijø centras – dviaukðèio sovietinësstatybos gamybinio pastato vietoje. 89 kambariø vieðbutyjeplanuojama árengti saunà, baseinà, sporto salæ, masaþo kabinetà.Konferencijø centre veiks trys konferencijø salës. Po rekonstrukcijøbendras pastatø plotas sudarys 6,7 tûkst. kvadratiniø metrø. Tikimasi,kad vidutinis metinis vieðbuèio uþimtumas sieks 35 proc.RESTORANØ VERSLAS 1/2007Vieðbuèiai


ATSISVEIKINUS SU SPORTINE PRAEITIMIAudrius Vyðniauskas32VieðbuèiaiÐi frazë paprastai nuskamba palydint á vadinamàjá „uþtarnautà poilsá“nusipelniusius ðalies sportininkus. Taèiau ðákart jà tenka taikyti ne þmogui,o garsiam pastatui su ilga ir turininga praeitimi. Kalbame apie buvusá„Sporto“ vieðbutá Vilniuje.Nuoðalioje Vilniaus Antakalnio gatvelëje, á tankiai sustatytø privaèiø namøgretà ásiterpia keletas daugiaaukðèiø, tame tarpe ir vieðbuèio „Martialis“korpusas. Gerokai anksèiau nei miesto valdþia susirûpino sovietinio laikotarpiodaugiabuèiø renovacija, ðis pastatas jau patyrë radikalias permainas, iðapysenio bendrabuèio tipo statinio virstamas moderniu vieðbuèiu.Permainos buvo pradëtos ne nuo sienø ar lubø, o nuo bendrosios veikloskoncepcijos pakeitimo. Vieðbuèio vadybos grupë su direktore JolantaBacevièiene prieðakyje puikiai suvokë sparèiai kartu su paklausa auganèiusreikalavimus turizmo sferai ir nusprendë ryþtingai atsikratyti senojo antrarûðiovieðbuèio ávaizdþio. Kartu su ávaizdþiu buvo atsisakyta ir senojo pavadinimo –þodis „sportas“ dabar maþai kam asocijuojasi su ramybe, santarve ir komfortu.Pasirinktas naujasis pavadinimas „Martialis“ (romënø poetas, epigramømeistras, gyvenæs I a. po Kr.) jau artimas ne jëgos ir brutalumo, o iðminties irintelekto kultui. Ðià asociacijà beliko uþtvirtinti architektûros pertvarkymu iraptarnavimo sistemos tobulinimu. Praëjus keliems metams nuo permainøpradþios galima teigti, kad abu ðie tikslai yra sëkmingai pasiekti.Architektûrinës permainos visø pirma palietë pastato iðoræ. Trûkstantrenginiams tinkamø plotø ir apskritai bendrøjø erdviø, prie pagrindinio pastatotûrio buvo pristatytas naujas pusapvalis korpusas, kuriame ásikûrë vieðbuèiorecepcija, administracinës patalpos, konferencijø salë su balkonu. Pastatoypatumai leido kai kuriose vietose demontuoti iðorines pastato sienas, árengiantlodþijas bei stiklines vitrinas. Dalis jø sumontuota aukðtø holuose, suteikiantðviesos, jaukumo ir leidþiant ið virðutiniø aukðtø groþëtis puikiais apylinkiøvaizdais. Á iðoræ iðkelti lodþijø tûriai, dengti stiklu ir metalo kasetëmis, paávairinofasadus ir suskaidë nuobodø pastato tûrá. Þodþiu, vietoje senos „dëþutës“miesto sveèius ðiandien pasitinka ðiuolaikinës architektûros pastatas.Árengiant „Martialio“ vidø, architektai sëkmingai iðvengë pagundos pradëtieksploatuoti antikinës klasikos motyvus. Tokiu atveju sunku bûtø iðsiversti bepretenzingø marmuriniø kolonø bei skulptûrø, dekoratyviniø fontanëliø,Pompëjos freskø imitacijø ir kitokiø pseudo romëniðkø dekoracijø, kuriomisgarsëja ekonominës klasës vieðbuèiai kaimyninëse ðalyse. Vietoje to buvonuspræsta kurti lakoniðkà ir funkcionalø skandinaviðko stiliaus interjerà (projektoautorius architektas Viktoras Katarskis), lankytojus nuteikiantá ramiam poilsiuiir maloniam aptarnavimui.Naujojo priestato struktûra paskatino jo viduje gausiai naudoti stiklokonstrukcijas, vizualiai lengvinant bendràjá interjero áspûdá nuo pat áëjimo irrecepcijos zonø. Pagrindinio korpuso patalpos pareikalavo kitokiø sprendimø.Didelæ ir nejaukià pagrindinæ kavinës salæ buvo bûtina suskaidyti. Ðiuo metuji padalinta á funkcines zonas, rikiuojant skirtingø spalvø ir tipø baldus, þaidþiantvietinio apðvietimo efektais. Aiðku, kartu galima bûtø panaudoti lengvøkonstrukcijø pertvaras, ádomesná, laisvesná sëdëjimo vietø iðdëstymà, taèiau taipakenktø tiek bendrai salës talpai, tiek ir kavinës pralaidumui – svarbiamfaktoriui, aptarnaujant skubanèiø pasiþvalgyti po Vilniø turistø srautus.Artimiausioje ateityje kavinës salës interjerà ketinama papildyti dar keliaissvarbiais ðtrichais – stilingomis uþuolaidomis bei tapybos kûriniais ant sienø.Populiarëjant seminarø bei konferencijø rengimui vieðbuèiuose, „Martialyje“árengta keletas ávairaus dydþio saliø. Kol kas jø árengime akcentuojamas vientik funkcinis praktiðkumas, bet netrukus renginiø dalyviai turës galimybæ groþëtisne vien tik peizaþais uþ lango, bet ir stilinga saliø apdaila bei áranga.Kiekvieno vieðbuèio klestëjimo „laidas” – rûpestingai sutvarkyti ir priþiûrimikambariai. Jø interjero árengimui „Martialyje“ skirta iðties daug dëmesio. Nuosenøjø bendrabuèio kambariø beliko nebent kuklûs gabaritai, taèiau daugelispatalpø rekonstruojant buvo iðplëstos balkonais bei lodþijomis. Ir pagerintoplanavimo, ir standartiniuose kambariuose yra árengtos ne tik plaèios lovos,bet ir svetainës zonos su sëdimaisiais baldais. Kambariø koloritas maloniaiðiltas; já apsprendþia raudonø ir tamsiai vyðniniø atspalviø uþuolaidos, lovøuþklotai bei baldø apmuðalai, o taip pat raudonmedþiu faneruotos spintos beisienø paneliai. Bendrà jaukumà pabrëþia taikliai iðdëstyti ðviestuvai, vienaskuriø skiriamas „privalomosios” paveikslo reprodukcijos apðvietimui. Minkðtakiliminë danga tiek kambariuose, tiek koridoriuje skiriama ne vien tik groþiui,bet ir geresnei garso izoliacijai.Ryþtinga iðorës bei interjero rekonstrukcija uþtikrino akivaizdø rezultatà –padidëjusá kraðtieèiø bei uþsienio turistø srautà. „Martialyje“ vis daþniau lankosiir apylinkiø gyventojai, atiduodami duoklæ ne tik puikiai kavinës virtuvei, bet irmaloniai jos aplinkai.RESTORANØ VERSLAS1/2007


33Pusapvalá priestatà papildë nauja fasadø apdailaNaujasis vieðbuèio pavadinimas siejamas su europiniu aptarnavimo lygiuSveèius pasitinka naujoji vieðbuèio recepcijaErdviø jaukumà pabrëþia taikliai iðdëstyti ðviestuvaiIðtaiginga virtuvë – neatsiejama svetingumo dalisKambariø kolorità kuria ðiltø spalvø gobelenai ir raudonmedþiu faneruoti baldaiRESTORANØ VERSLAS 1/2007Vieðbuèiams


34InformacijaLRVVKA 2007 M. VEIKLOS PLANAIKaip ir ankstesniais metais, 2007-aisiais Lietuvos vyriausiøjø virëjøir konditeriø asociacijos (LRVVKA) veiklos sritys iðliks tos paèios – taiprezentacijos, mokymai, nacionaliniai ir tarptautiniai konkursai beikelionës-staþuotës.KonkursaiKovo 29-31 d. planuojame atstovauti Lietuvai Baltijos ðaliøkulinarijos þvaigþdës taurës konkurse Sankt Peterburge. Kadangièempionate dalyvauja tik Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Rusijosvirëjø komandos, ðis konkursas puikiai tinka virëjams, kurie turi maþiaudalyvavimo tarptautiniuose konkursuose patirties ir norëtø iðbandytisavo jëgas bei pasisemti profesinës patirties.Sieksime, kad komandà „Gintarinis aljansas“ papildytø dar neatrastitalentai ir kartu su jau jëgas iðbandþiusiais virtuvës ðefais ðiø metø spalio3-6 d. atstovautø Lietuvai jau 3-jame Kremliaus kulinarinës taurësèempionate, vyksianèiame Maskvoje. Tikimës, kad ðiais metais Lietuvosvirtuvës meistrø komanda ágytomis þiniomis árodys, kad gali bûti stiprûskiekvienos ðalies varþovai ir sieks pergalës su dar didesniu entuziazmu.KursaiÐiais metais planuojame intensyvius profesinius mokymus, kuriømetu supaþindinsime su pasaulio virtuviø ypatumais.Sulaukæs didþiulio susidomëjimo ir iðskirtinio populiarumo,Lietuvoje jau keletà kartø vieðëjæs þymus ðefas Kurtas Schelleris vasario8-9 d. „Baltic Master“ mokymo centre dalinosi savo ilgamete patirtimi,vesdamas profesionalius tobulinimosi kursus. Tapæs Lenkijos virtuvësðefø asociacijos prezidentu, Kurtas Schelleris nepamirðta ir Lietuvosvirëjø. Ðiø kursø tema buvo „Pasaulio nacionaliniø virtuviø ypatumai:rytietiðkos, ðveicarø, prancûzø, japonø, meksikieèiø, tailandieèiø,amerikieèiø virtuviø bruoþai“.Taip pat organizuosime italø virtuvës keturiø seminarø ciklà.Dþiugu, kad italai, vieni ið geriausiø virtuvës meistrø pasaulyje, kovo5-7 d. „Baltic Master“ mokymo centre vël parodys savo puikiussugebëjimus kursuose „Italiðkos virtuvës pagrindai“. Kovo 8-10 d.vyksianèiuose kursuose „Mësa italiðkoje virtuvëje“ sveèiai ið Italijospademonstruos, kaip pagaminti ávairiausius patiekalus ir uþkandþiusið mësos. Geguþës 7-9 d. italø virtuvæ pristatinës ruoðdami patiekalusir uþkandþius ið þuvies, o lapkrièio 5-7 d. uþbaigs savo 2007 m.pasirodymus Lietuvoje árodydami italø virtuvës pranaðumus, nuosekliaidemonstruodami italiðkø desertø ruoðimo paslaptis.Ðiuos italø virtuvës kursus Lietuvoje ves Silvio Salmoiraghi –profesionalus akademijos „ALMA“ mokytojas, italiðkà virtuvæpopuliarinantis Strasbûre, Paryþiuje, Tokijuje, Milane, Dubline. Sausiomën. pabaigoje Silvio Salmoiraghi dalyvavo pasaulinio masto konkurse„Bocuse d’Or“ kaip vienas ið 24 geriausiø pasaulio virëjø.Susirinkimai – prezentacijosÐiais metais esame suplanavæ 5 prezentacijas ávairiose Lietuvosvietose: Vilniuje, Panevëþyje, Kaune, Palangoje. Organizuodamiprezentacijas ávairiuose Lietuvos miestuose, siekiamekeliø tikslø: norime, kad naujienos ir þiniosneaplenktø ir nuoðaliausiø Lietuvos kampeliø ir tuopaèiu jau „sueuropëjusiems“ didþiøjø miestø virëjamsbûtø priminti tikrieji nacionalinës virtuvës bruoþai.LRVVKA 2007 metø renginiø kalendorius:• Sausio 14 d. Visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kavinë „Alisa“(Vilnius).• Vasario 8-9 d. Kurto Schellerio kursai, „Baltic Master“ mokymocentras, Vilnius („Pasaulio nacionaliniø virtuviø ypatumai“).• Vasario 25 d. Prezentacija, Panevëþys.• Kovo 5-7 d. Italø virtuvës kursai, Vilnius, „Baltic Master“ („Italøvirtuvës pagrindai“).• Kovo 8-10 d. Italø virtuvës kursai, Vilnius, „Baltic Master“(„Mësa italø virtuvëje“).• Kovo 17-18 d. Atrankinis nacionalinis turas „Global Chefs‘Challenge“.• Kovo 29-31 d. Baltijos ðaliø kulinarijos þvaigþdës taurëskonkursas, Sankt Peterburgas.• Balandþio 1 d. Prezentacija, Palanga.• Balandþio-geguþës mën. Atrankinis konkursas „ÞaliojiBonduelle kepurë“.• Balandþio 22-29 d. Finalinis nacionalinis turas „Global Chefs‘Challenge“.• Geguþës 7-9 d. Italø virtuvës kursai, Vilnius („Þuvis italøvirtuvëje“).• Geguþës 27 d. Prezentacija, Vilnius.• Rugsëjo 16 d. Prezentacija, Kaunas.• Spalio 3-6 d. Kremliaus kulinarinës taurës èempionatas,Maskva.• Spalio 21 d. Prezentacija, Pasaulinë virëjo diena, Vilnius.• Spalio 31 – lapkrièio 4 d. Taline rengiamas atrankinis ÐiaurësEuropos regiono turas „Global Chefs‘ Challenge“, kurio finalas vyks2008 m. Dubajuje, WACS Kongreso metu.• Lapkrièio 5-7 d. Italø virtuvës kursai, Vilnius („Italiðki desertai“).• Lapkrièio 24-25 d. „Talentø konkursas“, „Baltic Master“mokymo centras, Vilnius. Amþius neribojamas. Kategorijos: „ART“ klasë(konditerija ir t. t.), namø darbai, „Master“ klasë.Papildomai numatoma (neplaniniai renginiai):1. „Lietuvos grilio èempionatas“ 2007.2. WACS Europos regiono konferencijos.Renginiø datos ir vietos gali keistis. Informacija pateikiamatinklapyje www.lrvvk.lt.Á klausimus atsakome tel. (8 5) 2723171, 8 611 26658, el. paðtuzydrune@lrvvk.lt, loreta@lrvvk.lt.NAUJOJI LSA VALDALDYBA KELIA NAUJUS TIKSLUSPradëjusi antruosius savo veiklos metus, Lietuvos someljë asociacija(LSA) prezidentu iðrinko „Vyno þurnalo“ vyriausiàjá redaktoriø Arûnà Starkø,kuris pakeitë „Vyno klubo“ direktoræ Rasà Suþiedelienæ. Viceprezidentutapo vyno ekspertas Jurgis Ðliogeris.Ákurta 2005 metø pabaigoje, asociacija ásteigë Someljë mokyklà,ëmë rengti Lietuvos someljë èempionatà, organizuoja Lietuvos vynøèempionatà, vyno parodas ir uþsienio vyno gamintojø delegacijø vizitus.Naujasis LSA prezidentas A. Starkus teigia, kad 2007 m. asociacija irtoliau intensyviai kels su vynu dirbanèiø restoranø ir parduotuviø darbuotojøkompetencijà, organizuos antràjá Lietuvos someljë èempionatà, surengsGeriausio vyno restorano konkursà, 2007 metø Lietuvos vyno èempionatà(vyks kovo 15-30 dienomis). „Someljë asociacija sieks keisti prekybosvynu tradicijas, skatins sàmoningà bei profesionalø patarimais paremtàprekybà. Keisdami alkoholio vartojimo kultûrà, skatindami estetizuotàgurmaniðkà vyno vartojimà su maistu, prisidedame prie alkoholio vartojimomaþinimo. Ðviesdami ir informuodami vartotojus,tikimës, kad Lietuvoje pasireikð pasaulinë tendencijavartoti maþiau, bet kokybiðkesná produktà. Augantpirkëjø iðprusimo lygiui, maþëja pavojus, kad jie tapsnesàþiningø prekybininkø arba savo neiðmanymoaukomis, nevalingai pasiduos reklamos poveikiui,“– sako A. Starkus.Naujai iðrinkta LSA valdyba (joje be Arûno Starkaus ir Jurgio Ðliogeriodirbs Aurinta Savickaitë („Mineraliniai vandenys“), Tadas Abiðala („Bennetdistributors“), Rasa Suþiedelienë („Vyno klubas“)) pasiryþusi siekti sumaþintidiskriminacinius prekybos vynu apribojimus, ástatymuose átvirtintassenoviðkas, nuo sovietmeèio likusias nuostatas, kurios ne tik silpninaLietuvos prekiautojus, lyginant su uþsienio konkurentais, bet ir skatinapigaus ir daþnai nekokybiðko vyno vartojimà, uþkerta kelià kokybiðkøproduktø prekybai Lietuvoje bei maþina vartotojo pasirinkimo laisvæ.RESTORANØ VERSLAS1/2007


RESTORANØ RINKOS NAUJIENOS35UAB „ÈILIJA” TÆSIA PLËTRÀ IR DIDINA APYVARARTÀPer pastaruosius tris metus Baltijos ðalyse tinklas investavo 8 mln.Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir Rumunijoje vieðojo eurø. Ðiuo metu èia veikia 18 „Hesburger“ restoranø: 11 Estijoje ir 7maitinimo tinklà valdanti bendrovë „Èilija“ per praëjusius metus Latvijoje. Praeitais metais restoranø apyvartos augimas sudarë 20 proc.pasiekë beveik 126,0 mln. Lt konsoliduotà apyvartà, tai yra 32,8 Estijoje ir 40 proc. Latvijoje.proc. didesnæ nei 2005 m., kuomet ji sudarë 94,9 mln. Lt.Tinklas planuoja toliau plëstis visose trijose Baltijos ðalyse. Ið visoUAB „Èilija” apyvarta sparèiausiai augo uþsienyje – per 2006 m. per artimiausius 12 mënesiø tinklas Lietuvoje planuoja investuoti 1,6ji ðoktelëjo net 60,5 proc. (nuo 15,4 mln. Lt 2005 m. iki 24,7 mln. mln., Estijoje 5 mln., Latvijoje 10 mln. eurø. Ðià vasarà Latvijoje tinklasLt). Bendrovës valdomo tinklo Lietuvoje apyvarta pernai padidëjo 24,6 planuoja atidaryti dar du „Hesburger“ restoranus – Siguldoje irproc. ir pasiekë 101,3 mln. Lt, kai 2005 m. sudarë 81,3 mln. Lt. Daugpilyje. Estijoje, ðalia Talino, jau pradëtas statyti „Hesburger“Per 2006 m. UAB „Èilija” atidarë 10 naujø restoranø keturiose logistikos centras, á kurá bus investuota apie 2 mln. eurø.ðalyse: „Èili pica“ debiutavo Ukrainoje, Lenkijoje ir Rumunijoje, taip Tinklo plëtrà labiausiai stabdo greitojo maisto restoranams tinkamøpat duris atvërë 14-tasis restoranas Latvijoje. Pernai Lietuvoje atsidarë vietø ir gerø bei lojaliø darbuotojø stoka. Tinklas labai laukia vietos11 naujø restoranø.verslininkø ar prekybos centrø pasiûlymø nuomotis ar ásigyti jiemsÐiais metais uþsienyje atsidarys dar 21 „Èili picos“ restoranas, tinkamas patalpas.dalis jø debiutuos Estijoje. Lietuvoje „Èili“ tinklà ketinama papildyti 9- Suomijoje „Hesburger“ tinklui priklauso 220 restoranø, kuriuoseiais naujais restoranais „Èili pica“ bei „Èili kaimas“.dirba apie 4500 darbuotojø. Restoranus aplanko vidutiniðkai 80 000Planuojama, kad per 2007 m. „Èilijos“ apyvarta ûgtels net 56 lankytojø per dienà. Praeitais metais grupë pasiekë 140 mln. eurøproc. Lietuvoje „Èili“ tinklo apyvarta turëtø padidëti 30 proc., o apyvartà.RESTORANØ VERSLAS 1/2007uþsienyje – daugiau nei 2,5 karto.ÐIAULIUOSE BUS STATOMAS „AKROPOLIS”Per pastaruosius gruodþio-sausio mënesius „Èili“ tinklas atidarëKetvirtajame pagal dydá ðalies mieste, Ðiauliuose, Aido ir Tilþësrekordiná naujø taðkø skaièiø – net 8 restoranus.gatviø sankryþoje, 2,68 ha sklype, UAB „Akropolis” planuoja pastatyti„Èili“ restoranø ir kaviniø tinklas penkiose ðalyse ið viso jungia 6642 tûkst. kv. m prekybos ir pramogø centrà. Statybos bus pradëtos ðávieðo maitinimo taðkus. Dalá jø pagal franðizës sutartis valdo kitipusmetá, á objektà numatoma investuoti 150 mln. Lt. Numatoma objektooperatoriai. Visi „Èili“ tinklo taðkai Lietuvoje per dienà aptarnaujastatybos darbø pabaiga – 2008 m. Planuojama, kad antrame prekybosdaugiau kaip 90 tûkst. klientø.centro aukðte veiks kino teatras, boulingas, restoranai ir kavinës.„DELANO” APYVARARTA A AUGABe jau ðá pavasará numatomo atidaryti Kauno „Akropolio“, statyti2006 m. „Delano“ grupës konsoliduota apyvarta iðaugo 38 proc. prekybos centrus bei multifunkcinius kompleksus UAB „Akropolis” dariki 73 mln. Lt, lyginant su 2005 m., kai grupës apyvarta buvo 53 mln. ketina ir Rygoje, Sofijoje, Bukareðte. Vilniuje, buvusios gamyklos „Velga“Lt.teritorijoje, á daugiafunkciná prekybos ir pramogø centro, biurø pastatøSëkmingà augimà lëmë grupës plëtra Kaune, Klaipëdoje ir Vilniuje. ir gyvenamøjø namø kompleksà „Akropolis“ planuoja investuoti apieTaip pat „Delano” restoranuose ir picerijose buvo iðplëstas patiekalø 900 mln. litø. Komplekso statybas planuojama pradëti ðiemet, oasortimentas, itin didelis dëmesys skirtas sveikam maistui.projektà pavyks uþbaigti 2015 metais.Ámonë 2007 m. ir toliau planuoja plëstis. Kaune atsidaranèiame„Akropolyje“ bus atidarytas „Delano” savitarnos restoranas, picerijaVILNIUJE IKI VASAROS ATSIDTSIDARARYS „VICHY” VANDENS PARKAS„Delano Pica” bei didþiausias Kaune boulingas „Apollo“, turësiantis Vilniaus „Vichy“ vandens parkà planuojama atidaryti iki ðiø metø20 takeliø. Ðiais metais taip pat planuojama picerijø „Delano Pica“ vasaros. Vandens parke veiks devyni atrakcionai-èiuoþyklos ir vandenstinklo plëtra Lietuvoje bei Latvijoje, o 2008 metais planuojama tinklà þaidimø aikðtelë vaikams. Anot rangovø, tai bus moderniausiasplësti þengiant á Estijà.vandens parkas Baltijos ðalyse.„Delano” grupei priklauso vienintelis Lietuvoje savitarnos restoranø Savo lankytojus „Vichy“ vandens parkas pasitiks Polinezijos saløtinklas – 5 savitarnos restoranai „Delano”, 7 picerijos „Delano Pica“, nuotaikomis. Ðiame vandens parke vienu metu galës pramogauti iki2 „Apollo“ boulingai Vilniuje ir Klaipëdoje bei 4 picerijos „Delano 1,5 tûkst. þmoniø, per metus tikimasi sulaukti 380 tûkst. lankytojø.Pica“ Rygoje.Vandens parko statyboms ir vystymui bus skirta 64 mln. litø. ParkoÁ LIETUVÀ ÞENGIA GREITOJO MAISTO RESTORANØ TINKLASstatybas vykdanti ir vandens parko valdymu po jo atidarymo uþsiimsianti„HESBURGER”bendrovë „Rubicon aqua“ pati parke þada teikti ir maitinimo paslaugas.Ðiø metø vasarà suomiø kapitalo greitojo maisto restoranø tinklas Ámonë priklauso ámoniø grupei „Rubicon group“.„Hesburger“ Klaipëdoje, Ðiauliuose ir Panevëþyje planuoja atidaryti „Vichy“ vandens parkas – vienas ið planuojamo unikalaus Vilniauspirmuosius tris restoranus. Greitojo maisto restoranai bus atidaryti pramogø parko segmentø, kurá taip pat sudarys jau veikianti universaliprekybos centruose, juose bus siûlomi ávairûs mësainiai, sumuðtiniai, „Siemens“ arena, bûsimas Ðeimos pramogø ir prekybos centras,salotos.renginiø aikðtë bei atviras centrinis parkas.MAITINIMO ÁMONIØ APYVARARTOS STATISTIKATISTIKA2006 m. sausio-gruodþio mën. statistika2007 m. sausio mën. statistikos palyginimas su 2006 m. sausioStatistikos departamento atliekamo prekybos ir maitinimo ámoniømën. statistikatyrimo iðankstiniais duomenimis, maþmeninës prekybos, varikliniø transporto Statistikos departamento atliekamo prekybos ir maitinimo ámoniøpriemoniø ir motociklø, jø techninës prieþiûros ir remonto, automobiliø tyrimo iðankstiniais duomenimis, maþmeninës prekybos, varikliniødegalø maþmeninës prekybos ámoniø apyvarta (be PVM) 2006 m. sausiogruodþiotransporto priemoniø ir motociklø, jø techninës prieþiûros ir remonto,mën. sudarë 26793,4 mln. litø ir, palyginus su tuo paèiu 2005 m. automobiliø degalø maþmeninës prekybos ámoniø apyvarta (be PVM)laikotarpiu, padidëjo 14,1 procento palyginamosiomis kainomis. 2007 m. sausio mën. sudarë 2176,1 mln. litø ir, palyginus su tuoÁmoniø, prekiaujanèiø maisto prekëmis, apyvarta 2006 m. sausiogruodþiopaèiu 2006 m. laikotarpiu, padidëjo 21,7 procento palyginamosiomismën., palyginus su praëjusiø metø tuo paèiu laikotarpiu, kainomis.iðaugo 6,5 procento palyginamosiomis kainomis.Ámoniø, prekiaujanèiø maisto prekëmis, apyvarta 2007 metø sausioRestoranø, barø ir kitø maitinimo ámoniø apyvarta (be PVM) 2006 mën., palyginus su praëjusiø metø tuo paèiu laikotarpiu, iðaugo 9,4m. sausio-gruodþio mën. sudarë 821,7 mln. litø ir, palyginus su tuo procento palyginamosiomis kainomis.paèiu 2005 m. laikotarpiu, padidëjo 4,0 procento. Labiausiai augo Restoranø, barø ir kitø maitinimo ámoniø apyvarta (be PVM) 2007ámoniø, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojø, apyvarta – 26,8 m. sausio mën. sudarë 67,3 mln. litø ir, palyginus su tuo paèiu 2006procento palyginamosiomis kainomis.m. laikotarpiu, padidëjo 12,5 procento.Informacija


36InformacijaTARPTARPTAUTINËS PARODOS2007 GEGUÞËSIAB – tarptautinë kepykloms, konditerijos gaminiams,saldainiams, ðvieþiems makaronams ir picoms skirtøproduktø bei technologijø paroda. Vieta: Verona, Italija.Data: 2007 geguþës 5-9 d.Internete: http://www.siabweb.com/IFFA / IFFA DELICAT – tarptautinë paroda, skirta mësosrinkos atstovams. Mësos gaminiø paroda. Vieta:Frankfurtas, Vokietija. Data: 2007 geguþës 5-10 d.Internete: http://iffa.messefrankfurt.comSPRING FANCY FOOD SHOW – tarptautinëaukðèiausios kokybës maisto ir saldumynø paroda. Vieta:Èikaga, JAV. Data: 2007 geguþës 6-8 d.Internete: http://www.specialtyfood.comFOODTECH / HORECA – tarptautinë maistoproduktø, technologijø, restoranø ir vieðbuèiø árangosparoda. Kartu vyksta ir kitos parodos. Vieta: Plovdivas,Bulgarija. Data: 2007 geguþës 7-12 d.Internete: http://www.fair.bg/en/events/foodtech07.htmVINOVITA – tarptautinë vyno ir jo gamybos árangosparoda. Vieta: Zagrebas, Kroatija. Data: 2007 geguþës9-13 d.Internete: http://www.zv.hr/sajmovi/149SIAL CHINA – tarptautinë maisto produktø ir gërimø paroda.Vieta: Ðanchajus, Kinija. Data: 2007 geguþës 10-12 d.Internete: http://www.sialchina.com/FDC CHINA – tarptautinë maisto ir gërimø paroda.Vieta: Guangdþou, Kinija. Data: 2007 geguþës 11-13 d.Internete: http://www.fdcchina.com.cn/INTERBAKE CHINA – tarptautinë kepimo árangos,paslaugø, maisto produktø ir árankiø paroda. Vieta:Guangdþou, Kinija. Data: 2007 geguþës 12-14 d.Internete: http://www.faircanton.com/interbake2007SPECIALITY & FINE FOOD FAIR – specialiø iraukðèiausios kokybës produktø paroda. Vieta: Edinburgas,Anglija. Data: 2007 geguþës 13-14 d.Internete: http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/HOTEX – FOOD & DRINK – tarptautinë vieðbuèiø,restoranø, maþmeninës prekybos ir vieðajam maitinimuireikalingos árangos, paslaugø, maisto ir gërimø paroda. Vieta:Honkongas, Honkongas. Data: 2007 geguþës 13-16 d.Internete: http://www.hofex.com/FOOD & HOTEL ARABIA – tarptautinis maisto, gërimø,vieðojo maitinimo, vieðbuèiø árangos, tiekimo ir paslaugørenginys. Vieta: Jeddah, Saudo Arabija. Data: 2007 geguþës13-17 d.Internete: http://www.acexpos.com/SMA-FOOD – Vidurþemio jûros regiono maisto paroda.Vieta: Sfax, Tunisas. Data: 2007 geguþës 15-19 d.Internete: http://www.salon-sma.com/FOOD & DRINKS – FOOD TECHNOLOGYMOLDOVA – maistas, gërimai, þaliavos, technologijos iráranga maitinimo rinkai. Vieta: Kiðiniovas, Moldavija. Data:2007 geguþës 16 d.Internete: http://www.food-drinks.moldexpo.md/IFE POLAND – tarptautinë maisto, gërimø irvaiðingumo rinkos paroda. Vieta: Varðuva, Lenkija. Data:2007 geguþës 16-18 d.Internete: http://www.ifepoland.com/IFEX – INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION PHILIPPINES– ðvieþias ir perdirbtas maistas, sveiki, natûralûs produktai.Vieta: Manila, Filipinai. Data: 2007 geguþës 18-20 d.Internete: http://www.citem.com.ph/ifex/NRA RESTAURANT, HOTEL-MOTEL SHOW – vienasvarbiausiø JAV parodø, skirtø restoranø ir vieðbuèiø verslui.Platesná parodø sàraðà rasite internete: http://parodos.meniu.ltVieta: Èikaga, JAV. Data: 2007 geguþës 19-22 d.Internete: http://www.restaurant.org/show/LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR –tarptautinë vyno ir alkoholiniø gërimø paroda. Vieta:Londonas, Anglija. Data: 2007 geguþës 22-24 d.Internete: http://www.londonwinefair.com/PPT FOOD – Belgijos maisto ir gërimø paroda. Vieta:Gentas, Belgija. Data: 2007 geguþës 23-24 d.Internete: http://www.easyfairs.com/INTERFOOD AZERBAJIAN – maisto ir gërimø rinkosbei pakavimo technologijø paroda. Vieta: Baku,Azerbaidþanas. Data: 2007 geguþës 23-25 d.Internete: http://www.interfood.az/THAIFEX & HALFEX – tarptautinë maisto paroda: maistas,þemës ûkio produktai, maisto gamybos áranga, gërimai. Vieta:Bankokas, Tailandas. Data: 2007 geguþës 23-27 d.Internete: http://www.thaitradefair.com/ALIMENTÁRIA LISBOA – tarptautinë maisto paroda,portugaliðko maisto mugë. Vieta: Lisabona, Portugalija.Data: 2007 geguþës 27-30 d.Internete: http://www.alimentaria-lisboa.com/BUYER MEETS SPANISH CELLAR – renginys, skirtasvyno pirkëjams ir platintojams, ieðkantiems naujø produktø,skoniø ir patraukliø kainø. Vieta: Barselona, Ispanija. Data:2007 geguþës 29 – birþelio 1 d.Internete: http://www.winepleasures.com/2007 BIRÞELISWINEXPO GEORGIA – tarptautinë vyno ir kitøalkoholiniø gërimø paroda. Vieta: Tbilisis, Gruzija. Data:2007 birþelio 1-3 d.Internete: http://www.expo.com.ge/IDDBA – kepimo ir kepiniø paroda. Vieta: Anaheimas,RESTORANØ VERSLAS1/2007


JAV. Data: 2007 birþelio 3-5 d.Internete: http://www.iddba.org/TEA & COFFEE WORLD CUP – tarptautinis arbatos irkavos gamintojø bei prekeiviø suvaþiavimas, paroda. Vieta:Þeneva, Ðveicarija. Data: 2007 birþelio 3-5 d.Internete: http://www.tcworldcup.net/BEVTECH / BREWTECH – tarptautinë gërimø, alausgamybos bei pakavimo technologijø paroda. Vieta:Bankokas, Tailandas. Data: 2007 birþelio 13-16 d.Internete: http://www.biztradeshows.com/tradeevents/bevtech-brewtech.htmlVINEXPO – tarptautinë vyno ir kitø alkoholiniø gërimøparoda. Vieta: Bordo, Prancûzija. Data: 2007 birþelio 17-21 d.Internete: http://www.vinexpo.com/ALIMENTARIA MEXICO – tarptautinë maisto ir gërimøparoda. Vieta: Meksikas, Meksika. Data: 2007 birþelio 5-7 d.Internete: http://www.alimentaria-mexico.com/SPECIALITY & FINE FOOD FAIR – specialaus ir37FOOD INDUSTRY MINSK – maisto produktai, maisto aukðèiausios kokybës maisto renginys. Vieta: Harrogate,gaminimo, vieðojo maitinimo áranga. Vieta: Minskas, Anglija. Data: 2007 birþelio 18-19 d.Baltarusija. Data: 2007 birþelio 5-8 d.Internete: http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/Internete: http://www.greenexpo.by/exhibitions.asp?lang=enST. PETERSBURG WINES AND VODKAS FAIR –tarptautinë vyno, jo komponentø, technologijø, gamybosBIONAZUR – ekologiðko maisto paroda. Vieta: Nica, árangos paroda. Degustavimas. Vieta: Sankt Peterburgas,Prancûzija. Data: 2007 birþelio 8-10 d.Rusija. Data: 2007 birþelio 18-20 d.Internete: http://bionazur.nicexpo.orgInternete: http://www.drinks.lenexpo.ru/eng/THE GOOD FOOD & WINE SHOW MELBOURNE – ALL FOR BARS AND RESTAURANTS – barø ir restoranøAustralijos maisto ir vyno renginys. Vieta: Melburnas, árangos paroda – mugë. Vieta: Sankt Peterburgas, Rusija.Australija. Data: 2007 birþelio 8-10 d.Data: 2007 birþelio 18-20 d.Internete: http://www.goodfoodshow.com.auInternete: http://www.horeca.lenexpo.ruJUNIFEST – tarptautinis alaus festivalis. Vieta: FOOD TAIPEI – tarptautinë maisto paroda – mugë.Bratislava, Slovakija. Data: 2007 birþelio 8-17 d. Taipëjus, Taivanas. Data: 2007 birþelio 21-24 d.Internete: http://www.junifest.skInternete: http://www.taipeitradeshows.com.tw/food/INTERNATIONAL TRADE FAIR – rankdarbiai, turizmas EXPO LOS CABOS – tarptautinë paroda, skirtair poilsis, regioniniai maisto produktai. Vieta: Triestas, Italija. vieðbuèiø ir restoranø rinkos atstovams. Vieta: Los Cabos,Data: 2007 birþelio 9-17 d.JAV. Data: 2007 birþelio 21-29 d.Internete: http://www.fiera.trieste.it/campionariaInternete: http://www.prestigeexs.com/FISPAL TECHNOLOGIA – tarptautinë maisto paroda. THE GOOD FOOD & WINE SHOW SYDNEY –Vieta: San Paulas, Brazilija. Data: 2007 birþelio 12-15 d. australiðko maisto ir vyno renginys. Vieta: Sidnëjus,Internete: http://www.fispal.com.br/Australija. Data: 2007 birþelio 22-24 d.Internete: http://www.goodfoodshow.com.au/FHC – tarptautinë maisto, gërimø paroda, skirtavaiingumo, vieðojo maitinimo, kepyklø ir maþmeninës NATURAL PRODUCTS / ORGANIC PRODUCTS ASIAprekybos atstovams. Vieta: Beijingas, Kinija. Data: 2007 – natûraliø, sveikø produktø paroda. Vieta: Singapûras,birþelio 13-15 d.Singapûras. Data: 2007 birþelio 28-30 d.Internete: http://www.fhcbeijing.com.cn/Internete: http://www.npoasia.com/PARODA A „IFFA/IFFA/IFFA A DELICAT”2007 m. geguþës 5-10 dienomis Frankfurte(Vokietijoje) vyks paroda „IFFA/IFFADelicat”.„IFFA/IFFA Delicat” paroda vyksta kas trismetus. „IFFA” – tai specializuota mësosperdirbimo srities paroda, o „IFFA Delicat“ –prieskoniø, mësos delikatesø, pusfabrikaèiø,konservø, sûriø, salotø, sulèiø, vyno, dþemø,desertø, ðiø produktø gamybos ir pardavimoárangos paroda. Pastarojoje taip pat pristatomilaikymo, karðto bei uþðaldyto maistopristatymo bûdai, mobilios virtuvës, aksesuaraifurðetams, darbo rûbai ir kt.Plati parodos koncepcija pritraukiagausybæ dalyviø ir lankytojø (apie 900 dalyviøir 60 000 lankytojø) ið ávairiø pasauliokampeliø. Ið naujøjø Europos Sàjungos ðaliø,taip pat ir Lietuvos, parodoje sulaukiama visdaugiau lankytojø ir pirkëjø. Lankytojøpagausëjimui átakos turëjo ásigaliojæ naujiejiEuropos Sàjungos higienos reikalavimai. „Messe Frankfurt“ atstovybë Baltijos ðalimsAteinanèiø metø parodoje higienai bei ir Baltarusijai:automatizavimui bus skiriama daugiausia Ðaltiniø g. 11-18, 03214 Vilnius, Lietuvadëmesio.Tel. +370 5 2135534„IFFA/IFFA Delicat“ laukiami visi gamintojai,pardavëjai ir pirkëjai. Plaèiau apie El. paðtas: info@lithuania.messefrankfurt.Faksas +370 5 2784560parodà internete: http://www.iffa.de comRESTORANØ VERSLAS 1/2007Informacija


38InformacijaMENIU.L.LT ÁMONIØ RODYKLËMAISTO PRODUKTAI IR GAIVIEJI GËRIMAI„Accuratus” UAB(mineralinis vanduo, sultys)Fabijoniðkiø g. 96, Vilnius,tel. (8 5) 2153032„Almarûnas” UAB(taip pat prieskoniai)Sietyno g. 8, Vilnius,tel. (8 5) 2706669, 2169648„Litbana” BÁ UAB(vaisiai ir darþovës)Kirtimø g. 57D, Vilnius,tel. (8 5) 2601933Rièardo Reikerto struèiø ferma(strutienos produktai)Liepø g. 16, Tiskûnai, Këdainiø r.,tel. 8 614 41794„Unilever Lietuva“ UAB(prieskoniai, priedai, padaþai, sultiniai ir kt.)Buivydiðkiø g. 22, Vilnius,tel. 8 620 64331„Vilkë” UAB(mësa ir mësos gaminiai)Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës aps.,tel. (8 46) 390222ALKOHOLINIAI GËRIMAI„Amkamka“ UAB(vynai)Bernardinø g. 6-1/Ðiltadarþio g. 5-1, Vilnius,tel. (8 5) 2430304„Mineraliniai vandenys“ UAB(ávairûs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gërimai)Jasinskio g. 16, Vilnius,tel. (8 5) 2786069„Ðiauliø tara“ UAB(vynai ir konjakas)Liejyklos g. 4, Ðiauliai,tel. (8 41) 450388„Vilkmergës alus“ UAB(alus)Antakalnio III k., Ukmergës r.,tel. (8 340) 63770„Vyno slënis“ UAB(vynai ir konjakas)Savanoriø pr. 22, Vilnius,tel. (8 5) 2138469KAVA, A, ARBATA„Esida” UABÞirniø g. 10, Vilnius,tel. (8 5) 2152237„Eurokornus” UAB(taip pat kavos aparatai, alkoholiniai gërimai)V. Putvinskio g. 72, Kaunas,tel. (8 37) 407130„Gurmelitas” UAB(taip pat áranga)Aludariø g. 2, Vilnius,tel. (8 800) 22212„GustavPaulig LTDLTD” AS atstovybëLaisvës pr. 125, Vilnius,tel. (8 5) 2479611„Ðvieþia kava” ” UABABSavanoriø pr. 22, Vilnius,tel. (8 5) 2332782VIRTUVËS IR BARO ÁRANGA„Arvitra Baltic” UABAB(taip pat indai, árankiai, baldai, barai)S. Þukausko g. 49, Vilnius,tel. (8 5) 2102227„Baltic professionals” UABAB(taip pat kava)Algirdo g. 29/2, Vilnius,tel. 8 685 53914E. . Vyðniauskaitës IÁPaneriø g. 51, Vilnius,tel. (8 5) 2306480„GastrolinijaGastrolinija” UAB(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, staloindai ir árankiai)Kastyèio g. 16, Palanga,tel. 8 675 02690„Hotel and Gastro” UABKalvarijø g. 125, Vilnius,tel. (8 5) 2306480„Árangos detaliø sistema” UAB(servisas)Kirtimø g. 49B, Vilnius,tel. (8 5) 2660667„Kompanija Vitrum” UAB(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, staloindai ir árankiai)Verkiø g. 50, Vilnius,tel. (8 5) 2788022„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“ BÁ UAB(taip pat baldai ir barai)Kirtimø g. 49B, Vilnius,tel. (8 5) 2660008„Rolvikaolvika” UAB(taip pat prekybiniai baldai)Kirtimø g. 59, Vilnius,tel. (8 5) 2602088„Spekas” ir Ko UAB(taip pat indai, árankiai, baldai, barai)Laisvës pr. 125A, Vilnius,tel. (8 5) 2740380„Vendor Lietuva” UAB(taip pat kava)Sporto g. 11, Vilnius,tel. (8 5) 2611242INDAI, ÁRANKIAI, INVENTORIUS„Arkietë” UABKonstitucijos pr. 15/5 (biuras), Vilnius,tel. (8 5) 2711818„Balticdecor” UABÐvitrigailos g. 40A, Vilnius,tel. (8 5) 2333037„iittala” UABJ. Jasinskio g. 16F, Vilnius,tel. 8 616 43449„Mantvilë” UABTaikos g. 100C, Kaunas,tel. (8 37) 353323;Dubysos g. 37, Klaipëda,tel. (8 46) 300592„Puodeliai.ltuodeliai.lt” IÁPopieriaus g. 106-12, Vilnius,tel. (8 5) 2318653„Sangaida” UAB(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës, staltiesës)Paneriø g. 20A, Vilnius(filialai: Klaipëdoje, Kaune)tel. (8 5) 2161223„Scilis” UABA. Mickevièiaus g. 2, Vilnius,tel. (8 5) 2724411BALDAI AI IR BARAI„Dalios baldai” UAB(taip pat indai ir ðviestuvai)„Lauksvaauksva” UABMUZIKA, VAIZDAIZDASAS, , APÐVIETIMAS„Audiotonas” UABABÞirmûnø g. 70, Vilnius,tel. (8 5) 2775748P. Vaièaièio g. 13, Ðakiai,tel. (8 345) 60538Neries krantinë 14, Kaunas,tel. (8 37) 750505„Megaomas” UABABTaikos pr. 15 (p. c. „Avitela“), Klaipëda,tel. (8 46) 381917„Muzikos ekspresas”R. Jankausko g. 6, Vilnius,tel. (8 5) 2402404APSKAITOS SISTEMOS IR ÁRANGA„UCS Baltic” UABABMindaugo g.14B, Vilnius,tel. (8 5) 2107247Filialai: Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Rygoje„Baltic Hotel and Restaurant Systems”Gedimino pr. 50, Vilniustel. 8 699 90398, 8 699 18722ÁRANGA VIEÐBUÈIAMS„BHD” UABMetalo g. 2A/7-204, Vilnius,tel. (8 5) 2306148DARBO DRABUÞIAI, TEKSTILË„Korlëjaorlëja” ir Ko UABIÐKABOS, , REKLAMAGerovës g. 29, Vilnius,tel. (8 5) 2677252„Strateginiø projektø vystymo grupë” UABKonstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,tel. (8 5) 2735919„Vaizdinë dizaino idëja” UABÐv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,tel. (8 5) 2121490KONSULTACIJOS„Bar and Restaurant Consulting” UABSmëlio g. 29-33, Vilnius,tel. 8 672 04364„Gero skonio ekspertas” UABTitnago g. 8, Kaunas,tel. 8 615 32106, 8 615 32103„Strateginiø projektø vystymo grupë” UABKonstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,tel. (8 5) 2735919KITALRVVKA – Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjø irkonditeriø asociacijaP. d. 2453, Vilnius, tel. (8 5) 2723370, info@lrvvk.lt,svetainë: www.lrvvk.ltLBKA – Lietuvos barbekiu kepëjø asociacijaS. Konarskio g. 32-28, Vilnius,svetainë: www.grilis.comLVRA– Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacijaJasinskio g. 16, Vilnius,tel./faks. (8 5) 2497478, faksas 2723327,el. p. info@lvra.ltLSA – Lietuvos someljë asociacijaSavanoriø pr. 22, Vilnius,tel. 8 687 89994, el. p. info@somelje.lt,svetainë: www.somelje.ltVKI – Valstybinë kalbos inspekcijaÞvejø g. 14, Vilnius,tel. (8 5) 2723380, faksas 2723327,el. p. vki@takas.lt, svetainë: http://vki.lrs.ltVMVT – Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnybaSiesikø g. 19, Vilnius,tel. (8 5) 2404361, faksas 2404362,el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.ltVTAKAKT – Valstybinë tabako ir alkoholio tarnybaKonstitucijos pr. 23, Vilnius,tel./faks. (8 5) 2725746, faksas 2723401,el. p. tarnyba@vtakt.lt, svetainë: www.vtakt.ltDël reklamos leidiniuose „Restoranøverslas“, „Pasaulio virtuvës“, „Meniu kelyje“ir portale Meniu.lt kreiptisVilniuje tel. (8 5) 2735919,Kaune tel. (8 37) 705627,Klaipëdoje 8 652 07521.1/2007RESTORANØ VERSLASRESTORANØ VERSLAS6/2006


RESTORANØ VERSLAS 1/200739


40RESTORANØ VERSLAS1/2007

More magazines by this user
Similar magazines